GESLOTEN filmavond: CONVOY RECLAME B. VAN MIERL0 PREDIKBEURTEN 2 EENDRACHTBODE Donderdag 15 januari 1981 Tholen Weekend-reclame Tompoezen 4 voor ...3.45 Kadetjes 5 halen 4 betalen Slagroomtaart voor slechts4.95 Bakkerij J. van Oost Botermarkt 12 Tholen Bloemenhandel Kouwen-den Engelsman wegens enorm succes gaan wij door met onze speciale weekendaanbieding Let op: CHRYSANTEN 1.95 FRESIA'S 1.35 Nieuwe voorraad ZIJDENSTUKJES 4.95 Onze specialiteit BRUIDSWERK tegen zeer lage prijzen. Grafwerk, tafelstukken enz. BL0EMSTUKJES vanaf 5.00 Bloemenhandel Kouwen-den Engelsman J.F. Kennedystraat 5 Oud-Vossemeer tel. 01667-693 RUMBONEN 1.50 Sint— Annaland Stavenisse Sint- Maartensdijk a.s woensdag 21 januari is onze zaak de gehele dag Noordpoort 1, St. Maartensdijk. Scherpenisse H.A.V. H0UTE ZN Dus voor halve prijzen. H.A.V. H0UTE EN ZN WEEKENDDIENSTEN dierenarts stichting blijf van m'n lijf Nog geen notabel Na twee vrije stemmingen is er nog geen notabel gekozen in de hervormde ge meente als opvolger van de niet her kiesbare L.J. Stoutjesdijk. Zaterdag over een week zal de beslissing vallen bij een derde stemming tussen de twee kandi daten met de meeste stemmen: W.A. Blaas en J.A.C. Gaakeer. De periodiek afgetreden kerkvoogd P.J. Drooger en notabel J.C.A. Geuze zijn herkozen. Diefstal fiets De fiets van het dochtertje van J.S. in de Eendrachtsweg is maandag voor de winkel meegenomen en tot dusver nog niet tercht. De politie onderzoekt de vermissing. Jaarvergadering M.A.C. De motor- en automobielclub M.A.C. heeft op woensdagavond 7 januari in Hof van Holland de jaarvergadering gehouden. De opkomst van de leden was niet zo groot als op andere jaren. De voorzitter J. A. van 't Hof opende de vergadering en heette alle leden harte lijk welkom. Dat M.A. C. een groeiende vereniging is bleek ook weer in het af gelopen jaar, waarin zich weer 12 nieu we leden aanmelden om de gezellige oriëntatieritten te rijden. Dhr. A. v. Dij- ke toonde zich een voortreffelijke pen ningmeester gezien de steeds stijgende kosten behoefde er geen contributie verhoging plaats te vinden, maar ook dank zij de sponsors die het afgelopen jaar in nogal wat ritten hebben bijge dragen. De voorzitter J. A. v. 't Hof werd met grote meerderheid van stemmen herkozen als voorzitter. Ook de verkiezing van een nieuw kas- commissie leverde geen problemen op. Tijdens de rondvraag kreeg een ieder ruimschoots de gelegenheid tot het stel len van vragen die hoofdzakelijk be trekking hadden over het rijden van de ritten, de prijsuitreiking e.d. waarna de voorzitter de jaarvergadering kon slui ten. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de sekretaris L. Geluk, Molenvliet- sedijk 13 tel. 2741. Film in het jeugdhonk Zaterdag wordt er in het jeugdhonk van het nieuwe gemeenschapscentrum aan de Zoekweg om 8.00 uur een film ge draaid. Om half acht kan men terecht. Riolering en noodbestrating in "Buitenzorg"ll. Drie aannemers waren uitgenodigd voor inschrijving van rioleringswerk - en noodbestrating in bestemmingsplan "Buitenzorg 2". Men kon inschrijven zowel voor perceel A en B als voor de massa. Gebr. Moerland te Sint Anna- land had een bedrag voor perceel A van 51.000,— voor B '28.700,—voor de massa van 79.700,— A. Klippel te Stavenisse resp. 49.900,— 28.000,— en 77.900,- A. V.d. Werf te Scher- penisse voor 48.000,— 26.800,— en de massa voor 74.800,- waarmee hij het laagste bedrag noteerde. voorprogr.: stunt en Speedy Gonzales films vrijdag 23 jan. om 8 uur. Plaats: Zaal de Kroop Visstraat 19 Tholen. Organisatie: M. C. Tikkie Truch. Toegangsprijs 3.50 Avertentie I.M. Bestuurslid Weizijnsorgaan Raadslid mevr. N.M.J. Boissevain-v van Riet is aftredend als bestuurslid van de