W wj? s™EN,ss£S Plaatselijk nieuws GELUK JL ff-ZCHIESSER mm-fit j««* PREDIKBEURTEN 2 EENDRACHTBODE Donderdag 23 april 19Sfl Si yOSSt*Kw POORTVLIET^ Tholen Oud— Vossemeer Sint— Annaland Met ingang van 1 mei 1981 zullen alle kleuters voortaan worden opgeroepen vor het kleuterbureau te Sint-Anna- land. De wijkverpleegkundige. Stavenïsse Sint Maartensdijk WEEKENDDIENSTEN SINT. Jk MM JACOBAPOLDER SINT- MAARTENSDIJK Vrijdag 'Open dag' Verbo Vrijdag 24 april a.s. zijn alle inwoners welkom bij de 'Verbo' op de punt van de vluchthaven. Velen zullen de bouwacti viteiten destijds hebben gezien aan de rand van het Schelde-Rijnkanaal, maar nu bent u binnen de omheining van harte welkom. Vanaf twee uur 's jniddags tot tien uur 's avonds kunt u een kijkje nemen bij de Handelmaatschappij en Scheepvaart service 'Verbo', die met het nieuwe be drijf voor een stukje bedrijvigheid zorgt aan de Thoolse rede. N.C.V.B. met de N.S. Op 15 april hield de N.C.V.B. afd. Tho len haar maandelijkse vergadering in De Wingerd waarbij zij de "N.S." te gast hadden. De presidente, mw. Hameete- man-v.d. Sluys, opende de vergadering door Ps. 22: 11 te laten zingen. Haar meditatie was uit Joh. 19 tot slot zongen we Gez. 183: 1 en 3. De mededelingen volgden, waaronder de verhuizing van de presidente, het geen veel denkwerk voor het bestuur te weeg brengt. Haar plaats dient zo spoe dig mogelijk opgevuld te worden. Kan didaten kunnen zich te allen tijde mel den bij het bestuur! Vervolgens kreeg de spreker, de heer Vink (voorlichting N.S.) het woord. Zijn lezing bestond uit: - het avontuur van een reis, dia's van binnen- en buitenland en een quiz. Een reis is veelomvattend, zowel naar het'buitenland als in eigen plaats of streek is een reis. Reizen betekent ge nieten. Aan het koninklijk huis had hij toestemming gevraagd om foto's te ma ken en zo ontstonden de prachtige dia's van o.a. de koninklijke treinen, konink lijke wachtkamers in Nederland, België, Engeland, Portugal, Hongarije, Duits land en Rusland. Tijdens de pauze kreeg iedereen een quizformulier. De hoofd prijs een retourreisje naar een plaats van eigen keuze, ging naar mw. Vroegop- Schot. Volgende vergadering, de laatste van het seizoen, wordt verzorgd door Shipmate Vlag B.V. uit Vlaardingen met als on derwerp "Het kruis in de vlag" er wordt gehouden op 20 mei a.s., in de Wingerd. Markt 7 Tholen tel. 2575 Advertentie IM j Jammer Natuurlijk is het tuintje van de 6e klas- sers van de C.N.S. De Regenboog geen "Keukenhof', maar ieder jaar verzor gen de leerlingen het heel mooi. Daar om is het zo jammer, dat deze ijverige jeugd hun trotse bezit af en toe vernield ziet. Er worden dan bollen uit de grond gehaald, en meegenomen. Zodra de tul pen en narcissen bloeiden was het ook dit jaar weer prijs. Juist voor de school vakantie begon was er 's morgens flink huisgehouden door onbekenden, tot groot verdriet van de amateur-tuiniert- jes. Vandaar eens een berichtje in de E.B. Misschien wordt de tuin aan de school dan slechts bewonderd, en niet meer vernield. De Betho wenst nieuw dak Bij het 'oude' gedeelte van de werkplaats van "de Betho" geeft de dakbedekking een grote slijtage te zien, waardoor op meerdere plaatsen lekkages zijn ont staan. Het personeel voerde enige tijd geleden al reparaties uit, maar nu wordt de omvang van de reparatie te groot en er is een algemene verslechtering van de dakbedekking geconstateerd. Volgens deskundigen is vernieuwing noodzake lijk geworden en 'lapwerk' is niet meer effectief. Om deze reparatie nog voor de komende winter uit te kunnen voeren, heeft het bedrijf bij het bestuur in Goes een krediet aangevraagd van 44.000,-. Opbrengst Hartstichting De collecte voor de Nederlandse Hart stichting heeft 3880,98 opgebracht. Een prachtig resultaat! Alle gevers en geefsters, in het bijzonder de collectan ten hartelijk dank namens de Vrienden van de Hartstichting. Weer 18 EHBO gediplomeerden Na een cursusperiode met 26 praktijk en theorielessen hebben de E.H.B.O.- leerlingen op 7 en 8 april hun examens afgelegd. Het examen werd afgenomen door dr.P.v.d. Eist en dhr.P. Snoep, ka derinstructeur op het eiland Tholen. Volgens de examinator dr. v.d. Eist wa ren de cursisten goed in E.H.B.O. ken nis, terwijl dhr. Snoep het bestuur advi seerde er haar te streven om beide in structeurs, mevr. Verkamman en dhr. Dries voor de lessen te behouden. Het is goed te weten dat het aantal E.H.B.O.