THOLENDERWIJS O, MOEDER, MIJN HAAR! informatierubriek van de gemeente tholen ANJERCOLLECTE OP THOLEN WAS EEN SUKSES Nieuwe bedragen minimumloon en bijstand BIJSTAND SPECIAAL VOOR OUDEREN OPVOLGENDE EIGENAAR-BEWONERS KUNNEN SUBSIDIE KRIJGEN WAT LIGT TER INZAGE? HINDERWET; OPENBARE KENNIS GEVING VERZOEKEN OM VERGUN NING HINDERWET: KENNISGEVING VAN BEKENDMAKING BESCHIKKINGEN OVERWEGING Donderdag 7 juli 1983 EENDRACHTBODE 5 SPREEKUUR B EN W SPREEKUUR WONINGSTICHTING OVER D FN KING DE HEERE UW BEWAARDER!? Afscheid leidster volksdansen door Joop Koornstra. t Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1 -5 Sint-Maartensdijk Tel 01 666-2955 Voor het eerst is er op Tholen gecollecteerd volgens de Anjeraktie "nieuwe stijl'In het verleden maakte de Anjerfondscollecte deel uit van de zogenaamde Zeeuwse collecte. Die formule bleek niet meer aan te slaan bij het publiek, getuige het feit dat in 1 982 slechts 6000,— in geheel Zeeland voor het Anjerfonds overbleef. De Anjeractie "nieuwe stijl", waarbij plaatselijke culturele verenigin gen werden ingeschakeld is een sukses geworden. Voorzitter E. Bae- rends blikte afgelopen donderdag dan ook tevreden rond bij het tellen van de collectegelden. Met name Oud-Vossemeer, Sint-Annaland en Stavenisse sprongen eruit. Poortvliet daarentegen was een enorme tegenvaller. Er werd in de gehele gemeente ruim 5200,— opgehaald. De verdeling over de verschillende kernen was als volgt: Stavenisse 647,70 Sint-Maartensdijk 747,50 Sint-Annaland ƒ1030,80 Poortvliet 54,30 Oud-Vossemeer ƒ1184,45 Scherpenisse 402,15 Tholen 1209,55 Onder aftrek van een klein bedrag aan gemaakte collecte kosten, kon aan de collecterende verenigingen in totaal een bedrag van 1184,45 worden uitbetaald. Het overblijvende bedrag ad 3738,— werd in middels naar het Anjerfonds overgemaakt. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van burge meester en wethouders vinden plaats op maandag 11 juli 1 983 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester E. Baerends en de wethouders L.J. Koopman en J. Versluijs houden hun spreekuur van 11.00-1 2,00 uur. Het spreekuur van wethouder van Schetsen komt te vervallen. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666-2955, toestel 21 5. Het bestuur van de stichting "Beter Wonen" houdt elke maandag van 10.30-12.00 uur spreekuur in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk voor aanvragen om woonruimte. De woningstichting is telefonisch bereikbaar onder nummer 01666-3359. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft woensdag meegedeeld dat de verlaging alleen geldt voor jon geren die na 30 juni een baan krijgen. Werkende jongeren wor den niet onmiddellijk geconfron teerd met een loonsverlaging. Wanneer zij op grond van hun leeftijd in aanmerking komen voor een hoger minimumloon, krijgen zij het huidige loon min tien procent. De lonen zien er thans als volgt uit: per maand per week 22 jaar 1 741,50 gulden (was 1843,90) 401,90 gulden 21 jaar 1485,40 gulden (was 1639,—342,80gulden 20 jaar 1260,—gulden (was 1434,20) 290,80 gulden 19 jaar 1075,60 gulden (was 1229,30) 248,20 gulden 18 jaar 932,20 gulden (was 1075,60) 21 5,10 gulden 1 7 jaar 809,30 gulden (was 922,—186,80 gulden 1 6 jaar 706,80 gulden (was 81 9,—) 163,10 gulden 15 jaar 614,60 gulden (was 71 7,10) 141,80 gulden Het minimumloon voor vol wassenen vanaf 23 jaar blijft bruto ongewijzigd op 2048,00 gulden per maand. Netto gaat het omlaag door de verhoging van de premies aow en wao. Onderling kunnen de netto-be dragen verschillen afhankelijk van de bedrijfsvereniging waarbij de werknemer aange sloten is. De minimumjeugdlo nen gaan vanaf 1 juli gemid deld met tien procent omlaag. Een zestienjarige die twee dagen per week naar school gaat en drie dagen werkt, ontvangt met in gang van volgende maand 424,08 gulden bruto per maand. Dat was 491,70 gulden. De bij standsuitkeringen worden vanaf vrijdag 1 juli netto enkele gul dens lager, doordat zij gekoppeld zijn aan het minimumloon, dat