Sint-Philipsland school in plan bouwt nieuwe de Luister Komende winter misschien nog geen aardgas in Anna Jacobapolder lagere Jongste nonaenarncnter van Nederland kreeg certificaat DEZE WEEK Gezellige start van Thoolse dagen met bingo Via Juridische kronkelweg omdat bestemmingsplan werd uitgesteld Landbouwer weigert buizen door iand te laten leggen Pand Hogeweg 37 te Sint Maartensdijk dient te worden ontruimd Donderdag 8 juli 1976 32e Jaargang no. 33- Anticipatie Ergelijke zaak Met strakke hand Ook tweede kleuterschool Slecht bestuur Legale zaak Waarom zo moeilijk? Veilingberichten Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Phillpsland, waarin op genomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Eendrachtbode Postbus 5 Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Postgiro 12.44.07. Rabobank 30.30.05.556. Verschijnt elke donderdag. Abonnementsprijs 11,- per halfjaar. Per post 13,50. Losse nummers 0,50. Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag 16.00 uur. Adver tentieprijs 0,24 per mm btw. Spierinkjes t/m 20 woorden 5,00 incl. btw. contant, op rekening 5,75 incl. btw. Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. Zo onverwacht loopje dan ook op Tholen een primeur tegen het ïyf. In de vorm van een jeugdige logee by kennelhouder Willem van Oudenaren aan de Hogeweg 34 te Sint Maartensdyk. Een man die veel van honden afweet. Daarom ook onder jeug dige hondenliefhebbers zyn vrienden heeft. Dat is dan de jongste Nederlandse certificaathouder van de vereniging ,j)e trouwe herder". De 12 jarige Wlm Devkers uit Zegge. Ook al afkomstig uit een hondenliefhebbers-gezin. Van vader op zoon is die dierenliefde met de paplepel Ingegeven. En de jonge Deykera heeft vanzelf sprekend grote belangstelling voor de gerlgistreerde kennel van de heer Van Oudenaarde, een kennel van honden met Zeelands bloed. wat zo'n 12 jarige van honden afweet, iaat staan wat hij weet en kan doen met zijn bijna 2 jarige rasechte Duitse Her der Iran van Rien Nelly-hof. In elk geval zoveel, dat hij er op 26 juni tn Rucphen het certificaat van Je nationale ver eniging „De trouwe herder" met zijn 8400 leden mee wist te veroveren. Na de proeve op speuren, appèl en pak- werk, na de behaalde 59 punten zei nie mand minder dan de internationale diensthondenexpert de heer J. R. Thoman: flink door blijven trainen en dan ga jij volgend jaar mee naar Duits land om te kampen in de Jügend Orts Grflppe. In deze toeristentijd kan je onverwacht op Tholen zo'n unicum tegen het li!f lopen. Tergelijkertijd de lezers een plaatje tonen van de „jongen met zijn hond", die beiden ras-echt zijn. In het leren en in het geleerd willen worden. Cor Poot uit Sint Maartensdijk maakte voor ons dit ras-plaatje. Dc gemeenteraad van Sint-Philipsland heeft woensdagavond B. en W. gemachtigd een plan te maken voor een nieuwe openbare lagere school in plan de Luister. Architect Klap uit Waarde kan nu aan het werk in samenwerking met gemeentewerken, onderwijzend pcrsenccl, oudcreommisslc en B. en W. Volgens de begroting kost de nieuwe school 650.000 gulden, waarvan voor de gemeente 1149.02 per jaar oiersehiet. Dc rest betaalt het Rijk. De huidige school dient echter verbouwd te worden voor de naast gelegen Christelijke lagere school, wat 100.000 gulden gaat kosten. Dat betekent 11.000 gulden lasten per jaar. plm. 5000 gulden minder Rijksvergoeding voor liet huidige complex. Voor de nieuw- en verbouw rekenen B. en W. totaal op 20.000 gulden lasten per jaar. De Fliplandse raad stelde in januari een commissie in die B. en W. advies hebben uitgebracht over de scholenbouw. De huidige situatie acht men onaanvaardbaar: op de gang moet handenarbeid