Bedankt voor alles en...vakantie! Budding en Biggekerke Sf#« Zeeuwse inspan Emancipatie Dorpen in Zeeland Donderdag 7 juli 1983 ZL KLAM) I X DL PLX Volgens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is het verboden bestrijdingsmiddelen te lozen in sloot of plas. De Zeeuwse waterschappen willen de boeren in Zeeland nog maals op dit verbod wijzen. Beeldende kunst Micro verontreiniging Hoe te handelen PAK EVEN UW ZAKBOEKJE BALLET- EN DANSKLEDING Herexamens Johannes MEAO Agrarische Schooi Diversen STEMMEN VAN LEZERS Bromfietscursus 3 jaar geleden ABDIJ IEUWS Over "de vader der afscheiding in Zeeland", waarmee ds. H.J. Budding wordt bedoeld, wordt geschreven in het jongste Bulletin van de Stichting oude Zeeuwse kerken (nr. 10, 1983). Op 12 september 1834 schreef Budding aan een oom en tante te Barne- veld over Biggekerke (waar hij was uitgenodigd op beroep te ko men preken): "Ik vond daar een goed land, goede en godsdiensti: ge menschen, die mij zeer vrien delijk ontvingen, zoodat ik mij er als tehuis gevoelde. In mijn op zien om het eerst in eene ge meente te prediken, werd ik be schaamd. De kerk was vol men schen, en toch waren er niet meer dan 200 a 300 menschen in, en preekte heel gemakkelijk. Zij ligt juist in het midden van het dorp..." Wij zijn er niet helemaal zeker van dat "ieder, die ook maar iets van kerkelijke historie van Zeeland weet, of hierin geïnteresseerd is van dominee Huibert Jacobus Budding gehoord of gelezen zal hebben", zoals de auteur - G.J. Lepoeter - in de aanhef van het artikel in het Bulletin schrijft. De schrijver heeft geput uit de biografie van dr. J.H. Gunning J. Hz., die Budding met al zijn heb belijkheden en onhebbelijkheden liefdevol beschrijft. Onhebbelijk heden ook, want hij preekte soms weken niet omdat hij vond daar- toe niet bij machte te zijn, of hij vertrok zonder dat men wist waar hij zi ch bevond. Desondanks hield men van deze geniale prediker die van zijn gastheren en gastvrou wen soms het onmogelijke vroeg. De kerk van Biggekerke wordt eveneens door Lepoeter beschre ven, evenals die van Meliskerke. Ook schenkt hij aandacht aan een dochterkerk van Biggekerke te Krommenhoeke, die de roerige jaren van 1572-1574 niet heeft overleefd. Dit jaar viert de Hervormde ge meente van Biggekerke haar vier honderdjarig bestaan. Ter gele genheid hiervan zal een gedenk boekje verschijnen. Het Bulletin sluit met een om vangrijk artikel over de Sint-Ja- cobskerk in Vlissingen, geschre ven door M.H. Wilderom. Hij schenkt ruime aandacht aan klei ne monumenten zoals de doop- boog, lezenaar en de rouwbor- den. De beschreven kerken zijn ook opgenomen in de route "Kerkepad". Aandacht wordt ook geschonken aan het feit dat naar alle waar schijnlijkheid de Sint-Jacobskerk en misschien ook de hervormde kerk in Baarland aan de Stichting oude Zeeuwse kerken worden overgedragen. Het onderhoud en de exploitatie van deze gebouwen worden steeds duurder en de kraan is ook voor de rijksdienst voor de monumentenzorg voor een deel dichtgedraaid. De stichting wil, waar mogelijk, iets bereiken voor de belangrijke cultuurgoede ren die de oude Zeeuwse kerken toch zijn. Voorzichtig met sproeitanks Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de vrouwenorganisaties en -groeperingen in Zeeland laten weten dat er voor dit jaar nog een "kleine tweede ronde" is om subsidie te krijgen voor emanci patie-activiteiten. Het gaat om een potje van 5.000,— Dit geld is gereserveerd omdat de ervaring heeft uitgewezen dat er vaak in de loop van een jaar nieu we activiteiten opduiken die het waard zijn om geld aan te geven. Normaal gesproken zou dat