Peuterspeelzaal en Open bejaardenwerk kan nu starten in Sint-Philipsland Johan Verwijs uit Anna Jacobapolder wisselbeker 1976 Koningsschutter: C. Verwijs van Heense Molen Gemeenteraad stelde met algemene stemmen subsidie beschikbaar Bezichtiging van de kerk te Poortvliet Jagersvereniging schoot er de kleiduiven-vonken af Worden bisamratten teruggedrongen? KAA BEE 36 treffers van de 38 schoten EVERS MODE BOETIEK 5 EENDRACHTBODE Donderdag 8 juli 1976 500 gulden meer Open bejaardenwerk Jachthaven kanaalschap Geen woningbouw op zondag Plan Karreveld Aankoop Voorstraat 7 Onroerend goed belasting VLOERBEDEKKING GRATIS GELEGD De gemeenteraad van Sint-PhiUpaland heeft woensdagavond 30 juni in een tropische raadszaal een flinke agenda afgewerkt. De consumpties waren aangepast In plaats van koffie was er een paar keer frisdrank, hoewel na afloop toch nog pittige kleintjes ter tafel verschenen. Wat kleding betreft bleven burgemeester G. van den Berg en wethouder L. Walpot geheel in stijl met het jasje aan en stropdas om. De anderen hadden hun jasjes uit, maar de drie S.G.P.-raadsleden en wethouder A. A. Rljstenbil hadden wel hun stropdas om. Van hen had alleen S.G.P.- raadslid P. van Hekken z*n mouwen omlaag. De raadsleden G. J. de Jager (P.C.G.) en C. den Braber (P.V.A.B.) alsmede secretaris A. Verbree gooiden alle remmen los in het overhemdje zonder stropdas, knoop open en mouwen omhoog. S.G.P.- fractievoorzitter L. den Engelsman was de hele week al thuis omdat hty niet zo goed tegen de hitte kan. H|) had zjjn tijd besteed met het doornemen van notulen van voorbije raadsvergaderingen, zodat hy goed beslagen ten ys kwam. Bij het voorstel tot subsidiëring van de peuterspeelzaal in oprichting viel dhr. den Engelsman over het gebruik van moeilijke woorden in brieven van het stichtingsbestuur. Er stond o.a. „and last but not least". Dat moet toch in het Nederlands gesteld worden, vond de S .GP. -fr actievoorzitterNiettemin stond hij achter het voorstel van B. en W. om 1100 gulden subsidie voor de zaalhuur van de Wimpel te geven. Dhr. den Engelsman zei dat aan de verlangens van zijn fractie was voldaan. Wel wilde hij graag per kwartaal een overzicht van de peuterspeelzaal om te volgen hoe het draait. t - De stichting Peuterspeelzaal had 500 gulden subsidie meer gevraagd voor aanschaf van speelmateriaal. Raadslid de Jager noemde het voorstel van B. en W. daarom gepriegel op de vierkante centimeter, hoewel hij ook stelde dat de bevalling eindelijk heeft plaats gevonden. „Vorige raadsvergadering werd er gesproken over experimenten die 25.000 gulden kosten en nu wordt er 1600 gulden gevraagd en de stichting krijgt maar 1100 gulden. Vorige keer hebben we het hele geëmmer meegemaakt en nu er olgens ja wordt gezegd, wordt er weer geknibbeld. Het zou mij een genoegen doen als de raad de grootheid kon opbrengen om dit experiment te steunen door het complete bedrag van 1600 gulden beschikbaar te stellen. Het voorstel van B. en W. is gemorrel in de marge, vond de Jager. De burgemeester zei van de voorzitter van de peuterspeelzaal begrepen te hebben dat er al speelgoed is. Bovendien is men volop bezig met een geldinzamelingsactie. De raads voorzitter juichtte dat brokje initiatief toe. Wethouder Rijstenbil zegde direct zijn persoonlijke medewerking toe. De Jager merkte op. dat de stichting wel zonder die 500 gulden kan draaien, maar het gaat om de geest die uit het voorstel van B. en W. ademt. De achtergrond zit me een beetje dwars, zei het P.C.G.