THOLENDERWIJS 299.- Vergadering gemeenteraad maandag 26 juni Uitbreiding zenders centrale antenne? Zaterdag zwemwedstrijden in Haestinge Subsidieregeling voor ophalen oud papier Sluit u uw vuilniszakken goed? Zwembad Tholen deel van de zaterdag gesloten OVERDENKING IS HITLER ECHT OVERWEGING DOOD? PAK EVEN UW ZAKBOEKJE W.Rikken bv. Donderdag 22 juni 1978 EENDRACHTBODE 5 informatierubriek van de gemeente tholen SPREEKUREN B. EN W. Spreekuur woningstichting Het is bijkans ondraaglijk, maar toch ook uitermate noodzake lijk om telkens weer opnieuw te worden gekonfronteerd met de ellende van de tweede wereldoorlog. Met name de beestachtige behandeling van het joodse volk zal nimmer uit ons geheugen gewist mogen worden. Sinds ik zelf voor enkele jaren door het gerekonstrueerde concentratiekamp van Dachau heb gelopen, is het me niet mogelijk om zonder geweldige ontroering te lezen over de schunnige praktijken van de nazi-officieren. Rikken bv. brengt een zig-zag naaimachine Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-4 4695 CE Sint-Maartensdijk Tel. 01 666-2955 Maandagmiddag 26 juni a s. vergadert de gemeenteraad om 2 uur in het stadhuis van Tholen, Hoogstraat 1 2 Tijdens deze laatste openbare vergadering voor de zomervakanties komen onder meer de volgende punten aan de orde. (Een volledige agenda met stukken ligt ter inzage in de bibliotheken van Tholen, Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland, afèmede op het gemeentehuis. bijdrage in de restauratie van de voorgevel van het pand Raad huisstraat 15 te Oud-Vossemeer (het bekende "Smidsklokje"). Naast een subsidie van Monumentenzorg zal de gemeente volgens het voorstel 30% van de kosten subsidiëren, reservering van het overschot op de begroting van 1977: het begrotingsoverschot zal circa 1,2 miljoen bedragen. Aan de ge meenteraad wordt voorgesteld dit overschot als volgt te reserveren: 4 ton voor de reserve openbare werken, 4 ton voor de reserve dorpshuizen en 4 ton voor de reserve sportvoorzieningen. voorstel om krediet beschikbaar te stellen voor het plaatsen van bomen in de oudere gedeelten van de diverse dorpskernen. In totaal gaat het om 713 bomen, waarvan in Sint-Maartensdijk dit jaar al de eerste bomen zijn geplant (tijdens de boomfeestdag 1978). voorstel om enkele wegen te asfalteren: een gedeelte van de Zoet- waterweg, een deel van het rijwielpad langs de Postweg, de oprit ten van de Bram Groenewegeweg en de oprit van de Veilingweg. B. en W. hebben het voornemen deze werkzaamheden op korte ter mijn te laten uitvoeren. verhoging van het krediet voor de verbouwing van het Holland Huis te Scherpenisse met 31.000,aangezien de aanbesteding hoger is uitgevallen dan aanvankelijk was begroot, voorstel om 1 9 lichtmasten te plaatsen op de havendijk en nabij de Contr'Escarpe te Tholen. In verband met de dijkversterkingen zijn de oude lichtmasten verwijderd. verzoek van het schoolbestuur van de lagere school op gerefor meerde grondslag om medewerking voor het dempen van de sloot achter de school en voor het plaatsen van een hekwerk rondom het schoolplein medewerking voor het inrichten van het nieuwe zesde lokaal voor de Eben Haezerschool in Tholen krediet voor uitbreiding van de openbare lagere school te Sint- Maartensdijk: "De Rieburch" telt met ingang van 1 augustus a.s. acht verplichte leerkrachten, zodat er een nieuw lokaal gebouwd zal moeten worden. Ter bevordering van de integratie van beide scholen zal tevens een verbinding worden aangelegd tussen de openbare lagere school en de openbare kleuterschool "De Kubus", voorstel met betrekking tot de grenswijziging tussen de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Mede door de aanleg van de Schelde-Rijn verbinding hèeft de grens tussen de provincies Zeeland en Noord-Brabant een onlo gisch