weliswaar bruto gelijk blijft, maar netto omlaag gaat door verande ringen. in de premies. Hieronder volgen de netto-bedragen zqals die woensdag door het ministerie van sociale zaken en werkgele genheid zijn gepubliceerd: per week per maand echtparen 333,65 gld. 1445,75 gld. een-oudergezinnen 300,25 gld. 1301,15 gld. alleenstaanden 233,55 gld. 1012,gld. 22 jaar 203,- gld. 879,60 21 jaar 177,45 gld. 768,85 18/19/20 jaar 163,15 707,- gld. thuiswonende kinderen 20 jaar 98,50 gld. 426,80 gld. 19 jaar 78,65 gld. 340,90 gld. 1 8 jaar 76,60 gld. 332,- gld. bewoners bejaardentehuizen echtparen 417,25 gld. alleenstaanden 242,85 gld. Volledige gezinnen waarvan de kostwinner over enige tijd in de bijstand dreigt te raken, en die over spaargeld beschikken, mo gen 1 5.200 gulden overhouden. Alleenstaanden mogen niet meer dan 7600 gulden bezitten, be jaarde echtparen in een tehuis maximaal 9200 gulden en al leenstaande bejaarden die intern wonen niet meer dan 4600 gul den. In de komende maanden wordt een extra "vrijlating ingevoerd voor het vermogen in een eigen woning. Die regeling zal met te rugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar ingaan. Zij geldt voor huiseigenaren tot en met 64 jaar. Als u de 65 jaar passeert kan er nogal wat in Uw leven gaan verande ren. U behoort tot de "senioren" of zoals de algemeen gangbare term nog steeds luidt: "Bejaarden Dit wel zeker niet zeggen dat u zich ook zo hoeft te voelen. Misschien voelt u zich na uw pensionering nog te jong om al stil te gaan zitten, misschien heeft u nu eindelijk de tijd om u aan uw hobby's te gaan wijden. Eén ding is zeker: er gaan beslist financiële veranderingen optreden. In plaats van het inkomen dat u had, ontvangt u voortaan A.O.W. - al dan niet aangevuld met een pensioen. Ouderen gaan sneller tot de groep kwetsbaren of zwakken in de sa menleving behoren als anderen. Er zijn bijstandsregelingen speciaal voor ouderen. Onderstaand volgen een aantal voorbeelden. U bent 65 jaar of ouder. U leeft van uw AOW plus eventueel pensioen. U woont zelfstandig maar komt voor bijzondere uitgaven te staan die u niet zelf kunt bekostigen. In zo n geval kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand. Via huursubsidie of via de bijstand kunt u ook een bijdrage in te hoge woonlasten proberen te krijgen. Moet u noodzakelijk naar een bejaardentehuis en kunt u de kosten daarvan niet zelf betalen, dan neemt de bijstand de verblijfskosten voor zijn rekening. (AOW en pensioen wordt op een klein bedrag na, inge houden). Bovendien ontvangt u een toelage voor persoonlijke uitgaven, zie- kenfondspremie, vakantiegeld en eventueel vergoeding voor brood maaltijden. Ook in het bejaardentehuis kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand, •Van uw spaargeld mag u een bescheiden vermogen houden: hetzelfde geldt bij verkoop van uw huis. Eerst dient het bedrag dat u méér bezit, te worden opgemaakt. Schenkingen zijn slechts mogelijk zolang er geen reden is om aan te nemen dat u binnen afzienbare termijn in een bejaardentehuis opge nomen moet worden Bijstand moet u aanvragen bij de sociale dienst van uw gemeente. Binnen een maand ontvangt u een beschikking op uw aanvraag. Bent u het met de beschikking oneens, dan moet u binnen een maand bij burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen, waarop in de regel binnen een maand beslist wordt. Daarna kunt u nog in beroep gaan bij gedeputeerde staten en bij de Kroon. De uitkering kan naar voorkeur aan uzelf of aan het tehuis worden overgemaakt. Nadere informatie Deze is te verkrijgen op de afdeling sociale zaken van het gemeente huis. tel. 01666-2955, tst. 121,1 20, 119. Tweede en opvolgende eigenaar-bewoners van' een premiewoning kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Tot voor enige maanden kon alleen de eerste eigenaar-bewoner van een premie-woning subsidie krijgen. De minister van Volkshuisvesting heeft daar verandering inge bracht door een nieuwe subsidieregeling voor