gegeven worden. Aanbouwen aan de bestaande school en de bouw van noodlokalen op het plein achtte de commissie onjuist. Het groen zou dan verdwijnen, terwijl de ruimte problemen nog niet opgelost waren. De commissie koos daarom eenparig voor nieuwbouw. In het bestemmingsplan de Luister was ruimte voor de school gereserveerd, maar de raad besloot een vorige keer ondanks een waarschuwing van burgemeester G. van den Berg vaststelling van plan de Luister uit te stellen. De S.G.P. was tegen, omdat men niet voldoende garantie had dat het plan niet te snel zou worden volgebouwd. A. A. Rijstenbil (P.V.A.B.) wilde eerst de dorpskern verbeteren en geen nieuw bestemmingsplan maken. Vanwege dat uitstel, is de bouw van de nieuwe lagere school langs de normale weg uitgesloten, zodat anticipatie op het bestemmingsplan noodzakelijk is. Anticiperen betekent vooruit lopen op. „Hoewel over het tijdstip van de vaststelling van het bestemmingsplan de leden van het college van B. en W. ieder „Waarom zullen we de man sparen als het dc bevolking van Anna Jaeoba polder geld kost. Het is een publiek geheim: het zijn dc heren Verwijs. Die man moet maar eens met de vinger aangewezen worden". SGP-fractievoor- zitter L. den Engelsman gooide woensdagavond tijdens een discussie over de aanleg van aardgas in Anna Jacobapolder het hoge woord eruit, nadat tevoren angstvallig namen werden verzwegen. De gemeenteraad van Sint-Phwlipsland besloot na veel wikken en wegen tot aanleg van aardgas in Anna Jacoba polder om die kern meer leefbaar te maken. Dat is al weer een hele tijd geleden, maar nog steeds geen aardgas. De heren Verwijs weigeren namelijk elke medewerking aan de PZEM om aardgasbuizen door hun land te laten leggen, zo deelde burgemeester G. van den Berg mee. Ze hebben gezegd: ga maar naar de buurman of pak maar een tracée van de gemeente. De burgemeester zei woensdagavond (30 juni) op vrijdag (2 juli) nog een gesprek met de betrokken landbouwers en de PZEM te zullen hebben. De PZEM ziet er een zwaar hoofd in. dus het wordt of door het land van buurman v.d. Hoek of de wet in werking stellen. Raadslid G.J. de Jager (PCG) noemde dit een bijzonder ergerlijke en ergernis wekkende zaak. „De inwoners van Anna Jacobapolder rekenen terecht op aardgas. Daarom verlang ik opening van zaken wie er verantwoordelijk voor is dat de Polder deze winter geen aardgas krijgt. Er zijn verwachtingen gewekt, er is apparatuur gekocht en geen kolen tegen zomerprijs. Dat betekent schade. Met elkaar hebben we een situatie geschapen waarbij een paar dingen gaan wringen. Ik neig ernaar om voor te stellen dat de PZEM via de gedoogplicht dwingende maatregelen toepast. De buurman moeten we er niet voor laten opdraaien, vond dhr. De Jager. De burgemeester noemde de ver goeding van 2,00 per strekkende meter gunstig. De Jager onderstreepte dat. „De vergoeding is uitermate redelijk. Van overblijvende schade is geen sprake. Het is een verschrikkelijke zaak dat iemand in een kleine gemeen schap ter wille van die gemeenschap in het algemeen belang iets niet over heeft", aldus het PCG-raadslid. De burgemeester zou het hard willen spelen, maar daar dien je de bevolking van de Polder niet mee omdat het dan lang duurt. Het is echter ook een trieste zaak als de buurman ervoor moet opdraaien. De buurman is daartoe bereid, maar de tracé's zijn gepland en de tekeningen liggen klaar. Bovendien kost dat de PZEM meer geld. Wethouder A.A. Rijstenbil pleitte ervoor, direct de gedoogplicht te hand haven en met strakke hand te regeren. „Nu wordt er alleen maar om gelachen, zodat we zo vlug mogelijk met harde hand te werk dienen te gaan". De burgemeester noemde het allemaal een trieste