NIEUWE PLAATSELIJK NIEUWS J J**»**" "PLAATSELIJK NIEUWS - L.PLAATSELIJK NIEUWS, HOOANÜSE 7.00 9.00 2.95 6TOi SLAGERIJ FLIP VAN DAMME PREDIKBEURTEN EENDRACHTBODE THOLEN DEURLOO EN ZOON J. VAN OOST Donderdag 7 juli 1983 V.O.UUATEPMG-KIPmULOEft 0UD- V0SSEMEER SINT-ANNALAND en vrijwel iedere dag een extra aanbieding Voor eerste klas kwaliteit en service 4.30 1.70 3.50 0.95 1.70 3.80 8.90 STAVENISSE SINT MAARTENSDIJK herv.gem. IMMANUEL 10 u. ds.Hoekstra, H'heide WEEKENDDIENSTEN PENISSE SINT PHILIPSIAND SINT MAARTENSDIJK ANNA OUD VOSSEMEE ILDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHE 5E SCHERPENISSE SINT PHILIPSIAND OUD VO OUD VOSSEMEER SINT PHILIPSIAND OUD VOSSEMEER E SINT PHILIPSIAND OUD VOSSEMtER NIEUW VOSSEMEER PnOBCfUERMMJt'NSVANAFTtBUJVGIi Mossel- en Zeevishandel Contr'Escarpe 11 Tholen tel. 01660-2799-2504-3257 Deze week: Zeevruchtensalade Vissalade speciaal Garnalencocktail Zweedse komkommersalade ALLES UIT EIGEN KEUKEN 150 gram halen 100 gram BETALEN Emmertje echte Hollandse Nieuwe 1 5 stuks Zeeuwse paling per kg vanaf Vanaf vrijdag a.s. verkrijgbaar: Dagelijks verse ZEEUWSE MOSSELEN Advertentie I.M. Voetpad hertenkamp Na de bouwvak vakantie zal aan nemersbedrijf A C. v.d. Werf uit Scherpenisse het door de bewo ners zo begeerde voetpad langs de '•ertenkamp aanleggen. Hij was met 19.700 gulden de laagste in schrijver. Gebr. Moerland uit St. Annaland schreef in voor 21.000. N. de Rijke uit St. Maartensdijk voor 21.600 gulden. Auto's zwaar beschadigd. Op de Ten Ankerweg zijn don derdagmorgen om kwart over ne gen twee auto's total loss geraakt bij een frontale botsing. N. uit Tholen kwam op de linker weg helft en O. uit Bergen op Zoom kon toen een aanrijding niet meer ontwijken. H. werd licht gewond. Alleen gedeukte portieren waren er zaterdag bij een aanrijding op de splitsing Kon. Juliana-/Pr. Beatrixstraat. S. verleende geen voorrang aan G. C. kreeg een bekeuring omdat hij zonder helm op een bromfiets reed en in de Kon. Julianastraat werd een vrachtwagen van een nog onbekende bestuurder van een 'bon' voorzien. Binnen de be bouwde kom mogen geen vrach tauto's parkeren. Overigens worden er ook nep bonnen uitgedeeld, zo bleek de echte politie, toen drie mensen op het bureau hun boete wilden be talen. Het papier, ondertekend met A. Gent, was op geparkeerde auto's aangebracht. Bij goed le zen. bleek het ook onzin te zijn. maar in eerste instantie was 't net echt. 'L. ontving wel een officiële boete omdat hij voor zijn aanhangwa gen achter z'n personenauto geen kenteken had. IVaf u vers haalt is pas lekker Weekendreclame SLAGROOMSTUKKEN EN ADVOCAATSTERREN van 5.50 voor 3.95 K0FFIEBR00DJES 4 voor WEGENS VAKANTIE GESLOTEN van 11 t/m 23 juli Al meer dan 50 jaar uw warme bakker Advertentie IM Afscheid 6e klassers De zesde klassers van de Eben Haezerschool hielden woensdag middag 29 juni een afscheidsdi ner. dat voortreffelijk werd ver zorgd door enkele moeders met hun helpsters. Om te beginnen was er een slaatje, daarna frites met alles wat erbij hoorde en na tuurlijk ijs toe. En niemand zei deze keer "Dit lust ik niet!1' Het officiële afscheid vond 's avonds plaats. Ouders, bestuur en verdere genodigden waren daarbij aan wezig. De avond werd geopend door dhr.J. van Belzen, die als bestuurslid gaat vertrekken. Er volgde een laatste bijbelverhaal door de klasse-onderwijzer S.Maljaars. die vertelde over de bekering van Paulus. Na de pauze was er een leerlingenprogramma en ook daarin hadden de dames die het diner hadden verzorgd een groot aandeel. Met gedichtjes en zang werden de cadeautjes aan de personeelsleden overhandigd. Speciaal voor meester Maljaars SINT MAARTENSDIJK was er nog een plakboek met be levenissen van alle schoolverlaters en hun foto's. Een liedje ging op uitgebreide wijze in op de oude foto's van meester Maljaars en al zingend werden hem verschillen de onderdelen overhandigd om er toch nog wat van te maken. Maar of dat lukken zal is de vraag. Het was in ieder geval een leuk pro gramma. De dames kregen een bloemetje voor het vele werk dat aan de laatste schooldag werd besteed. Hierna volgden de bijbe luitreiking, het overhandigen van de gedenkplaat en de rapporten. Meester