Steeds meer spektakel op de Thoolse Dagen Punt Gorishoek volgens Keur verboden voor auto's W.B.G. gesloten Bijna 't sterkste paard van Tholen Makkelik te vinden, parkeerp ek voloi BOUMAN POTTER Verkiezingen waterschap Ruim 2000 bezoekers Zaterdag op Pluimpotterrein Aan de ene kant knetterende bromfietsen op de bijna echte crossbaan en aan de andere zijde het geweld en de rook van de Trekker-trekwedstrijden. Dat was zaterdagmiddag het spectaculaire programma van de Thoolse dagen, waarvoor meer dan 2000 mensen naat het Pluimpotterrein in Scherpenisse waren gekomen. De koeien, paarden, schapen en geiten verdienden vrijdagmiddag eigenlijk ook zo'n grote belangstelling, maar voor de levende have kwam nog lang niet de helft van dat aantal op de been. Niettemin een tevreden voorzitter M.C.J. Kosten en met name ook penning meester C.P. Burgers. Dankzij de goede weersomstandigheden van vrijdag en zaterdag was 't een geslaagd evenement. Geiten (Brom)fietscross Nog te koud voor 5 km zwemtocht DEZE WIEK Dijken na zonsondergang niet meer toegankelijk De nieuwe Keur op zee- en inlaagdijken van het waterschap Tholen riep donder dagmiddag vragen op ten aanzien van de punt bij Gorishoek, de zeedijk bij de sluis van A.Bolier te Scherpenisse en de Heideweg bij St.Maartensdijk. De laatste twee dijken zijn niet voor recreatie opengesteld en op de drukke punt van Goris hoek staan en rijden regelmatig auto's. Waarnemend dijkgraaf J.L.van Gorsel maakte duidelijk, dat de soep niet zo heet wordt gegeten, als ze wordt opgediend: "Als 't uit de hand loopt, treedt de Keur in werking.,' Boete 300 gulden Overlast van buitenlandse jongeren Het Gemeentebestuur heeft het kantoor van de Wer klozen Belangen Goep (W.B.G.) in de Bebouwden- dam te Tholen gesloten na klachten van omwonen den. Het pand bleek tot 's nachts toe door buiten landse jongeren als soos gebruikt te worden. ADRIC. BROEKHUIS EN ZN Een begrip voor kwaliteit en service! Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Springlevend Dore's 80 cent VOOR KEUKENS EN SANITAIR WESTDAM 6-8 STEENBERGEN TEL: 01670-64884 A.L.C.Brooijmans uit Tholen zorgde vrijdagmiddag op de Thoolse Fokveedag weer voor een attractie met zijn beroemde koudbloedpaarden. De Zeeuwse kampioen Vera van Merelbeke zegevierde met overtuiging bij de keuring, maar er werd ook gestreden om de titel 'het sterkste paard van Thoien'. Dhr.Brooijmans vuurt Zena du Vallon aan, maar zij kwam toch krachten tekort ten opzichte van Suzie van het Ooievaarsnest, die 1200 kg wist te trekken. Albert Heijn, Kotterstraat 61,Tholen. 1,5) Donderdag 7 juli 39e jaargang no. 34 De 27ste fokveedag verliep vrij dag prima. Jurylid W. van Sluis uit Roosendaal concludeerde, dat er bij de koeien betere groepen waren dan vorig jaar met een fraai kopnummer van de gebr. Noom uit St. Maartensdijk. De bedrijfs groepen van Hage, Vissers en Fa se moesten kampen, wat de hoge kwaliteit wel aangeeft. Bij de jongere dieren was er iets minder uniformiteit. De grotere, zwaardere en wekere bovenbouw schreef dhr. van Sluis toe aan amerikaanse invloeden. Er is sprake van een koersversnelling van het Holsteiner ras. "We moe ten oppassen dat we de bespiering niet verliezen. De koeien geven wel goed melk, maar dan zijn ze minder voor vlees geschikt. Het Holsteiner ras moeten we door een nederlandse bril bekijken", aldus jurylid van Sluis. Hij noemde gelukkig, dat er geen extreme dieren bij waren. Volgend jaar hoopt hij wel op meer deelname om de fokveedag toch een steviger basis te geven dan dit jaar, toen de Thoolse vee keuring op 't nippertje werd ge red. Dhr. van Sluis hecht daar