zaak, want de PZEM had al honderd keer met de aanleg van het aardgas bezig kunnen zijn. Het is nu allemaal tegengehouden en dat is triest. De raadsvoorzitter voelde er ook niet veel voor. buurman v.d. Hoek vogelvrij te verklaren door de aardgasbuizen door zijn land te laten leggen. Dhr. De Jager stond erop dat de inwoners van Anna Jacobapolder op de hoogte gesteld worden van de hele situatie, zodat de schuldvraag komt waar die behoort te komen. De hele aardgas-kwestie kwam ter sprake naar aanleiding van opmerkingen van raadslid De Jager over de notulen, van de vorige ver gadering en schriftelijke vragen van de SGP-fractie. hun eigen gedachten hebben, zijn wij eenstemmig van mening d t het plan, in de nabije of in de verre toekomst, vastgesteld zal dienen te worden. Reden waarom wij anticipatie, gezien de urgentie (nu is reeds een derde leer kracht op de o.l.s. benoembaar) gewenst achten. Nieuwbouw is de enige reeële oplossing", aldus B. en W., die het totale tekort van 20.000 gulden aanvaardbaar vinden. De nieuwe school vergt aan gröndkosten 116.000 gulden, bouwkosten 491.600 gulden, inrichting 37.900 gulden, wat een jaarlijkse last van 61.209,02 is minus 60.060,- rijksvergoeding. De grond wordt afgeschreven in 75 jaar, de bouw in 50 jaar en de inrichting in 10 jaar. Wethouder Rijstenbil achtte met het oog op de voorgenomen integratie (éénwording) van kleuter- en lageronderwijs zeer noodzakelijk te overwegen een gecombineerde lagere/- kleuterschool te bouwen in plan de Luister. Een lagere school met 3 lokalen en een oppervlakte van 400 m2, een kleuterschool met 2 lokalen van totaal 285 m2. De gemeenschapsruimten van beide scholen dienen tegen elkaar te komen, gescheiden door een vouwwand, zodat deze gezamenlijk of afzonderlijk kunnen worden gebruikt. Eén keer bouwen is veel goedkoper dan twee, voegde dhr. Rijstenbil er nog aan toe. Hij legde verder uit dat er geen grote zwaai gemaakt wordt omdat de meerderheid van het college een vorige keer tegen plan de Luister was. De P.V.A.B.- wethouder had niettemin wel zijn bedenkingen tegen de planologische procedure van de scholenbouw omdat hij artikel 19 dat nu gevolgd moet worden, in strijd achtte met de wet op de Ruimtelijke Ordening. Dhr. Rijstenbil had liever een afzonderlijk plan gezien voor de scholenbouw, wat volgens hem ook niet zoveel tijd in beslag hoeft te nemen. Raadslid G. J. de Jager (P.C.G.) noemde dit voorstel een wonderlijke zaak. Wat planologische procedure betreft, vond hij dit een aanfluiting, geen best visitekaartje voor Sint-Philipsland. Na uiterst draaierige en warrige discussies in de vorige vergadering zei men, de scholenbouw is nodig, maar we willen er geen grond voor beschikbaar stellen. Daar kwam het uitstel van plan de Luister op neer. Via een achterdeurtje, anticipatie, halen we ons besluit nu terug. Dat is niet zo fraai. Met het doel (scholenbuouw) ben ik het eens, maar de juridische kronkelweg is politiek heel slecht. Het doel behoort de middelen niet te heiligen. Daarom is dit een uiting van verschrikkelijk slecht bestuur. We moeten ons bedenken waartoe deze zaak kan leiden, aldus dhr. de Jager. Hij wees er verder op, dat de opvattingen van de S.G.P.-fractie van het langzaam uitbreiden van Sint- Philipsland haaks gtaan op dit voorstel voor scholenbouw. Gezien de bevolkingsafname wilde het P.C.G.- raadslid toch wel voorzichtig zijn, maar de scholenbouw wilde hij het voordeel van de twijfel gunnen. Dhr. de Jager handhaafde echter zijn hele grote bezwaren tegen art. 19 van de wet Ruimtelijke Ordening. Je moet inspraakmogelijkheden bieden, want er zijn bewijzen dat er doffe ellende uit deze procedure kan voortkomen. Als het even kan. moet je zoiets voorkomen, vond het P.C.G.