stichting Weizijnsorgaan. Het stich tingsbestuur heeft b en w laten weten, herbenoeming op prijs te stellen. Het college wil aan dat verzoek voldoen en stelt daarom de gemeenteraad voor, mevr. Boissevain opnieuw aan te wijzen als vertegenwoordigster in het algemeen bestuur van het Weizijnsorgaan. Geen restaurant Visstraat Op de hoek Visstraat/Kaay komt geen visrestaurant. In maart vorig jaar ver kocht de gemeenteraad hiervoor grond aan dhr. J. Tholenaar, maar deze heeft b en w onlangs bericht, dat hij als gevolg van financiële omstandigheden ge dwongen is om het bouw- en exploita tieplan niet door te laten gaan. Op grond hiervan dient dhr. Tholenaar ook af te zien van de aankoop van de grond. B en W betreuren het, dat het in principe goedgekeurde bouwplan niet uitgevoerd kan worden. Het college heeft nader onderzocht of en in hoeverre met ge bruikmaking van krediet- en garantie regelingen alsnog een basis zou kunnen worden verleend voor uitvoering van het bouwplan. Dat onderzoek is in zoverre negatief uitgevallen, dat onvoldoende soelaas kon worden geboden. Het raadsbesluit van maart vorig jaar moet nu ingetrokken worden. W.t.c. "De Fuik" Het bestuur van wielertoerclub De Fuik heeft deze week een verandering onder gaan. Na periodiek aftreden zijn de vol gende personen in het bestuur gekozen: P. Bijl voorzitter, A. Volwerk penning meester; A. Mosselman, secretaris en bestuursleden zijn: mevr.L. Tichem en W. Schot. Sponsor van de wielertoerclub blijft zoals vanouds: Hof van Holland. Op 21 januari komt het nieuwe bestuur bijeen om de plannen voor het komende seizoen te bespreken. Parkeerplaatsen Buitenzorg In verband met het gereedkomen van het woningbouwprogramma 1979 ïn het bestemmingsplan Buitenzorg II kan op korte termijn overgegaan worden tot de aanleg van trottoirs achterpaden en parkeerplaatsen. B en W vragen hier voor geld van de gemeenteraad. "De Kogge" hijst de vlag. Grote vreugde bij de Thoolse w.s.v. "De Kogge", want dezer dagen kwam het verheugende bericht binnen, dat Gede puteerde Staten van de provincie Zee land (de gemeente Tholen had al eerder goedkeuring verleend) de plannen voor de nieuwe haven hebben goedgekeurd. Zoals het nu naar uit ziet zal omstreeks de maand april de noodzakelijke orde ning in de Eendracht plaats kunnen vinden en aan ongeveer 135 plezier vaartuigen een goede meergelegenheid geboden worden. Er komt dan een einde aan de wildgroei van ligplaatsen in de Eendracht. De her en der verspreid lig gende plezierboten in de dode arm van de Eendracht, de zg. Baai van Duiven- dijk, en de Thoolse handelshaven zullen dan een definitieve plaats kunnen krij gen. En dat niet alleen. Ook zal er nu gelegenheid zijn voor passanten om het stadje Tholen aan te doen. Het is te ver wachten dat vele watersporters in de toekomst hiervan gebruik zullen maken, omdat Tholen immers vele mooie en goede dingen te bieden heeft. Begrijpe lijk dat w.s.v. de Kogge veel werk te wachten staat: immers er komen nog steeds aanmeldingen voor een ligplaats binnen en vóór iedereen een geschikte plaats heeft en alles geregeld is zoals het behoort, zal er nog veel werk verzet moeten worden. Na 2 jaar aktief te zijn geweest is het te begrijpen, dat De Kog ge de feestvlag hijst. Advertentie I.M. Ouderavond "De Fabeltuin". In haar gebouw aan de Molenvlietse- dijk, hield peuterspeelzaal "De Fabel- tuin" donderdag 8 januari een ouder avond. Dhr.P. Teunissen opende de avond met een welkomstwoord. Op de agenda stond de verkiezing van 5 nieu we bestuursleden. De dames: Van Oos ten, Evegroen, Quist, Zoetewey en dhr. Bijl traden af. Zij kregen van mevr. van Dijke bij de dankwoorden een bloemet je aangeboden. Als nieuwe leden wer den