Bouw CNC pas na afhandeling van alle Kroonuitspraken Geld voor steden,spel UI BOUMAN POTTER un-ucs' Toch C.N.C. 25 mille voor bejaardenwerk Hard gelag Donderdag 15 januari 1981 37e Jaargang no. 10 lU^o Met zeventig toehoorders boven en beneden op de publieke tribune, heeft de Thoolse gemeenteraad maandagavond met 13 tegen 2 stemmen het besluit genomen om de vestiging van het compostbedrijf C.N.C. in de Slabbecoornpolder bij Tholen mogelijk te maken. Het groene licht werd qegeven om de pro cedure voor wijziging van het bestemmingsplan te beginnen. SGP, CDA en VVD stonden daar volledig achter, evenals P.v.d.A.-raadslid L. Kloet. Zijn fractiegenoten J. de Bres en N.M.J. Boissevain-van Riet bleken na de drie uur durende discussie zover niet te kunnen gaan. "Zonder enige belemme ring moeten inwoners bezwaar kunnen maken tegen wijziging van het bestemmingsplan, zonder dat de raad zich heeft uit gesproken", zei De Bres. De overige twee P.v.d.A.-gemeente bestuurders, wethouder C.J. Moerland en fractievoorzitter P. van Schetsen, waren wegens ziekte verhinderd. VVD verdeeld Voorwaarden voldoende Pap gestort r Met aanleg beplanting wordt wel snel begonnen "Er zal niet eerde» niet de bouw van hel compostbedrijf CNC in de Slabbecoornpolder bij Tholen worden begonnen voordat alle Kroonuitspraken over ingediende bezwaarschriften be kend zijn". Burgemeester Baerends zegde dat maandagavond in het CNC-debat toe op uitdrukkelijk verzoek van de CDA- en SGP-raadsfractie, die dat als voorwaarde stelden voor hun medewerking aan de planologische procedure. T ot welke prijs ,1 I Volksgezondheid Op oor na gevild Molenstraat tel. 01662-445 Poortvliet Zwemmen duurder I I Eendrachtbode Postbus 5 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 01665-2752 Telex 54520 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 1 2 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 14,50 per halfjaar, per jaar 28,00, per post 35,50 per jaar, losse nummers 0,75. Opgave advertenties voor dinsdag 16 .00 uur. Advertentieprijs 0,29 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 6,50 contant inclusief btw. Op rekening 7,50. Hoofdredacteur G. Heijboer. Wie had er aan het eind van de hoorzit ting op 15 oktober in de sporthal te Tholen ooit durven voorspellen, dat 12 januari 1981 met maar liefst 13 tegen 2 stemmen de Thoolse volksvertegen woordiging de vestiging van het com postbedrijf C.N.C. zouden aanvaarden? Dat moest wel een hele grote optimist zijn, maar het kan snel veranderen. De hoorzitting was een belangrijke schakel in de hele CNC-geschiedenis, maar de bezoeken van Tholenaren aan het Noord-Limburgse Ottersum deden wonderen. C.N.C. had de grote werkloosheid mee, want de werkgelegenheid gaf toch bij alle fracties de doorslag. De actiegroe pen moesten in deze sombere economi sche tijden tegen de bierkaai vechten, maar ze bereikten toch een goed resul taat in de vorm van een flink aantal voorwaarden die aan het compostbedrijf gesteld zullen wodn.Benw moesten tot op de bodem gaan, zei mevr. Deurloo, maar de raad niet minder. Ze zaten sinds juni vorig jaar in een dichte mist om met van Gorsel te spreken, maar gelukkig is het maandagavond opgeklaard. De Thoolse raad sprak zich uit, waardoor een loden last van de bestuurders is ge vallen. Niet dat nu alles voor elkaar is, maar het lucht tóch op nu de standpun ten bekend zijn; De voorbereiding Was grondig. Desondanks deed het nog wat vreemd aan, dat de welzijnsspecialist van de liberale fractie na harde taal over het verwijzen van de milieuproblema tiek naar het derde plan, stilzwijgend 180 graden draaide. In de CDA-fractie leek hèt ook niet koek en ei te zijn