Afd. WONINGTEXTIEL halve prijzen UW KOOPKRA CHT BLIJFT OP PEIL IN DE OPRUIMING VAN I nterieurverzorging H.A. VAN HOUTE &ZN. Afd. MEUBELEN uiterst lage prijzen Afd. TAPIJT 49,- 79,- A TIENTALLEN GULDENS VOORDEEL! gebloemd axminster tapijtper meter 1 69,- zware kwaliteit berber tapijtper meter 1 98,- amerikaans tapijt 4 m. breedper meter 1 39,- k.v.t. tapijtmet extra hoge korting zware kwaliteit synthetisch tapijt SYNTHETISCH DEKBED 1-persoons59,90 met KUSSEN GRATIS Mooie kwaliteit DRALON DEKENS CO CA 1-persoons.... .ÖZrbU 2-persoons 79,50 KOMFORTABELE HOOFDKUSSENS gevuld Q met zachte veertjes2 voor Z9rbU KOMPLEET UITGERUST VOOR EEN SPOTPRIJS: MASSIEF VUREN LEDIKANT LATTENBODEM MATRAS DEKBED OVERTREK met instopstrook SLOOP MATRASDEK en hoofdkussenSAMEN faOwf"1 Fabriekspartij SPREIEN van 149,— NU per stuk 89,- VOOR DE SYLVESTER CHENILLE GORDIJN VELOURS BIJ ONSper meter 20,- ADO VITRAGE met de gouden draad N U per meter16,90 COUPONNEN OVERGORDIJNEN en VITRAGE voor. MASSIEF EIKEN BANKSTEL met fraai gebloemde £Qf"| losse zit-en rugkussens...NU 1 OSIUj" MOOIE EIKEN TOOGKAST 150 breedNU 1495,- PRACHTIGE EIKEN SALONTAFELS O Q E met plavuizenNU 3 2 zits BANKSTEL met rundleder bekleedNU 2895,- 3 2 zits BANKSTEL donkerbruine dralonstof ..NU 1495,- 3 1 1 BANKSTEL massief eiken met O "7CIC rundleder bekleedZ bbf" 1 EIKEN STEREO MEUBELNU 295,- EIKEN LEDIKANT 140 x 200NU 745,- BIJPASSENDE NACHTKASTJESNU 685,- TOILETTAFEL met spiegel6 1 5,- 3 deurs SCHUIFKAST1285,- MASSIEF EIKEN BANKSTEL met O/I O C draion bloemstofNU Z^rSbf" GROTE MIMISET met lade, geschikt voor 1 OQ platenspeler op te zettenNU I SI GRENEN EETHOEK bestaande uit C "7 C tafel met 4 stoelenO OUDHOLLANDSE ÉIKEN EETKAMER, - ronde tafel met karakteristieke kolompootNU 1 1 ^rU#" ZWARE EIKEN KAST met QOCH massieve deuren 270 breedOZbUf" EIKEN WANDMEUBÉL 2 m. breed 2250,- GROTE SORTERING GRENEN TIENERLEDIKANTEN voor NYLON TAPIJT voor de slaapkamerper meter GEBLOEMD NYLONTAPIJT geschikt voor kamers en slaapkamers....per meter IJZERSTERK PROJEKTEN TAPIJT geschikt voor zwaar belopen ruimtesper meter I 1 9f- per meter 129,- STEMMEN VAN LEZERS A Gun ons het voordeel van de twijfel Ga niet in zee met kabel t.v.! Zoals eenieder weet, wil de gemeente raad van Tholen één-centrale antenne inrichting laten aanleggen voor alle woonkernen tegelijk. Enige tijd geleden kregen huurders en eigenaren van woningen die aangesloten zijn op de centrale-antenne-installatie van de Stichting Beter Wonen een schrijven van deze stichting betreffende de voorgenomen overgang van de hui dige installatie naar kabel t.v. Veel mensen uit de kernen vragen zich af, of ze met deze plannen akkoord moeten gaan. Beter niet! Het programma-aanbod Via deze nieuwe installatie kunnen de volgende programma's ontvangen wor den: 2 Nederlandse, 4 Belgische en 3 Duitse t.v. programma's en 17 FM ra dioprogramma's. Dit betekent voor Tholen drie t.v.-programma's 'meer. Duitse programma's die evenals de twee franstalige Belgische t.v.