verloop gekregen. Hierdoor is ook de grens tussen de ge meenten Tholen en Halsteren en Nieuw-Vossemeer niet ideaal Delen van Halsteren (waaronder het schiereiland) liggen aan de Thoolse kant van het kanaal en andersom. De procedure voor grensaanpassing is nu zover dat de betrokken gemeenteraden hun definitieve oordeel kunnen geven Voorgesteld wordt wat Tholen betreft de grens met Noord-Brabant te bepalen op het midden van het kanaal. Door deze wijziging zal Tholen 3 hectaren groter wor den: aan Nieuw-Vossemeer wordt 102 hectaren afgestaan, maar krijgen we 39 ha. terug. Aan Halsteren wordt 20 ha. afgestaan en wordt 86 ha. teruggekregen. voorstel om het aantal wethouders voor de nieuwe raadsperiode wederom te bepalen op 3. Volgens de regels telt de gemeente Tholen maar 2 wethouders, maar in bijzondere omstandigheden kan dit worden bepaald op 3, dit met goedkeuring van het provin ciaal bestuur. De argumenten die vier jaar geleden voor 3 wethou ders werden aangevoerd, zijn volgens B. en W. nog steeds geldig: de uitgestrektheid van de gemeente, de vele taken die de wethou ders te vervullen hebben, onder meer doordat Tholen als grootste gemeente in Noord-Oost Zeeland in bijna alle regionale organen vertegenwoordigd is, lange reistijden enz. Om bij het optreden van de nieuwe gemeenteraad in september weer over de extra wet houder te kunnen beschikken, wordt de gemeenteraad voorgesteld ook nu weer het aantal wethouders op drie te bepalen, aanleg vierde tennisbaan te Tholen: het ledenaantal van de ten nisvereniging in Tholen rechtvaardigt volgens het gemeentebe stuur de aanleg van een vierde tennisbaan op het complex aan de Zoekweg. Hiermede is de beschikbare ruimte wel volledig benut, verlenging van de termijn tijdens welke gemeentegaranties beperkt worden verleend. De gemeenteraad heeft op 1 6 januari j.l. beslo ten beperkingen te stellen bij het garanderen van geldleningen voor de koop van particuliere woningen. Gemeentegaranties mo gen alleen worden verleend aan inwoners van de gemeente Tholen en aan economisch gebondenen (werknemers in de regio Sint- Philipsland, Nieuw-Vossemeer, Halsterenen Bergen op Zoom). De gemeenteraad wordt voorgesteld deze beperking met een half jaar te verlengen tot 1 januari 1 979. vaststelling van het bestemmingsplan "Kom" (Scherpenisse). Tegen het ontwerp-bestemmingsplan "Kom" voor Scherpenisse, dat voor een ieder ter inzage heeft gelegen, zijn in totaal 21 be zwaarschriften ingediend. Nadat de bezwaarden in de gelegenheid zijn gesteld een en ander mondeling toe te lichten, heeft de com missie voor Ruimtelijke Ordening onlangs uitgebreid over de ver schillende bezwaren gediscussieerd. Het definitieve voorstel van B. en W. wil verschillende bezwaren gegrond laten verklaren, maar sommige ook ongegrond. De besturen van de twee grote woningstichtingen op Tholen (de stichting "Beter Wonen" en de woningstichting "Eiland Tholen overwegen om de installaties van het centrale antennesysteem uit te breiden met apparatuur om ook de twee nieuwe Belgische zenders te kunnen ontvangen. Het gaat om de netten België Vlaams I en België Frans I. Alle aangeslotenen op het centrale antenne systeem zijn van dit voor nemen in kennis gesteld. Hierbij is medegedeeld dat bij uitbreiding de te betalen vergoeding met 0,60 per maand of 7,- per jaar zal worden verhoogd. De totale vergoeding voor aansluiting op de cen trale antenne wordt dan 2,25 per maand op 27,- per jaar. De aangeslotenen is medegedeeld, dat tot 1 juli a.s. bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden ingediend. Hiervoor kan men gebruik maken van de verklaring die voor de huurders is meegezonden met de stukken voor de huuraanpassingen. Ook degenen die geen gebruik maken van de centrale antenne en toch bezwaar hebben tegen de uitbreiding