toen mevr. Deurloo na haar fractievoorzitter aan het woord kwam. Zij prees te actie groepen, maar het luisteren naar huis vrouwen had haar kennelijk naar de werkgelegenheid doén overhellen. Bre de steun van de gemeenteraad is bij zo'n omstreden vestiging namelijk een zaak van gewicht. Uiteindelijk viel het aantal tegenstemmers nog mee, omdat ook bij CDA en VVD 'dissidenten' - met name de raadsleden uit Tholen zelf - werden verwacht. Van de SG P was bij het laatste bezoek aan Ottersum al duidelijk, dat men een bloc voor was. De PvdA is ver deeld gebleven. Het FNV kreeg maar steun yan 1 bevriend raadslid. De argu mentatie van de tegenstemmers was echter weinig overtuigend. Er werd niet gezegd dat de prijs voor de werkgele genheid te hoog was in verband met hinder, stank, overlast, e.d. gezien de bezoeken aan Ottersum en de rapporten was dat ook een moeilijke zaak. Nee, de planologische procedure zou onjuist zijn. Met het ja-tegen-CNC van de raad zou de bevolking weerhouden worden van bezwaarschriften en de raad van een standpuntwijziging als er de komende maanden schadelijke dingen over C.N.C. bekend zouden worden. Geen van beide lijkt ons het geval te zijn. De inwoners hebben sinds juli vorig jaar wel bewezen hun mannetje te staan en de raad maakte maandagavond duidelijk, dat C.N.C. aan vele voorwaarden zal moeten voldoen. De twee tegenstem mers wilden het compostbedrijf en de werkgelegenheid niet het voordeel van de twijfel geven, maar ook bij een aantal inwoners zal de twijfel niet verdwenen zijn, alle bevindingen in Ottersum ten spijt. Vandaar dat de 13-2 uitslag in de gemeenteraad een goede afspiegeling was van de Thoolse bevolking. De studiedag in Haestinge met dit keer vooral akkerbouwers, drukte je weer eens met je neus op de feiten van het agrarisch bestaan gedurende de laatste jaren. Zonder te willen meeneuriën in het koor van alle eeuwen door klagende boeren, zijn daar toch de feiten van dat het op de boerderijen verdiende inko men de laatste jaren flink is teruggelo pen in verhouding tot andere categorien in onze samenleving. Het böereninko- men blijft ongeveer 35% achter bij het bedrag( waarop men volgens de, belo- ningsregels aanspraak zou maken. In deze belabberde economische situatie zullen weinig Nederlanders geneigd zijn nog mee te betalen in het harde gelag van de boeren. Hoewel menige kleine landbouwer de laatste tientallen jaren al het lóodje heeft gelegd, is de boerenop stand zeker nog niet geheel failliet, maar daartoe moest wel een ongekende pro- duktieverhoging worden gepredikt en uitgevoerd. Dat heeft ook weer zijn schaduwzijden van overtollige hoeveel heden en daarmee gevolgen voor de af zet, maar nog meer voor de prijs. Het zijn overigens gigantische bedragen die land- en tuinbouw produceren: goed voor zo'n 25 miljard gulden. Ondanks dat staan boeren en tuinders er zelf niet best voor. De landbouwproduktie is weliswaar in niet geringe mate toegeno men. Op de studiedag was er zelfs spra ke van tien ton graan per hectare, maar de kosten zijn in verhouding tot de op brengsten veel sneller gestegen. Dat is voor welke ondernemer ook, een kwa lijke zaak. Het jnkomen van een zelf standig ondernemer heeft - in tegenstel ling met een salaristrekker - een drie voudige functie. Hij zal een deel van zijn verdiensten opnieuw in het bedrijf moeten stoppen, want zo'n investering is een garantie voor de bedrijfsvoortzet- ting. Vervolgens zal de ondernemer een deel voor de oude dag moeten reserve ren. De pensioenopbouw is een geheel eigen verantwoordelijkheid. Tenslotte resteert dan het besteedbaar of het zo genaamde consumptie-inkomen. In dat opzicht is voor menige boer