THOLENDERWIJS informatierubriek van de gemeente tholen NIEUWE JEUGDVERENIGING IN OUD-VOSSEMEER? SUBSIDIEREGELING PREMIE KOOP A- EN B-WONINGEN GEWIJZIGD WIJZIGING OPHAALSCHEMA REINIGINGSDIENST I V.M. GOEDE VRIJDAG EN PASEN Schoonhoud(st)er VRIJDAG 9 APRIL: GEMEENTEHUIS GESLOTEN DEPENDANCE N.V. CASEMA IN THOLEN HONDENBELASTING VERKEERSMAATREGEL TE OUD-VOSSEMEER HINDERWET: KENNISGEVING VAN BEKENDMAKING ONTWERPBESCHIKKING PAK EVEN UW ZAKBOEKJE Collecte Ned. Hartstichting Medezeggenschaps raad voor lagere scholen Thérèse Steinmetz: Een aangename verrassing! LAS-directeur weg Paal en perk aan volksdansen en bejaardengym Donderdag 1 april 1982 EENDRACHTBODE 5 SPREEKUUR WONING-STICHTING SPREEKUREN B. EN W. EEN PRAKTISCH CADEAU???? MAILLOTS modekleuren Speciaalzaak in kousen, sokken, panty's, maillots. Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel 01 666-2955 Op vrijdag 9 april (Goede Vrijdag) wordt er geen huisvuil opgehaald. Het huisvuil uit de kernen Sint-Maartensdijk en Scherpenisse (ten westen van de Kerkstraat) wordt nu opgehaald op donderdag 8 april. Op vrijdag 9 april is de gemeentelijke stortplaats "Tuttelhoek" geslo ten. Zaterdag 1 0 april is de stortplaats normaal geopend. Op maandag 12 april (Tweede Paasdag) wordt geen huisvuil opge haald in Tholen (stad) ten zuiden van de Machteld van Gelrestraat. Het huisvuil wordt nu meegenomen met de route van dinsdag 13 april. Eveneens op 1 3 april wordt het huisvuil opgehaald in het buitenge bied. De containers worden op woensdag 14 april geledigd i.v.m. dinsdag 1 3 april. Op maandag 1 2 april is de gemeentelijke stortplaats eveneens de gehele dag gesloten. Met ingang van 1 januari 1 982 heeft minister Van Dam van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening de subsidieregeling voor nieuwe eigen woningen gewijzigd. Bovendien zijn de stichtingskosten-gren- zen en inkomensgrenzen opgetrokken. Premiekoop A Premiekoopwoningen zijn extra gesubsidieerde woningen voor men sen met een bescheiden inkomen. De stichtingskosten* van een pre miekoop A-woning zijn verhoogd met ƒ7.000,-. Afhankelijk van de plaats waar de woning wordt gebouwd, betekent dit dat de stich tingskosten niet hoger mogen zijn dan ƒ142.000,- of ƒ1 52.000,-. Voor de provincie Zeeland geldt het eerstgenoemde grensbedrag. De wijze waarop de eerste jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld is eveneens gewijzigd. Dit komt neer op het volgende: voor elke 200,- meer inkomen wordt ƒ90,- minder premie gegeven (was vroeger ƒ100,-). De maximale bijdrage blijft gehandhaafd op ƒ10.900,-, de minimale bijdrage is verhoogd met 500,-tot ƒ5.500,-. De eerste jaarlijkse bijdrage is het hoogst bij een belastbaar inkomen over 1 981 tot 27.500,-(voor de Randstad en de zgn. lokatiesubsidie gemeenten daarbuiten gelden ƒ2000,- hogere inkomensgrenzen). Mensen met een belastbaar inkomen tot 39.500,komen voor deze subsidie in aanmerking en ontvangen dan de laagste jaarlijkse bijdrage van ƒ5.500,-. Premie B-woningen Bij een premiekoop B-woning bepalen de stichtingskosten de hoogte van de uitkering en niet de hoogte van het inkomen. De stichtingskostengrenzen van een B-woning zijn eveneens met ƒ7.000,- verhoogd. Afhankelijk van de plaats van de woning gelden hiervoor de grenzen van 142.000,- tot 1 70.000,- (voor de Rand stad en de lokatiesubsidie gemeenten gelden ƒ10.000,- hogere grenzen). Om voor een jaarlijkse bijdrage in aanmerking te komen mag het belastbaar inkomen niet hoger zijn over 1981 dan ƒ70.000,-. Deze grens is ongewijzigd gebleven. Zowel de minimale als maximale bijdrage is met ƒ500,- verhoogd tot respectievelijk ƒ5500,-en 2700,-per jaar. De grensbedragen voor het verstrekken van gemeentegarantie zijn ongewijzigd gebleven. 