Fliplandse raad bestudeerde stukken welzijn onvoldoende Derde garage in Flipland Bruin kan het niet meer trekken Vervolg plaatselijk nieuws Paasshow Mazairac KAA BEE Donderdag 23 april 1981 EENDRACHTBODE 11, Wethouder A.Kosten over koerswijziging welzijnsplanning: Nooit 1 raadslid Niet gerealiseerd Slaat nergens op Zware stem Subsidies Verkoop grond voor uitbreiding met 800 m2 op industrieterrein Particulier initiatief CDA -kamerlid drs. B. Hennekam in Sint-Maartensdijk Ruimte voor bedrijfsleven. Marges gering Woningbouw Loyalisme begraven. Tolerant VVD loyale partner. Miskleunen Kooimaaier VLOERBEDEKKING GRATIS GELEGD Scherpenisse Poortvliet Sint- Philipsland "Jullie moeten nu op je standpunt van februari terugkomen omdat je toen onvol doende de stukken bestudeerd had". Wethouder A.Kosten trok woensdagavond 15 april in de gemeenteraad van Sint-Philipsland flink van leer. Op 18 februari probeerde hij samen met wethouder L.Walpot tevergeefs de raad te overtuigen van de noodzaak, aan te sluiten bij de 'Intergemeentelijke ambtelijke adviesdienst welzijnszaken Schouwen-Duiveiand en Sint-Philipsland'. De wethouders juichten niet over de koerswijziging van woensdagavond omdat met name de P.V.A.B.-fractie opmerkte, dat er nu meer informatie bij de stukken lag dan in februari. "Ik wil de zwarte piet niet deze kant uit hebben", zei wethouder Kosten. Aan de orde was een brief van de wel- zijnscommissie, waarin een beroep werd gedaan op de gemeenteraad, alsnog toe te treden tot de gemeenschappelijke re geling. Ook bij een verkorte procedure zou het namelijk niet haalbaar zijn om voor 1 januari 1982 de voorstellen voor de welzijnsplanning bij het rijk in te dienen om 15.000 gulden subsidie bin nen te halen. Het vele werk zou met het huidige personeelsbestand niet op de Fliplandse gemeentesecretarie kunnen worden verricht. Raadslid A.P.Kornaat noemde de brief van de welzijnscommissie een zeer charmante manier om op de zaak van 18 februari terug te komen. Hij was zelf ook bij de hoorzitting van de welzijns commissie geweest, waar over de brief werd gesproken. "De gegevens die we nu hehben, zijn veel beter in vergelijking met de vorige keer. Er ligt nu een prachtig rapport met voldoende infor matie, wat een beter inzicht geeft. Het is erg jammer, dat het rapport niet eerder klaar was, want in februari konden we geen volmondig ja zeggen tegen de ge meenschappelijke welzijnsplanning. Nu is ons standpunt gewijzigd", zei Kor- naat. Wethouder Kosten was aan de ene kant wel blij, maar aan de andere kant nam hij het Kornaat een beetje kwalijk dat hij zei, dat er in fehruari geen stukken waren. "Dat rapport lag er in februari ook al. De raad kon dat inzien, zoals u ook van andere zaken kennis kon ne men. Tevoren zijn er inspraakavonden geweest over de welzijnsplanning, maar er is nooit één raadslid geweest", zei Kosten. Walpot vulde aan dat het rapport waar over Kornaat sprak, alleen een inventa risatie van de verenigingen betrof. "Dat gaf geen duidelijkheid over de hoeveel heid werk die er aan de welzijnsplanning vast zat. Dat kwam al eerder aan de or de. Er zit een enorme hoeveelheid werk aan, maar die informatie had u al voor de raadsvergadering van februari. U kunt het inventarisatierapport van de verenigingen nu niet als zodanig kwali ficeren", zei de raadsvoorzitter. L.den Lngelsman(SGP)bracht naar vo ren, dat er één raadslid door welzijns werker G.Groenleer was benaderd na de raadsvergadering van februari en dat was Kornaat. "Het inventarisatierap port dat al in augustus vorig jaar klaar had moeten zijn - het werd nu bijzonder laat: februari - is voor mij echter geen aanleiding om van standpunt te veran deren. In februari stond Walpot er niet zo achter, maar Kosten heeft in alle aren en snaren de gemeenschappelijke rege ling verdedigd. De vergadering is toen nog geschorst en de secretaris gaf nog advies, maar de PVAB wilde met de SGP en het CDA niet aansluiten. Om nu na een goede maand helemaal 'om' te gaan, dat doe ik niet", zei Den Engels man. J.de Jager(CDA)bracht naar voren, dat aansluiting bij Schouwen 5000 gulden zou kosten, waardoor de rijksbijdrage voor