niet kunnen, omdat subsidieaanvra gen vóór het jaar van uitvoering moeten worden aangevraagd. Het gereserveerde bedrag beloopt 15% van de rijksbijdrage voor 1983. Subsidie moet worden aangevraagd voor 1 augustus a s. bij: Gedeputeerde staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg. In sep tember beslissen gs, na advies van de Provinciale emancipatie commissie. Activiteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen moeten roldoorbrekend zijn, de achter stand van vrouwen in de maat schappij opheffen, kortom een emancipatorisch karakter heb ben. Ze moeten ook een ruimer bereik hebben dan de inwoners van één gemeente. De aanvraag moet inzicht geven in de te ondernemen activi teiten), hoeveel mensen er aan meedoen en moet voorzien zijn van een begroting. De Stichting beeldende kunst Zeeland is uit haar jasje gegroeid. Tot dusver is deze instelling ge vestigd in Goes, maar de be staande huisvesting (een gedeelte van het museum voor Noord- en Zuid-Beveland) is te klein voor de fors toegenomen voorraad kunst werken. Men heeft nu het oog laten vallen op een pand in de Kuiperspoort in Middelburg. Gedeputeerde staten zijn bereid een bedrag van maximaal 50.000,— beschikbaar te stel len voor verhuis- en inrichtings kosten van het nieuwe onderko men. Desgevraagd heeft de stichting meegedeeld te verwachten dat de nieuwe huisvesting ook uitbrei ding van de activiteiten zal bete kenen. In september beslissen provincia le staten over het subsidie. Het is de bedoeling dat het geld wordt geput uit het welzijnsfonds. Irr de landbouw worden tegen woordig verschillende soorten bestrijdingsmiddelen veelvuldig toegepast. Afgezien van hun po sitieve bijdrage aan de produktie in de agrarische sector kan een aantal bestrijdingsmiddelen een negatief effect hebben op het mi lieu. Het lozen van resten bestrijdings middelen uit sproeitanks of het spoelen van sproeitanks kan tot gevolg hebben dat het oppervlak tewater verontreinigd raakt met zg. microverontreinigingen. Dat zijn o.a. zware metalen (zoals kwik en cadmium) en gechloreer de koolwaterstoffen (bijv. pestici den zoals lindaan en endosulfan). Deze stoffen zijn moeilijk of niet afbreekbaar in het water en kun nen zich daardoor via de voedsel ketens ophopen in diverse orga nismen, bijvoorbeeld vissen. Ook heeft een aantal van deze stoffen schadelijke eigenschappen. Uit onderzoek is gebleken dat op sommige plaatsen in de Zeeuwse wateren het gehalte aan microver ontreinigingen de laatste jaren is toegenomen. Aangezien het gaat om een ern stige vorm van verontreiniging zullen de Zeeuwse waterschappen er streng op letten dat de lozing van deze stoffen achterwege blijft. Het gaat daarbij vooral om de rechtstreekse lozing van res tanten van bestrijdingsmiddelen uit sproeitanks op het oppervlak tewater. "Wie de bevolkingsoverzichten van de provincie Zeeland bekijkt, zou kunnen concluderen dat Zee land heel wat gemeenten van re delijke omvang heeft. Schijn be driegt echter, want de meeste van die gemeenten bestaan uit een aantal kleine kernen", zo begint het boekje "Dorpen in Zeeland", een uitgave van het provinciaal bestuur. "Dorpen in Zeeland" verscheen al eerder in de reeks voorlich tingsuitgaven van de provincie, maar is nu in een nieuw jasje ge stoken en voorzien van de jongste gegevens. Allerlei zaken die te maken hebben met dorpen en gehuchten passe ren de revu: gemeentelijke herin deling, woningbouw, het verdwij nen van winkels en scholen het verschijnsel "tweede woning" etc. Veel problemen worden verklaard en toegelicht aan de hand van fei ten en cijfers. Daarbij wordt ook aandacht be steed aan het