de spoeling dun, dan wel hij verzuimt te investeren. Voor een deel moet de misere worden I IiIiIiYiYiYiY "Bedankt voor de medewerking", zei CNC-directeur drs. J. Pijnenborg, die alle raadsleden na de laatste hamerslag van burgemeester E. Baerends de hand drukte. Hij toonde zich zeer positief en hoopte in 1982 met de bouw van de Thoolse vestiéing te kunnen beginnen. De burgemeester uitte zijn waardering voor de wijze waarop de raad deze zaak had behandeld. Hij hoopte dat het ver volg ook goed mocht zijn met een be handeling, op dezelfde serieuze manier, zodat er eventueel in de gemeente Tho len een gezond bedrijf gevestigd zou kunnen worden. De raadsvergadering werd bijgewoond door de bijna voltallige stuurgroep CNC, vertegenwoordigers van de groep Leefbaarheid Tholen en de Belangen groep OudVossemeer en andere be langstellenden. De vergadering verliep heel rustig, waarbij de mensen op de publieke tribune zich volledig tot luiste ren beperkten. Gezien de beschikbare ruimte, volgden in de trouwzaal nog dertig mensen de beraadslagingen dankzij de geluidsinstallatie. De gemeenteraad had drie discussie rondes nodig voor de CNC-zaak, waar van de laatste met name als stemverkla ring bedoeld was. In de eerste ronde werd duidelijk, dat VVD-raadslid J. v.d. Heuvel tegen was. De overigen waren veelal positief, al hadden ze/ aan b en w over mogelijke schade aan akkerbouw gewassen en voor de volkséezondheid, een fietspad, de beplanting, de grond verwerving, de exploitatie-overeen komst, schadevergoeding voor de naaste omwonenden, e.d. De Bres en Boisse- vain toonden zich in de tweede ronde niet tevreden met de beantwoording van de burgemeester, terwijl VVd-fractie- voorzitter M. van Damme graag zag dat zijn fractie op één lijn kwam te zitten en om schorsing van de vergadering vroeg. Na de hervatting bleek, dat Van de Heuvel zich had laten overtuigen van zijn ongelijk. "Namens heel m'n fractie kan ik zeggen, dat we er goed aan doen om de plano logische procedure te beginnen omdat de voorwaarden goed zijn. Alles over wegende zeggen we, er zit af en toe wel een reukje aan CNC, maar het valt mee en de voorwaarden zijn voldoende om de stank terug te dringen. Dat geldt ook ten aanzien van de volksgezondheid", zei Van Damme. Hij wees erop, hoe de raad maanden lang met problemen over de CNC-ves- tiging had gezeten. "Je vroeg je af, waar zouden we het verkeerd kunnen doen als je het licht op groen zou zetten? Ik kon me de zorg van honderden mensen wel voorstellen, want wat haalde je binnen? Vele adviezen zijn daarna ingewonnen en welk bureau is er nu niet bijgehaald. Alle vragen werden onderzocht. Als raadslid moest je luisteren, want als je te vroeg je mening liet horen, kon je moei lijk terug. De keuze is er nu tussen werkgelegenheid en 1800 mensen die formeel nee hebben gezegd tegen CNC.(Op handtekeningenlijsten en ,in bezwaarschriften). We zijn ook bestuur ders van die 1800. Dat is het dilemma waarvoor een raadslid zit. De Thoolse pendelaar is op alle arbeidsplaatsen graag gezien, maar door de energiekos ten wordt de pendel toch een wankele basis. Daarom moeten we als gemeen tebestuur werkgelegenheid scheppen, maar daaraan wel voorwaarden verbin den zoals nu bij CNC gebeurt", aldus de VVD-fractievoorzitter, waarmee het CDA en de SGP het eens waren. De Bres hamerde erop, dat elke ge dachte dat de pap gestort was, vermeden moest worden. Hij vond, dat je niet bij voorbaat bezwaren moest uitsluiten. "Op een gegeven moment moet je een 1 keer zeggen hoe je erover denkt", zei de burgemeester. "Dat is zowel voor de burger als voor het bedrijf van belang. De planologische bezwaren dienen ech ter zonder meer