-raadslid. Den Engelsman wilde het met 1100 gulden proberen. Als het niet lukt, valt er altijd nog te praten. Zo beroerd zijn we nou ook niet, zei de S.G.P.-fractie- voorzitter. Alleen de Jager en den Braber stemden voor het gevraagde bedrag van 1600 gulden, zodat het voorstel van B. en W. om 1100 gulden subsidie te geven, werd aangenomen. Mej. Dondergoor uit Winterswijk mag als stageaire van de Gereformeerde Sociale Academie in Ede het open bejaardenwerk in Sint-Philipsland op poten zetten. De raad gaf daartoe toestemming en ook financiële steun: 5000 gulden voor materiaal en kamerhuur. Mej. Dondergoor gaat in de woning van het Groene Kruis wonen. De interkerkelijke stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening en de provinciale bejaardenconsulente zorgen voor de begeleiding. De burgemeester deelde op vragen van dhr. de Jager mee, dat mevr. G. Broeder-Schaap de supervisor is en dat de dames v.d. Veer en v.d. Zande van Maatschappelijk Werk medewerking verlenen. Daarnaast is er een plaatselijke commissie met wethouder Rijstenbil. mevr. Bakker, mevr. D. v.d. Zande en mevr. Geense die verantwoordelijk is voor het doen en laten van de stageaire. De voorzitter achtte de behoefte aan open bejaardenwerk zeker aanwezig gezien een brokje vereenzaming. De organisatie van de bejaardenhulp, bejaardensociëteit, maaltijdvoorziening e.d. vallen eronder. Ook het organiseren van een bejaardenreis. Het heeft er dit jaar om gehouden of de reis zou doorgaan gezien het kleine aantal deelnemers, voornamelijk dan nog uit Anna-Jacobapolder. Ook het organiseren van een lezing door een diëtiste, het optreden van een zangkoor, e.d. vallen onder het openbejaarden- werk, aldus de burgemeester. Pogingen om te komen tot een stichting of samen werking met andere gemeenten (o.a. Tholen) of lichaam zijn tot nu toe niet gelukt. Met 4 tegen 3 stemmen besloot de Fliplandse raad de zienswijze van G.S. van Noord-Brabant te vragen omtrent de aanleg van de jachthaven in de Krabbenkreek die het Kanaalschap de Eendracht wil realiseren. De. heren Rijstenbil, den Braber en de Jager stemden tegen. Wethouder Walpot sprak zijn diepe droefheid uit dat de jachthaven weer aan de orde moest komen. „Dat zijn nu onze partners waarmee je samen in een gemeenschappelijke regeling zit. Het ligt in Sint-Philipsland ten enenmale moeilijk. Het is een die treurige zaak dat leden van deze gemeenteraad menen te moeten dwingen en te moeten volhouden.", zei de S.G.P.-wethouder. Wethouder Rijstenbil merkte op, op democratische wijze gekozen te zijn. Gezien zijn politieke achtergrond was hij voor de jachthaven. Raadslid de Jager sloot zich daarbij aan. Hij noemde het bestuurlijk een slechte zaak dat deze stap bij G.S. van Noord- Brabant nodig is. Wethouder Walpot verlangde hoofdelijke stemming, waaruit bleek dat alleen de 4 S.G.P.'ers voor het meerderheidsvoorstel van B. en W. stemden. Met de stem van wethouder Walpot tegen, verkocht de raad het Karreveld voor 100.000 gulden aan Plomp B.V. uit Heinenoord. Dit bouwbedrijf gaat in dit saneringsgebied 18 premiewoningen bouwen waaronder casco woningen die de kopers naar eigen inzicht kunnen afwerken. B. en W. verwachten hiervoor in Flipland grote belangstelling. Wel verbond het college de voorwaarde aan de casco bouw, dat de afwerking niet op zondag zal gebeuren. Wethouder Walpot vond het een treurige zaak dat die bepaling in het contract moet. „Er zijn steeds meer mensen die de zondag gelijk stellen aan een normale werkdag. Ze