- ers weer met 18 is uitgebreid, en wel: de dames M.C. Ampt, C. Bogert, A. van Dijke, AC. Kot-Dekker, A. Suijkerbuijk- Hommel en C. Zoetemeijer en de heren: J. Aamoudse, J. Buurmans, A. Buijs, L. Bijl, D. Hoogstrate, M. Jansen, R.v.d. Laar, M. v.d. Maas, M. van Poppel, L. Schot, A. van Zetten en H. Copier. Ondertussen is het adres van een der "verbandtrommel-adressen" gewijzigd, H. Berrevoets verhuisde van Grindweg 18 naar Pr. Christinastraat 11. Dammen De jeugdcompetitie is ten einde. In de A-groep is Jan Moerland samen met André Kousemaker op de eerste plaats geëindigd. In naleving van de regle menten moeten zij in 3 te spelen partijen met elkaar uitmaken wie kampioen wordt. Aangezien beiden aan elkaar ge waagd zijn zal deze 3-kamp zeer inte ressant worden. De steeds beter spelen de dammer Peter Luten legde beslag op de 3e plaats. De volledige stand is: 1. Jan Moerland 16 15 0 1 30 (458) 2. Andrê Kousemaker 16 15 0 1 30 (424) 3. Peter Luten 16 13 12 27 4. Mare Almekinders 16 11 2 3 24 5. Hetty Gakeer 16 9 2 5 20 6. Marcel Verspuy 16 83 5 19(218) 7. Conny Stobbelaar 16 754 19(211) In de B-groep is Johan Elenbaas kam pioen geworden. Dat is zeer verdienste lijk omdat bij nog maar een 'A jaar damt. Ulrich Bohr werd verdiend 2e Carolyn van de Reydt wist beslag te leggen op de 3e plaats. Zij had een beter punten ge middelde, zodat zij zich plaatste voor Jane Bohr en Johan Terbeek die even veel punten hadden. De volledige stand is: 1. Johan Elenbaas 16 8 1 7 17 2. Ulrich Bohr 16 7 1 9 15 3. Carolyn v.d. Reydt 16 6 1 9 13(164) 4. Jane Bohr 16 6 1 9 13 (125) 5. Johan Terbeek 16 6 1 9 13 (125) 6. William Vroegop 16 5 1 10 11 7. Marcel Baan 16 3 2 11 8 8. Peter Benningshof 16 3 112 7 9. André Bout 16 2 0 14 4 10. Reinder Scherpenzeel 16 10 15 2 Jane Bohr had gewonnen van Johan Terbeek zodat zij 4e werd met een gelijk aantal punten. Ter beëindiging van het damseizoen wordt er nog een sneldamkampioen- schap voor de clubspelers gehouden. Eind mei worden nog examens afgeno men voor het schijf- en randschijfdiplo- ma. Klaverjastoernooi Bij een gezellige klaverjaswedstrijd in De Smederij, het Paastoernooi, op 17 april werd Ben Schot winnaar. Hij had 5464 pnt. 2e Huub Zonneveld met 5222 pnt. en Alex v.d. Harst was 3e met 5022 punten. Katapult riskant Het schieten van steentjes met een kata pult is en blijft riskant. Niet altijd is er de juiste richting en dan kan een voorbij ganger het slachtoffer zijn. Of een ruit, zoals in de Machteld van Gelrestraat gebeurde. Ook dat ging per ongeluk en de schadê is geregeld. Maar gevaarlijk is het wel. Fiets weer terug M.P. van B. uit Sint Maartensdijk deed aangifte van vermissing van zijn rijwiel bij het sportcomplex aan de Zoekweg. Inmiddels werd het rijwiel teruggevon den. Inbraak Zaterdagavond 18 april werd bij de fam. V. aan de Grindweg ingebroken. Of men toegang kreeg via een tuindeur of met een valse sleutel staat niet vast. Wel dat een portemonnee is vermist met 175,— en dat alle laden werden door zocht, maar dat er verder niets ont breekt. Een onderzoek werd ingesteld. Nachtelijke vernielingen Van zaterdag op zondagnacht werden een drietal jongelui uit Bergen op Zoom aangehouden, die verdacht werden ver nielingen te hebben aangericht door o.m. bermpaaltjes te hebben uitgetrok ken, fietsen te hebben meegenomen om die vanaf de langzaamverkeersweg bij de brug naar beneden te laten ploffen en dergelijke onwettelijke zaken meer. De politiesurveillancewagen, om die tijd toch aktief had om te beginnen de ver nieling van de bermpaaltjes ontdekt. Even later kwam er vanuit Middelburg de melding dat er fietsen werden vermist en nog weer later, dat die fietsen bij de brug naar beneden waren gegooid. Na contact met de politie te Bergen op Zoom was er aanhouding en kwamen de jongelui weer terecht op het politiebu reau te Tholen. Daar werd hardnekkig ontkend, behalve de verklaring, dat men door een broer zou worden opgehaald, die niet was verschenen, waarop men vervolgens poogde de kortste weg door de polder naar huis te nemen. De jon gelui werden met die kortste weg ge confronteerd, maar toen bleek er een brede sloot te liggen. Daar zou men dan over zijn gesprongen. De politie ver zocht herhaling, maar het gevolg was, dat een voorbeeldgever nauwelijks het midden van de sloot