THOLEN DER WIJS HET LAATSTE HOUVAST informatierubriek van de gemeente tholen Maandagmiddag vergadert de gemeenteraad AANLEG BEDRIJVENTERREIN AAN DE VEILINGWEG TE SINT-ANNALAND INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR VERENIGINGEN I.V.M. ORGANISATIE "OPEN DAG" SPORT- EN GEMEENSCHAPSCENTRUM THOLEN HOORZITTING OVER BESTEM MINGSPLAN "MUIJEPOLDER" (SINT-MAARTENSDIJK) OP DINS DAG 27 JANUARI OFFICIËLE PUBLIKATIES KENNISMAKINGSAVOND (BURGERAVOND) MET NIEUWE INWONERS VER VU I LING RONDOM BUSHALTES NEEMT TOE STEDENSPELNIEUWS Donderdag 15 januari 1981 EENDRACHTBODE 5 SPREEKUREN B. EN W. SPREEKUUR WONINGSTICHTING Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel 01 666-2955 Maandag 1 9 januari 's middags om 14.00 uur vergadert de gemeen teraad reeds voor de tweede keer in het jaar 1 981Zoals gebruikelijk vindt de vergadering plaats op het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk. Een ieder is van harte welkom om de diskussies bij te wonen. De agenda telt 13 punten waarvan onderstaand de belangrijkste: - beschikbaarstelling van een krediet benodigd voor het meedoen aan het Stedenspel op 1 3 maart 1 981Het krediet wordt geraamd op op 11.000,-— hetgeen neerkomt op een bedrag van 0,59 per in woner. Aan de deelname van het Stedenspel liggen een tweetal uit gangspunten ten grondslag, te weten enerzijds het promoten vaan de gemeente Tholen en anderzijds het doorbreken van de dorpsgrenzen in die zin dat de verschillende kernen wat dichter tot elkaar worden gebracht en zich presenteren als één Thoolse gemeenschap. - het beschikbaar stellen van een bedrag van 25.026,— ten be hoeve van het gekoördineerd bejaardenwerk voor het jaar 1981; Na dat de raad in apgustus j.l. in principe besloot over te gaan tot subsi diëring van het gekoördineerd bejaardenwerk, onder voorwaarde dat een rijksbijdrage daarin zou worden verkregen, is in november 1980 een Stichting Welzijn voor Ouderen opgericht. Inmiddels is een rijks bijdrage toegezegd in de salariskosten van de door de stichting aan getrokken funktionaris. Voor rekening van de gemeente resteert het genoemde bedrag van 25.026,— - wijziging tarieven gebruik gemeentelijke zwembaden; Voorgesteld wordt een verhoging van 5% toe te passen voor het gebruik van het zwembad 'Haestingeterwijl de verhoging voor het gebruik van het zwembad "De Spetter" in centen gelijk is aan de verhoging van Haestinge'Daarmee wordt bereikt dat de verschillen in tarief tussen de beide baden niet wordt vergroot. De dagkaarten kosten in 1981 2,80 (Haestinge) en 3,05 (De Spetter). De seizoen abonnementen voor een gezin van vier personen 99,— (Haestinge) en 108,— (De Spetter). De zwemleskaarten voor personen van 1 6 jaar tot 65 jaar 49,— voor personen jonger dan 16 jaar en ouder dan 65 jaar 30,- - vaststelling bedrag per leerling voor het bijzonder lager onderwijs voor 1981 ("De Veste"). Voorgesteld wordt het bedrag te bepalen op 1094,65, exklusief de kosten van instandhouding van het gebouw. -voorstel tot aanwijzing van mevrouw N. M. J. Boissevain-van Riet als bestuurslid van de Stichting Welzijnsorgaan Tholen; - intrekken raadsbesluit tot verkoop van grond aan de heer J. Thole- naar te Tholen;Op 1 7 maart 1 980 verkocht de gemeente een perceel grond op de hoek Visstraat/ Kaaij te Tholen aan de heer Tholenaar ten behoeve van de bouw van een restaurant. Betrokkene heeft onlangs bericht dat hij als gevolg van financiële omstandigheden gedwongen is om van zijn plannen af te zien. Een en