dienen tot uiterlijk 1 juli 1978 te reageren. Vertegen woordigt het aantal bezwaarden een minderheid en wordt tot uitbrei ding overgegaan, dan zullen zij namelijk ook een hogere vergoeding moeten betalen. Reageert u niet, dan wordt gewoon aangenomen dat u met de uitbreiding instemt! Heeft u de verklaring niet ontvangen, dan kunt u nog een exemplaar op het gemeentehuis verkrijgen. Belt u even tel. 01 666-2955, toestel 43. Ook op de postkantoren (behalve dat van Sint-Maartensdijk) zijn deze formulieren verkrijgbaar Loco-burgemeester C.J Moerland en wethouder L.J. Koopman houden maandag 26 juni a.s. niet 's middags maar 's morgens van 11 tot 12 uur spreekuur in het gemeentehuis te Sint-Maartensdiik Wethouder J Koopman houdt niet dinsdag, maar maandagmorgen van 9.45 tot 10.45 uur spreekuur in het kantoor van gemeentewerken, Molenvlietsediik, Tholen. Wethouder A.J. Scherpenisse is wegens vakantie afwezig. Wilt u op een ander tijdstip een afspraak met een van de wethouders maken, belt u dan even naar het gemeentehuis, tel. 01 6662955, toestel 37. Zaterdag 24 juni a.s. worden er in het gemeentelijke zwembad Haes tinge te Sint-Maartensdijk zwemwedstrijden gehouden en wel voor de volgende onderdelen: -25 m. vrije rugslag -25 m. schoolslag -25 m. vrije slag -75 m. estafette (rugcrawl, schoolslag en vrije slag). Nadere inlichtingen over deze wedstrijden zijn verkrijgbaar bij de me dewerkers van het zwembad. De gemeenteraad van Tholen heeft op 1 7 april j.l. besloten een sub sidieregeling vast te stellen voor het ophalen van oud papier op Tho len De prijs die voor oud papier wordt betaald, is zodanig laag ge worden dat het voor diverse verenigingen niet meer interessant is om op pad te gaan. De gemeenteraad overwoog onder meer dat indien deze verenigingen stoppen met het ophalen van oud papier, de vuilnisophaaldienst een grote hoeveelheid papier te verwerken krijgt. Voorts zullen de vereni gingen bij de gemeente aankloppen om een subsidie, aangezien een bron van inkomsten is weggevallen Om de zelfwerkzaamheid van de plaatselijke verenigingen zoveel mo gelijk in stand te houden is besloten aan verenigingen die op dit moment op regelmatige tijdstippen oud papier ophalen, een minimum papier-prijs te garanderen van ƒ0,03 per kilogram Met deze vorm van subsidie meent de gemeenteraad het plaatselijk gemeenschapsbelang zo goed mogelijk te dienen. Hoe komt men in aanmerking voor subsidie? Belangrijke voorwaarde is dat alleen verenigingen die op dit moment op regelmatige tijden oud papier ophalen, in aanmerking komen. Meent men aan deze voorwaarde te voldoen, dan dient men schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Tholen te vragen onder de garantieregeling te mogen vallen. Naar aanleiding hiervan volgt dan een bericht van B. en W. Belangrijk is trouwens dat de verenigingen de weegbriefjes bewaren. Het subsidie wordt namelijk pas uitgekeerd als deze weegbriefjes bij de gemeente zijn ingeleverd. Heeft u nog nadere vragen, belt u dan even naar het gemeentehuis (tel 01666-2955). De medewerkers van de vuilnisophaaldienst ondervinden regelmatig dat vuilniszakken niet goed afgesloten op straat worden gezet. Vaak is de vuilniszak veel te vol en wil men hem toch meegeven. De zak staat echter soms zo lang op straat (veel Tholenaren zetten het vuil al de avond tevoren buiten, wat trouwens verboden is) dat er vuil op straat komt met alle nare gevolgen van dien. Daarom ons verzoek: zorg ervoor dat uw vuilniszak niet te vol is. U moet hem altijd makkelijk dicht kunnen binden. Sluiten met twee strookjes is dan niet voldoende, want ook dan kunnen dieren en kinderen makkelijk in de zak korrjen De stichting "Beter Wonen" houdt iedere maandagmorgen van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis te SintMaartensdijk spreekuur voor