Zwemmen op zondag niet juist, maar het anderen niet verbieden Jan Overeenkam me zinnen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X- Prins Bernhard 61 Pak even uw zakboekje X X X- X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X- HET VERMOLMDE VOETSTUK Alleen SGP tegen openstelling zwembad Tholen-stad op zondag Zijn ze wel goed wakker? Wapen van het Woord Geen dwangmaatregelen Springkuil van 2 ton Volwaardig zwembad Badgelegenheid Sint-Annaland Watervervuiling vC Donderdag 29 juni 1972 EENDRACHTBODE W. C. van Kempen namens ARPCHU en KVP ESLAAGD.... DUS GEFELICITEERD De Thoolse gemeenteraad heeft maandagavond behalve over de belastingvoorstellen ook tamelijk veel gepraat over de bouw van het verwarmd openluchtzwembad aan de Zoekweg in Tholen en de badgelegenheid in de haven van Sint-Annaland. Behalve een zakelijke was er namelijk ook een principiële discussie over de open stelling van het zwembad op zondag. Alleen de vier SGP-raadsleden bleken tegen opening op zondag te zijn. „Niet uit dwang, maar omdat de Heere het eist. Daarvoor heeft de overheid als Gods Dienaresse te buigen", verklaarde de SGP-fractievoorzitter L.J. Koopman. Hij had een vorige vergadering in beginsel al instemming betuigd met uitvoering van het zwembadplan van de Ned. Heide Mij. maar nu er definitief gekozen moest worden, wilde de heer Koopman toch wel weten of het zwembad op zondag open zou zijn. „Persoonlijk hoop ik van wel, maar de raad beslist en openstelling op zondag is nu nog niet aan de orde", zei wethouder C.J. Moerland (sportzaken). „Dat vind ik heel jammer. Dat is een hek open breken waar het nu nog niet is. Tegenover uw kiezers heeft u in een krant voor de verkiezingen gezegd dat u zondagsport niet zult stimuleren of propageren", merkte raadslid Koopman op. Wethouder Moerland zei dit van geval tot geval te zullen bekijken. Burgemeester J.E. van Boeijen wilde toch wel gelegenheid geven zich al over de openstelling op zondag uit te spreken, hoewel hij verwachtte dat het werk aan het bad pas aan het einde van de winter •1972/1973 kan beginnen. „Als ik u zo hoor, is het dan geen kwestie van de nieuwe raad?" vroeg ir. M.A. Geuze (CHU) zich af. „Gezien de meerderheid van de bevolking die wil leven naar het Woord, vind ik het zeer jammer aan deze raad te moeten vragen of het zwembad op zondag open zal zijn. Wij willen er absoluut geen medewerking aan geven. Als wij het wel deden, dan zouden de andere raads leden hun ogen uitwrijven en vragen: .zijn ze wel goed wakker", zei de heer Koopman. Zijn partijgenoot J. I. Hollebrands had uit de begrotingsvergadering de indruk gekregen dat de toestanden in de gemeente zoals ze zijn, bestendigd zouden worden. De stemming kan daarin nu duidelijkheid brengen, vond het SGP-raadslid. Het ARP-raadslid W.C. van Kempen zei dat het hier om een principiële zaak ging. Hij wilde dit graag gescheiden houden van de zakelijke kant. Namens de confessionele vier (ARP, CHU, KVP) gaf de heer Van Kempen de volgende stemverklaring over eventuele open stelling van het zwembad op zondag: „Het is onze vaste overtuiging, dat wij op grond van onze christelijke levens beschouwing dat karakter aan de zondag geven, dat hem duidelijk doet onderscheiden van de andere dagen. En om dat karakter te bewaren, doen we bepaalde dingen wel en bepaalde dingen laten we na. Een' van de dingen die ik persoonlijk en anderen met mij, nalaten is zwemmen op die dag, omdat het mijn overtuiging is, dat zwemmen op zondag niet juist is. Wanneer echter nu iedereen dezelfde overtuiging was toegedaan, dan was het aan de orde zijnde punt helemaal geen