het welzijnswerk in St.Philipsland van 15.000 gulden zou kunnen worden binnengehaald. "Ik zie die 15 mille niet graag m'n neus voorbijgaan. Bij het in ventarisatierapport zat nu ook een stuk over de verkorte procedure. Jammer dat we dat in februari niet hadden, want ook de smalle basis brengt dusdanig veel werk mee, dat de zaak dit jaar niet rond is en dan missen we 15.000 gulden. Dat wordt keihard gesteld door onze men sen. Het gaat om een vierjarenplan, dus als we nu hulp kregen, zouden we de bijstelling in de volgende drie jaar wel kunnen doen. Een tijdelijke kracht zal echter ook niet goedkoop zijn. Ik dacht dat er stukken minder werk was aan de verkorte procedure, maar ik heb me in februari niet gerealiseerd, dat dit niet het geval was", zei De Jager. "Ik begrijp Den Engelsman niet", zei Kosten. "Een verkorte procedure bete kent precies hetzelfde werk als de uitge breidere aanpak van de welzijnsplan ning. Alleen gebeurt het dan binnen onze eigen gemeentesecretarie en daar hebben we geen tijd voor. De Kaderwet Specifiek Welzijn is nu aangenomen in de Tweede Kamer en straks valt ook het onderwijs en de sociale dienst onder het welzijnswerk, dus de taken nemen toe. Ook de motivering van Kornaat slaat nergens op. De Jager is nog het meest eerlijk. Die geeft in feite toe, dat hij de stukken niet bestudeerd heeft, 't Kan ook niet anders, dan dat we toetreden", aldus Kosten. De Jager merkte op, dat Walpot in fe bruari wel had gezegd dat de verkorte procedure mogelijk was, maar niet dat hiermee hetzelfde werk gemoeid was. "U kunt zich niet beroepen op een hiaat in de informatie, want de zaak is uit voerig aan de orde geweest", zei de raadsvoorzitter. Kornaat:"Er had een volledig evalua tierapport ter inzage moeten liggen. Mijn argument om van standpunt te wijzigen, is niet gebaseerd op het inven tarisatierapport. Het is een zeer goede zaak om ruiterlijk te erkennen, dat er nogal wat te doen is geweest over het raadsbesluit van februari. Het is een se rieuze weg om dan via de welzijnscom missie op de zaak terug te komen. Ik blijf ontkennen, dat we onvoldoende de stukken bestudeerd hadden", aldus het PV A B-raadslid. Kosten:"Het is niet gebruikelijk dat er een evaluatierapport gemaakt wordt. Alle stukken lagen ter inzage en u had' zelf uw voortschrijdingsnota kunnen maken". Walpot:"U had inderdaad op het sche ma kunnen aftekenen hoever de stand van zaken was. U kunt bij elke stap geen eva'uatierapport verlangen. Dat doen we bij andere zaken ook niet. De in haalmanoeuvre st at nu te beginnen. We kunnen verwijten maken, maar daar kopen we niets voor". SG P-raadslid P.van Hekken constateer de, dat het eigen ambtelijk apparaat 't niet erg zag zitten om de welzijnsplan ning uit te voeren. "Dat kunnen we als kleine gemeente ook nooit verwerken, maar ik ben wel angstig voor gemeen schappelijke regelingen, want een weg terug is er praktisch niet meer. Ik twijfel er ook aan of alles wat in de Kaderwet Specifiek Welzijn ligt opgesloten, ook werkelijk naar de gemeente zal komen", aldus Van Hekken. Kosten:"Ik stop ermee, het is niet uit te leggen. De raad kan de materie niet overzien". Walpot gaf tenslotte nog een motivering om aan de gemeenschappelijke regeling met Schouwen mee te doen. "Als je 't gezamenlijk doet, worden de kosten over een groot aantal gemeenten omge slagen. Een pluspunt voor een kleine gemeente als Sint-Philipsland is, dat er geen evenredige vertegenwoordiging is naar het aantal inwoners. (Flipland heeft dus evenveel te vertellen als Zie- rikzee) Met een kleine inbreng hebben we dus relatief een zware stem in 't ka pittel. Verder heeft de gemeenschappe lijke regeling geen uitvoerende be voegdheid", aldus de raadsvoorzitter. Op één na keurden alle raadsleden de toetreding tot de intergemeentelijke ambtelijke adviesdienst welzijnszaken goed. Er werd geen hoofdelijke stem ming gevraagdmaar Den Engelsman kreeg de aantekening, als enige tegen de gemeenschappelijke regeling te zijn. Welzijnswerker Gert Groenleer kan zijn werk in Sint-Philipsland dus vervolgen. Voor de laatste keer werd volgens de subsidieverordening aan negen vereni gingen een