zien het karakter van deze bijzondere dag niet meer. De clausule moet zo waterdicht zijn, met boetebeding, dat afwerking op zondag niet mogelijk is. De aannemer dient dat in het contract met de adspirant kopers op te nemen. Als die voorwaarde niet waterdicht wordt, dien ik een motie in", waarschuwde wethouder Walpot. De Jager constateerde dat opnieuw een voorstel van B. en W. in de raad onderling wordt bediscussieerd. Die voorstellen behoren uitgekristalliseerd te zijn in het college. (Er was in het voorstel geen sprake van een meerderheid of minderheid-redactie e.b.). Wethouder Rijstenbil merkte op dat het Karreveld in de laatste vergadering van B. en W. voor de zoveelste keer behandeld is. Er zijn verschillende compromissen gesloten en daarom pleitte hij nu voor aannemen. De burgemeester beet ook van zich af. „Deze Ruimtelijke Ordening kwestie is puur een zaak van B. en W. Ik laat mij de mening niet opdringen door de raad. Het gebruik van een mote in dit verband is oneigenlijk". Wethouder Walpot vermoedde dat een hogere instantie de voorwaarde van niet afwerken op zondag ongedaan kan maken. Dat zou de eerste teleurstelling niet zijn. zie de S.G.P.-wethouder. De burgemeester erkende dat, als de burgerlijke rechter een proces- verbaal over deze zaak krijgt, hij dit zal seponeren. Wethouder Walpot pleitte verder nog voor het inbouwen van de voorwaarde om drie meter uit het meest vooruit springende deel een garage aan de Zuiddijk te bouwen. De burgemeester wilde deze technische zaak wel in het college doorspreken. In het Karreveld zitten ook nog de tweede woningen 42 en 44, die door Plomp B.V. reeds zijn uitgekocht. Om er uit te komen moet hij dan ook 18 huizen bouwen. Eventueel zal er voor de twee woningen een bijdrage uit het fonds Dorpsuitleg word gegeven, terwijl er ook toezeggingen zijn dat de huidige bewoner voof de krotontruimingspremie van 4000 gulden in aanmerking komen. De nieuwe huizen zijn in eerste instantie bestemd voor Fliplanders. De inwoners krijgen daarvoor drie maanden de kans. In die tijd worden er twee voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Om goedkoop aan een eigen woning te komen, worden er ook een aantal cascowoningen gebouwd. De aannemer betaalt zelf de kosten voor de stede- bouwkundige maatregelen. De raad kocht in het kader van de rehabilitatie (verbetering van de dropskern) voor x 20.000 gulden het pand Voorstraat 7 van mej. de Gids. Bovendien werd voor 108,75 de ondergrond verkregen van dhr. v.d. Velde. Den Engelsman wees erop dat in juni vorig jaar het pand Prins Hendrik straat 15 was aangekocht om als modelwoning te dienen voor de rehabilitateie. Nu is het echter weer tijdelijk verhuurd. Hij zou nu wel eens een keer resultaat willen zien van de rehabilitatie. De burgemeester antwoordde dat B. en W. snel van start moesten met de rehabilitaitie, maar niet goed doordacht. Er was overleg met allerlei instanties nodig. Er zijn inmiddels al twee plannetjes voor het pand Prins Hendrikstraat 15 geweest. Het eerste resultaat van de rehabilitatie is het huis van Vermeulen. Aan de Oostdijk zijn de panden van de wed. Smits en Kempeneers ook in bewerking. Wethouder Rijstenbil voelde er niet veel voor om het pand Prins Hendrikstraat 15 een vluchtoord te laten worden. Hij wilde werkelijk een modelwoning zien. De onroerend goed belasting werd verhoogd van 9,80 naar 11,50 per eenheid van 3000 gulden economische waarde. De gebruiker (huurder) betaalt 2/5 of 4,60 (was 3,35) en de eigenaar 3/5 of 