THOLENDERWIJS De SGP fnedtll Gerechtigheid verhoogt een volk informatierubriek van de gemeente tholen ZATERDAG 25 APRIL: OPEN DAG IN SPORT- EN GEMEENSCHAPSCENTRUM "MEULVLIET" TE THOLEN ZATERDAG BEGINT HET ZWEMSEIZOEN WIJZIGING HUISVUILOPHAALDIENST I.V.M. KONINGINNEDAG THOLEN KRIJGT EEN SPORT- EN SPEL-O-THEEK OPHOKPERIODE VOOR DUIVEN OFFICIËLE PUBLIKATIES SOCIAAL CULTUREEL WERK(ST)ER Donderdag 23 april 1981 EENDRACHTBODE 5 SPREEKUUR WONINGSTICHTING SPREEKUREN B. EN W. Staatkundig Gereformeerde Partij STEMMEN VAN LEZERS Binnenantenne kabel t.v. geen van twee! Plagiaat Meer vrijheid voor kalveren Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel. 01 666-2955 Op vrijdag 24 april 1 981 wordt het sport- en gemeenschapscentrum "Meulvliet" aan de Zoekweg in Tholen officieel geopend door burge meester E. Baerends. In het kader van deze officiële opening wordt op zaterdag 25 april een OPEN DAG georganiseerd. De bedoeling van deze dag is de Thoolse bevolking in de gelegenheid te stellen de nieuwe akkommodatie te bezichtigen terwijl het plaat selijke en eilandelijke verenigingsleven in de gelegenheid wordt ge steld zich te presenteren. De beheerskommissie is er in geslaagd voor de open dag een aan trekkelijk programma samen te stellen. Dit programma ziet er als volgt uit: AKTIVITEITEN SPORTHAL: 10.00-11.00 uur: 11.30-13.00 uur: 13.30-14.30 uur: 14.45-1 6.00 uur: 1 6.30-1 7.30 uur: 18.00-19.00 uur: 19.16-20.15 uur: AKTIVITEITEN GROTE ZAAL: 10.30-11.1 5 uur: 1 5.00 uur: 1 5.30 uur: 1 5.30-1 8.00 uur: 1 9.30-20.1 5 uur: AKTIVITEITEN ZAAL 3: 1 5.15-1 6.00 uur: 16.30-17.15 uur AKTIVITEITEN JEUGDHONK: 14.00-17.00 uur: 1 9.30-23.00 uur: voetbalwedstrijd v.v. Vosmeer demonstratie Badmintonvereniqinq BATHO demonstratie turnafdeling Tholen wedstrijden volleybalverenigingen Veronica/Amigos demonstratie gymnastiekvereniging Olympia voetbalwedstrijd MC 27- Tholense Boys mikrokorfbalwedstrijd K V. Emergo jongerencentrum Paspartoe presenteert tekenfilm voor jeugd van 5 tot 1 2 jaar (gratis) demonstratie EHBO- verenigingen demonstratie volksdans groep "L.M.J." Tholen schaak- en damsimultaan Wedstrijden georganiseerd door damvereniging De Eendracht demonstratie volksdans vereniging DODI-DODI ongerencentrum Paspartoe presenteert tekenfilms voor de jeugd van 5-1 2 jaar. bij voldoende belangstelling idem Zaterdag 25 april openen de poorten van de beide gemeente lijke zwembaden te Tholen en Sint-Maartensdijk. Vorige week is ons artikel over de zwembaden in verband met technische problemen op de drukkerij niet goed overgeko men. Reden voor ons het artikel en met name de tarieven die gel den voor het nieuwe zwemsei- zoen nog eens te herhalen. Vanaf gisteren, maar ook vandaag en morgen vindt aan de kassa's van beide baden de voorverkoop van abonnemen ten plaats. Tevens kunnen aanmeldin gen worden gedaan voor het volgen van de zwemlessen.Tot aan het begin van het schoolzwemmen (4 mei) zijn de openingstijden als volgt: maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur, van 14.00 tot 1 7.30 uur en van 1 8.30 tot 20.00 uur (behalve op zaterdag). Op zondag zijn de openingstijden van 1 3.30 tot 1 7.30 uur. De tarieven voor de zwembaden zijn in 1981: Seizoenabonnementen zwembad zwembad Haestinge de Spetter a. voor personen van 1 6 jaar 46,50 51,- tot 65 jaar b. voor personen jonger dan 27,50 31,50 1 6 jaar en 65 jaar en ouder c. voor een gezin van twee per 93,- 102,- sonen d. voor een gezin van drieper 96,- 105,- sonen e. voor een gezin van vier per 99,- 108,- sonen f. voor een gezin van vijf per 102,- 111.