Jan Overeenkam... Gaatje nauwer Zeeland groeide met 3322 mensen Vervolg plaatselijk tiieuws d di d d di Ambtenaren bevorderd KAA BEE PAK EVEN U 1/1/ ZAKBOEKJE Donderdag 15 januari 1981 EENDRACHTBODE 15 Poortvliet Sint— Philipsland Informatie-ochtend V.O.S. Jaar 1980. GEBOREN; In de Gemeente Elders Totaal M» V* T. M. V. T. M. V. T. Tholen^ 30 33 63 2i 18 41 53 51 104 Poort vl iet 6 9 15 3 5 8 9 14 23 Soherpenisse 9 6 15 5 6 11 14 12 26 St-M'dijk 12 14 26 1 10 11 13 24 37 Stavenisse 9 11 20 3 6 9 12 17 29 3t-Annaland 10 26 36 5 6 11 15 32 47 Oud-VossemeerTJ tri T# 8 4ff 19 TJ5" 18 1 68 rit OVERLEDBN: Tholen 12 10 22 6 7 13 18 17 35 Poortvliet 2 4 6 6 3 9 8 7 15 Se he rp en is se 4 3 7 3 1 4 7 4 11 St-M'dijk 12 10 22 1 11 4 15 23 14 37 Stavenisse 1 4 5 2 1 3 3 5 8 St-Annaland 14 4 18 8 4 12 22 8 30 Oud-Vossemee 9 ff? 12 4ÏÏ 23 16 97 8 ffl INGEKOMEN PERSONEN! Uit de Prov. Óve rig Med. Buitenland Totaal M. V. T. M. V. T. M. V. T. M. V. T. Th. 15 10 25 78 90 168 6 10 16 99 110 209 Pvl. 1 2 3 18 17 35 9 8 17 28 27 55 Scherp 0 1 1 23 19 42 2 2 4 25 22 47 St-Md. 11 12 23 47 49 96 12 13 25 70 74 144 Stav. 0 4 4 8 20 28 3 4 7 11 28 39 St-Anl 2 3 5 21 31 52 0 1 1 23 35 58 O-Vmr. 1 3? 2 34 227" 29 255 61 4ff2" 4 3? 42" 8 7ff 37 35 72 293 331 £24 VERTROKKEN PERSONEN; Th. 15 16 31 97 88 185 4 5 9 116 109 22 5 Pvl. 3 3 6 15 13 28 0 0 0 18 16 34 Soherp 6 5 11 19 21 40 3 1 4 28 27 55 St-Md. 7 6 13 46 39 85 3 3 6 56 48 104 Stav. 7 4 11 5 10 15 2 3 5 14 17 31 St-Anl 5 8 13 17 26 43 2 4 6 24 38 62 O-Vmr. 5 4ff 4 4? 9 91 25 524" rit 61 457 1 T5 2 TH" _3 33 2ÏÏ7 42 297 5ff4 VERHUISD IN DE GEMEENTE: Vertrokken naar: (Saldi) Gevestigd uit: (Saldi) Toe- of afname dot b innenve rhu iz inger M. V. T. M. V. T. 1VI. V. T. Th. 28 17 45 15 14 29 -13 -3 -16 Pvl. 18 22 40 24 15 39 +6 -7 -1 Soherp. 22 20 42 14 16 30 -8 -4 -12 St-Md. 24 19 43 27 32 59 +3 +13 +16 Stav. 10 12 22 10 8 18 0 -4 -4 St-Anl 17 19 36 21 20 41 +4 +1 +5 O-Vmr. 16 24? 15 T2F 28 2TT +8 +12 9 Aantal voltrokken huwelijken; 113 Aantal ingesohreven echtscheidingen: 13 B.B. commandant VLOERBEDEKKING GRATIS GELEGD Kruisingen staan op het politieboekje 1981 Bisamratten. Uien blijven dik 40 cent. Werkgelegenheidsobject dat er wezen mag Niet missen Agrarische geur Ingrijpend Verantwoord Predikant A.B.G nam afscheid WOLEN^ STAVENISSE g ^■niursiMo OUD- Jrwfe <r~^x\ -n VOSSEMEER fé P008TVL/fr\% \s^AH V^*-y MAA^EIiSDlJK \Jfe- ANNA JACOBAPOLDFP voorlopige bestuur. Dit was- noodzake lijk omdat de jeugdvereniging sinds no vember geen vast bestuur had. Er werd mondeling gestemd over het al dan niet goed functioneren van het bestuur. Aangezien er geen negatieve stemmen waren werd het voorlopige bestuur ge kozen. De samenstelling en taakverde ling van dit bestuur is Voorzitter Lies- beth Verkerke, Vice voorzitter en be heerder van de bar Arie Bevelander, Secretaris Laura de Viet, Penningmees ter Dik van Splunter, Hoofd van de dis cotheek Jaap Hage en verder Ad Deur- loo en Piet van der Werff. Op deze avond werd ook de nieuwe kascommis- sie gekozen uit vertegenwoordigers van de oudercommissie en de leden. Dit werden Kees De Graaf en Kees van der Werff met als reserve Kees Geuze. De oudercommissie bestaande uit Laban Hage, Jan Verkerke, Kees de Graaf en Jos van Splunter, bleef ongewijzigd. Burgerlijke stand Geboorte: Annette dv. J. Breure en T.M. Vroegop Huwelijk: Adrianus P. Suijkerbuijk 21 jr. met Ja- nette Overberg, 19 jr. Overlijden: Willem Quaak, 80 jr. ev. J.M. Giljam. Vlakbij huis vindt