het volle pond te krijgen en daar wordt ook niet aan getornd", aldus de raadsvoorzitter. "Je kunt toch, als er tijdens de planolo gische procedure zwaarwegende bezwa ren naar voren komen op het principe besluit van vanavond terugkomen?" vroeg SG P-fractievoorzitter Th. Aar- noudse, waarop de burgemeester met 'ja' antwoordde. "Volgens mij kun je niet terug als je nu ja zegt, want de Slabbecoornpolder is de enige plaats op Tholen waar CNC kan komen", zei De Bres. De burgemeester merkte op, dat er na alle toelichting geen misverstand kon bestaan over de plano logische procedure en het principebe sluit van de raad. "Theoretisch zijn we het wel eens, maar praktisch niet. De praktijk zal het wel uitwijzen, maar als ik ongelijk heb, ben ïk de eerste die dat wil bekennen. Als ik vanavond echter ja zeg, kan ik niet terug, dus stem ik met mevr. Boissevain tegen. Dhr. Kloet zal het b en w voorstel wel steunen", aldus de waarnemend P.v.d.A.-fractievoorzit- ter. Mevr. Boissevain vroeg tenslotte om hoofdelijke stemming omdat ze niet al leen met de aantekening, dat twee P.v.d.A.-raadsleden tegen waren, wilde volstaan. De uitslag was 13 voor en 2 tegen, waarmee maandagavond rond elf uur de CNC-kogel door de kerk was. toegeschreven aan een falend over heidsbeleid voor zelfstandige onderne mers, met name door een fnuikend be lastingbeleid. De boeren leven nu in de periode van bezinning. Wintertijd is studietijd en het wegen en afwegen van het nieuwe bouwplan. De akkers zijn nog winters bedekt en vragen straks weer om inzaai. Heel wat zorgen zullen er ook dit jaar blijven. Ook onze hoop is, dat de zorgen niet al te groot zullen worden. Een ijve rig ondernemer zou meer bestaansze kerheid moeten kunnen hebben dan in onze tijd het geval is. Als de zon straks weer hoger staat, zal de boer opnieuw aanpakken. Hij weet dat eigen ijver en kennis wel kan bijdragen tot wat een goed resultaat zou moeten zijn, maar hij weet zich tegelijkertijd zo afhankelijk van randverschijnselen, dat zijn uit komst nooit bij voorbaat vast staat. Dat 'maakt het enerzijds boeiend, anderzijds wat ongewis. Alvast sterkte toegewenst na de winterrust. Zonder dat het al tot een echte vorstperiode kwam, heeft de winter toch wat toegeslagen als een waarschuwing, dat men soms voor dagelijkse verandering komt te staan. Veel aantrekkelijker dan winterse depressies is een hogedrukgebied met wat meer vorst, maar toch minder ongemak dan sneeuw, hagel, regen, opvriezing en dus gladheid. Maar de vrolijker kant daaraan is, dat de jeugd zich wat extra kan vermaken en dat toont dan dit sneeuwerig plaatje, maandag middag bij het uitgaan van de kleuterschool in St. Annaland. Sommige kinderen werden door vader of moeder met de slee opgewacht. Werkgelegenheidsnood overtrof vermoedens geurverspreiding 0 Hard gelag als je achterblijft 0 CNC positief begroet in Thoolse raad j 0 Twijfel bleef bij twee PvdA-leden 0 Ook provincie groeide niet hard in 1980 0 Mogelijk naar 10 ton tarwe per ha, maar prijs en afzet moeilijk 0 Geld voor Stedenspel 0 Ambtenaren bevorderd 0 Huizen achter 't gemeentehuis bewoond 0 25 Mille voor bejaardenwerk 0 Zoet water belangrijk 0 Een foto album vol kijkgenot 0 Stemmen van lezers over kabel t.v. 0 NO AD verpletterde SPS 0 Als weerstand vergeefs is, onderwerpt de wijsheid zich. Dit nummer bestaat uit 20 pagina's De burgemeester maakte duidelijk, dat met het bedrijf zelf ook overeengeko men was, dat niet met de bouw zou worden begonnen, voordat de adminis tratieve rechter uitspraak had gedaan. "Eerder wordt de bouwvergunning niet afgegeven, zolang het in ons vermogen ligt, als de AROB-rechter tenminste niet eerder een uitspraak heeft gedaan. Wel dienen we zo snel mogeiijk met de be planting te beginnen", zei de raads voorzitter en daarmee waren de fracties het eéns. In zijn beantwoording van de opmer- Op 16 december maakten 52 Tholenaren een busreis naar het compostbedrijf CNC in Ottersum om een dagje te snuf felen. 