— sonen g. voor een gezin van zes of 105,- 114,- meer personen Dagkaarten a. voor personen van 1 6 tot 65 2,80 3,05 jaar b. voor personen jonger dan 1 6 1,75 1,95 en 65 jaar en ouder. Zwemles kaarten a. voor personen van 1 6 jaar tot 49,- 49,- 65 jaar b. voor personen jonger dan 1 6 30,- 30,- en 65 jaar en ouder eroig diverse aktiviteiten jongerencentrum Paspartoe jongerencentrum Paspartoe presenteert films voor jeugd vanaf 1 5 jaar (bijdrage 2,50 p.p. voor Unicef) AKTIVITEITEN RUIMTE KUNSTZINNIGE VORMING: 10.30-1 2.30 uur: 13.30-17.00 uur: AKTIVITEITEN FOYER: hele dag: demonstratie technieken en tentoonstelling van werkstukken idem rolwedstrijden georganiseerd t door toerklub de Fuik en het Koningin Wilhelminafonds; tevens zal een "witte trui" van Johan van de Velde verkocht worden. AKTIVITEITEN PORTAAL SPORTHAL: hele dag hele dag hele dag hele dag: hele dag: hele dag: informatiestand NCVB informatiestand Astmafonds informatiestand Vereniging Stadsaktiviteiten informatiestand Rode Kruis informatiestand stichting stands herstel informatiestand muziekvereniging Concordia De open dag wordt besloten met een door de beheerskommissie te organiseren bal, aanvang 21.00 uur. Op dit evenement is een ieder van harte welkom. Ook hier geldt en eveneens voor de open dag:G- RATIS TOEGANG! -ioow .fed .pninow 9bts3vonet9g Op donderdag 30 april (Koninginnedag) wordt er geen huisvuil opge haald in de kernen Sint-Annaland en Scherpenisse voor wat betreft het gebied ten oosten van de Kerkstraat. Dit ophalen vindt nu plaats op vrijdag 1 mei. De gemeentelijke stortplaats "Tuttelhoek" is op don derdag 30 april gesloten. Het bestuur van de Stichting "Beter Wonen" houdt elke maandag van 10.30 tot 12.00 uur spreekuur in het gemeentehuis te Sint-Maar tensdijk voor aanvragen om woonruimte. De woningstichting is telefonisch bereikbaar onder nummer 01666-3359. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het kollege van burgemeester en wethouders vinden plaats op maandag 27 april in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester E. Baerends houdt zijn spreekuur van 1 1.00 tot 1 2.00 uur. Op ditzelfde tijdstip worden de spreekuren gehouden van de wethouders C.J. Moerland en J. Versluijs. Het spreekuur van wethouder L.J. Koopman komt wegens ziekte van de wet houder te vervallen. Wilt u op een ander tijdstip met een van de kollegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01 666-2955, toestel 21 5. Op woensdag 29 april 1981 wordt om 1 6.30 uur in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk de vierde vestiging van de Sport- en Spel-O- Theek van de Zeeuwse Sportraad geopend. De opening zal worden verricht door wethouder van sportzaken, de heer C.J. Moerland. Wat is een sport- en spel-o-theek? Een sport- en spel-o-theek is een uitleencentrum van sport- en spel materiaal ten behoeve van aktiviteiten op het gebied van de sportieve rekreatie. Haal je boeken in een bibliotheek, in een sport- en spel-o- theek haal je dus sport- en spelmaterialen. Deze materialen kur* u tegen geringe vergoeding lenen, om er met een paar mensen of met een hele groep gezellig mee aan de gang te gaan. Dit alles in het kader van de Sportieve Rekreatie. Vaak is het zo dat men iets op sportief gebied (buiten verenigingsver band) wil ondernemen, maar er het materiaal niet voor heeft. In dat gemis wil de sport- en spel-o-theek voorzien. Wat er zoal in de sport-e n spel-o-theek is ondergebracht is eigenlijk te veel om op te noemen. Je kunt het zo gek niet noemen of het is er wel: van basketballen tot jeux-de-boules, van stopwatches tot megafoons, van partijlinten tot "mens-erger-je niet" en "stratego Voor wie is de sport- en spel-o-theek bedoeld? In principe voor iedereen die aktiviteiten organiseert op het gebied van de sportieve rekreatie. Dat kunnen zijn: rekreatiesportleiders; - scholen; f - sportverenigingen; - jeugdverenigingen; - campings. Het materiaal wordt echter ook aan andere "sporters" die geen lid van een vereniging zijn uitgeleend. Wat kunt u met het materiaal doen? Met alle materialen zijn complete programma's samen te stellen voor jong en oud. We noemen een aantal mogelijkheden: a. het organiseren van oriëntatietochten; b. sport- en speldagen of -instuiven in een sporthal, gymzaal of zwembad; c. allerhande trimaktiviteiten; d. strand- en bosspelen; e. kampeerweekends; f. schoolreizen; g. kampeerweken; h. rekreatieve sportbeoefening binnen een vereniging. Hoe kunt u het materiaal lenen? De sport- en spel-o-theek wordt ingericht op een van de zolders van het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. De sportambtenaar van de ge meente Tholen, de heer P. van der