bestaande eigen wonin gen in het leven te roepen. Behalve voor premiewoningen in de A- categorie (premieplus) en de premiewoningen in de B-categorie geldt de nieuwe subsidieregeling ook voor zogenaamde beschutte sfeer wo ningen uit de jaren 1 975-1 979. De regeling is van kracht voor wonin gen die na 1 juli 1 982 zijn of worden verkocht en waarvoor nog een jaarlijkse bijdrage werd of wordt verstrekt. Om de regeling eenvoudig en uitvoerbaar te houden is de hoogte van de bijdrage aan de nieuwe eigenaar niet afhankelijk van zijn of haar inkomen. Wel geldt de regel dat wie in het kalenderjaar voorafgaande aan de aankoop meer dan 70.000,— belastbaar heeft verdiend, geen subsidie kan krijgen. In principe krijgt de nieuwe eigenaar-bewoner als eerste jaarlijkse bij drage het bedrag dat de eerste eigenaar op diens eerstkomende be taaldag tegemoet kon zien. De opvolgende eigenaar komt echter niet in aanmerking voor een deel van de premie dat de eerste eigenaar op grond van zijn inkomen kreeg. (Het zogenaamde "plus"-deel voor de A-categorie). Om die reden is de premie voor de opvolgende eigenaar aan een maximum van 5000,— gebonden. Dat bedrag is de maximale eerste jaarlijkse bijdrage voor de nieuwe eigenaar als hij een premiewoning koopt die één vol jaar be woond is geweest. Voor ieder vol jaar, dat de woning langer bewoond is, wordt de eerste jaarlijkse bijdrage met 500,— verlaagd. Na tien volle bewoningsjaren is de maximale eerste bijdrage nog ƒ600,—. Daarna vervalt de subsidiemogelijkheid. De bijdrage aan een opvolgende eigenaar-bewoner wordt jaarlijks met 500,— verminderd. Als de bijdrage lager is ctan 100,— vervalt ze. Een aanvraag voor subsidie moet binnen drie maanden na de datum van het verkrijgen in eigendom van de woning (transportakte) bij de gemeente worden ingediend. Voor bestaande premiewoningen die in de periode vanaf 1 juli 1 982 zijn gekocht geldt een overgangstermijn. Voor die woningen geldt niet de datum van de transportakte maar de datum van het koopkontrakt. De koop moet dus na 1 juli gesloten zijn. Eigenaren van deze woningen moeten de subsidie binnen drie maan den na het inwerking treden van de regeling aanvragen. De nieuwe eigenaar krijgt zijn eerste premie een jaar nadat hij de woning betrekt uitgekeerd. Als een premiewoning binnen het eerste bewoningsjaar door de eerste eigenaar-bewoner wordt verkocht, zal de tweede eigenaar in aanmerking komen voor de nieuwbouw-subsidie. Bij de eerstkomende wijziging van de subsidieregeling voor nieuwe premiekoopwoningen zal hiermee rekening worden gehouden. Nadere informatie Voor inlichting omtrent de verkrijging van premie als opvolgende ei genaar/bewoner kunt u kontakt opnemen met het buro volkshuisves ting van de gemeente Tholen, tel. 01 666-2955, toestel 255. Bouwen in afwijking van een bestemmingsplan. Er is een aanvraag om vergunning ingediend door: a. de heer A. Suurlant, Wilhelminastraat 27, te Stavenisse voor het veranderen van een woning met garage op het perceel, kadastraal bekend Stavenisse, sektie F, nummer 278, plaatselijk gemerkt Wilhelminastraat 27; b. de heer D J. Bentschap Knook, Oostsingel 36 te Sint-Maar tensdijk voor het bouwen van een duivenhok op het perceel, kadastraal bekend gemerkt Oostsingel 36. Deze bouwplannen zijn niet in overeenstemming met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Wij zijn voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het kollege van Ge deputeerde Staten van Zeeland, vergunning te verlenen voor de onderhavige bouwplannen. Alvorens hiertoe over te gaan, stellen wij een ieder in de gele genheid om van 8 juli tot en met 21 juli 1983 schriftelijk bezwaar in te dienen bij ons kollege. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter ge- meentesekretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling gemeentelijke ontwikkeling, ter inzage,. Sint-Maartensdijk, 7 juli 1983. Burgemeester en wethouders van Tholen. Burgemeester en wethouders van Tholen maken, gelet op artikel 1 2 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat op res- pektievelijk 26 en 30 mei 1983 bij hen aanvragen voor een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen van: a. I. Scherpenisse, Hazenstraat 12 te Sint-Maartensdijk voor het oprichten en in werking hebben van een opslagruimte voor oude metalen op het perceel kadastraal bekend sektie M, nr. 640 ged. gelegen aan de Veerhoekseweg te Sint-Maartensdijk. b. M.L. Schot, Provincialeweg 6 te Sint-Maartensdijk voor het op richten en in werking hebben van een opslagruimte met koelcel op het perceel kadastraal bekend sektie N, nrs. 556, en 639 gelegen aan de Sportlaan te Sint-Maartensdijk. i De aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 8 juli 1 983 op de sekretarie van de gemeente Tholen te Sint Maar tensdijk ter inzage elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede elke maandag van 1 7.00 tot 20.00 uur in de openbare bibliotheek, Markt 58 te Sint-Maartensdijk. Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunningen kunnen door een ieder gedurende een maand na de datum van de ter inzagelegging schriftelijk bij ons kollege worden ingebracht. De ingekomen bezwaar schriften worden mede ter inzage gelegd. Degene die een bezwaar schrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Eveneens kunnen mondelinge bezwaren worden ingebracht tijdens een openbare zitting op 25 juli a.s. om 9.00 uur voor aanvrage a en om 9.30 uur voor de aanvraag zoals genoemd onder b. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk, waarbij tevens de gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Burgemeester en wethouders vestigen er tenslotte de aandacht op, dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenom schreven en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen. Sint-Maartensdijk, 7 juli 1983 Burgemeester en wethouders van Tholen. Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat door hen, onder oplegging van voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 1 juli 1983 vergunningen zijn verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van aanvragen van: 1Banketbakkerij de Waal, Edisonweg 4 te Tholen voor het oprich ten en in werking hebben van een banketbakkerij gelegen aan het Slachtveld te Tholen: 2. Banketbakkerij de Waal, Edisonweg 4 te Tholen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning in verband met het uitbreiden/wijzigen van een banketbakkerij gelegen aan de Edi sonweg 4 te Tholen. De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 8 juli 1983 gedurende een maand ter gemeentesecretarie van Tholen te Sint-Maartensdijk ter inzage elke werkdag van 9.00 tot 1 2.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede elke maandag van 1 7.00 tot 20.00 uur in de openbare bibliotheek, Markt 58 te Sint-Maartensdijk. Inge volge artikel 44, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieu hygiëne staat gedurende een maand na de datum van de ter visieleg ging beroep open bij de Kroon voor: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid onder c, van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht. d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen. De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60A van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepsschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Konin gin en worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden ge richt aan de voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State. De beschikkingen worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Sint-Maartensdijk, 7 juli 1983 Burgemeester en wethouders van Tholen. "De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu tot in der eeuwigheid". (Ps 121 8) Nu de vakantie in aantocht is, gaan veel mensen op reis. Het wordt drukker op de wegen. Ve len verlaten hun huis en zij trek ken naar een andere omgeving om daar tot rust te komen. De vakantietijd is een tijd van ko men en van gaan. Wat een bewe ging