Planologische procedure doet tekort aan mogelijkheden Werkgelegenheidsobject dat er wezen mag Oplossing voor naaste omwonenden Nog nooit zo'n belangrijke zaak op Tholen behandeld VAN HEREL DE KOK Donderdag 15 januari 1981 EENDRACHTBODE 9 Na vooraf ja, kan raad niet meer terugdraaien Waterdichte formuleringen Eerlijk gemeend In fasen. Ook doen Verwachtingen Flinke impuls voor bedrijfsleven en middenstand Belangen worden ondergeschikt gemaakt aan de rest van Tholen Openheid Niet over één kam Niet ongunstig Nulfase VAN HERELDE KOK levert kantel- en roldeuren Concert in kerk Steenbergen Met grootste nauwkeurigheid en uiterste zorgvuldigheid Spelregels Geen negatieve rapporten Aangename woonomgeving Op de heftruck Nieuwe voorwaarden Naar derde plan Op schrift v. J. de Bres (59) PvdA St.Maartensdijk "Vanaf het begin hebben we gezegd, volg bij deze C.N.C.-vestiging de normale pla nologische procedure. Dat betekent voorbereiding door b en w en een advies/stand puntbepaling over de vraag of de procedure gestart kan worden door de commissie ruimtelijke ordening. Gezien het relatief zwaarwegende karakter willen b en w nu advies van de gehele raad en niet alleen van de commissie R.O. Wij kunnen ons dit wel voorstellen, maar dan zal deze standpuntbepaling niet verder mogen gaan dan een uitspraak over het starten van de procedure. In dit stadium heeft de raad zich te onthouden van een beslissing zoals b en w willen, dat de CNC-vestiging wordt aan vaard". Waarnemend-PvdA-fractievoorzitter J. de Bres bracht dat maandagavond naar voren in de raadsvergadering over C.N.C. Hij noemde het spijtig dat zijn fractie voorzitter P. van Schetsen wegens ziekte verstek moest laten gaan. "Werkgele genheid wordt in onze sferen bijzonder hoog aangeslagen, maar niet tot elke prijs. We proberen tot een nuchtere beoordeling van de situatie te komen", aldus de Bres die met name inging op de planologische procedure. "De raad zal pas een beslissing over C.N.C. nemen, nadat het in de procedure te brengen ontwerp van wijziging van het bestem-, mingsplan, ter visie heeft gelegen' er gelegenheid is geweest Bezwaren in te brengen en te beoordelen. Het vooraf nemen van een beslissing om de C.N.C.-vestiging te aanvaarden, heeft tot gevolg, dat de raad de zaak eigenlijk niet meer kan terugdraaien. Bezwaarschriften zullen dan moeilijk gegrond kunnen worden verklaard. De door b en w voorgestelde weg doet ge woon tekort aan de in de wet ruimtelijke ordening ingebouwde mogelijkheden. Dit zal ook bij hogere instanties proble men oproepen die eerder vertragend dan versnellend werken. Wanneer een wijziging van het bestem mingsplan Buitengebied wordt voorbe reid ten behoeve van-C.N.C.kan niet genoeg de nadruk worden gelegd op waterdichte formuleringen in de voor schriften, zodat de landschappelijke in passing met alle mogelijke waarborgen is omringd. Wordt dit niet gedaan, dan kan dit slechts leiden tot een grotere weerstand tegen de voorgenomen plan herziening, waardoor de haalbaarheid van het project slechts nog meer wordt bemoeilijkt. Een planologische fasering zou bij een ontwerp-bestemmingsplan voor een mogelijke vestiging van C.N.C. denkbaar zijn, maar dit lijkt ons niet de aangewezen weg. De bevolking moet bij het ter visie leggen, kennis kunnen ne men van het gehele project om reëel een oordeel te kunnen vormen en aan de hand daarvan te kunnen bepalen of er. aanleiding is om bezwaren in te dienen. Wat de hinderwetsaanvraag betreft me nen wij dat de grote verontrusting zoals die uit de bezwaren naar voren is geko men, over het geheel genomen eerlijk is gemeend en als zodanig ook gewaar deerd dient te worden. Het is voor ons toch wel de vraag of dit voldoende wordt gedaan. Al kunnen wij - strikt formeel