6,90 (was 6,45). Volgens de taxaties zijn er in Sint- Philipsland 9300 eenheden van 3000 gulden, wat volgens het oude tarief vanaf 9,80 een opbrengst van 91.140 gulden betekent. In de begroting 1976 is 98.940,80 geraamd en bij het vaststellen van de onroerend goed belasting zelfs 105.650,26. Beduidend meer dus. B. en W. wilden die geraamde opbrengst toch wel benaderen. Bovendien was er nog een tegenvaller bij de berekening van de oppervlakte voor de compensatie landbouwgrond. Er is uitgegaan van 2640 ha. gemeentegrond, maar dat moet 2090 ha, zijn omdat de kustwateren (Krabbenkreek e.d.) niet in aanmerking mogen worden genomen. Dit betekent dat de bevolkingsdichtheid geen 78 bedraagt, doch 99, wat resulteert in een uitkering compensatie land. bouwgrond die 8703 gulden lager is dan geraamd. Compensatie van deze tegenvaller betekende verhoging van de onroerend goed belasting tot 11.50 per eenheid, waardoor de opbrengst ongeveer 107.649,80 wordt. De verhouding 2/5 gebruiker 3/5 eigenaar werd op verzoek van S.G.P.-raadslid P. J. van der Reest vastgelegd. De Jager was niet tegen het hele voorstel, maar wel kwam hij tot merkwaardige conclusies. Hij vond het helemaal niet zo voor de hand liggend dat de eigenaar 3/5 en de gebruiker 2/5 betaalt. Het aandeel van de eigenaar is erg zwaar in relatie tot de gebruiker/- bewoner. De Jager noemde als voorbeeld een Amsterdamse huis eigenaar die zijn eigendom in Sint- Philipsland verhuurt, zodat de gebruiker (huurder) er alle profijt van heeft. Volgens v.d. Reest wordt met dit voorstel toch midden in de roos geschoten. Het is precies het gemiddelde van Nederland volgens een staatje van het landbouwschap. Hij wilde 1 lijn trekken. advertentie IM Evenals vorig jaar zal ook nu op zaterdagmiddagen van half drie tot vijf gedurende de zomermaanden (juli, begin augustus) de mooie, gerestau reerde kerk van de Nederlandse Hervormde gemeente van Poortvliet geopend zijn voor bezichtiging. Poortvlietse organisten zullen ter gelegenheid van de openstelling oude en nieuwe kerkmuziek ten gehore brengen. op het begin negentiendeeeuwse orgel van Abraham Meere. De vrouwen van het „aktiekomitee voor het restauratiefonds" zullen de boeken tafel met christelijke literatuur en lektuur verzorgen. Tevens kunt u in de konsistoriekamer de poppetjes in Thoolse klederdracht verkrijgen. Onlangs werd het tweeduizendste exemplaar daarvan verkocht. Vorig jaar werd klciduivenschutter- kampioen 1974 J.A. Verwijs uit Anna Jacobapolder overtroefd door de niet minder hartstochtelijk jager M.M. Punt uit Oud-Vossemeer. Vrijdag 2 juli 1976 heroverde Verwijs het afdelings kampioenschap op het terrein van de heer J.C. Kooijman in de Joanna Mariapolder, waar een tweedaags schuttersfestijn de vonken er letterlijk en figuurlijk deed afvliegen. Inclusief de zweetdruppels van griffiers en alle andere medewerkers, want organisa toren op welk terrein ook hebben het in deze hittige zomer 1976 zwaar te ver duren. De afdeling Tholen-Sint Philipsland van de Koninklijke Nederlandse Jagers vereniging heeft - met een landelijk goede naam - opnieuw eer ingelegd met de tweedaagse sehuttersaktiviteiten. Vrijdag het afdelingskampioenschap, zaterdag de meer algemene kleiduiven- schietwedstrijden. Met tegelijkertijd de selectie voor de Thoolse Dagen wedstrijd op zaterdag 10 juli om kwart voor vijf op het Pluimpotterrein in Seherpenisse, een kamp tussen een Sint Philipslandse en een Thoolse selectie, die afgelopen vrijdag en zaterdag als de hesten werden