Vlies, beheert de materialen. Voor wat betreft het lenen kunt u met hem kontakt opnemen tijdens kan tooruren. Het gewenste materiaal kan ter plaatse worden uitgezocht en aange vraagd met een daarvoor bestemd formulier. De hoeveelheid die ge leend kan worden is onbeperkt, echter zolang de voorraad strekt. (rectificatie). In deze rubriek van 7 april j.l. werd gesproken over een ophokperiode voor duiven in de periode van 6 april t/m 15 mei 1981. Het ophokgebod begint pas om 9.00 uur (en niet zoals wij meldden om 8.00 uur en duurt tot 1 9.00 uur. Het ophokgebod geldt niet voor jonge duiven. Tijdens de genoemde periode mogen postduiven wel deelnemen aan wedstrijdvluchten. Voorbereiding bestemmingsplannen De burgemeester van de gemeente Tholen maakt ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 22, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 24 april 1981 vooreen ieder ter sekretarie van de gemeente, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk, ter inzage ligt, het besluit van de raad van de gemeente Tholen van 13 april 1981, waarbij wordt ver klaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de vol gende gebieden: a. Kerkstraat te Stavenisse; b. Hoenderweg te Sint-Annaland; c. Molenstraat te Poortvliet; d. Oostvest te Sint-Maartensdijk; e. Oostweg te Sint-Annaland; f. Dorpsweg te Oud-Vossemeer. De begrenzing van de genoemde gebieden staat aangegeven op de bij bovengenoemd besluit behorende en als zodanig ge waarmerkte tekeningen. Sint-Maartensdijk, 23 april 1981 De burgemeester voornoemd, E. Baerends. KENNISGEVING VAN BEKENDMAKING ONTWERP BESCHIKKING INGEVOLGE DE HINDER WET. Burgemeester en wethouders van Tholen maken, gelet op arti kel 24, tweede lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen milieu-hygiëne bekend, dat zij voornemens zijn om op de aan vraag van de firma Haciënda, Tichelaarsweg 4 te Tholen voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een konijnenhou- derij, gelegen aan de Tichelaarsweg 4 te Tholen, kadastraal bekend sektie 0, nummer 44 en 45 gunstig te beschikken onder oplegging van de nodige voorwaarden om gevaar, scha de of hinder voor de omgeving te ondervragen; de ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 24 april 1 981 ge durende een termijn van veertien dagen ter inzage op de se kretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur, alsmede elke maandag van 17.00 uur tot 20.00 uur in de openbare bibliotheek, Markt 58 te Sint-Maartensdijk; na deze datum tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het geven van de aangevraagde beschikking, elke werkdag van 9.00 uur tot 1 2.00 uur; de aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben inge bracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aan toont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn van veer tien dagen gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking; degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn per soonlijke gegevens niet bekend te maken; een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons kollege; de ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage ge legd. Sint-Maartensdijk, 23 april 1 981 Burgemeester en wethouders van Tholen. Bij het buro welzijn van de afdeling sociale zaken van de ge- meentesekretarie van Tholen wordt gevraagd (eventueel in deeltijdarbeid)een Funktie- informatie In het kader van de Rijksbijdrageregeling sociaal cultureel werk heeft de gemeenteraad van Tholen een welzijnsplan voor de jaren 1 981-1 984 vastgesteld. In dit plan wordt de noodzaak uitgesproken van de aanstelling van een funktionaris die zich met name moet richten op de terreinen van: - het jeugd-en jongerenwerk; het vormings- en ontwikkelingswerk. Zijn/haar taak zal onder meer bestaan uit: het inventariseren van behoeften op het gebied van jeugd- en jongerenwerk en vormings- en ontwikkelingswerk; het begeleiden en stimuleren van vrijwilligers op genoemde terreinen; het begeleiden van de werkgroep jeugd-en jongerenwerk; - het koördineren van aktiviteiten. Funktie-eisen Gedacht wordt aan iemand die: - een HBO-cultureel