haalde. Toen volg de een bekentenis. Aanhanger verdwenen K.P.D. deed aangifte van de verdwij ningvan een aanhanger. Die was vrijdag achtergelaten bij het perceel Hogeweg 12 te Poortvliet, maar zondagavond verdwenen. De politie moet nu zien uit te vissen, wie ongeoorloofd vervoerde. Feest op Koninginnedag De vereniging Stadsactiviteiten heeft voor 30 april een uitgebreid programma samengesteld. Mede door een goed sa menspel met de scholen en andere be langhebbenden verwacht de burge meester dat het een fijn volksfeest zal worden. Een feest ter ere van ons vor stenhuis als symbool van saamhorigheid en erkenning. Meebeleven is slechts mogelijk door mee te doen, schrijft de burgemeester in het programma, dat er als volgt uitziet: 8.00 u ballonnenwedstrijd in tuin van Huize ten Anker, 8.45 u rondgang met Concordia naar de Markt, 9.00 u vlag- hijsen padvinders op de Markt met au bade, 8.30 u wandeltocht 5, 10, 15 km vanaf zaal en le klassers met goochelen, clown, poppenkast, de Regenboog 82 t/m 4e klassen met film 'op jacht in Holland en op de Markt met een fietso- riëntatierit voor de 5e en 6e klassers, leerlingen van het voortgezet onderwijs en andere belangstellenden. 12.00 u volksdansen van 'lenig maakt jong' op de muziektent. 14.00 u tweede start 21e Koninginnetocht T.W.U.. voor de schooljeugd en andere belangstellen den, 15.45 u lossen postduiven de Trou we Duif op de Kaay, 16.15 u stadswan deling voor het gehele gezin vanaf de Markt, bespeling carillon, 17.30 u volksdansen DODI-DOD1 op de mu ziektent, 18.00 u prijsuitreiking aan winnaars diverse opdrachtspelen op de Markt, 18.00 u orientatierit Tholense Boys, Zoekweg. Scouting haalt deze week de zakjes op om er 30 april een leuk en gezellig feest van te kunnen maken. Woensdag verkoping De vrouwenvereniging 'bid en werk' houdt woensdagmiddag van twee tot vier uur een verkoping in de vereni gingszaal aan de Hoogaarsstraat. Ieder een is van harte welkom. Visdag P.J.Z. Dertig leden van de P.J.Z. hebben op tweede paasdag gevist vanaf de Schelde II van dhr. Schot. Hoewel het zonnetje zich af en toe liet zien, bleef het erg koud op de Oosterschelde. Toch was het een geslaagde dag. Conny Slager werd win nares bij de dames door 174 cm vis te vangen. De heren brachten het er nog beter af: Bert Koopman ving 256 cm. De lange Koos Deurloo ving ook de langste vis: 34 cm. Otto Contant won de pech- prijs. Een leuk prijsje was hun beloning. Gezien het succes hoopt de P.J.Z. ook volgend jaar weer een dergelijke wed strijd te houden. Mooie Paaszang Het kinderkoor heeft zaterdag o.l.v. dhr.L.W.v.d. Kaa een geslaagde Passie- en Paaszangdienst verzorgd in de N.H.Kerk. Er was voor dit optreden een grote belangstelling, waarbij ds.Th.H.W.v.d.Heyden de opening en de sluiting verzorgde. Het koor bracht een afwisselend programma ten gehore met begeleiding van Mare Aarnoudse en trompettist Ko van Driel. Het lijden, sterven en de opstanding van de Heer werd bezongen. Er was tevens samen zang en er werden enkele koralen van J.S.Bach ten gehore gebracht. Een blok- fluitgroep was actief met koralen van oude meesters, waardoor het geheel uit groeide tot een prachtige uitvoering, die zeker voor herhaling vatbaar zal zijn. Het christelijk gemengd zangkoor is tij dens de avonddienst van eerste Paasdag, waarin werd voorafgegaan door ds.Th.H.W.v.d.Heyden, opgetreden in de N.H.Kerk o.l.v. André Ridderhof met orgelbegeleiding van Kees Droog- ers C.zn, gezang 48 van Jan van den Driest, Paaszang van G.Jellesma, Paas zang van John Goss en 'Bezingt de macht' van H.Boelee. Er was grote be langstelling en een collecte voor het koor had een bevredigende opbrengst. Oud papier De muziekvereniging heeft zaterdag voor het instrumentenfonds 4430 kilo oud papier opgehaald. Biljarten Het verloop van de strijd om de Vos meercup is vol spanning. De Treffers en WIK voeren duidelijk de boventoon. De Treffers wonnen de uitwedstrijd tegen KOT met 2-9. Ze kwamen daarmee naast WIK, dat vorige week vrij was. Op de derde plaats volgt KOT 13 punten, 1 wedstrid meer, 4. de Poedelaars 11 p. en 5. Nooit Gedacht 10 p. 1 wedstrijd meer. KOT-Treffers: M.Istha hoogste serie 13 caramboles, kortste beurt C.Burgers 23 met 2.70 beste gemiddelde. J.Schetters- H.Hommel 0-2, D.Polderman-C. Bur gers 0-2, J.van Daalen-J.Geuze 2-0, M.Istha-J.Etienne 0-2, M.Goudswaard- J.Burgers 