genoteerd: Tholen: Rien Kooijman, Sint Annaland; Wim van Doorn, Poortvliet; M.M. Punt, Oud-Vossemecr; P. Poot, Seherpenisse; M. Poot, Seherpenisse. Sint Philipsland: Johan Verwijs, Anna Jacobapolder; H. Quist, Sint Philips land; J. Verwijs, Sint Philipsland; A. Maas, Anna Jacobapolder; Reijngoudt, Sint Philipsland. De hiervoor genoemden kwamen op de ledenwedstrijd als de beste kleiduiven- schutters uit de bus. In een sportieve rivaliteit zal komende zaterdag worden beslist, wie gaat zegevieren. Een extra bekoring voor dit programma-onder- deel van de Thoolse Dagen. De basis daarvoor werd afgelopen vrijdag gelegd, toen in 3 klassen - A - B - C - om het afdelingskampioenschap werd geknokt. Deze drie klassen werden geformeerd aan de hand van de uitslagen 1975. Degenen, die toen boven de 300 punten noteerden werden in klasse A ingedeeld, van 250-300 punten in klasse B en beneden de 250 punten in klasse C. Gouden speld. Die klasse indeling betekende uiteraard niet. dat er mindere schutters in klasse C gegroepeerd waren, maar het was uitslag 1975 die als bepalend werd genomen. Daarom kon het zelfs gebeuren, dat de in klasse C uit komende H. Quist uit Sint-Philips-land vrijdag de hoogste puntenscóre (340) op zijn naam bracht en daardoor de gouden speld veroverde. Er waren trouwens voor de drie klassen gelijkwaardige prijzen beschikbaar gesteld. Afdclingskampiocnschap. Vrijdag 2 juli was er vanaf 16.00 uur de ledenwedstrijd met als inzet het afdelingskampioenschap volgens het K.N.J.V. parcours. Dat betekende, dat er voor elke deelnemer 10 afgaande duiven, 3 afgaande doubletten, 10 inkomende duiven, 3 dwarsende duiven rechts-links en 3 dwarsende duiven links-rechts en tenslotte 6 lopende hazen werden gelanceerd. Het was een welvoorziene prijzentafel, want de aktiviteiten commissie van deze Jagersvereniging komt telkens opnieuw goed voor de dag en geniet dan ook bij de algemene wedstrijden een brede Alles van de beste merken Spijkerbroeken Spijkerrokken Spijker-overalls Spijketjurken Ruit-blouses Nappa jacks Zuivelstraat 17-21 Bergen op Zoom soooscoooocoeooooeo regionale bekendheid met deelname uit België en ver in de Hollanden. De uitslag van de afdelingswedstrijden waren: Klasse A: 1. Johan Verwijs - Anna Jacobapolder 360 punten (kampioen en wisselbeker); 2. Rien Kooijman - Sint Annaland 330 pnt: 3. Wim van Doorn, Poortvliet 330 pnt; 4. M.M. Punt, Oud-Vossemeer 320 pnt; 5. Piet Poot, Seherpenisse 310 pnt; 6. Wim Gaakeer, Oud-Vossemeer 280 pnt; 7. Daan van Doorn, Wageningen 280 pnt; 8. Wim Geluk, Seherpenisse 270 pnt; 9. Kees Hommel, Oud- Vossemeer 270 pnt; 10. Jan Verwijs, Sint Philipsland 270 pnt; 11 Walpot jr., Sint Philipsland 190 pnt. De met een gelijk aantal punten eindigende schutters werden na barrage gegroepeerd. Klasse B: 1. M. Poot. Seherpenisse 300 p, 2. Ph. Verduit, Tholen 250 p, 3. H. Poot, Seherpenisse 250 p, 4. A. Maas, Anna Jacobapolder 250 p, 5. C.P. Reijngoudt, ■Sint Philipsland 240 p, 6. Huib van Westen, Poortvliet 230 p, 7. M.C. Uijl, Poortvliet 220 p, 8. W. Timmermans, Oud-Vossemeer 200 p, 9. J. den Engelsman, Poortvliet 190 p. Klasse C I. H. Quist. Sint Philipsland (gouden insigne) 340 p, 2. Gerard Gaakeer, Oud-Vossemeer 250 p, 3. J. Overbeeke, Tholen 240 p, 4. Jan van Doorn, Kamerik 220 p, 5. M. Hage, Poortvliet 220 p, 6. W. v.d. Male, Sint Maartensdijk 190 p, 7. K. Roozeboom, Roosendaal 140 p. 8. R. Padt, Poortvliet 110 p. Landelijke deelname. Zaterdag was er het jachtschieten, waaraan door iedereen met