J. H. J. de Rooy -Discotheek "ZEELAIMDS WELVAREN" HEROPENING WATERSCHAP THOLEN Fa. K.J. Boogaart goed onderhouden WOONHUIS JEUGDDIENST Slijterij PRIEM-MOERLAND Chr. Mannenkoor Rehoboth" tholen Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming Donderdag 12 oktober 1978 EENDRACHTBODE 3 Kees Boogaart en Mien Boogaart-Bosters Wegens familieomstandigheden is onze zaak gesloten van 19 t/m 21 oktober A.J. C. BOS M.A. BOS-VOSHOL A NTH. J. OUDESLU1JS en CORN. H. OUDESLUIJS- ZWAGEMAKER THOLEN - STAD Te koop met ruime, moderne woonkamer, 4 slaapkamers en luxe badkamer Bolwerk 9, Tholen tel. 01660-3247 Kom ook naar de a.s. zondag 15 oktober 19.00 uur. Ned. herv. kerk Qud Vossemeer. blijft goedkoop met zijn dranken. Tevens Spar Supermarkt Wilt U rustig winkelen? In onze Spar Super vindt U een groot assortiment tegen voordelige prijzen voor de beste kwaliteit. DEZE WEEK op de Voorstraat 24-26 te Stavenisse DE VOLGENDE AANBIEDINGEN Olifant jonge jenever12,25 Claerijn jonge jenever 12,75 Henkes jonge jenever 12,50 Vieux Dujardin liter12,95 Coebergh bessen liter11,75 Heineken bier per krat 10,98 Tevens mooie sortering wijnen. Speciale dozenprijs voor Bokma en Bols. VERKOPING TE SINT-ANNALAND Notaris Mr. W. Loof te Tholen, Hoogstraat 15 (tel. 01660-2254) is voornemens, ten ver zoeke van de Fa. Goedegebuure-Bruijnzeel op dinsdag 17 okt. 1978 des avonds half acht in café "De Gouden Leeuw" Voorstraat 50 te Sint-Annaland van de Heer N. Burggraaf, in het openbaar te verkopen: a. bouwland aan de Breedenvlietseweg te Sint-Annaland, sectie E nummer 78 groot 2.07.00 H.A. b. bouwland nabij de Staartweg te Sint- Annaland, sectie E nummers 180 en 181, samen groot 5.76.20 H.A. c. bouwland aan de Weg van Kodde te Sint-Annaland sectie H nummer 377 groot 1.37.80 H.A. en d. bouwland aan de Bruijnzeeldreef te Sint- Annaland sectie H nummer 389 groot 1.73.90 H.A. Te aanvaarden na betaling der kooppen ningen. Nadere inlichtingen ten kantore van ge noemde notaris. verkoping te stavenisse Notaris Mr. W. Loof te Tholen, Hoogstraat 15, tel. 01660-2254, is voornemens ten ver zoeke van de erven van de Heer J. Bijl bij inschrijving te verkopen: het woonhuis met tuin en verdere aanhorigheden te Sta venisse, Pr. Bernhardstraat 6, sectie F nr 25 groot 1.72 are. Te aanvaarden in eigen gebruik na betaling koopsom. Te bezichtigen op maandag 16 oktober 1978 des namiddags van 2 tot half vier. Inschrijvingen in te leveren ten kantore van genoemde notaris uiterlijk donderdag 19 oktober 1978 des namiddags 4 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van ge noemde notaris. TE HUUR 400 m2 vorstvrije schuur zeer geschikt voor opslagplaats Inl.: D. Bruijnzeel, Langeweg 3b, Sint Annaland, tel. 01665-2612. "DE DRAGONDER" afd. Tholen. Hoogstraat 4 - Tel. 01660-3102 We zijn gestart met de CURSUS ALGEMENE CREA TIEVE ORIËNT A TIE op woensdag- en donderdagavond. Er zijn nog enkele plaatsen open. Ook voor de afdeling keramiek. Het is jammer zo'n gelegenheid voorbij te laten gaan, daar dit ge schiedt in 'n plezierige omgeving. En helemaal nieuw is dat we van start gaan met de CURSUS TEXTIELE WERKVORMING en dat doen we donderdagmiddag van 13.45 tot 15.45 uur. U bent van harte welkom. We zouden zeggen, laat deze kans niet voorbij gaan. Inlichtingen en opgave bij het creatief centrum "De Dragonder" Hopelijk tot ziens. op vrijdag 13 oktober om 8 uur. Iedereen van harte welkom. Iedere zaterdag vanaf 8 