jPZ.U.M. 1 juli Plaatselijk Nieuws Liever geen vierde bestuurslaag via gewestvorming Pleidooi voor steun aan finan ciering Thoolse zuivering afvalwater Opheffing schorsing investe ringspremie kan secundaire industriekernen nog redden Drie en twintig jarige Vosmeerder vond plotselinge dood op voetbalveld Landbouw niet één groot probleemgebied Voor een aantal ondernemers is er toekomst Deze week DENKT U „GELUKKIG NIEUWJAAR" VOOR HET KERST EN OUDEJAARS- NUMMER In provinciale statenzaal: Burgerzinlening voor nieuwe school in Sint-Maartensdijk Beplanting rond „Haestinge" en Molendijk reconstructie gegund CBTB-VOORZITTER DE JAGER: THOLEN Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665 - 375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,|- BTW - Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. Zonder dat ook maar enige huis vrouw in onze streek iets merkte van het bombardement dat de Provin ciale Zeeuwse Energie Maatschap pij, beter bekend onder PZEM moest doorstaan in Zeeland Staten zaal, is daar toch aan de ingewan den van dit energiebedrijf geram meld. Waardoor die ingewanden rommelden. Men kan zich in gemoe- de afvragen of het geen belachelijke zaak is, als het een niet zo ernstige was, dat bijna vijftig vooraanstaan de Zeeuwen gedurende drie volle dagen een mogelijke verschrijving laten domineren voor welke andere belangrijkheid ook in een provin ciaal jaarstuk. Maar het was niet anders. Dan is het ook geen wonder dat de politiek bij de massa toch werkelijk minder 'in' is als de tegenwoordige inspraak ons wil doen geloven. Tussen alle loonverwikkelingen door is deze week ook in de Eerste Kamer de datum van Thoolse her indeling bepaald op 1 juli 1971. Met komende feestdagen in het zicht mag dit alles nog even blijven rusten, tot begin 1971 menigeen tot hernieuw de politieke aktiviteiten zal oproepen om dan binnen afzienbare tijd te kunnen komen tot de verkiezing van een nieuwe raad Groot Tholen. Iedereen zal er nog wel even aan moeten wennen, dat dit nu werkelijk zo dichtbij is. Weinigen zullen zich nog kunnen voorstellen, dat hun politieke voor keur en gemeenteraadslid niet meer in dezelfde straat woont, maar in een naburige gemeente, waarvan men al leen de schietvereniging goed kent, omdat die altijd boven eigen kunnen uitkraait. Zelfs onze voorlichting ten spijt al 26 jaar moet men nog versteld staan van het vrij geringe begrip en kennis van die andere ge meente. Een tekortkoming die in feite ons terugslaat. Niettemin is er de hoop dat de al zo lang gestorte herindelingspap minder heet zal worden verorberd als ze thans is opgediend. Zodra er redelijk van te smullen valt, zal de animo worden bevor derd. Daar houden we het op per 1 juli 1971. OM TIJDIGE INZENDING VAN DE PREDIKBEURTEN VOOR KOMENDE KERSTDAGEN EN ZONDAG 27 DECEMBER. ZE DIENEN MAANDAGMOR GEN BINNEN TE ZIJN. EEN NIEUWJAARSGROET IN DE EENDRACHTBODE IS VOL DOENDE EN AFDOENDE. VANDAAG OPGEVEN, DAN KAN HET NOG. KOPIJ EN ADVERTENTIES EEN DAG EERDER INZENDEN. VOOR DE POSTABONNE'S DIENT DE KRANT REEDS WOENSDAG KLAAR TE ZIJN. VERSPREIDING DOOR DE BE ZORGERS RESPECTIEVELIJK DONDERDAGMORGEN 24 EN 31 DECEMBER. Terwijl de PZEM affaire zie elders in ons blad tijdens de driedaagse (en misschien nog meer) provinciale statenzitting te Middelburg domineerde, kwamen er tijdens de begrotingsbehande ling toch ook nog een paar specifiek Thoolse zaken om het hoekje kijken. Dit dank zij o.m, ook Thoolse