bijdrage over 1981 gege- ven:Concordia 1281,60, Crescendo 602,50, Maranatha 1100,85, Fli- plands Mannenkoor 160 gulden, DSVF 730,82, VZOS 1867,35, Jeugd brandweer 56,49, de Flippers 1033,75 en de Bejaardensoos 300 gul den. Het subsidieverzoek van de Alg.Ned.Invaliden Bond AN IB Tholen en Sint-Philipsland kon op grond van de subsidieverordening niet gehonoreerd worden. De peuterspeelzaal Turn Turn, waarvoor op een aparte post 10.000 gul den ids uitgetrokken, kreeg 9555 gulden, wat overeen kwam met het geraamde exploitatietekort. De gemeenteraad stelde verder de ver goeding 1980 vast voor de Prinses Ma rijke kleuterschool. Met gemiddeld 69,33 leerlingeen 6 83,10 en 3.5 lokaal 4010 gulden bleek de school na de voorschotten nog 1263,82 tegoed te hebben. De raad zegde de kleuterschool medewerking toe voor de aanschaf van een springkast en een diaprojector met toebehoren. Wethouder Walpot en raadslid Den Engelsman kwamen nog even terug op de kritiek van dhr.Kornaat in de vorige raadsvergadering, dat er te grote voor schotten aan de chr. lagere school waren betaald. Hij had een leerlingental van 130 genoemd. Walpot wees erop, dat het voorschot op 111 leerlingen was geba seerd, het aantal dat in december op school was. Den Engelsman wist te mel den, dat bij de recente apriltelling 113 leerlingen present waren. Sombere geluiden in de autobranche ten spijt, komt er in Sint-Philipsland een derde garage. Het bedrijf van de Steenbergenaren H.v.d.Laan en H.Bouwens heeft zich al gevestigd in de voormalige witlofschuur van dhr.Verwijs, maar men wilde er graag 800 m2 grond bijkopen van de gemeente. De raad vond dat unaniem goed, maar de PVAB-fractie was weinig enthousiast. "Er komt al een supermarkt waarmee de middenstand de nek wordt omgedraaid en nu weer een garage, terwijl er al twee zijn die reparaties verrichten", zei dhr.A.P.Kornaat. Het bedrijf van de Steenbergenaren ligt aan de Nijverheidsweg op het industrie terrein. Behalve een plaatwerkerij en uitdeukerij hebben ze ook ruimte om reparaties te verrichten. "Afhankelijk van de groei komt er werkgelegenheid voor een paar monteurs. De prognoses zijn niet ongunstig, maar het hangt er helemaal van af, of het aanslaat", zei wethouder L.Walpot. De heren v.d.Laan en Bouwens wilden de naast hun bedrijf gelegen grond erbij hebben voor uitbreiding. De gemeente gebruikt dat perceel voor de opslag van stenen, maar voor 30 gulden per m2 of totaal 24.000 gulden exclusief btw mochten de Steenbergenaren de grond wel hebben. CDA-raadslid J.de Jager voelde wel met Kornaat mee, maar hij wilde de verkoop toch niet tegenhouden. "Het is een stukje particulier initiatief, zoals dat ook bij de supermarkt het geval is. Dan zou je een clausule bij de grondverkoop moeten voegen, om concurrentie te voorkomen", zei de Jager. Ook SG P-raadslid L.den Engelsman er kende, dat bij vele varkens, de spoeling "Ons hele sociale verzekeringsstelsel is een prachtig iets, maar het moet wel betaald worden. We hebben nu het meest perfecte van de wereld. Zelfs Zweden is voorbijge streefd. Maar dit is niet vol te houden. Aan heel onaangename ingrepen valt niet te ontkomen, willen we ons sociaal verzekeringsstelsel voor de zwaksten kunnen hand haven". CDA-kamerlid drs. B. Hennekam uit Prinsenbeek zei dat dinsdagavond 14 april in Haestinge te Sint-Maartensdijk op een CDA-verkiezingsbijeenkomst. Hij had lijsttrekker van Agt in Etten Leur in de steek moeten laten om het zieke Zeeuwse kamerlid drs. H. dijk te vervangen. Voorzitter E. Ph. Nieuwkerk, die met het lezen van Mattheus 22 en gebed opende, weet de geringe belangstelling (twaalf) aan het feit, dat de nijvere Thoolse agrariërs bezig waren om te zaaien. "Ook de politici doen dat nu met het oog op de grote nationale veilingdag 26 mei", zei het Poortvlietse statenlid. Hij noemde bestrijding van de wer kloosheid een van de belangrijkste za- kem om aan te pakken, gebrek aan geld wees Nieuwkerk daarbij aan als het grootste probleem. "We moeten een stapje terug", zei ka merlid Hennekam, die uitgebreid inging op de economische situatie. "De laatste jaren heeft het bedrijfsleven amper adem dus moet er meer