genomen - begrijpen dat b en w een groot aantal handtekeningen terzijde stellen omdat deze alleen op stencils zonder argumentatie zijn gesteld, het is voor ons toch wel de vraag, of deze wijze van behandeling feitelijk gerechtvaar digd is. Wij neigen tot een ontkennend antwoord. Ofschoon wij rechtstreeks als raad geen enkele invloed hebben op de aan de hinderwetsaanvrage te stellen voorwaarden, vinden wij dat de door de inspecteur van de volksgezondheid geadviseerde voorwaarden volledig in de vergunning dienen te worden opge nomen. Wij hebben begrepen, dat acht voorwaarden onverkort gesteld zullen worden. De verwijdering van ammoniak uit een oogpunt van volksgezondheid achten wij ook uitermate belangrijk. Gaarne zien wij nog uitdrukkelijk be vestigd, dat de genoemde punten een onlosmakelijk deel van de voorwaarden zullen uitmaken. Voorts stellen wij ons volledig achter de visie van de inspecteur, dat de gefaseer de uitbouw van C.N.C. met een gefa seerde vergunning dient te gebeuren. Dit houdt dus in, dat voor dat deel van de inrichting dat C.N.C. in eerste in stantie in gebruik denkt te nemen, een oprichtingsvergunning wordt verleend. Voor de volgende fase wordt dan een revisievergunning verleend met de mo gelijkheid alsdan te bezien of voor een gehele dan in bedrijf komende inrich ting nadere voorwaarden moeten wor den gesteld. De inspecteur maakt nog melding van de noodzaak tot een onderzoek te ko men waarbij een meer gedetailleerd overzicht wordt verkregen ten aanzien» van het vrijkomén van stankstoffen naar aard, plaats en hoeveelheid. Wanneer met inachtneming van de voorschriften de C.N.C.-vestiging doorgang zal vin den, is het uiteraard buitengewoon be langrijk al het mogelijke te blijven doen om de bezwaren aan het bedrijf ver bonden, te beperken. Kunnen b en w de zekerheid geven, dat de C.N.C.-directie zich daartoe wil verbinden. B en w willen in de exploitatie-overeen komst de bevoegdheid opnemen om nieuwe voorwaarden op te leggen als de stand van de techniek dat toelaat. Wij willen de uitdrukkelijke toezegging, dat b en w daarvan ook gebruik maken. Wij vragen verder speciaal aandacht voor de betaling van bijdragen in ontsluitings- kosten,dorpsuitleg, plankosten, e.d. ge let op eerdere uitlatingen dachten wij dat de plankosten geheel voor C.N.C. kwamen, terwijl voorts in plaats van het betalen van bijdragen in ontsluitings- kosten moet worden gelezen, de ont- sluitingskosten.Zou dit niet worden ge daan, dan zou C.N.C. in een bevoor rechte positie worden geplaatst ten op zichte van andere bedrijven. In de voor de vestiging van bedrijven in exploitatie gebrachte in te brengen terreinen zijn en worden ook alle kosten in de verkoop prijs van de gronden verwerkt. Er is ook alle aanleiding de voorwaarden voor de landschappelijke inpassing in het ex ploitatiecontract te omschrijven en daardoor zeker te stellen", aldus De Bres. Hij besloot met: "het doet me genoegen dat deze standpuntbepaling in een heel andere sfeer kan gebeuren dan eerder in de Thoolse dreven plaatsvond. We die nen eikaars standpunt te respecteren. Mijn visie in de commissie bedrijfsleven is niet in dank afgenomen, maar ik heb daar eerlijk m'n standpunt als raadslid gegeven", zei het PvdA-raadslid. Zijn fractiegenote mevr. N. M. J. Bois- sevain-van Riet vulde nog aan met en kele vragen. Zo wilde zij meer weten over de verwachtingen voor de cham pignonteelt/consumptie op middellange termijn, waarvoor b en w bij het minis terie van landbouw hadden kunnen aankloppen. De burgemeester zei dat het proefstation voor de champignon teelt in Horst was benaderd, want die instantie voorzag toch ook het ministerie maar van informatie. VVD-fractievoor- zitter M. van Damitie maakte zich wat boos over de