gekozen: Mevr. Uffing, Deurloo, Kleppe, Wezenaar en Quist-Vroegop. Het verdere programma werd verzorgd door mevr. Osta en Omme van de Werkgroep Lievensberg uit Bergen op Zoom. Na een korte inleiding vertoonde men de film: Kind en ziekenhuisopna me". Na afloop werd nog gediscussieerd over de situaties in de film en de pro blemen die zich kunnen voordoen bij opname van een kind in het ziekenhuis. Ondanks de slechte opkomst was het een nuttig programma. Vogelvreugd Voorzitter L. Ponse van vogelvereniging Vogelvreugd, reikte vrijdagavond in zaal Hof van Holland tijdens een gezel lige druk bezochte bijeenkomst, de prij zen uit welke door de leden gewonnen werden tijdens de tentoonstelling van 22-11-80. J. de Engelsman J?n. kreeg de generaal-kampioenbeker en het bonds- kruis. Bekers en bloemen waren voor de A.kampioenen: B. Jeroense, W. Quist en J. den Engels man Jzn. De derby-prijs was voor P. Pipping en stamkampioen was J. Je roense. De wisselbeker, de ag. J. Praat beker waren voor J. den Engelsman Jzn. en W.S. Quist. Na het officieële gedeelte ging men over tot een spelletje bingo, waarbij mooie prijzen te verdelen wa ren. Stadsactiviteiten. De vereniging voor Thoolse Stadsacti viteiten, welke vorig jaar werd opgericht om te komen tot een coördinatie van allerhande festiviteiten welke binnen Tholen plaatsvinden, gaat vanavond om 8 uur vergaderen in de kleine zaal van de Gasthuiskapel. Er zijn uitnodigingen verstuurd aan de verschillende scholen, verenigingen, clubs, etc. welke belang hebben bij een dergelijke coördinatie. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Op de agenda staat naast de verkiezing van nieuwe bestuursleden, en de terugblik op 1980, vooral als belang rijk punt: Wat gaan we doen in 1981? Burgerlijke stand Geboorte: Adriana Lijsija dv. L. de Jonge en J.N. Bossers, Pieternella Johanna dv. J.I. de Rijke en E.J. Schot, David zv. R. van Homoet en H.M. Bokkers, Gerdina Cornelia dv. C. Verkerke en C.T. Rijn berg, Jeroen Benjamin zv. M. Geluk en M. de Boer, Cindy Christiana Johanna dv. W.N.J. Veraart en A.G.L. Bos chman, Jacob Meeuwis Marinus zv. C.L. van Dis en F.H. van den Bos, Dio- Advertentie I.M. nisia Catharina Apollonia dv. J.C.C.M. de Vet en A.A.J. Pijpers, Adriana Wil- lemina Hermina dv. A. Zwaai en C.H. van Vossen, Rikkert zv. J. H.M. van Erp en V. Septer, Martina Dingena dv. J.A. den Engelsman en F. Burgers. Huwelijk: Petrus A.M. Mutsers, 29 jr. met Cornelia B.M. Balemans, 30 jr. Adriaan D. den Engelsman, 25 jr. met Wilhelmina J. Brouwer, 23 jr., Egbert H. van Zetten, 24 jr. met Willemina C. Quist, 21 jr. Nieuwe-ouderling-kerkvoogd Zondagmorgen vindt in de Hervormde Gemeente de bevestiging plaats van de nieüwe ouderling-kerkvoogd, dhr. Iz. Roggeband, die al eerder een kerkelijke functie bekleedde. Hij volgt dhr. Lob- bezoo op, die wegens gezondheidsrede nen is teruggetreden. Gat in wegdek In de late avonduren werd deze week door de politie ontdekt, dat er in de Bou Kooijmanstraat een gat in het wegdek gevallen was. Het onverwachte euvel hield gevaar in voor het verkeer. Daar om nam de politie veiligheidsmaatrege len door een stukje af te zetten met een hek en lampen. De andere morgen zorgde Gemeentewerken voor herstel. Bedrijfsterrein Duivekeetseweg Het gemeentebestuur heeft plannen voor de aanleg van een bedrijfsterrein aan de Duivekeetseweg, maar ook de Veerstraat is nog in onderzoek. Wet houder J. Versluijs deelde dat mee in de commissie bedrijfsleven. Het terrein is o.a. bestemd voor bedrijven die in de bebouwde kom niet meer uit de voeten kunnen. Slager en groenteboer dicht ln het afgelopen jaar is de winkel stand achteruit gegaan door de sluiting van slagerij Simmers en de enige groen