probleem. Dan bestond dat gewoonweg niet. Het is wel onze opdracht om door middel van het gesprek niet de ander onze over tuiging over te dragen om de ander met woorden te overtuigen, met het Evangelie, zo u wilt met het wapen van het Woord. Daarentegen zijn wij niet van mening, zo vervolgde de heer Van Kempen, dat wij in 't algemeen onze overtuiging door middel van dwangmaatregelen van de zijde van de overheid mogen opleggen, hoewel er gevallen kunnen zijn waar gewetensnood een grens stelt. Daarom hebben zij bezwaren om via ver bodsbepalingen van de overheid an deren een bepaalde levenswijze op te leggen en daarom ook bezwaren tegen het verbod om het zwembad op zondag te openen. Het is naar onze mening juist de taak van de overheid om iedereen voldoende vrijheid te geven t.a.v. het beleven van de zondag. Daarom menen wij dat, wanneer er behoefte blijkt te bestaan aan het op bepaalde uren openstellen van het zwembad op zondag, wij daar tegen geen bezwaar hebben. Het zou naar onze overtuiging wel juist zijn, wanneer de openingstijden zo gesteld werden, dat rekening wordt gehouden met de kerkdiensten en tevens vragen wij waarborgen tegen geluidsoverlast van allerlei soort muziekin strumenten, zodat de om wonende bevolking niet gehinderd wordt. Het organiseren van wedstrijden op zondag komt ons onjuist voor en ware te verbieden, omdat het niet onwaarschijnlijk zou kunnen zijn dat op grond van hun levensovertuiging het voor sommige deelnemers niet mogelijk zou zijn om mee te doen", zo besloot de heer Van Kempen zijn stemverklaring namens ARP, CHU en KVP Dhr. Koopman wees erop dat de con fessionele vier het principieel met de SGP eens zijn maar toch medewerking geven aan anderen om op zondag te zwemmen. Ir. Geuze voerde aan dat er bij een verbodsbepaling toch in de Eendracht, Schelde en Bergen op Zoom gezwommen wordt. Behalve principiële had de SGP ook grote bedenkingen van financiële aard tegen het zwembad van 1.3 miljoen gulden in het stadje Tholen. De heer Koopman wees erop dat het bad in Sint- Maartensdijk 40.300 gulden heeft gekost en nu Tholen en straks Sint- Annaland en Oud-Vossemeer. „Wat gaat dat allemaal niet kosten. Had dat bad nu niet veel kleiner gekund in Tholen, de helft van het geraamde bedrag?" vroeg de SGP- fractiewoordvoerder. De P.v.d.A. maakte bezwaar tegen de springkuil met twee duikplanken die in het zwembad geprojecteerd is, en die volgens wethouder Moerland dik twee ton gaat kosten. „Die duikplanken zijn wel leuki maar in een klein bad kun je niet zwemmen als er gedoken wordt", stelde de heer M.A.J. v.d. Linde. Zijn partijgenoot P. van Schetsen wees erop dat er in maart gesproken is over een zwembad van 9 ton. Daarna is dus de springkuil pas in 't plan gebracht. In een dergelijk klein zwembad acht ik geen ruimte voor een springkuil aan wezig, terwijl het bad daar ook niet voor bedoeld is. Bovendien maakt er een handjevol mensen gebruik van, dacht raadslid Van Schetsen. Wethouder Moerland antwoordde dat een goedkoper bad ten koste gaat van de kwaliteit. Volgens hem zou een goedkoper bad ook niet goedgekeurd worden. De hogere kosten ten opzichte van maart schreef hij toe aan de duik planken, verdieping van het bad voor de springkuil, grotere speelweide, meer heikosten, zwaardere motoren. Daarentegen is de opbrengst van het vrij zwemmen hoger geraamd, zodat de exploitatiekosten minder omhoog gaan dan de stijging van de bouwkosten. Wethouder Moerland legde uit, dat de korte zijde van het bad 25 meter is en de diepte 3.80 tot 1.40 meter. De lange zijde is 40 meter en de diepte 1.40 tot 0.30 meter. Van dit laatste deel