'Geen oud gereformeerd schooltje' maar een gedegen chr.school' Zaterdag open dag Meulvliet Klaar voor de start BOUMAN POTTER VERSPUY EN ZN. Tentoonstelling Arie de Viet in Gasthuiskapel Toch de moeite waard Minimaal 15 jaar ORGELSHOW V 6? Donderdag 23 april 1981 37e jaargang no. 24 Eerste steenlegging bij chr.school Rehoboth in St avenis se Verbaasd Niet waard Ongedacht Persoonlijke inzet Lid "Vereniging Goud-en Zilversmeden Zaterdagmiddag om twee uur vierde Rode Kruisloop Tholen. Actieve aandacht Vier afstanden mZM WE E K WONINGINRICHTING Molenstraat tel. 01662-445 Poortvliet do., vr. en za. a.s. organist Paul Heijboer. Met erg lage prijzen. Lesgeving. Eendrachtbode Postbus 5 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 01 665-2752 Telex 54520 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Smt-Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 1 2 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 14,50 per halfjaar, per jaar 28,00, per post 35,50 per jaar, losse nummers 0,75. Opgave advertenties voor dinsdag 1 6 00 uur. Advertentieprijs 0,29 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 6,50 contant inclusief btw. Op rekening 7,50. Hoofdredacteur G. Heijboer. Het lijkt wat overdreven in de wat men zou kunnen noemen voornaamste ko lom van dit blad aandacht te schenken aan Koninginnedagprogramma's. Toch gebeurt het niet omdat het voor de krant komkommertijd is. Dat komt toch al bijna niet meer voor en zeker niet om deze tijd van het jaar. Menig ouder zal zich echter uit zijn jeugd nog de een of andere Koningin nedagviering herinneren als een onver getelijk moment in zijn of haar toen nog jonge leven. Dat is met de huidige ge neratie niet anders, ook al lijkt er tegen woordig dan zoveel afwisseling ont spanning en feestjes te zijn. Een Oran jefeest is echter een veel meer collectief gebeuren, waarbij vooral de jeugd zich betrokken weet. Dan doen grote mensen en kinderen gezamenlijk plezierige din gen en dat wordt niet snel vergeten. Daar gaat meer van uit dan alleen maar het plezier van die dag. Wanneer dan ook thans de Oranjeco- mité's, de onderwijskrachten en ande ren, die zich geroepen weten de voorbe reidingen te treffen voor 'Koninginne dagviering' en daarvoor vrije uren offe ren. mag het de waardering krijgen van de gemeenschap. Gelukkig maar dat er toch telkens weer mensen voor zijn te porren, ook al gaat het soms hier, dan weer daar, moeizaam. Het komt er toch telkens weer van. Daarom in dit nummer de aankondiging van in elke plaats minstens festiviteiten voor de jeugd, maar in menige plaats een nog breder programma. Vaak is daarbij gebleken, dat de kleinste kernen de hechtste gemeenschappen kunnen vormen. Met minder kader vaak nog meer aktief zijn. Misschien juist omdat ze moeten roeien met de (te kor te) riemen die er zijn. Ondertussen heb ben ze lang niet altijd die voorrechten van grotere kernen, die het opmaken van programma's vergemakkelijken. Niet zozeer vanwege het geringere aan tal kader, want er zijn maar enkele be zielden nodig om er iets goeds van te maken, maar veelal zijn de mogelijkhe den minder. Denk bijvoorbeeld maar aan het eigen muziekkorps. Op Konin ginnedag vooral betekent geen eigen korps een handicap voor een traditio neel programma. Van lieverlede zijn ze de kleine kernen ontvallen, naarmate er meer vervolgonderwijs, dus huiswerk, naarmate er ook meer mobiliteit kwam, naarmate het kijkkastje zijn vrije uren opeiste en nog zoveel andere dingen, waarvan men eertijds verstoken was, maar een tijd die toch weer andere ge neugten meebracht, waaronder het ani mo hebben voor en instandhouden van een muziekkorps. Nu lijden zelfs grotere kernen en gemeenten aan ledenarmoe