ander betekent dat van de verkoop dient te worden afgezien en thans tot het intrekken van het verkoopbesluit dient te worden overgegaan. - voorstel tot eigendomsoverdracht (verkoop) van het schoolgebouw met bijbehorende grond aan de Schoolstraat in Poortvliet aan de vereniging tot stichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel op Gereformeerde Grondslag te Poortvliet; Genoemde vereniging heeft enige tijd geleden het kleuterschoolkomplex Schoolstraat 8 te Poortvliet in gebruik genomen. Het kollege stelt voor het komplex aan deze vereniging te verkopen. - voorstel tot verkoop van een perceel landbouwgrond aan de Oude- landseweg te Sint-Maartensdijk aan de heer J. Nelisse te Sint Maar tensdijk; Het betreft hier een perceel ter grootte van 2.01.70 ha. De verkoop heeft bij inschrijving plaats gevonden. Reeds geruime tijd geleden werd gekonstateerd dat de bouwgrond voor de vestiging van bedrijven in Sint-Annaland nagenoeg was uit gegeven. Gedoeld wordt op het bedrijventerreintje aan de Gedempte Haven. Aldaar is nog wel enige grond beschikbaar, echter niet vol doende om op langere termijn in de eventuele behoefte te voorzien. Het streven van het gemeentebestuur is er op gericht om de aanwezige bedrijven in de verschillende dorpskernen een uitbreidingsmogelijk heid te geven in de desbetreffende woonkern. Voor wat betreft Sint-Annaland is er een onderzoekje gedaan naar de vraag waar een nieuw bedrijventerrein tot stand zou moeten worden gebracht. Nadat de lokaties in de Johanna Mariapolder en ten zuiden van Sint-Annaland nabij de Hoenderweg waren afgevallen resteerde het gebied aan de Veilingweg en wel tussen de Veilingweg en Cebeco. 1ST. ANN ALAND Gekozen is voor dit gebied omdat dit het meest economisch is en milieu-hygiënisch alsmede landschappelijk het meest aanvaardbaar is. In overleg met de commissies bedrijfsleven en ruimtelijke ordening is voor het genoemde gebied een plannetje ontwikkeld. Het aanvankelijk opgestelde plan bleek erg duur (uitgifteprijs van 50,— per m2 en meer prijspeil 1977), hetgeen in Thoolse maat en schaal geen haal bare kaart is. De huidige planvariant maakt dat een acceptabeler prijs uit de bus is komen rollen en wel circa 40,60 per m2. Geen hoorzitting Nu gebleken is dat het plan financieel-economisch uitvoerbaar is kan gestart worden met de planologische procedure. Normaliter is het begin daarvan een hoorzitting. De raakvlakken zijn in dit geval zo beperkt dat het gemeentebestuur meent dat het beleggen van een afzonderlijke openbare zitting achterwege kan blijven Dit betekent niet dat er geen gelegenheid bestaat tot het kennisnemen van het plan. Naast het feit dat bij dit artikel globaal het nieuwe gebied staat afge drukt, kunt u op de afdeling gemeentelijke ontwikkeling, bureau ruimtelijke ordening en grondzaken, het plan komen inzien. Tege lijkertijd kunt u dan uw opmerkingen en mogelijk andere wensen op dit vlak kenbaar maken Deze mogelijkheid wordt u geboden tot 1 februari 1981. De geuite opmerkingen en wensen worden genoteerd en worden bij de afweging van het plan meegenomen. Begrenzing Op zichzelf is er sprake van een eenvoudig plan. Het betreft het gebied tussen de veiling en de Cebeco aan de Veilingweg. Er kan gesproken worden over een logische oplossing, omdat met name de veiling en Cebeco al een eerste aanzet hebben gevormd tot een bedrijfsontwik keling aldaar Als eerste fase zal worden aangepakt het gebied gelegen tussen het veilingcomplex en de Ceciliaweg. Het