zal vooral cle jeugd gebruik maken, zodat het duiken geen belemmering is. De burgemeester gaf toe dat de springkuil nog al wat kostenverschil uitmaakt. B. en W. hebben er ook aan getwijfeld, maar de commissie badinrichtingen van de Ver. van Ned. Gemeenten heeft er met nadruk op geattendeerd dat de sprong naar een volwaardig zwembad met duikplank niet zo groot is dat je het moet laten. Anders komt het er niet meer van, mede vanwege de hoge kosten. Het plan voldoet nu aan standaardvoorwaarden en standaardmaten en vanwege de subsidie is de gemeente ook aan minimumafmetingen gebonden. In augustus brengt de provinciale com missie over het plan advies uit en in het 4e kwartaal spreekt de landelijke commissie erover die de minister moet adviseren inzake het verlenen van subsidie. De bouw kan pas einde winter 1972/'73 beginnen. De grond aankoop, die nu in de commissie onroerende zaken behandeld wordt, is daarop ook afgestemd. De burgemeester wees er verder nog op dat er zowel in de raad als bij de uitreiking van zwemdiploma's in Sint- Maartensdijk gevraagd is naar een duikplank. De burgemeester wees er verder nog op dat er zowel in de raad als bij de uitreiking van zwemdiploma's in Sint- Maartensdijk gevraagd is naar een duikplank. Zonder springkuil kunnen er maar 2 van de 5 zwemdiploma's gehaald worden. De raadsvoorzitter merkte tenslotte op dat er in het stadje Tholen al een groep enthousiaste zwemmers is die nu in Bergen op Zoom zwemt en wacht met de oprichting van een zwemvereniging totdat het zwembad in Tholen klaar is. Alleen de SGP stemde tenslotte tegen het zwembadplan voor het stadje Tholen van 1.3 miljoen gulden. Het voorstel om een aanvullend krediet van 15.000 gulden beschikbaar te stellen voor de badgelegenheid in de haven van Sint-Annaland werd door B. en W. op voorstel van mevr. Renes en ir. Geuze teruggenomen voor onderzoek van de waterkwaliteit. Overigens waren verschillende raads leden met de heer J. D. de Korte (CHU) geschrokken van de kosten die gemaakt zijn en nog moeten worden. „De voorzieningen zijn boter aan de galg. Er komt geen redelijk zwembadje uit de bus. Het is min of meer voor een groot gedeelte weggegooid geld. Maak voorzieningen bij het strandje aan de Joanne Mariapolder. Daar is het ook veel rustiger en beter zwemmen", aldus raadslid De Korte. „Het plan is uit nood geboren en moet nu klaar gemaakt worden gezien het geld dat er al aan besteed is", vond de heer P. van Schetsen (P.v.d.A.) „Laat het college proberen ervan te maken wat ervan te maken is en niet aarzelen om er geld tegen aan te gooien. De verant woordelijkheid van het gemeen tebestuur is wel groter omdat het hier geen volwaardig bad betreft", aldus het P.v.d.A.-raadslid. Hij vroeg vooral aandacht voor de gevaarlijke dam en de glooiing. De SGP-fractievoorzitter L.J. Koopman vond dat er een slecht begin gemaakt was door de oude raad van Sint-Annaland, zoals er meer erfenissen van diverse voormalige gemeenten waren. Mevr. Renes (VVD) wilde ervan maken wat ervan te maken is door o.a. veiligheidsmaatregelen aan te brengen. Zij voelde niets voor annulering van het plan, wat volgens haar kapitaalver nietiging zou betekenen. Het P.v.d.A.