aan vragen om woonruimte. Zaterdagmiddag 24 juni a.s. is het gemeentelijk zwembad "De Spet ter" te Tholen vanaf half vier voor het publiek gesloten, in verband met de clubkampioenschappen van de zwem- en polovereniging De Een dracht. Het zwembad is van 7 tot 8 uur 's avonds weer gewoon voor het publiek geopend. "Uw vroomheid is als de morgennevel, als de dauw, die vroeg in de morgen ver dwijnt. Vroomheid wens ik, geen offer gaven, en liefde voor God meer dan brandoffers" Hosea 6, 4b en 6. w De profeet heeft gelijk als hij zegt, dat mijn vroomheid is als de morgennevel. Ik heb amper de kerk verlaten of de drukte van de straat en de zorgen van de dag die begint, hebben alles wegge wuifd, wat mij nog zo kort geleden aan God deed denken. Misschien, dat hier of daar nog een wolkje hangt van gebed, dat langzaam opstijgt tot bij God, maar ik heb daar zelf geen weet meer van. Ik heb mijn ochtendblad al in mijn handen om tegelijk met mijn kopje koffie daar mee de dag te beginnen. Maar misschien is het juist die krant, die mij de ware vroomheid leert: want lees ik daar niet, dat Kolonel Bosschart na dertig jaar apostolaat in de rosse buurt van Amsterdam met pensioen gaat en dat Jan Lanser, al na 9 slopende jaren de voorzittershamer van het C.N.V. door geeft aan zijn opvolger. "Vroomheid wens ik, geen offergaven, en liefde meer dan brandoffers". Twee rasechte apostolaatmensen raken opgebrand. Zulke trouwe dienst aan God, midden in de vuurlinie, raakt aan je bestaan. Het is heel begrijpelijk, dat zij zich terugtrekken om anderen een kans te geven hun werk te doen. Maar intussen is het voorbeeld al gegeven: zo'n vrouwelijke kolonel zal niet licht vergeten worden in die bepaalde hoek van Amsterdam. Zij heeft een stukje christen-zijn laten zien, dat een voor beeld mag zijn voor ons allen. Zij heeft de goede Boodschap van Christus ge bracht aan de deur, bij mensen thuis, die daar behoefte aan hadden en zij heeft zelf haar eigen deur opengezet, wagen wijd, om te kunnen luisteren naar men sen, die binnen wilden komen om hulp te vragen. Dit is vroomheid, dit is liefde voor God in de praktijk. Haar werk zal niet vervagen als de morgennevel, maar dóór blijven klinken in die wijk. Zoals ook Jan Lanser zal blijven voortleven als de man, die in een moeilijke periode voor de vakbeweging, pal heeft gestaan voor de christelijke idealen. Zij lijken als reuzen binnen dat Rijk van God, als steunpilaren, die een Kerk van God steunen, omdat ze van hun basis vinden in de echte vroomheid: naastenliefde in de praktijk. Toch lijkt mij zo'n leven niet mogelijk als je niet eerst zelf dicht bij God leeft. Wie komt er immers op het idee om met een paar losse centen in je zak in die buurt van Amsterdam een wijkhuis te gaan openen. Dan moet je eerst zelf be zield zijn geweest van een geweldig godsvertrouwen, dat gebaseerd is op een levend geloof. En dat komt je niet zo maar aangewaaid. En hier begint dan mijn vraagtekenwanneer God zijn voorkeur uitspreekt voor liefde boven brandoffers, zal dat toch niet kunnen betekenen, dat wij de kerken, waar die offers worden gebracht, maar moeten sluiten. Want waar zullen we dén de in spiratie vandaan halen voor de liefde, die God van ons vraagt? We kunnen hoogstens de vraag stellen: geeft de kerk voldoende inspiratie? Zit er een "ziel" in onze kerkdiensten, die ons aanspoort tot daadwerkelijke liefde? Het is niet aan mij deze vraag bevesti gend noch ontkennend te beantwoor den, want kerkdiensten zijn "een zaak van het hele volk Gods". Wij zullen el kaar moeten bezielen, puttend uit de bron: de Bijbel. Wanneer we dat doen, volgt de daad vanzelf. Het Leger des Heils doet bijzonder goed werk. Altijd wanneer er rampen zijn komen we die naam tegen in persberichten, als een, perfecte organisatie, die met doeltref fende