en noodzakelijke aanvulling. Dat neemt niet weg, dat men juist 30 april daar nog in een bevoorrechte positie verkeert. Al eerder is er op gewezen, dat zo'n grotere kern niet alleen maar (voor)rechten zou moeten hebben, maar ook plichten. Dat zijn dan meer morele dan wettelijke plichten, want die kan men een muziekkorps bijvoorbeeld moeilijk gaan opleggen. Voor het houden van een Oranjefeest moet men echter niet moeten uitwijken naar de grotere kern. Dat moet in eigen plaats gevierd kunnen worden. Dan echter zitten sommige comité's wel te gelijk met het muziekkorpsprobleem. Nog altijd schijnt de Thoolse- en Sint Philipslandse bond met muziekgezel schappen niet zoveel overwicht te heb ben dat het tot een rechtvaardige optre densverdeling kan komen. Men heeft nu eenmaal te doen met verenigingen die uit vrijwilligers bestaan. Toch zou die verantwoording er ook bij de leden zelf moeten zijn. In feite houdt het lidzijn van een plaatselijk korps in, dat men zich op Koninginnedag opoffert voor de gemeenschap. Die gemeenschap kan ook de buur zijn, waar niet over een korps wordt beschikt. Uiteraard is het hemd nader dan de rok, maar met goed overleg kan toch veel worden bereikt, al mislukt er dan nog wel eens wat. Van zelfsprekend dragen we bestaande korpsen een goed hart toe en hopen dat ze het nog jaren volhouden. Het echter omringd zijn met sympathie houdt ook wat verplichting in. Onder te brengen in burenhulp. Probeer het maar. Centrale voorzieningen lijken allemaal wel aardig, maar in een gemeente met 7 kernen is het zeker niet ideaal. De muziekkorpsen die er nog zijn kun nen er wat aan doen een werkelijke sa menwerking en saamhorigheid te be vorderen. Dat vergt een offer van de le den. Maar zo een keer per jaar mag dat. Op de stralende woensdagmiddag 15 april hebben ds.J.Schinkelshoek en ouderling A.Aarnoudse onder grote belangstelling de eerste steen gelegd voor de chr.school Rehoboth aan de Pilootweg in Stavenisse. De predikant van de plaatselijke Oud Gereformeerde Gemeente sprak van een 'historisch ogenblikV'Een veel uitgesproken en lang gekoesterde wens gaat in vervulling en een veel gedachte gedachte wordt verijdeld en beschaamd. Het is geen Oud Gereformeerd schooltje zoals er wel ge dachteloos en smadelijk wordt gezegd, maar er mag een gedegen christelijke school in Stavenisse komen", zei ds.Schinkelshoek. Samen met de oude Aarnoudse uit Oud-Vossemeer, ouderling van de Ge reformeerde Gemeente in Nederland, legde hij de officiële steen, met beider naam en de datum erop. Dat gebeurde voorlopig op een muur van de gemeen schapsruimte, maar de steen wordt bij de ingang van de school - die aan de kant van de begraafplaats komt en niet aan de Pilootweg - ingemetseld. De plechtigheid werd bijgewoond door de inspectrice van het lager onderwijs, mevr. drs.W.P.Bouwman. De eerste steenlegging was een groot verschil met het slaan van de eerste paal, enkele maanden geleden. In die periode leken de bouwers wel verzopen katjes, zei ds.Schinkelshoek. Toen regende 't en waren er slechts enkele mensen, nu scheen de zon volop en was er een grote schare getuige van het belangrijke ogenblik. Ds.Schinkelshoek bracht naar voren, dat velen in den lande verbaasd hadden gestaan, dat er juist in een dorp als Sta venisse geen chr.school was: "Men kon zich dat niet voorstellen. Velen waren dan ook niet tevreden met de situatie waarin het onderwijs hier verkeerde. Onderscheidene pogingen zijn echter steeds gestrand en op niets uitgelopen. De gedachte was dan ook, dat dit nood zakelijke onderwijs er niet zou komen. Onverwachts is er echter een pad ge baand voor de verwezenlijking van een reformatorische school, die we de naam Rehoboth willen geven, want