teboer van Dienst. Daar blijft het echter niet bij omdat er nog meer veranderingen op stapel staan. Voor het Distributie-Planologische On derzoek (DPO) in de praktijk gehan teerd wordt door het gemeentebestuur, zijn er weer al zaken achterhaald. Wet houder Versluijs zei in de commissie bedrijfsleven, dat de eindfase met het DPO in zicht begint te komen. De voor bereidingsperiode was lang, maar ad viezen van het consumentencontact, het K.N.O.V. en het C.I.M.K. zijn nu ook binnen, zodat er conclusies getrokken kunnen worden. Burgerlijke stand Geboorte: Abraham Franciscus zv. A.F. v.d. Zande en T.M. van Dijke, Cindy Diane dv. J.I. Uyterlinde en M. Gort, Huibrecht Pieter zv. M.P. de Graaff en J.M. Pollie. Huwelijk: Johannes H. Verweij, 22 jr. met Maria J. Aarnoudse, 19 jr. Franciscus J.P. Ha- vermans, 23 jr. met Margaretha M. Mosselman, 21 jr. André M. Hendrikse, 26 jr. met Krina J.M. Houke, 20 jr. Ga- briël P. Havermans, 21 jr. met Anna P. Heijboer, 23 jr. Hendrikes Boer, 25 jr. met Tannetje P. Geuze, 23 jr. Marinus A.M. Veraart, 26 jr. met Cornelia A.W.J, de Wit, 22 jr. Overlijden: Anna Johanna van der Maas, 60 jr. wv. J.G. Polderman, Maria Voshol, 68 jr. wv. J. van Driel, Anna Hommel, 79 jr. Biljarten De Treffers H. Hommel hoogste serie 14 caramboles en 2.73 beste gemiddelde, kortste partij B. den Hollander 23 beur ten. R. van der Jagt Sj. Etienne 0-2, H. Hommel-P. Vis 2-0, B. den Hollander- M. Moerland 2-0, G. Havermans-P. Hommel J.zn. 0-2 J. Burgers-K. Burgers 2-0. K.O.T.: G. Schot kortste partij 20 brtn. en 2.05 beste gem., C. Wessels hoogste serie 26 car. F.Hommel Jzn. D. Polder man 2-0, J. Rijstenbil - J. Schetters 0-2, A. Goudzwaard - J. Potappel 0-2, F. Hommel Abrzn. - C. Wessels 2-0, A. Havermans - W. de Leeuw 0-2, H. van Daalen - A. van Daalen 2-0, L. Vroegop - J. van Daalen 2-0, A. Goudzwaard R. Mosch 2-0, T. Schot - A. Douw 0-2, M. Istha - J. Kruf 2-0, G. Schot - P. Moer land 2-0. Nooit Gedacht D. van Dam werd be kerwinnaar door M. van Hees in 17 brtn met een gem. van 3.00 te verslaan. Voor de competitie won W. Heijboer in 19 brtn van J. van Meer, hoogste serie 25 en gem. 6.16. Samen kerk zijn De Sint Willibrordusparochie gaat bij voldoende belangstelling in de Vossen- kuil vijf bezinningsavonden organiseren met als thema 'Samen kerk zijn in onze tijd'. Pastoor Ten Dun, volwassencate- chpet van het dekenaat Bergen op Zoom heeft de leiding. Secretaris P. Plompen regelt de organisatie van deze bijeen komst op 9,18 en 23 februari en 11 en 17 maart. Atletiek Rinus Jeroense heeft zondag in Zegge een halve marathon op zijn naam ge schreven met een tijd van 1.12.10. Hij was hiermede de snelste senior maar moest wel veteraan Rom Jansem 30 se conden voor laten gaan. Jan Baarends werd 14e in 1.20.16 en Johan Konings 32e in 1.25.27. Er waren 133 deelnemers. Jongeren naar Amerika Er leven momenteel plannen bij de plattelandsjongeren van Zeeland, vere nigd in P.J.Z.C., en K.P.J. om e geza menlijke reis te gaan maken naar Ame rika. Deze zal op 20 juni a.s. vanaf Schiphol vertrekken waar men op 12 juli hoopt terug te keren. Om de kosten enigzins betaalbaar te houden zal men bij gastgezinnen worden ondergebracht en zal men zich in hoofdzaak beperken tot het Oosten van Amerika en het wes telij gedeelte van Canada. De trip heeft een gecombineerd agrarisch en touris- tisch karakter waarbij onder andere be zoeken aan New York, Washing- ton,Pittsburg,Niagara Falls.Toronto, London en Lake Placid op het pro gramma staan. De trip staat onder lei ding van Harrie Wijermans uit Goes bij wie men zich töt april kan opgeven. 