-raadslid. De opmerkingen van wethouder Rijstenbil over de integratie kleuter/lager onderwijs vond hij niet steekhoudend omdat die integratie pas op het eind van de tachtiger jaren mogelijk verplicht zal worden. De burgemeester vond het allemaal toch een legale zaak. Er is vorig jaar november een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor plan de Luister. Er kwam één bezwaarschrift binnen, maar niet voor het terrein waar de school gepland is. De raadsvoorzitter gaf toe, dat art. 19 in het algemeen narigheid geeft. De huidige situatie van de scholen is echter een nare zaak. De inspectie dringt aan op nieuwbouw, de Chr. school zit in het handenarbeidlokaal en de o.l.s. zit op de gang. De burgemeester achtte een nieuwe kleuterschool met gemeenschapsruimte financieel onmogelijk. S.G.P.-fractie- voorzitter L. den Engelsman vroeg zich af hoe wethouder Rijstenbil nu voor kan zijn. terwijl hij in november als enige tegen het voorbereidingsbesluit voor plan de Luister stemde. Wethouder Rijstenbil zei dat er niets veranderd is. Hij staat nog even afwijzend tegenover plan de Luister, maar voor hem is meer uit de verf gekomen dat er een nieuwe school gebouwd moet worden. Wat hem betreft, kan dat via een apart bestemmingsplannetje. Raadslid de Jager ging aan z'n verstandelijke vermogens twijfelen. Waarom stemde de S.G.P.-fractie vorige keer tegen plan de Luister, terwijl men een hoge prioriteit aan de school geeft. Een vorige vergadering hadden we verwarde, draaierige discussies waar niemand meer wijs uit kon. Dat was zo ongrijpbaar als het woord anticiperen. Waarom maken we het elkaar zo moeilijk?, vroeg dhr. de Jager zich af. Dhr. den Engelsman legde uit de de S.G.P. tegen plan de Luister was omdat er onvoldoende waarborgen waren Een plaatje om af te koelen. Als het niet helpt, geeft het toch moed. De president van de rechtbank te Middelburg, mr. P. van Empel heeft de vordering van de gemeente Tholen tot het ontruimen van het pand Hogeweg 37 te Sint Maartensdijk toegewezen. Dat gebeurde na een door de gemeente aangespannen kort geding. De gemeente heeft dit perceel nodig omdat het in het nieuwe bestemmings plan „Achter het Bos" ligt, waar riolering gelegd moet worden en woningbouw gepleegd. Al geruime tijd geleden verkocht de heer J. Slager, die Hogeweg 37 bewoont, zijn huis aan de gemeente. Twee jaar geleden werd er afgesproken dat de bewoner het huis zou ontruimen zodra zich een andere passende woongelegen heid zou voordoen. Het gemeente bestuur heeft in de tussentijd zo'n vier of vijf verschillende woningen aan geboden, welke door de heer Slager niet werden geaccepteerd. Tenslotte vond hij het goed om in een in huis in de Westvest te gaan wonen, maar verzocht wel uitstel tot oktober, waarmee het gemeentebestuur instemde. Het liep allemaal nog wat aan, maar tenslotte vond de gemeente dat de uiterste termijn toch wel op 1 mei gesteld moest worden. Daarna werd er van gemeente- zijde via verschillende brieven op geattendeerd dat de ontruimingstermijn verstreken was, maar de heer Slager reageerde niet. Hij bleek er spijt van te hebben, zo werd ook vorige week in Middelburg tijdens behandeling van het kort geding duidelijk, dat hij te overhaast getekend had. Gedaagde was zelf niet op de zitting verschenen en van de zijde van het gemeentebestuur Tholen werd naar voren gebracht, dat een vervangende woonruimte beschik baar wordt gehouden. Maandag 5 juli volgde uitspraak, waarbij de rechtbank besliste dat de voormalig eigenaar en huidig bewoner medewerking dient te verlenen voor de totstandkoming van alle transport en ontruiming op boete van 100,- per dag als 3 weken na 5 