herhaalde vraag van Mevr. Boissevain. "Je moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. De aan vraag en de investeringen wettigen deze zaak. Elders zijn er geen verwachtingen bij het bedrijfsleven, maar in de cham pignonteelt wel", zei van Damme. Mevr. Boissevain informeerde verder naar de volksgezondheid. "Er zijn op Tholen nogal wat mensen die aan astma leiden. Ammoniak werkt prikkelend, is daaro ver contact met de inspectie van de volksgezondheid geweest? De burge meester liet weten, dat er wat dat betreft geen problemen te verwachten waren. Mevr. Boissevain stelde nog enkele vra gen, o.a. over de bouwvergunning, die door de raadsvoorzitter beantwoord werden. De Bres meende, dat hij volgens Van Damme "een moeilijk man" was, maar zei het PvdA-raadslid: "volgens mij kun je niet terug als je nu ja zegt tegen C.N.C. Ik kan niet terug, dus ben ik met Boissevain tegen". "Wij leven in een tijd van steeds toenemende werkloosheid. Sluiten van bedrijven is aan de orde van de dag. Ook op Tholen neemt de werkloosheid toe. Als het com- postbedrijf komt, is dat een werkgelegenheidsobject dat er voor Thoolse begrippen wezen mag. Werkgelegenheid nemen wij zeer ernstig, vooral in deze tijd. In de eerste fase 27 man direct, in dé eindfase circa 100 mensen. D daarbij een vrij groot aantal chauffeurs die de aan- en afvoer van de produkten gaan verzorgen, de bouw van het bedrijf, toeleveringsbedrijven enz. Volgens de directie zullen onze aannemers een reële kans krijgen. CNC kan zeer zeker voor Tholen een flinke impuls betekenen voor bedrijfsleven en middenstand". SGP-fractievoorzitter Th. Aarnoudse zei dat maan dagavond in de Thoolse gemeenteraad. "Stankoverlast zal er zijn voor een vijftal woningen en bedrijven in de directe omge ving van de vestigingsplaats. Het belang van deze mensen wordt ondergeschikt ge maakt aan de rest van het eiland. Wij vragen dan ook met klem via b en w aan het bedrijf, al het mogelijke te doen om voor deze mensen tot een oplossing te komen, zoals bijvoorbeeld verplaatsing van het bedrijf of de woning of een andere oplossing bij ernstige overlast". VVD-woordvoerder J.L. van Gorsel, specialist ruimtelijke orde ning in de liberale raadsfractie, zei dat maandagavond tijdens het CNCdebat, dat door hem geopend werd. Hij herinnerde eraan, hoe twee keer een uitgebreid gezelschap van Tholen ken nis maakte met CNC in Ottersum. "Op 16 december kon een deel van onze burgers zich overtuigen van de werke lijkheid. Gelukkig heeft een gedeelte van de uitgenodigden gehoor gegeven aan de oproep, al blijf ik het jammer vinden, dat Leefbaarheid Tholen, die toch in eerste instantie 50 kaarten uit de bak mocht trekken voor mensen die zouden meegaan, daar geen gehoor aan gaf. Verblijdend is het, dat een aantal vraagtekens zijn verdwenen. Gezonde en opbouwende kritiek is een goede zaak. Het is ook betreurenswaardig, dat de Belangengroep Oud-Vossemeer hoe genaamd niet present was. Zij toch had den, mede gezien hun actie, er het meeste belang bij. In hun folders voer den zij zware argumenten aan tegen de komst van CNC. Het is een goede zaak, dat het geheel tot hiertoe in alle openheid is gepresen teerd, zodat iedere burger zijn bezwaren naar voren kon brengen. Dat is een Drie Thoolse dames bij de paardemest van CNC in Ottersum met plastic over schoenen, al maakten ze een maanwan- deling, v.l.n.r. mevr.Dijkslag (hoofdinge- lande waterkwaliteit van het water schap), raadslid mevr.Deurloo en mevr. Moeliker uit de Simon Lindhoutstraat. ieders goed recht, maar het blijft niet eender hoe en op welke manier men dit doet. Op de hoorzitting in Tholen zijn T. Aarnoudse Oud-Vossemeer (fractievoorzitter) we wat dat betreft erg teleurgesteld. Wij menen echter, dat veel aanwezigen