gebied ten noorden van de Ceciliaweg blijft achterwege, omdat loondorser Den Engelsman reeds besloten heeft ter plaatse een be drijfsruimte op te richten. Na een langdurige voorbereiding is thans het sport- en gemeen schapscentrum aan de Zoekweg in Tholen klaar voor gebruik. Het is de bedoeling dat medio april 1981 de officiële opening zal plaats vinden. De beheerscommissie van het centrum is van mening dat het organi seren van een zogenaamde "open dag" op een zaterdag in april a s. een goede zaak is. Tijdens deze dag wordt de Thoolse bevolking in de gelegenheid gesteld de nieuwe akkommodatie te bekijken. •De beheerscommissie zou het op prijs stellen indien het Thoolse vere nigingsleven, zowel op het gebied van sport en kuituur, zich tijdens deze open dag aan de bevolking zou willen presenteren, door middel van het organiseren van verschillende aktiviteiten. Ten einde de orga nisatie van deze open dag te bespreken worden hierbij afvaardigingen van verenigingen uitgenodigd voor het bijwonen van een informatie bijeenkomst op woensdag 18 februari a.s. in het gemeenschapscen trum te Tholen, aanvang 20.00 uur. Het wordt raadzaam geacht vóór de bijeenkomst binnen de eigen vereniging van gedachten te wisselen over de te organiseren aktivi teiten tijdens de open dag. Indien het niet mogelijk is een vertegen woordiging naar de bijeenkomst af te vaardigen,- wordt u verzocht uw plannen telefonisch mede te delen aan de sekretaris van de beheers commissie, de heer H. Nieuwenhuis, Markt 28 te Tholen, tel. 01660-2363. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat het sport -en gemeen schapscentrum niet een specifieke akkommodatie is voor louter en alleen de kern Tholen. Er is in dit verband duidelijk sprake van een eilandelijke voorziening, zodat ook vertegenwoordigers van vereni gingen uit de andere kernen op 1 8 februari aanstaande van harte welkom zijn. SPORT- EN GEMEENSCHAPSCENTRUM TELEFONISCH BEREIKBAAR Sinds vorige week is het sport- en gemeenschapscentrum aan de Zoekweg in Tholen telefonisch bereikbaar onder nummer 01660- 3874. Als hoofdbeheerder in het centrum fungeert de heer C. A. Luijsterburg uit Tholen, terwijl de funktie van beheerder wordt waar genomen door de heren W. C. Scherpenisse uit Sint-Maartensdijk en A. Kuzee uit Sint Annaland. Op dinsdag 27 januari a.s. wordt in de burgerzaal van het gemeente huis te Sint-Maartensdijk een hoorzitting gehouden op basis van het schetsontwerp van het bestemmingsplan "Muijepolder" te Sint- Maartensdijk. Deze hoorzitting begint om 1 9.30 uur en is voor een ieder toeganke lijk. Zoals bekend mag worden geacht is door de gemeenteraad van Tholen onlangs beroep ingesteld bij de Kroon tegen het besluit van het kollege van Gedeputeerde Staten van Zeeland om geen goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan "Noord" (Sint-Maartensdijk). Met een Kroonuitspraak is over het algemeen een periode van 2 3 jaar gemoeid. Indien deze uitspraak in het voordeel van de gemeente uitvalt kan met de aankoop van de benodigde grond worden begonnen waarna vervolgens het gebied bouwrijp wordt gemaakt. Ook daarmee zal een periode van 2 a 3 jaar zijn gemoeid. De konklusie is dat pas over een 6-tal jaren met bouwaktiviteiten in het bestemmingsplan "Noord" kan worden gestart. In die tussentijd is er natuurlijk behoefte aan de uitvoering van de verschillende bouwprogramma's voor sociale woningbouw, terwijl ook de bouw van vrije sectorwoningen en premiewoningen normaal doorgang