is er onder de mensen! Juist in zo'n tijd beseffen we, dat we bewaring nodig hebben; dat heb ben wij nodig, maar ook onze kinderen. We kunnen gezond en wel op vakantie gaan, maar hoe zullen we terugkomen? Wij, men sen, zijn altijd wel in gevaar, maar in vakantietijd soms nog meer dan anders. We denken ook aan de kinderen, die uit logeren gaan of zelfstandig op vakantie gaan. Er dreigen overal gevaren; niet alleen lichamelijke gevaren, maar ook geestelijke gevaren. Wij zijn niet thuis, niet in het ei gen dorp. "Op vakantie kunnen wij wel anders zijn en anders doen. "De mensen" zien het toch niet!" Laten we echter niet verge ten, dat de HEERE God ons overal ziet. Van het dienen van Hem hebben we nooit vakantie. Als het goed is, willen we daar ook geen vakantie van hebben. Zijn dienst is immers een liefde dienst. Hem te dienen betekent de hoogste vrijheid; om vrij voor Hem en voor de naaste te leven en dat uit liefde en dankbaarheid. Psalm 121 is een reislied, een pelgrimslied. De gelovige Israë liet trekt naar Jeruzalem om daar God te ontmoeten in Zijn tem pel. Hij verwacht zijn hulp van de HEERE. Zijn geloofbelijdenis: "Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft" wordt gevolgd door rijke beloften, die hem gedaan worden door de priester bij het heiligdom. De inhoud van deze beloften is: wien God bewaart, is wel be waard. De laatste belofte is: "De HEERE zal uw uitgang en uw in gang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid". De HEERE, de God van Israël, de Vader van onze Heere Jezus Christus, is de Bewaarder. Hij is de Schepper van de hemel en de aarde. Hij is de almachtige God. Hij is de hemelse Vader om Christus' wil. Er is geen betere Bewaarder in de hemel noch op de aarde. Alles staat tot Zijn be schikking. Door Hem bewaard is wel bewaard. Niets zal ons van Zijn liefde scheiden. Zijn bewa ring is alomvattend: 'uw uitgang en uw ingang'. Letterlijk wil dat zeggen: ons huis uitgaan en het opnieuw binnengaan; de reis daarbij ingesloten. Nemen we deze uitdrukking ruimer, dan be tekenen deze woorden: het hele lq ven met alles wat het meebrengt. Dat is nogal wat! Dat is niet wei nig, maar veel! De HEERE als de Bewaarder van ons leven* al tijd en overal. Gods bewaring heeft ook perspektief, uitzicht: "van nu aan tot in der eeuwigheid". Zijn bewaring is eeuwig-durend, de tijden omspannend. Zijn be waring reikt verder dan dood en graf. Zijn bewaring gaat mee tot in de eeuwen der eeuwen, tot in het eeuwige leven in volmaakte heerlijkheid; de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerech tigheid woont. De apostel Petrus spreekt over een bewaarde erfe nis voor bewaarde erfgenamen 1 Petrus 1 4,5). De erfgenamen zullen zeker in deze erfenis delen. Daar staat de HEERE God borg voor. Hij zegt: "Ik zal en zij zullen". En voor wie geldt deze belofte nu? Voor wie is de HEERE God de grote Bewa^der, alomvattend en eeuwigdurend? Hij wil dat zijn voor alle mensen, die Hij gescha pen heeft, om Christus' wil. Hij biedt Zichzelf als zodanig aan, ook door middel van deze over denking. Mag Hij uw, jouw. Bewaarder zijn? Hebt u, heb jij, Hem als zo danig nodig? Dan zal Zijn belof te u werkzaam maken en houden. Dan zult u leren pleiten op Zijn belofte vanuit de nood van uw leven. Dan leeft dit beloftewoord in u en u leeft op dit belofte woord God is de Bewaarder van alle ge lovigen, van allen die de HEERE ootmoedig vrezen. Zij ervaren Zijn bewaring; en dat niet één keer, maar telkens weer. Hij is krachtig bevonden een hulp in be nauwdheden. Van Zijn bewaring zingen zij: Want deze God is onze God; Hij is ons deel, ons zalig lot, Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: Ter dood toe zal Hij ons geleiden (Ps 48 6). Is dit ook uw, jouw, levenslied? Zulke reizigers komen eenmaal thuis in het eeuwig Vaderhuis. "Want liet Lam, Dat in het mid den van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen" (openb 7 17). Amen. ds. M.D. Geuze, St. Annaland Ouderlingen en het Heilig Avondmeei