- raadslid A. Goudzwaard wilde ook doorgaan met het plan maar wel hoge eisen stellen aan het materiaal. Hij stelde voor betonblokken met ver diepingen in het midden voor de glooiing te gebruiken. Mevr. Deurloo (KVP) wees op de verontreiniging van 't water door w.c.'s van pleziervaartuigen in de jachthaven. Wethouder Moerland (sportzaken) antwoordde de raadsleden dat het college niet gelukkig is met het plan. „Maar als we het laten zoals het is, blijft het een visitekaartje voor de oude raad van Sint-Annaland", meende hij. De heer Moerland zei verder dat juist in de haven naar zwemgelegenheid gezocht is omdat het bij het strandje aan de Joanne Mariapolder te gevaarlijk en te vuil is. Voor beveiliging van het bad dacht de wethouder aan het plaatsen van 'n hek op de glibberige dam, terwijl er voor de dieptes een eenvoudige bebakening in het bad aangebracht zou kunnen worden. Wethouder A.J., Scherpenisse (recreatie) zei nog dat een plan voor douches en w.c.'s bij het bad besteksklaar is en ook voor subsidie in aanmerking komt. Wat de kwaliteit van het water betreft, bracht de heer Scherpenisse naar voren dat het vers water met een pomp onderuit de haven gehaald wordt (waar het water het meest zuiver is), terwijl het vuile water met een andere pomp bovenop het havenwater geloosd zal worden. „In het bad komt dus geen gezuiverd water, maar wel water dat zuiver is", vond wethouder Scherpenisse, wat tot enige hilariteit aanleiding gaf. Zijn partijgenote mevr. Renes vroeg zich af of het er niet in zit dat het bad over een paar jaar afgekeurd wordt vanwege de vervuiling van het water. Dan zou al het geld weggegooid zijn. Burgemeester J.E. van Boeijen voerde aan dat juist daarom het advies van de inspecteur van de volksgezondheid is gevraagd. Ir. Geuze vroeg waarop het advies van de inspecteur gebaseerd is en of er waterproeven genomen zijn. Hij wilde deze zaak maar aanhouden om te bekijken of het inderdaad vervuild water is. B. en W. gingen daarmee akkoord en namen hun voorstel terug. Vandaag 29 juni zal z.k.h. prins Bern hard zijn 61ste verjaardag vieren. Nog altijd legt de prins een grenzeloze aktiviteit aan de dag. Ondanks dat de artsen de prins hebben aangieraden het wat kalmer aan te doen heeft hij weer verschillende bijeenkomsten geleid die een goede internationale ver standhouding in de hand werken. De prins is een diplomaat bij uitstek gebleken, die er niet weinig toe heeft bijgedragen dat Nederland zich een positie in de wereld heeft verworven die meetelt. De aktiviteiten van de prins treden niet altijd aan de dag. De mees te vergaderingen vinden bin nenskamers plaats en komen daarom niet onder het oog van het grote publiek. De resultaten zijn ook niet altijd meteen merkbaar. We kunnen de prins betitelen als een grote werker achter de schermen. ~Ook Ts hij onge twijfeld een grote steun voor koningin Juliana Hoe vaak zal hij haar niet hebben geadviseerd. Ook tijdens staatsiebezoeken aan vreemde landen vorige week nog aan Frankrijk was hij altijd de rustige in boezemende figuur dié er mede toe heeft bijgedragen dat ons koningspaar altijd opgewekte gasten waren. De prins heeft een ruime belangstelling voor zaken van allerlei aard, of het nu gaat om een nieuw type vliegtuig of een nieuwe fabriek en hij is ook een groot dierenvriend. De gevoelige en krachtige per soonlijkheid van de prins maken hem zo uitermate geschikt voor het vervullen van de taak van prins-gemaal, nu al weer 36 jaar. De heer G. Manneke uit Sint - Maartensdijk is aan de Hugo de Vriesschool te Rotterdam geslaagd voor de tweejarige cursus tuintekenen. R. C. van den Heuvel uit Tholen is aan de Rijksscholengemeenschap te Bergen op Zoom geslaagd voor het examen Mavo-4. Leo van Dijke uit Sint-Annaland is aan de Driestar te Gouda geslaagd voor volledig bevoegd onderwijzer (noofd-. akte) en aan de school der Gerefor meerde Gemeente te Elspeet benoemd als onderwijzer. Hetzelfde diploma behaalden Ton Keijzers uit Oud-Vossemeer aan de pedagogische academie de Vossenberg te Oudenbosch en Leen Poot