u een grote collectie geboortekaartjes, huwelijkskaarteq, ver lovingskaartjes, jubileumkaarten, enz. Bekijk onze monsterboeken eens, u bent van harte welkom. Voor familie- vereni- gings- en zakendrukwerk naar drukkerij Limovi, Dorpsweg 11, Scherpenisse, tel 01666-2639. Advertentie IM Contact met Kaatje trok volle zaal. De toneeluitvoering door 't Centrum" heeft vrijdagavond een volle zaal in 't Ouwe Raed'uus getrokken. Er was een welkomstwoord van de voorzitter der toneelvereniging, de heer G. Heijboer, die zich met de goede belangstelling blij toonde. Opgevoerd werd het blijspel "Contact met Kaatje". Medewerkenden hieraan zijn Hans Poot als Willem de Vries, Dini van As-Polderman als Dien, zijn huishoudster. Mieke van Tiggele- Pleune als Jolanda, zijn nichtje. Corrie Pleune als Ivonne, d£, hartsvriendin-van Jolanda, Leen fioot als Krelis de Boer, Coba Quist-van Tiggele als Lena zijn vrouw, mevrouw de Hooge als Kaatje, hun dochter, Adri Steenpoorte als Han nes de schoonzoon. De regie was bij G. Uittewilligen, souffleurse Mieke Nuyu- ten, grimeuse Ria Moerland, toneel meester Guiist de Hooge, decorbouwer Rinus van Tiggele. Met grote aandacht werd de goede vertolking gevolgd, en aan het slot was er- een stevig applaus voor de grote inzet van speelsters en spelers. In zijn slotwoord deed de voor zitter nog wat aan donateurwerving en deelde mee, dat er 27 februari een bin- goavond wordt georganiseerd in sa menwerking met Veilig Verkeer, afde ling Poortvliet. Overdracht chr. kleuterschool De vereniging tot stichting en instand houding van scholen met de Bijbel op Gereformeerde grondslag heeft enige tijd geleden het kleuterschoolcomplex Schoolstraat 8 in gebruik genomen. Het desbetreffende gebouw(de voormalige openbare kleuterschool 't Wantenwe- vertjejkan nu door de gemeente in ei gendom overgedragen worden aan de schoolvereniging. De daarbij te hante ren prijs kan worden gebaseerd op de boekwaarde van het complex, terwijl daarnaast een gedeelte van de over te dragen grond is gewaardeerd tegen de nu geldende marktwaarde. De gemeen teraad neemt hierover maandagmiddag een besluit. Herbestrating Burgemeet Voor bestratingswerkzaamheden in bestemmingsplan d'Ee, dat is onder an dere ook Burgemeet, waren uitgenodigd de aannemers N. de Rijke te Sint Maar tensdijk, A. Klippel te Stavenisse en A. Goedegebuure te Sint Annaland. Eerst genoemde had geen inschrijving gede poneerd. A. Goedegebuure kwam met 30.200,— uit de bus en A. Klippel aanvankelijk met 29.800,— maar bij gewijzigde inschrijving werd het 28.100,-. Alarmpistool gevonden Na de poging tot doodslag, waarvan R. T. uit Poortvliet vorige week werd be schuldigd nadat hij een schot had afge vuurd op de nu in Rotterdam woonach tige P. S., heeft de Thoolse politie in zijn woning huiszoeking verricht. Er werd een alarmpistool met patronen aange troffen, waarna proces-verbaal werd opgemaakt. S. heeft een periode op het eiland gewoond, eerst in Stavenisse, la ter in Scherpenisse, totdat hij vorig jaar naar Rotterdam verhuisde. Zonder twijfel in 't Ouwe Raed'uus Cabaret Nar was er zaterdagavond niet minder enthousiast om, dat er in 't Ouwe Raed'uus maar veertig belangstellenden waren voor het programma "Zonder Twijfel". Met hoogte- en dieptepunten werden verschillende karakters en typen op de planken gezet en misstanden aan de kaak gesteld. Youp van 't Hek, Aletta de Nes en Hans van Gelder brachten met pianobegeleiding van de laatste dikwijls verwarring, maar in deze moei