Kapsalon Van Ast VAN 'T HOF ALUMINIUM C. BAL uud VERSPUY EN ZN. KAPSALON T K0ETSHUYS gesloten GESLOTEN Warenhuis J. Verwijs DEMONSTRATIE KEYBOARD ORGEL AFWEZIG Wegens vakantie gesloten Slagerij J.A. Geilings Slagerij ij de Bonte Koe Wegens vakantie gesloten KLEIN MEUBELEN M. VAN LOON GEMEENTE SINT PHILIPSLAND Dagelijks brood is broodnodig.. Donderdag 7 juli 1983 EENDRACHTBODE Adriana Marina Arina René Anton v.d. Beek Agnes Bogert F. J. STOLS J. P. STOLS-o/dBROUW G. v.d. WERF G. v.d. WERF-KOOPMAN J. VAN DER SCHAAF J. VAN DER SCHAAF-HOEK A. VAN DER ZAN DE M. VAN DERZANDE-SCHOEP J.W. QUIST M. QUIST VAN VESSEM Adelien Antal BELLA van 11 juli t/m 1 augustus Sint Maartensdijk Wegens vakantie gesloten DROGE KIPPEMEST HOOI, STRO EN SNIÜMAÏS fouragehandel HACK BV van 1 8 tot en met 30 juli Zuiddijk 60 St. Philipsland Tel. 01677-2391 Spulletjes of uit grootmoeders tijd Breng ook eens een bezoekje op de braderie bij mijn kraam. Er is vast wat voor u bij. Meirstraat 67 Oud Gastel Verloting TH00LSE DAGEN Mevr. Bax in Tholen De burgemeester van Sint Philipsland maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend, dat met ingang van 8 juli 1983 gedurende een maand ter inzage ligt het bestemmingsplan Anna Jacobapol- der, gedeelte Steintjeskreek 1983 met de daarbij behorende toelichting en voor schriften. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder bezwaren tegen het genoemde ontwerp-bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Sint Philipsland, 7 juli 1983 De burgemeester voornoemd, T.A. Vogel Ferket, Reyns en de Maat B.V. GRAFMONUMENTEN Rouwonderneming "SCHOT B.V." Dago Werzalit Drentherm P.G.V. Siral VOOR KWALITEIT EN SERVICE rolluiken bouwprodukten isolatieglas voorzetramen aluminium ramen en deuren Te koop met Bo vag-garantiebe wijs: Velen missen het allernodigste. Vanaf 37,00 kunt u 'n kind financiëel adopteren. Woord en Daad i s R. H. PADT, ARTS is afwezig van 11 juli t/m 29 juli. Een dezer dagen zijn we in de steek gelaten door onze geestelijke steunen uit de Old Shed. De stamgasten De Meulblok Molenweg 1 5 Ouddorp wat u overal kunt plaatsen 'n lust om te bespelen SPAANSE GITAAR v a 145.- EMINENT ORGEL 850.- J0HANNUS ORGEL 3500.- Hoogstraat 20 Tholen tel. 01 660-3775 of 01 870-4776 Met stille verwonde ring over dit nieuwe le ven en dank aan God, die ons dit heeft gege ven. maken wij U be kend de geboorte van ons dochtertje en zusje Wij noemen haar Hans en Hannie Ketting-Snoep Annet en Erika 1 juli 1983 Tuinstraat 33 4697 BP Sint Annaland Met grote dankbaar heid en vreugde geven wij kennis van de ge boorte van onze zoon Hendrikus Jan Willem Henk en Joan Denissen 2 juli 1983 Molenstraat 57 4698 BP Oud Vossemeer Getrouwd en St. Philipsland 5 juli 1983 Ons adres is: Julianastraat 32 Op zondag 10 juli 1983 is het 25 jaar geleden dat onze ouders en in het huwelijk zijn getreden. Zij hopen dit samen met ons te vieren op vrijdag 15 juli a.s. Degenen die hen op deze dag willen ge lukwensen zijn vanaf 19.30 uur welkom in het Dorpshuis te Sint Annaland. Marga en Jaap 4697 CS Sint Annaland, juli 1983 Zuidstraat 15 Op vrijdag 8 juli is het 35 jaar geleden dat onze ou- ders en grootouders en in het huwelijk zijn getreden Van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren toegewenst van Adrie, Tineke Gert-Jan en Mariska Donderdag 7 juli is het 40 jaar geleden, dat onze ouders en in het huwelijk zijn getreden. Dat zij dit nog vele jaren mogen gedenken, is de wens die wij hen schenken. Wap, Ella, Rini, Ferna Jaqueline en Céline Sint Maartensdijk juli 1983 1943 1983 Op 8 juli a.s. hopen onze ouders en grootouders en hun 40-jarig huwelijk te gedenken. Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wens van kinderen en kleinkinderen. Oud Vossemeer. juli 1983 Patrijzenweg 4 Loof den HEERE, mijn ziel, en al wal binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden. Psalm 103:1 en 2 Op 6 juli hebben onze lieve ouders en grootouders en de dag herdacht dat zij 50 jaar geleden in het hu welijk zijn verbonden. Wij wensen hen Gods zegen toe. Tholen: Tholen: Tholen: Ridderkerk: J. Kot-Quist A.C. Kot Wim en Magda Han en Meta Joan en Elma Mart en Jolanda Chris M. Quist J. Schot-Quist A.J. Schot Martine Elke J. Quist H. Quist-van Rossum Hans 4691 EX Tholen Polderstraat 16 Iedereen die onze ouders wil feliciteren is van harte welkom d.v. zaterdag 9 juli. Van 19.00-20.30 zal dan receptie gehouden worden in de "Wingerd" Nieuwepad 1 Tholen Wij willen iedereen bedan ken voor de cadeaux, bloe men en kaarten die wij bij de geboorte van onze dochter en zusje mochten ontvangen. Theo en Ina den Engelsman en kinderen St. Annaland juli 1983 Molendijk 27 Langs deze weg willen wi iedereen hartelijk bedan ken voor de vele kaarten cadeaus, bloemen, en op andere manieren getoonde belangstelling die we bij de geboorte van onze zoon mochten ontvangen Rien en Heieen Joppe St. Maartensdijk Juni 1983 D.V. 13 juli a.s. hoopt onze lieve tante 80 jaar te worden leder die haar wil feliciteren is hartelijk welkom op D.V. zaterdag 16 juli a.s. tussen 4.00 en 5.30 uur nm., in het hervormd verenigingsgebouw "De Win- gerd", Nieuwepad 1. Nichten en neven Quist Nichten en neven Louisse Tholen. Dalemsestraat 50 Dankbetuiging Hierbij betuigen wij onze hartelijke dank voor de belangstelling bij ons 45-jarig huwelijk. In het bijzonder onze broers en zusters, verdere fa milie en belangstellenden. I.C. Wielaard H J. Wielaard-Oudesluijs Ridderkerk, juli 1983 Mr. van Houtenstraat 40 Het heeft de Heere behaagd, van ons weg te nemen onze beste vriend BRAM GOEDEGEBUURE fam. J. Donken-Donken Tholen Juli 1983 Bedroefd om het grote verlies maar vervuld van dankbaarheid voor alles wat zij voor ons deed en be tekende, heeft de Heere vrij plotseling van onze zyde weggenomen, onze geliefde zuster, schoonzus tér, tante en oud-tante ADRIANA HUBERDINA MOSSELMAN weduwe van Jan van Tiggele in de ouderdom van 80 jaar en 7 maanden Koudekerke: St. Annaland: St. Maartensdijk: Utrecht: Leiden: J.H.M. Mosselman-van Oost J.E. Mosselman J.M. Zwagemaker-Mosselman W.J. Zwagemaker A. van Tiggele-de Grood J. van Tiggele-Jasperse neven en nichten Poortvliet, 29 juni 1983 Molenstraat 24 Correspondentie-adres: W.J. Zwagemaker, Kon. Julianastraat 19, 4695 BG St. Maartensdijk De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag- 2 juli j.l. op de algemene begraafplaats te Poortvliet. Dat zij rusten in vrede Temidden van hen die haar zo lief en dierbaar wa ren is tot onze grote ontsteltenis nog vrij plotseling rustig ingeslapen onze geliefde tante en oudtante ADRIANA HUBERDINA MOSSELMAN sinds 29 maart 1968 weduwe van Jan van Tiggele op de leeftijd van 80 jaar. Dankbaar blijft zij in onze herinnering voortleven als Tante Jane, geestelijk, blijmoedig en zelfstandig tot in haar laatste levensdag. Namens al haar neven en nichten W.A. van Tiggele Poortvliet, 29 juni 1983 Molenstraat 11 Zaterdag 2 juli 1.1. hebben wij haar ter ruste gelegd op de algemene begraafplaats te Poortvliet. Nog bedroefd om het heengaan van Tante Jane Mosselman ontvingen wij de droeve tijding dat na een langdurig smartelijk lijden in huize Tamarinde te Utrecht ook uit onze familiekring