beleid dat het rijk, de provincie en de gemeenten willen voeren. Er wordt gewezen op provinciale plannen, zoals de streekplannen en de "nota bewo- ningspatroon", experimenten met welzijnsprojecten en de toe komst van het onderwijs in de dorpen. Bij het gebruik van bestrijdings middelen is het een belangrijke zaak dat de sproeitank op het te behandelen perceel zo volledig mogelijk wordt leeggespoten. Desnoods kan het restant, wan neer dit mogelijk is, in een extra werkgang over het perceel dat reeds behandeld is, worden gele digd. Bij het wisselen van verschillende soorten bestrijdingsmiddelen moet de sproeimachine inwendig worden gereinigd. Uit een goed leeggespoten sproeimachine komt hierbij nog een betrekkelijk geringe hoeveel heid bestrijdingsmiddel vrij. Er zijn nog geen afdoende middelen om het vrijkomende spoelwater te ontdoen van schadelijke bestand delen. Wel wordt op dit gebied onderzoek verricht door de tech nologische dienst van de Zeeuwse waterschappen (op het vliegveld Midden-Zeeland). Het is in de praktijk het beste de tank en leidingen te spoelen op voldoende afstand van de sloot kant (ongeveer 7 meter), waarbij men moet oppassen dat het water niet in de sloot loopt. Mogelijk kan men dit doen op een weinig gebruikte plaats op het erf. De waterschappen rekenen erop Dinsdag 12 juli behandelt de tweede kamer uit gedeputeerde staten vier beroepszaken op grond van de algemene bij standswet. Het gaat om inwoners van de ge meenten Hulst en Middelburg. De zaken beginnen om 10.00 uur, 10.30 uur, 11.00 uur en 11.30 uur. De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. dat allen die betrokken zijn bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen hieraan zullen meewerken, in het belang van het leefmilieu. Het boekje is rijkelijk voorzien van tabellen, kaartjes en foto's. "Dorpen in Zeeland" is voor ieder gratis verkrijgbaar bij: bureau Voorlichting Provincie Zeeland, Sint Pieterstraat 42, Middelburg, 4331 EW Middelburg, tel. 01180-31395. In het onderwijs kan het goed dienen voor vakken als maatschappijleer, aardrijks kunde en als basisinformatie voor het maken van scripties. Als het aan ged. staten ligt, krijgt de Stichting de Zeeuwse inspan een stimuleringssubsidie van 10.000,— voor de restauratie van oude Zeeuwse rijtuigen. Een daartoe strekkend voorstel zal worden behandeld in de septem- ber-vergadering van provinciale staten. Gs zijn het met de Zeeuw se culturele raad eens dat subsi diering misschien niet geheel op de weg van de provincie ligt, maar aan de andere kant heeft het col lege veel waardering voor de acti viteiten van de stichting. Abdijnieuws is de infonriatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180 31391 of 31392 SINT MAARTENSDIJK woe. 13 tm za 16 juli: kermis, Ha ven woe. 13 tm zo 17 juli: Youth for Christ, Korte Vest 10 juli: dagtocht Tandje Bij, 8 u. R'dam v.v. za. 23 juli: wielerronde, Sportlaan 12.30 u. STAVENISSE za. 9 juli: braderie Voorstraat 10 u. SCHERPENISSE vr. 8 juli: jeugdver. Scarperiesse, slotavond 20 u. za. 9 juli: dansavond voor paren. Holland Huis 20 u. woe. 13 juli: braderie 14 u. POORTVLIET za. 16 juli: wielerronde, Deestraat 14.30 u. SINT ANNALAND di tm za: streekmuseum Meestoof 'Uit de oude doos' 15-17 u. OUD VOSSEMEER za 16 juli: Avro's Toppop, d'Ou- we Vos, 21 u. woe. 20 juli: toeristenmarkt 14-21 u. BRUINISSE za. 16 juli: visserijdagen, 18.30 u. Feijenoord-Zeeuws Elftal, terrein Bruse Boys BERGEN OP ZOOM tm 10 juli: Japanse prenten van Hiroshige 'Tokaido', Markiezen hof di-zo 14-17 u. tm 15 aug: 'Hedendaagse kunst in N-Brabant' di-zo 14-17 u. Mar kiezenhof tm 22 aug: 