't Viel mee, ook bij mevr. Moeli- ker. die haar neus niet dichtknijpt voor een handvol compost. kingen van de raad zei de burgemeester met name tot De Bres, dat nu niet om een uitspraak gevraagd werd dat CNC er kwam. "Het gaat vanavond alleen om het beginnen van de planologische pro cedure. We hebben het recht niet om dat anders te doen, maar alj u tegen bent, dan kunt u dat nu al zeggen. CNC is zoveel in de emotiesfeer getrokken, dat we de gehele raad erbij betrokken heb ben in plaats van alleen de commissie ruimtelijke ordening(die uit vier leden bestaat, van elke fractie één). Wij willen geen werkgelegenheid tot elke prijs maar tot welke prijs, daar gaat het Om", aldus de raadsvoorzitter, die nog op merkte, dat De Bres de ondankbare taak had om zijn fractievoorzitter te vervan gen. Hij bracht verder naar voren, dat b en w naar de beste en geschiktste methoden zullen zoeken om overlast te beperken. "Uit concreet zakelijke overwegingen zullen we de voorwaarden afdwingen. Onze bedoelingen zijn exact dezelfde als De meerderheid van b en w stelt de Thoolse gemeenteraad voor, geld be schikbaar te stellen voor deelname aan het NCRV-stedenspel op 13 maart a.s. Het college wil aan de ene kant de ge meente Tholen promoten en anderzijds de dorpsgrenzen in die zin doorbreke'n, dat de verschillende kernen wat dichter tot elkaar komen en zich presenteren als één Thoolse gemeenschap. Nu de voorbereidingen een eind op gang zijn gekomen, is een redelijk in zicht ontstaan in de kosten die deelname met zich meenbrengt. Dat deze globale kosten laag zijn gebleven, is onder meer te danken aan een aantal plaatselijke bedrijven die bepaalde activiteiten spontaan voor hun rekening nemen. Zij betalen niet alleen, maar dragen ook zorg voor de uitvoering. de raad. De plankosten worden door CNC betaald, evenals een bijdrage voor het fonds dorpsuitleg. Daar zijn we kien op. De exploitatie-verordening moet de raad overigens zelf nog vaststellen", zei de burgemeester. Op vragen van de VVD zei de raads voorzitter. geen brief van de Raad voor de Volksgezondheid ontvangen te heb ben, waarin ten aanzien van overlast voor astmapatiënten tegen de mening van de inspectie van de volksgezondheid werd ingegaan. Hij had evenals de VVD het .gerucht vernomen, dat die brief er zou zijn, maar Baerends liet weten, geen enkele behoefte te hebben om iets achter te houden. "CNC levert geen schade op voor dé volksgezondheid. Bij de inspectie van de volksgezondheid is dat nagevraagd en de uitstoot van am moniak in de Thoolse CNC-vestiging geeft niet de verwachting, dat er voor mensen met de bekende longaandoe ningen moeilijkheden komen. TlsJO geeft hetzelfde antwoord", zei de bur gemeester. Hij liet weten, dat er ook ten aanzien van landbouwgewassen helemaal geen schade te verwachten was. "Een rapport over schade rond veestallen is in een vergevorderd stadium, maar om in de Slabbecoornpolder en omgeving een zogenaamde nulfase(waarom de VVD had gevraagd)vast te stellen, is moei lijker. Ik ben wel bereid hierover nog te praten, maar hoe moetje dat vaststellen? Aangezien er geen schade te verwachten is, kun je je ook afvragen, waarom je dit discutabel werk zou doen. Als er bij de direct omwonenden eventueel schade ontstaat, dan is het bedrijf bereid dat naar tevredenheid op te lossen 1 zei de raadsvoorzitter. Hij deelde mee, dat er al een