lijke tijden is het ook allemaal niet een voudig. Het cabaret eigen werden een aantal zaken scherp aan de orde gesteld, want het moet blijkbaar hard aankomen om een boodschap over te brengen. De medische stand werd op de korrel geno men met de perikelen rond hartchirurg Van Der Schaar (zijn artiestennaam, volgens Nar) in de Klokkenberg. Humor en ernst wisselden elkaar af. De acteurs, met Youp van 't Hek in een postzak- costuum, brachten alles bijeen een ta melijk aardig programma, dat toch weer te weinig mensen trok. "Uit op Tholen" gaat het dit seizoen niet voor de wind, want Willem Nijland en Apocrief trokken met hun muzikaal kleinkunstprogramma in St. Annaland maar vijf mensen. De violiste Emmy Verhey zorgde in het stadhuis van Tho len voor een hoogtepunt met een volle bak. Zaterdagmiddag om half drie zal Ciska Peters met een kinderprogramma zeker ook veel belangstellenden trek ken. Meertonige hoorn De politie hield in de Schapenwej» C. M. G. uit Krabbendijke aan. Wiens perso nenauto was voorzien van een meerto nige hoorn. Het apparaat werd in beslag genomen. Dia's voor bejaarden Dhr. A.C. Beneder heeft gisterenmiddag in de kleine zaal van de Wimpel voor de bejaarden dia's vertoond van de landen die hij heeft bezocht. Uitslagen D.S.V.F. Vorige week donderdag speelde D.S.V.F. tegen het tweede viertal voor de Noord Brabantse schaakcompetitie. De uitslag was: 4-0 voor het eerste team. J. Walpot J. Oudenaarde 1-0, J. Ciggaar - S( v.d. Velde 1-0, P. Reijngoudts - M. Verkerke 1-0, H. Nijpels A. Beurkens NO. Voor de huishoudelijke competitie. Senioren: Jac Vaders -Jos Vaders 0-1. Junioren gevorderden: F. Nijpels - R. Vreeman 1-0, R. Schenk - M. Leepleer 1-0, D. Sondermeyer - M. Malis lA - Vi, M. C. Schenk - Cor Fontijn 0-1, P. v.d. Gouwe - Jac de Reus 0-1. Junioren beginners: M. Fontijne - M. Sondermeyer 0-1, Jager de Reus - J. Williams 0-1, K. Nijpels - Jer Breeman 0-1, J.W. Izerman - J. Wagemakerh - Vi. Wederom wordt in Tholen een infor- matie-ochten'd gehouden voor vrouwen die belangstelling hebben voor een V.O.S.-cursus. Deze ochtend wordt ge houden op woensdag 21 januari a.s. in het Verenigingsgebouw, Brugstraat 18 te Tholen en begint om half tien. Kinde ropvang is aanwezig. Een V.O.S.-cursus is een cursus voor alle vrouwen van het eiland Tholen en bes taat uit 12 bijeenkomsten van 2 uur waarbij onderwerpen worden behan deld die door de vrouwen zelf worden bepaald. Bovendien is tijdens de cursus kinderopvang aanwezig. Nadere inlich tingen kunt u krijgen bijJeanne Suilen, Hoogaarsstraat 18, Tholen, tel. 01660- 3684 en Riek van 't Hof. Machteld van Gelrestraat 16, Tholen, tel. 01660-3725. Na overleg met het departement van binnenlandse zaken heeft de Commis saris der Koningin in de provincie Zee land met ingang van 1 januari 1981 be noemd tot provinciaal commandant Be scherming Bevolking de heer A.D.o'C Fokker van'Craijenstein van Rengers- kerke. De heer Fokker is de opvolger van mr.L.A. Kakebeeke die op 1 juli 1980 vertrok. Op 1 juni 1956 is de heer Fokker als administratief ambtenaar te vens plaatsvervangend provinciaal commandant BB in dienst getreden. B en W van Tholen hebben per 1 januari 24 ambtenaren bevorderd, die aan het eind van de maand wel zullen trac -te- ren. Hoofdcommies werden dhr. M.J. de Rijke uit Stavenisse(afdeling sociale za ken) en P. van Dijke uit Scherpenis- se(ruimtelijke ordening). Technisch hoofdambtenaar I werd dhr. W.A. Blaas uit Tholen(gemeentelijke ontwikkeling afdeling