werk opleiding heeft afgerond; - ervaring heeft in genoemde werkzaamheden; - bekend is met het werken in plattelandssituaties; rekening houdt met de levensbeschouwelijke situatie in de gemeente Tholen; - bereid is te wonen in de gemeente Tholen; bereid is te werken in de avonduren; meedenkt met betrekking tot het te voeren welzijnsbeleid. Salarisgrenzen en sollicitatieprocedure De salariëring van de funktie zal afhankelijk worden gesteld van opleiding en ervaring. De salarisgrenzen zullen liggen tussen 2562,— en 3551,— bruto per maand. De selektieproce- dure zal plaatsvinden met inspraak van de werkgroep jeugd- en jongerenwerk. Sollicitaties te richten aan het kollege van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Markt 1-5, 4695 CE Sint-Maartensdijk, binnen 10 dagen na verschijning van dit blad. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de chef van de afdeling sociale zaken en welzijn, de heer AG. van de Sande, telefoon 01 666-2955, toestel 118. Donderdagavond 2 april was de bijeen komst van de woningstichting over ka bel t.v. In de E.B. van 9 april stond daarover een verslag. Men doet het nu uitkomen, alsof er geen andere keuze is dan een binnenantenne of kabel t.v., maar dat is niet waar. Zij die op dit mo ment een eigen antenne hebben, kunnen die laten staan voor een termijn van vijf jaar (artikel 358a model bouwverorde ning V.N.G., mei 1977). Aangezien in 1983 de satellieten volop zullen werken, is een satellietantenne dan de aangewe zen vervanger. Volgens dezelfde veror dening is dit mogelijk, daar u dan meer signalen kunt ontvangen dan met de kabel. Volgens dhr. Vermeulen van CASEMA was de P.T.T. nu niet bepaald happig om de satellieten te laten ont vangen via de kabel. P.T.T. is voor zestig procent aandeelhouder van Casema en heeft dus de meerderheid. Zestig pro cent van de Thoolse t.v. heeft momen teel een antenne, dus dat percentage hoeft dus niet aan te sluiten op de kabel t.v. Voor de mensen die zijn aangesloten op het centraal antenne systeem (CAS) van de woningstichting ligt de zaak iets moei lijker. Er zijn mensen die zelf voor de aanleg van het oude systeem hebben moeten betalen. Zij zijn in feite wel verplicht aan te sluiten om nog enig profijt te hebben van hun investering. De anderen kunnen zich behelpen met een binnenantenne. Deze geeft een re delijk beeld op Nederland 1 en 2. Men liet het op de bijeenkomst van 2 april uitkomen of er slechts een klein percen tage tegenstanders waren gezien het kleine aantal aanwezige bezwaarden. Hoewel er 2000 mensen via een brief van de woningstichting uitgenodigd wa ren, is dat kleine aantal normaal gezien het totaal ontbreken van publicatie in bijvoorbeeld Tholenderwijs en de we tenschap van de mensen dat de over heid, ondanks inspraak en bijeenkom sten, toch door gaat. Een punt, waar een plaatselijke t.v. handelaar mij op atten- teerde is, dat als we op Tholen aanslui ten op de kabel t.v., tachtig procent van de mensen die alles willen ontvangen, een andere t.v. moeten kopen. Met een normale t.v., zwart wit of kleur, kan men ontvangen: Nederland 1 en 2, Belgie 2, Frans België 2, Duitsland 1 en 2. Om de andere twee zenders te kunnen ontvan gen, Belgie 1 en Frans-België 1 (dit zijn zenders met de meest bekeken pro gramma's) moet men een andere t.v. aanschaffen. Technisch gezien: deze twee zenders komen op de zogenaamde S-kanalen op de V.H.F. van 69-173 MHZ. Bij de meeste t.v. toestellen ein digt de eerste V.H.F. band op 68 MHZ. De tweede begint op 174 MHZ. De S- kanalen vallen er dus buiten. Met een eigen antenne heeft men des deze S- kanalen niet nodig. Als de antennebezitters en principieel bezwaarden de kabel t.v. massaal schriftelijk afwijzen, is de gemeente verplicht naar een andere oplossing te zoeken voor de aangeslotenen bij het C.A.S. en die oplossing kan alleen maar gunstig uitvallen voor het eigen anten- nebezit. Mensen die apart wonen een eigen antenne. Appartementen enz., een antenne met een kleinsysteemverster- ker. Een eigen antenne betekent niet al leen een grotere kwaliteit, een grotere verscheidenheid in aanbod, maar tevens