moet kunnen vinden. Daarvoor zal het gemeentebestuur grond moeten aanbieden. Weliswaar biedt de bebouwde kom van Sint-Maartensdijk nog enige ruimte via het opvullën van gaten. Die capaciteit is echter niet voldoende om een periode van 6 jaar te over bruggen. Het gemeentebestuur heeft zich, hangende de uitspraak over het bestemmingsplan "Noord", beraden over de vraag waar een tijdelijke oplossing gevonden kon worden. Uitgaande van de gedachte dat de Markt het middelpunt van Sint-Maartensdijk is, is het een logische gedachte dat voor de uitbreiding van Sint-Maartensdijk het oog is gevallen op het gebied gelegen in de Muijepolder. Daarmee wordt een fraaie afronding van het huidige bebouwde gebied verkre gen. In eerste instantie werd gestuit op het probleem dat bedoeld gebied in een polder is gelegen en direkt grenst aan een tweede waterkering te weten de Groene Dijk. Bij zaken als de onderhavige wordt alsdan de voorwaarde gesteld dat een nieuwe waterkering tot stand wordt ge bracht,. Dit probleem is bekeken en heeft tot resultaat gehad dat in de huidige planopzet de Groene Dijk wordt verlegd en als afsluiting gaat dienen van het toekomstige woongebied "Muijepolder". De verleg ging van een dijk is een behoorlijk zware investering. Wil die investe ring verantwoord zijn, dan zal een dergelijk bestemmingsplan een behoorlijke capaciteit (in woningaantallen) moeten hebben. Als gevolg hiervan is de grens van het plan "Muijepolder" wat zuidelijker komen te liggen dan de grens van het bestemmingsplan "Zuidhoek" (Albert Schweitzerstraat e.o.). Een andere reden dat de aankoopgrens van het gebied wat zuidelijker is komen te liggen, is het feit dat de gemeente in het zuidelijk gedeelte van het gebied inmiddels 3 86 ha van de Do meinen heeft aan kunnen kopen. De oostelijke begrenzing van het gebied wordt gevormd door de natuurlijke barrière van de Pluimpot- dijk, de westelijke grens is het bestemmingsplan "Zuidhoek in het zuidelijk gedeelte van het gebied verschijnt de nieuwe waterkering, terwijl het gebied in het noorden eindigt bij de Westpoort. De capaci teit van het plan cjaat bestaan uit 197 rijenwonfngen, 46 woningen van het type twee onder een kap en 30 bungalows. Voorts bestaat de mogelijkheid tot het bouwen van een aantal garages. Een aantal belangrijke elementen in het plan zijn: de doorgaande verkeersverbinding Zoals bekend heeft de woonkern Sint-Maartensdijk één hoofdontslui ting, die bij Onder de Linden begint en zich via Bloemenlaan door het bestemmingsplan "West" slingert om thans vervolgens via de be stemmingsplannen "Achter 't Bos" en "Zuidhoek" in het plan in de Muijepolder een afronding te krijgen. De hoofdontsluiting verlaat het gebied Muijepolder via de Westpoort/Haven, waarna men over de Sportlaan dan wel Molendijk weer op de Provinciale weg uitkomt. halfvrijstaande en vrijstaande woningen Het zuidelijk gedeelte van het plan is voor deze woningtypes gereser veerd. Rijenwoningen Noordelijk hiervan worden de eengezinswoningen gerealiseerd. Dit heeft een duidelijke stedebouwkundige opzet, omdat daarmee aan sluiting wordt bereikt bij het bestaande bouwkundige patroon van de uitgevoerde bouw in het bestemmingsplan "Zuidhoek De uitvoering Voor de uitvoering van het plan is het nodig dat naast de reeds ver worven gronden van de Domeinen nog een aantal percelen grond worden aangekocht (3). Zoals gesteld eindigt de ontsluiting van Sint- Maartensdijk bij de Westpoort. Gelet op het aantal te bouwen wonin gen