'Stichtingskosten: De totale kosten om een woning te kunnen bou wen. Stichtingskosten bestaan uit: grondkosten (verwervingskosten, bouwrijp maken, overdrachtskosten, rentelasten) en bouwkosten (aanneemsom kosten architekt, aansluitkosten gas, water, elektriciteit, riolering etc., centrale verwarming, administratiekosten, advieskosten (b.v. voor inschakeling ingenieursbureau), kosten voor grondonder zoek, kosten voor toezicht en rentekosten. Degenen die belangstelling hebben voor de aankoop van een premie koopwoning kunnen binnenkort een vouwblad met uitvoerige infor matie op het gemeentehuis aanvragen. Ook telefonisch kan informatie worden ingewonnen: 01 666-2955, toestel 1 34. Het bestuur van de Stichting "Beter Wonen"' houdt elke maandag van 10.30 tot 12.00 uur spreekuur in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk voor aan vragen om woonruimte. De woningstichting is telefonisch bereikbaar onder nummer 01666-3359. Burgemeester en wethouders van Tholen roepen sollicitanten op naar de functie van van het gemeentehuis in de kern Sint-Maartensdijk. Het betreft een part-time functie. Het salaris wordt berekend naar 18 uur per week. De werkzaamehden dienen buiten de kantooruren te worden verricht. Bruto-salaris op 24-jarige leeftijd ƒ906,— per maand. Sollicitaties te richten aan burgemeester en wethouders van Tholen, Markt 1-5, 4695 CE Sint-Maartensdijk, binnen 10 dagen na verschijning van dit blad. Eind januari is, zoals u misschien weet, de jeugdvereniging "En wij dan" uit Oud-Vossemeer gestopt met haar aktiviteiten. De redenen hiervan zijn velerlei. Na onderzoek blijkt echter dat er bij de jeugd in Oud-Vossemeer (wel degelijk) behoefte bestaat aan een (nieuwe) jeugdvereniging. Inmid dels hebben zich een twintigtal jongeren en een aantal vrijwilligers die bereid zijn leiding te geven aan de vereniging gemeld. Op vrijdag 2 april a.s. wordt in de "Vossenkuil" een informatie avond gehouden, aanvang half acht. Deze avond is bedoeld voor de jeugd, maar ook voor vrijwilligers die een steentje willen bijdragen op het gebied van leidinggeven en organisatie. Op 2 april zal met elkaar worden bekeken wat de wensen ten aanzien van de jeugdvereniging zijn en hoe zo n vereniging het best kan worden opgezet. In de kernen Tholen en Scherpenisse zijn al jeugdverenigingen werk zaam. Vertegenwoordigers van deze verenigingen (Paspartoe en Scarpenesse) zijn op 2 april eveneens aanwezig en zullen iets vertellen over het werk dat zij binnen hun vereniging doen. ledereen die belangstelling heeft voor een jeugdvereniging in Oud- Vossemeer wordt hierbij hartelijk uitgenodigd de informatie-avond van 2 april bij te wonen. Er zijn nog diverse mensen nodig die zich en thousiast willen inzetten voor een georganiseerde vorm van jeugdwerk in deze kern. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Ina Wilbrink, buro welzijn (jeugd- en jongerenwerk) op het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Telefoon 01 666-2955, toestel 222. In verband met Goede Vrijdag is het gemeentehuis te Sint-Maartens dijk op vrijdag 9 april a.s. de gehele dag gesloten. Vanaf dinsdag 13 april 's morgens om 9.00 uur staan wij weer geheel tot uw dienst. Aan belanghebbenden wordt ter kennis gebracht, dat de aan giftebiljetten hondenbelasting voor het belastingjaar 1 982 zijn verzonden. Deze biljetten moeten binnen 14 dagen na de datum van ver zending volledig ingevuld en ondertekend ter