ruimte komen om winst te maken en te inves teren. Er dient een lanstenverlichting te komen, want het valt niet vol te houden gezien de 350.000 werklozen, 600.000 wao'ers en gemiddeld 500.000 zieken per dag. Het werk, een schaars goed, zal eerlijker verdeeld moeten worden, dus zijn deeltijdbanen noodzakelijk. Vrou wen, die steeds meer een beroep doen op de arbeidsmarkt, nemen daar mogelijk genoegen mee. Ook de meer dan een half miljoen arbeidsongeschikten kun nen mogelijk voor een deel terug in het arbeidsproces.", zei Hennekam. Nieuw kerk noemde het zeker waardevol om verplichtingen te scheppen voor deeltij darbeid van gehandicapten omdat ze anders vijf jaar moeten wachten op een plaats in de sociale werkplaats. Het kamerlid bracht verder naar voren, dat het CDA uitgaat van een gematigde economische groei van anderhalf pro cent. "Dat is een realistische groei omdat het nu teruggezakt is tot nul. We moeten onze kracht niet zoeken in het afzetten tegen anderen maar de 2 'A waarvan de PvdA uitgaat, is toch een volstrekt valse veronderstelling" zei Hennekam. Het CDA-kamerlid verzette zich tegen uitspraken, als zou deze regering alleen de laagste inkomens aanpakken bij de bezuinigingen. "Dat is een misvatting, volstrekt bezijden de waarheid. Juist als je de zwakste groepen wil beschermen, moet je drastische bezuinigingen door voeren. Deze regering is het aanpakken van de hoge inkomens niet uit de weg gegaan en is met de nivellering ver ge gaan. Aan de andere kant is er een kop peling gemaakt van minimum lonen en uitkeringen. In de verkiezingstijd wor den de zaken wel simpeler gesteld, ter wijl de oplossing complexer zijn. De economische marges zijn gering", aldus Hennekam. Hij wees erop, dat er in het verleden geen slechte dingen gedaan waren met het geld, maar hij vond het onverant woord om de kinderen nog verder op te zadelen met de enorme rentelast. "Bruin kan 't niet meer trekken", zei het CDA kamerlid. Raadslid W.C. van Kampen verwon derde zich erover, dat de overheid met staatsleningen tegerv, hoge rente de ka pitaalmarkt afroomde en de rente hoog hield. Hennekam antwoordde, dat de leningen nodig warem om aan de lo pende verplichtingen te voldoen. Hij betwijfelde of de rente daarmee hoog gehouden werd. "Die leningen hebben juist een positief effect omdat daarmee een stuk kapitaal voor Nederland wordt behouden, wat anders tegen hoge rente elders zou worden uitgezet". Hennekam bracht verder naar voren, dat het CDA de woningbouw bij de be zuinigingsvoorstellen ontziet. Er wordt zelfs extra geld voor uitgetrokken. "Er moet voor een redelijke woning echter ook een redelijke huur betaald worden. De individuele huursubsidie dienen we daarbij overeind te houden. De Neder lander is echter gewend geraakt aan veel te lage huren. Men heeft voor de auto heel wat meer over dan voor de woning. Gemiddeld kost de auto meer dan het huis", zei het CDA kamerlid. Ten aanzien van de voorstellen voor ac cijnsverhoging meende hij, dat de ver hoging op diesel gezien de situatie in het beroepsgoederenvervoer wel niet zal doorgaan en de accijns op benzine mo gelijk voor de helft. Hennekam stipte ook de ontwikkelings hulp aan als voornaam punt van het CDA. "In tijden dat het ons minder goed gaat, bestaat de verleiding om daarop te beknibbelen, maar dat mag niet gebeuren. Het gaat immers om mensen die het werkelijk slecht hebben. Wij hebben het relatief nog rijk", aldus het CDA-kamerlid. Heenekam wilde ten aanzien van de kernenergie geen uitbreiding en aan de hand van de brede maatschappelijke discussie bepalen of de twee bestaande centrales zouden mogen doordraaien of gesloten zouden moeten worden. Hij wees er wel op, dat minder kernenergie duurdere energie en daarmee duurdere produkten ten opzichte van Duitsland en België zou betekenen. Ook zou er een groter beslag op e olievoorraden moeten worden gedaan, waarvan de ontwikke lingslanden de dupe zijn. Hennekam sprak verder over de "bijna vernietigende wapenwedloop". "Als klein land moeten we wel een voorhoe depositie innemen, maar het zou een lafTe daad zijn om in een bondgenoot schap vrijwillig eenzijdig te ontwape