middelen klaar staat om de eerste nood te lenigen. En vaak bestaat die hulp niet eens op medisch gebied, maar is het maar gewoon een kopje warme koffie, die geschonken wordt of een helpende hand of een warme deken, maar altijd gegeven met een warm hart. Het Leger is "altijd op pad". Je komt ze tegen in een Amsterdams restaurant, waar ze je een collectebus onder je neus stoppen en je ziet de zakken langs de. straat staan waarin ze hulpgoederen op halen. Het Leger des Heils is een orga nisatie van de daad. En daarom yerdient ze onze bewondering. Dat mag bij zo'n afscheid best eens gezegd worden. P. van Osta, pastoor Tholen. Als enige vorm van medelijden werden de mensen die de dood tegemoet gingen tot het laatste toe bedrogen. Alle arg waan moest gesust worden. De voor portalen van de gaskamers werden ge vormd door de kleedlokalen. Nadat de gevangenen hun kleren keurig ha.dden opgevouwen en hun schoenen met de veters aan elkaar hadden gebonden om later tijdverlies bij het sorteren van paar bij paar te voorkomen, werd hen een handdoek en een stukje zeep gegeven. Ze zouden, werd hen op cynische wijze voorgespiegeld gezamenlijk onder de douche gaan. Wanneer de ruimte hele maal vol was met mannen, vrouwen en kinderen en de deur hermetisch achter hen gesloten, stroomde uit de openingen boven hen het Zyklon B naar beneden en begon hun angstige doodstrijd. Hoge officieren en ook aanzienlijke burgers maak. ten ruimschoots gebruik van de mogelijkheid om door de kijkgaten te zien hoe deze mensen in doodsnood verkeerden. Toen Himmler zelf ook eens een blik wierp door zo'n kijkven- ster, werd het hem eerst te machtig, maar nadat hij zijn ontroering weer meester was geworden roemde hij hen, "die dagelijks voor de toekomst van na- zi-Duitsland dit smerige karwei wilden opknappen". Wanneer alle waren om gekomen begon men in hun monden te zoeken naar gouden tanden en kiezen en knipte men de haren der vrouwen af voor een viltfabriek. Daarna werden per slede drie dode lichamen tegelijk in een .soort bakoven geschoven om te worden verbrand. Dag en nacht rookten de schoorstenen der crematoria. Miljoenen joden zijn op deze manier uit de weg geruimd. U zou zich kunnen afvragen of het wer kelijk zo nodig en ook verantwoord is om dergelijke dingen na zoveel jaren telkens weer onder de aandacht te brengen. Er lijken me verschillende re denen toe te zijn. Het mag namelijk be kend wezen, dat slechts een uiterst klein percentage van hen die verantwoorde lijk waren voor de moord op zoveel miljoen mensen in de concentratiekam pen uiteindelijk veroordeeld zijn. De geallieerden hebben zich in feite be perkt tot het proces in Neurenberg. Een twintig vooraanstaande nazi-leiders werden daar veroordeeld. Duizenden SS-officieren en mannen van de Gesta po zijn in vrijheid gesteld. De regeringen van Engeland en Amerika van na de oorlog hebben er bewust aan mee ge werkt, dat talloze oorlogsmisdadigers hun gerechtvaardigde berechting en straf ontgaan zijn. Om het dreigende Russische gevaar te bezweren werd na de laatste wereldoor log de Bondsrepubliek uitgeroepen. Geen wonder dat de wederopbouw van West-Duitsland als een soort bufferstaat tegen het Oostblok voor alles diende te gaan. Konrad Adenauer heeft als de eerste West-Duitse bondskanselier de Amerikanen te kennen gegeven, dat hij zonder de bestuurlijke kwaliteiten van de ex-nazi's niet in staat was om een samenleving op te bouwen. In dit licht zullen we ook de terroristische akties van de Rote Armee moeten zien. Een aantal teleurgestelde idealistische jon geren meent, dat door het niet berechten van de oud-nazi's een enorme brok van bederf in de West-Duitse samenleving is overgebleven. Links fascisme reageert tegen rechts fascisme. Opmerkelijk is de grote tolerantie van de Bondsregering ten aanzien van