500 gr Hoestmelange, griotten, turino's en tum-tum per zakI V ri jdag en zaterdag De echte ZEEUWSE BOLUSSEN. voor0.60 Zolang de voorraad strekt! Bestel daarom vroegtijdig! Uw warme bakker F.D. Rooseveltstraat tel. 428 Advertentie I.M. Bestrating Weelhoekstraat Binnenkort zal de oplevering plaatsvin den van een aantal huizen aan de Weelhoekstraat in het bestemmingsplan Oost. In verband hiermee is een plan gemaakt voor de aanleg van de defini tieve bestrating. Met de uitvoering zal zo spoedig mogelijk worden begonnen. Maandaêmiddag vragen b en w hier voor geld van de gemeenteraad. B en W hebben een perceel grond ver kocht aan P.C. de Wilde, wat inmiddels door g.s. van Zeeland is éoedgekeurd. Burgerlijke stand Geboorte: Abrahamina Dimmerina dv. G. Gunter en C.D. Scherpenisse, Gijsbert Edwin zv. E. Malenstein en H.E. Beekhuis, José dv. L. Arends en M. Land, Petra dv. W. Bazen en C. Geluk, Johanna dv. J.J.P. Boulogne en J.M. Moerland, Jan zv. J. Gunter en M. Heuvelman, Dingena Pieternella dv. D.J. Theunisse en P. Goudriaan. Huwelijk: David Nijssen, 23 jr. met Kaatje A. van de Repe, 19 jr. Abraham P. -Goedege- buure, 25 jr. met Hetty I. Weggemans, 23 jr. Overlijden: Jacob Cornelis Moerland, 93 jr. wv. M.J. Rijnberg, Johannis Rijnberg, 76 jr. wv. H. Manteau, Klasina den Haan, 77 jr. ev. M.v.d. Boogaart. Grondverkopen B en W hebben een perceel grond ver kocht aan J.L. Bruijnzeel en aan C.J. van Oost, wat inmiddels is goedgekeurd^ door g.s. van Zeeland. V.Z.O.S. hield ledenvergadering In plaats van de gebruikelijke donder dagavond repetitie werd het 8 januari voor V.Z.O.S. een ledenvergadering, die werd begonnen met zang en schriftle zing, waarna voorzitter W. Fase weer een nieuw lid kon begroeten. Secretaris J. Vroegop bracht in herinnering wat op vorige ledenvergadering was besproken en penningmeester M. Fase had welis waar geen groot financieel overschot, maar er was toch nog een batig saldo van een 7CL- een jaar eerder was er een groter overschot vanwege de collecte tijdens de jubileumavond. De penning meester hoopte echter inclusief de ge meentelijk subsidie te kunnen rondko men. Voor de leden kwam een vrijwilli ge regeling tot stand voor contributie betaling per bank in het bestuur werden de dames Goedegebuure-Lannooy en de Rooy herkozen. In de pauze werd de band beluisterd va-n de kerstzangdienst. De voorzitter deelde vervolgens mee, hoe mevr. J. den Haan-Van der Jagt 25 jaar lid was van V.Z.O.S. en overhan digde haar onder dank voor dit trouw lidmaatschap een oorkonde en envelop met inhoud. Mevr. van der Jagt zei in haar dankwoord dat het voor haar een grote liefhebberij was, dat ze nog veel jaren hoopt te kunnen beoefenen. Hier na werd van gedachten gewisseld of men de jaarlijkse uitvoering in de oude vorm moet voortzetten, dan wel een eventuele zangavond in het Dorpshuis organise ren. Voor het laatste werd besloten en het bestuur zal zich verder over de or ganisatie daarvan buigen. Bestrating Tienhoven Voor bestratingswerkzaamheden van de Tienhoven in het bestemmingsplan 'Achter de Molen', door het gemeente bestuur in december aanbesteed waren 2 inschrijvingen, nl. A. Goedegebuure te Sint Annaland voor 15.800,en C.W. van Haaften te Stavenisse voor 15.600,— aan laatstgenoemde werd het werk gegund. Voor de Zending te St. Annaland wordt op D.V. 20 januari weer oud papier opge haald 's avonds vanaf half zeven. Zet u het weer gereed. Bij voorbaat dank. Advertentie I.M. Ook jeugd in competitie Voor het eerst komt de tafeltennisvere niging Smash met een jeugdteam in de competitie uit. Zaterdag begint het tweede deel van het seizoen 80/81 in de afdeling Brabant. De twee junioren en twee adspiranten komen uit in de junio renklas 3B. Ze ondergaan de vuurdoop in de uitwedstrijd tegen het Markiezaat. Het eerste team komt dankzij het kam pioenschap