uur Disco-muziek Tot ziens Piet en Gelien Bevelander Langeweg 3 SCHERPENISSE R ^ccoooosooQcoeosccosocceooooscoeecocoecccccccooooooeeoQfl BEKENDMAKING Het dagelijks bestuur van het waterschap Tholen'maakt bekend, dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 125, lid 2, onder scheidenlijk artikel 130, lid 2 van het Alge meen Reglement voor de waterschappen in Zeeland, van vrijdag 13 oktober af, gedu rende veertien dagen, ter griffie van het wa terschap te Sint-Maartensdijk, Onder de Linden 7, ter inzage van de ingelanden worden nedergelegd en in afschrift of druk tegen betaling der kosten verkrijgbaar wor den gesteld: a. de begroting met memorie van toelichting voor het dienstjaar 1979; b. de le wijziging van de begroting met me morie van toelichting voor het dienstjaar 1978; Bezwaren tegen bovenbedoelde ontwerpen kunnen overeenkomstig het bepaalde in ar tikel 125, lid 3 van eerder genoemd regle ment binnen acht dagen na afloop van vo rengenoemde termijn schriftelijk door de ingelanden worden ingediend bij de Alge mene vergadering van het waterschap Tho len, Onder de Linden 7 te Sint-Maartens dijk. Sint-Maartensdijk, 12 oktober 1978. HET DAGELIJKS BESTUUR VOORNOEMD, DE GRIFFIER, J.D. de Korte. DE DIJKGRAAF, I.C. Hage. Verkoping te Scherpenisse Mr. W. Loof, notaris te Tholen, Hoogstr. 15, tel. 01660-2254 is voornemens ten verzoeke van dhr. B. de Jong te Scherpenisse in het openbaar te verkopen op dinsdag 24 oktober 1978 des avonds om half acht, in Hotel-café De Gouden Leeuw, Hoge Markt 8 te Scher penisse het perceel bouwland aan de Veer- dijkseweg, kad. bekend gem. Sint Maar tensdijk sectie M nummer 425 groot 44.30 aren. 1 Te aanvaarden in eigen gebruik na betaling koopsom. Nadere inlichtingen ten kantore van ge noemde notaris. NOTARIS P.J.A. GODERIE TE WOUW zal ten verzoeke van mevrouw A.M. Mer- tens-v.d. Broek in het openbaar VEILEN en VERKOPEN: De RIANTE BUNGALOW met grote gara ge, geheel vrijstaande volière met loopren, grote tuin met vijver, sierbeplanting en bo men, met ruime oprit, bestraat met kinder kopjes, plaatselijk gemerkt Tholensewég 28 te Halsteren, kadaster Gemeente Halsteren, sectie H nummer 387, groot 42 aren 35 cen tiaren. Het pand is zeer gunstig gelegen nabij de verkeersweg Halsteren-Tholen in een over wegend agrarisch gebied in de nabijheid van de kom Halsteren. Indeling: hal met tcilet, kantoor- of hobby ruimte, woonkamer, 2 slaapkamers, grote keuken, badkamer met ligbad en 2de toilet, berging, waaronder kelder met luik naar kruipruimte onder bungalow, bijkeuken met c.v. installatie (oliestook), bergruimte boven de gehele bungalow, logeer-slaapka- mer boven garage. Het pand is opgetrokken uit genuanceerde handvorm baksteen met geïsoleerde spouw. VRIJ TE AANVAARDEN dadelijk na be taling der kooppenningen. Zitdagen: in café "Torenzicht" van de heer J. v.d. Kieboom aan de Dorpsstraat 68 te Halsteren: de eerste, voor inzet, op maandag 16 oktober a.s. en de tweede, voor toezijzing, op maandag 30 oktober daaraanvolgend, beide dagen 's avonds om 8 uur precies. Bezichtiging: alleen na telefonische af spraak (tel. 01640-2407). Verdere inlichtingen ten kantore van voor noemde notaris (tel. 01658-1280/1859). Verkoping bij inschrijving te Tholen NOTARIS MR. W. LOOF, Hoogstraat 15 te Tholen (tel. 01660-2254) is voor nemens, namens mevr. J.P. van de Zan- de-van Westen, bij inschrijving te ver kopen: perceel bouwland aan de Huig van