het graag anders gewild hadden. Na ons eerste bezoek aan Ottersum en de hoor- Vervolg pag. Hij bracht naar voren, dat CNC sinds juni 1980 geen dag meer uit de belang stelling was geweest. "Een stroom van informatie en tegeninformatie hebben de gemoederen - met als hoogtepunt de hoorzitting - zowel van de bevolking als van de raadsleden stevig beziggehou den. De meeste raadsleden hebben zich tot nu toe in een mistig stilzwijgen ge huld en dat was juist gezien de belan grijkheid van de zaak met z'n vele voor- en nadelen. Je moet als raadslid probe ren, met twee benen op de grond te blij ven staan en uit de informatiestroom de juiste zaken te kiezen. Vandaag dienen wij een standpunt te bepalen, uit de mist tevoorschijn te komen en onze verant woordelijkheid te kennen ten aanzien van de bevolking. Of je nu voor of tegen bent, je dient nu een duidelijk en afge wogen standpunt in te nemen. Deze vergadering is eigenlijk een bij eenkomst van de commissie ruimtelijke ordenng(R.O.), maar het is juist hier vanavond de gehele raad bij te betrek ken omdat er aan dit geval niet alleen planologische aspecten zitten, maar ook economische en milieutechnische. Een ander punt voor een gezamenlijke ver gadering is, dat wij de indruk hebben, dat de meningen binnen elke fractie niet eensluidend zijn. Ik heb overwegend waardering voor de wijze waarop de gemeente tot nu toe de zaak heeft behandeld. Er zijn fouten gemaakt, maar deze zijn recht getrokken of van ondergeschikte betekenis. Ik heb wel bezwaar tegen de zware kritiek aan het" adres van sommige actiegroepen. Men kan en mag alle groepen en indivi duen niet over één kam scheren. Ook bij de actievoerders zijn er fouten gemaakt, maar de positief-kritische benadering van Leefbaarheid Tholen is beslist waardevol. De kritiek op de werkwijze van met name Benegora is terecht", al dus Van Gorsel. Het belangrijkste motief om de CNC- vestiging op Tholen toe te staan, noem de hij de werkgelegenheid. "Gezien de vele Thoolse pendelaars en de terug gaande economie zijn arbeidsplaatsen in ons gebied van groot belang en die zijn er wel degelijk bij CNC. Niet alleen op het bedrijf zelf, maar ook de indirecte werkgelegenheid in de sectoren vervoer, onderhoud, gebouwen, enz. is van be lang. Met FNV en CNV menen wij, dat 200 arbeidsplaatsen in de toekomst te opti mistisch kan zijn. Een start met mini maal 25 mensen directe en 25 indirecte arbeidsplaatsen is zeker realiteit. Het gaat om een gezond bedrijf, zo blijkt uit de jaarstukken van CNC en dat biedt ook perspectief. Voor de champignon teelt zijn de toekomstverwachtingen ze ker niet ongunstig. Werkgelegenheid accoord, maar beslist niet tegen elke prijs. Wanneer we CNC in Ottersum zien, is de eerste aanblik zeker niet optimistisch een groot lelijk gebouw, vol met mest, wat nog stinkt ook. Reden genoeg om een aantal eisen te stellen, waaraan zonder meer moet worden voldaan, zoals het verbod tot het oppompen of gebruiken van grondwater en eisen waaraan alles moet worden ge daan binnen het kader van de economi sche haalbaarheid, zoals beperking van de stank. De milieu-aspecten wegen binnen onze fractie zeer zwaar. Per soonlijk heb ik de overtuiging, dat na de cijfers uit het wetenschappelijk geur- rapport getest te hebben aan de praktijk te Ottersum en met inachtneming van de eisen die gesteld zijn in de hinderwet, gesteund door de inspectie van de volksgezondheid, dat er in de stad Tho len en het gehucht Botshoofd en zeker niet in Oud-Vossemeer, noemenswaar dige overlast zal plaatsvinden. Volgens de inspec inspectie is er ook geen gevaar voor de volksgezondheid omdat het om puur organische stoffen gaat, dus geen chemische, wat voor mij zwaar weegt. Ten aanzien van de schade aan land- en