in het plan "Muijepolder", mag worden verwacht dat er behoor lijk wat verkeer van de ontsluitingsweg gebruik gaat maken. De mo menteel aanwezige bebouwing aan de Westpoort maakt de ontsluiting moeilijk, zodat ook op dat punt een aantal voorzieningen nodig zijn. Om de weg ter plekke te verbreden werd aanvankelijk gedacht aan de aankoop (en vervolgens sloop) van de bebouwing aan de zijde van het kerkje van de Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland. Die opzet bracht een te grote investering met zich mee. In het kader van het saneringsplan "Achter 't Bos" was de gemeente reeds eigenaar ge worden van de aan de overzijde gelegen schuur van de heer Poot. Met de verwerving van de woning van de heer H.C. van Dijke en de naastgelegen onbewoonbaar verklaarde woning van de heer heer J.A. Oudesluijs denkt het kollege een aanmerkelijk goedkoper oplossing te hebben gevonden. Vanuit Achter 't Bos is een toegang naar het plan "Muijepolder" gepland als gevolg waarvan de verwerving van een perceel grond noodzakelijk is. Het betreft hier een gedeelte van het perceel behorend bij de woning Achter 't Bos 1 7. Inspraak Met het voorgaande hebben wij gemeend u indruk te geven van de belangrijkste voornemens van het gemeentebestuur ten aanzien van het gebied Muijepolder. We zijn daarin niet volledig geweest. Het plan zoals het nu wordt gepresenteerd is nog niet definitief. Tij dens de hoorzitting op 27 januari a.s. kunt u uw mening daarover kenbaar maken. Bent u het ergens niet mee eens, komt u dan uw zegje doen. Er kan nu nog rekening worden gehouden met uw wensen en opmerkingen. Met klem wijzen wij erop dat het in dit stadium niet nodig is en ook geen zin heeft bezwaarschriften in te dienen. Pas na de hoorzitting en nadat eventuele wijzigingen zijn aangebracht, volgt de officiële ter-visie-legging van het plan. Eerst dan is het tijd om be zwaarschriften in te dienen. Nu is het tijd voor uw inspraak. Denkt u eraartj, dat als u nu meepraat, een bezwaarschrift later overbodig kan zijn...'. Tot slot Met ingang van heden ligt het onWverpplan voor een ieder op de afdeling gemeentelijke ontwikkeling, bureau ruimtelijke ordening en grondzaken, ter inzage. Bouwen in afwijking van bestemmingsplan Door de heer J. Ridderhof, Crooswijck 32 te Sint-Annaland is vergunning gevraagd voor het uitbreiden van een woning op het perceel, kadastraal bekend Sint-Annaland., sektie G, num mer 526, plaatselijk gemerkt Tienhoven 21 Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Wij zijn voornemens met toepas sing van artikel 1 9 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vergunning te verlenen voor het onderhavige bouwplan. Alvo rens hiertoe over te gaan, stellen wij een ieder in de gelegenheid om van 16 januari tot en met 29 januari 1981 schriftelijk bezwaar in te dienen bij ons kollege. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter gemeente-sekretarie te Sint-Maar tensdijk, afdeling gemeentelijke ontwikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 1 5 januari 1981 Burgemeester en wethouders van Tholen. Lijst van archeologische monumenten gemeente Tholen ter inzage De burgemeester van Tholen maakt bekend, dat ter voldoening aan het gestelde artikel 9 van de Monumentenwet met ingang van 1 6 januari 1 981 voor een ieder ter kosteloze inzage ligt de lijst van archeologische monumenten voor de gemeente Tho len, zoals die is vastgesteld bij beschikking van de Staatssekre- taris van Cultuur, Rekreatie en