De ontwikkelingen met de (her)verkiezing van ouderlingen in de Hervormde Gemeenten St.Maartensdijk en Poortvliet hebben ook op de Synode aan dacht gekregen, zo blijkt uit een artikel in het Hervormd Week blad van 30juni. Ds. C.Jongeboer maakt daarin gewag van een briefwisseling met ds.Tj.de Jong uit Poortvliet en ds.J.G.van Loon uit St.Maartensdijk. "Wat was het geval? Er waren in een gemeente ouderlingen be noemd, die niet aan het H.A. aangingen. Gemeenteleden heb ben een bezwaarschrift ingediend, waarop de bevestiging van de broeders niet kon doorgaan. Daarover schreven zij nu aan de Synode. Jammer was, dat zij de genen die bezwaren hadden inge diend 'malcontenten' noemden. Daartegen werd ter Synode te recht geprotesteerd. Nu kan men van oordeel zijn, dat het niet-aangaan aan het H.A. een zaak is van diepe ernst van be trokkenen. En dat zal ook nie mand ontkennen. Door - ik meen - ds.Van Loon werd gezegd, dat als je belijdenis aflegt van het ge loof, je aan het H.A. még, maar als je ouderling wordt, moet je aan gaan. Welnu, zo is het ook. Doch nu werd door deze dominee ook gezegd, dat vele confessionele gemeenten adhaesie betuigd had den aan het protest vanuit Zee land. Ik heb hem in de pauze ge vraagd even te vertellen, welke die vele gemeenten waren. Want voor zover ik weet, is men in confes sionele kringen de mening toege daan welke indertijd al door de provinciale kerkvergadering van Zuid-Holland(met als secretaris .ds.Beens) vertolkt werd en thans, door het moderamen werd bele den, namelijk dat een ouderling die zelf niet aangaat, geen ouder ling kan zijn omdat hij een be langrijk stuk van zijn werk niet kan verrichten. Dat is het nodigen tot de Tafel. Ik was dus zeer ver baasd te horen, dat 'vele' ge meenten uit onze kring adhaesie betuigd hadden. Het bleken er 7 te zijn. Dat viel mee, maar het is toch te veel. Ds.van Loon heeft ze me keurig aangestreept op zijn lijst overhandigd", aldus ds.Jongeboer in het Hervormd Weekblad. De volksdansgroepen in Poortvliet en Oud Vossemeer hebben af scheid genomen van hun leidster Jo de Baat uit Steenbergen. Vijf jaar lang was de Westbrabantse actief en tijdens een gezellig sa menzijn in de Vossenkuil waren er natuurlijk lovende woorden voor de ervaren volksdansleidster. Mw.Hommel-Nuts sprak een dankwoord en overhandigde een geldbedrag en bloemen namens beide afdelingen. Nadien kregen alle aanwezigen een stukje zeep en een haakset uit handen van de vertrekkende leidster. Met ingang van 6 september zal Nelly van Gorsel uit Sint Maartensdijk de leiding overnemen, terwijl mw. De Baat nog te zien zal zijn bij de volksdansers in Tholen en Sint Maartensdijk. Het Thoolse sei zoen werd woensdag 29 juni afge sloten met een regionale dans- middag in 't Ouwe Raed'uus, waar mw. De Baat weer al aan wezig was. Niske holde al om het gevraagde te halen. Wat moest dokter daarmee, vroeg ze zich af, het regende toch niet? Het werkte weer op haar lachspieren toen'de arts het regenscherm omhoogduwde en deze boven het hoofd van Jacob aan het ledikant bevestigde zodat de stoom rond Jacob's hoofd werd opgevangen. 'Zo Niske, nou ben jij verpleegster.' zei dokter Siepma. 'Zorg dat het water blijft stomen, ga er maar mooi bij zitten. Als je broer weer erg benauwd wordt, mag er weer poeder gebrand worden, dan roep je vader of moeder even. U hebt gezien hoe ik het deed hè?' Hij wendde zich tot de ouders. 'Houden jullie het stelletje in de gaten, zodat de ketel niet droogkookt?' Jacob ademde nog moeilijk, maar de paniek was uit zijn ogen verdwenen. 'Vertel eens,' zei dokter op zachte toon terwijl hij naast vrouw Haanstra ging zitten. 'Wat zei de specialist van je dochter?' Ze reikte hem de brief over. 'Ik wilde juist morgen naar u toe om hem te brengen.' Zijn ogen vlogen over de regels, waarna hij haar oplettend aankeek. 'Ik moet de laatste tijd nogal hoesten,' bekende ze bij zijn onderzoekende blik, misschien kan ik een drankje krijgen?' Hoopvol keek ze hem aan .'We zullen u morgen eerst eens goed bekijken, kom om een uur of negen maar bij me. Dan hoor ik meteen van u hoe het met Jacob is. Hij stond op, vrouw Haanstra liep mee naar de deur. 