'Zomertentoonstelling' tek, etsen beelden van Krelis en Arie Teeuwisse, Etcetera di-zo 13.30-17 u. film film film ROXY 1: Octopussy - (James Bond-Roger Moore), a.I. dag. 14, 18.45 21.15 u, zo. 14, 16.15, 18.45 en 21.15 u. Sex in de Vakantie - 18 jr. vr za 23.30 u. ROXY 2: Tron - a.I. dag. 14 u. Game of Death 2 -16 jr. dag. 19 21.30 u,zo 16.30, 19 21.30 u. CINEMACTUEEL 1: First Blood(5) - (Sylvester Stallone), 12 jr, dag. 20 u, vr 21.30 u, za 19 21.30 u, zo 14, 16.30, 19 21.30 u. CINEMACTUEEL 2: The Dark Crystal - a.l. dag. 20 u, vr 21.30 u! zaÏ9& 21.30 u, zo 14, 16.30, 19 21.30 u. De CINEMACTUEEL 3: De Lift(8) -12 jr. dag. 20 u, vr 21.30 u, za 19 21.30 u, zo 14, 16.30, 19 21.30 u. Speciaalzaak in kousen, sokken, panty's, maillots Wouwsestraat 15. B.o.Z. Tel: 33666 Advertentie I.M c ESLAAGD DUS GEFELICITEERD Aan de Roncalli Scholengemeen schap te Bergen op Zoom slaagde A.Jeroense uit Tholen voor het eindexamen Mavo. Aan de Rijksscholengemeenschap te Bergen op Zoom slaagden de volgende leerlingen voor het ein dexamen: Mavo: Corrie Havermans uit Oud Vossemeer, Josine Steendijk uit Stavenisse en René Tazelaar uit Tholen. Havo: Paul Timmermans uit Oud Vossemeer. Atheneum: Mirjam Polderman uit Oud Vossemeer. Miranda Hommel uit Oud Vosse meer slaagde aan het Moller Ly ceum te Bergen op Zoom voor het eindexamen Havo. Alle scholieren op Tholen en St. Philipsland kregen vrijdag vakantie. De zesde klassers zwaaiden af, wat veelal gepaard ging met extra activitei ten, zoals op de O.L. S. de Schalm in Stavenisse. Met een versierde wagen werd een rondgang door het dorp gemaakt, inclusief invalster mevr, Stoutjesdijk-Engelvaart en stagaire mej. Stoutjesdijk uit St. Maartensdijk, 's Morgens werd schoolhoofd C.G. van den Hoek aan huis opgehaald en een bord gaf aan, dat de zesde klassers hem dankbaar waren voor de vele uren rekenen, lezen, enz. "Meneer v.d. Hoek, wij danken u voor alles". Zo ging 't ook op andere scholen met etentjes, toneelstukjes en andere plezierige activiteiten na een schooljaar 1983/84 van serieus werken. Het is nu fijn vakantie. Tractorchauffeur Oostdijk had veel plezier van zijn inspanningen voor de zesde klassers van de Schalm. Aan de Gemeentelijke Mavo in Tholen slaagden voor het eindex amen Mavo Marjo van den Hoek uit Sint Maartensdijk, Tiny Deur- loo uit Tholen en Ina Westdorp uit Sint Annaland. Aan de Chr.Mavo te Tholen slaagden voor het examen Mavo Jan Hage uit Poortvliet, Sandra van de Repe uit Sint Annaland en Marieke Prosman uit Sint Phi lipsland. Aan de Johannes MEAO te Roosendaal slaagden de volgende leerlingen voor het eindexamen: Tholen: Lieneke Bos(secretaresse) Sint Annaland: Jeannette van 't Hof Scherpenisse: Anita van Houdt en Maddy Lindhout Sint Maartensdijk: Anne Pleune Sint Philipsland: Leo Verwijs Aan de Rijks Middelbare Agrari sche School te Goes slaagden uit Sint Philipsland: A.P. van Oude naarde voor de 2-jarige richting akkerbouw en veehouderij, Tholen: H. van de Zande voor de 3-jarige richting akkerbouw en Sint Annaland: A.C.Geluk voor de 3-jarige richting akkerbouw en fruitteelt. Dhr.J.Tholenaar uit Oud Vosse meer slaagde in Utrecht voor het examen Electronica certificaat A. BenC. Aan de Mytylschool Zonneveld te Oostkapelle slaagde Cor Hage uit Sint Annaland voor het eindexa men Mavo. Aan de Zeeuwse Academie voor Chemie en Gezondheidszorg te Goes slaagden uit: Sint Philipsland: mej.H.H.Kooy voor de studierichting MBO kli nische chemie en M.Neele voor HBO klinische chemie Tholen: B.W. van Dij voor MBO analutische chemie. Jan Quist uit Tholen slaagde aan de streekschool te Rotterdam bij de Stichting Opleiding Metaal