Nederlof sloot de bijzon der mooie en drukbezochte avond af met gebed. De leerlingen van de C.N.S. de Regenboog en daarbij nog zo'n 50 oud-leerlingen, zaten 'donderdag middag vol spanning in de ge meenschapsruimte te wachten wat er nu voor een musical zou komen van 33 scho&lverlaters. Mw.B.Fondse had lange tijd ge repeteerd. gezongen en weer ver beterd, maar op de 30e juni was het zover. Na de middagvoorstel ling die bijzonder werd gewaar deerd. kwam de afscheidsafvond. De ouders, bestuur, oudercom missie en andere genodigden kre gen een gezellig programma voorgeschoteld. Dhr.A.Lindhoud. voorzitter van de oudercommis sie. opende met gebed na samen zang van psalm 118. De muzikale leiding was in handen van D.Hoogstrate. De zesde klas had voor deze avond een koortje ge vormd, onder leiding van mw.Fondse, dat geestelijke en andere liedjes ten gehore bracht. Een heleboel gekke problemen rond een radio-uitzending. Daar draaide het om in een korte sketch, die door enkele leerlingen werd opgevoerd. Na de pauze was het eindelijk tijd voor de musical. Nu konden de ouders zien en ho ren waarmee hun kroost de laatste maanden zo druk bezig was ge weest. Gekozen was voor 'Bonje in de Buitenhof' een nieuwe wijk, die een buurtvereniging nodig had. Een miss-verkiezing en een discussie over vrouwen in het bestuur droegen zorgden voor leuke grappen en grollen met hu moristische teksten. Tandarts Boortje bekijkt zelfs de gebitten van enkele knappe dames, maar een boze vrouw doet er niet aan mee. Tenslotte wordt besloten om als naam voor de buurtvereniging te kiezen 'Gewone Mensen" Een polonaise besloot de prima op voering met bijzonder^euke lied jes. Martin Beghtel zórgde voor het geluid, terwijl Kees de Jonge als toneelknecht fungeerde. Mw.B.Fondse had de regie en mw.Scherpenzeel was souffleuse. Ze kregen allemaal een welge meend applaus. Vervolgens kwam het werkelijke afscheid van de school. Schoolhoofd J.B.Fondse sprak de kinderen toe en over handigde ieder persoonlijk het getuigschrift. Namens het bestuur werd door voorzitter W.A.Blaas aan alle kinderen een Bijbels dagboek overhandigd. Meester D.Hoogstrate, die de school gaat verlaten, nam met een kort woord van de kinderen en de aanwezigen afscheid. Tesamen met het perso neel was er reeds eerder in beslo ten kring afscheid genomen. Connie van der Kleyn en Miranda van Dijke maakten samen een gedicht, waarin zij alle onderwijs krachten groetten, terwijl ook sehoolschoonmaakster mw. Van Iwaarden niet vergeten werd. En daarbij hadden ze voor alle dames 'een bloemenbon en voorde heren een bon voor de slijterij. De voor zitter van het bestuur besloot de bijeenkomst met dankgebed, na dat eerst de kinderen waren toe gezongen met lied 293: "Wat de toekomst brengen moge". Huisvesting De Algemene Nederlandse Bond van Ouderen kwam dinsdagmid dag in Meulvliet bijeen om over huisvesting te spreken. Voorzitter J.Geluk sprak een welkoms woord. waarna de vraag 'Bent u tevreden met uw bejaardenwo ning' voor ieders voeten werd ge worpen. Van verschillende kanten kwamen reacties los. Het bleek dat degenen die klachten hebben en reclameerden bij de wonings tichting, zonder veel moeite ge holpen werden. Ook kwam de klacht naar voren dat een open baar gebouw als het postkantoor in de Visstraat voor ouderen moeilijk te betreden was, zowel de zware deur als de treden leverden nogal wat moeilijkheden op. Er bestaat tevens behoefte aan meer alarmpunten in een woning voor ouderen. Wanneer men verschil lende aanpassingen in een woning zou aanbrengen zou men volgens de aanwezigen beslist langer zelf standig kunnen blijven wonen. De onrust veroorzaakt door de jeugd rondom de bejaardenwoningen in de verschillende straten, is voor meerdere ouderen een probleem. Het is zeker een taak voor de ou ders en verzorgers, dus niet alleen voor de politie, hiermee wat meer rekening te houden. Over dit on derwerp kwamen er nogal wat aan- en opmerkingen naar voren. Het 'Zwartboek' kwam eveneens ter sprake, waarna de gespreks- ntiddag met een slotwoordje van dhr.J.Geluk beëindigd werd. Spel- en gyminstuif De sportzaal van Meulvliet bood woensdagavond tussen 18.00 en 22.00 voor alle leden