uit Sint- Maartensdijk aan de rijkspedagogische academie te Middelburg. De heer S.J.J. Ev eraers uit Sint- Philipsland slaagde aan de h.t.s. te Tilburg voor het diploma bouwkunde. Jan Rijstenbil uit Sint-Annaland slaagde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen voor Cultuurtechniek. J. Potappel en M. Priem uit Stavenisse slaagden in Bergen op Zoom voor het examen machinebediende houtin dustrie. H. Geluk uit Tholen. I.C. Moerland uit Sint-Maartensdijk en H. Rijstenbil uit Sint-Philipsland slaagden in Mid delburg voor het Havo-diploma. Adri Kodde uit Sint-Annaland, A.G. van Driel, Jacqueline Mabelis en Riet Moelker uit Tholen, Janny Pruissen uit Sint-Maartensdijk, K.C. van Prooijen uit Stavenisse en C. Reijngoudt uit Sint- Philipsland slaagden in Middelburg voor het examen kleuterleidster. Van de Chr. School voor MAVO, Zoek weg 3 te Tholen behaalden het MAVO-4 diploma: Uit St-Annaland D.K. Bruijnzeel, M. Fase, J. Hage, A.J. Menheere, C.J. Vroegop,C.A. van Winkelen. Uit St-Maartensdijk H. Brinkman, A.J. de Graaf. W.A. de Graaf, H.J. de Graaf, H.C. Koopman, M.L. Koopman, W.L. v.d. Rhee, E.J. Rijnberg,L. Vroegop. Uit Oud-Vossemeer J. A. de Boer, M.J. v. Gorsel, J.J. v.d. Jagt. Uit Poortvliet W. Anthonisse, D.H. v.d. Slikke.G.P. de Wit. Uit Scherpenisse C. Bazen. A.M. v. Houdt, J.A. v. Houdt, W. Slager. Uit Stavenisse R. Roozemond. Uit Tholen N. Breker. L.W.C. v. Dijke, K.J. v.d. Dool, H.J.P. Duinkerke, M.C. Loof, J. Melse, C. Quist. D. Verkam man, G. Verkamman, T.M. de Wilde, W.P. Klippel. Herexamen: 2 kandidaten. Afgewezen: geen. Voor het Smecoma diploma con- structiebankwerker-lasser primair slaagden in Bergen op Zoom Adrie Elenbaas en Piet Stols uit Sint- Annaland en Jos van Splunter en Kees Stoutjesdijk uit Sint-Maartensdijk. Gerard Kodde uit Sint-Philipsland behaalde het diploma gezel. Aan de R.K. huishoudschool „Sancta Maria" te Halsteren slaagden voor het examen bcjaardcnhelpster W. M. van Driel-van den Boogaart uit Sint-Anna land en E. C. Moerland uit Poortvliet. Aan de pedagogische akademie „De Vossenberg" te Oudenbosch slaagde voor de Havo M. Overbeeke en D. Schot uit Tholen, J. Goedegebuure Jd. uit Sint „Annaland en L. Geluk uit Oud-Vosse meer. Aan de avondschool van het Nederlands Genootschap tot opleiding van leraren voor het Beroepsonderwijs te Goes werd het Pedagogische diploma uitgereikt aan I. de Graaf te Oud-Vossemeer, aan W. G. de Hond te Tholen en aan A. S. Verjaal uit Sint Maartensdijk. Aan de school voor huishoud- en nijver heidsonderwijs „De Bongerd" te Steens bergen slaagden voor theoretische rich ting huishoudvakken Els Mol, Marian Verwijs en Lian Verwijs uit Sint-Phi lipsland. Aan de St. Thomas Mavo te Halsteren slaagde voor het diploma 4A Kees Boogaart te Oud-Vossemeer. Aan de rijks middelbare land- en tuinbouwschool te Goes slaagden voor het einddiploma: Rien Kooijman uit Sint-Annaland, Leen Kloet uit Sint- Maartensdijk, Wini van Engelen uit Oud-Vossemeer en Tin us Suurland uit Stavenisse. Mej. J.C. Hollebrands uit Poortvliet, werkzaam bij de prov. waterstaat te Tholen. is in Den Haag geslaagd voor het diploma archiefverzorging 1. Aan de R.K. middelbare technische school Antonie Keldermans te Bergen op Zoom slaagden voor het getuigschrift Bouwkunde C. van Haaften en H. v.d. Jagt uit Stavenisse, voor Elektrotcchn iek J. de Rijke en G. Soomers uit Tholen en voor Werktuigbouwkunde R. Leemreyze uit Sint-Maartensdijk. Het betreft hier voor elke afdeling een theoretisch eind examen en een praktijkjaar. OUD-VOSSEMEER dinsdag 18 juli jaiarvetgadering Vosmeer. Bergen op Zoom Luxor do en vr 8 u, za 6.45 en 9 u De ondeugende meisjes van Montmart/re (Can-Can) 14 j„ zo 4. 