gemeentesekre- tarie worden terugbezorgd. Houders van honden, die geen aangiftebiljet hebben ontvangen en die hun hond voor 1 982 nog niet hebben aangegeven, zijn verplicht hiervan vóór 15 april 1982 aangifte te doen, door invulling en ondertekening van een ter gemeente-sekretarie en op de postkantoren verkrijgbaar aangifteformulier. Zij die in de loop van het jaar houder van een hond worden en zij die reeds als houder van een hond aangifte hebben gedaan doch in de loop van het jaar meer honden gaan houden moeten hiervan binnen 14 dagen aangifte doen. Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat voor honden die niet tijdig op de bovenomschreven wijze zijn aangegeven een boete kan worden opgelegd. Sint-Maartensdijk, 31 maart 1982 Burgemeester en wethouders van Tholen. De aanleg van een kabeltelevisienet wordt op Tholen uitgevoerd door de N.V. Casema. Met de werkzaamheden is een aanvang gemaakt en naar verwachting is het karwei medio 1 983 voltooid. Inmiddels heeft de N.V. Casema een dépendance gevestigd aan het adres Molenvlietsestraat 11 te Tholen. Het telefoonnummer is: 01660-2619 Storingen in de ontvangst van de huidige centrale-antenne-installaties dienen via dit telefoonnummer te worden gemeld. Bij geen gehoor kunt u zich verstaan met de vestiging van Casema in Breda: 076-225410, aan het adres Teteringsedijk 80b te Breda. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het kollege van bur gemeester en wethouders vinden plaats op maandag 5 april a.s. in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester E. Baerends houdt spreekuur van 1 1.00 tot 1 2 .00 uur. Eveneens van 11.00 tot 1 2.00 uur vinden de spreekuren plaats van de wethouders L.J. Koopman en J. Versluijs. Het spreekuur van wet houder C.J. Moerland komt te vervallen. Wilt u op een ander tijdstip met één van de kollegeleden spreken, belt u dan even naar het ge meentehuis, telefoon 01 666-2955, toestel 21 5. In verband met het feit dat, met name in het weekeind, door bezoekers van het cafébedrijf 'd' Ouwe Vosse', Voorstraat 1 6 te Oud-Vossemeer veelvuldig fietsen en bromfietsen worden geplaatst tegen de voorge vel van het pand Voorstraat 1 3 hebben burgemeester en wethouders een verkeersmaatregel genomen. Deze maatregel houdt in dat het met ingang van heden verboden is fietsen en bromfietsen te plaatsen vóór en/ of tegen de gevel van het pand Voorstraat 13. Met deze maatregel wordt voorkomen dat de toegang tot de woning Voorstraat 13 wordt belemmerd en het voet gangersverkeer ter plekke wordt gehinderd. De maatregel wordt zichtbaar gemaakt door plaatsing van een verkeersbord (bord 52 van bijlage II R.V.V.). Burgemeester en wethouders van Tholen maken, gelet op artikel 24, tweede lid onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat zij voornemens zijn gunstig te beschikken op aanvragen ingevolge de Hinderwet onder oplegging van de nodige voorwaarden om gevaar, schade of hinder te ondervangen van: 1 C. en L.J. Koopman, Hogeweg 2 te Sint-Maartensdijk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting voor het opslaan, overslaan en drogen van granen gele gen aan de Kastelijnsweg te Sint-Maartensdijk; 2 G.L.D. Gakeer, Zeedijk 10 te Oud-Vossemeer voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf gelegen aan de Zeedijk 1 0 te Oud-Vossemeer; 3 A.M. van Engelen, Zeedijk 3 te Oud-Vossemeer voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf, gelegen aan de Zeedijk 3 te Oud-Vossemeer; 4 A.L. Hage, Annavosdijk 4 te Sint-Annaland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf gelegen aan de Annavosdijk 4 te