-programma's uitsluitend verstaan worden door een deel van de bevolking, namelijk zij die deze talen kennen. De 17 FM radio programma's zijn slechts een klein deel van wat men met een gewone radio ontvangt. Met een'goede eigen antenne ontvangt men er veel meer! Er zijn mo gelijkheden voor uitbreiding, dat wel. Gezien de huidige standpunten van de deelnemers in de N.V" Casema-PTT, AVRO - KRO - NCRV - NOS - VARA - ten aanzien van uitbreiding zendtijd en satelliettelevisie, zal daar voorlopig wel geen gebruik van gemaakt worden. De reële en ook technisch haalbare mo gelijkheid van plaatselijke omroepen op radio en t.v. zal dan ook wel niet aan bod komen. En bij die 17 FM radiopro gramma's zullen de Thoolse piraten ook niet aan bod komen! Trouwens in feite komt dit plan veel te laat! Binnen enkele jaren zullen satellieten 40 of meer kanalen gebruiken voor uitzen ding, en die uitzendingen kunnen in ge heel Europa ontvangen worden, met een eigen antenne van ong. 700 gulden. De satellieten van Duitsland en Frankrijk komen in 1983, die van Luxemburg komt in 1985. De kwaliteit van de programma's op ra dio en t.v. via een kabelnet is het best te vergelijken met een centraal-antenne- systeem (CAS). Vooral het verschil in kwaliteit van de radioprogramma's via kabelnet of met een eigen antenne valt op. Een punt om in de gaten te houden is de service-gevoeligheid. Diegenen die op een CAS zijn aangesloten weten wat het is om voortdurend storingen te heb ben of zelfs helemaal geen beeld of ge luid. In het algemeen genomen kan men stellen dat voor een kabelnet nou niet bepaald kwaliteitsmaterialen worden gebruikt dwz. niet te dure materialen. De kosten De kosten zijn nu vastgesteld op 18,95 per maand. Mits uiteraard alle inwoners van Tholen er op ingaan, en wel direct. Anders worden de kosten een veelvoud van dit bedrag. Elk jaar zal uiteraard een inflatiecorrectie worden toegepast, zo dat elk jaar een verhoging te verwachten valt. Voor dit bedrag van ongeveer 20,— per maand, dus zo'n 240,— per jaar kunnen we dus voortaan t.v. kijken en radio luisteren. Dat kost ons totaal in 1981, bij een gelijkblijvend tarief, onge veer f 370,—dit is dan inclusief de kijk- en luistergelden. Voor de aange slotenen bij de stichting betekent dit een verhoging van ongeveer 170,— Voor alle anderen een verhoging van 240,— En dat voor drie buitenlandse t.v.-programma's en een verminderd ra dio-aanbod, dus geen piraten, en een verminderde kwaliteit. En verder nog De stichting heeft geen vooroverleg ge had met haar aangeslotenen. Er is door de gemeenteraad totaal geen voorover leg geweest met de inwoners van ons eiland. In de brief aan de aangeslotenen bij de stichting stond verder nog dat men kon weigeren, maar dat men dan niets meer kon ontvangen, of uitsluitend met een binnenantenne. In de huurovereenkomsten van de stichting staat, artikel 7, lid B, dat het verboden is om een antenne te plaatsen. Men wordt dus voor het blok gezet. U zult zich afvragen: kan dat allemaal zomaar? Kan men de mensen verplich ten zich aan te sluiten op kabel t.v. voor relatief hoge kosten, of het doen verwij deren van antennes? Of het laatste ook geldt voor de 27 mHz, stond niet in de brief maar het genoemde artikel in de huurovereenkomst van de stichting slaat mijn inziens ook daarop.. De wet v Op voorgaande vraag is er maar één antwoord: NEEN. Zelfs wettelijk niet! Ten aanzien van het