de Heere heeft ons ruimte gemaakt. Hoe diep het ook gezonken is in Neder land, op vele plaatsen is gelukkig door Gods goedheid de mogelijkheid gelaten voor dergelijke scholen. Daarvoor is er wel veel strijd gevoerd en hebben we ook veel moeilijkheden moeten over winnen. De ontzaglijke schoolstrijd in de vorige eeuw lag daaraan ten grond slag. Er is een aanhoudend gebed gebe den en er zijn onvoorstelbare offers ge troost om onderwijs te kunnen geven, dat op Gods Woord is gegrond. De sfeer en het onderwijs binnen de school zijn nog veel belangrijker dan de naam, want wij hebben een zware ver antwoordelijkheid voor onze kinderen. Veel schleln dragen de naam christ lijk, maar wegens de geest der verleiding is dat zo verwaterd, dat ze die naam niet meer waard zijn. Er zijn drie ontzaglijke gevaren voor het kinderhart: de leer van de algemene verzoening, het doordringen van het Remonstrantisme en de vloek van de evolutieleer, waarmee onze kinderen vergiftigd worden. Kerk, school en gezin behoren een eenheid te vormen en wij hopen bewaard te blijven bij Gods ge tuigenis en de leer der vaderen. Ongedacht en onverwacht staan we nu vanmiddag voor de eerste steenlegging van onze school. Onze wens en bede is, dat des Heeren oog op ons gericht mag zijn en dat het onderwijzend personeel bedeeld mag worden met licht, waak zaamheid en voorzichtigheid. God stelle ons tot een zegen voor het arme geslacht, tot in lengte van jaren", aldus ds.Schin kelshoek, die besloot met de laatste ver zen van Psalm 90. Na het leggen van de officiële steen sprak ouderling Aarnoudse. "We heb ben ons mogen vinden en ontmoeten, nadat een ouderling uit Sint-Annaland de eerste stem liet horen. Er was al eer der naar een eigen school uitgezien, maar dat was toen gestrand op de wet telijke verplichtingen. Nu waren we eensgezind en we stonden verbaasd, zo vredig het allemaal is gegaan. Onge dacht en onverwacht kregen we in een korte periode een eigen school, waaraan ook de gemeente heeft meegewerkt. Eben Haëzer zou ook een goede naam geweest zijn, want tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Het is groot dat de Heere ervan weet, want het steentje is nu wel geleéd, maar het fundament was al in Sion gelegd. Een gebedje en een ver- zuchtinkje geeft moed. We krijgen nu zuiver onderwijs naar Gods zalig Woord, wat nooit wankelt", zei ouder ling Aarnoudse. Hij ging aan de hand van drie punten daarna nog in op 2 Timotheus 2:19. Ouderling Aarnoudse wees erop, dat de valse leer nog steeds niet uit de tijd is. "Het gebeurt wel bedekt, maar de alge mene verzoeningsleer is wel zo erg. Ve len zijn geroepen' maar weinig zijn er uitverkoren. De Heere kent de Zijnen", aldus Aarnoudse, die er nog aan herin nerde hoe de Heere tijdens de februari- ramp van 1953 zo gesproken had in Stavenisse gezien het grote aantal slachtoffers. Ds.Schinkelshoek, voorzitter van het schoolbestuur, dankte tenslotte alle voor Grote Kerkstraat 5 - Steenbergen TEL 01670-63385 Adn C Broekhuis een beorip voor kwaliteit en service 1 Advertentie IM Zaterdag gaat de vlag opnieuw in top zoals destijds bij het bereiken van het hoogste punt van het gemeenschaps centrum annex sporthal aan de Zoekweg in Tholen. Na de officiële opening van 'Meulvliet' vrijdagmiddag, is zaterdag de 'open dag', waar de gehele bevolking van het eiland Tholen welkom is. Er zijn tal van activiteiten, die u op pagina 5 in Tholenderwijs kunt vinden. Op pagina 8 en 9 vindt u nog meer in formatie over deze belangrijke gemeen schapsvoorziening, die al door vele ver enigingen en particulieren ontdekt is als een goede accomodatie. De sporthal van 22 x 42 x 7 meter met vaste zittribunes op de verdieping is een unieke voorziening voor