6.45 en 9 u, ma en di 8 u The Hot Rock 14 j zo 2 u Ont snapping van de apenplaneet 3 Roxy do en vr 8 u, za en zo 6.45 en 9 u Dirty Harry 18 j, zo 4.30 u. ma, di en wo 8 u De vlam en de pijl 14 j zo 2.30 u 4 for Texas 14 j Vrederust vr 30 juni 8 u kerkgebouw de Ark con cert door Heieen Koppe viool, Hanny de Jong cello, Ine Claessens blokfluit, Ellen van Rossum piano, Martin van Woer- kom fluit, Gerard Habraken orgel. Werken van Bach, Sweelinck, Van Eyck, Corrette, Mozart. Geraedts en Schroeder. Tholen za 1 juli N.H. Kerk orgelconcert Her man van Vliet. Werken van Bach, Reger, Guilmant en koraalbewerkingen van Nederlandse componisten. *T> <4% Vandaag reeds begint de grote inpakkerij. De bouw vakkers steken van wal. Voor 14 dagen rust truweel en hamer, speciekuip en zaagmachine. Het worden ook voor onze streek de weken van de gaande en komende man. Ook van de gaande en de komande vrouw. De uittochters, die het ook persé van deze 14 dagen moeten hebben wensen we veel zon. Daaraan hebben we tot dusver toch al een en ander tekort, zodat er wel een extraatje bijkan. Deze week zit het al wat beter dan de voorgaande maanden. Behalve deze beste wensen van een welmenend en meelevend vrijgezel- streekbewoner mag er nog wel de waarschuwing bij om vooral „te" er buiten te houden. Te veel in de zon is ook al niet goed, te veel drinken, te snel rijden. Vooral dat laatste ook. Hou het echt op vakantie trip. Bedenk dat er, al lijkt het niet zo, toch nog velen voor hun brood op de weg zijn. Kortom, voor allen die vandaag, morgen of overmorgen of nog later voor de vakantietrip vertrekken: goede reis en goede thuis komst. Ligt er nu ergens tijdens die vakantieweken een kennis of buur of vriend in een ziekenhuis, be denk hem of haar dan met een kaartje. Nog meer dan het gestuurde vergezichtje, verwarmt het meeleven, het ervaren niet te zijn vergeten, wanneer die ander gezellige ontspanning kan beleven. Ik hoop - al ziet u mij niet - allen gebruind en gezond terug te zien in de streek, waar u dan straks weer woont en werkt en leeft en meeleeft. Gaat er dit weekend een lange file naar buiten, er zal ongetwijfeld ook een be hoorlijke file van 'elders tegenovergestelde richting rijden en juist naar onze streek toekomen.Nou, we hebben nog frisse lucht te over en gunnen dat ieder een graag er van mee te profiteren. We kijken heus nog niet op een beetje meer, wel op een beetje minder frisse lucht. Kom maar op, wat dat betreft. Al zijn er ook al bij ons, vooral die van elders kwamen wonen, dat het er toch liever maar niet te veel moeten worden. Anders wordt ook hier de rust verstoord. Maar wie kan iemand tegenhouden. We willen het ook niet. Laten we dan niet armzwaaiend van de een op de andere dag, dat we de toerist kennen, laaiend enthousiast doen, als streekbewoners zijn we meen ik wel wat gereserveerd, dat is nu eenmaal ons karakter, maar toch wel vriendelijk genoeg voor de komende gasten. Van wie we op onze beurt mogen verwachten, dat z$ weten, waarheen ze komen, wat ze er zoeken en wat ze er\inden. Hopenlijk ook veel zon, veel vis, het water is er in elk geval, nog zuiver ook en voor allen zeer veel genoegen. Mogelijk kunt u de toerist vertel len, dat zaterdag zelfs Swiebertje bij ons vakantie komt houden. Voor de rest willen we allemaal de toerist terwille zijn. Hun ook de weg wijzen, als dat wordt gevraaagd, zoals die Thoolse boer laatst antwoordde, toen een meisje en een jongeman informeerden hoever het nog lopen was naar het volgende dorp. „Tja," zei de boer nadenkend, dat hangt er