juli niet aan de uitspraak gevolg is gegeven. tegen te snelle realisering. Hij wilde echter geen geld uitgeven voor een apart plannetje zoals Rijstenbil voorstelde. De burgemeester zei dat een postzegelplan zoals de wethouder wil, ook z'n normale rechtsgang moet gaan. In de vakantieperiode gaat dat niet vlug. We kunnen geen maanden meer wachten, want de factor tijd is het meest harde gegeven. Ik hoop een volgende vergadering met het voorstel tot grondaankoop te komen. Als er dan geen tegenvallers komen, kan de school in augustus 1977 draaien, maar dan moeten we wel op de tenen lopen, aldus de burgemeester. Wethouder L. Walpot noemde een apart plannetje het meest oneconomisch, gezien aanleg van riolering en straten, e.d. Wethouder Rijstenbil wees op de kleuterstop. Er is behoefte aan een nieuwe kleuterschool. Bovendien zal nieuwbouw later duurder zijn. De inspecteur is ook enthousiast. Laten we nu enkele gemeenten in Nederland voor zijn, aldus de P.V.A.B.- wethouder. De burgemeester zei reeds de grootste problemen te hebben met de inspecteur voor het kleuteronderwijs. Deze wil namelijk geen semi- permanente dependance in Anna Jacobapolder nu het vormingsinstituut in Ons Dorpshuis wil. Als we een nieüwe kleuterschool bouwen in plan de Luister, is de dependance in de Polder helemaal van de baan, meende de burgemeester. Hij hield de raad tenslotte nog duidelijk voor, dat met het kiezen van deze artikel 19 procédure ook gekozen wordt voor bestemmingsplan de Luister. Eerder had raadslid den Engelsman ook al laten doorschemeren, zijn mening van „uitstel" te hebben gewijzigd in „voor" plan de Luister. Zonder stemming ging tenslotte iedereen accoord met de scholenbouw, al was het enthousiasme vanwege de procedure niet groot. Sint Philipslandse bouwt nieuwe school in nieuw bestemmingsplan Aardgas in AJ.-polder nog steeds niet vlot Fikse schade door brand in Stavenisse Gemeente Tholen won kort geding tot pand-ontruiming in Sint Maartensdijk Gezellige (bingo)start Thoolse Dagen lustrum van Een diamanten Sint Annaland bruidspaar in De jongste honden-africhter van Nederland Hete, maar succesvolle braderie in Stavenisse Jagers verschoten het kleiduiven- kampioenschap 1976 Vertier in zilte en zoete nat Weer kerkbezichtiging in Poortvliet Een laatste reeks geslaagden Peuterspeelzaal en open bejaardenwerk kan starten in Fllpland Daar is oud-wethouder P. Mol overleden Keetie en Thijs trekken zaterdag van leer In elfde Smerdiekse ronde Wrevel rond voetbalcompetitie- indeling TER AFKOELING: EEN BONTMANTEL IS EEN HUID DEE VAN DIER VERANDERT. Dit nummer pagina's. bestaat uit 10 De voor de twintigste maal georga niseerde Thoolse dagen hebben dinsdagavond op het Pluimpotterrein een weliswaar niet daverende, maar toch wel leuke start gekregen met wat mep kon noemen familiebingo in het groot. Temperaturen zoals voorafgaande dagen deden de commissieleden vrezen, dat er geen kip de grote feesttent zou opzoeken om daar in zwoele avonduren nog wat extra te gaan puffen. Dat was het geval helemaal niet. Een frisse wind woei door de aantrekkelijk aangeklede tent, waarvan al duidelijk is dat het sfeervol vertoeven is. De fapiilie Huia brechtse zorgt er bovendien voor dat de dorstige kelen gelest kunnen worden. De voorzitter van de commissie Thoolse dagen, de heer M. C. J. Kosten uit Tholen meende vanwege deze start met een welkomstpeechje te moeten begin nen. De opkomst was op dat moment weliswaar nog niet zo groot en beperkte zich vooral tot jeugdige toeristen, maar de begroeting van de heer Kosten was er niet minder om. Hij herinnerde eraan, hoe het vierde lustrum gevierd gaat worden en de start daarvan komt tot stand via het grote