akties van het neo-nazisme. Telkens worden we door kleine berichten ervan op de hoogte gebracht, dat het nazisme weer herleeft. Dan zijn er weer vernielingen aangericht op een Joodse begraafplaats, of hakenkruizen op kerkdeuren geklod derd. Er werd zelfs gezegd, dat bij de ter aarde bestelling van de vroegere beul Kappler door de aanwezigen een Hit- Ier-groet is gebracht. De overheid ge doogt dat allemaal maar. Men is veel meer alert op linkse, dan op rechtse ex tremisten. Dikwijls wordt vergoelijkend naar voren gebracht, dat het om bijzon der kleine groepen gaat. Laten we echter niet vergeten, dat ook Hitler en Musso lini op die manier zijn begonnen. Het is daarom echt wel zaak, dat we attent zijn op deze ontwikkelingen. Niet alleen in West-Duitsland scharen oud-nazi's zich bij elkaar om vooral hun invloed bij de jongeren te doen gelden, maar ook in Amerika signaleerde men in de joodse wijk van Chicago vormen van onver hulde Hitlerverering, het optreden van het Nationale Front in Engeland kan zondermeer als racistisch gekwalificeerd worden en de Volksunie van Glimmer veen in ons eigen land beslist geen on schuldige folklore. Het is niet onmoge lijk, dat opeens weer een nieuwe uitbar sting komt van een massa-hysterie. Onze tijd van economische teruggang schept daar een bevorderlijk klimaat voor. We mogen waarlijk de les der historie wel ter harte nemen. Een volk dat de verschrikkingen van de tweede wereld oorlog en met name van de concentra tiekampen verdringt, verdrinkt straks in de nieuwe en hogere golven van het fascisme. In rechts-extremistische groe pen spreekt men nu over de Auschwits- Lüge. De gaskamers zouden nooit be staan hebben. Die zijn pas van veel later datum.... Met al die verhalen over de moord op miljoenen Joden hebben de Engelse en Amerikaanse historici de ge schiedenis vervalst. In de tijd van de oorlog deden wel be paalde woeste verhalen de ronde, maar velen hebben er geen geloof aan ge hecht. Het was allemaal zo lelijk, dat kan niet waar zijn! Na de oorlog zeiden tal lozen: We hebben het niet geweten. Nu horen we telkens akelige berichten. Niet alleen uit de landen achter het ijzeren gordijn of uit Latijns-Amerika, maar ook uit Zuid-Afrika. Moeten we straks - als het uur der waarheid slaat - zeggen: We hebben het niet willen weten? Ik ben er heilig van overtuigd, dat we het dan zullen weten. G.H.Abma, Poortvliet. THOLEN za. 24 juni: Molentocht, fietstocht 40 km. Startplaats Hof van Holland tussen 10 - 14 uur. di. 27 juni: Fietstocht voor huisvrouwen, ong. 25 km. Startplaats Hof van Holland 14 uur. wo. 28 juni: 19.30 uur Hof van Holland, alg. verg. Rabobank. vr. 30 juni: Damsimultaan Sybrands za. 1 juli: Zeskamp POORTVLIET di. 27 juni: 14.00 uur Fietstocht voor huisvrouwen ong. 25 km. startplaats café Tolrust Sint Philipsland vr. 23 juni 20.30 u de Druiventros Quick Step SCHERPENISSE za. 24 juni: Gorishoek, 12.00 uur Wie lerronde di. 27 juni: 14.00 uur Fietstocht voor huisvrouwen ong. 25 km. startplaats Café Zeelands Welvaren. do. 29 juni: Sportdemonstratie i.v.m. Thoolse Dagen SINT-MAARTENSDIJK za. 24 juni: zwembad Haestinge, zwem- geheel compleet van 389,- tijdelijk voor officieel dealer voor BERGEN OP ZOOM Korte Meestraat 17 tel. 01640- 35878 Advertentie IM wedstrijden voor iedereen. ma. 26 juni: zwembad Haestinge, re- kreatief zwemmen huisvrouwen van 13.30 tot 14.30 uur, rekreatief zwemmen voor iedereen van 20-21 uur. di. 27 juni: 14.00 uur fietstocht voornd huisvrou' ong. 25 km. startplaats Café de Sport STAVENISSE di. 27 juni: 14.00 uur fietstocht voor huisvrouwen ong. 25 km. startplaats kant. voetbalver. SINT ANNALAND Streekmuseum de Meestoof di t/m za. 15 - 17 uur Ambachtsheerlijkheid Vos- semeeren. di. 27 juni: 14.00 uur Fietstocht voor huisvrouwen ong. 25 km. startplaats café De Hoop