vanaf. Als jullie nog verloofd zijn twee uur, maar als jullie al ge trouwd zijn een minuut of twintig." Naast vakantieplezier zijn er ook vakantiezorgen, want Als er weer vijftig weken Van werken zijn verstreken, Gaan velen voor expansie Twee weekjes met vakantie. Vooraf gaan heel wat zorgen, Tot aan die blijde morgen, Als men de deur gaat sluiten Voor 't heerlijk „ergens buiten." Oiti maar eens iets te noemen Wie zorgt er voor de bloemen, Voor onze poes of kater, Wie geeft de tuin wat water? Wie wil 't kanariepietje Compleet met kooi en liedje, Een tijdje in z'n woning, En geeft het een verschoning? Wie geeft aan kip of haantje, Hun ochtendvoer of graantje? Het loon voor dit karweitje: 'n Kipvers kippe-eitje. Als 't weekje is vervlogen - het kostte een vermogen - Denkt men te langen leste: „Thuis is het toch het beste." w <V r^> r^> <4* <4% <4% <4* <4» FEUILLETON 36 Westfriese streekroman door Maartje Zeldenrijk In de kamer zitten ze tegenover elkaar en roken.Tanja kijkt hem onafge broken aan. Dit heeft ze zien aankomen.Eens komt er een einde aan en dan? Dan zal hij als een ontredderde man bij haar terugkomen. Ze neemt het initiatiefin handen. „Jij verkoopt je bezittingen op je gros- sierderij na. Ja, alles, in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Je zult onderhand wel genoeg verdiend hebben, zodat je het kalmer aan kunt doen. Tenslotte ben je veertig. Als je zo door blijft gaan, lig je binnen enkele jaren op 't kerkhof. Wil dat soms? Je houdt een paar dagen hier je gemak. Ik bel Swaters straks; hij krijgt voorlopig de leiding. Over een paar dagen roepen we Bennie en leggen we hem het plan voor: hij moet kopers of een koper zien te vinden. Dat zal in deze tijd niet zo moeilijk zijn. Daarna hef je de boel in Purmerend op en verhuist alles hierheen. Het huis is groot genoeg. Daarna ga jij je weer wijden aan de grossierderij.' En ik zal een oogje in het zeil houden. Zo groot en zo oud als je bent, Siem Blazer, feitelijk kun je niet op je eigen benen lopen. Dat het een keer afge lopen zou zijn, zag ik al jaren geleden aankomen. Het heeft me verwon derd, dat het nog zo lang duurde. Maar dat hindert niet en daar praten we niet meer over. We gaan het samen verder doen, met wat minder business aan ons hoofd en wat meer begrip voor elkander. De man kijkt haar verwonderd aan. „Dus jij schopt me er niet uit?" „Natuurlijk niet, Siem. Dit is tenslotte jouw huis en ik ga niet weg zoals al die anderen. Eens heb ik je gezegd, dat je altijd hier terug kon komen. Wat er ook zou gebeuren. Ik ben iemand, die haar woord houdt. Zal ik je nog wat zeggen? Wij gaan trouwen. Ik ken je... dan zul je je verantwoor delijkheid gaan beseffen. Je bent ouder. Misschien ga je nu ook verstandi ger worden." Langzaam komt de man overeind en loopt op haar toe. Vlak bij haar kijkt hij op de vrouw neer. „Na alles wil je me nog hebben?" Ook de vrouw komt overeind en dan slaat ze haar armen om zijn hals en kust hem. „Natuurlijk wil ik dat. Omdat ik van je houd. Mijn liefde is hecht en duurzaam. Heb ik dat al niet eens gezegd? Daarom liet ik nooit toe, wat andere vrouwen wel deden. Had ik het wel gedaan, dan zou ik m'n respect verloren hebben. Nu ben ik blij en dankbaar, dat ik altijd standvastig bleef, al viel het me wel eens moeilijk. Ik had recht op jouw liefde maar je gaf het anderen. Tenminste, wat jij onder liefde verstond. Maar bij mij was het echt, daarom bestaat het nog altijd. Na al die jaren. Is dat niet voldoende?" Hij keek haar aan en nam de vrouw in haar armen. „Tanja, je bent een zeldzame vrouw. Dit ontdek ik nu pas. Wat ben ik een stommeling ge