nen. Daarmee roep je juist gevaar op". Dhr. L.G. van Doorn vreesde toch het ergste gezien de loyalisten in het CDA. "Zij ondermijnen de CDA-positie bij de kabinetsformatie en tasten de NAVO- verdediging en het landsbelang aan", zei van Doorn. Hennekam antwoordde, dat de beslis sing over de kerntaken pas in december genomen zou worden. "Uitspraken die nu gedaan worden zijn volstrekte losse flodders. Collega's zijn dan onverant woord individualistisch mübezig, wat niet erg verstandig is. Het verschijnsel loyalisme moeten we na 26 mei goed begraven, want daar kun je niet mee leven. In zo'n belangrijke zaak als de kernwapens moet je ook niet tot een verdeelde opstelling komen, hoewel we wel een volkspartij blijven met verschil lende meningen. Zo is er in het pro gramma ook ruimte gelaten om Hans de Boer als atoompacifist te erkennen", zei Hennekam. Het CDA-kamerlid ging gezien kraak- acties e.d. ook in op de positie van de rechtsstaat. "Dagelijks zijn er aanslagen op de moeizaam verkregen rechtsstaat. Er zijn directe reacties van 'oppakken en wegwezen' en mensen die het optreden van raddraaiers vergoelijken. We moe ten erg behoedzaam met onze rechts staat omspringen. Die kan ook wel een stootje hebben. Daarom dienen we to lerant te zijn. waar het kan, maar er zijn grenzen en als er geweld gebruikt wordt, dient de gemeentelijke overheid dat ook niet te schuwen. We mogen ons de rechtsstaat niet zomaar laten afpakken, door welke groepering dan ook", aldus Hennekam. Het CDA-kamerlid liet weten, dat je in de regering het meest van het eigen programma kan realiseren, zodat hij in de nieuwe regeringsperiode niet graag in de oppositie zou gaan. "Er moet wel een brede parlementaire steun zijn, want de 77 zetels van nu geven nu en dan verve lende consequenties. Ik heb er alle ver trouwen in, dat het CDA na deze ver kiezingen best weer eens op het cijfer 1 aanspraak kan maken. De VVD is in deze regeringsperiode een hele loyale partner geweest. Dat moeten we voor in ons hoofd houden.Je mag de VVD niet laten vallen als een baksteen. We moe ten ook oppassen, dat de VVD niet sneller namens de PvdA gaat regeren. Dat moeten we niet helpen te bevorde ren, want op het gebied van immateriële zaken zijn de VVD en de PvdA het al vaak eens. Het CDA is de enige, die het particulier initiatief en de identiteit van het onderwijs voorop stelt en ook ten aanzien de PvdA/VVD", aldus Henne kam. Dhr. R. Weijler was echter over de VVD-minister van onderwijs Veinig te spreken. "Pais heeft bijzonder grote miskleunen gedaan en een heleboel goede zaken verknold, terwijl zijn voor ganger van Kemenade bezig was het onderwijs te vermenselijken. Nu moeten we wel de juiste man op de juiste plaats hebben", zei Weijler. Hennekam vond het ook weer tijd wor den voor een CDA-minister van onder- wijs. Dhr. N. van Rijswijk zou een coalitie met de PvdA erg jammer vinden omdat je dan van de regen in de drup zou ra ken. Verder werd nog gesproken over de po sitie van kinderen bij echtscheidingen, de gasprijs voor tuinders ('Nederland heeft er het laatste belang bij om de grenzen te sluiten", zei Hennekam), be taling van pensioenen aan mannen bij het overlijden van de werkende vrouw en de invoer van auto's uit de Sovjet Unie (Lada's). Voorzitter Nieuwkerk - gezond verstand en bescheidenheid zouden wonderen kunnen doen - hoopte dat ieder in de samen verantwoordelijkheidsgedachte naar eer en geweten zou handelen. MODEBR ILLEN ■edlpl. Oogmeetkundlg Opticien Gedlpl. Oogmeetkundlg Opticien Steenbergseetraat 20-22, Tel. 3 42 26 BERGEN OP ZOOM Advertentie IM Het autobedrijf Mazairac uit Bergen op Zoom is naar Putte uitgeweken om de traditionele paasshow te kunnen hou den. De winkelsluitingswet maakt dat al enkele jaren onmogelijk, maar Putte kent een aparte regeling om een vuist te kunnen maken tegen de concurrentie uit Belgie. De winkels mogen daar op zon dag en ook tweede Paasdag geopend zijn. In de grensgemeente werd een tent van 750 m2 opgezet, waarin zestig nieu we auto's werden getoond. De gehele Optel-lijn was vertegenwoordigd inclu sief de service-afdeling, die de bezoekers toonde, hoe het mogelijk was