Maatschappelijk Werk van 31 december 1 980. Sint-Maartensdijk, 15 januari 1981 De burgemeester voornoemd, E. Baerends. Op donderdag 22 januari 1 981 zal het gemeentebestuur van Tholen voor de allereerste maal de nieuwe inwoners ontvangen voor een kennismakingsavond. Voor deze avond zijn alle nieuwe inwoners uit genodigd die tussen 1 juli en 31 december 1980 in de gemeente Tholen zijn komen wonen. De burgeravond wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk en begint om 19.30 uur. Op het programma staat onder meer: ontvangst met een woord van welkom, vertoning van het diageluidsprogramma "Dit is uw gemeente", terwijl voorts de gelegenheid bestaat tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. Inwoners die in de ge noemde periode in de gemeente Tholen zijn komen wonen en abusie velijk geen uitnodiging hebben ontvangen zijn uiteraard eveneens van harte welkom. bushaltes wonen. Veel van deze rommel komt na verloop van tijd in de verschillende voortuintjes terecht, hetgeen leidt tot grote ergernis Bericht voor de Thoolse school jeugd Onlangs bereikte het gemeente bestuur een aantal klachten van ernstige vervuiling in de naabij- heid van bushaltes. Deze vervuiling wordt met name veroorzaakt door leerlingen van de verschillende Thoolse scho len. In afwachting van de komst van de bus wordt er de voorkeur aangegeven om frietzakjdfe, pak jes brood, lege blikjes frisdrank en papierafval achteloos op de straat te gooien, ondanks de aanwezigheid van voldoende af valbakken. Alhoewel deze vorm van vervui ling op zichzelf al een probleem is, wordt daarnaast ook ernstige overlast aangedaan aan de men sen die in de nabijheid van de Een vriendelijk, doch dringend verzoek aah de Thoolse schooljeugd luidt dan ook: HOUDT THOLEN SCHOON in het belang van mij, van jou, van hem, van haar, kortom van ons allemaal!! De eerstvolgende spreekuren van burgemeester en wethouders vinden plaats op dinsdag 20 januari a.s. in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk Burge meester E Baerends houdt zijn spreekuur van 1 5.30 tot 16.30 uur. Op dat zelfde tijdstip vinden de spreekuren plaats van de wethouders L. J Koopman er J. Versluijs. Het spreekuur van wethouder C.J Moerland komt wegens ziekte van betrok kene te vervallen. Wilt u op een ander tijdstip met een van de kollegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01 666-2955, toestel 215. Het bestuur van de Stichting "Beter Wonen" houdt elke maandag van 11.00 tot 12.00 uur spreekuur in het gemeentehuis te Sint-Maar tensdijk voor aanvragen om woonruimte. De woningstichting is telefonisch bereikbaar onder nummer 01666-3359. Deze week is de ambtelijke commissie die het Stedenspel van 1 3 maart a.s. voorbereidt begonnen met de definitieve samenstelling van de Raad van Adviseurs, de zogenaamde denktank. Enige tijd geleden werd de Thoolse bevolking reeds in de gelegenheid gesteld zich kan didaat te stellen voor een plaats in deze Raad van Adviseurs Daarvoor zijn formulieren verkrijgbaar op het gemeentehuis en in de gemeen telijke postkantoren en -agentschappen. Tot uiterlijk woensdag 20 januari kunt u alsnog uw kandidatuur hiervoor stellen, hetzij schrifte lijk via het genoemde formulier, hetzij telefonisch, tel. 01666-2955, de heren Bakx of Van der Vlies. Specialisatie wordt verwacht op een van de navolgende terreinen: Kerk en Bijbel; Flora en fauna; Literatuur; Lichte muziek; Klassieke muziek; Sport; Radio .en televisie; Geschiedenis; Wetenschap en