uit in de 4e klas A tegen Belcrum 5. Het tweede team speelt in de 5e klas A. De beide seniorenteams spe len om drie uur thuis in de gymzaal aan de Bierensstraat. Clubcompetities Leon Hommel - Peter van Schetsen 11-21, 14-21 Adri Fase - Kees Vroegop 21-15, 21-17, Adri Fase - Martin v.d. Klooster 12-21, 16-21 Henk v.d. Steen Piet van Dijke 21-14, 21-8, Piet van Dijke - Rien Goedegebuure 13-21,9-21. Burgerlijke stand Geboorte: Hendrik Johannis zv. M.J. de Rooij en A.S. Cijsouw, Jacobus Cornelis zv. J.C. Heijboer en J. de Ruiter, Cornelia Wil lemina d9. N. Smits en l.G. Hage, Be rend Jan zv. H. de Ruiter en M.C. Boomsluiter. Ds. Gorissen beroepen De Hervormde Gemeente Voorthuizen heeft een beroep uitgebracht op ds. W.J. Gorissen, die inmiddels weer al vier jaar in Stavenisse werkzaam is. Burgerlijke stand Geboorte: Hanneke dv. G.M. van As en J.A. Scherpenisse, Anna Jacoba Catherina dv. J. Poot en M.C.M. Franke. Fa. P. Nagelkerke en Zn. Advertentie IM Verkoop landbouwgrond Dhr. J. Nelisse was de hoogste inschrij ver voor een perceel landbouwgrond van 2.01.70 ha aan de Oudelandseweg. Eind vorig jaar kreeg de gemeente de vrije beschikking over deze grond, waarna in overleg met de commissie onroerende zaken tot verkoop werd be sloten. B en W noemen de door dhr. J. Nelisse geboden prijs aanvaardbaar. Prijs met sportpfijsvraag De dertienjarige Mavo-leerling Gert- Jan van Vossen is de gelukkige winnaar geworden van de derde landelijke prijs in de Pony sport prijsvraag, die mede door dealer sporthuis Dingemans te St. Annaland werd georganiseerd. Gert-Jan nam dinsdagmiddag bij dhr. Dingemans de prijs in ontvangst: twee trainings pakken en sportschoenen, wat hem als voetballer in het C-l team van Smerdiek goed van pas komt. Hij had ook een vrijkaart voor een heel seizoen van een eredivisieclub kunnen krijgen, maar ge zien de afstand en het vervoer koos Gert-Jan voor kleding en schoeisel. Hij kreeg vorige zomer het wedstrijdformu lier bij de aankoop van voetbalschoe nen. Behalve een aantal namen van ere- en eerste divisie clubs ging het ook om een slagzin en die was in de ogen van de jury raak: Pony schoenen en kleding, dat is ieders verlangen, want als je met Pony schoenen schiet, is het altijd han gen. Die vondst was goed voor de derde lan delijke en de eerste regionale prijs van Zeeland, Brabant, Limburg. Sporthuis Dingemans houdt in samenwerking met Pony binnenkort weer twee acties. De eerste is aantrekkelijk voor de vereni gingen omdht men via een premiesys teem trainingspakken kan sparen. De tweede is jn samenwerking met jamfa- briek De Betuwe. Gert-Jan doet in elk geval weer mee gezien het mooie resul taat dat hij behaalde. De Huizenmarkt Al geruime tijd vormden het zestal koopwoningen aan de Korte Vest tegenover de achterkant van het ge meentehuis een heet hangijzer op de Smerdiekse woningmarkt. De huizen staan leeg vanaf april 1980, maar nu, ruim acht maanden later, gingen de eerste huizen van de hand. Vrij snel achter elkaar werden onlangs drie van de zes huizen verkocht, die plotseling belangstelling is ontstaan nadat de wo ningen veranderden van premie b - in premie a woningen. Het zal velen ge noegen doen te vernemen dat de huizen bewoond gaan worden. Niet alleen de eigenaar en de makelaar, maar ook het gemeentebestuur. De sloop door de fir ma Jeroense van de huizen aan de Wil- helminastraat is vrijwel voltooid. De vroeger zo levendige straat is nu veran derd in een mistroostige vlakte. De nieuwbouw-woningen onder de Groe- nedijk zijn voltooid en enkele zijn er ook al bewoond. Men is nog doende met de bestrating. Toerclub 'Tandje Bij'. Binnenkort wordt bij de toerclub 'Tandje Bij' beslist over de aanschaf van nieuwe