bepaalde in de huurovereenkomst van de stichting: De Vereniging van Nederlandse Gemeen ten heeft in 1979 het antenneverbod uit haar model-bouwverordening ge schrapt! Volgens de Grondwet is er de vrijheid van meningsuiting, artikel 7, dat echter alleen van toepassing is op de drukpers vrijheid. De ande.re commjnicatiemid- delen zijn onder controle van diverse wetten. Sinds 1954 geldt voor Nederland het Verdrag van Rome. Dit Verdrag kan zelfs de Grondwet, die grondwettelijk onschendbaar is, aan de kaak stellen, indien niet in overeenstemming met het Verdrag! Artikel 10 van dit Verdrag zegt: Een ieder heeft recht op vrijheid van me ningsuiting. Dit recht omvat het recht een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ont vangen of door te geven zonder inmen ging van overheidswege en ongeacht grenzen. Dat betekent dus dat we niet gedwongen kunnen worden tot aanslui ting, of tot het verwijderen van anten nes!! De Vereniging "Antenne Vrij" heeft, ook in gevallen waarin een kabelnet een rol speelde, via een procedure bij de Raad van State, op grond van het ge noemde artikel, in o.a. Leerdam en Lekkerkerk het recht verkregen tot het zetten of laten staan van de eigen an tennes. Conclusie: 1Programma-aanbod op t.v. verhoogd met drie buitenlandse zenders; ver minderd radio-aanbod o.a. geen pi raten en een mindere kwaliteit. 2. Hoge kosten gezien programma aanbod en dat in deze tijd. 3. Antennes dienen te verdwijnen, waarvoor geen wettelijke grond. 4. Kabel t.v. achterhaald door privé- satellietontvangst vanaf 1983. Wat te doen als U géén kabel t.v. wenst 1. 2. Mensen niet aangesloten op een CAS van de stichting: Geen betalin gen doen en antennes laten staan. Mensen wel aangesloten op een CAS van de stichting: Zoals reeds eerder gezegd; er is geen vooroverleg ge weest teneinde alternatieven te vin den voor het CAS. Bewoont U een ruimte in een flat of gebouw, dan is het zaak eensgezind op te treden. Willen de bewoners sa men een antenne-installatie bekosti gen, dan kunt U de stichting schrij ven. Dit geldt ook voor alle anderen. In de brief zet U dat de ondergete kenden het niet eens zijn met de voorgenomen overdracht, met de verhoging van de kosten en dat zij de huidige situatie gehandhaafd willen zien en dat zij als alternatief (indien U aangesloten bent op een CAS en indien door U gewenst) een eigen antenne-installatie aangeven. Het laatste kan wettelijk niet worden tegengehouden! Voor de aangeslotenen bij de stich ting gaat, als ik goed begrepen heb, de verhoging in vanaf januari 1981, dus die kunnen tot er een oplossing is gevonden, automatische overschrij vingen annuleren, en in geval van acceptgirokaarten met verhoogd be drag, een gewone girokaart uit schrijven met het normale bedrag. Bent U het niet eens met de plannen, dan zou ik graag ook uw reacties verne men, zodat öe bij het doorgaan van de plannen, samen en indien mogelijk ook samen met de vereniging "Antenne Vrij" net als in Leerdam en Lekkerkerk een procedure bij de Raad van State aanhangig kunnen maken, om ook ons recht te krijgen! Dhr. C.W. BOOGAART,Oud Vossemeer, Hofstraat 23, 01667-580 (na 18.00 uur).

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 11