om zo'n 50.000 onderdelen constant in voorraad te hebben. De veronia Veronica Drive In Show en het zoeken naar paaseieren waren extra attracties voor de jeugd, 't Was een hele drukte in Putte. dun werd. "Er gaan nu echter veel in woners voor hun auto naar buiten de gemeente, dus misschien is er toch nog genoeg te doen voor een derde bedrijf'. Naast de al lang gevestigde garage Wolse aan de Zuiddijk, werkt sinds vo rig jaar autobedrijf C.Verwijs aan de Kwekerijweg, eveneens op het indus trieterrein, waar nu de heren Bouwens en v.d.Laan bijkomen met uitdeuken, spuiten en aanverwante zaken, zoals Walpot het uitdrukte. Den Engelsman had er meer moeite mee, dat nu voor de tweede keer de op slagplaats van gemeentewerken vet- plaatst moest worden."De container staat er en het vat van de destructor, terwijl er ook stenen liggen. De ver plaatsing daarvan heeft vorige keer no gal wat gekost. We kunnen nu wel naar het perceel gaan waar de keet van aan nemer v.d.Heuvel staat, maar dan ben je toch weer in 't luchtledige bezig. Ik had liever, dat er een plan kwam voor een definitieve opslagplaats van gemeente werken", zei Den Engelsman. De Jager wilde de kinderkopjes verkopen, dan hoefden ze niet verplaatst te worden. Van Hekken had nog een alternatief op een onrendabele punt van het indus trieterrein. Walpot vond ddt inderdaad het bekijken waard' maar als dat niet haalbaar is, moet er een gerichte oplossing komen. Hij deelde ook mee, dat er veel vraag is naar kinderkopjes. Er is dan ook al con tact opgenomen met een opkoper, die komt kijken. De raadsvoorzitter meeijde in de volgende raadsvergadering wel een voorstel op tafel te kunnen leggen. De raad stelde verder het bestemmings plan Bedrijfsterrein vast. Cebeco Zuid west had een bezwaarschrift ingediend, maar dat was ingetrokken, nadat de groenstrook kleiner was gemaakt. Het is niet uitgesloten, dat Cebeco een weeg brug bij het gebouw wil realiseren. De bouwregistratieverordening moest gewijzigd worden omdat de tekst vol gens het ministerie juridisch niet klopte. In de bouwverordening was vergeten een begripsomschrijving van logies- bouw te geven, wat alsnog moest ge^ beuren. Het waren hamerstukken voor de raadsvoorzitter. Bij de aanschaf van materialen voor ge meentewerken lukte dat niet helemaal. "Daar komen de boeren", zei Walpot, toen De Jager en Van Hekken lieten blijken iets van de cirkel- en kooimaaier te willen zeggen. Magnus v.d. Heijden mocht beide machines leveren: een Honda cirkelmaaier met 7 pk motor na inruil van de oude machine voor 1900 gulden en een kooimaaier voor de Gra vely tweewielige trekker voor 4049,99. Beide machines wórden in vijf jaar afgeschreven. De bestaande, kooi maaier kan niet meer gerepareerd wor den omdat het type verouderd is. In overleg met de medewerkers van de buitendienst en de technisch opzichter stelden b en w voor een nieuwe kooi maaier te kopen, hoewel dat niet in de begroting was gepland. Daarin stond wel een stroomaggregaat, heggenscha- ren met toebehoren voor 3953 gulden, zodat dit nu moet wachten tot volgend jaar. B en W wezen er in hun voorstel nog op, goede ervaringen te hebben met het merk Honda. Deze machine heeft in deze prijsklasse veel extra's. Niemand had bezwaar tegen de aanschaf. Alleen had Van Hekken vernomen, dat er al gekocht en afgeleverd was. Raadsvoor zitter Walpot redde zich ook daar uit:"De machines waren hier voor de monstratie en ze zijn nog niet terugge bracht". Daar moesten de Fliplandse raadsleden wel om glimlachen. ALI.K NOOR I EN Zuid-Oostsingcl 43 l el. 34368 BERGEN Ol» ZOOM advertentie IM 6OUD- SINI H^ceurtR POOBTi/urA \cihVM*w* i ,.v MAARTENsdijk VOSSfcMtlR SI PO0RTVLI£T\ WM JAC0BAP0LDFP Viering Koninginnedag Vanzelfsprekend is er 30 april een feest programma. Vanaf half tien kinderspe len op het sportveld aan de Langeweg bij de woning van mevr. Helleman. Om 14.00 uur een wielerronde van de eilan- delijke tourclubs op het parcours Mo lenweg en om 19.00 uur touwtrekken op het Pluimpotterrein. Als medewerking kan worden verkregen van een eilande- lijk muziekkorps, wordt een lampio noptocht georganiseerd. Ook dat wil dan de