techniek; Beeldende Kunst. SPORTTEAM v De eerstvolgende training van het sportteam vindt plaats op dinsdag 27 januari a.s. in de sporthal te Tholen en wel van 21.00 tot 22.30 uur. Een ieder is van harte welkom om de trainingen bij te wonen. Truus Ranzijn had de eerste dagen tè veel stof te verwerken in één keer. Zodat het haar af en toe duizelde. Het huwelijk van Giep en Nelie kapot; beiden geven elkaar de schuld. Nelie heeft alle meubelen en verdere gemeenschappelijke bezittingen weg laten halen uit Leuven en ergens opgeslagen. Tot na de uitspraak van de rechter. En haar eigen vader gaat hertrouwen. Op zijn een en zeventigste jaar. Met een we duwvrouw van zes en zestig. Het ene is al gekker dan het andere. Ze is een dag in Purmerend geweest en heeft daar gevorst. Of men iets weet over een man, waarmee haar zuster omgang heeft. Een man, wiens vrouw al een jaar of tien in een psychiatrische inrichting vertoeft. Santpoort. En zo komt ze te weten, dat de man Dirk de Hen heet en een boerderij heeft aan de Jisperweg in de Beemster. Zijn vrouw is een Doodewaard. Dan herinnert Truus zich een familie Doodewaard, waarvan twee kinderen in een gekkenhuis zaten, zoals men dat vroeger noemde; Meer en Berg bij Haarlem. Vast en zeker is De Hens vrouw er familie van. Van haar vader komt ze meer over Dirk de Hen te weten. Hij doet niets meer, want hij heeft zo ongeveer zijn koetjes op het droge. Hoe oud? Nou, ook al een eind in de vijftig. Misschien zelfs ouder; Freerk Ranzijn weet het niet meer zo precies. Heeft in elk geval twee volwas sen zonen, die op het bedrijf wonen. Met hun vrouw en kinderen. Want het is een behoorlijk groot spul, daar aan de Jisperweg. Ook over de aanstaande vrouw van haar vader gaat ze op informatie uit. In Sint Pancras, maar daar is men bepaald niet zo toeschietelijk en beziet men deze lelijke vrouw met een behoorlijke dosis wantrouwen. Daarom rijdt ze door naar Broek en daar komt ze meer te weten. Elsje Tromp is een weduwvrouw met een stuk of wat kinderen, die allemaal getrouwd zijn óf het huis uit. Elsje is niet getapt in de Langedijken, dat verneemt Truus al heel spoedig. Als heel jong meisje getrouwd met een goed gesitueerde koolboer, bij wie ze binnen de tien jaar een zestal kinderen heeft. De man overlijdt en een jaar of drie later hertrouwt ze met een organist, Kees Tromp. En die naam wekt bij Truus herinne ringen. Ze ziet hem nog lopen aan de zijde van de dikke Els, met achter hen de kinderschaar, die later aangegroeid is tot negen stuks, want Kees blaast in dit opzicht ook zijn partijtje mee. Al heel spoedig bleek, dat Kees niet 't minste verstand had van kool verbouwen, zodat Elsje het bedrijf voor een kapitaal verkoopt. Kees kent in feite maar één ding; orgelspelen. Daarom koopt ze voor hem in Schag&n een winkel pand en installeert hem daar met orgels, piano's en nog andere mu ziekinstrumenten. Kees Tromp is hier beter op zijn plaats dan in de Langedijker klei. De winkel is meteen een succes. Hij breidt binnen een paar jaar uit iriW het geld van zijn vrouw. Het elektronische orgel doet zijn intrede; Kees en Els verzetten bijtijds de bakens. Maar als Kees door een verkeersongeluk om het leven komt, is voor Els de aardigheid er af. Ze verkoopt de bloeiende zaak en laat een bungalow bouwen in Sint Pancras, haar geboorteplaats. En dan is de cirkel rond, begrijpt Truus. Want heel wat oudere ingezetenen van Sint Pancras zullen Elsje wel gekend hebben als tuindersmeid, wier vader boerenarbeider was. Dus