van gym- I nastiekvereniging Olympia de ge legenheid zich voor de vakantie nog eens goed uit te leven. Allerlei gezellige dingen stonden klaar om gespeeld te worden: badminton, hockey, trampoline, diverse re- creatiespelen. skippy-ballen en nog meer. Verdeeld over blokken van vijf kwartier kwam iedereen aan zijn trekken. Na de schoolva kanties gaan de dames en heren van de leiding er weer met frisse moed tegenaan. Circus op kleuterschool De kleuters van de Bijenkorf, Kleuterlust en de dependance, vierden dinsdag feest op het schoolplein van de Bijenkorf. In totaal waren er 150 kleuters sa men met hun leidsters, maar ook vele ouders, een hele dag gezellig in de weer rondom het thema 'circus'. Natuurlijk veel clowns, maar ook balletmeisjes, muzikan ten, cowboys en prinsesjes. Alle spelletjes hadden iets met het cir cus te maken. Tussendoor werden leuke liedjes gedraaid. Na de vele attracties zoals ijs, oliebollen en limonade vertelde juf Lilian aan het slot van de dag een spannend verhaal over een circus-olifant. De kleuters van de christelijke kleuterscholen de Klimroos en de Merel vierden ook hun laatste schooldag voor de vakantie. Ze mochten verkleed naar school, luisterden daar naar mooie ver halen, keken naar dia's, deden spelletjes en toen waren er ook oliebollen. De schoolverlatertjes hadden ook nog een extraatje. Zij gingen met de bus naar Diergaar de Blijdorp in Rotterdam. Verge zeld door oudercommissieleden en vrijwilligers wandelden ze rond en maakten natuurlijk gebruik van de speeltuin. De peuters van de Fabeltuin re den donderdagochtend, met moeders en/of vaders, om 9 uur naar Rotterdam voor een bezoek aan de dierentuin. Alle beesten werden uitgebreid bekeken en rond vier uur was het hele stel weer in Tholen terug. Sommigen gaan na de vakantie naar de kleu terschool, maar anderen mogen nog een poosje onder de vleugels van juffrouw Dien blijven. De kleuters vpn de Eben Haezer school namen op 30 juni in aan wezigheid van hun ouders, bes tuursleden en leidstérs, afscheid van hun school. Na het openings woord vertelde de juf een verhaal en in de pauze was er limonade uit een speciale beker. Op deze beker stond namelijk een eigen naam en zij mochten die als herinnering mee naar huis nemen. Na de pau ze werden spelletjes gedaan, on der meer over Klankdorp en versjes opgezegd. Er was door de moeders een speciaal afscheids lied ingestudeerd en daarna wa ren er cadeaus voor de juf. Na het gezellig samenzijn mochten de kleuters niet alleen bij de beker, maar ook nog een getuigschrift van de school mee naar huis ne men. EHBO-diploma en hartreanimatie De E.H.B.O. was woensdagavond in Meulvliet bijeen voor een le denvergadering, waarop onder meer de diploma's aan de ge slaagden van het afgelopen cur susjaar werden uitgereikt. Voor zitter H.Berrevoets zei in zijn openingswoord tevreden te zijn over het aantal cursisten dat ook deze keer geslaagd is. Achtiien personen behaalden het E.H.B.O.-diploma, terwijl 11 van hen tevens slaagden voor de cur sus hartreanimatie. Zes anderen slaagden eveneens voor die cur sus. Er kwamen nog wat huishou delijke zaken aan de orde zoals de notulen, het beheer van de finan ciën - alles was prima in orde, er was zelfs een batig saldo - en er werd een nieuw bestuurslid geko zen: mw.M.Slegt. De kaderin structeurs M.Oosterbos en C.Dries bespraken de afgelopen cursus, waarna de voorzitter de diploma's overhandigde. De E.H.B.O. wil zich op de komende braderie(eind augustus) weer graag aan het publiek presente ren. Vrijwilligers kunnen zich bij het bestuur melden. Liefhebbers voor een volgende cursus kunnen terecht bij één van de bestuursle den. Voör het EHBO- en reani- matiediploma slaagden de heren F.Dercks, W.Deurloo, P. de Hond, L. van Haaften en D.Aar- noudse en de dames E. van Enck- van Elzakker, H.Goorden-Her- mus, C. van de Hoven, J.Thole- naars, C.Verdult-Buijs en N.Ver- kerke-Bijl. Het EHBO-diploma werd behaald door de dames J. van As. S. van Duivendijk. A.Dercks-De Wijs, L.Deurloo en C.Verkerke-Rijnberg en de heren R.Dercks en M. van Gorsel. De geslaagde hartreanimatie-cursis- ten zijn de heren A.Rijnberg en J. van der Maas en de dames B.Bijl- De