oranjevereniging Prins Willem Alexander voor zijn rekening nemen. Als dat doorgang kan vinden, verneemt men dat nog via een geluidswagen J.V. Scarpenesse groeit Bij de jeugdvereniging blijft het lede naantal toenemen. Iedere vrijdagavond zijn gemiddeld zo'n 25 leden aanwezig. Nadat een geplande discoavond wegens een technisch mankement afgelast moest worden, werd er door het bestuur gewerkt aan een nieuw programma: 24 aprihdropping, 1 iaserie, 8 mei: dij goed weer slagbal, 15 mei: bij slecht weer Fotospel, 22 mei: bowling, 29 mei: discoavond. Ook door de redactie van de clubkrant wordt er hard gewerkt. De vorige werd over het hele dorp ver spreid. De voorbereidingen voor konin ginnedag zijn in volle gang en tevens is een begin gemaakt met de voorberei ding voor de feestweek eind juni, begin juli. Goede vangst de Zeebaars Uislag van de zaterdag 18 april verviste 2e bekerwedstrijd te St. Annaland, de vangst was goed. Senioren: 1. C.M. Zwagemaker,Scher penisse 3365 pt, 2. P.J. Hage, Scherpe nisse 2400 pnt, 3. A. Deurloo, St. Maar tensdijk 1770 pnt, 4. A. v.d. Hoek, Scherpenisse 1725 pnt., 5. L.J. de Graaf,Scherpenisse 1700 pnt.,6. A. van Aart, Halsteren 1630 pnt., 7. C. Bo- lier, Scherpenisse 1425 pnt.,8. Mevr. J.K. de Graaf, Scherpenisse 1220 pnt.,9. C. Tichem, Scherpenisse 1175 pnt., 10. P. Ista, St. Maartensdijk 1145 pnt. Junioren: 1. Henny Geluk, Scherpenisse 635 pnt., 2. Martin v.d. Werff,Scherpe nisse 300 pnt., 3. Peter Bijl, Scherpenisse 260 pnt. Pupillen: 1. Jan Vroegop, Scherpenisse 1210 pnt., 2. Annemarie Munter, Scher penisse 530 pnt., 3. Kees Bogerd, St. Maartensdijk 320 pnt. T.C. Zeelands Welvaren Zondagmorgen reden 14 leden 40 km naar Steenbergen en Nieuw-Vossemeer. In verband met de Pasen was de rit wat ingekort. Er was bijzonder veel wind, maar men had geen materiaalpech. Er staan momenteel 8 leden aan de kop van het klassement met allen 356 km. Ook zal de plaatselijke T.C. op Koninginne dag weer haar jaarlijkse wielerronde or ganiseren in samenwerking met de jeugdclub Scarpenesse en de Oranje vereniging. Deze wielerronde is evenals vorige jaren alleen toegankelijk voor de Thoolse toerclubs. Rijwielhandel Larooy geopend De voormalige groentewinkel van de fam. Bazen in de Weststraat heeft weer een bestemming gekregen met de ope ning van Rijwiel- en Bromfietshandel G. Larooy. Tegelijkertijd betekende dat de voortzetting van het bedrijf van dhr. H. Bolier, die tien jaar geleden zijn be kende autobedrijf in de Langeweg overdroeg en toen in de Ooststraat wat rustiger verder ging met fietsen. Dat liep goed maar nu vond hij het welletjes. Dat kwam goed uit, want dhr. Larooy, ma chinist op een baggerschip en veelal weken buiten het land vertoevend, wilde wel eens vaste grond onder zijn voeten. Meer tijd voor het gezin en tegelijk een eigen bedrijf, was de wens die in ver vulling ging met de opening van de rij wiel- en bromfietshandel in de West straat. Uit het groot aantal bezoekers tijdens de openingsreceptie, de vele fe licitaties en niet in het minst ook de goede verkoopresultaten, bleek het ini tiatief van de fam. Larooy prima aan te slaan. Daarom was er sprake van een heel plezierige start van een nieuw leven. Gezien de grote animo voor fietsen - de tourclubs schieten als paddestoelen uit de grond - heeft de fam. Larooy de wind mee. Er is een gevarieerde keus in Bata- vus en Phoenix fietsen en bromfietsen, terwijl er bij de opening ook al een fraaie, rode Honda motor verkocht bleek te zijn. De fam. Larooy wil zich ook op Poortvliet richten omdat daar geen rijwielhandel is. Klaverjasclub De Roemers Eindstand na 20 wedstrijden van de competitie 1980-1981. 