Sint-Annaland,\ 5 J.H.M. Akkermans, Kleine Dijk 2 te Sint-Annaland, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf gelegen aan de Kleine Dijk 2 te Sint-Annaland; 6 N. Knuist, Kerkweg 3 te Stavenisse voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een veeteeltbedrijf gelegen aan de Kerkweg 1 te Stavenisse; 7 J.A. Mosselman, Nieuwstraat 53 te Sint-Annaland voor het op richten, in werking brengen en in werking houden van een waren huis met bedrijfsruimte gelegen aan de Oude Zeedijk 2 te Sint-An naland; 8 P.C. Fase, Annavosdijk 5 te Sint-Annaland, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf gelegen aan de Annavosdijk 5 te Sint-Annaland; 9 L.C.J. Potappel, Kerkstraat 32 te Stavenisse, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf gelegen aan de Kerkstraat 30 te Stavenisse; 10W.J. van Putte, Stavenisseweg 1a te Stavenisse, voor het op richten, in werking brengen en in werking houden van een land bouwbedrijf gelegen aan de Stavenisseweg 3 te Stavenisse; 11 L.J. van Doorn, Langeweg 64 te Scherpenisse, voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een fruitteelt- bedrijf gelegen aan de Provincialeweg 78 te Sint-Maartensdijk; 12D. Vermaas, Provincialeweg 78 te Sint-Maartensdijk; voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf gelegen aan de Provincialeweg 78 te Sint-Maartensdijk; 13 D. de Wilde, Tweede Dijk 6 te Sint-Maartensdijk voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een landbou- wen veeteeltbedrijf gelegen aan de Tweede Dijk 6 te Sint-Maar tensdijk; 14 F.C. van Twist, Tulpstraat 25 te Sint-Maartensdijk voor het op richten, in werking brengen en in werking houden van een vee teeltbedrijf gelegen aan de Eerste Dijk 3 te Sint-Maartensdijk; 1 5 W.D. en D. Reeders, Oostsingel 44 te Sint-Maartensdijk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf gelegen aan de Veerhoekseweg te Sint-Maar tensdijk; 16 M.W. Kloet, Tweede Dijk 5 te Sint-Maartensdijk voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een bedrijfs ruimte aan de Tweede Dijk 5 te Sint-Maartensdijk; 1 7 Maatschap Duijnhouwer, Lage Broekweg 4 te Scherpenisse voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf gelegen aan de Lage Broekweg 4 te Scherpenisse; 18C. Vroegop, Stoofdijk 10 te Scherpenisse, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarische loon bedrijf gelegen aan de Stoofdijk 10 te Scherpenisse; 19 L.v.d. Ouden, Molenweg 27 te Scherpenisse, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf gelegen aan de Molenweg 27 te Scherpenisse; 20 J.K. Krijger Zn., Zuidplantsoen 2 te Poortvliet, voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een timmer manswerkplaats gelegen aan het Zuidplantsoen 2 te Poortvliet; 21 Joh. van Houdt Zn. B.V., Langeweg 29 te Scherpenisse, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting voor het sorteren en opslaan van aardappelen gelegen aan de Oostvest te Sint-Maartensdijk. De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 2 april gedurende een termijn van veertien dagen ter inzage op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint Maartensdijk van 9.00 tot 1 2.00 uur en van 14.00 tot 1 6.00 uur, alsmede elke maandag van 1 7.00 tot 20.00 uur in de openbare bibliotheek. Markt 58 te Sint Maartensdijk. Vanaf 1 6 april tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het geven van de aangevraagde beschikking liggen bovengenoemde aanvragen en andere ter zake zijnde stukken elke werkdag ter inzage van 9.00 tot 12.00 uur. De aanvrager alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs, niet in staat is geweest, kunnen gedurende de hier boven genoemde termijn van veertien dagen gemotiveerde schrifte lijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschik- king. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het kollege van bur gemeester en wethouders van Tholen. De ingekomen bezwaarschrif ten worden mede ter inzage gelegd. Sint-Maartensdijk, 1 april 1982, Burgemeester en wethouders van Tholen. THOLEN ma. 5 april schietver. Eendracht, 19.30 u. Edison-Wattstraat alg.ledenverg. za. 17 apr. MAC-oriëntatierit, 19 u. Zoekweg tot eind april foto-impressies, den Eg- lantier za. 24 apr. Meulvliet, jeugdkoor 'Canta te', Venlo POORTVLIET vr. 2 apr. Tolrust 19.30 u. de Onbetaal bare Loodgieter za. 3 apr. 's ochtends spullen ophalen voor rommelmarkt woe. 21 apr. Tolrust 20 u. Pl.landsvr. lezing over bijen SCHERPENISSE za. 10 apr. 20 u. Holland Huis, dans avond SINT ANNALAND vr. 16 apr. 19.30 u. Casembrootschool, J.Bondfilm 'Diamonds are Forever' za. 17 apr. 20 u. dorpshuis dansavond SINT MAARTENSDIJK di. 13 apr. Maartenshof 14 u. modeshow do. 15 apr. 20 u. koor 'Canticum' uit Tholen, St.Maartenshof SINT PHILIPSLAND woe. 7 april 14.30 u. de Wimpel, paas- middag voor ouderen NIEUW VOSSEMEER za. 10 en ma. 12 apr. vanaf 12 u. 'de Draaikolk' antiek-, rommel- en curiosi- teitenmarkt BERGEN OP ZOOM do. 1 apr. 19.30 u. ruilavond filatelisten, 't Fort, Lourdesplein 1 t/m 3 mei Markiezenhof 'Colf-Kolf- Golf van Middeleeuwse volksspel tot moderne sport. Behalve op ma. van 14-17 u. geopend, di-za 11-17 u, zo. 14-17 u. film film film film ROXY 1: An American Werewolf in London(2) - a.l. Na Kentucky Fried Movie en The Blues Brothers nu bloed stollende humor in John Landis' nieuwste prent, Do 20 u, vr 18.45 21.15 u, za, ma, di woe 14, 18.45 21.15 u, zo 14, 16.15, 18.45 21.15 u. This Lady is a Tramp - 18 jr. vr za 23.30 u. ROXY 2: La Pelle(de huid) -16 jr. do 20 u, vr, za 18.30, 21 23.15 u, zo 16.15, 18.30 21 u, ma, di woe 18.30 21 u. Gulliver's Reizen - za, zo, ma, di woe 14 u. CINEMACTUEEL 1: Death in Venice - 12 jr do 20 u, vr, za, zo, ma, di woe 21.30 u. Frank en Frey - a.l. (the Fox and the Hound) Walt Disney's allernieuwste te kenfilm. vr 19 u, za zo 14, 16.30 19 u' ma, di woe 14 19 u. CINEMACTUEEL 2: Stripes(5) - a.l. Bill Murray lapt in deze Amerikaanse lachprent het Amerikaanse leger aan zijn laars, do 20 u, vr 19 21.30 u, za zo 14, 16.30 19 21.30 u' ma, di woe 14,19 21 JO u. CINEMACTUEEL 3: Dr.Zjivago - do vr 19.30 u, za t/m woe 14 19.30 u. Jaarlijks krijgen 40 a Nederlanders een hartinfarct. Hart- en vaatziekten zijn daarmee de grootste volksvijand. De Nederlandse Hartstichting bestrijdt deze epidemie door het verstrekken van subsidies voor wetenschappelijk onder zoek, in de vorm van voor- en nazorg van de hartpatiënt, vakantieweken voor kinderen met een geboren hartafwij king, door reanimatiecursussen en door voorlichting te geven. Maandag 5 april begint de Nederlandse Hartweek, waarin weer druk gecollec teerd zal worden voor u en uw mede mens. Dat gebeurt onder het motto 'Laat uw hart spreken'. U kunt uzelf ook als collectant aanmelden bij me- Vr.Deurloo-v.d.Velde, Schuttershof 7, Tholen, tel. 2645. ESLAAGD DUS GEFELICITEERD Voor het diploma Machineschrijven, waarvan het examen werd afgenomen te Sint Maartensdijk, slaagden de volgen de personen: Tholen - de dames L.M. van den Berge, J.Bout, W.H.Burger, I.P.Deurloo, F. El Marjani, J.C.Goedegebuure, M.Hou- bach, N. van Iwaarden, M. van der Jagt, H.J. de Jonge, F.Nabie, M.Otte-den Engelsman, D.l.Potappel, N.J.P.Rijn berg, H.M.Schot. M.M.Schot, P.C.M.Schot(met