wielerkleding. Het bestuur streeft er naar om het fietsseizoen met een nieuwe uitmonstering te starten. Onlangs zijn de collega-toerclubs inge licht over het ontstaan van de nieuwe vereniging met daarbij een verzoek om met 'Tandje Bij' een positieve samen werking op te bouwen. Het bestuur hoopt dat dit doel komend seizoen kan worden bereikt. Men is ook gestart met een donateurs-aktie om de kaspositie te verstevigen en een verdere aktiviteit is een clublotto. Op 17 januari wordt een bingoavond georganiseerd, waarvan de netto-opbrengst eveneens in de clubkas kan vloeien. Deze nieuwe toerclub telt thans 17 fietsers. Wisseling kerkvoogd. Na 35 jaar zitting te hebben gehad in het college van notabelen en kerkvoogden, heeft de heer A.P. Geluk in verband met zijn leeftijd en om gezondheidsreden zijn functie als kerkvoogd beschikbaar gesteld. In zijn plaats werd notabel J.G. Bijl, tot kerkvoogd benoemd. Als nota bel bij de Hervormde Kerk bedankte de heer P.J. Koopman en als secretaris van de kerkvoogdij per 1 maart a.s. de heer J.J. Snoep. Hij wordt dan opgevolgd door de heer C.H. de Graaf. Grote materieele schade Op de kruising Nijverheids-/Provincial weg vond donderdag een aanrijding plaats toen J.C.D. uit Stavenisse vanaf de Nijverheidsweg geen voorrang ver leende aan L.B. uit Tholen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, maar de materiale materieele schade aan beide auto's was groot. Zaterdag clowns in Haestinge Was vorig seizoen de Dik-voor-mekaar- sho een groot succes, nu brengt 'Uit op Tholen' zaterdagmiddag om half drie in Haestinge Ciska Peters kinderkermis. Een twee uur durende theatershow met liedjes, clowns, goocheltrucs en een echt maanmonster. Een feestelijke middag voor de jeugd, die vast en zeker veel belangstelling zal trekken. Burgerlijke stand Geboorte: Marinus Cornelis Jan zv. P. van Dijke en M.W. van Oudenaarde Huwelijk: Wouter Suurland, 22 jr. met Kaatje A. Menheere, 21 jr. Overlijden: David van Houdt. 88 ev. M. Schot, Jan Hendrik Quaak, 68 jr. Jan Vroegop, 79 jr. ev. E. Vroegop. TEXTIELHANDEL Ruimt radikaal op om ruimte te maken voor de nieuwe kollektie: Zoals Dames en Heren truien. 2 halen 1 betalen. Ten Cate ondergoed uitlopende kleuren ijzersterk certiform kwaliteit. HEREN HEMDEN van 12.95 nil VOOT 7.50 HEREN SLIPS van 11 95 I1U VOOT 6.95 Ga dat zien bij Textielhandel en bespaar tientallen guldens. Advertentie IM Bestratingswerk Burgemeester Bouwensestraat. Voor dit bestratingswerk zijn door het gemeentebestuur de Thoolse aannemers N. de Rijke te Sint Maartensdijk en C. W. van Haaften te Stavenisse uitgeno digd. Alleen laatstgenoemde schreef in voor/ 15.500,— Jeugdvereniging "Scarpenesse" De jeugdvereniging hield vrijdag haar jaarlijkse ledenvergadering. Er waren zo'n 25 leden aanwezig. De avond werd geopend door de voorzitter waarna de jaarverslagen werden gelezen. Na deze twee agendapunten werd het jaarverslag van de discotheek voorgele zen, waarin het doen en laten van de discotheek in 1980 naar voren kwam. Hierover kwamen nog al wat vragen. Die werden beantwoord door Jaap Ha- ge. Na de discotheek volgde een van de belangrijkste agendapunten n.l. het Vervolg op pag. I 5" zondag 18 januari THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 (H.D.) en 18.30 uur ds. L. Wüll- schleger. GEREF. KERK 10.00 uur kand. A. W. W. de Ruiter 17.00 uur kand. C. Daleboudt, Zeven bergen. CHR. GEREF. KERK 10.00 en 18.30 uur leesdienst GEREF. GEMEENTE 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. HF.RV. GEMEENTE IMMANUEL 10.00 uur ds. R. C. A. v. Voorst Vader, Breda (voorb. H.A.). R.K. KERK za. 19.00 en zo. 10.00 uur H. Mis. OUD VOSSEMEER HERVORMDE MEENTE 10.00 uur ds. Th. v.d. Heijden (bev. ambtsdragers) 18.30 uur ds. Th. v.d. Heijden (voorb. H.A.). GEREF. KERK 10.00 uur dhr. A. de Jong, Hoogerheide 15.00 uur ds. J. Bras, Dinteloord. CHR. GEREF; KERK 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. GEREF. GEMEENTE IN NED. 