jachtakte in de Benelux verblijvend, kon worden deelgenomen of als men 16 en 17 jaar was onder geleide. De wedstrijden begonnen zaterdag om 11.00 uur toen de hitte al zinderde. Deelname was mogelijk aan 4 wedstrijden, waarvan wedstrijd 1 met 5 afgaande en 5 inkomende duiven, 3 afgaande doubletten en 5 dwarsende duiven. Dat kon een totaal van 225 punten op leveren. Wedstrijd 2 betekende het afschieten van 5 inkomende duiven, 3 afgaande doubletten, 5 dwarsende duiven en 5 lopend haas, ook weer 225 punten totaal. Wedstrijd 3 hield in het richten en schieten op 3 doubletten en wedstrijd 4 de 10 duiven-trap. Koningsschutter. De meest schot- en roosvaardige van de wedstrijden 1 en 2 was C! Verwijs van Heense molen, die koningsschutter 1976 van de wedstrijden Tholen en Sint Philipsland mag worden genoemd. Hij bracht het in wedstrijd 1 tot de 2e plaats met 215 punten en in wedstrijd 2 op de eerste plaats met 225 punten. De eerste 10 van wedstrijd 1 waren K. Klok uit Vierpolders met 225 punten, 2. C. Verwijs Heense molen 215 punten, 3. Rien Kooijman Sint Annaland 215 punten. 4. A. Kelders Eindhoven 215 punten, 5. B. van Dijke, Colijnsplaat 210 p. 6. M. Poot, Seherpenisse, 210 p. 7. S. van Alphen - Essen (België) 205 punten, 8. L. de Jong met 205 punten 9. R. Oosthoek, Zuidland met 205 punten en 10. P. Nieuwenhuizen, Middelharnis 205 punten. Wedstrijd II: 1. C. Verwijs, De Heense molen 225 p. 2. Johan Verwijs, Anna Jacobapolder 215 punten, 3. Schook, ,s- Gravendeel met 215 punten, 4. F. Nijpels, Ossendrecht 215 p. 5. R. Kouwenberg, Rucphen 215 p., 6. Klok, Vierpolders, 7. Polvliet, Middelburg, 8. J. van Luijk, Antwerpen, 9. P. de Vos, Sommelsdijk. 10. Alder bias, Strijen en II. Rien Kooijman, Sint Annaland, allen met 210 punten. Doubletten. In wedstrijd 3 werd C. Schipper te Kats eerste, 2. E. Maar uit België, 3. W. van Doorn. Poortvliet, 4. R. Kooijman, Sint Annaland, 5. M. Punt, Oud-Vossemeer en 6. Polfliet te Middelburg. Een resultaat na 5 rollen kaarten en barrage. Trap. In de vierde wedstrijd met de 10 duiven- trap werd na 2 volle kaarten en barrage eerste T. Haentjes Dekker uit Halsteren, 2. C. Verwijs, De Heense Molen, 3. Buitendijk uit Piershil, 4. Ernaar uit België, 5. Kelders uit Eind hoven en 6. Schook uit ,s-Gravendeel. Er was op deze hete schuttersdagen niet alleen volop medewerking van griffiers en andere helpers, maar ook van de consumptietenthoiider Henk Rijnberg. Gastvrijheid was er bij de familie Kooijman, waarvan junior de honneurs waarnam, nu de ouders ergens in Schotland met vakantie verbleven. Het verhinderde niet terrein en onder komen beschikbaar te stellen. Het hoornkorps onder leiding van W.A. Gaakeer kondigde schallend de start en finale van de wedstrijden aan, evenals de prijsuitreiking, waarvan de voor zitter van de aktiviteitencommissie M.M. Punt zich kweet, die tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik maakte zijn naaste medewerkers en verder Met een vangst van 140 bisamratten in onze streek in de maand juni lijkt het er in vergelijking met vorig jdar wel op, of er beduidend minder waterkonijnen, zoals de Belgen deze gravers noemen, in onze streek verblijven. Rijksratten vanger J. Meijll uit Poortvliet durft daarvoor zijn hand nog niet in het vuur te steken, daar men bij de heersende lage waterstanden weinig bisamratten op de gebruikelijke plaatsen wist te vangen. Het kan best zijn dat deze dieren de grotere waterlopen hebben opgezocht en na regen weer terugkeren naar hun normale plaatsen. Als