0-2. Poedelaars-Nooit Gedacht 9-2: T.v.d.Logt beste gemiddelde met 1.96, kortste partij voor L.Klippel en Rien Pippiné met 23 beurten, tevens hoogste serie met 13 caramboles. A.Heyboer- T.v.d.Logt 0-2, J.Smit-J.v.Meer 2-0, J.Konings-P.v.Treyen 2-0, L.Klippel- J.Mosch 2-0, M.Pipping -M.v.Hees 2-0. Programma: Nooit Gedacht-WIK, Treffers-Poedelaars, KOT vrij. De Poedelaars: A. Heijboer-J. Plantsoen 2-0,P. Bevelander-A. van Poortvliet 2-0, J. van Gorsel-L. Klippel 0-2, 0-2, M. Pipping(Quist)-J. Plantsoen 2-0, Kortste partij Bevelander 22 BRT, hoogste serie Heijboer 17 crbls en beste gem. 3.24. A. van Poortvliet won de halve bekerfinale van J. Buitenhuis in 35 brt. Bejaardenreis De bejaarden gaan donderdag 7 mei op reis, naar het bollengebied en naar Marken en Volendam. Men vertrekt 's morgens om acht uur vanaf garage v.d. Klundert. Koken met kruiden Groot was de belangstelling van de plattelandsvrouwen voor een drietal avonden over koken met kruiden, uit gaande van de huishoudelijke voorlich ting. In een gezellige sfeer werden elke avond kruidengerechten bereid van brandnetelsoep tot kruidenthee. Gezien het enthousiasme en de spontane reac- tie's blijkt wel, dat het gebruik van krui den velen erg aanspreekt. Met kruiden kan men vele gerechten bereiden. Dins dag 28 april zal mevr. Landberg een le zing houden over emancipatie. Orientatierit De activiteitencommissie van de v.v.Vosmeer organiseert ook dit jaar weer een oriëntatierit voor auto's en motoren. Dat gebeurt ditmaal in sa menwerking met a.c. D'un Invloeier. Het echtpaar Van de Berg zet deze keer de route uit. Er wordt gereden in twee klasses en de lengte van de rit is 35 kilo meter. Vanaf 15.30 uur kan men zich in de kantine van sportpark de Vossenberg inschrijven. Daar vertrekt men tussen 16.00 en 17.00 uur. Voorinschrijving is mogelijk bij Jos Hommel(tel.l05), Jo han van Meer(423), Toon Brusselaars (858) en het echtpaar Van de Berg(01670-65335). Ook dit jaar is er weer een uitgebreide prijzentafel aan wezig. Programma Koninginnedag Het Oranjecomité voorziet ook dit jaar Koninginnedag weer sfeervol van acti viteiten. Men begint om 09.00 uur met samenzang van de kinderen voor het dorpshuis o.l.v. de muziekvereniging. De voorzitster van het Oranjecomité, mevr. van Engelen, zal een openings toespraak houden. Om 09.30 uur begin nen de kinderspelen, die niet zoals ge woonlijk op het sportveld plaatsvinden, maar voor het dorpshuis. Tot 10.45 uur zullen de basisschoolkinderen actief zijn en tot 12.00 uur de kinderen van het voortgezet onderwijs. Het middagpro gramma bevat voor de kinderen t/m 9 jaar een optocht voor versierde fietsen die om 14.00 uur begint, waarna om 14.30 uur een foto-oriëntatierit voor jongeren van 10-12 jaar begint. Tussen door zal er om 12.00 uur een voetbal wedstrijd worden gespeeld tussen de jeugdleiders van v.v.Vosmeer en een jeugdelftal. Om 14.00 uur houden de Eendrachtrijders hun Koninginnerit op het parcours Coentjesweg-Vogelzangse- dijk-Kalisbuurt. Er wordt gereden in drie categorieën, nl. A, B en C. De ren ners van de C-categorie dienen zich tij dig in te schrijven en wel voor woensdag 29 april a.s., tel. 875, daar dit een be schermde categorie is. A en B schrijven in op de dag van de koers in café Wim en Marja. A-renners vanaf 16 tot 35 jaar en B-renners vanaf 35 jaar. Natuurlijk ko men ook de plaatselijke favorieten aan de start. De Eendrachtrijders kunnen ook dit jaar weer rekenen op de steun van de middenstand en het bedrijfs leven. Het avondprogramma begint om 18.30 uur met de prijsuitreiking van de diverse activiteiten, om 19.00 uur ge volgd door de goochelaarsshow van John en Rita die rond kwart voor negen zal zijn afgelopen. Om één en ander te kunnen bekostigen, zal zaterdag 25 april een inzamelingsactie onder de bevol king worden gehouden. Hiervoor heeft men huis aan huis zakjes verspreid, die met een geluidswagen tussen 10.00 en 12.00 uur zullen worden opgehaald. Hengelsportvereniging opgericht In hotel Hof van Holland kwam het tot definitieve oprichting van een hengel sportvereniging. Tegelijkertijd werd de naam van een eerder geliquideerde vis sportvereniging in ere hersteld, want ook de nieuwe krijgt de naam: 't Schar retje'. Het bestuur bestaat uit C. Plompen, voorzitter, J. van Hoven, penningmees ter, C. van Steenpaal, secretaris en de bestuursleden P. Plompen en M. Rijn berg. Meerdere hengelaars zijn uiter aard welkom. 