Studiedag overgeluid Een derde van bevolking kent rubriek Abdijnieuws Wegenstructuur Zuid-West Walcheren Hoorzittingen afvalstoffen Provincie wil samenwerking in drie regio's AANVRAGEN DOW CHEMICAL TERNEUZEN Zaterdag 'open dag' Philipsdam OMM ISSIES Waterstaat Onderwijs Ruimtelijke ordening IN HEHOEP Meedoen in raad volksgezondheid? AANVRAGEN DOW CHEMICA1 TERNEUZEN Donderdag 23 april 1981 EENDRACHTBODE PROVINCIALE! INFORMATIERUBRIEK REDACTIE: BUREAU VOORLICHTING PROVINCIE ZEELAND, SINT PIETERSTRAAT 42, MIDDELBURG (01 1 80) 27351 TST 249 Elke provincie moet een af- valstoffenplan opstellen. Dat schrijft de afvalstoffenwet 1977 voor. Geregeld moet worden waar en op welke manier het afval zal worden verwerkt. Ook moet de pro vincie aandacht besteden aan beperking van de hoeveelheid afval en aan de bevordering van hergebruik. Welke afvalstoffen? Verwerking Samenwerking Is het hemd nader dan de rok? OPENBARE HOORZITTINGEN ONTWERP-PROVINCIAAL AFVALSTOFFENPLAN 1981-1982 ABDIJ IEÜ.WS Het onlangs gepubliceerde ontwerpaf- valstoffenplan Zeeland bestrijkt de pe riode 1981-1986. Het gaat om de volgende soorten afval: 0 huishoudelijk afval 0 grof huisvuil (oude meubels, fietsen, tuinafval etc. van particulieren) 0 bedrijfsafval dat met huisvuil kan worden verwerkt (afkomstig van de straat, plantsoenen markt, zieken- huisafval, landbouwoverschotten, zuiveringsslib etc.) 0 bouw-en sloopafval. In de toekomst komen er ook plannen voor ander afval, bijvoorbeeld autow rakken. Het provinciaal plan geldt niet voor chemische afvalstoffen, afval van kerncentrales, lozingen op openwater enz. Hier zijn andere wettelijke regelin gen voor Er zijn drie manieren om afval te ver werken: gecontroleerd storten, ver branden en composteren. Het storten is op het ogenblik in Zeeland de enige wijze van verwerking. Enige tijd geleden heeft het Ministerie van volksgezond heid en milieuhygiëne richtlijnen uitge geven voor gecontroleerd storten. Dat betekent o.a. dat afval moet worden sa mengedrukt, het moet worden afgedekt en bodem- en grondwaterverontrein- ging mag niet plaatsvinden. Deze regels zullen worden nagekomen bij het maken van nieuwe plannen voor stortplaatsen. Ook zal worden nagegaan in hoeverre bestaande terreinen aan de ze eisen voldoenv^^^J*'*-" ■/jir Gecontroleerd storten is momenteel'de goedkoopste verwerkingsmethode, nl. 1 5 a 20 gulden per ton. (Verbranden kost 100,— en composteren 25,- tot 60,- Storten heeft natuurlijk I het nadeel dat je steeds meer afval krijgt op te slaan. Daarom zal er de komende jaren in Zee land onderzoek plaatsvinden naar an dere verwerkingsmethoden. Afval- stoffenplan Achtereenvolgens komen aan de beurt: 0 hergebruik van grondstoffen uit af val na gescheiden inzameling (bv. afzonderlijk ophalen van oud papier, glas, textiel en slooppuin). 0 hergebruik van grondstoffen na ver werking in scheidingsinstallaties (bij de VAM in Wijster worden blik, pa pier, plastic en te composteren stof fen gescheiden). 0 omzetting van daartoe geschikt afval in energie (het onderzoek hierover staat echter nog in de kinderschoe nen). Voor de periode tot 1986 wordt het storten van afval vooralsnog de beste oplossing geacht. Een belangrijk uitgangspunt van de wet - en het plan - is de regionelisatie. Dat wil zeggen: samenwerking tussen de gemeenten. Het-plan. gaat uit-yan de verdeling van Zeeland-in drie gebieden: Midden-Zee land (Walcheren en de Bevelanden); Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland Tholen en Sint-Philipsland) en Zeeuwsch-Vlaanderen. Het doel van deze samenwerking is be- perkiné van het aantal stortplaatsen. Dat is veel beter vanuit een oogpunt van milieuhygiëne en ruimtelijke ordening Ook kunnen allerlei technische voorzie ningen op deze manier beter worden betaald. In Midden-Zeeland werken alle ge meenten al samen. De centrale stort plaats in het Sloegebied raakt pas in 1 990 vol. Naar verwachting zal de par ticuliere stortplaats