lof), T.J.C.Schot, J.A.J.Taalman, K.Timmer, E.C. van Westen en C.A.Nieuwenhuijze en de heren J.C.Akershoek, W.C.Baaij, D.M.Bal, M.L. den Boef, D.W. van Duivendijk, S.Jansen, P.M.G.Meerman, F.Ravensteijn, C.M.Begthel, J.J.Vos en J.C.Zwaal. Sint Maartensdijk - de dames M.J.Aar- noudse, C.Dietvorst-Lepelaars, H.C.Dorst, R.H.Dorst, C.P.W.Ge- braad(blind), J.J.Hartog(blind), C.W.Klaasse, J.M.Lindhout, Y.J.Mari- nissen, J.A.A.Mol, S.N.Neele, J.A.O- pree, H.M.Oudesluijs, C.W.M.Ponse(b- lind), J.T.Quaak, L.J. de Rijke, M.L. de Rijke, C.W.Stoutjesdijk(blind), M.J.C. v.d. Weele(blind -snelh.) en M.T.C.Oostdijk-Hage en de heren M. van den Berg, J.Bout, E.Dietvorst, R.C.M.Elmendorp, A.M. v.d.Hoek, A.Knuist, J.P.Manneke, N.O.R.Nijssen, C.A. van Prooijen, H.Quist(blind), M.J.Riedijk, G.A.M. van 't Slot, P. de Viet en N.J.Wielaard. Scherpenisse - de dames C.M. van Ak keren, K.J.Andriesse, D.J.Bolier, H.B. de Graaf, A.H.Hage, M.A. van Houdt, T.G.C.Koppenhol en de heren F.Bolier, D.J. de Graaf, W.P. van Haaften, W.M.Lindhout, E. van der Male, S.J.' van der Reest, R.Ribbens, P.Slager en J.Vroegop. Sint Annaland - de dames P.C. van Amerongen, C.J.v.d.Boogaart, J.C. den Braber, A.C. van Driel, J.P/.I.Goedege- buure, A.G.C.Hage, M.N. van Luijk, A. van Poortvliet, A.J.Rijnberg, E.J. van Schetsen en A.C.A.E.Westdorp en de heren J.H.Fase, L.H.Guiljam, H.G.Gunter(met lof) en D.M.Vroe- gop(met lof). Poortvliet - de dames J.P. van Dijke, J.Kurvers, E.Leunis, M.L.Lisseveld, M.Meertens, M.Nieóantsverdriet en J.L.M.Noom en de heren A.J.C.Dekker, A. de Groen, J.I.Moerland, J.Priem en M.C.Slootmaker. Wouwsestraat 15, B.o.Z. Advertentie I.M. Elke school moet volgens de pas van kracht geworden Wet op de Medezeg genschap een medezeggenschapsraad hebben. De oudercommissies op open bare scholen zullen in hhun huidige vorm verdwijnen. Om hierover ouders, personeelsleden en gemeentebestuur meer te informeren, is er dinsdag 6 april" een informatie-bijeenkomst van de ABOP/VOO in het Holland Huis te Scherpenisse, aanvang acht uur. n.a.v. optreden op 19 maart 1982 De redelijk gevulde zaal van 't Ouwe Raed'uus te Poortvliet, was vrijdag bij zonder geestdriftig en aangenaam ver rast. Voor het eerst op THOLEN een voorstelling van de zangeres/actri ce/cabaretière/presentatrice Thérèse Steinmetz en haar begeleiders het trio van Nico van der Linden jr. En hoe...! Het was, zoals het hoofd van de afdeling amusement van BRT-radio Jos Baude- wijn, als geïnteresseerde gast aanwezig, onverbloemd zei: "van meer dan inter nationale klasse". Op de planken van de kleine zaal in Poortvliet werd een wer velende show opgevoerd, die werd af gewisseld met ingetogen momenten van presentatie waarbij je een speld kon ho ren vallen. Prachtig in dit verband was het lied Sarah van Emmy Schipper en Joop Stokkermans. Op een bijzonder fijnzinnige wijze werd hierin beschreven hoe de kinderen in de oorlogsjaren met elkaar omgingen en op zekere dag de plaats van een joods vriendinnetje leeg bleef in de klas. Thérèse gaf hiervan een doorleefde prestatie. In dit verband mag ook het werk Dood in Buenos Aires, op tekst van Gerrit den Braber en het luch tige ONDANKS ALLES van dezelfde dichter niet ongenoemd blijven. Teksten en muziek zoals wij ze helaas op radio en televisie veel te weinig tegenkomen. Fraai was ook het positieve lied SA MEN UIT DE STORM en het gevoelige DE KIKKERS. Eminent vertolkt en voortreffelijk begeleid door Nico van der Linden jr., Fred Snel, de bassist en de fluitist/slagwerker Ewoud Zelden- rust, die ieder op hun beurt ook een solo speelden. Bij een accordeonsolo