Koek. R.Quist-Batenburg, A.Aarnoudse en R.Aarnoudse. Keeten A-race succes Windkracht 3,5 tot 4, kabbelende golfjes, een warme zon. Dat waren zaterdag de juiste ingrediënten voor een verrukkelijke Keeten A- race van Strijen naar Tholen, die vanaf de start al niet meer kapot kon. De 33 deelnemers waren stuk voor stuk biazonder enthousiast en dat kwam niet in de laatste plaats door het uitmuntende zeil- weer. Bij de motorsailers ging dhr.Fontijn uit Etten Leur met de Lark als eerste over de finish in de nieuwe haven, die voor het eerst zla zodanig dienst deed. M. van Duivendijk werd met zijn schip Maartje winnar bij de platbo dems, 2 W. van Vossen uit Strijen met Luipaard en 3 B. van Beek met Westenwind. Groep 2, zeil boten tot 7 m.: 1 dhr.J.Witkamp uit Woensdrecht met Poolster, 2 dhf.L Boudesteijn met de Mer- credi en 3 P.Bernaards uit Halste- b pul in ooGmEiin g conTDCTiEnzEn Steenbergaestraat 20-22, Tal 01640-34228 BERGEN OP ZOOM Lid O V en A.N V.C. Advertentie I.M. ren met Waailap. Groep 3, grote jachten boven 7 m.: I E.Grunberg met Khalas, 2 Van Sprundel met Aphrodite en 3 J.Pijnen uit Berg en op Zoom eveneens met Aph rodite. De prijzen werden in café Van Zanten uitgereikt door De Kogge-voorzitter D.Binkhorst. De eerstvolgende activiteit van de watersportvereniging is waar schijnlijk een zeilwedstrijd voor de jeugd. Geen bloedproef C.H. van W. kreeg een boete van 400 gulden, 1 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf van de Middelburgse politierech ter omdat hij niet wilde meewer ken aan een bloedproef, 't Was niet de eerste keer dat van W. voor alcohol in het verkeer door de politie werd aangehouden. De rechter maakte er echter voor waardelijke gevangenisstraf van met een proeftijd van twee jaar omdat hij het alcoholgebruik niet bewezen achtte. Klein maar fijn De Pinocchio-fanclub kon zater dagavond in Meulvliet maar een kleine groep mensen begroeten, maar toch was 't een geweldig or kest dat met Jimmy Hollyday voor dansmuziek zorgde. Gezien de gezelligheid zijn de organisatoren van plan, 't na de vakantie nog eens over te doen. Soos actief De dames van de bejaardendans groep 'Lenig maakt Jong' gingen maandag 27 juni met de dienstbus naar Poortvliet, waar een gezellige middag werd doorgebracht. Het twintigtal was er onder meer ge tuige van dat leidster mw. De Baat de leiding overdroeg aan mw. Van Gorsel. Drie dagen later gingen 40 bejaarden naar de Thoolse Da gen. Men was om zes uur weer thuis. De organisatie was weer in handen van de dames van de soos. T.O.V. nam kantine in gebruik Met een onderling tennistoernooi heeft tennisvereniging T.O.V. zondag de kleedgelegen heid/kantine in gebruik geno men. Het was een sportieve hap pening. die werd besloten met een barbecue. Na een intensieve dag tennissen ging dat er wel in. Voorzitter C. de Leeuw reikte de prijzen uit. Senioren: 1 Sjaak.Hommel 15 games, 2 An- nelie Hommel 13, 3 Annelie vauwv. Tillo 12, 4 gelijk geëindigd met 10 punten Mar Roza, An Roza, Danny Vaders. Mieke Kleiss ep Barbara Verhees, 9 met 9 games Miranda Hommel, Lia Douw, Jack Vaders en Cor Dietvorst, 13 met 8 games Bram Douw, Sjaak Mees, Jan van Meer. Hans Weydt en Jan Aarden. 18 met 5 games Jannie Rijstenbil en Jessie Aar den. Junioren: 1 Stefan Mees met 17 games, 2 Roger Luijs en Na- tasja Mees 11,4 Erik van Hees 10. 5 Mascha Roza 8, 6 Mark Roza 5, 7 Eirah Kleiss 4 en 8 John Ver meulen 2 games. Nieuwe bestuursleden Vosmeer Voetbalvereniging Vosmeer heeft vrijdagavond in de. kantine Mar jan Verhees en Jac.Verhees als nieuwe bestuursleden gekozen. Voorzitter P.J. Hommel Jac.zn. zette in zijn openingswoord uiteen dat het bestuur het verstandig had geacht de leden mee te laten be slissen over de koers in de ko mendejaren. Tegen de gewoonte in werd er nog voor de vakantie periode vergaderd. Dat de leden er alle belang bij hadden, bleek wel uit de grote opkomst van 49 stemgerechtigden, die beslist geen blad voor de mond namen. Ze slaagden er tenslotte in om toch het bestuur op sterkte te houden. Dit had tot gevolg dat voorzitter Hommel er vanaf zaf om bes tuurslid te blijven. Hij trad in het belang van de vereniging af, evenals C. de Regt, die wegens drukke werkzaamheden