tuinbouwgewassen verwacht men dat er zijn veel soorten garagedeuren borchwerf 8. postbus 120. kromme elleboog 23, postbus 15, 4700 AC roosendaal. tel. 01650-32900 4650 AA steenbergen, tel. 01670-63940. Zondagmiddag 16.00 uur is er in de Lourdeskapel van de St. Gummarus- kerk te Steenbergen een concert door instrumentalisten en vokalisten van Hortus Musicus Religio'sus uit Bergen op Zoom onder leiding van Hans Smout. Hortus Musicus Religiosus is een gemengd vokaal/instrumentaal en semble, waarvan de meeste zangers het zingen als creatieve vrijetijdsbesteding beoefenen. Een aantal van de instru mentalisten volgt een VK vakstudie aan een conservatorium of heeft die inmid dels afgesloten. H.M.R. verzorgt regel matig radioconcerten. Het programma in Steenbergen omvat een -viertal num mers van componisten uit de zeventien de eeuw. Het instrumentarium wordt gevormd door 4 violisten, 1 met altviool, 1 cello, 1 contrabas, 2 blokfluiten, 1 bas en piano. "Gelet op alles, wat voor vanavond al is gepasseerd, is dit een beslissing die moeilijk vergelijkbaar is met eerder genomen besluiten, want een aanvrage van deze impor tantie heeft ons nooit bereikt. De aanpak van het college, dat in een zeer vroeg stadium een aantal adviserende instanties inschakelde, is voor onze fractie een vol doende basis geweest om ons ervan te overtuigen, dat de aanvraag van CNC en voor de hinderwetvergunning en voor de planologische procedure met de grootste nauwkeu righeid en uiterste zorgvuldigheid zou worden behandeld". CDA-fractievoorzitter W.C. van Kempen bracht dat maandagavond in de Thoolse raadszaal naar voren bij de behandeling van het CNC-voorstel. Het was voor het CDA een volkomen begrijpelijke zaak, dat beslist niet ieder een zonder meer positief zou reageren op de komst van het compostbedrijf. "Dat is duidelijk tot uiting gekomen tij dens de hoorzitting op 15 oktober in het kader van de Hinderwet. De Belangen groep OudVossemeer en Leefbaarheid Tholen waren hiervan duidelijke expo nenten. Onze fractie acht het alleszins te waarderen, dat groepen uit de bevolking zich bezig willen houden met activitei ten van het gemeentebestuur, zeker wanneer het gaat om onrust en en on wetendheid kenbaar te maken. Boven dien scherpt het de raad en b en w om uiterst zorgvuldig te werk te gaan. He laas moeten wij constateren, dat de be nadering van de problematiek niet in alle gevallen objectiefis geweest en dit is voor een goede besluitvorming nadelig. Bovendien komt het gehele vraagstuk dan in een totaal verkeerd daglicht te staan. Onze fractie heeft evenwel tot haar genoegen qeconstateerd.dat Leef baarheid Tholen blijkens een ter inzage gelegd stuk, dat ook inde E.B. is gepu bliceerd, positief kritisch wil meedenken en daarvoor willen we graag onze waar dering uitspreken. Helaas kunnen we dat niet stellen van de Belangengroep Oud-Vossemeer, die volhardt in een ne gatieve benadering. Alle adviesorganen hebben zeer uitvoe rig gerapporteerd en zijn nauw betrok ken geweest bij de behandeling van de bezwaarschriften. B en W hebben met betrekking tot de aanvraag om een hin derwetvergunning zeer nauwgezet ge- gewerkt en daarvoor willen wij graag onze waardering uitspreken. Helaas hebben wij op Tholen oofc te maken met een werkloosheidspercenta ge dat de 10 benadert of al heeft overschreden. Dat legt op ons als ge meentebestuur de verantwoordelijkheid actief mee te werken aan het scheppen van werkgelegenheid. Dat betekent uiteraard niet, datje dan alles moet ac cepteren watje aangeboden krijgt of wat vraagt om zich hier te mogen vestigen. Im goed overleg moeten we daarvoor de spelregels maken en beide partijen zijn gehouden om die na te komen. Die spelregels ziln vastgelegd in de ont- werp-beschikking en mede