bij 's-Heerenhoek nog dit jaar dicht gaan. Datzelfde zal vóór 1 990 ook gebeuren met de strot plaats in Koudekerke. Voor Noord-Zeeland kan er nog geen centrale stortplaats komen, omdat er nog geen goede verbindingen zijn. Bovendien hebben de huidige stort plaatsen op Schouwenen Tholen nog voldoende capaciteit tot na 1986. Het afval uit Sint-Philipsland gaat nu nog naar Brabant en na 1983 eventueel naar Tuttelhoek op Schouwen. In Zeeuwsch-Vlaanderen is er nog geen samenwerkingsverband. Er bestaan reeds lang plannen voor een centrale stortplaats in de Koegorspolder bij Sluiskil. Het afvalstoffenplan neemt dit over, mits de vereiste uitbreidingsver gunning op tijd komt. De stortplaatsen in Hulst en bij Groede zijn binnen afzienbare tijd vol. Zowel het - huishoudelijkafval als het grof huisvuil van alle Z.-Vlaamse gemeenten zouden naar de Koegorspolder moeten. Als dit nog niet kan zou de Dekkerspolder bij Sas van Gent tijdelijk voor soelaas kun nen zorgen en zou in W.-Z.-Vlaanderen naar een andere (tijdelijke) mogelijkheid moeten worden gezocht. Metdit zoeken is al begonnen. Dinsdag 28 april organiseert de ambte lijke coördinatiecommissie geluid de Zeeuwse studiedag geluid. Bedoeling is niet - zoals de titel mis schien doet vermoeden - die dag zoveel mogelijk lawaai te maken, maar juist om geluidsoverlast zoveel mogelijk te be perken. De studiedag is speciaal bedoeld voor gemeentelijke ambtenaren: zij hebben namelijk een taak op het gebied van ge- luidhinderbeperking sinds de wet ge luidhinder van kracht is. Onderwerpen, waarover gepraat gaat worden, zijn de plaats van geluidhinder in het scala van milieu-onderdelen (in leidingen door ir. D. Altena, provinciale waterstaat, en ing. J.W. van Wallen burg, inspectie miliehygiëne Zeeland); geluid in de algemene politieverorde ning - welke bepalingen moeten er in worden opgenotnen en de muziekver- gunning (ing. Th. A.J.F. van Riet, ge meentewerken Middelburg); geluid en zonering - wettelijke en technische on derdelen van gebieden waarin geluido- verlast optreedt (ing. J.W. van Wallen burg en ir. D. Altena). De studiedag wordt afgesloten met een algemene discussie onder leiding van voorzitter ir. A. Krijgsman van de ambtelijke coördi natiecommissie geluid. Zoals gezegd is de bijeenkomst op 28 april. Plaats van samenkomst: Staten zaal, Abdij 11 Middelburg: Tijdstip: van 9.30 uur tot 1 6.00 uur. In de pauze - van half een tot twee uur - is er gelegenheid de geluidmeetwagen van provinciale waterstaat te bekijken. De wagen is op het Abdijplein gepar- Het ontwerp-afvalstoffenplan ligt tot 1 6 mei ter inzage in de ge meentehuizen, openbare biblio theken en het provinciehuis. Tot dit tijdstip kan iedereen schrifte lijk bezwaar indienen bij provin ciale staten (p/a bureau Milieu, Sint-Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg). Tevens worden drie openbare hoorzittingen gehouden waarop iedereen mondelinge bezwaren naar voren kan brerwen. De gegevens over deze zittingen zijn: dinsdag 28 arpil in de Prins van Oranje (voorzaal) Nieuwstraat 14 te Goes; woensdag 29 april, stadhuis (trouwzaal), Meelstraat 8 te Zie- rikzee; donderdag 7 mei, stadhuis (ingang zijkant), Markt 1a te Axel. Alle zittingen beginnen om 19.30 Eenderde van de inwoners van Tholen en Sint-Philipsland kent de naam van de provinciale voorlichtingsrubriek Abdij- nieuws, die elke week bovenaan pagina zeven van de Eendrachtbode te vinden is. Dit blijkt uit een enquete van het Pro vinciaal Bestuur, waarbij in onze streek december vorig jaar achttien willekeuri ge passanten werden ondervraagd. In heel Zeeland werden 300 mensen ondervraagd, waarbij Tholen/Flipland gezien het aantal inwoners voor 18 zeer korte vraaggesprekken in aanmerking kwam. Van de 300 gaven er 111 (37%) direct aan de informatierubriek gelezen te hebben en 44 (14,7%) gaven aan Ab dijnieuws gelezen te hebben nadat de betreffende pagina was getoond. Totaal 145 Zeeuwen (48,3%) lieten