de laagste kosten. Zowel een eigen ge wone antenne als een satellietantenne komen op ongeveer tien gulden per maand. Bij handhaving van het eigen antennebezit is trouwens de werkgele genheid ook groter. Het aannemen van kabel t.v. betekent, dat de meeste nlensen hun t.v. moeten opruimen als ze alles willen ontvangen, vooral op radio een verkleind aanbod. Hoge kosten en niet vrij meer zijn om te horen en zien wat men wil. Dan krijgt die man die mij de eerste keer opbelde toch nog gelijk: het enige verschil tussen Nederland en Rusland is, dat ze daar Russisch en hier Nederlands spreken. Enkel als de gemeente en de wonings tichting massaal afwijzingen ontvangen, is de kabel t.v. tegen te houden. We hebben zelf de keus. Dhr. C.W. Boogaart Hofstraat 23, Oud-Vossemeer tel. 01667 - 580 (na 18 uur) In de Eendrachtbode van 9 april 1981 las ik in het artikel: 'D'66 kamerlid Eng- wirda in Tholen' het volgende: "Verder zou de btw op huizen verlaagd moeten worden van 18 naar 4% omdat wonen toch een primaire behoefte is". Dit voorstel klonk mij bekend in de oren. Na raadpleging van documentatiemate riaal vond ik de volgende publicaties: 17 oktober 1974: 'DS'70 verwacht een gunstige werking op de bouwmarkt van een verlaging van het btw-tarief op hui zen'. Fractievoorzitter van DS'70 dr.W.Drees jr. in de Tweede Kamer op 26 november 1975: "Het kabinet (Den Uyl) heeft veleden jaar in het huur- en subsidiebeleid zelfs nieuwe voorstellen ingediend om ruimer wonen sterk te sti muleren. Wij menen dat wonen behoort tot de eerste levensbehoeften. Wij be pleiten het lage tarief (4%) voor de nieuwbouw van woningen in ruime zin". Op 4 november 1975 noemde de woordvoerder van DS'70 in de Tweede Kamer de voorgestelde verhoging van de btw-tarieven tot 18% funest voor de bouwwereld. Minister Gruijters (D'66) zou zich radicaal moeten inzetten voor verlaging van de btw-tarieven voor de bouw tot 4%. Het voorstel van DS'70 om de btw op de woningbouw te verlagen tot 4% werd door de regeringspartijen (dus ook de D'66 fractie) van het kabinet Den Uyl weggestemd en werd het voor stel van de regering Den Uyl om de btw op de woningbouw te verhogen van 16 naar 18% door de regeringspartijen (dus ook D'66) gesteund en aangenomen. Waarschijnlijk heeft de financieel-eco- nomisch specialist van D'66 dhr.Eng- wirda ook het verkiezingsprogram van DS'70 van 1977 gelezen. In dit-verkie zingsprogram lees ik op blz. 10 artikel 21 sub b, letterlijk: "De bouw van wonin gen en ook het onderhoud van wonin gen wordt niet belast met een btw-tarief van 18% maar van 4%". We zien hier dat het pragmatisme van D'66 in ieder geval bestaat uit het feit dat men eerst in de Tweede Kamer tegen het voorstel van DS'70 stemt en daarna op een later tijdstip het voorstel van DS'70 overneemt zonder vermel ding van de bron. Een mooi voorbeeld van politiek plagiaat. H.Salemink (secr. DS'70 afd.West Bra bant), Narcisstraat 5, Putte (N.Br.) Er zijn de laatste tijd heel wat publicaties geweest over heersende misstanden bij de kalfsmesterijen. De boxen zijn te klein, de verlichting in de stallen is niet voldoende enz., enz. Minister Braks van Landbouw en Vis serij heeft aangekondigd dat de over heid hier iets aan gaat doen. De boxen zullen in ieder geval breder moeten worden. De industrie echter, is bang dat dit tot hogere kosten in de intensieve veehouderij zal leiden. In Engeland heeft de grootste producent van blank kalfsvlees nu een heel andere oplossing voor deze problemen gevonden. Het bedrijf heeft al zijn boxen afgebroken! De kalveren huizen niet meer in te nau we hokken waar zij nauwelijks in kun nen liggen, maar in grotere eenheden. Twintig kalveren leven in dergelijke ruimten bij elkaar en kunnen zich vrij bewegen. Ze staan ook niet meer op lat ten roosters, maar op vaste grond en bodem. De vloer, die een beetje helt zo dat een goede afvoer mogelijk is, is be dekt met stro. Dit stro is erg belangrijk. Het kalf ligt zacht en kan zijn eerste honger er mee stillen. De stallen hebben een natuurlijke verlichting en een goede ventilatie.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 5