op grond van de adviezen van alle bij deze aanvraag betrokken rijks- én provinciale instan ties is onze fractie van mening, dat met de volgende fase kan worden begonnen. Bovendien vinden wij het een goede zaak, dat binnen afzienbare tijd de raad zich moet uitspreken over nadere bepa lingen en voorschriften, die in een ex ploitatiecontract op privaatrechtelijke basis zullen worden vastgelegd, gesanc tioneerd met boete- en kettingbedingen. Het voorstel biedt hiervoor goede uit gangspunten. Wat het planologisch gedeelte betreft, onze fractie hecht eraan, dat de geluids belasting aan de terreingrens niet boven de 45 decibel komt. Dit moet een van de voorwaarden worden, hetzij in het ex ploitatiecontract of in de wijziging van het bestemmingsplan. Verder moet langs de Deltaweg vanaf de Oud-Vosse- meersedijk tot aan de dijk van het Schelde-Rijnkanaal een vrij liggend fietspad worden aangelegd. Vervolgens dient alle aandacht te worden geschon ken aan de landschappelijke inpassing van het bedrijf. De mogelijkheden hier voor zijn zeker aanwezig donkere dak bedekking en een flinke groenzone om het bedrijf heen. Als we alles op een rijtje zetten, komen we tot de volgende conclusie a. Geen tegenstrijdige adviezen door officiële instanties zijn gegeven. b. Geen negatieve rapporten van des kundigen zijn ontvangen. c. Het bedrijf op zich moet, gelet op uit spraken van vakbonden en onderne mingsraad, als een goed bedrijf worden gekwalificeerd. d. Een positieve bijdrage kan worden geleverd aan de werkgelegenheid bin nen onze gemeente. e. Het betreft een bedrijf met een zekere geurverspreiding, maar CNC heeft be vestigd, alles wat redelijkerwijs mogelijk is, te zullen doen om overlast tot een minimum te beperken, met name ten aanzien van de geur. f. De raad en b en w kunnen door mid del van een exploitatiecontract harde afspraken maken ten aanzien van de landschappelijke inpassing, geen wate ronttrekking en bevoegdheden tot het opleggen van nieuwe voorwaarden, ge let op dotgand van de techniek.Dan W.C. van Kempen Poortvliet (fractievoorzitter) blijft nog, dat wij ondanks alle positieve adviezen onze zorg hebben ten aanzien van de geurverspreiding. Wij menen daarom, dat alles wat binnen redelijke grenzen mogelijk is, ook technisch ge zien, gedaan moet worden om deze geurverspreiding tot een mftiimum te beperken. Tenslotte zal de medewerking van onze fractie afhangen van de toezegging van b en w, dat niet eerder met de bouw van het bedrijf mag worden begonnen, voordat alle uitspraken over ingediende bezwaarschriften tot in hoogste instantie met betrekking tot het al of niet verlenen van een hinderwetvergunning zijn ont vangen", zo besloot Van Kempen zijn betoog. De CDA-fract'ievoorzitter werd nog aangevuld door mevr. J.M. Deurloo-van Broekhoven, die over 'deze zo omstre den zaak' sprak. Ze was er blij om, dat zo uitvoerig op de CNC-vestiging was ge reageerd. "Veel mensen, ook uit onze gemeente, moeten hun brood verdienen onder grote spanningen, zowel op het werk als in het verkeer. Het is dus zaak, dat wij met z'n allen ervoor zorgen, dat de woonomgeving zo aangenaam mo gelijk is en blijft. Daarom dus niet zon der meer alles accepteren. De grote inzet van de actiegroepen heb ik persoonlijk als zeer positief ervaren, al was er een duidelijk verschil in presentatie Door het gedegen werk van de actiegroepen, is het college van b en w tot op de bodem moeten gaan en dat is alleen maar toe te juichen. Blij ben ik ook met de binnen gekomen bezwaren omdat zij veelal erg reëel zijn en een grote betrokkenheid met de woonomgeving vertonen. Wat moeite heb ik met de beantwoor ding van een bezwaarschrift van een aantal bewoners van de Leguitsedijk. B en W stellen daar zo maar even, dat be