Overpeinzing Jan Over eenham w 1970 zó was het en 1971 hoe wordt het 30 december 1970 27ste jaargang no. 7 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland Telefoon 01665'375 Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs, 5,25 per halfjaar, per post 6,25 Losse nummers 25 cent Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag Advertentieprijs ƒ0,17 per ma BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,— BTW - Hoofdredacteuruitgever G. Heljboer. Ook al komen we aan de laatste minuten van 1970, het wentelend rad der tijd staat niet stil. De beste wensen voor 1971 van redactie en verdere Eendracht- bode-medewerkers voor alle lezers. Wat een woord, anno 1970. Wat een ouderwets woord! Over peinzen is niet 'in'. Veel meer 'in' zijn glanzende auto's met sport- snelheid, bekende popgroepen, veilingprijzen, weersgesteldheid, rationalisatie, materialisme, midi, maxi, fusie, krakers, branchever vaging, herindeling, jeugdwerk, open bejaardenwerk, demonstratie, loonnormen, aktiegroepen, luchtvervuiling. Daarop moet gestudeerd worden, daarover gedebatteerd, voor ieder inspraak. Praten volop, maar peinzen, overpeinzen. Dat is goed voor opa, die de gehele avond tijd heeft aan z'n pijp te lurken, dat kon oma na het voorlezen van een verhaaltje. Maar onze complete schoolgaande, studerende en werkende generatie heeft geen tijd voor overpeinzing, wanneer men dat althans ook mag vertalen met bezinning. Gepraat wordt er volop. Zelfs rond een God-is-dood-theorie, wat weer anderen doet sidderen van farizees beter-zijn, hoewel men ook vol twijfel is, wanneer het hart oprecht bloot zou worden gelegd. Iedereen lijkt tegenwoordig te worden meegesleurd in een zo snelle opvolging van gebeurtenissen en veranderingen, dat men het gaat beschouwen als een heilig moeten, waar men niet meer onder uit kan komen. Daaromheen weven we nog een wat beschermende laag van gewoontes, tradities en in de kleinere gemeenschappen de onderlinge controle. Daarbij zijn middengroepen en ouderen nog met de grootste laag vernis bedekt. In de bijbel staat het keihard, zoals tegenwoordig de jeugd het zo keihard zegt: gepleisterde gra ven. Of is nu juist de zo ver ingevreten oppervlakkigheid oorzaak van een zeker heimwee naar een tijd van overpeinzing, van bezinning. Het zou ons middelbaren, het zou ons ouderen nog wel eens flink kunnen tegenvallen, welke mate van overpeinzing men aantreft bij ouderen tegenover bij jongeren. Zoals het kinderhart altijd reeds wijder openstond voor het wel en wee van mens en dier, zo is er bij de huidige jeugd duidelijk de botsing tussen materialisme en welzijn waarneembaar. Dat moge dan op weinig aantrekkelijke en wellicht ook niet afdoende manier worden geopenbaard, afgereageerd, voor een goed verstaander is toch duidelijk, dat de jeugd meer en dieper signaleert naar welke afgrond de mens zich begeeft dan de voort en de doorhollers. (Zie Slot, le kolom pagina 2) Proloog Verleden tijd, haast weer een jaar, Voor d'één vaak licht, voor d'ander zwaar, Van voorspoed en van tegenslag, Van veel verdriet en gulle lach. Van naastenliefde en van nijd, Van luieren en noeste vlijt. Van oorlog en ook vredeswil, Van veel gezwam en heerlijk stil. Van bittere armoe en van rijk, Van theorie en van praktijk. Van honger en van overvloed, Van lafheid en van heldenmoed. Van recht door zee en achterklap, Hulpvaardigheid en nagetrap. Een mengelmoes van goed en kwaad. Die op ons, allen mensen, slaat. Als 't klokje 't laatste uur aftikt. Wordt even achterom geblikt. Traditioneel, die blik terug, Ter overdenking, tamelijk vlug. Een saamgevatte jaar-balans, Van het voorbije, tot aan thans. Het goed en kwaad, een lange rij, Trekt in een flits aan ons voorbij, Totd'laatste oudjaars klokkeslag. Een einde maakt aan 't zelfbeklag. Wat gebeurde Politiek, de grote spreker, Kwam steeds overal aan 't woord. En zijn stem in alle landen, Wordt door iedereen gehoord. En hij scheidt de mensengroepen, Zelfs in blokken van elkaar Zo komt ook de volk'renvrede, Dan herhaaldelijk in gevaar. Elk ras houdt de levenswijze, waarin het geboren is En gevormd door vele jaren Lees maar zijn geschiedenis. Maaral staan we vaak te klagen. Over Jantje Politiek Die verschillend staat te spreken, Tegen allerlei publiek. Die een kabinet doet vallen, Wat de gang van zaken stoort, Laat ons toch maar dankbaar wezen, Dat men niemand hoeft te vrezen Ons blijft toch het VRIJE WOORD. Nationaal 't Eigen landje, zeer rumoerig, Ondanks titel voor Ard Schenk Zit met vuile lucht problemen U weet hoe ik er over denk. Aktiegroepenzelfs politie Lonenstaking, zeer massaal. Maar door B.T.W. verhoging, Is die loongrens