civiel-technische werken). Commies-A werden de heren P. Droog- ers(burgerlijke stand en dienstplichtza ken) uit Sint-Annaland en J.H. de Kok (welzijn) uit Sint-Philipsland. Commies werden H. van Vossen(finan- ciën) uit Stavenisse, B.J. van Olffen (onderwijs) uit Tholen en M.L. van Poortvliet (hinderwet) uit Sint Anna land. Adjunct-conmies-A werden dhr.M.P.Oostdijk (middenstandszaken),' mej.B.G.den Engelsman (secretaresse b en w) uit St.Maartensdijk en adjunct commies werd dhr.E.E.P.C. van Don gen. Hoofdschrijver werd mevr.J.J.van Akkeren-Moerland (financiën). Schrij ver-A werden dhr.P.J. van de Repe (ar chief) uit St.Annaland, mej. A.P. van typekamer) uit St.Annaland, typeka mer) uit Stavenisse en mevr.W.T.IJzer man-van Eenennaam (financiën) uit Stavenisse. Typiste-A werden mej.P.M.Pleune (fi nanciën) uit St.Maartensdijk en mej.S.P. op den Brouw (bevolking) uit Sint- Maartensdijk, evenals mej. J.E.M. Goorden (ruimtelijke ordening) uit Tholen. Van de afdeling gemeentelijke ontwik keling werd W.E. van Vossen uit St.Maartensdijk technisch ambtenaar I, A.G.J. Derking uit St.Maartensdijk technisch ambtenaar. Tekenaar-A wer den M. de Graaf uit Stavenisse, J.M. Heijboer uit Tholen en J.D. Kooman uit St.Maartensdijk. Al I I S()<)R I I N Ziiid-OosfNiiiKcl 4t VI. 34368 BERGEN OP ZOOM advertentie IM Er was mogelijk een paar dagen in het nieuwe jaar een aanloopje nodig. Maar daarna was het of er geen feestdagen waren geweest. Het leek wel of er van de vriendelijkheid, die men althans uiterlijk tegenover elkaar toonde, niets meer was overgebleven. Of alle goede voornemens alweer als zeepbellen uit elkaar waren geploft. De jacht had zijn oude loop hervat. Haasten, zelfs tussen dicht neerdwarrelende sneeuwvlokken door. Ondertussen proberen economische kopstukken u en mij schier elke dag te overtuigen van de uiterst slechte situatie waarin we verkeren. Het zijn geen geen holle frasen, want met name Asselbergs Holland, waar ook heel wat van onze mensen al zoveel jaren werken, krijgt weer een zodanige tik, dat nieuwe zorgen omringen. Het enige lichtpuntje is dan deze week voor de vrouwen, dus ook voor m'n goede vriendin Kee. Ze trekt er vandaag meteen op uit, want de balansop ruiming, de halfjaarlijkse uitverkoop of hoe je het wil noemen, is begonnen. Dan is ook Kee niet meer in toom te houden. Tenslotte staat ze voor het huishouden en nog meer voor het huishoudelijk budget. Koopjes zijn haar dus meer dan ooit welkom. Zo heeft ook Kee de jacht weer te pakken en echtgenoot Kees poogde haar toch wat in te tomen, door dan ook maar mee te doen in het koor van pessimistische economen. Daarom hield hij zijn echt genote de waarschuwende vinger voor ogen en prevelde: Volgens 'sombere'economen, zal er een recessie komen. Welvaart heeft straks afgedaan, 't sober leven breekt weer aan. D'oorzaak zeggen deze heren, men was aan het... potverteren, 't Guldentje - zo wordt verklaard - is lang geen drie kwartjes waard. Wel wat sneu, het ging zo heerlijk, 't welvaartskoekje, zo begeerlijk - 't welk men plots weer missen moet smaakte toch maar wondergoed. Gelukkig zijn we 't passen, meten, uit verleen nog niet vergeten, of zijn we heel niet voorbereid op een buikriem-vaster-tijd? Als schrale troost, de nogal dikken, zijn straks vrij van 't pillen slikken. Immers, matig, sober zijn, is bevorderlijk voor de lijn. Werd het afgelopen jaar door de politie vele keren het verkeersgedrag in de bochten gecontroleerd, nu is het on derzoek overgegaan op de