de gemeente Tholen. Daarnaast is er een toneelzaal met circa 220 zitplaatsen en drie vergaderruimtes van 24, 40 en 68 m2. Daarnaast is er een ruimte voor het Zeeuws instituut voor kunstzinnige vorming (ZIKV) en het jeugdhonk van Paspartoe. De foyer met bar is de ontmoetingsplaats van de ge bruikers van de sporthal en het ge meenschapscentrum. Nog meer infor matie vindt u op de pagina's 5, 8, en 9 van deze E.B. Wanneer arbeid wordt verricht door jongeren beneden de 15 jaar is dat strafbaar. Vanaf die leeftijd zijn lichte werkzaamheden zoals bezorging, venten bloemen e.d. of lichte landbouwwerk- zaamheden toegestaan. Het is maar dat men het weet, want er zijn inmiddels een paar waarschuwingen uitgedeeld. Ds. J. Schinkelshoek (rechts), predikant van de oud gereformeerde gemeente Stavenisse, en ouderling A. Aarnoudse (links) van de gereformeerde gemeente in Nederland te Oud-Vossemeer, legden de officiële steen in de Chr. school te Sta venisse. de aangenaamheid bij de besprekingen en de uitvoering van het werk. "In het bijzonder danken we de inspectrice voor haar geweldige en persoonlijke inzet, wat ze misschien niet verplicht was. Ook de burgemeester en de gemeenteraad dank", zo besloot de predikant. In het verenigingsgebouw _,i de Oud Gere formeerde Gemeente was er daarna voor de bouwers, schoolbestuurders en andere genodigden nog koffie met cake. Het toekomstig personeel, schoolhoofd W.v.d.Dikkenberg uit Veenendaal, dhr. A.W.L.de Wit uit Oud-Vossemeer en mej. Roozemond uit Gorinchem woon den de eerste steenlegging ook bij. In augustus hoopt men zijn intrek te kun nen nemen in de vierklassige Reho- both-school met gemeenschapsruimte, maar daarvoor moet er tijdens de bouwvakvakantie wel doorgewerkt worden. Tijdens de plechtigheid werd nog een inwoonster van Stavenisse on wel, maar met wat bekertjes water kwam ze na enkele u\. aten toch weer bij. Zaterdagmiddag om twee uur begint in Tholen de vierde Rode Kruisloop, waar bij vele honderden eilandbewoners - jong en oud - in beweging zullen komen. Dat bewegen is op zich al gezond, maar bovendien dragen de lopers bij aan de aanschaf van nieuwe verbindingsappara- tuur voor de Rode Kruiscolonne. Daar om rekent het Rode Kruis op veel deel nemers, meer nog dan de duizend van vorig jaar. De nog toenemende belangstelling voor de Rode Kruisloop heeft het organisa tiecomité energie en vertrouwen gege ven om dit evenement voort te zetten. De voorzitter van het Thoolse Rode Kruis, burgemeester E. Baerends, spreekt in het programmaboekje zijn bijzondere waardering uit voor de orga nisatoren. "Met zeer veel enthousiasme is er weer gewerkt. Dat er op dezelfde middag ook nog enkele activiteiten plaatsvinden rond de opening van de sporthal is enerzijds jammer. Anderzijds spreek ik het vertrouwen uit, dat de Ro de Kruisloop hierdoor geen schade zal ondervinden. Moge het velen extra sti muleren ook met deze loop mee te doen, zoals ook ons Thools sportteam van het Stedenspel al sportief heeft toegezegd", aldus burgemeester Baerends. Ook de commandant van de Thoolse Rode Kruiscolonne, dokter R.H. Padt uit Poortvliet, beveelt dit evenement van harte aan bij de bevolking. "Nu de Rode Kruisloop op 25 april a.s. weer in Tholen zal worden gehouden, verdient het aan beveling om dit sportieve gebeuren bij de Thoolse bevolking, doch speciaal ook buiten de regio, extra aandacht te geven. Zowel als sportief gebeuren en ook als mogelijkheid om hiermee de Rode Kruis afdeling Tholen financieel te on dersteunen bij aanschaf en/of vervan ging van de zo noodzakelijke materia len. Dit evenement, dat al eerder een grote populariteit genoot, mag ik dan ook gaarne vanuit mijn functie als colonne commandant van het