de waterstand, zich herstelt kunnen de vangsten in de komende maanden op bovengenoemde vraag wel een antwoord geven. ALLE SOORTEN Bosstraat 40 - Tel. 3 43 68 BERGEN OP ZOOM advertentie IM r In de grote salon zette de bezoeker op kalme toon uiteen, wat er was voorgevallen, nadat Gert een onderhoud had gehad met de beide dochters van Kees Matsers. Dat hij zijn meisje uit het westen had laten overkomen om haar aan zijn ouders voor te stellen. Van het telefoontje van Lydia, waarna Gert naar Rozendaal was gereden en tamelijk ont daan was thuisgekomen. Treep vertelde verder, wat het voorstel van Lydia was, hetgeen in feite neerkwam op een ultimatum: Trouwen met mij, dan krijg je op de trouwdag de helft van mijn'aandelen en word je medeigenaar van de zaak. In het negatieve geval eind januari terug betaling van het geld in ruil voor de veertig procent aandelen. Dat Gert dit exclusieve aanzoek van Lydia vierkant had afgewezen, waarop Lydia woedend was geworden en gedreigd had met alles, wat maar lelijk kon zijn voor de zaak. Om tenslotte bij zijn terugkeer naar huis tot de ontdekking te komen, dat zijn meisje vertrokken was, omdat ze uit diverse gehoorde uitlatingen enigszins had begrepen, hoe de vork in de steel zat. Een briefje achterlatende, waarin ze meedeelde hem geheel vrij te laten, in het belang van de zaak. Met als gevolg dat Gert, na alle emoties van deze dag, ineenstortte en nu met een shock in bed lag. Op verbitterde toon eindigend: „Dank u wel, mevrouw, en uw zuster tevens, voor dit leuke weekeind, dat u mijn zoon, zijn meisje en last but not least ons hebt bezorgd. Ik kan er aan toevoegen, dat Gert van plan is zijn ontslag als directeur in te dienen. Per een en dertig december aanstaande. Zodra hij wat opgeknapt is, zal hij het u zelf wel zeggen en anders per aangetekend schrijven. Zoals de toestand zich op dit moment laat aanzien, staat het wel vast, dat hij maandag niet present zal zijn op zijn kantoor. Dan kunt u daar ook alvast rekening mee houden." Man en vrouw hadden met stijgende schrik naar het relaas geluisterd1 en keken nu ontzet naar hun bezoeker. „Dat is verschrikkelijk, meneer Treep, zei Jopie op op zachte toon. „Het spreekt vanzelf, dat we dit niet hadden voorzien. Al ligt het belang van vaders bedrijf ons na aan het hart.... wij.... wij mogen Gert allemaal, dat weet u. Er is geen sprake van, dat wij een dergelijk offer, als Lydia heeft voorgesteld, zullen aanvaarden. Desnoods verkleinen we vaders bedrijf, na Lydia uitgekocht te hebben en doen het met wat minder. We zullen dan wel personeel moeten ontslaan, maar Gert kan blijven, wat hij is: directeur. Dat vormt voor ons beslist geen punt van discussie. Zegt u hem dat maar uit onze naam." Op haar beurt probeerde Jopie van der Velde diezelfde avond nog Bas Matsers aan de telefoon te krijgen, wat haar na enige tijd gelukte. Bas bevond zich in de Arnhemse Sociëteit, maar was, toen hij de stem van zijn nicht Jopie hoorde, bereid haar te ontmoeten. „Wat denk je van de Rotonde?" „Kan ik de auto daar een beetje behoorlijk kwijt?" „Vlakbij is een parkeerterrein; daar is altijd wel plek". „Fijn, oommet een half uurtje ben ik er. Op haar beurt bracht Jopie verslag uit over de gebeurtenissen van deze veelbewogen dag. En besloot: „U hebt wel iets leuks bedacht/toen u uw aandeel in Matsers Bouwbedrijf overdroeg aan Lydia. Het resultaat? Vaders bedrijf wordt bedreigd, want als Lydia doorzet, zullen we èf bankcrediet moeten aanvragen óf het bedrijf moeten