kruisingen. Dat gebeurt dan zowel preventief, dat wil zeggen als waarschuwing, als in de vorm van processen-verbaal. Deze week is begonnen bij de kruisingen waar de meeste ongelukken zijn gebeurd: de af rit Thoolse brug/Grindweg, de Bram- groenewegeweg bij Poortvliet en de Langeweg/Veilingweg bij St. Annaland. Het uitzicht is bij het laatste punt niet al te best, zodat extra voorzichtigheid no dig is. Er zijn alleen waarschuwingen gegeven, maar de controle zal vervolg worden. Het kan nooit kwaad, dat we met zijn allen als weggebruikers blijvend met de neus op het goed in acht nemen van verkeersregels worden ge drukt. Wat kan worden voorkomen, blijft beter dan genezen. De maand december leverde 30 bisam ratten op Tholen en 5 op Sint Annaland. Er zijn er dus ongetwijfeld nog die de jaarwisseling ondanks het vuurwerk hebben overleefd. De veiling van dinsdag 13 januari be wees dat de uienprijs vrij constant is de laatste weken. In Sint Maartensdijk werd voor 40 opw kl 2 nl 43.20 tot 43.70 genoteerd en voor de drielingen maat 30/40 35,80. Op de Sint Anna- landse veiling werd een gelijke prijs geklokt, zij het dat de drielingen oplie pen tot 36,30. De aanvoer daar was 190 ton. De bevolking van de provincie Zeeland is in het jaar 1980 toegenomen met 3322 zielen. Op 31 december woonden er in onze provincie volgens de voorlopige gegevens van de 30 Zeeuwse gemeenten 351.590 mensen, 't.w. 175.116 mannen en 176.474 vrouwen. Procentueel was de groei 0,95. Op 31 december 1979 waren de cijfers 348.268 totaal, 173.566 mannen en 174.702 vrouwen. De toename in het afgelopen jaar was het resultaat van een geboortenoverschot van 1.412 en een vestigingsover schot van 1.910. De groei van de Zeeuwse bevolking in 1979 bedroeg 1,1 procerfi (of 3.880 in woners) tegen een landelijke groei van 0,75 procent. In 1978 was de Zeeuwse bevolkingstoename 1,3 procent (o£4.317 inwoners) tegen een landelijke groei van 0,63 procent. In 1977 was de Zeeuwse groei eveneens 1,3 procent (4.447 inwo ners) tegen de landelijke groei van 0,6 procent. In 1976 bedroeg het Zeeuwse stijgingspercentage 1 (3.338 inwoners) en landelijk 0,59 procent. Voor 1975 waren de gegevens als volgt: 1,74, 5.682 en 0,99, voor 1974 resp. 1,15, 3.713 en 0,8, voor 1973 resp. 1,09, 3.499 en 0,77, voor 1972 resp. 1,03, 3.268 en 0,89, voor 1971 resp. 1,87, 5.806 en 1,14 en voor 1970 resp. 1,49, 4.564 en 1,27. In 1980 werden in Zeeland 4.587 kinderen ge boren. Geboortenoverschot Zoals gezegd was het geboortenover- zitting, bleven er nog al wat vaagheden over: watgs nu waar en wat niet, in het bijzonder wat betreft overlast, stank, la waai en verkeer. Om dit te onderzoeken is de meerder heid van onze fractie op 5 december op eigen verantwoording naar Ottersum gegaan. Wij hebben toegang tot de CNC-vestiging gevraagd en verder de gehele dag geen contact met de'bedrijf- sleiding gehad. Na een rondwandeling over het bedrijf zijn wij de wijk ingegaan en hebben in enkele straten twaalf bur gers in hun woning gevraagd naar over last van CNC. Dit waren huizen aan de Oostkant van de fabriek op 500 tot 1000 m. Er was geen enkele bewoner bij deze twaalf die zich negatief uitliet. Als er nog eens wat geroken werd, dan bestempel den die mensen dat beslist niet als onaanvaardbaar. De varkensmesterijen stinken veel meer, lieten zij weten. Ook de industrie van Nijmegen. Diezelfde dag hebben wij Qok nog een gesprek gehad met afgevaardigden van drie politieke partijen van de gemeente raad van Gennep. De