trokkenen hebben gekozen voor het wonen in een agrarisch gebied, maar wat is kiezen? Hier wonen mensen die met stevige wortels in de grond zitten, al ge neraties lang. Hier wonen ook mensen die doordat de lucht in hun oorspron kelijke woonplaats zodanig vervuild was dat voor een of meerdere gezinsleden het goed functioneren in de samenleving niet meer mogelijk was, veelal op dok tersadvies naar het platteland werd uit geweken. Naast voordelen zijn daar zeer zeker ook nadelen aan verbonden en die zullen er blijven. Er zijn nogal wat mensen die tegen ves tiging van CNC zijn, maar er is ook een groep - en die is zelfs groeiend - die zegt spijt te hebben van het feit, dat zij hun handtekening gezet hebben op een lijst tegen CNC. Veel reacties heb ik gekre gen van huisvrouwen, vooral van vrou wen waarvan de mannelijke gezinsleden zijn aangewezen op pendel naar Rotter dam e.o.. Zij hebben mij deelgenoot ge maakt van hun dagelijks terugkerende zorg om de files op overvolle snelwegen, vooral hij mist en gladheid. Uitbreiding van de werkgelegenheid binnen onze gemeente zal zeer op prijs gesteld wor den, terwijl tegen de aard van het werk weinig bezwaren aanwezig zijn. fen, dat er een groep jongeren is, al dan niet ge wapend met een lts- of mavo-diploma, die staat te springen om op de vorkhef truck of in de vrachtwagen plaats te kunnen nemen. Zij zeggen dit werk te preferen boven werk in de chemische industrie of aan de lopende band. Dit waren enkele van mijn ervaringen", aldus Deurloo, die evenals haar fractie voorzitter eerst Kroonuitspraken wilde, voordat er gebouwd zou worden. "Als b en w die toezegging niet willen of kun nen doen, kan ik mijn stem aan dit voorstel niet geven. Door eerder te laten bouwen, is de kans zeer wel aanwezig, dat bij eventuele latere afwijzing een behoorlijk coöperatief kapitaal vernie tigd zou worden. Dit ten nadele van hardwerkende champignonkwekers en daar heeft niemand wat aan", zo besloot het CDA-raadslid. Zij en de gehele Thoolse raad kreeg de toezegging van de burgemeester, dat er pas gebouwd wordt, als alle Kroonuit spraken over bezwaarschriften bekend zijn. (32) VVD Oud-Vossemeer deze waarschijnlijk ongevoelig zijn. Er is echter op het punt van sommige akker bouwgewassen en bloeiende fruitbomen nog weinig onderzoek gepleegd bij de uitstoot van een grote hoeveelheid am moniak. Wij pleiten voor een onderzoek en het instellen van een nulfase. Onttrekking en gebruik van grondwater is verboden, wat zeer juist is. Andere zaken zoals bodemverontreiniging en watergebruik van de zuiveringsinstalla tie staan juist aangegeven in de hinder wet. Onze fractie tilt zeer zwaar aan het ves tigen van andere dan agrarische bedrij ven in het buitengebied van ons eiland. Het Slabbecoornpoldertje zal na een eventuele vestiging van CNC geen pol derlandschap meer zijn met goede landbouwgrond, maar een bedrijfs- of industrieterrein zijn geworden. Wij hebben daar moeite mee, maar de enige reden om toestemming te geven is de realiteit, dat je vanwege de stank, CNC niet op een ander industrieterrein in de gemeente kunt vestigen. Wij eisen dat de bestemming zodanig wordt vastgelegd, dat alleen compostbereiding mogelijk is, zodat deze bestemmingswijziging geen vrijbrief geeft tot vestiging van ander soortige bedrijven op dit terrein of in de omgeving. Voor andersoortige bedrij- ven(vrachtwagens)zal men altijd moe ten blijven verwijzen naar bestaande in dustrieterreinen. Omdat het niet anders kan dan CNC in het buitengebied te vestigen, willen wij een goede land schappelijke inpassing. Niet alleen moet men trachten binnen het haalbare de constructie van de gebouwen te verla gen, maar belangrijker is nog, dat men grote zorg besteedt aan beplanting met hoog opschietende