stopte. Door het bestuur was Marjan Verhees als kandidate voorgedra gen. waarmee de vergadering zonder moeite accoord ging en het eerste vrouwelijke bestuurslid van de v.v.Vosmeer een feit was. Van uit de vergadering werd dhr.Jac.Verhees kandidaat gesteld om in het bestuvr te komen, wat na een stevige discussie ook ge beurde. L.J.Havermans Jzn. werd overgehaald af te zien van zijn plannen om ook het bestuur te verlaten. De herverkiezing van J.Heijboer, G. de Gast en C.P.G. de Koning leverde geen proble men op. Vice-voorzitter Heijboer dankte voorzitter Hommel, die in 11 jaar veel werk voor de vereni ging heeft verzet en met name in de kantine-bouw had. Ook bes tuurslid De Regt kreeg woorden van waardering voor de periode dat hij als vertegenwoordiger van het zaalvoetbal in het bestuur van de v.v.Vosmeer zijn beste beentje heeft voorgezet. Eind avgustus volgt de normale jaarvergadering. Bestrating Dorpsweg Adr. Klippel uit Stavenisse zal voor 22.400 gulden, exclusief BTW, de tien nieuwe huizen aan de Dorpsweg van een goede toe gang voorzien. Voor de grond- en bestratingswerkzaamheden schre ven verder Adr. Goedegebuure (23.000) en Jan Moerland (23.500), beide uit St. Annaland, in. Poging tot inbraak In de landbouwschuur van W. werd een poging tot inbraak ge constateerd, maar bij een onder zoek bleek er niets vermist te zijn. Youth for Christ Twintig jongeren hebben vrijdag avond het openhuis van Youth for Christ op de zolder van de Fam. Bevelander bezocht. Men kon dammen, schaken, biljarten, enz. onder het genot van koffie werd gesproken over het thema: 'Het is maar hoe je 't bekijkt, wat is waarheid'. Youth for Christ gaat van woensdag tot en met 17 juli naar St. Maartensdijk, waar achter het gemeentehuis een tent ('t Miraeckel) wordt opgeslagen voor een zomer-koffiebar. Acht tien medewerkers zorgen voor muziek en voordracht. Zeilneusje van de zalm De Deltaweek kan gerust het "zeil neusje van dé zalm genoemd worden, Nederland's grootste ^eilwedstrijdvenement doet van middag ook Sint Annaland aan. Rond de klok van vier uur wordt het wedstrijdveld voor de haven verwacht. In de feesttent op het haventerrein is er vanavond een optreden van de Delta Dixieland Jazzband, die bestaat uit leden van watersportvereniging Sint Annaland. Afscheid op Casembrootschool De laatste schooldag van de kleu ters van de Casembrootschool werd vrijdag verkleed doorge bracht. De kleintjes vermaakten zich met een poppenkastvoorstel ling, een dia-serie, pannekoeken eten en spelletjes op het school plein, zoals ringen gooien en schat graven. Aan het eind van een leu ke laatste schooldag namen de jufs Anna en Carin afscheid van hun kroost. De leerlingen van de lagere school hadden in de laatste schoolweek eer van hun vele werk, dat ze hadden besteed aan het project 'Sint Annaland'. Van klas 1 tot en met 6 was er lange tijd hard ge werkt aan bijna alle facetten van het dorpsleven. De eerste klas kwam met het onderwerp 'win kels' op de proppen. De Mikro- Markt nam een belangrijke plaats in, omdat de kinderen daar in het kader van het project op bezoek waren geweest. De klassen 2 en 3 namen de landbouw voor hun re kening en namen een kijkje in de kassen van oudercommissie-voor zitter A.Scherpenisse en in de molen van Kodde aan de Molen- Vanaf donderdag 7 juli hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn met onze aangepaste winkel. Wij kunnen u dan een ruim assortiment aanbieden dat bestaat uit: VERSE BINNEN- en BUITENLANDSE KAAS VERS GEBRANDE NOTEN EN DELICATESSEN Vleeswaren en salades uit eigen keuken, en natuurlijk nog steeds VERS VLEES van eerste klas Hollandse vaarzen en varkens. Ter kennismaking met onze nieuwe winkel hebben wij de volgende aanbiedingen: JONGE KAAS 500 gram van 5.65 voor SNIJCAMEMBERT 1 00 gram van 2.35 voor VERS GEBRANDE KING SIZE PINDA'S 250 gram 1.85 500 gram PALINGWORST 1 00 gram SCHOUDERHAM 1 00 gram SPEKLAPPEN 500 gram MAGERE RUNDERLAPPEN 500 gram Dalemsestraat 33 Tholen 01660-2438 dijk. De leerlingen van klas 4 en 5 bogen zich over het meest favo riete onderwerp van jong en oud: vrije tijd. Daarnaast doken de kinderen in de geschiedenis van het dorp. waarvoor een bezoek werd