blijvend belang aan opdat de Thoolse Veehouderij, die niet op de provinciale keuring vertegen woordigd was, niet achterblijft. Er is wel kwaliteit zoals Truus van de maatschap Hage uit Poortvliet. Deze koe begon als jeugdkam pioene en werd evenals vorig jaar Dijkgraaf I.C.Hage is per 1 ja nuari weer al zes jaar in functie bij het waterschap Tholen. Daarom moet de algemene vergadering in september een voordracht opma ken voor een nieuwe zittingspe riode van de 53-jarige dijkgraaf. Die mededeling deed zijn waar nemer J.L.van Gorsel, die don derdagmiddag in het Holland Huis opmerkte, Hage graag te vervangen. Het was ook de eerste keer dat de dijkgraaf ontbrak in verband met het afstuderen van zijn schoonzoon in de Duitse taal en letteren te Leiden. De verkie zing van Hage was destijds een nek-aan-nek race met Van Gorsel. Verder zijn er verkiezingen in de districten Il(Scherpenis- se/St.Maartensdijk) en IV(Oud- Vossemeer/Tholen). In augustus moet daarvoor de kandidaatstel ling gebeuren. De 65-jarige J.L.M.Geluk uit St.Maartensdijk is in verband met zijn leeftijd niet herkiesbaar als hoofdingelande ongebouwde eigendommen. De 59-jarige mr.W.Loof treedt per 1 september vrijwillig terug in ver band met het neerleggen van zijn notariaat. Hij woont al in Oostka- pelle. Eerder stonden M.C.A.Quist uit Oud-Vossemeer en S.M.W.de Korte uit Tholen al eens als reserve op de lijst en mo gelijk zijn zij nu ook kandidaat voor de zetel van hoofdingelande gebouwd. Er zijn ongeveer 786 stemrechtigden ongebouwd en 383 gebouwd in district IV, in dis trict II respectievelijk 448 en 357. In september wordt afscheid ge nomen van gezworene C.J.Moer land, die wordt opgevolgd door M.Ph.van der Weele en van hoofdingelande mr.W.Loof. Geen enkel district was donder dagmiddag compleet met zeven hoofdingelanden. IV en V hadden er 6, 1 en III elk 5 en district II slechts 4. Van het bestuur ontbrak naast de dijkgraaf A.P.M.M.van Gurp. Zeven oud-gedienden volgden de vergadering op de pu blieke tribune. onbetwist kampioene bij de ou dere koeien. Het is een solide, uitlopend kopnummer. De jonge re koeien en vaarzen gooiden zul ke hoge ogen niet. Toch is de eindconclusie van jurylid van Sluis 'ruim zo goed als vorig jaar'. Ook schapen en paarden werden gekeurd en tussendoor was er een gevarieerd programma met het achtspan van de stallen Brooy- mans en de sierlijke Hackney's van de heren van Bavel en Kwaak uit Oud-Vossemeer en de verkie zing van het bestgaande rijpaard en pony. De koudbloeden streden om de titel het sterkste paard van Tholen. Nieuwe was een toltigenummer van de fam. Kalkman uit Middel burg, als twee keer Zeeuws kam pioen. Op een in hetzelfde krin getje lopend paard werden allerlei gymnastische oefeningen gedaan, waarvoor de jeugdige deelnemers genoeg lenigheid en lef in huis hadden. Voor het eerst waren er ook geiten op de Thoolse dagen dankzij Ire ne van Lente uit Tholen van de melkgeitenvereniging 'Nut en Vermaak'. Zelf bracht ze neder landse witte geiten mee, die zelfs in de Thoolse melkcontrole opge nomen zijn. Ze geven 1000 liter melk per jaar, wat een heel bij zondere prestatie is van deze klei ne dieren. Uit Steenbergen wer den er Toggenburger geiten ge toond en uit Bavel bonte geiten. Vrijdagavond was de grote tent bomvol met 656 bezoekers bij Avro's Toppop, het discopro gramma voor de jeugd. Ook zaterdag was er volop herrie te beleven bij de trekker-trek- westrijden, waarmee 's morgens om negen uur al werd begonnen, 's Middags waren de hoogtepun ten met twee eerste prijzen voor de Blue Spirit van Kees de Rijke en Matthe van Tilbeurgh. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen werden tus sendoor mini-trekkertrekwedstrij- den gedemonstreerd. Nieuw, maatr gezien het enthou siasme van de deelnemers en kij kers vermoedelijk blijvend, was de fiets- en bromfietscross. Daarvoor was op het Pluimpot terrein een fraai parcours aange legd, inclusief de hindernissen. Met name de bromfietsen, bijna motoren, zweefden meters door lucht bij het nemen van een hob bel. Opmerkelijk was, dat het allemaal Thoolse deelnemers waren, zodat die cross(brom)fietsen er al zijn. Nu de permanente baan nog. Ruud Walraven demonstreerde motortrial en ook voor hem was er geen hindernis teveel. Zonder dat zijn voeten op de grond kwamen, reed hij over vaten, pallets en een aanhangwagen. Hij balanceerde ook op één wiel en bleef ook bij het uitvallen van z'n motor staan. Alle lawaai verstomde voor de Het water in de Oosterschelde blijkt nog te koud te zijn om za terdag a.s. de 5 km tocht van Strijenham naar Tholen te kun nen zwemmen. Er hadden zich al vijftig deelne mers opgegeven, maar de organi satoren hebben toch moeten be sluiten om het sportieve evene ment tot eind augustus of begin september uit te stellen. Als het zonnetje blijft schijnen zoals de afgelopen dagen, stijgt de tempe ratuur van het zwemwater wel. vrolijke klanken van de Oud- Vossemeerse Muziekvereniging, die ook op de droge-trekker-trek- baan enkele rondgangen maakte. Zaterdagavond werden de Thool se dagen afgesloten door de band Pardoes, die met goede muziek de vele aanwezigen plezier bracht. Vader Abraham trad ook nog een halfuur op met bekende, gezellige deuntjes. Het meeste succes had hij met het zingen van drie dairies op z'n knie. Dat was lachen, gie ren, brullen. De Thoolse dagen waren weer geslaagd. Een spectaculair moment uit de bromfietscross, zaterdagmiddag op de Thoolse Dagen in Scherpenisse, waar op het Pluimpotterrein een aantal hindernissen waren aangelegd. Motorgeweld trekt volk op Thoolse dagen 0 W.B.G. op laag pitje 0 Sterke mannen op braderie in Stavenisse en Scherpenisse 0 Iedereen geslaagd op gem. en chi. mavo Tholen 0 Wie had de echte eerste zeeuwse bromfïetscursus? 0 N.H. Kerk St. Maartensdijk in discussie i Vragen over nieuwe keur dij- krecreatie 0 Waterstand in sloten Weihoek goed op enkele uitzonderingen na 0 Keuringen fokveedag en trek ker-trekwedstrijden 0 Minder animo voor bejaar- denprogramma en talenten jacht 0 Nieuwe competitie-indeling afdelingsvoetbal 0 GELUKKIG ZIJN IS EEN KUNST Dit nummer bestaat uit 14 pa gina's. Volgens de nieuwe keur mogen er geen auto's meer rijden of parkeren op De Punt bij Gorisdijk. Alleen voor het in- of en uit het water halen van boten bij de helling mogen er even auto's staan. De Punt biedt hier een rustige aanblik, maar in een zonnig weekeinde is 't er heel druk. De uit 1972 daterende Keur was volgens het waterschap aaö ver nieuwing toe omdat een verrui ming noodzakelijk was. Gemeen tebestuur en rijkspolitie waren bij het overleg betrokken geweest en tijdens de vergadering werd nog een nieuwe tekst uitgereikt voor artikel 4 na opmerkingen van de politie. Men wilde waterdichte bepalingen hebben om de contro le te kunnen waarborgen. Volgens de Keur zijn de voor da grecreatie aangewezen dijken al leen tussen zonsopgang en zon sondergang opengesteld. Op deze dijkvakken mogen eenvoudige wind- en zonneschermen, para sols, e.d. geplaatst worden, mits de bevestiging gebeurt met tentha ringen e.d. als dat de ondergrond tenminste niet beschadigt. Het is verboden op de recreatiedijken met bromfietsen te rijden en/of te plaatsen. Evenmin is er ruiter sport toegestaan. Hoofdingelande E.Hage infor