weten, de Provinciale Voorlichtingsrubriek nog nooit gelezen te hebben. De informatie rubriek wordt in de grotere plaatsen in Zeeland meer gelezen dan in de kleine re. Het meest in Walcheren (65,6%) en het minst in Tholen en Oost-Zeeuws- Vlaanderen (27,8%). Er is geen verschil tussen opleiding en het lezen van Ab dijnieuws. De naam is bij 107 (35,7%) van de ondervraagden bekend. Tien van de 155 geënqueteerden die de rubriek lezen,vindt deze moeilijk. Veertien vonden de informatie onvoldoende. Wat Tholen/Flipland betrof, gaf 11,1% van de achttien ondervraagden direct aan, Abdijnieuws te lezen nadat de pa gina uit de E.B. was getoond en 72,2% verklaarde de informatierubriek nog nooit gelezen te hebben. Afstand De begeleidingscommissie bestuur-be- stuurden, waarin uit onze streek het Thoolse statenlid H. Venekamp zitting heeft, noemt voor de grote verschillen per regio een aantal mogelijke factoren: zou het kunnen dat (geografische af standen) binnen de provincie een rol spelen in de bereidheid kennis te nemen van informatie die uit 'Middelburg' komt, is het hemd nader dan de rok? Volgens een recent onderzoek van de gemeente Tholen leest 92,5% van de be volking de Eendrachtbode. Ruim 86% van de inwoners leest de daarin ver schijnende gemeentelijke informatieru briek Tholenderwijs tegen 27,8% die van de provincie (Abdijnieuws). Het moet volgens de begeleidingscom missie ook niet uitgesloten worden geacht, dat de titel Abdijnieuws enige afstand schept, vooral bij mensen die in de periferie (op de rand) van de provin cie wonen. Abdijnieuws komt erg 'Mid delburgs' over. Bovendien moet de be kendheid van 'De Abdij' - buiten Wal cheren - niet worden overschat. De uit slag van het lezersonderzoek geeft enige steun aan deze veronderstelling. Een van de conclusies van het eerdere onderzoek 'Participatie in de Provincie' was, dat er in Noord-Zeëland (Tholen, St. Philipsland, Schouwen-Duiveland) meer belangstelling voor de provinciale politiek was dan in de andere regio's. De percentages van de ondervraagden die zeiden zeer geïnteresseerd te zijn in pro vinciale politiek waren: 66,7% Noord- Zeeland, 42,8% Walcheren, 36,4% de Bevelanden en 35,8% Zeeuws-Vlaande- ren. Je zou mogen veronderstellen dat Abdijnieuws het meest gelezen wordt, daar waar de politieke belangstelling het grootst is. Kennelijk zijn er toch belem meringen die een dergelijke conclusie in de weg staan. De begeleidingscommissie adviseert de commissie bestuur-bestuurden het on derzoek aan G.S. over te leggen met het verzoek de Staten voor te stellen, de provinciale informatierubriek definitief in te stellen. Het resultaat van het on derzoek geeft alle steun aan dit advies nu iets meer dan 50% van de Zeeuwse be volking boven de veertien jaar de rubriek leest (37% zei direct ja en 14,7% ja, nadat de pagina was getoond). Tegen de achtergrond van onderzoeken naar het lezen van advertenties in de PZC, het Parool en de Margriet kan worden ge steld, dat Abdijnieuws een ruime lezers kring heeft, zeker als in ogenschouw wordt genomen dat de informatie onge vraagd in de bus wordt gedeponeerd, al dus de begeleidingscommissie. Abdij nieuws en het verstrekken van informatie aan de pers moet de hoogste prioriteit hebben, aldus de begeleidingscommissie. PROVINCIE ZEELAND Gedeputeerde Staten van Zeeland maken het volgende bekend. Op 12 maart j.l. is (o.a.) in dit blad een publikatie verschenen over de ter- inzagelegging enz. - gedurende de periode 16 maart - 16 mei - van het ontwerp-provinciaal afvalstoffenplan 1981-1986 op diverse plaatsen in de provincie. Tevens werd aangekondigd dat nog mededeling zou wor den gedaan van de plaatsen enz. van de te houden openbare hoorzittin gen, tijdens welke een ieder mondeling bezwaren tegen het ontwerp-af valstoffenplan zou kunnen indienen. In verband hiermee wordt meegedeeld dat deze zittingen worden gehouden op: dinsdag, 28 april in de "Prins van Oranje" Ivoorzaal) Nieuwstraat 