gebracht aan de Meestoof. De zesde klassers hadden een maquette gemaakt van de Haven. Tevens hadden ze een diaserie van commentaar voorzien. De ouders, opa's, oma's, broertjes, zusjes, buren en andere belang stellenden konden dinsdadavond 28 juni van zes tot acht kennis ne men van de verrichtingen van de kinderen. Er was heel veel be langstelling voor een heel leuk project! Dorpshuis wordt bibliotheek Aannemer Roozemond uit STa- venisse was met 67.018 guldên de laagste inschrijver voor de ver bouwing van het dorpshuis aan de Kloosterstraat tot bibliotheek. Het houten gebouw aan Croos- wijck kan dan verdwijnen nu het nieuwe dorpshuis 'De Wellevaete' met de sportzaal steeds meer vorm krijgt met de aanleg van parkeer plaatsen en bestrating. Overigens blijft deze belangrijke toegang tot het dorp via de Langeweg en La- geweg ook na de bouwvakvakan tie op z'n kop staan omdat dan de reconstructie van de Langeweg begint, inclusief de bocht naar de Hoenderweg. Voor de bibliotheek schreven verder S.M.W. de Korte uit Tho len in voor 69,850 gulden, het plaatselijke timmerbedrijf J. Boon voor 70.309 gulden en bouwbe drijf Adr. Burgers en zoon (Hoenderweg) voor 73.450 gul den, exclusief btw. Restauratie molen Aan de restauratie van de molen komen toch nog Thoolse timmer lieden en metselaars te pas naast de echte molenmakers voor het molentechnische gedeelte. S.M.W. de Korte uit Tholen was met 31.100 gulden de laagste in schrijver, gevolgd door Joh. Krij ger en zn. uit Poortvliet met 36.800 en D. Burgers en zn uit Tholen voor 38.750 gulden. Woensdagavond 13 juli vanaf half zeven ophalen oud papier voor de zending. Advertentie I.M. Zaterdag poffertjes De jeugdvereniging in oprichting houdt zaterdag bij de braderie een poffertjesverkoop ten bate van het openingssaldo van de nieuwe club. waarvoor tijdens een hoor zitting met het gemeentebestuur de eerste aanzet werd gegeven. Het voorlopig bestuur heeft alle jongens en meisjes van 8 tot 22 jaar een brief gestuurd om lid te worden. Er zijn drie contributie schalen: 8-15 jaar 4,50 per maand, 15-18 jr 6,50 en boven de 18 jaar ƒ7,50. Deze bedragen waren oorspronkelijk hoger, maar na enige discussie werd tot een verlaging besloten.. Het inschrijf geld is 2,50. Onder leiding van de gemeentelijk jeugdwerkster Ina Wilbrink wordt naar een ei gen ruimte uitgekeken, die naar eigen smaak ingericht kan wor den. Men denkt aan het draaien van films, een dropping, muziek, fietstocht, barbecue, puzzelrit, e.d. Voor aanmelding van het lid maatschap dienen de ouders met een handtekening op het formu lier toestemming te geven. Advertentie I.M. Youth for Christ Youth for Christ is volgende week in ons dorp actief met een grote zomeractie. Van woensdag 13 tot en met zondag 17 juli staan er in een feesttent tegenover de Spar een aantal activiteiten op het pro gramma. De zomeractie staat in het teken van de jeugdevangelisa- tie en is er op gericht op eigen tijdse manier de jeugd met het evangelie in aanraking te bren gen. Dat gebeurt onder meer door zang. muziek en gebracht door jongeren. Naast deze actie heeft Youth for Christ Tholen onder meer een Jongeren Open Huis. Daar kan worden gebiljart, ge damd en gepraat, terwijl er ook bijbelstudies en gespreksavonden zijn. Materiele schade Op de Sportlaan ontstond er vrij dag materiële schade bij een aan rijding tussen twee personenau to's. Toen M.L.K. van het par keerterrein reed, merkte hij door een geparkeerde vrachtwagen de aankomende J.J.D. uit Schiplui den niet op. Blauwe trein trok door Midden-Zeeland Veertien leden van toerclub de Bidon verschenen zondagmorgen om acht uur aan de start voor een rit over 211 km. door Midden- Zeeland. Wat het weer betreft, kon het niet beter. Tijdens de eer ste kilometers was er nogal wat tegenslag. Er waren met name problemen met de fiets van Leen Menheere. Toch zat de ploeg om tien uur aan de koffie in Kapelle. Na deze koffiestop werd de rit vervolgd in de richting van het drukste gedeelte van de toertocht: Vlissingen. Middelburg. Veere en Colijnsplaat. Op het mooie Wal cheren was het vooral vol aan de boulevard en langs het Veerse zondag 10 juli THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 