Mallandweg te Poort vliet sectie M nummer 4, groot 3.14.20 ha. Te aanvaarden in eigen gebruik na be taling der kooppeningen. Inschrijvingsbiljetten in te leveren ten kantore van genoemde notaris dinsdag 17 oktober 1978 des namiddags uiterlijk 4 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van ge noemde notaris. Wij trouwen op 20 oktober a.s. Wij sturen geen kaarten, maar vinden het leuk als bekenden, die ons een goed hart toedragen, 's avonds na half negen iets met ons komen drinken in Restau rant Buitenzorg, Amsterdamseweg 19 te Eede CORRIE VAN DER VLIET JAN DU IJ N HOU WER Ede, Oktober 1978 Koelhorst 95 Op zondag 15 oktober zijn onze ouders 25 jaar gehuwd. Op vrijdag 20 oktober hopen wij het met familie, vrienden en bekenden te vieren. Receptie van 18.30-20.00 uur/in het dorpshuis "De Vossekuil", Ring, Oud Vossemeer Hun dakbare kinderen Wim Kees Conny Rian en Jan Jolanda Oud Vossemeer, oktober 1978 Dorpsweg 39 Dorpsweg 39, Oud Vossemeer 21 oktober is het alweer 25 jaar geleden dat onze ouders J. J. HA VERMANS en A. C. HAVERMANS-HOMMEL in het huwelijk zijn getreden. Ter gelegenheid hiervan is er om 14.30 uur een Eucharistieviering in de kerk van de H. Willibrordus. gelegenheid tot feliciteren van 19.00 - 20.00 uur in de Vossenkuil Raadhuisstraat 7 te Oud-Vossemeer Nelly en John Bea en Leon Oud-Vossemeer, oktober 1978 Vierwindenstraat 8 jOp 15 oktober a.s. hopen onze geliefde ouders en >hun 25-jarige echtvereniging te herdenken. SZij hopen dit met hun kinderen, familie en vrienden te£ c vieren op vrijdag 20 oktober a.s. in „De Stadsherberg"! (Markt 39 te Sint Maartensdijk Receptie van 19.30 tot 21.00 uur. Leendert Maya en Jaap |Sint Maartensdijk, oktober 1978 >2 Anjerstraat 6 1953 1978 Op D.V. donderdag 19 oktober hopen wij met onze geliefde ouders hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Dat zij nog vele jaren voor elkaar en voor ons ge spaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen. Ina Anja Wim en Maja David U kunt onze ouders feliciteren tussen 19.00 uur en 20.30 uur in Hotel van Tilburg, Burg. v. Loonstraat 87, Steenbergen. Sint Maartensdijk, oktober 1978 Hogeweg 57 Na een moedig gedragen lijden nam de Heere tot zich, onze lieve man en vader, zwager en oom CORNELIS WAGEMAKER echtgenoot van Lena Wesdorp op de leeftijd van 57 jaar en 5 maanden Nooit kan 't geloof te veel verwachten L. Wagemaker-Wesdorp Piet en verloofde Janny Marga Anna Jacobapolder, 2 oktober 1978 Langeweg21 De begrafenis heeft plaats gehad donderdag 5 oktober j.l. op de algemene begraafplaats te Anna Jacobapol der om 13.30 uur. Hiermede betuigen wij onze oprechte dank voor uw overweldigegende belangstelling, deelneming en me deleven ons betoond voor- en na jiet overlijden van onze geliefde en zeer zorgzame moeder, oma, dochter, zuster en verder familielid Neeltje Abramina Maatje Ridderhof Uw medeleven is ons tot grote steun geweest in deze droeve dagen. Wij zouden graag ieder persoonlijk willen bedanken, maar dit is niet mogelijk gezien de zéér vele bewijzen van medeleven Tholen: Elly en Ad Patric St. Annaland: Petra Irma Ab A. P. Ridderhof P. Ridderhof-Polderman A. H. Scherpenisse-Ridderhof C. Scherpenisse Peter en Anita Sint-Annaland, oktober 1978 Bedroefd om het grote verlies, maar vervuld van grote dankbaarheid voor alles wat hij voor ons deed en betekende hebben wij afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man en onze lieve