van pianist Nico van der Linden ging Thérèse zelfs achter het klavier zitten en zorgde aldus voor een muzikaal-totaal- theater van de bovenste plank, want ook haar pianospel was uitstekend. Komi sche teksten, vooral DE HOND was bijzonder geestig en zorgde voor veel lach in de zaal, mede door de humoris tische imitaties van Nico, werden afge wisseld door onstuimige Balkanliede ren, waarin Thérèse haar tweede spe cialiteit voor het voetlicht bracht: het temperamentvol etaleren van haar mu zikaliteit en talenkennis: Russisch. Roe meens, Grieks, Spaans, Joegoslavisch, Hebreeuws en Portugees, het kon niet op deze avond. Bijzonder op dreef was Thérèse in haar conferènces waarin zij ook het publiek betrok. Treffend was in dit verband haar improvisatie-vermogen toen een laatko- mende heer ook nog te diep in het glaasje gekeken bleek te hebben. Op een bijzonder geestige en vriendelijke wijze accepteerde zij zijn bloemen en gaf hem verder mild te kennen haar aandacht nu verder aan de rest van het publiek te willen geven. Zij raakte maar één keer van haar rijk versierde tekstpad, al was het maar heel even, dat was toen de man met het sneetje in de neus met zachte hand verwijderd werd, omdat hij zijn bijval wat al te luidruchtig ging betui gen. Thérèse veroverde Tholen, dat is duide lijk en de verzuchting van een toe schouwer: "Als ze morgenavond weer komt, ga ik wéér", werd door velen on middellijk onderschreven. Dit groepje is altijd welkom. Een woord van dank aan het organiserend comité voor de voor treffelijke keuze is dan ook zeker op zijn plaats. De directeur van de lagere agrarische school te Steenbergen,, dhr. P.A.M.van Dongen, neemt vandaag afscheid we gens het bereiken van de 65-jarige leef tijd. Bij de NCB-school in Steenbergeji sluit hij een zeer lange, succesvolle on derwijsloopbaan af. Het schoolbestuur was hem zeer dankbaar voor zijn vele werk. Volgens de commissie welzijn, die vori ge week donderdagavond in vergade ring bijeen was, lopen de verschillende activiteiten van volksdansverenigingen en bejaardengymgroepen op Tholen de spuigaten uit. In het kader van de be zuinigingen en daarmee het herzien van subsidies wil de commissie met een nieuwe subsidie-opzet de verschillende activiteiten beteugelen en met elkaar samen te laten gaan. Het volksdansen en bejaardengymnas- tiek werd steeds voor het volledige te kort gesubsidieerd. De laatste tijd prij ken op de begrotingen en rekeningen van de volksdansgroepen posten voor Sint Nicolaas-, Kerstviering, regionale contactdagen, en dergelijke. De com missie vindt dat de tijd is gekomen om het gat in de hand van deze verenigingen te dichten. De commissieleden stemden op principieel bezwaarde M.Dij- ke(SGP)na, voor het volgende voorstel: Volksdansen/bejaardengymnastiek - a. 100% van de huisvestingskosten, b. 30% van de leid(st)erskosten en c. 20% van de geïnde contributies. Als laatste punt wil men aan één volksdansvereniging sub sidie verlenen in de door b en w redelijk te achten kosten voor de organisatie van maximaal één regionale of provinciale volksdansuitvoering. De 400,- subsidie/subsidiëring in de kosten van activiteiten van bejaarden- sociëteiten werd opgetrokken tot 415,-. Daarnaast krijgen de sociëteiten 100% subsidie in de huisvestingskosten. Tevens werd voorgesteld om de 400,- subsidie voor bejaardenreizen per bus per kern en bejaardentehuis voor één reis per jaar te handhaven. Het stroom- lijningsvoorstel van de voorzitter werd op dhr.Dijke na door de commissie overgenomen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1982 | | pagina 5