14 in Goes; woensdag, 29 april in het stadhuis (trouwzaal), Meelstraat 8 in Zierikzee; donderdag, 7 mei in het stadhuis (ingang zijkant), Markt IA in Axel. De zittingen beginnen om 19.30 uur. Middelburg, 23 april 1981. PROVINCIE ZEELAND Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. AANVRAGEN Dow Chemical (Nederland) B.V. te Terneuzen heeftop 17 maart 1981 bij hen een aanvraag ingediend om vergunning ingevolge de Hinderwet cn de Wet inzake Je luchtverontreiniging voor het uitbreiden van haar chemisch/petrochemisch fa briekscomplex: - door het uitbreiden met 15 silo's a 350 M ton voor polystyreengranulaat - een weeg- en afzakinstallatie - een palletizeerinrichting. die de zakken met produkt automatisch opstapelt. De inrichting is gelegen aan de H. H. Dowweg te Terneuzen. kadastraal bekend gemeente Terneuzen sektie A. no. 535. TER INZAGE Voor een ieder liggen de aanvragen met bijlagen te inzage van 23 april tot 23 mei 1981 en wel op de volgende plaatsen en tijden: - in het gemeentehuis van Terneuzen op werkdagen 9-12 en 13.30-16.30 en iedere donderdagavond 19-22 uur. - in de provinciale bibliotheek. Spuistraat 22. Vlissingen en in de openbare bibliotheek. Oostkant 1. Terneuzen op maandag 14-20 uur. dinsdag t/m donderdag 10-12 en 14-16 en vrijdag 14-20 uur. - op het bureau Milieuzaken op de provinciale griffie. Bellinkstraat 8. Mid delburg, op werkdagen 9-12 en 14-16uur. Na deze datum, tot het einde van de termijm waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikkingen op de aanvraag, liggen de bovengenoemde stukken e.a. ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkdagen 9-12 en 14-16 uur. BEZWAREN Een ieder kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het geven van de aangevraagde beschikkingen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. St. Pieter straat 42. 4331 EW Middelburg en wel tot 23 mei 1981. Tevens kan worden verzocht zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Mondelinge bezwaren kunnen worden ingebracht tijdens een openbare zilting op 8 mei 1981 om 9.45 uur in het gemeentehuis van Terneuzen. Hierbij wordt gelegenheid gegeven van gedachten te wisselen over de aanvragen. Middelburg. 22 april 1981. Op zaterdag 25 april zal een open dag gehouden worden op de Philipsdam, één van de twee compartimenteringsdammen in het oostelijk gedeelte van de Ooster- schelde. Op deze dag wordt informatie gegeven over de compartimenterings- werken in het algemeen en de Philipsdam in het bijzonder. Tijdens de open dag is het werkterrein toegankelijk van 9.00 tot 16.00 uur. In 1976 werd besloten tot de bouw van een stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde en de uitvoering van de compartimenteringswerken in het oos telijk deel van deze Oosterschelde. Deze werken houden de aanleg in van: de Philipsdam, de Oesterdam en het Spui- kanaal Bath. Een werkeiland, met ha- vendammen, bufferbekkens en een hierop aansluitend damvak zijn reeds gereed. Grote betonwerken zijn in uit voering, te weten: een tweetal duw- vaartsluizen met ingewikkeld riolenstel- sel, twee jachtsluizen en een heiël in een bouwput op de Grevelingendam. Tijdens de open dag zal de directiekeet op het werkeiland worden voorzien van een filmzaal, waarin continue water bouwkundige films zullen worden ver toond. Verder is er een videohoek, een diahoek en een expositie over de wer ken. Ook hier is foldermateriaal aanwe zig. In de hal is de mogelijkheid tot het nuttigen van een kopje koffie, frisdran- De statencommissie voor de waterstaat, polders en wegen vergadert maandag 27 april, 1 5.00 uur. De wegenstructuur zuid-west-Walche- ren staat op'de agenda. Elders op deze pagina wordt aan deze zaak meer aan dacht besteed. Ook behandelt deze commissie het urgentieschema wegen projecten 1 981 Dinsdag 27 april vergadert ook de sta tencommissie voor onderwijs en cultuur en wel om 1 7.00 uur. Het verslag van de provinciale