vr. 30 juni: 17.00 uur afdelingskam pioenschap KNJV za. ljuli: 11.00 uur jachtschieten, terrein Kooijman za. 1 juli: 20.00 uur Dorpshuis, dans avond OUD VOSSEMEER do. 22 juni: laatste avond rijwielavond- driedaagse. za. 24 juni: 9.00 uur Rommelmarkt di. 27 juni: 14.00 uur fietstocht voor huisvrouwen ong. 25 km. startplaats café Wim en Marja. BERGEN OP ZOOM Markiezenhof: t/m 28 aug: De processies van Bergen op Zoom naar Beirendrecht, Gaverland, Hoogstraten, Kevelaar, Lepelstraat t/m 18 sept; Geschiedenis van het Hof t/m 2 juli: Stichting Etcetera, oliever ven, aquarellen, tekeningen van Albert Grosfeld en Cor v.d. Akker. Roxy The car 12j do 20 u, vr za 18.45 21.15 u, zo 16,18.45, 21.15 u, ma, di, wo 20 u. Sjors en Sjimmie en de Gorilla a.l. za, zo. wo 14 u. Magisch Orgasme do 23 u, vr za 23.30 u, di wo 23 u Luxor The Heritic 12 j do 20 u, vr za 21.15 u, ma 20 u Reis naar het binnenste der aarde 12 j za 18.45, zo 16+18.45 u Hitsige vrouwtjes 16 j vr za 23.30 u, zo 21.15 u Samen uit samen thuis a.l. di wo 20 u. Stad van Geweld 12 j zo. 14 u. Er zijn nu ook meer garages in Alkmaar. Van andere automerken. Maar voorlopig is de Ford nog favoriet, ook al omdat het een der goedkoopste auto's is. Hoewel Jacob nog altijd gek is met Lenie en er zeker een paar maal in de week heengaat, weet hij, dat het nooit iets definitiefs kan worden, want Lenie weigert met hem te trouwen. Ze heeft haar vrijheid te lief. Jacob mag komen en gaan, wanneer hij wil; hij zal altijd welkom blijven, al zou hij bij wijze van spreken midden in de nacht komen, maar praat niet over trouwen. "Ik ben helemaal niet geschikt voor een huwelijk," zegt ze op gedecideerde toon. Feitelijk kan Jacob daar niets tegenin brengen. Maar het bevredigt hem niet. Als hij op een dag weer in Amsterdam is en zijn zaken achter de rug heeft, bekruipt hem de lust nog eens naar de Koninginneweg te rijden. Maar hij belt eerst. Hij treft het: Ben Meijer is thuis. En enthousiast, omdat hij de stem van "zijn" sergeant hoort. Natuurlijk, altijd welkom. Ben razend nieuwsgierig, hoe je het maakt. In de buurt? Kom dan maar meteen. Kun je meeë- ten... nee, geen bezwaren...ik ben ervan overtuigd, dat iedereen je bezoek op prijs zal stellen.... Die avond ziet hij Ellie weer. Ze drukken elkander de hand. Ellie is, zo mogelijk, nog mooier geworden. Tijdens en na de maaltijd vertelt hij van zijn nieuwe bedrijf in Alkmaar. En bemerkt, dat Ellie met volle aandacht luistert. Misschien is zijn "status" nu meer in overeenstem ming met de hare? Als hij die avond afscheid neemt, houdt hij de hand van de jonge vrouw wat langer vast. Ze zeg: "Ik laatje even uit." Deze enkele woorden betekenen veel. In de gang, als hij zijn jas aantrekt, vraagt hij: "Mag ik je eens een keer komen halen? Rijden we samen naar Alkmaar en kun je mijn zaak zien." Ze stemt toe en bepalen een dag in de komende week. In een uiterst beste stemming rijdt Jacob dan weer naar huis. Ellie Meijer bekijkt die volgende week de grote hal in de Kaasstad en de daar aanwezige auto's. En volgt haar gastheer dan naar het kan toortje, de keuken en de beide woonvertrekken, die Jacob heeft laten bouwen. Tussen de bedrijven door zet Jacob thee en hij heeft gebakjes. Ze bewondert deze attentie. Zelf steekt hij een sigaar op en leunt genoeglijk achterover in zijn leunstoel, als hij spreekt: "Je zult al lang begrepen hebben, dat ik je bijzonder graag mag. Al in de oorlogsjaren, nadat ik die eerste keer met je broer meekwam. Je ziet nu, wat ik bezit. Ik ben onbelast eigenaar van dit alles; alleen de hal, die huur ik, maar zal ik waarschijnlijk te zijner tijd kopen. Ik heb twee man personeel in dienst, maar er zal spoedig een derde bij moeten komen, want we krijgen het steeds drukker. Er wordt op het ogenblik heel wat gebouwd in Alkmaar. Dit..." Hij