40 jaar lid van CNV Op 16 april werd door voorzitter P.J.Drooger van de afdeling N.C.B.V.Tholen het gouden insigne uit gereikt aan dhr. L.de Wilde, thans werkzaam als conciergeadministrateur aan de chr.Mavo te Tholen. Mevr. de Wilde kreeg bloemen aangeboden. Aanrijding met verwonding Vorige week woensdagavond omstreeks 19.00 uur vond er een aanrijding plaats op de hoek Schoolstraat-Kloosterstraat. De in de Schoolstraat met zijn Opel rij dende J.H. kreeg geen voorrang van de uit de Kloosterstraat komende Mej. C.P.A.M. van V in haar mini wagentje. De botsing was vrij hevig, waardoor niet alleen de auto van mej. van V. vrijwel totall loss was, maar ze ook een paar gekneusde ribben en vermoedelijk lichte nierbeschadiging opliep. De wacht meester van de rijkspolitie A.bracht het slachtoffer bij dokter Noteboom voor behandeling. Geachte ouders. Advertentie I.M. Koos Hage specialist in rauwkost Groenten- en fruithandel Koos Hage heeft in de Weststraat de uitgebreide en gemoderniseerde winkel geopend. Met het bijtrekken van de huiskamer aan de voorzijde kon het verkoopoppervlak met meer dan de helft worden vergroot. Dat betekende niet alleen heel wat meer ruimte voor de artikelen, maar ook voor de kopers. Bovendien moest in de oude situatie de herbevoorrading langs de klanten plaatsvinden en dat kan nu vanuit het magazijn rechtstreeks naar de betreffende vakken. Uiteraard ging met de uitbreiding ook een modernisering gepaard, waardoor een aantrekkelijk geheel is ontstaa De meerdere ruimte maakt niet alleen een wat uitgebreidere sortering mogelijk van een aantal levensmiddelen, maar wat nog belangrijker is voor de velen die het nog altijd in een gespecialiseerde winkel zoeken, grote aandacht voor de rauw- kostafdeling. Het openingsweekeinde getuige van een grote toeloop, zoals er tijdens de openingsreceptie heel wat kennissen, leeranciers en collega's de eigenaar succes wensten. Inmiddels zul len er maar weinigen meer zijn, die de uitbreiding en modernisering niet met eigen ogen hebben gezien. Paaszangdienst Met maar honderd aanwezigen in een kerk met duizend zitplaatsen moet de belangstelling voor de paaszangdienst zaterdagavond in de N.H. Kerk als mi niem worden beschouwd. Een tegenval ler voor V.Z.O.S., dat voor het eerst een paasprogramma bood. Echter niet mis lukt wat het programma zelf betrof. Eenvoudig, maar goed met een extraatje via de paascantate van Koos Bons. Dat alles o.l.v. dirigent P. Bout en met or gelbegeleiding van mevr. J. Fase-Goe- degebuure. De opening, meditatie en tekstverbindingen met de zangnummers werden verzorgd door ds. M.D. Geuze. De luisteraars kwamen ook vaak aan de beurt met samenzang. Programma Koninginnedag Het begin donderdag 30 april om half tien met de rommelmarkt op het par keerterrein bij de bibliotheek met daar bij ook rad van avontuur, de envelop pen-surprises, enz. Tegelijkertijd beginnen ook de kinder spelen, waarbij de kleuterschoolleerlin gen in de omgeving van de school zullen worden beziggehouden met allerlei spelletjes. De klassen 1 en 2 van de la gere scholen krijgen de ing als hun speeldomein. Voor de klassen 3 en 4 een voetspeurtocht in het dorp en voor de klassen 5 en 6 wordt een fietspuzzeltocht buiten het dorp georganiseerd. Tractatie en prijsuitreiking is er na afloop in de scholen. De WHS e en f pupillen gaan die dag meedoen aan het jaarlijkse polio toer nooi in Bergen op Zoom. Die verplich ting is nu eenmaal aangegaan om dat toumooi met een opbrengst die bestemd is voor polio patientjes ook te doen sla gen. Op het eigen sportveld begint om 9 uur die morgen een volleybaltournooi, waaraan weer verschillende teams kun nen deelnemen, alles op vrijwillige ba sis. Vorig jaar slaagde het uitstekend. De organisatie gaat uit van bar L'Esperan- ce. In hoeverre dat ook in de middagu ren doorgaat is niet bekend, anders zou er 's middags een leemte vallen in het programma. Het kan ook zijn dat het tournooi later begint. Voor een door de voetbalvereniging WHS te organiseren orientatierit voor auto's kan men zich vanaf 15.00 uur melden aan de kantine waar dan regle ment en startnummer wordt uitgereikt. Die start is om 17.00 uur, daar men an ders te laat zou zijn afgewerkt. Om streeks half negen is er de prijsuitreiking in de kantine. Ondertussen zal de koninklijke fanfare 