weer fataal. Feijenoord won de wereldbeker, Ajax was toen wat van slag. Zuid-Molukkers demonstreerden Toen viel een schot, een nare dag. In de havenskoppelbazen Weerprofeten bij de vleet. Op de Dammarinemannen, Slaperswat een heksenkeet. Kabouters en het hippe volkje, 'k Denk soms wel, de rem is los Toen heb'k van popvermaak vernomen En regen... in 't Kralingse bos. Ik hoor van fusie en inflatie, Verkeersproblemen, enzovoort. Maar ieder had toch weer vakantie En toen een biefstukje aan boord. Provinciaal De Zeeuwse Staten, ook vol zorgen Van industrie en leefbaarheid, bouwen zelfs een kerncentrale Met fruitteelt was 't weer droef gesteld. De landbouw had wel gunstig weertje, maar de prijzen zijn niet best, zodat de boer weer voor Jan Fluitjes, Z'n akkers zo goed heeft bemest. Men hoorde ook van Stikkelorum, Van Progil, Hoechst en Reimerswaal. Er klonken heftige discussies Van staten in de statenzaal. De streek Wat had de STREEK ook veel problemen, Rond de herindelingskluif. Leuzen stonden op de straten En Beernink kreeg soms eier-struif. De Raden reisden naar het Haagje. En wachtten uren op een stoel. Toen sloeg de hamersamenvoeging Weg streekgemeenten, weg die boel. We krijgen nu pas krachtbestuurders, Tot dusver was het toch maar pet Eén juli wordt de grote datum Dan wordt groot-Tholen opgezet. Ik ben benieuwdwie burgemeester en wie straks secretaris wordt en waar het centrum dan zal komen? Je krijgt het straks wel op je bord. Je kunt dan trouwen gaan in Tholen, Voor een slachtvergunning naar Smerdiek Maarbaby's zullen blijven komen. Want dat hangt af van Jan Publiek. En de gemeenten THOLEN bouwt mirakel huizen, Zij het dat de Vest nog stinkt. 'k Zag de vrouwen 't zwembad boenen 'k Zag een nieuwe brug, die blinkt, 'k Zag twee nieuwe kleuterscholen, 't Pastoorke's jubileum was best. Een nieuwe werkplaats voor validen En in de raad werd veel gekletst. POORTVLIET krijgt een nieuwe haven zodra Poortvliet er niet meer is, want dan horen z'ook bij Tholen al zien ze dat als een gemis. Van Doorn liet het pijpje roken Van de straatverbetering. Op de kleuterschool mutaties Weet jij hoe't op Strijen ging? SCHERPENISSE en 'Sassengrave' Zijn twee handen op één buik maar de kerkrestauratie, zit in een subsidie-fuik. Daar vlamt men wel op samenvoeging De schuld dan in een grote pot Dan kan men straten gaan herstellen want in Vossemeer is't nog niet op. SINT-MAARTENSDIJKmet recreatie kreeg een dorpshuis, zeer subliem En straks ook voor de variatie 'n Bejaardenhuis, dat zul je zien. De commissaris was aanwezig Toen 'Haestinge' zijn doopceel kreeg En ondanks premie-fooi-opschorting Is de Smerdiekse kas niet leeg. In STAVENISSE, 'k zag 't gebeuren Bracht Oudejaarsavond veel kabaal, maar kwam de jeugd toch aan z'n trekken, want gymt nu lustig in de 'zaal'. Moerland zwaait daar nog de scepter, maar dat is straks ook gebeurd, want ook dit dorpje Stavenisse heeft saamgevoegd, de broek gescheurd. Baas blies weer zeer hoog van de toren Vóór een vrij SINT-ANNALAND! Ondertussen bracht hij stiekum Stiekumweg nog veel tot stand. Stols deed zelfs Cats'roem verbleken Dichtte zich naar het nieuwe jaar, maar vergat, dat tot 1 juli Sint-Annaland nog blijft, nietwaar? OUD-VOSSEMEERSE r e d e r ij k e r i Speelden honderd jaar toneel Van Engelen brengt een lekker potje Als zijn samenvoegingsdeel. Oud-Vossemeer kreeg nieuwe scholen, Sloopte huize Roosevelt. Jammer, dat de Leeuw als bokser door de Kamers is geveld. SINT-PHILIPSLAND... blijft zelfstandig Het is maar net, hoe lang het duurt. Maar wat je er ook van wilt zeggen Van Velzen heeft het goed bestuurd. Men zag wel andere gezichten Na stemming in gemeenteraad Verandering van spijs doet eten En daarom kan dat ook geen kwaad. Het sportveld komt volgens berichten Nu Noad Phiplands roem verhoogd, Een Krabbekreek met dam te dichten Is wat de Schelde-Rijn beoogd. De POLDER ziet bewoners slinken En daarmee het voorzieningspeil We komen nu dan toch tenslotte Aan zegewensen, ja veel heil. Dialoog Straks gaan we toch weer aan de slag Voorbij! de hoogtijdagen 't Normale werk, van alle dag. Komt onze aandacht vragen. 't Reservepotje is weer leeg Aan feestgebak en pretje Dan is't weer hutspot dat ik kreeg Als dagelijks verzetje. De lichtjes zijn weer uitgegaan Het zingen over vrede! De kerstboom van zijn tooi ontdaan Ging met de asman mede. Het oudejaar is uitgeleefd, En 't nieuwe is betreden Wat dat voor ons in petto heeft Zijn nog verborgenheden. Dan lokt er weer een schoon begin, Vervuld, bezield van burgerzin: Brengt dan weer arm, zowel als rijk. Het 'heil en zegen'in praktijk?

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1