maakt een rondtrekkende beweging; "dit kan dan als ontvangstgelegenheid dienst doen. Misschien wil te zijner tijd een van mijn monteurs hier wel wonen. Je zult met de zaak zelf niets te maken hebben. Als je wilt, zal ik je rijden leren en als je je rijbewijs hebt, krijg je van mij een eigen wagen. Tegenwoordig zie je veel meer vrouwen autorijden, dat is heel gewoon. Summa Summarum: ik kan je een zekere comfort schenken. Maatschappelijk bezien doe je met mij een goed huwelijk. Maar ik wil geen verstandshuwelijk. Als je met me trouwt, moetje van me houden, anders heeft een huwelijk tussen ons beiden geen zin". Ze drinken thee en Ellie snoept van hacr gebakje. Zonder op te kijken, zegt ze op zachte toon: "Heb je je wel voldoende gerealiseerd, dat ik een jodin ben?" Grote verbazing op zijn gezicht. "Wat maakt dat nu uit? Ik hou van je en je maakt me zeker een gelukkig mens, als je ja zou zeggen. Be schouw het dus zo, dat ik je vandaag officieel ten huwelijk vraag. Zijn jullie soms praktiserende joden?" Het meisje schudt haar hoofd. "O nee, al lang niet meer. Ik wil er enkel de nadruk op leggen, dat je er bepaalde consequenties aan moet ver binden, als je met een jodin trouwt". "Welke?". "Je zaak bijvoorbeeld. Het kan je schaden. Zolang er oden in de wereld zijn is er antisemitisme. Denk maar eens aan de jongste pogroms in Rusland "We zijn hier in Nederland, niet in Rusland." "Wat daar gebeurt, kan hier te eniger tijd ook losbarsten.. Hij lacht. "Daarvoor zijn we hier veel te nuchter. Je ziet spoken, waar ze niet zijn". Als zé een uur later terugrijden in de richting Amsterdam, zegt ze: "Ik zal er over naden ken. Het spreekt vanzelf, dat ik me zeer vereerd voel door je aanzoek. Vader houdt erg van goede manieren; je zult hem wel officieel de hand van zijn dochter moeten vragen, als ik er in zou toestemmen je vrouw te worden. Hoe oud ben je eigenlijk, Jacob?" "Ik ben in de barre winter van negentig geboren, dus reken maar uit. Vast niet meer de jongste. Misschien heb ik al die jaren bewust of onbewust wel op jou gewacht". Ze glimlacht op haar beurt. "Lief gezegd, Jacob, Hoe oud denk je, dat ik ben?" Hij weet het precies, want toen hij die eerste keer bij de Meijers overhuis kwam, had ze net haar negentiende verjaardag ge vierd, dus schelen ze vijf jaren. Maar hij is galant en zegt op vragende toon: "Drie en twintig? Vier en twintig?" Jacob heeft alle aandacht aan de weg nodig, zodat hij niet kan zien, dat zijn passagier bloost. Van ijdelheid. "Als we trouwen, hoor je toch mijn leeftijd; ik ben negen en twintig." Hij knikte enkele malen. "Dan zou ik zeggen: wacht niet te lang met je beslissing, want ik wil graag een stamhouder en als het mogelijk is ook een paar leuke dochters..." Daarop geeft Ellie Meijer geen antwoord, maar ze bloost zo mogelijk nog dieper. Op een der eerste meidagen van het jaar 1925 wordt het huwelijk tussen Jacob Langereis en Eleonora Meijer voltrokken. Uit- sluitend op het Amsterdamse stadhuis. Er is in de familie wel gepro testeerd tegen het hwwelijk van Ellie met een niet-jood. En het feit. dat de synagoge evenmin aan te pas komt. Maar alle bezwaren worden weggevaagd: wie niet komen wil. mag wegblijven. Even goeie v rien den. Het is een society-huwelijk. Met een receptie in Hotel de '1 Europe. Minder kan het niet. Zelfs de directie van de Ford in Nederland komt haar opwachting maken. Wat Jacob vooral deugd doet. want van zijn kant is er nauwelijks familie. Piet. zijn stiefbroer is er. En Kees Blauwboer. En vanzelfsprekend Jan Peek en zijn vrouw, maar die leeft immers in een geheel andere wereld. Die hij op elfjarige leeftijd ont vluchtte. En zijn jongste zus is navenant. Om van de rest van de Venniks maar helemaal te zwijgen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1978 | | pagina 5