meerde of waterschapsbestuur ders ook aan de Keur gebonden zijn. Bekend is, dat de zeedijk bij de sluis van kantonnier A.Bolier een geliefd zwem-, vaar- en zon- plekje is bij de inwoners van Scherpenisse. Waarnemend-dijk graaf Van Gorsel(I.C. Hage was wegens het afstuderen van zijn schoonzoon in Leiden afwezig) antwoordde, dat hoofdingelanden dezelfde rechten en plichten heb ben als de gewone burger. Alleen Vervolg op pag. 13 Juwelier-horloger-opticien GROTE KERKSTRAAT 5-7 STEENBERGEN TEL. (01670)6 33 85. IyVONINGINWlCHTlNG" rs Advertentie I.M. "Het was er 's avonds en 's nachts een ontzettende herrie. zodat;4 a 5 qpiwonenden naar de politie stapten'.', vertelt wethouder L van Schetsen. "De WBG-bestuursle- den bleken verschillende keren niet te bereiken en vastgestelde gesprekken werden steeds uitges teld. Na de klachten van omwo nenden kon 't zo niet langer. In overleg met de burgemeester is er vrijdag een nieuw slot op het WBG-kantoor gegaan en als ze erin willen, moeten ze op het ge meentehuis om de sleutel ko men", aldus wethouder van Schetsen. Hij hoopt, dat er na de vakantie van de gemeentelijke project leider voor haanlozen (Toon Jan sen), alsnog een gesprek met W.B.G. komt. Volgens bestuurslid J.G. van der Wielen is de W.B.G. "nog spring levend met dik over de 100 geïn teresseerden" Wegens ziekte is hij de laatste weken niet in het WBG-gebouw geweest. Hij kan zich ook wel voorstellen, dat an deren het kantoor niet bemannen. "Met mooi weer zitten ze liever buiten dan in dat duf huisje". Volgens v.d. Wielen gebruiken buitenlandse jongeren -het WBG- gebouw nogal eens omdat ze graag onder elkaar zijn en in bars met een scheef oog aangekeken worden. "Blijkbaar is 't uit de hand gelopen", concludeert hij. Volgens het EBG-bestuurslid is nen hard bezig aan versterking van het kader gezien alle wisse lingen. Binnenkort zal er ook een gesprek over de geplande verbou wing van het huisje beginnen, waarvoor de gemeenteraad al geld beschikbaar stelde. "Er zijn echter nogal wat regeltjes", zegt v.d. Wielen. Daarnaast signaleert hij verschil van opvattingen met het gemeen tebestuur over de autonomie van de W.B.G. "Die wordt soms in gevaar gebracht. De bedoelingen zijn wel goed. maar de inbreng van de werklozen komt onvol doende uit de verf', zegt v.d. Wielen. Met steeds grotere aanvoeren is de prijs van vroege aardappelen ver beneden de gulden gedaald. De opbrengsten stijgen echter ook, zeker na de welkome regen in de nacht van dinsdag op woensdag, waarbij uit onweersbuien heel wat millimeters water vielen. Woensdagvoormiddag scheen de zon weer al. Veiling St. Annaland dinsdag 5 juli Dore gewone 65-80 (woens dag 6 juli 68-79), afwijkend 40-58 (-), Premiere 60-61 (64-65), Drie lingen 27-35(30-39), Kriel 80-93 (84-101), alleen woensdag Amin- ca 74, Gloria 71 en Prior 65, aan voeren 167 (175) ton. Advertentie I.M. Dick Bax Advertentie LM. Eendrachtbode Postbus 5 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 01 665-2752. Telex 54520. Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad Verschijnt donderdag. Postrekening 1 2 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 1 7.— per halfjaar Per jaar ƒ33,— per post 40,50 per jaar. Losse nummers 0,85 Opgave advertenties voor dinsdag 1 6.00 u. Advertentieprijs 0,32 plus btw per mm Spierinkjes t/m 20 woorden 7,25 contant. Inclusief btw. op rekening 8,25. Hoofdredakteur G. Heijboer Om u nog even op weg te helpen dit kaartje. U ziet. AH is van alle kanten even makkelijk te bereiken, evenals de twee parkeerter reinen. Advertentie IM

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 1