'Goed dokter en wel bedankt voor alles wat u voor Jacob gedaan hebt.' 'Spreekt vanzelf, gelukkig dat ik thuis was, tot morgen!' Haanstra, die inmiddels het varken was gaan voeren, kwam weer binnen. Hij keek eens naar Jacob en naar het kleine meisje met haar verbonden hoofd en schudde zijn hoofd. 'Een pracht stel kinderen heb je me gegeven, daar kom je als vader wel verder mee.' Zijn vrouw kromp ineen onder zijn hatelijke blik. Vrouw Westra stond op van haar stoel en keek de man vernietigend aan. 'Wat een kerel ben jij, je moest je ogen uitje kop schamen, datje zoiets durft te zeggen, je bent geen vrouw en kinderen waard!' 'En jij moet je nergens mee bemoeien.' Angstig keek zijn vrouw van de een naar de ander. 'Ach stil toch man.' De wijste weg kiezend, verliet vrouw Westra zwijgend de kamer om naar huis te gaan. En dat zit zondags in de kerk! Hoofschuddend liep ze achterom naar haar eigen huis, met een hart vol medelijden voor haar buurvrouw. De volgende dag voelde Jacob zich al veel beter. Zijn moeder had Niske de vorige avond met moeite naar bed kunnen krijgen. Het kind had de hele nacht bij hem willen blijven zitten, maar dat vond mem toch te mal. Zelf was ze af en toe haar bed uit gegaan om de ketel te kontroleren. Om drie uur was haar man opgestaan om naar de boer te gaan. Toen hij om vijf uur weer thuiskwam om een kop thee en een paar snede rogge, vond hij zijn vrouw al bij het fornuis. 'Heden, wat bist vroeg' begroette hij verwonderd. 'Ach ja, antwoordde ze, ik had geen rust meer om Jacob en om negen uur moet ik bij dokter wezen, dan wil ik de boel graag aan kant hebben.' 'Jij naar dokter?' Ongelovig keek hij haar aan. 'Hoe dat zo?' Ze sloeg haar ogen neer. 'Ik weet niet, hij heeft me besteld, hij vond dat ik er niet goed uitzag, ik vroeg een hoestdrank.' Hij keek haar nog eens aan. 'Nou, me dunkt je hebt meer kleur op je gezicht dan toen je nog een jong meisje was. 't Zal wel loslopen. Denk erom, ik kan niet nog meer zieken in dit huishouden hebben, 't is zo wel mooi genoeg.' Zijn vrouw zuchtte en zweeg. Bij hem hoefde ze nooit te klagen dat had ze vaker ondervonden. In zijn ogen was alles aanstellerij een vrouw mocht niet ziek zijn. Na het ontbijt ging ze Jacob verzorgen. Het achterhuis was vroeger toen haar moeder hier nog woonde, een kruidenierswinkel geweest. De vloer was bedekt met mooie rode plavuizen. Elke ochtend dweilde ze daar, daarna werd er wit zand gestrooid dat vervolgens in de vochtige voegen werd geveegd, die vloer was haar trots. Maar vandaag moest Niske het maar doen. Ze zag zo tegen het bukken op. Promt om negen uur zag dokter Siepma haar binnenkomen. 'Doe de jurk maar over 't hoofd' zei hij vriendelijk, 'dan zal ik u beluisteren.' Halfnaakt, niet op haar gemak, zat de vrouw voor de arts die de stetoscoop op haar borst legde. 'Zucht eens'. Het bezorgde haar een hoestbui, terwijl hij geduldig wachtte, dacht hij: ik hoor het eigenlijk zo al. Zijn gezicht stond zorgelijk terwijl hij verder ging met zijn onderzoek. 'Zo kleedt u zich maar weer aan hoor.' 'Is het....heb ik...?' Ze durfde het niet uit te spreken. 'Met zekerheid durf ik het niet te zeggen, u moet maar eerst zo gauw mogelijk naar de specialist in Leeuwarden, het lijkt me niet in orde. In ieder geval maar niet te dicht bij kleine kinderen komen en ze niet aanhalen, ik maak een afspraak met Leeuwarden voor u. Hoe eerder we het weten hoe beter.' Hoewel ze niet verbaasd was, schrok ze toch hevig nu de werkelijkheid op haar af scheen te komen. 'Maar ik kan niet weg, wie moet er voor het huishouden zorgen en we hebben beesten, daar heeft mijn man geen tijd voor. Hij zal zo kwaad zijn.' Verschrikt door wat ze overluid dacht, keek ze de doktet schuldig aan. 'U zult zien dat alles in orde komt' zei hij troostend. wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 5