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. R.K. KERK za. 19.00 en zo. 10.00 uur H. Mis. SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10.00 en 18.00 uur ds. M. D. Geuze di. 20 jan. 19.30 uur ds. M. D. Geuze (Bijbellezing). GEREF. GEMEENTE 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. GEREF. GEMEENTE IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 uur leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10.00 uur ds. W. J. Gorissen 18.00 uur ds. D. Scheepmaker, Dinte loord. OJJD. GEREF. GEMEENTE 9.30 en 18.00 uur ds. J. Schinkelshoek 14.00 uur leesdienst di. 20 jan. 19.30 uur ds. J. Schinkelshoek (Bijbellezing). SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 uur ds. J. G. van Loon HERV. GEMEENTE REHOBOTH 10.00 en 19.00 uur ds. J. J. Roodsant OUD GEREF. GEMEENTE 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. GEREF. GEMEENTE IN NED. 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst. R.K. KERK za. 19.00 uur H. Mis. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 uur ds. D. J. Budding do. 22 jan.: 19.30 uur ds. D.J. Budding GEREF. GEMEENTE (Bijbellezing 9.30 en 18.30 uurds. v. Vliet, Aagtekerke 14.00 uur leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10.00 en 18.00 uur ds. Tj. de Jong. GEREF. KERK 10.00 uur kand. C. Daleboudt, Zeven bergen 14.30 uur kand. A. W. W. de Ruiter GEREF. GEMEENTE 10.00. 14.30 en 18.30 uur'leesdienst wo. 21 jan. 19.30 uur ds. M. J. van Gel der, Nieuwerkerk (bev. ambtsdragers). SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 uur ds. A. B. Sysouw 14.30 uur ds. D. Scheepmaker, Dinte loord. GEREF. GEMEENTE 9.30 en 18.00 uur leesdienst. OUD GEREF. GEMEENTE 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10.00 en 15.00 uur ds. A. G. v.d. Stoel, Bergen op Zoom. ARTSEN Tholen, Oud-Vossemeer, Poortvliet en Scherpenisse (pat. Dr. Padt) Dr. Padt, Poortvliet, tel. 01662-400. St. Annaland, Stavenisse, St. Maartens dijk en Scherpenisse (pat. Dr. v.d. Bel) Dr. Veldman, Stavenisse, tel. 01663-400 St. Philipsland en Nieuw-Vossemeer Dr. Menger, St.Philipsland, tel. 01677-500 WIJKVERPLEEGSTERS Tholen en St.Philipsland Zr. J. Schot-Uijl, tel. 01660-2620 GESLACHTSZIEKTEN Het Zeeuwse Kruis, ma, wo en vr. 9-12 uur, tel. 01100-15892, toestel 35. Dr. A. Rinses, Scherpenisse, tel. 01666-2596, spr.u.vr. 18.30- 19.30 uur. za. 9.00 - 9.30 uur. In de week normale uren. WELZIJNSORGAAN THOLEN Vrijdag 16 jan. 14.30 uur Soc. Psych. Diensten Alg. Maatsch. Werk, 15.30uur Medisch Opvoedk. buro, 16.30 uur Consult, buro Alcohol en Drugs. ADVIESBUR. GEHANDICAPTEN Iedere 3de dinsdag van de maand L. van Beveren, Molendijk 18, Stavenisse, tel. 01663-467. TELEFONISCHE HULPDIENST Voor geestelijke en soc. nood 01180-15551dag en nacht bereikbaar. Opvanghuis voor mishandelde vrou wen, postbus 231, Middelburg, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. ALARMNUMMER 0011 AMBULANCE RODE KRUIS 01666-2954 WEEKEND AUTO HULPDIENST 01640-40888 KAMER VAN KOOPHANDEL Zitdagen elke 2de en 4de maandag van de maand in het gemeentehuis te St. Maartensdijk van 9-12 uur. STORINGEN ENERGIE Gebruikers PZEM 01660 - 3250, buiten kantooruren 01184 - 69191. HOOGWATERSTANDEN 16 t/m 22 jan. vrijdag 16 11.45- 0.04 zaterdag 17 0.36 - 13.05 zondag 18 1.48 - 14.15 maandag 19 2.49 -15.11 dinsdag 20 3.37- 15.59 woensdag 21 4.22 -16.39 donderdag 22 5.06-17.18 di. 20 jan Volle maan. 't

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 2