18.30 u. ds.v.Oorschot, Lunteren Meer. De Zeelandbrug was het volgende doel. Na een bochtig parcours over Noord-Beveland werd de 5 km. lange brug bed wongen. Op de punt van Duive- land ging het Bidon-gezelschap aan boord van het pontje tussen Zijpe en Anna Jacobapolder, waar opgestapt werd voor het laatste stukje over Sint Philips- land en Tholen. Koos van den Hoek was zondag de enige pech vogel met een lekke band. Toen de renners aan het eind van de middag in het clublokaal arri veerden, sprak men van een ge weldige en goed georganiseerde grote rit. In café de Sport stond gastvrouwe Jennie al klaar met de koffietafel, soep en slaatjes. Alles smaakte voortreffelijk, wat ook de vrouwen en kinderen van de ren ners konden beamen. Die waren in het clublokaal namelijk ook van de partij. Na de maaltijd werd er onder het genot van koel vocht nagepraat over een leuke dag tocht. Voor de maandagavondrit was er animo bij 11 leden. Er stond geen zuchtje wind en de tocht over Tholen verliep zonder problemen. Rond de klok van acht uur waren de renners weer terug in het clublokaal. Met die 48 km. erbij, werd er door de Bidon mannen in een zonnig weekend 260 km. weggetrapt. Sprookjesfeest op de Kubus Op openbare kleuterschool de Kubus werd woensdagavond 29 juni het jaarlijkse eindfeest ge vierd. De feestelijkheden voor de kleuters begonnen al om vijf uur met een heerlijke maaltijd frites met mayonaise en worstjes en na tuurlijk een ijsje toe. Dit eetfestijn werd weer prima verzorgd door dhr.Doezelaar. Vervolgens be gonnen de kinderspelen onder toeziend oog van alle ouders en andere belangstellenden. En dat waren er heel wat! Dit jaar waren alle activiteiten gericht op het thema 'sprookjes'. De De kinde ren waren dan ook prachtig uit gedost: er liepen Roodkapjes, Hans en Grietjes, jagers, kabou ters, feeën, een wolf en nog vele andere sprookjesfiguren rond. De spelletjes, zoals de zevenmijl- slaarzenrace van Klein Duimpje, appelpuzzels leggen van Sneeuw witje, visjes vangen van Piggel- mee, pannekoeken eten bij het huisje van Hans en Grietje, een vliegend tapijt, ballen gooien, de eetrace van Hollebolle Gijs, Roodkapje en een verkleedspel Prins en Prinses, werden erg en thousiast gespeeld door de kinde ren. Om zeven uur werd het feest besloten met een dankwoord van juf Wilma en de voorzitter van de oudercommissie, dhr. A. van Til burg. Mede dankzij de hulp van de vele ouders en het werk van de oudercommissie was het weer een geslaagd feest. Biljarten Biljartvereniging Smerdiek maakte zaterdag tijdens de feest avond in het gelijknamige café aan de Markt de prijswinnaars bekend van het door hen georga niseerde nederlaagtoernooi. Te vens werden de prijzen uitgereikt. De Pluimpot werd le met 22 punten, 2 de Zeester 12,16 p, 3 Gorishoek 12 p, 4 Tolrust 4 p. en 5 de Zeester( België) met 20,97 ver- liespunten. Ans en Wil Groene- wegen van het clubhuis verzorg den de bezoekers goed met onder meer het serveren yan smakelijke hapjes. Biljartvereniging Smer diek ziet terug op een geslaagde feestavond. Jeugdinteresse Tandje Bij Ook de jeugdfietsiers tonen inte resse voor het toeren in clubver band. Eerder dit seizoen was er al een succesvolle start voor het duo Jan-Peter en André Verburgh, die zich' nu moeiteloos handhaven tussen de oud-gedienden. Maandagavond was de 15-jarige Leo Potappel uit Stavenisse pre sent en hij toonde zijn aanleg voor deze sport want de 59 km. draaide Leo zonder problemen mee met 11 metgezellen. Zondagmorgen vertrekt het rood/zwarte peloton naar Rotter dam en na een hapje en drankje weer terug naar de thuisbasis. Om 8.00 uur klinkt het startschot bij het clubhuis. Perikelen met dieren. De politie kreeg heel wat met die ren te stellen. Zo moest de sterke arm eraan te pas komen om een angstige inwoonster uit de nood te helpen. Ze voelde zich bedreigd door een poes, die op haar bin nenplaatsje, omgeven door vier hoge muren, op de loer lag om binnen te komen. De vrouw durf de niet naar buiten. De politie ontfemde zich met zachte hand over de poes, waardoor mens en dier weer opgelucht verder door het leven gingen. De vorige week aangetroffen koe op de tweede Dijk. is inmiddels naar