weest. Tanja, jarenlang, om je zo te verwaarlozen en niet te ontdekken, wat je eigenlijk voor me betekent. Zonde en jammer van die jaren Ze kuste hem innig. „Daarom wachten we niet lang meer, Siem. Volgende maand trouwen we. Heel eenvoudig. Swaters moet dan maar een weekje de honneurs waarnemen, want wij gaan er samen een poos vandoor. Ik wil je een tijdje helemaal alleen voor mezelf hebben. Mij dunkt, daar heb ik onderhand wel een beetje recht op, niet?" „Dank je, Tanjavoor je geloof in me. Het is meer, dan ik heb ver diend." „We bepalen niet zelf ons leven, lieveling. Maar nu gaan we de schade in halen." In de Beemster komt iedereen langzaam tot zichzelf. Fannie vindt het fijn in het kleine huisje, maar ze moet weer aan het werk. „M'n centen raken op," zegt ze meewarig lachend. „Ik kan hier niet altijd blijven, al is het hier heerlijk." Het is Tine Oomes, die rustig antwoordt: „Je moet het natuurlijk zelf weten, maar ons zitje niet in de weg. Je moogt best nog een poosje blijven en... houd jij je geld maar. Waar er twee v eten, eten er ook drie van. Je hebt het een en ander voor Jantine gedaarv, die bewuste nacht, dat ben ik niet vergeten. Je zult hier altijd welkom zijn." Gerrit Tromp is een doordouwer. Als hij iets in die grote kop van hem heeft, krijg je het er niet gemakkelijk meer uit. Vader Tromp kent zijn zoon en weet: hij is m'n evenbeeld; ik was vroeger net zo. Dus laat hij hem z'11 gang gaan. Gerrit is een verstandige jongen en later zal hij een goede boer zijn. Hij is mans genoeg om zelf een vrouw voor de stee te zoeken. Laat hem z'n gang maar gaan. Daarom is hij veertien dagen later in het huisje aan de dijk. Aanvankelijk tot verontwaardiging van Jantine. Ze beschouwt het als een brutaliteit, maar moeder is vriendelijk tegen hem en Fannie kijkt met ogen van be wondering naar de reus: Dat is nog eens een man! Binnen een uur is Jantine jaloers. Gerrit bemerkt heti heel voorzichtig heeft hij het meisje zijner dromen bespeeld, door een beetje met die zwarte te flirten. Fannie, vrouw van de wereld, pareert zijn avances. Ze vindt hem wel leuk. Zulks staat Jantine helemaal niet aan, al zegt ze niets. Maar Gerrit ziet aan haar gezicht genoeg en weet: ik moet het niet te gek maken. Daarom nodigt hij haar uit voor een ritje. „Het is nog mooi weer, Jantine, waarom zullen we er niet van profiteren?" Het streelt haar ijdelheid, dat hij toch haar vraagt en niet de geraffineer de Fannie. Dus knikt ze en gaat met hem mee. In de wagen vraagt hij rustig: „En? Klopte het, wat ik je die avond in Edam vertelde? Heb ik teveel gezegd?" Jantine rookt, voor zich uit turend. „Laten we er alsjeblieft over zwijgen, Gerrit. Ik schaam me over mezelf." Rustig rijdt hij over de Zuiderweg en rustig legt hij zijn brede arm over haar schouder. „Je hebt gelijk: laten we liever over andere dingen praten. Bijvoorbeeld over onze toekomst. Zeg, we zijn vlak in de buurt.... ga even mee naar huis. Ik wil je eens aan m'n ouders voorstellen. Zo maar even tjes.... drinken we een kop koffie en breng ik je tijdig weer thuis. Vooral moeder wil graag met je kennis maken. Ik heb al zoveel over je ver teld Ze kijkt hem aan. „Ook over oom Siem?" Hij lacht breeduit. „Ben je mal, meid, dat houden we onder ons. Weet je wat ik gezegd heb? Ik ken een schat van een vrouw; ze woont aan de dijk en ze heeft een paar stevige handen aan het lijf. Als het druk is, helpt ze mee in de tuin van haar moeder, samen met de knechts. Dat zou een voor treffelijke boerin kunnen zijn, als jullie er eens mee willen stoppen."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1972 | | pagina 5