familiespel: bingo. Hij wenste iedereen een gezellige avond toe en nog verdere plezierige Thoolse dagen. Het werd ook gezellig in de tent. Naarmate de avond vorderde wisselde het'gezelschap wel wel wat van jongeren naar ouderen, maar het aantal nam nog eerder toe dan af. De partijtjes bingo werden geleid door de heer J. van de Heuvel uit Tholen, vice voorzitter van het comité met volop me dewerking bij de kaartverkoop van andere commissieleden en inspanning van de dames. Bovendien waren er leuke prijzen. Daar tussendoor een gezellig muziekje van Smalstads Blaaskapel, die er op deze Thoolse dagen-start reuze in slaagde de sfeer te verhogen. De bingo-spanning steeg, toen de hoofdprijs, een draagbare T.V. werd ingezet. Gelukkige winnaar werd de heer Bijl, Maria van Nassaustraat 22, Scherpenisse. Men maakte het op deze start-avond niet al te laat. Het eerste ontspannings gedeelte werd verzorgd door Disc-jockey Laban Hage. Gisteren was er opnieuw onder uitstekende weersomstandig heden een braderie in Scherpenisse. De heer Kosten bevestigde het ook in zijn openingswoord dinsdagavond nog eens dat er uitstekende samenwerking tot stand kwam met de Middenstand uit Scherpenisse. Een kleine, maar ijverige gr>:ep, die de wederzijdse belangen wist aan te voelen. De heer Kosten was er va.i o- ertuigd dat het op deze wijze bestendigd kan worden. Het ziet er voorts naar uit, dat zowel vanavond als vrijdag en zaterdag nog menig streekbewoner en toerist de weg naar het Pluimpotterrein en de feesttent zal weten te vinden. Dinsdagavond is al duidelijk geworden, dat het er geze-lig kan zijn. Hieronder Volgt nog het programma voor hedenavond en voor vrijd tg en zaterdag: Donderdag 8 juli: 20.00 uur Thooise evenementen en barbecue avond me dewerking wordt verleend door de gymnastiekvereniging Scherpenisse, de accordeonvereniging uit Tholen, de zangkoren uit Sint Maartensdijk en Tholen en leden van de Zeeuwse Agrarische Raad die een eenacter op voeren, waarvan ook bijzonder te genieten zal zijn. Vrijdag 9 juli: 10.00 uur Texelse fok- schapenkeuring, 14.00 uur: T-ekpaardenkcuring, uitreiking prijzen kdverfokwedstrijd. Gedurende de middag en avonduren tentoonstelling van konijnen, sierduiven en vogels. 15.00 uur: Prijsuitreiking schapen, 15.15 uur: Demonstratie jachthonden- proeven, 16.00 uur: Demonstratie bestgio.nd rijpaard, 16.30 uur: Acht- of zes tit ns.pan trekpaarden, 20.00 uur: Veronica drive-in-show. Zaterdag 10 juli: 12.30 uur: Met paard en wagen vanaf Gorishoek naar het Pluimpotterrein, 14.00 uur: Opening door Wnd. Burgemeester C. J. Moer land, 15.00 uur: Ali Ben Lux (gooche laar, muziek en clownerie) in de pauze een attraktief pony nummer, trekkerbehendigheidswedstrijd, 16.45 uur: Demonstratie kleiduivenschieten en wedstrijd Tholen-Sint Philipsland, 17.15 uur: Landing parachutisten, 17.30 uur: Start Rally, 20.00 uur: Vijf- sterrenshow met Ciska Peters, Ronnie Tober en andere bekende artiesten. Dan worden ook de prijzen ^ekend gemaakt van de autorally en vindt trekking plaats van de verloting met als hoofdprijs een driedaagse reis naar Londen voor 2 personen. Vanwege de vakanties zal men er nifet in slagen voor deze zaterdagmiddag e n il n -delijk uzickkorps e/ te laten optreden. Dat zal op andere wijze worden ondervangen. Sint Annaland, 7 juli Doré 1 1,08-1,14. Doré 2 1,10. Apart 0,50-/ 1,04. Drielingen 73- 77, Kriel 0,85- 0,95 Eerstelingen 0,99. Apart Q.90. Lekkerlanders 1,10. Apart 1,- Gloria 1,—Gloria 2 0,95 aanvoer 185 ton Sint Maartensdijk, 7 juli Doré 1 1,15-1,17,5 Doré 2 1,13-/ 1.15 Gloria 0,95 Doré drieling 77'Kriel 0,66 per kilo Aanvoer 610 kisten.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1976 | | pagina 1