'Accelerando' zo van omstreeks 19.00 uur een muzikale rondgang maken door het dorp en ook dat kan de oranjefeest vreugde verhogen. Clubcompetitie Smash Junioren: Jan Fase-René van Poortvliet 18-21, 19-21, Jan Keur-Chris Bruynzeel 11-21, 11-21, Leo van Vossen-Christian van 't Hof 4-21, 7-21. Senioren: Johan Snoep-Kees Vroeéop 21-10, 21-17, Martin van de Klooster-Kees Westdorp 21-12, 20-22, 21-17, Marjan van de Klooster-Rien Bruynzeel 19-21, 21-13, 20-22. Opbrengst Hartstichting Tijdens de nationale Hartweek is in 1380,16 opgehaald. De Nederlandse Hartstichting dankt alle gevers en col lectanten voor dit mooie resultaat. Het was verdacht Op het zeer vroege morgenuur ontdekte H. in de PostWeg, dat er op zijn erf een flinke Amerikaanse auto stond met gro te sloep en enkele personen. Het leek toch wat verdacht, maar na politieon derzoek bleek dat die mensen van goede wille waren. Ze hadden het voornemen vroeg te gaan vissen, maar aas ontbrak en toen moesten ze wel wachten tot de winkel open ging. Op Koninginnedag Met medewerking van het onderwijzend personeel en de oudercommissie orga niseert een Oranjecomite op Koningin nedag tussen negen en twaalf uur kin derspelen. Bij gunstig weer zal dat op het sportveld gebeuren en anders in de gymzaal. Er zullen zeskampgroepen worden gevormd, die verschillende op drachten moeten uitvoeren, aangepast aan de leeftijd. Er zijn prijzen, maar voor ieder is er ook een tractatie. Legaat 78 mille De N.H.Kerk heeft als enige erfgenaam van wijlen mej. K.Suurland een legaat van 78.000,- ontvangen. De plannen die bestaan voor de bouw van een ver enigingsgebouw zijn hierdoor weer dichterbij gekomen. Het is de eerste keer dat de kerk een dergelijk bedrag ont vangt. Afscheid Ds.W.J.Gorissen Ds.W.J.Gorissen, die vanavond om 19.30 uur afscheid neemt in het dorps huis, zal zondag 23 april om 14.30 de afscheidsdienst houden in de N.H.Kerk. Hij nam onlangs een beroep aan naar Voorthuizen. Daar doet hij zondag 10 mei zijn intrede. Ds.Gorissen werd in 1938 in Gouda geboren. Hij studeerde in Utrecht en werd in 1977 predikant in Stavenisse. De korfbalvereniging Emergo uit Sint- Maartensdijk speelt tijdens het micro seizoen in de winter op zaterdagmiddag om de veertien dagen in de sporthal, zoals S.C. Stavenisse de hele winter op dinsdagavond van de eilandelijke ge meenschapsvoorziening gebruik maak te. Deze uren worden echter meestal snel gevuld door incidenteel gebruik voor zaalvoetbal of volleybal, zoals bij voorbeeld van de chr.mavo. Het onder wijs maakt trouwens overdag een hele week dankbaar gebruik van de sporthal. Het 'gymlokaal'in de Venkelstraat is al lang vergeten. Alleen na schooltijd tus sen vier en zes uur is de sporthal meestal nog beschikbaar, maar ambtenaar Van der Vlies is toch bijzonder tevreden over het aantal uren dat de sporthal bezet is. Programma Koninginnedag Dit jaar zal Koninginnedag zich voor namelijk afspelen rond het bejaarden tehuis 'Sint Maartenshof. Om 09.00 uur zal daala rood-wit-blauwe vg worden gehesen onder begeleiding van het koor 'Sint Maartenshof, die het 'Wilhelmus' voor en met de bejaarden zingen. Op datzelfde tijdstip, om 09.00 uur, zullen de kleuters van de Benjaminkleuter school en de oudere leerlingen van de Juliana van Stolbergschool zich vanaf de schoolpleinen in optocht naar het bejaardentehuis begeven. Om 09.10 uur brengen ze gezamenlijk een aubade van vaderlandse liederen in de gemeen schapsruimte. Het geheel staat onder leiding van het personeel en begeleiders van beide scholen. Na de aubade voor de bejaarden keren de kinderen weer terug naar de schoolpleinen aan de Oosterscheldestraat. Daar zullen tot 12.00 uur kinderspelen worden gehou den. De schooljeugd wordt getrakteerd op een versnapering en een leuk ca deautje. Muziekvereniging 'Euterpe' haalt om 09.30 uur de leerlingen van de lagere school 'De Rieburch' op. Deze zullen na een optocht met versierde fietsen om 10.00 uur op het plein van 'Sint Maar tenshof aankomen. De versierde fietsen worden daar gejureerd. Om 10.30 uur beginnen de kinderspelen op de gras velden rond het bejaardentehuis tot 12.00 uur. Om 11.00 uur zullen de be woners en het personeel van het bejaar dentehuis gezamenlijk de warme maal tijd nuttigen. Rond dit tijdstip staat te vens een optreden van de bejaarden volksdansgroep de middagfestiviteiten met de opening van een bazaar. De op brengst hiervan komt ten goede aan grammofoonplaten voor radio 'Sint Maartenshof. De bazaar is opgebouwd uit een groot aantal gezellige elementen. Een greep uit het aanbod: Rad van avontuur, spijkerbalk, schiettent, sjoe len, hamraden, ballengooien, grabbel ton, ringwerpen, dubbeltjeswip, bonen tellen, pijltjesbord, enveloppen trekken en het raden van de naam van een pop. Naast deze activiteiten zijn er stands van het Wellfare werk, Youth for Christ, Woord en Daad, het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming (Z.I.K.V.