is heengegaan onze geliefde tante en oudtante ADRIANA VAN TIGGELE weduwe van Jan de Grood geboren 21 maart 1902 te Poortvliet en overleden 4 juli 1983 te Utrecht. Dankbaar zijn wij dat haar een verder lijden is be spaard. Namens alle neven en nichten W.A. van Tiggele Poortvliet, 4 juli 1983 Molenstraat 11 Crematieplechtigheid in crematorium Daelwyck vandaag om 12.00 uur. Heden nam de Heere geheel onverwachts uit onze familiekring weg, onze lieve tante ADRIANA HUBERDINA MOSSELMAN weduwe van Jan van Tiggele in de ouderdom van 80 jaar en 7 maanden Oud-Vossemeer: Poortvliet: Rotterdam: J. Geuze E.W. Geuze-van Tiggele P.A. van Tiggele A.L. van Tiggele-Geuze A.P. van Tiggele J. van Tiggele- van Oudenaarde M.J. de Groen E.W. de Groen-van Tiggele Anth. Goudzwaard A. Goudzwaard-van Tiggele CJP. Otte W.E. Otte-van Tiggele Poortvliet, 29 juni 1983 Bedroefd om het verlies maar vervuld van dank baarheid voor alle liefde en toewijding die zij ons geschonken heeft is vrij plotseling uit ons midden weggenomen onze geliefde tante en oud-tante ADRIANA HUBERDINA MOSSELMAN weduwe van J. van Tiggele in de ouderdom van 80 jaar en 7 maanden Sint Maartensdijk: Anth. J. Oudesluys C.H. Oudesluys-Zwagemaker Ina en Addie Wim en Maja - Corina Anja David Poortvliet. 29 juni 1983 ENIGE KENNISGEVING Na een korte ziekte is overleden de heer KAREL BOUT Hij is 82 jaar geworden De begrafenis zal plaats vinden op donderdag 7 juli om 2 uur vanuit de aula op de algemene begraaf plaats aan de Pr. Bernhardstraat te Tholen Familie Bout Tholen, 4 juli 1983 Wal 15 Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe droef heid uit ons midden weg te nemen, na een geduldig gedragen lijden, zacht en kalm, onze geliefde zorg zame vader, groot- en overgrootvader GERARD CORNELIS HAGE weduwnaar van A.F. Duinkerke in de ouderdom van 88 jaar en 3 maanden Putten: St. Maartensdijk: H.M. Rijks-Hage W. Rijks C. Hage M.D. Hage-van de Velde kleinkinderen en achterkleinkind St. Maartensdijk, 29 juni 1983 Molendijk 19 Correspondentie-adres: C. Hage, Kaaistraat 4,4695 CJ St. Maartensdijk De begrafenis heeft plaatsgevonden maandag 4 juli j.l. vanuit de aula. Kastelijnsweg la te St. Maartens dijk. Heden nam de Heere tot zich, onze lieve opa GERARD CORNELIS HAGE Amersfoort: Amersfoort: Soest: St. Maartensdijk: Fransje Ika en Bart Annemiek Jot en Lieske Arna Jaap Gina St. Maartensdijk, 29 juni 1983 Voor de hartelijke bewijzen van medeleven en deel neming die we van u mochten ontvangen na het overlijden van onze innig geliefde en zorgzame moe der, oma, zuster, schoonzuster en tante LENA WESTBROEK weduwe van J.M. Faasse betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke dank. Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Sint-Philipsland, juli 1983 Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de zeer vele blijken van belangstel ling, ons betoond na het overlijden van onze geliefde vader en opa L.J. VAN DE REPE zeggen wij U hiervoor langs deze weg heel hartelijk dank. Kruiningen: J.H. v.d. Repe G.M. v.d. Repe-Minheere en kinderen juli 1983 Mede namens mijn man en kinderen wil ik u allen har telijk dank zeggen voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties, welke ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het zieken huis in Roosendaal en bij mijn thuiskomst. Het heeft mij erg goed ge daan. Dien v.d. Ree St. Philipsland. juli 1983 Pr. Hendrikstraat 36. Voor uw medeleven en be langstelling die wij moch ten ondervinden bij het overlijden van onze lieve zuster Pieternelle Ipenburg-Donken betuigen wij u onze welge meende