Thoolse Rode Kruis, in ieders actieve aandacht aan bevelen. Ik spreek de hoop uit, dat dit gebeuren net als vorig jaar ook deze maal weer een groot aantal deelnemers zal trekken. Dat de vierde Rode Kruis loop zowel naar wens van de organisa toren als tot tevredenheid van publiek en deelnemers zal verlopen", aldus dokter Padt. Er zijn zaterdag vier afstanden: 14.00 uur start 1 km, 14.30 uur 2 km, 15.00 uur 3-6 km en 16.00 uur 10-15 km. Inschrij ving is vanaf 13.00 uur mogelijk in Old Shed aan de Markt. Men kan zowel in dividueel als in school- of verenigings verband lopen. Voor de grootste groep (procentsgewijs het aantal deelnemers van het totaal aantal leerlingen van de school of leden van de vereniging) is de Eendrachtbode-wisseltrofee beschik baar, die verdedigd wordt door de Oos- terscheldeschool uit Scherpenisse. Twee keer was de Regenboog uit Tholen al winnaar, zodat het zaterdag vast span nend wordt. Elke deelnemer krijgt een fraaie herin nering (een Rode Kruisloop sticker) en voor de kinderen is er nog een leuke attractie. Dankzij de medewerking van middenstand en bedrijfsleven zijn er bij de deelnemers boven de 14 jaar vele mooie prijzen in natura, die bij verloting aan de man of vrouw worden gebracht. Deze vierde Rode Kruisloop Tholen is een officiële prestatieloop van de Ko ninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) onder auspiciën van de atle tiekvereniging Spado uit Bergen op Zoom. De kinderen van vele scholen op het ei land Tholen staan al weer ongeduldig te wachten op het startschot van de burge meester voor de vierde Rode Kruisloop Tholen. Zaterdagmiddag om twee uur is het zover. Het muziek-offer waard. Sint Philipsland doet weer mee aan Welzijnsplan ning De eerste steen voor de Chr. school Stavenisse Zaterdag open dag Philipsdam Zaterdag ook open dag sporthal gemeenschapscentrum Meulvliet En de vierde Rode Kruisloop Programma voor Koninginnedag Een volle sporthalpagina CDA vindt bezuinigingen nodig Abdijnieuws blijft de moeite waard Tentoonstelling de Gasthuiska pel NRC: op Tholen worc(t illegale vis duur betaald. Tholense Boys behoudt titelkans Ook in de korte Paasweek nog veel plaatselijk nieuws WIE GOD NIET OVERAL ZIET. VINDT HEM NERGENS. Dit nummer bestaat uit 14 pagi na's In de Gasthuiskapel te Tholen houdt Arie de Viet uit Sint-Maartensdijk van dinsdag 28 april tot en met vrijda 8 mei zijn eerste tentoonstelling. Hij schreef onlangs enkele artikeler over reisin drukken naar Berlijn, waarbij in de E.B. ook fotomontages werden geplaatst, zoals die eveneens in de Gasthuiskapel te zien zijn. Dagelijks van drie tot zes uur, behalve op zondag, donderdag 30 april en zaterdag 2 mei bovendien van 10-12 uur en van 14-18 uur en op vrij dagavond 1 mei van zeven tot negen uur. Arie de Viet, momenteel woon achtig in Amsterdam en tijdelijk werk zaam als verpleeghulp in een bejaar dentehuis, toont circa twintig foto's en fotomontages, voornamelijk kleur. Het zijn gevarieerde onderwerpen op een formaat van 20 x 27 cm. Daarnaast is er een serie collages, waarbij de lijst extra accent krijgt. Er zijn verschillende ma terialen gebruikt zoals papier, glas, stof, zand, mossels en emballage-afval. Ten slotte zijn er nog ansichtkaarten. Arie de Viet is drie jaar met deze vorm van vrijetijdsbesteding bezig. Hij fotogra feert zelf nauwelijks, maar is meer foto monteur. Zijn materiaal komt voorna melijk uit tijdschriften, waarna een fo tograaf een opname maakt van zijn col lage. Vanaf dinsdagmiddag bent u wel kom in de Gasthuiskapel, die op Ko ninginnedag ook 's morgens en 's mid dags geopend is. Advertentie IM Hoogstraat 20 Tholen 01660-3775 Vrijdag koopavond. Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 1