- textielbewerking, boetseren, etc.) en een expositie van schilderijen van de in Smerdiek woonachtige kunstenaar Ben van Rooij. Aan de bar is de mogelijkheid zich te voorzien van koffie met .gebak, borrels, bier en limonade. Op het plein voor 'Sint Maartenshof zal een rom melmarkt worden gehouden. Als u nog wat rommel in huis heeft, kunt u nog steeds contact opnemen met het bejaar dentehuis (tel. 2952), waarna het bij u thuis opgehaald wordt. Bij de rommel markt zal tevens een pannekoeken- en poffertjeskraam van de partij zijn. De bazaar eindigt om 18.00 uur. Trimclub loopt weer mee Zaterdag 25 april zullen er weer een aantal leden van de trimclub van NAKS met de Rode Kruisloop in Tholen mee lopen. Opgave voor dit sportieve evene ment kunnen de overige trimmers van NAKS alsnog doen bij mevr. T.van de Ree op Bloemenlaan 8, tel. 2656. Toerclub 'Tandje Bij' Tijdens een winderige paaszondagmor gen kozen een zestal leden van 'Tandje Bij' voor de eiland Tholen route over 43 km. Gedurende deze tocht deden zich geen technische problemen voor, zodat volger Marien Bogers niet in actie hoef de te komen. Na zes ritten staan in het klassement Kees van de Berge, Dik Ge luk, Ron van de Graaf en Hans van de Ree aan de leiding met 269 km. In totaal staan 14 leden geklasseerd, waaruit een duidelijke belangstelling blijkt voor het 'Tartdje Bij' toerwerk. Inlichtingen om trent mogelijkheden tot recreatief fiet sen kan men inwinnen bij secretaris Witte Andriesse, tel. 2594. Aanstaand weekend zijn er clubritten op zondag morgen (9.00 uur) en maandagavond (18.30 uur) vaöaf het clublokaal Markt 46. Speelautomaat zonder vergunning Tijdens een horeca-controle kwam de politie op een camping een speelauto maat tegen in de kantine, waarop bij een zeker aantal punten geld werd uitbe taald. De vergunning daarvoor ontbrak, zodat de automaat in beslag werd geno men en proces-verbaal werd opgemaakt. Over de akker is verboden Klachten bereiken de politie dat cam pingbewoners graag de kortste weg naar een dorp nemen en dat doen via de pas ingezaaide akkers. Dat kan schade op leveren en is ook zonder dat verboden. Mogelijk kunnen campingexploitanten daarvan melding maken op het aan plakbord ter voorkoming van overlast voor de boeren en een boete voor de campingbewoner. Paasrit 'De Bidon' Zestien leden van 'De Bidon' hebben eerste Paasdag een fietstocht gemaakt naar Steenbergen en via Sint Philipsland weer terug. Een Paasrit van ongeveer 50 kilometer met veel wind. In het clublo kaal stond echter de verse koffie en ka detjes klaar. De Bidon heeft nu 50 leden en treffen voorbereiding voor de Ko ninginnerit op 30 april in Scherpenisse. Opgave bij Gerrie van de Ree, tel. 3709. Bestratingen 'Vorige week is de bestrating van de Oosterscheldestraat ter hoogte van de Juliana van Stolbergschool voltooid. De firma van Vossen uit Sint Annaland legde aan de helling de laatste stenen. Nu wordt aan de Westvest gewerkt. Eerder was reeds het wegdek achter 't Bos en het nieuwe gedeelte van de Win ston Churchillstraat aan de beurt. Een veel gehoorde klacht is het toenemende aantal zijstraten van achter 't Bos en de Hogeweg. Inmiddels zijn er al 6 split singen en 2 kruisingen. Tweede bekerviswedstrijd 'De Oosterscheldevissers' hielden zater dag 18 april de tweede bekerwedstrijd. Bij de senioren werd 1. A. v.d. Ree 1715 punten, daarna B. Bogers 1280, W. Ver maas 1240, R. Vermaas 1175, A. van Luitgaarden 750, A. Hengstmengel 685, P. Plompe 635, C. Plompe 555, J. Hage 550 punten. Junioren: Henk Hartog 425 p. Wim Moerland 385, Adriaan v.d. Hoek 325, Remie Lindhout 275 en Ad Polderman 215 punten. De volgende bekerwedstrijd wordt 2 mei vervist van 14.00 tot 17.00 uur, terwijl op 16 mei de Tholencup wordt vervist, waaraan iedere hengel- sporter kan deelnemen, ook de