archie- jnspectie over de werkzaamheden in 1 980 en subsidie in de kosten van mo numentenrestauraties komen aan de orde. Woensdag 28 april, 19.30 uur, is de statencommissie voor de ruimtelijke or dening aan de beurt. Hier staan de herziening van het streek plan Midden-Zeeland en de inrichting van de Oosterschelde centraal. De com missie heeft dan net drie hoorzittingen over dezelfde onderwerpen achter de rug: 22 april in Zierikzee (Mondragon), 23 april in Goes (Prins van Oranje) en 27 april in Middelburg (Concert- en Ge hoorzaal). Aanvangstijd steeds 19.30 Alle commissievergaderingen beginnen met spreekrecht voor de toehoorders. De bijeenkomsten zijn in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. De eerste kamer uit gedeputeerde sta ten houdt dinsdag 2-8 april, 11.30 uur, zitting voor het beroep van de heer W Bos uit Kruiningen. Het beroepschrift is gericht tegen het besluit van het water schap Noord- en Zuid-Beland beplan ting langs de sloot aan het Donkere Wegje bij Kruiningen weg te halen. De zitting is in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg, bovendien is zij openbaar. Bij de inspraak over het streekplan Mid den-Zeeland is veel aandacht besteed aan de situatie van de wegen tussen Koudekerke en Vlissingen. Aan de hand van de inspraakresultaten en nadere studie van provinciale waterstaat wordt de wegenstructuur nu in de commissie voor de waterstaat ter sprake gebracht ter advisering van gedeputeerde staten. Provinciale waterstaat blijkt voorstander te zijn van verbetering van de weg Kou- dekerke-Vlissingen en het tegelijkertijd aanleggen van een rondweg rond Kou dekerke. Dit is weliswaar de meest ih- Meedoen in raad volksgezondheid? De provinciale raad voor de volksge zondheid overweegt zijn samenstelling te verbreden. De bedoeling is, dat naast gemeentelijke en provinciale vertegen woordigers ook het particulier initiatief zijn partijtje gaat meeblazen. Voor echter definitief aan gedeputeerde staten wordt voorgesteld tot zo'n bre dere samenstelling over te gaan, wil de raad eerst weten hoe daarover in de provincie gedacht wordt, ledereen die met de gezondheidszorg te maken heeft of die er belangstelling voor heeft wordt gevraagd hoe gedacht wordt over de nieuwe opzet en hoe die het best ver wezenlijkt kan worden. Wensen en suggesties kunnen tot maandag 24 mei ingediend worden bij de provinciale raad voor de volksge zondheid, Postbus 292, 4330 AG Mid delburg. ledereen die mee wil doen in de raad kan zich ook daar aanmelden. Nadere informatie tenslotte wordt op hetzelfde adres verstrekt, telefoon 01180-34488. grijpende, maar ook de meest afdoende oplossing voor de verkeersoverlast. Enkele inspraakgroepen hadden hun voorkeur uitgesproken voor verbetering van de huidige situatie zonder rigoreuze wijzigingen in het nu bestaande pa troon. Volstaan zou dan moeten worden met reconstructie van de Gerbrandy- straat en asfaltering van de Beatrixlaan. De daarmee gepaard gaande kosten zijn nogal groot en de effecten die er mee bereikt worden staan in geen verhou ding. Een andere mogelijkheid - aangedragen door de commissie voor de waterstaat - betekent handhaving van de bestaande situatie met daarnaast aanpassing van de Jacoba van Beijerenweg en de Bos- senburghweg. Provinciale waterstaat •wijst dit af. In deze situatie vormen het nieuwe streekziekenhuis, Der Boede en een boerderij struikelblokken: zij maken het namelijk noodzakelijk, dat er ten minste twee haakse bochten in de ver binding gemaakt moeten worden en die kunnen nauwelijks bijdragen aan een soepel verloop. Gevreesd wordt, dat de nieuwe verbinding niet een provinciale, maar een gemeentelijke functie zal ver vullen. De meeste inspraakgroepen hebben ge pleit voor uitvoering van de werken in fasen en eventueel de tweede fase - de rondweg rond Koudekerke - niet uit te voeren. Provinciale waterstaat wijst er op, dat in dat geval verbetering van de Gerbrandystraat ook weinig effect