gesprek was geweest tussen CNC en een omwo nende. Eventueel zou het Instituut voor PlanteE Plantkundig Onderzoek(IPO) schade aan gewassen kunnen bekijken. Voor de grondverwerving zal het niet nodig zijn dat de gemeente eraan te pas komt. Dat regelt het bedrijf en de zaak is op een oor na gevild, aldus de burge meester. Hij liet weten, dat de Slabbecoornpolder de bestemming 'grondstoffenbereiding voor de paddestoelenteelt' krijgt. Bij een ander gebruik van het terrein en de ge bouwen dan voor dit doel, zou er een officiële wijziging van het bestem mingsplan nodig zijn. Met provinciale waterstaat zijn al plan- WON I NG 1N R1CHTÏ NG m Advertentie IM nen besproken om langs de Deltaweg en de Schelde-Rijnweg een vrijliggend fietspad aan te leggen, zodat men geen hinder ondervindt van de vrachtauto's van CNC. De burgemeester benadrukte, dat in de Slabbecoornpolder niet de CNC-vesti- ging Ottersum zou worden gebouwd, maar een Thools bedrijf dat aan een groot aantal voorwaarden zou moeten voldoen. Hij zei, dat b en w dezelfde intentie hadden als de raad om het stro- bad in een overdekte ruimte te laten plaatsvinden. Ten aanzien van de toekomst zei Bae rends niet te verwachten, dat het cham- pignonverbruik op zeer korte termijn drastisch omlaag zou gaan. Ook gaf hij aan, dat de bedrijfsvoering al zover ge mechaniseerd was, dat door mechanisa tie geen arbeidsplaatsen meer zouden wegvallen. Op zijn spreekuur had de burgemeester al iemand gehad die om medewerking vroeg om bij CNC te kunnen gaan werken. De raadsvoorzitter bracht in zijn beant woording ook naar voren, dat b en w bij de voorbereiding van de CNCvestigin§ heel veel steun hadden ontvangen van de breed samengestelde stuurgroep mei deskundigen van rijk, provin provin cie,waterschap,het bedrijf en de ge meente. Voor de vele dagen en soms ook nachtelijke uren van bespreking brach hij iedereen dank. "Er is zeer veel tijc aan besteed en uitvoerige stukken ge produceerd, waarbij we voortdurend d( hete adem hebben gevoeld van allt mensen die hebben meegedacht er meegesproken", zei de Thoolse burge meester. De gemeenteraad beslist maandagmid dag over verhoging van de tarieven var de Thoolse zwembaden met vijf procent dit is het door de regering toegestane percentage. De verhoging heeft zoals in het verleder ook nu weer betrekking op de tariever van Haestinge, terwijl de stijging voo zwembad de Spetter in centen gelijk i: aan de verhoging voor het Smerdieksr bad. Het verschil in tarief tussen de bei de baden wordt daarom niet vergroot wat de wens is van de commissie finan ciën. Gelijktrekking van de tarieven za pas plaatsvinden, als de verbeteringer aan het zwembad Haestinge (kleedac commodatie) hebben plaatsgevonden De verhogingen zijn afgerond op vijftij cent voorzover het abonnementen be treft. De afrondingen zijn naar beneder toegepast. Een seizoenkaart voor zwem mers beneden de 16 jaar en van 65 jaa en ouder gaat voor Haestinge 27,5( kosten en voor de Spetter 31,50 zwemmers van 16 tot 65 jaar gaan res pectievelijk 46,50 en 51 gulden beta len per seizoen. Het gecoördineerd bejaardenwerk kon dit jaar nog 25.026 gulden tekort, wat en w van Tholen uit de gemeentek; willen bijpassen. De rijksoverheid b< taalt in het kader van de tijdelijke rijk groepregeling bejaardenwerk 80 va de salariskosten(58.131) of 46.505 gu den. In andere kosten betaalt CRI vooralsnog geen subsidie huisvestir 4700 en bureau/organisatiekosten 87( gulden. De stichting Welzijn voor Oi deren heeft een functionaris b noemd(mevr.J.LebeauGoorden)die vrijdagmiddag officieel haar werk b gint in een kamer van het gemeentehu

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 1