de underdog. Behorende tot de massa der bezitlozen. Terwijl ze nu zo ongeveer de rijkste vrouw van het dorp is, als ze in haar mooie bungalow gaat wonen-Zo ontstaat er jaloezie. Truus komt ook nog teWten. dat Els der traditie getrouw vrijdags naar de Alkmaarse markt ging, zoals Freerk Ranzijn. Daar hebben beiden elkaar ontmoet. Het weerzien werd gevierd, want men kende elkaar immers van vroeger, toen er een controverse was, want Freerk Ranzijn was als kerkeraadslid gepasseerd; in zijn plaats was werd toen Kees Tromp benoemd. Els en Freerk halen die eerste dag oude herinnerin gen op, tot de vrouw hem uitnodigt mee te gaan naar Sint Pancras, naar haar huis. En als ze verneemt, dat Freerk weduwnaar is en in een bejaardentehuis in de stad woont, zegt ze bout portant; "Dat is niks voor jou, Freerk, pakje boeltje maar in en kom bij mij." Vader Freerk heeft over dit bedekte aanzoek niet lang nagedacht. Hij belt haar een paar dagen na de ontmoeting op en zegt te willen praten. Dat kan. Elsje rijdt in haar Mercedes naar Purmerend en haalt daar Freerk op. In Sint Pancras verwent ze hem tot en met: een borreltje, wat lekkere hapjes, goeie sigaren, een gemakkelijke stoel bij het raam met een mooi uitzicht.... De beslissing is voor Freerk Ranzijn niet moeilijk; hij vraagt Els ten huwelijk en deze zegt meteen "ja". Want al is ze nu in de zestig, alleen is maar alleen. Hartje zomer trouwen Freerk en Elsje. In het oude kerkje van Sint Pancras. Behalve de dochters van de bruidegom zijn er de negen kinderen van Elsje met hun echtgenoten, verloofden of vrienden, is-er veel belangstelling uit de Langedijken. Daarna gaat het gehuwde paar een reisje maken. Elsje heeft dit allemaal bekokstoofd. Zij domineert, zoals ze dat in haar tweede huwelijk met Kees Tromp ook heeft ge daan. Freerk vindt het al lang goed. Na het huwelijk, nog voor de receptie begint, is de nieuwe mevrouw Ranzijn uitermate hartelijk tegen haar beide stiefdochters. "Kinderen, jullie zijn bij ons altijd hartelijk welkom, hoor! Beschouw onze bun galow maar als jullie tweede tehuis. En noem me alsjeblieft gewoon Els, he?" Tussen Truus en Nelie is er op deze dag wapenstilstand. Dat hebben ze afgesproken. Er wordt dus met geen woord gerept over Giep of Dirk en ook worden er geen vragen gesteld. Maar een angeltje stak Truus, zodat ze toch op droge toon zo langs haar neus weg vroeg: "Waarom is Dirk eigenlijk niet meegekomen? Mij dunkt, zoveel hoeft hij aan de Jisperweg toch niet meer te doen met zulke grote zoons op het erf!" Nelie is geschrokken en verbleekt. Ze sist naar haar zuster tussen de lippen door, zonder haar aan te kijken: "Je bent een rotgriet, wantje bent natuurlijk aan het wroeten geweest. Anders zou je niet zoveel weten. Dat is voor jou als ambtenaar in Den Haag zeker een koud kunstje, he?" Truus glimlacht enkel en antwoordt op kalme toon: "Kijk. dat is nu voor jóu een vraag en voor mij een weet." Maar daarop heeft Nelie niet meer gereageerd. Met een koele handdruk nemen ze die avond van elkaar afscheid. Truus kijkt haar door het raam van het restaurant, waar de receptie wordt gehouden, na. Terwijl ze rookt, ziet ze een zwarte auto langzaam nader komen. Een portier wordt geopend; Nelie stapt haastig in. In een flits heeft Truus het gezicht gezien van een grijzende man met een sigaar in zijn mond. Zal Nelie's geliefde wel zijn, verondersteld haar zuster. Ze doet maar. Ik heb haar gewaar schuwd.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 5