raadsleden die op 16 december mee geweest zijn, hebben toen opnieuw contact met de raad van Gennep gehad en het resultaat was het zelfde! Men beschouwt de Thoolse ves tigingsplaats veel gunstiger omdat er in Ottersum veel te veel bebouwing ron dom CNC staat, vooral ten Oosten van het bedrijf. Evenwel sprak men zich unaniem uit, CNC niet meer te willen missen, in hoofdzaak in verband met de werkgelegenheid en deze reactie is be grijpelijk. Niemand zal ontkennen dat er toch wel een geur aan dit bedrijf zit, maar in labbecoornpolder wonen zeer weinig mensen in de naaste omgeving. Zij zullen beslist wel eens te maken krijgen met stankoverlast, zodat er met hen naar een oplossing gezocht moet worden. Wij verwachten dat de directie van CNC daartoe bereid zal zijn. De eerste huizen van het stadje Tholen lig gen meer dan 1250 m van het te vestigen bedrijf en nog wel ten westen, wat toch altijd gunstiger is dan in Ottersum. De geur of stank zo men wil, is een uit gesproken agrarische. Op korte afstand zal dat wel hinderlijk zijn, maar zodra de afstand wat verder is, wordt dat door verdunning van die lucht snel minder. Het lawaai is gewoon te verwaarlozen, daar alle machines en tractoren gelui darm zijn. Ook de verkeersdrukte moet niet overdreven worden als men weet, dat bij volledige uitbouw in 1995 even veel tonnage over de brug zal gaan dan nu tijdens de bietencampagne. Wellicht zullen er nog voorzieningen aange bracht moeten worden. Bij al onze nas peuringen is ook niet gebleken, dat CNC schadelijk is voor de volksgezondheid. Het tegendeel, want het ziekteverzuim bij CNC is minimaal. Ook gewassen- schade is niet- aan te tonen, zelfs bij de voor ammoniak gevoeligste planten, co niferen, niet. Wij hebben in Ottersum gezien, hoe gezond het perceel erbij stond. Beter dan op Tholen omdat de grond bij ons voor die teelt minder ge schikt is. Op 16 december is ons ook gebleken, dat de directeur van het arbeidsbureau en de vertegenwoordigers van de vakbon den zeer positief waren ten aanzien van de CNC-directie. De verhouding werk gever/werknemer werd goed genoemd. Onze fractie heeft zich in deze voor Thoolse gemeenschap toch wel ingrij pende zaak veelzijdig en ook onpartijdig laten voorlichten. Wij hebben de be zwaren op hun merites beoordeeld en kunnen begrip opbrengen voor de be zwaren van diegenen die in de naaste omgeving wonen. Wij nemen een eerlijk en weloverwogen standpunt in. Ten aanzien van de voorwaarden meent onze fractie dat een goede groengordel - niet alleen aan de brugzijde, maar ook langs de Oud-Vossemeersedijk - duide lijk vastgelegd moet worden. Ook het instellen van een commissie die zich met de bedrijfsleiding intens gaat bezighou den met het zoeken naar mogelijkheden om eventuele geuroverlast verder terug te brengen is van belang. Gebruik van grondwater en varkensmest moet niet toegestaan worden. Verder is het van belang, dat de kuikenmest niet in de openlucht wordt opgeslagen. Ook het besproeien van het strobad met gier zal niet in de open lucht moeten gebeuren tenslotte: beslist geen witte daken zoals in Ottersum. I De SGP meent dat het verantwoord is de CNC-vestiging te aanvaarden. Wij spreken tevens de principe-bereidheid uit tot het verlenen van de gevraagde planologische medewerking. Nogmaals, de werkgelegenheid weegt ons bijzonder zwaar. Rest me nog onze erkentelijkheid uit te spreken aan b en w voor de manier en de openheid waarop deze hele zaak tot hiertoe is behandeld. Hetzelfde geldt