en zorgzame vader CHRISTIAAN GEUZE echtgenoot van Lena Cornelia Geluk op de leeftijd van 52 jaar Sint-Maartens dijk: L.C. Geuze-Geluk Roosendaal: Ria Kamperland: Leny en Piet Sint-Maartens dijk: Elly en Peter Sint-Maartensdijk, 6 oktober 1978 Veerhoekseweg 6 De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 11 oktober j.l. om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Sint-Maartensdijk. Met droefheid geven wij u kennis, dat van ons is heengegaan onze geliefde zoon, broer en neef CHRISTIAAN GEUZE echtgenoot van L.C. Geluk op de leeftijd van 52 jaar Zwaar valt ons dit verlies. St. Maartensdijk: G. Geuze Goes: W. Geuze St. Maartensdijk: J. Menheere-Geuze Tholen: J. Geuze Sint Maartensdijk, 6 oktober 1978 Heden overleed na een kortstondige ziekte ons geacht bestuurslid, den heer CHRISTIAAN GEUZE op de leeftijd van 52 jaar Bestuur, leden en personeel der Veiling Scherpenisse O Scherpenisse, 6 oktober 1978 Diepe verslagenheid overheerste onze ge dachten toen wij ver namen dat onze vriend CHRIS GEUZE was overleden. De vele jaren van vriendschap zullen ons altijd bijblijven. Ons diep gevoel van medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kin deren Fam. L. J. de Graaf- Koopman Fam. A. v.d. Hoek- v. Oeffelen Scherpenisse, 6 oktober 1978 Op 6 oktober is in het St. Franciscus Zieken huis te Roosendaal overleden onze goede vriend CHRIS GEUZE Fam. Joh. Hage-Vroegop Fam. P.J. Hage- de Graaf Scherpenisse, 6 oktober 1978 Heden is van ons heengegaan onze beste vriend, Christiaan Geuze Fam. J. Hage- Oudesluys Tholen, akt. 1978 Vrouwendijk 2 Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, behaagde het de Heere na een kortstondig ziek zijn, nog onverwachts, zacht en kalm van ons weg te nemen, mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader, behuwd, groot- en overgroot vader. de heer IZAK JAN HAGE echtgenoot van Jozine Lucretia Bierens in de ouderdom van 83 jaar en 8 maanden Sint-Maartens dijk: J.L. Hage-Bierens A. Hage M. Hage-Hage A.P. van Vossen-Hage D. van Vossen Zierikzee: J.C. Hage C. Hage-Breugem klein- en achterkleinkinderen Sint-Maartensdijk, 6 oktober 1978 Westvest 14 De teraardebestelling heeft plaats gehad op dinsdag 10 oktober j.l. om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Sint-Maartensdijk. Tot onze grote droefheid overleed na een kortstondig ziek zijn, nog onverwachts onze lieve opa IZAK JAN HAGE in de ouderdom van 83 jaar en 8 maanden Zwijndrecht: Jo en Izak Naaldwijk: Jaap en Anneke Hellevoetsluis: Koos en Jan Zierikzee: Els en Aad Raamsdonkveer: Wim en Elly St. Maartensdijk: Joke en Jaap Riet en Marius Sjaak en Henny Anja Middelburg: Josien Zierikzee: Jan Marianne en achterkleinkinderen Sint-Maartensdijk, 6 oktober 1978 Door een langdurige ziekte is na een geduldig gedra gen lijden uit ons midden weggenomen, onze geliefde schoonzuster en tante, DINGENA ADRIANA GUNST echtgenote van W. Dake op de leeftijd van 64 jaar en 2 maanden Fam. Dake-Goedegebuure Fam. v.d. Jagt Fam. den Engelsman Neven en nichten Sint-Annaland. oktober 1978 AWAVAVAWAWA Bedroefd om het grote verlies, maar vervuld van grote dankbaarheid voor alles wat hij voor mij deed en betekende, heb ik afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man, mijn zoon, broeder, zwager en oom. de heer EUFT GERRIT HOEK echtgenoot van Jannetje Lena Minheere op de leeftijd van 70 jaar J.L. Hoek-Minheere Oud-Vossemeer, 10 oktober 1978 