zal hebben. Verkeer vanuit Biggekerke en Zoutelande naar Vlissingen zal dan de bebouwde kom van Koudekerke blijven gebruiken, want men zal niet eerst een stuk richting Middelburg gaan om ver volgens gebruik te maken van de nieu we verbinding. Al met al blijft provinciale waterstaat voorstander van aanleg van de rondweg en verbetering van de Gerbrandystraat. De verkeersveiligheid is hiermee het meest gediend. Drukte in de Gerbrandystraat (Vlissingen). PROVINCIE ZEELAND Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne de volgende beschikkingen op aanvragen om vergunning bekend. AANVRAGEN I. Dow Chemical (Nederland) B.V. te Terneuzen heeft op 30 oktober I980 een aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet ingediend voor het uit breiden en wijzigen van een chemisch/petrochemisch fabriekscomplex door het uitbreiden en wijzigen van voorzieningen ten behoeve van de toevoer van ethyleenoxyde naar de ethyleenglycolfabriek en de polyglycolenfabriek op een perceel aan de Herbert H. Dowweg te Terneuzen. kadastraal bekend gemeente Terneuzen. sektie A. no. 535; II Dow Chemical (Nederland) B.V. te Terneuzen heeft op 16 december 1980 een aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet ingediend tot het uitbrei den en wijzigen van een chemisch:petrochemisch fabriekscomplex door het verplaatsen van laad-/losleidingen voor propyleenoxyde van de Scheldestei- ger naar de Braakmansteiger A en het installeren van een laadslang ten behoeve van de verlading op de Braakmansteiger A. op een perceel aan de H. Dowweg te Terneuzen. kadastraal bekend gemeente Terneuzen. sektie A. no. 569: BESCHIKKINGEN Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten om de aangevraagde vergunningen te verlenen onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen. De aanvragen, de beschik kingen hierbij en overige stukken liggen voor een ieder ler inzage en wel van 23 april 1981 tot 23 mei 1981 op de volgende plaatsen en tijden; - in het gemeentehuis van Terneuzen, op werkdagen 9-12 en 14-16 en iedere donderdagavond 19-22 uur. in de provinciale bibliotheek. Abdij 9 Middelburg, op werkdagen 9-21 uur: in de openbare bibliotheek. Spuistraat 22 Vlissingen en in de openbare biblio theek. Oostkant I Terneuzen op maandag 14-20 uur, dinsdag t/m donderdag 10-12 en 14-16 en vrijdag 14-20 uur. - op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie. Bellinkstraat 8. Mid delburg, op werkdagen 9-12 en 14-16 uur. BEROEP Vanaf 23 april 1981 tot 23 mei 1981 kan tegen voornoemde 2 beschikkingen beroep worden ingesteld bij de Kroon door: de aanvrager, de betrokken advi seurs. degenen die overeenkomstig artikel 20. 21, 22. 2e lid of 28 Ie lid onder c van bovengenoemde wet bezwaren hebben ingebracht, of door enige andere be langhebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest over eenkomstig de hierboven genoemde artikelen bezwaren in te brengen. De beschikkingen worden op 23 mei 1981 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Eventuele beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State. Afdeling voor de geschillen van bestuur. Binnenhof I. 2513 AA 's-Gravenhage. Een eventueel onderzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg. 22 april 1981. ken, bier en broodjes. Tevens is er gele genheid tot het bezoeken van de ge reedgekomen of in uitvoering zijnde waterbouwkundige werken. In de centrale directiekeet en op strate gische plaatsen op het werk geven me dewerkers van Rijkswaterstaat uitleg over de betreffende werkonderdelen. 's Middags zal de windsurfvereniging 'de kreeki akkers" een demonstratie en een wedstrijd in de oostelijke voorhaven verzorgen. Het werkeiland van de Phi lipsdam is bereikbaar via een hulpbrug vanaf het eiland St.Philipsland. De rou te is vanaf de Provincialeweg met bor den aangegeven. Voor nadere informa tie kunt u tijdens werkuren bellen met 01677-2850.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 7