voor het college en de raad van Gennep, die ons bijzonder goed, geheel belange loos geïnformeerd hebben. Naar onze mening heeft ook de directie van CNC voor ons niets verborgen, naar is ons steeds in alle openheid tegemoet getre den", aldus Aamoudse maandagavond in het CNC-debat. In tweede instantie benadrukte hij om op zo kort mogelijke termijn contact op te nemen met de naaste omwonenden. De SGP-woord- voerder meende verder, dat in de ex ploitatie-overeenkomst goede en mis schien wel eens harde voorwaarden zouden moeten komen. schot (het verschil tussen het aantal ge boorten en het aantal sterfgevallen) vo rig jaar 1.412. In 1979 was het 1.133, in 1978 1.197, in 1977 1.076, in 1976 1.130, in 1975 1.076, in 1974 1.523, in 1973 1.821, in 1972 1.916, in 1971 2.528 en in 1970 2.529. Per duizend inwoners was in 1980 in Zeeland het aantal levend geborenen 13,2. In 1979 was het 12,5 (gelijk aan landelijk cijfer), in 1978 12,9 (landelijk 12,6), in 1977, 1976 en 1975 steeds 13 (landelijk resp. 12,5 12,9 en 13), iri 1974 14 (landelijk 13,7), in 1973 15 (14,4), in 1972 16,1 (landelijk gelijk), in 1971 17,8 (17,2) en in 1970 18 (landelijk 18,3). Vorig jaar zijn in Zeeland 3.175 mensen overleden. In 1979 was het aantal sterf gevallen 3.185, in 1978 3.178, in 1977 3.051, in 1976 3.233, in 1975 3.268, in 1974 3.003, in 1973 3.049, in 1972 3.176, in 1971 3.000 en in 1970 3.001. In de periode 1970 tot en met 1980 is het totale geboorteoverschot 17.341 ge weest. In dezelfde periode is de Zeeuwse bevolking met 45.836 zielen gegroeid. V est igingsoverschot Vorig jaar was het vestigingsoverschot (het verschil tussen het aantal ingeko men en het aantal vertrokken mensen) 1.910. In 1979 was het 2.747, in 1978 3.120 en in 1977 3.260. De jaren 1976 en 1975 leverden vestigingsoverschotten op van resp. 2.208 en 4.606 (komst en ver trek van rijksgenoten uit Suriname speelden hier een rol bij). In 1974 en 1973 was het vestigingsoverschot resp. 2.190 en 1.678. Voor 1972 was het 1.352, voor 1971 3.278, voor 1970 2.035, voor 1969 964 en voor 1968 799. De jaren 1?67 en 1966 gaven vestigingsover schotten te zien van resp. 547 en 643. In 1965 was er nog een vertrekoverschot en wel van 449. Met het resultaat van 1980 komt het totale vestigingsoverschot vanaf 1966 op 29.452 personen. In de periode 1960 tot en met 1980 was het vestigingsoverschot 21.678 (de jaren 1960 tot en met 1965 leverden namelijk een vertrekoverschot op van 7.774 per sonen). De regio's Schouwen-Duiveland boekte vorig jaar een toename van 261 inwoners. Alle ge meenten droegen daar hun aandeel in bij, met een geboorteoverschot van 120 in totaal en een vestigingsoverschot van 141. Alleen Brouwershaven had een vertrekoverschot en wel van 3. West Zeeuwsch-Vlaanderen heeft in 1980 een naar verhouding niet onaardi ge groei weten te boeken, n.l. 149 inwo ners. Die was geheel te danken aan een vestigingsoverschot van 141. Het sterf- teoverschot was 2. Tegenover een voor uitgang in Oostburg en Aardenburg met resp. 112 en 74 stond een teruggang met 31 zielen in Sluis. Tholen en Sint-Philipsland liepen voor uit met 205 inwoners, gevolg van een geboorteoverschot van 155 en een vesti gingsoverschot van 50. Op Walcheren waren vorig jaar de ge meenten Valkenisse 48) en Westka- pelle 1) aan de verliezende hand. Valkenisse had zowel een sterfte- als een vertrekoverschot (resp. 37 en 11). Mid delburg zag zijn inwonertal groeien met 542 en Vlissjngen met 326. Tegenover een geboorteoverschot van 273 in Vlis- singen stond een cijfer van 157 in Mid delburg. Middelburgs vestiéingsover- schot was aanzienlijk groter dan dat van Vlissingen: 385 tegenover 53. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen noteerde een toename van 472 inwoners, resultaat van een geboortenoverschot van 218 en een vestigingsoverschot van 254. Hon- tenisse liep enigszins terug. Zowel Hon- tenisse als Sas van Gent zagen meer mensen vertrekken dan zich vestigen. Op Noord-Beveland was er een bevol kingstoename van 58, waarbij Wissen- kerke eind december 1980 één inwoner minder noteerde dan een jaar daarvoor. Met een groei van 1.088 heeft Zuid-Be veland in belangrijke mate de bevol kingsontwikkeling in 1980 bepaald: 413 geboorten- en 675 vestigingsoverschot. Opvallend was het vestigingsoverschot van Goes: 423, daarmee onbetwist kop loper. Ds. R. D. H. Naber heeft_ defi nitief afscheid genomen van het alge meen Burger Gasthuis te Bergen op Zoom. Hij gaat van zijn rust genieten in de Achterhoek, een landstreek van Gel derland waar hij receptie in de recrea tiezaal. Na de genodigden kregen de bewoners gelegenheid, na hun avond maaltijd, Ds. Naber de hand te drukken. Ds. van Galen, die tijdens vakanties va ker inviel, neemt het werk tijdelijk over tot er een definitieve kracht is gevonden in samenwerking met het ziekenhuis Lievensberg. THOLEN za 17 jan MAC rit SCHERPENISSE za. 31 jan. Holland Huis, dansavond SINT MAARTENSDIJK za. 17 jan: 14.30 uur Haestinge, Ciska Peters Kinderkennis, vr. 16 jan: 9.30 uur Haestinge, gewasbe schermingsmiddelendag Cebeco Zuid- West. SINT ANNALAND vr. 23 jan: 19.30 uur Dorpshuis, Platte landsvrouwen en ZLM, m.m.v. Rederij kers za. 24 jan: 20.00 uur Dorpshuis, dans avond. OUD VOSSEMEER vr. 16 jan: 19.30 uur De Vossenkuil, to neelver. St. Joseph met het blijspel "Hoogheid uw kameel staat voor". Na afloop bal. vr. 30 jan: 20.00 uur De Vossenkuil, Onder het melkwoud van Dylan Tho mas verteld door Carol Linssen. SINT PHILIPSLAND ma. 19 jan: 19.30 uur De Druiventros, alg. verg. ZLM. BERGEN OP ZOOM Markiezenhof: zo. 25 jan: P.00 uur Hofzaal, koffie concert door Leon Bak, piano, do. 29 jan: 20.00 uur Hofzaal, causerie met lichtbeelden over de graficus M. C. Escher. zo. 1 febr. 12.00 uur Hofzaal, koffiecon cert door Jean Pennings (altsaxofoon) en Janny Lobbezoo-Westdorp (piano). Jan - mrt: Geen dag zonder lijn, over 100 jaar tekenonderwijs in Ned. De Botte Hommel: Vr. 16 jan: 21.00 uur Hollandse Tuyn. Urban Heroes Do. 15 jan: 20.00 uur jamsessie m.m.v. Spot the Looney zo. 18 jan: 14.30 uur film voor Maro- kaanse jongeren El cherqui. za. 17 jan: 14.00 uur actie Giroblauw over Kernenergie. HOOGERHEIDE di. 20 jan: 19.30 uur Het Trefpunt, ruil- avond Filatelisten Ver. Delta-Oost. St. Maartensdijk Ma. 19 jan. 20 u v.m. kleuterschool le alg. ledenverg. Dodi Dodi Roxy 1: The final countdown a.l. do 20, vr 19, 21.30, 23.45, za. en zo 16.30, 19, 21.30, ma, di, wo 20 u. Speedy Gonzalez a.l. za, zo, wo 14.15 u. Roxy 2:1941 a.l. do 20, vr 18.45 21.15, za zo 14, 16, 18.45,21.15 ma, di, 20 u. wo 14 20 u. Body love 18 j. vr za 23.30 u. Cinemactueel 1: Life of Britain do, ma. di, wo 20, vr, za, zo 19.15 21.30. Xanadu a.l. za zo 14+ 16 u, wo 14 u. Cinemactueel 2: Missing link a.l. do, ma di 20 vrij 19 21.15, za zo 14, 16.30 19, 21.15, wo 14 20 u. Cinemactueel 3: All that jazz a.l. do, ma di, wo 20,vr 18.45 21.15 u, za 16, 18.45 21.15, zo 13.45, 16, 18.45,21.15 u.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 15