Secr. Rijstenbilstraat 10 Geen bloemen De begrafenis zal plaats vinden op vrijdag 13 oktober a.s. des namiddags om 14.00 uur vanuit het vereni gingsgebouw, Ring 7. Heden ging van ons heen tot onze diepe droefheid in het ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom onze geliefde zwager E.G. HOEK op de leeftijd van 70 jaar Bergen op Zoom: A. Stormezand Tholen: Wed. Praat-Minheere Wed. Minheere-Mol Oud Vossemeer: Wed. Geuze-Minheere J. Minheere J. Minheere-de Korte Steenbergen: D. Minheere Oud Vossemeer: C. Ligtendag-Minheere A. Ligtendag Neven en nichten Oud Vossemeer, 10 oktober 1978 Heden overleed in het ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom mijn geliefde broeder en zwager EUFT GERRIT HOEK op de leeftijd van 70 jaar en 5 d#gen. G. E. Hoek R. P. Hoek-Voshol Oud-Vossemeer, oktober 1978 Hikseweg 16 Heden overleed in het ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom on ze lieve oom EUFT GERRIT HOEK op de leeftijd van 70 jaar en 5 dagen L. Hoek G. Hoek-Kaashoek A. Zwagemaker-Hoek J. Zwagemaker M. Lindhout-Hoek A. Lindhout C. Haast-Hoek P. Haast M. Geuze-Hoek J. Geuze Oud-Vossemeer, oktober 1978 Na de vele blijken van vriendschap, ter gelegenheid van ons zilveren huwelijks feest, kunnen wij niet een ieder persoonlijk bedanken. Daarom, langs deze papie ren weg, danken wij u allen hartelijk. K.J. SCHOUTEN J.W.M. SCHOUTEN BURGER Scherpenisse, oktober 1978 Molenweg 58 Heden overleed in het ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom mijn geliefde zoon EUFT GERRIT HOEK op de leeftijd van 70 jaar en 5 dagen J. Duine A.P. Duine-Moeilijker Oud-Vossemeer, oktober 1978 Molenstraat 10 Diep ben ik getroffen door het medeleven uit de. om geving nadat mijn man door een ernstig verkeersongeval om het leven is gekomen. Dat meeleven heeft bij de grote droefheid en een zaamheid veel goed gedaan, daarvoor vriendelijk dank. Mevr. Barendregt St. Annaland, oktober 1978 Burg. Bassstraat Hartelijk dank voor alle fruit, kaarten en belangstel ling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Mevr. M. A. Schakel-Gunst Stavenisse, oktober 1978 Schoolstraat 25 Dankbetuiging Voor de vele blijken van be langstelling, kaarten, bloe men en fruit, tijdens mijn verblijf in de Daniël den Hoed kliniek en ook bij mijn thuiskomst zeg ik mede na mens mijn vrouw en kinde ren U allen onze hartelijke dank. H. Quaak Tholen, Verbrandestraat 12 Onze 2e plaat is net verschenen. Op deze plaat worden veel Psalmen gezongen. Enkele naar de berijming van Datheen. U kunt deze plaat bestellen bij ons koor. Tel. 01660- 2586/2967/3359/2201 2705. Voor het eiland Tholen, uitgezonderd St. Maartensdijk, kunt u de plaat kopen bij de auto's van Vishandel Schot. De prijs is 19,90 per plaat van dat bedrag wordt door ons 4,— afgedragen aan het Blindeninstituut "Bartimëus". Voor ons onverwacht, moesten wij afscheid nemen van onze allerbeste onver getelijke en altijd behulpza me vriend CHRIS GEUZE Scherpenisse: fam. H.C. Verkerke- v. Doeselaar Dordrecht: fam. f. Geuze-Geluk Voor de vele blijken van be langstelling, bloemen, fruit manden en kaarten tijdens mijn verblijf in het zieken huis "Lievensberg" en bij mijn thuiskomst, zeg ik me de namens mijn vrouw en kinderen, hartelijk dank. Joh. Pollie-Jansen Tholen, oktober 1978 Gildenstraat 1 ^OCOOOCOOOQOOSCOQOCOOCOSCCCOOOGOGCCOSOOC^CO^acOCOCOOGOCC

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1978 | | pagina 3