met uitstekende cijfers voor de 2- jarige opleiding Schoenherstel- lersgezel. Chiel Bijl uit Tholen slaagde aan de Zeeuwse school voor de Zee visvaart in Vlissingen voor het ex amen SW V Stuurman Werktuig kundige. Els Hart uit Sint Annaland is te Bergen op Zoom geslaagd voor het examen kraamverzorgster. Vier kerkbestuurders nodig In de E.B. van 16 juni stond een bericht over vier kerkbestuurders nodig in de Hervormde Gemeente St.Maartensdijk naar aanleiding van de uitspraak van de Generale Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen te Rotterdam. Daarover het volgen de: Het kerkeraadsbesluit van vorig jaar om het aantal ouderlingen en diakenen in de toen bestaande verhouding 4-4 terug te brengen naar 3-3 is dus ongedaan gemaakt. Men moet binnen drie maanden overgaan tot vervulling van de vier vacatures. Terug naar 4 ou derlingen en 4 diakenen, wat sinds 1968 steeds zo is geweest. Gezien de ongeveer 1900 belijdende en doopleden is een kerkeraad van 3 ouderlingen en 3 diakenen voor de Hervormde Gemeente St.Maartensdijk ook veel te wei nig. Eigenlijk 4-4 nog. Ik ken no gal wat Hervormde Gemeenten met ongeveer hetzelfde ledental - wat groter en ook wel kleiner - waar men 10 tot 17 kerkeraadsle- den heeft. In gesprekken met mensen elders, is mij wel geble ken. dat die nodig zijn, wil men het pastorale werk enz. nog naar behoren kunnen doen. Als men dit vergelijkt, is de beslissing van de Generale Commissie volko men juist. Waarom heeft de kerkeraad het 3-3 besluit genomen.' Is men wer kelijk uitgegaan van het stand punt: we kunnen er toch niet vol doende mensen voor krijgen? Wanneer dit werkelijk zo was, zou dit nog te begrijpen zijn. Het is genoegzaam bekend, dat er ook mensen zijn. die de nu nog zitten de kerkeraadsleden niet geschikt achten. Deze mensen denken niet in alle opzichten zoals zijzelf. Men is zogenaamd niet rechts genoeg. Men wordt dan ten onrechte als links bestempeld en men neemt te gemakkelijk deel aan het Heilig Avondmaal en welke redenen er nog meer mogen zijn. Nu heeft men vorig jaar van de Provinciale Commissie de op dracht gekregen bij verkiezingen alleen die mensen op de tweetal len te plaatsen die werkelijk deel nemen aan het Heilig Avond maal. Dit is wat de Kerkorde be treft een juiste zaak en men kan dat o.a. ook in het rapport de Avondmaalsmijding van 1958 heel duidelijk lezen. Heeft de kerkeraad het verklei- ningsbesluit genomen in de we tenschap, in de nabije toekomst toch wel één of meerdere door hen niet gewenste mensen in de ker keraad te moeten accepteren? Wil de kerkeraad door verkleining zo min mogelijk ongewenste invloed om een jarenlange situatie, hun zogenaamde uiterst rechtse meer derheid, zo lang mogelijk in stand te houden? Gezien de gang van zaken in de gemeente, heeft dit er alle schijn van. Veel eenzijdigheid wordt zo in de hand gewerkt. Als men een ker keraad heeft met weinig mensen, die over veel zaken gelijk gestemd denken, dan deugen veel mensen niet als ambtsdrager. Veel predi kanten mogen de kansel niet op. Dit kan en mag niet, want men staat niet meer open voor de ge hele gemeente. Men laat predi kanten of voorgangers prediken van uiterst rechtse signatuur, dus sprekers naar de zin van de ker keraad en een groepje gemeente leden. Dat is dan klaarblijkelijk de goede prediking, maar ik ben er van overtuigd, dat men eerder verhardt en geharnast de kerk verlaat, dan gelouterd. Dat dit niet naar wens is van veel gemeenteleden, is bekend. We denken maar aan de periode 1974-1979. Dan weten we genoeg. Zo blijkt, dat met een klein groepje mensen die in de ge meente moeten beslissen, grote kans bestaat