zijn wetti ge eigenaars overgebracht. Het bleken de gebr. van Poortvliet uit St. Annaland te zijn. De koe was losgebroken Donderdag zouden er op de Ho- geweg weer loslopende koeien gesignaleerd zijn, maar bij nader onderzoek zag de politie geen ge varen meer op de weg. Wel kwam er nog een hond van een nog onbekende eigenaar aan lopen in Scherpenisse. Het was een kruising van een herder. Het Vervolg op pag. 13 G.EREF. KERK 10 u. ds.Moolenaar, Ulvenhout 17 u. kand.Keegstra, Ferwerd CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. stud.v.d.Zwaag, Apeldoorn GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 en zo 10.30 u. H.Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand.v.d.Ploeg, Goes 18.30 u. ds.Jongebreur, Som- melsdk. GEREF. KERK 10 en 15 u. ds.Palsma, Breda CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst 14.30 u. stud.v.d.Zwaag, Apel doorn GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 19 en zO 9 u. H.Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10(HD) en 18 u. ds.Geuze GEREF. GEM. do. 7 juli: 19.30 u. ds.Hage 9.30, 14 en 18 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 19.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10(HA) en 18 u.(HA) ds.den But ter OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. ds.Kamp SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds.Wegman, St.Anth.pldr. 14.30 u. ds.v.Loon HERV. GEM. REHOBOTH 10 u.(HA) ds.v.d.Sluys, Drieber gen 19 u. drs.Steegman, R'kerk OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst ma. 11 juli: 19 u. ds.duMarchie v.V'huizen GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst R.K. KERK geen dienst ivm ziekte past.Even SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds.v.Loon 14.30 u. ds.Budding, N'he- mert(HD) GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst do. 14 juli: 19.30 u. ds.Bak, Bode graven POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds.Budding, N'hemert GEREF. KERK 10 u. kand.Keegstra, Ferwerd 14.30 u. kand.Stam. Etten Leur GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds.Cysouw 14.30 u. ds.Holst, Naaldwijk GERÊF.GEM. do. 7 juli: 19.30 u. ds.Reinders zo. 9.30 en 18 u. leesdienst OUD GEREF.'GEM 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10.45 en 16 u. ds.Noordhof, 's Gravenpolder za 9 en zo 10 juli 1983 Tholen,Poortvliet, Oud Vosse- meer en Scherpenis se! pat.Dr.Padt) Dr. De Looze, Oud Vossemeer, tel. 01667-2400 Sint Maartensdijk, Stavenisse, Sint Annaland en Scherpenis se! pat.Dr.v.d.Bel) Dr.Noteboom, Sint Annaland, tel. 01665-2400 St.Philipsland en Nw.Vossemeer Dr. De Groot, Nieuw Vossemeer, tel. 01676-2545 WIJKVERPLEEGSTERS zr.Schot, tel. 01660-2620 av- en nachtdienst: zr.Kusee, St.Annaland, tel. 01665-2756 TANDHEELKUNDIGE HULP Voor pat. Bomas, Roefs en Tas M.Bomas, St.Philipsland, tel. 01677-3232 voor pat. Wouters/Vos: tel. 01660-2699 DIERENARTS Dr.A.Rinses, Scherpenisse, tel. 01666-2596, spr.u.vr. 18.30-19.30 u. en za. 9-9.30 u. ANONIEME ALCOHOLISTEN Tel. 01660-3742. Tel. 01640-50395 d/n groepsavonden elke di/do gez.heidscentr. Pourquinstr. BoZ LAAT LEVEN Hulp moeder/kind bij niet-ge- wenst zwangerschap, tel. 01660-3947 of 01665-2654 WELZIJNSORGAAN Alg.Maatsch.Wrk, gez.verzorging en info dag. 8.30-10 u, geestelijke volksgez.heid di-do-vr.morgen 9-10 u, vr. 8 juli: Raad v.d.Kin derbescherming 14.30-15.30 u. (afspr.) ADVIESB. GEHANDICAPTEN Jelderda, 't Keeten 10, St.Philips land. tel. 01677-2533 TELEFON. HULPDIENST Voor geest en soc.nood tel. 01180-15551 d/n BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor mishandelde vrouwen, pb 231, M'burg, tel. 01184-14645 OPPASCENTRALE Tel. 01660-3894 of 01667-2178 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 STORINGEN ENERGIE Tel. 01660-3250, buiten kantoor uren tel. 01184-79191 HOOGWATERSTANDEN do. 7 tm vr 15 juli uur donderdag 7 1.05-13.45 vrijdag 8 2.08 -14.48 zaterdag 9 3.10-15.43 zondag 10 4.08 - 16.36 maandag 11 5.01 - 17.56 dinsdag 12 5.53 - 18.16 woensdag 13 6.43 - 19.06 donderdag 14 7.33 - 19.53 vrijdag 15 8.22 -20.35 di. 12 juli 5.53 u. springtij zo. 10 juli 14.18 u. Nieuwe Maan J

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 2