inkrimpen, met als gevolg, dat we mensen zullen moeten ontslaan. Gert misschien morgen of overmorgen naar het ziekenhuis, want die heeft een shock opgelopen toen zijn aanstaande, bij stukjes en beetjes begrijpende, wat er aan de hand was, haar plaats vrijmaaktr en terugging naar huis. Moorddadig weekeind hebben we, dank zij Lydia, allemaal voor de boeg, vindt u niet?" Bas Matsers liep rood aan. „Verrek meid, ik kon toch zeker niet voor zien, dat Lydia een dergelijke stunt zou uithalen? Ik dacht: het is voor haar een mooie geldbelegging: elk jaar de rente en een aandeel in de winst. Een mooi extra centje, want bij die baron zal waarschijnlijk weinig of geen alimentatie te halen zijn. Waarom heeft die stommeling van een Gert Treep indertijd de verloving met Lydia uitgemaakt? Als ze toen getrouwd waren, zou er niks aan de hand geweest zijn. Je moet het ook eens van deze kant bekijken, jongedame! En vind je het dan gek, dat Lydia een dergelijk dilemma schept? Die ziet allicht een nieuwe kans om Gert te krijgen. Als je het mij vraagt, is het kind nog hardstikke gek op die knul. Nu ja, ik heb hem ook altijd een flink jong gevonden. Zoals hij zich opgewerkt heeft in de zaak van mijn broer, daar heb ik respect voor. Ik ben ook van onderen af aan begonnen, net als jouw vader, Jopie. En we zijn er beiden gekomen, met hard werken natuurlijk; want voor niets gaat enkel de zon op en onder. Goed, we hadden beiden de wind mee na de oorlog, je vader en ik eveneens. Maar dat neemt niet weg, dat er voor gewerkt is, hard gewerkt. Die Gert Treep is uit hetzelfde hout gesneden. Die kan ook werken, dat heb ik met mijn eigen ogen wel gezien. Dat hij nu directeur is, gun ik de jongen. En ik vind hem maar een stommeling om nee te zeggen tegen Lydia. Om het woord belediging maar niet eens te noemen. Lydia kan toch zeker best met zichzelf voor de dag komen? Of niet soms? Als Gert met haar trouwt, krijgt hij een zee van nieuwe relaties, die gezien zijn funktie als directeur, hem zeker geen windeieren zal leggen." „U vergeet één ding, oom Bas: Gert hééft een meisje en, na wat ik van zijn vader heb vernomen, vrij serieuze plannen met haar. Moet hij, terwille van Lydia, haar dan maar zonder meer aan de kant zetten? Dat kunt u niet menen!" „Ze is ,m toch uit zichzelf gepiept? Dat vertelde je me zoëven!" „Klopt. Met als resultaat, dat Gert ingestort is en met een shock in bed ligt. Liefde is geen jasje, dat je naar believen aan- en uittrekt, aan de kapstok hangt en een ander neemt. De helft van haar aandeel in de zaak, ter waaide van ongeveer vier ton, heeft Lydia hem aangeboden, als hij met haar trouwt. Op de dag van het huwelijk worden ze zijn eigendom, zodat hij dan mede-eigenaar van ons bedrijf wordt. Maar Gert is voor dit aanlokkelijke aanbod niet bezweken. Voor hem is liefde belangrijker dan geld. Mij dunkt, voor een dergelijke karakter trek moet iedereen respect hebben. Of niet soms?" „Het is maar zo je het bekijkt," meesmuilde oom Bas. „Geld is en blijft een heel belangrijke factor in het leven, jongedame. Karakter is erg mooi, maar de bakker geeft er nog geen half broodje voor en de slager evenmin een onsje biefstuk. Die jongen is nu directeur van je vaders bedrijf en dat schept tevens zekere verplichtingen. Persoonlijke aan gelegenheden moeten daarvoor wel eens wijken. Als hij dat niet inziet, wordt hij nooit een harde zakenman. En vandaag de dag moet je hard zijn in zaken. Keihard."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1976 | | pagina 5