op eenzijdigheid en het bevorderen van heerschappij. Het is daarom ook zo goed, dat een kerkeraad een zo groot mo gelijke afspiegeling vormt van de gemeente, zeker wanneer er in een gemeente meer stromingen zijn. Dat in de toekomst het een en an- d:r zai veranderen, is zeker, want zoals het tot op heden is geweest, is het velen op de lange duur zeker niet tot zegen. De Regionale Commissie voor het Opzicht te Eindhoven heeft van haar bevoegdheid om tuchtmaa tregelen tegen de kerkeraad te nemen (nog) geen gebruik ge maakt. De Prov.Commissie had dit wel verzocht omdat de kerke raad bij verkiezingen niet uitslui tend Avondmaalsgaügers op de tweetallen plaatste. Als men bij voorbeeld tot schorsing van de kerkeraad, hierbij inbegrepen de predikant, was overgegaan, dan moet men wel de predikant blij ven onderhouden. Ik denk dat men eerder maatregelen had ge nomen, wanneer de predikants plaats vacant was geweest. Daar om geloof ik, dat wanneer de ker keraad eenzelfde verkiezingsbe- leid blijft voeren, er toch wel een of andere maatregel zal worden genomen. Dat kan hard lijken, maar het is volkomen juist, als het gaat om het welzijn en de toe komst van de gemeente. Laten we hopen, dat men in de nabije toe komst weer een volledige kerke raad mag hebben, die op goede en open wijze de belangen vari de gemeente mag behartigen. Hope lijk wordt de gemeente dan zo breed mogelijk bearbeid. Dat Gods zegen op dit alles moge rus- terT' C.Kwaak Noordsingel 146 Bergen op Zoom Met verbazing en grote teleurstel ling nam directeur C.F.Möhl- mann van het Reformatorisch Vormingsinstituut in Anna Jaco- bapolder kennis van het artikel over de eerste bromfietscursus in Zeeland in de E.B. van 9 juni. Eveneens in samenwerking met Veilig Verkeer organiseerde zijn instituut namelijk al in het voor jaar van 1980 zo'n cursus. Bij het examen waren de hereri F.G.Kauffman, consulent rij vaardigheid van VVN en J.van Kleij, onderwijskundig medewer king van VVN, aanwezig. In de E.B. van 22 mei 1980 verscheen daarover een verslag. Daaropvol gend zijn er nog meer bromfiet sexamens geweest in Anna Jaco- bapolder en Goes. Directeur Möhlmann vindt het onbegrijpelijk. dat mr.A.de Jong(adjunct-directeur van VVN) - die vorige maand in St.Annaland de diploma-uitreiking bijwoonde - daarvan niet op de hoogte was. Zowel VVN als de leider van de bromfietscursus, J.W.van Pope- ring uit St.Annaland, zijn door dhr.Möhlmann ingelicht. Alleen op zijn vormingsinstituut is de benaming eerste Zeeuwse brom fietscursus van toepassing. Dhr.van Popering liet het vor mingsinstituut inmiddels weten, dat de gemeentepolitie in Goes al vele jaren geleden zijn sporen verdiende met een eerste Zeeuwse bromfietscursus. "De afdeling St.Annaland was echter de eerste in Zeeland met het nieuwe project van VVN de 'bromfietscodecur- sus', die in december 1982 is aan gekondigd. Inderdaad is deze bij wijze van experiment uitgepro beerd op verschillende vormings- scholen, o.a. te Anna Jacobapol- der, door de heren Kauffman, Van Kweekei, De Groot en Van Kleij. Aangezien onze afdeling de eerste was met de bromfietscode- cursus in Zeeland heeft VVN-ad- junct-directeur De Jong de certi ficaten persoonlijk uitgereikt, zoals hij dat ook deed in Wolvega, wat landelijk de eerste was. Per soonlijk heb ik geen behoefte aan het predikaat eerste Zeeuwse, bromfietscursus. Ik heb slechts geprobeerd dit nieuwe project van VVN samen met de doelgroep aan te pakken, wat mij grote voldoe ning heeft gegeven", aldus dhr.van Popering in zijn antwoord aan het reformatorisch vormings instituut.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 7