niet-le- den. Kaarten dient men af te halen-in café 'Smerdiek' tussen elf en dertien uur. De wedstrijd duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Vervolg op pag. 11 Zondag 26 april THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 uur ds. L. Wüllschleger (H.D.) 18.30 uur ds. A. de Reuver, Capelle a/d IJssel GEREF. KERK 10.00 uur ds. H.E. Smid, Groningen 17.00 uur ds. W.B. v.d. Meulen, Nieu- wendijk CHR. GEREF. KERK 10.00 en 18.30 uur ds. L.W. v.d. Meij, Zaamslag GEREF. GEMEENTE 10.00 en 18.30 uur ds. G. Mouw 14.30 uur leesdienst HERV. GEMEENTE IMMANUEL 10.00 uur ds. R. Visser, Deil-Enspijk R.K. KERK za. 19.00 uur HM zo. 10.00 uur HM OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10.00 uur ds. H. Lam, Sommelsdijk 18.30 uur kand. Joh. Breure, Streefkerk GEREF. KERK 10 en 15 uur ds. Talsma, Breda CHR. GEREF. KERK 10.00 en 18.30 uur leesdienst 14.30 ds. L.W. v.d. Meij, Zaamslag GEREF. GEMEENTE IN NED. 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst R.K.KERK za. 19.00 en zo. 10.00 uur H. Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10.00 en 18.00 ds. P. Alblas, Barneveld GEREF. GEMEENTE 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst GEREF. GEMEENTE IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 uur leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10.00 uur ds. H.v.d. Berg, Eindhoveij 14.30 uur ds. W.J. Gorissen, Afscheids dienst OUD GEREF. GEMEENTE 9.30 en 18.00 uur ds. J. Schinkelshoek 14.00 uur leesdienst SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 uur ds. J.G. van Loon HERV. GEMEENTE REHOBOTH 10.00 uur ds. C.D. Otte, Rilland 19.00 uur ds. J.J. Roodsant OUD GEREF. GEMEENTE 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst GEREF. GEMEENTE IN NED. 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst R.K. KERK za. 19.00 uur H. Mis SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 uur ds. P. Kolijn, Krimpen a/d IJssel GEREF. GEMEENTE wo. 29 april 19.30 u. Ds van Stuyven- berg, MelisKerke. GEREF. GEMEENTE 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10.00 en 19.00 uur ds. Tj. de Jong GEREF. KERK 10.00 uur ds. W.B. v.d. Meulen, Nieu- wendijk 14.30 uur ds. H.E. Smid, Groningen GEREF. GEMEENTE 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst wo. 19.30 uur ds. J. v. Ravenswaaij, Terneuzen SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 uur ds. J. Kooien, IJsselstein 14.30 uur ds. A.B. Cysouw GEREF. GEMEENTE 9.30 (openb.bel.) en 18.00 uur (HD) ds. M.J. van Gelder OUD GEREF. GEMEENTE 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10.00 en 15.00 uur ds. W.C.P. de Boer, Harderwijk SINT MAARTENSDIJK OUD GEREF. GEMEENTE wo. 29 apr. 19 u. ds. J. Schinkelshoek ARTSEN Tholen, Oud-Vossemeer, Poortvliet en Scherpenisse (pat. Dr. Padt) Dr. Mellema, Tholen, tel. 01660-2377. St. Annaland, Stavenisse, St. Maartens dijk en Scherpenisse (pat. Dr. v.d. Bel) Dr. v.d. Bel, Sint Maartensdijk, tel. 01666-2400 St. Philipsland en Nieuw-Vossemeer Dr. Menger, Sint Philipsland, tel.01677-2500 WIJKVERPLEEGSTERS Tholen, Poortvliet, Oud-Vossemeer en St. Philipsland Zuster Vriends tel. 01667-775. GESLACHTSZIEKTEN Het Zeeuwse Kruis, ma, wo. en vr. 9-12 uur, tel. 01100-15892, toestel 35. DIERENARTS Dr. A. Rinses, Scherpenisse, tel. 01666-2596, spr.u.vr. 18.30-19.30 uur, za. 9.00-9.30 uur. In de week normale uren. WELZIJNSORGAAN THOLEN vrijdag 24 april 14.30 uur Soc. Psych. Dienst, 15.30 uur Alg. Reclasseringsver. en Buro voor Levens- en Gezinsvragen ADVIESBURO GEHANDICAPTEN F. Jelderda, 't Keeten 10, St. Philipsland, tel. 01677-2533. TELEFONISCHE HULPDIENST Voor geestelijke en soc. nood 01180-15551dag en nacht bereikbaar. STICHTING BLIJF VAN M'N LIJF Opvanghuis voor mishandelde vrou wen, postbus 231, Middelburg, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. ALARMNUMMER 0011 AMBULANCE RODE kruis 01666-2954 WEEKEND AUTO HULPDIENST 01640-40888 KAMER VAN KOOPHANDEL Zitdagen elke 2de en 4de maandag van de maand in het gemeentehuis te St. Maartensdijk van 9-12 uur. STORINGEN ENERGIE Gebruikers PZEM 01660-3250, buiten kantooruren 01184-79191 HOOGWATERSTANDEN 24 t/m 30 april vrijdag 24 7.37-19.47 zaterdag 25 8.02-20.15 zondag 26 8.37-20.53 maandag 27 9.32-21.51 dinsdag 28 10.46-23.08 woensdag 29 12.09- 0.35 donderdag 30 13.28-

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 2