bomen. Aanplant van met name de omsluitende groen- gordel dient zo snel mogelijk te worden aangepakt, zodat deze sneller maske rend werkt. Met name de oostkant van de Oud-Vossemeersedijk dient hierbij betrokken te worden. Tep aanzien van de geluidshinder ver wacht ik geen bezwaren. Wel dient de hand te worden gehouden aan de 45 decibel aan de terreingrens. De ontslui ting via de Deltaweg is de juiste. De verkeerstoename is niet verontrustend en zeker niet in de beginfase. Belangrijk is zeker wel de verkeersveiligheid van de fietsers die vanaf de provincialeweg Oud-Vossemeer/Tholen naar de lang zaam verkeersweg op de brug moeten. Hieraan moet de nodige aandacht ge schonken worden. De raad zal nog een exploitatie-contract voorgelegd worden. Belangrijk hierbij is het opleggen van nieuwe voorwaarden als de stand van de techniek dat toelaat. Het overleginstituut kan hierbij van be lang zijn. We nemen vanavond een belangrijke beslissing. Onze overtuiging is, dat CNC aanzienlijke werkgelegenheid biedt, maar niet tot elke prijs. Onze voorwaar den en vragen hebben een goed ant woord nodig", zo besloot VVD-woord voerder Van Gorsel zijn inbreng. Zijn fractiegenoot J. v.d. Heuvel dacht er in eerste instantie heel anders over. "De economische crisis is er aardig in geslaagd om de milieuproblematiek naar het derde plan te verwijzen", aldus v.d.Heuvel, die verder sprak over het interen op de leefbaarheid van komende generaties. "Voor de herindeling is ge kozen voor Tholen als woongebied met schone industrie, zonder een geurtje. Het bevreemdt me, dat nu alleen over de Slabbecoornpolder gesproken wordt, een terrein tussen twee woongebieden in. Over alternatieven heb ik niets ge hoord, dus heb ik moeite met dit voor stel van b en w. Laat CNC op een betere plaats komen waar geen enkele kern van Tholen geuroverlast heeft, dan gaan de arbeidsplaatsen niet verloren", zei Van den Heuvel. "De Slabbecoornpolder is van ouds aangewezen voor bedrijven", liet de burgemeester weten. "De zuiveringsin stallatie staat er en de visfabriek was er eens geprojecteerd. Daar gaat het echter nu niet om, de vraag is nu, is dit bedrijf acceptabel. De Slabbecoornpolder is de enige plaats. Er is naar alternatieven gezocht, maar er is geen andere plaats gevonden", aldus de raadsvoorzitter. Het VVD-raadslid wees nog op de Phi- lipsdam en liet verder weten, dat Kyo Glass en de zuiveringsinstallatie in de Slabbecoornpolder nu al geuroverlast veroorzaken.waar straks dan npg CNC bij zou komen. De burgemeester zei hierover geen enkele klacht gekregen te hebben. Van Gorsel kwam in tweede instantie nog eens terug op de vergoeding voor overlast en schade bij omwonenden. Minnelijk overleg vond hij daarbij in eerste instantie aanvaardbaar, maar hij wilde dat op schrift verwoord zien. Hij vond het ook niet onverstandig, toch naar een nulfase te zoeken voor schade aan gewassen, met name tomaten en bloemen. Van Gorsel vond dat snelle beplanting een forse voorsprong zou geven. "Het bedrijf moet hierbij mis schien wat risico nemen met de gron daankoop en het plantgoed, maar Staatsbosbeheer is eigenaar van de dijk, zodat die geen bezwaar zullen hebben", zei het VVD-raadslid. Hij merkte nog op, dat de raad er nu op z'n minst achter zou moeten staan om het plan tot wijzi ging van het bestemmingsplan ter inza ge te leggen. Als er tijdens de procedure iets aan het licht zou komen wat bezwa ren zou oproepen, dan behield hij zich het recht voor, daarop terug te komen. Na dé schorsing bleek Van de Heuvel door fractievoorzitter Van Damme voor het meerderheidsstandpunt van de VVD gewonnen te zijn, zodat de Thoolse li beralen met één standpunt naar voren kwamen voor CNC.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 9