dank. Uit aller naam fam. Cornelisse-Donken Tholen,juli 1983 Parksingel 22 Hartelijk dank namens mijn vrouw aan allen die meegeleefd hebben tijdens mijn verblijf in het zieken huis St. Franciscus en aan hen die hun auto beschik baar stelden. Ook dank aan allen voor het fruit, de bloemen en de kaarten bij mijn thuis komst. B.C. Verwijs St. Philipsland. juli 1983 Deensestraat 4 Mede namens mijn vrouw en kinderen, wil ik U har telijk dank zeggen voor de vele kaarten en attenties, die ik mocht ontvangen tij dens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst Chr. H. Donken Tholen. juli 1983 Ten Ankerweg 16 Heel hartelijk dank ook namens mijn vrouw en kin deren voor de vele kaarten, bloemen en fruitmanden die ik ontving tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. J. de Lange Tholen. juli 1983 Jolstraat 6 Hierbij wil ik, ook namens mijn man en kinderen, al len hartelijk bedanken voor de getoonde belang stelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Ook ds. Geuze voor zijn bezoek. J.P. Baaij- v.d. Boogaart Sint Annaland juli 1983 v.d. Bosstraat 26 Hartelijk dank voor de kaarten, fruit en andere at tenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. C. de Witte Sint Annaland juli 1983 Hoenderweg 22 H«el hartelijk dank, ook namens mijn man en kin deren, voor de vele kaar ten. bloemen en fruitman den die ik ontving tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuis komst. L. Neele-Verhage St. Philipsland. juli 1983 Achterstraat 2 Voor de vele felicitaties, in welke vorm dan ook, ont vangen bij onze 25-jarige echtviering. zeggen wij U mede namens onze kinde ren hartelijk dank. P.A. v. Tiggele A.L. v. Tiggele-Geuze Poortvliet, juli 1983 Bernhardstraat 13 wegens vakantie van 18 juli t/m 1 augustus Minneputtestraat 2 Tholen Wegens vakantie zijn wij van 1 8 juli t/m 6 augustus Vossemeersepoort 1 3 Tholen Tel.: 01660-2304-3346 van maandag 11 juli t/m móandag 25 juli Dinsdag 26 juli hopen wij u weer van dienst te zijn. Kerk Kerkstraat 6 Tholen Te koop met garantie: Doorlopend te koop gevraagd: Wij betalen de hoogste prijs Mest- en Tel. 01670-63572-65350 Contactpersonen gebr. Dijke, tel. 01666-2659 le pr. 50 2e pr. 1543 3e pr. 1519 4e pr. 993 5e pr. 1577 6e pr. 894 7e pr. 14 8e pr. 750 9e pr. 449 10e pr. 1959 11e pr. 48 12e pr. 59 13e pr. 1520 14e pr. 295 15e pr. 658 16e pr. 94 Prijzen afhalen bij: Pr. Beatrixstraat 5 Steenhouwerij Hulst Steensedijk 100 Tel. 01140-12906 Bergen op Zoom Kamillelaan 4 Tel. 01640-34873 Een modern bedrijf al meer dan 25 jaar. Gespecialiseerd in: in vele steensoorten modellen prijzen Kleuren katalogus vrijblijvend op aanvraag via lijkf dienaars en grafmakers. Voor inlichtingen: Postweg 3 - Tel. 01660-2650 Toonkamer: Postweg 3 Postbus 52 Tholen 01660-4140 Wij zijn dealers van: Renault 18 GTL Renault 18 TS Renault 1 8 GTS Renault 5 TS gas Renault 4 GTL Renault 1 4 TL gas Renault 1 2 TL..,.. Golf 3-drs diesel Honda Accord 4-drs Fiat 132 1.6 GL Citroen GS Opel Rekord 2 Itr. S Berlina Datsun Bluebird diesel Audi 80 GLS Financiering en inruil mogelijk RENAULT A utomobielbedrijf Eendrachtsweg 1 3 Tholen tel. 01660-2440 1979 .1978 .1981 .1981 .1981 .1978 .1978 .1977 .1980 .1978 .1979 .1978 1982 1978 Postbus 560, 4200 AN Gorinchem Telefoon 01830 - 32550 Giro 30.20.900 r Waarneming: A.W.A. de Looze, arts te Oud-Vossemeer, tel. 01667-2400. Spreekuur voor dringende gevallen te Poortvliet om 1 3.00 uur. Dat het hen in Ouddorp moge bekomen. Alleen vrijdagavond en zaterdag 8 en 9 juli. Organist Paul Heyboer v»

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 3