1. J. Opree 88304 pt. 2.P. Bevelander 88140 pt. 3. D. Tichem 88107 pt.'4. J. Poot 87970 pt. 5. W. van Tiggele 88708 pt. 6. M. van Harlingen 87707 pt. 7. C. Opree 87309 pt. 8. D. Opree 86797 pt. G. W. van Haaften 86663 pt. 10. K. Bais 86512 pt. 11. P. Noordijke 86365 pt. 12. C. Tichem 86301 pt. 13. A.v.d. Werff 85662 pt. 14. P. Poot Mz 85548 pt. 15. J. Bijl 85151 pt. 16. W. Geluk 85140 pt. 17. P. van Ast 84528 pt. 18. P, Poot Hz 84393 pt. 19. A. van Hulsel 84172 pt. 20. Mevr. Le Blanc 83812 pt. 21. A. Smits 83722 pt. 22. D. Vroegop 83003 pt. 23. Fr. Le Blanc 81700, 24. A. Kraay 80840 pt. 25. Mevr. Bennis 77320 pt. Meeste marsen A.v.d. Werff 31. Meeste keren als eerste geëindigd M. van Har lingen 5 maal. Tasje vermist Bij de politie werd aangifte gedaan door een bewoonster van een camping, dat haar damestasje is vermist (met inhoud). Vlakbij huis vindt u een grote collectie geboortekaartjes, huwelijkskaarten, ver lovingskaartjes, jubileumkaarten, enz. Bekijk onze monsterboeken eens, u bent van harte welkom. Voor familie- vereni- gings- en zakendrukwerk naar drukkerij Limovi, Dorpsweg 11, Scherpenisse, tel. 01666-2639. Advertentie IM Viering 30 april De Oranjevereniging organiseert op Koninginnedag kinderspelen voor de kleuter- en lagere scholen. Men is in dat opzicht weer eens teruggegaan tot de kinderspelen van vroeger, zoals het hoepelen, zaklopen, koekhappen, enz. Voor de grotere kinderen wordt een puzzeltocht georganiseerd waarover men nog nader geïnformeerd wordt, 's Avonds is er een lampionoptocht als er een muziekvereniging is, die medewer king kan verlenen. Organisten van functie ontheven Op onvrijwillige wijze hebben dhr. J.A. Krijger en mej. E. Bouman de begelei ding van de gemeentezang in de Her vormde gemeente beëindigd. Door de gewijzigde opstelling van de kerkvoog dij en de kerkeraad ten aanzien van de instructies, waaronder de beide organis ten in 1978 zijn benoemd, zijn beiden nu ontheven uit hun functie. De kerkvoog dij heeft nu sollicitanten opgeroepen voor de vervulling van 1 vacature. Jaap de Graaf uit Scherpenisse werd al eerder benoemd als nieuwe organist. Hij speel de voor het eerst bij de opening van het verenigingsgebouw 'Eben Haezer'. Bejaarden naar de Betuwe Zoals gebruikelijk gaan de bejaarden ook dit jaar weer op reis. Woensdaé 6 mei staat een bezoek aan de Betuwe op het programma. Om 13.00 uur vertrekt men om via Gorkum richting Tiel en omgeving te rijden. De Betuwe is met zijn bloeiende boomgaarden om deze tijd van het jaar op z'n mooist. Na een gezamenlijke koffiemaaltijd in Zalt- bommel gaat het gezelschap weer huis waarts. Uiterlijk half tien hoopt men weer terug te zijn. Opgave voor 30 april bij mevr. P.ten Hove-Vaders, Korte Schoolstraat 6 of bij mevr. C.de Kok van den Bos, Langeweg 6. Sportvisser vermist Toen vorige week donderdagmiddag in het water van de Krammer een adjudant van de Rotterdamse gemeentepolitie met 17 collega's aan het vissen was, vond hij het plotseling nodig ook te gaan zwemmen, in het nog ijskoude water. Sinds dat moment is de 55-jarige L. van Waardenberg verdwenen en het sterke vermoeden bestaat dat de man is ver dronken. Tot dusver hadden zoekakties geen resultaat. In het gemeentehuis Tot en met vrijdag is in het gemeente huis nog de reizende expositie van Rijkswaterstaat te zien over de bouw van de Philipsdam. Daarin komen twee duwvaartsluizen van 24 bij 280 meter en twee jachtensluizen van 9 bij 95 meter. Zaterdag is er een open dag, waarop men zich via de tentoonstelling alvast kan voorbereiden. Programma Koninginnedag Het Oranjecomite zorgt 30 april voor een dagvullend feestprogramma. Al om acht uur 's morgens kan men getuige zijn van koraalmuziek, terwijl om negen uur duiven in de Voorstraat worden gelost. Om half tien beginnen de kinderspelen in de Schoolstraat, waarna om twaalf uur de prijsuitreiking volgt in de Luys- ter. Tussen elf en vijf uur is er weer kleiduivenschieten door de jagersver eniging bij de werkhaven. Om een uur speelt Noad een voetbalwedstrijd tegen een nog niet te noemen partner. Om twee uur kan men zich bij de Druiven tros laten inschrijven voor een orienta- tierit, die om drie uur begint. Dan is er ook een optocht van versierde fietsen. Om half vier volgt een wielerronde met als route: Eendracht, Gladiolen-, Zijpe-, Krammer.en weer Eendrachtstraat. De ronde wordt op gewone fietsen verreden met ploegen in verschillende leeftijds klassen. Om half vijf worden de prijzen uitgereikt. Het avondprogramma be staat uit zang van VZOS en Maranatha tussen zes uur en half acht op de mu- Vervolg op pag. IA

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 11