statenleden, die we momenteel vijf man sterk rijk zijn. En van die vijf streekbewoners waren ook vier present, Nestor daarvan C. Boen der (SGP) P. A. Roels (PVDA) L. A. M. Elenbaas (VVD en E. Ph. Nieuwkerk (C HU) genoemd in volgorde van zittingstijd, c.q. leeftijd. Alleen gedeputeerde J. van den Bos moest nog verstek laten gaan, maar dien aangaande kwamen er zowel van fractie voorzitter der AR J. A. van Bennekom als van de statenvoorzitter de commissaris der koningin mr. C. van Aartsen gunstige be richten. Dusdanige berichten, dat mag wor den aangenomen, dat deze gedeputeerde zijn werk na 1 januari zal kunnen hervatten. Als Thoolse woordvoerder (niet voor Tholen speciaal) kwam alleen de heer C. Boender achter het spreekgestoelte gedurende de eerste paar stateuoagen. Dit uit hoofde van zijn woordvoerder schap namens de SGP-fractie. Zijn fractie betreurde het zo verklaarde dhr. Boender, dat de Zeeuwse bevolking steeds meer uit het oog had verloren datgene wat door de voor vaderen hooggeacht werd. Niet omdat het oude altijd goed is, maar evenmin omdat het nieuwe steeds gewenst is, wil ik deze herinnering oproepen, slechts constateren het verval der tijden, der zeden, der cultuur. De SGP verblijdde zich over de winst in Zeeland van 4 naar 5 zetels bij de jong ste verkiezingen, waardoor nog altijd 10% van de Zeeuwse bevolking het SGP-principe huldigt, maar het stelde wat teleur, dat de winst niet nog groter was. Men ging met die 5 zetels „meespelen" bij de g.s. zetelverdeling, maar de toch meest verwante fracties (die der andere protestante partijen) hebben ons in de kou laten staan, vond dhr. Boender, zonder ook maar iets af te willen doen aan de bekwaamheid van de gekozen gedeputeerde en VVD-er Schlinge- mann. Welzijn is niet altijd welvaart en wel vaart niet altijd welzijn, vervolgde de SGP woordvoerder Welk een groot goed materiële zegeningen ook zijn, het hoeft niet altijd synoniem te gaan met welzijn. Werkelijk welzijn, zo betoogde dhr. Boen der is hetgeen Augustinus heeft voorgehou den: tot de mens rust vindt in God. Spreker vond de geestelijke luchtverontreiniging heel wat ernstiger dan de maatschappelijke, dat wil zeggen industriële, (auto's), enz. al is het gewenst ook daarop te letten. Het is onjuist van mening te zijn, dat de SGP niet mee wil helpen aan maatschappe lijke welvaart en maatschappelijke welzijn, alleen wil deze partij het steeds vanuit Gods Woord benaderen. Dhr. Boender constateerde vervolgens, dat het streekplan Oost Zeeland nog niet in de pen zit .waarom het verzoek van de Thoolse gemeenten om daarbij rekening te houden met een te maken Thools struk- tuurplan niet moeilijk zal vallen. Voorts verzocht dhr. Boender aandacht voor het rioleringszuiveringsprobleem in Tholen, dat de gemeente financieel nooit alleen aankan. Ook hoopte de SGP dat de secundaire kernen (o.a. Sint Maartensdijk) ontheffing zullen krijgen van de investeringspremie- schorsing, daar anders weinig industriële groei meer valt te verwachten, terwijl men daar juist nog zo geholpen zou zijn met wat minder zware industrieën en toeleveringsbe drijven. Er was tenslotte de hoop bij deze SGP- woordvoerder dat de door ziekte afwezige gedeputeerden spoedig hersteld zouden mo gen zijn of wanneer van medische kant werd ontraden dit zware werk te hervatten oplossing voor het absentieprobleem te zoe ken. Een pleiten voor de secundaire kernen was er eveneens van CHU-er C. F. van der Peijl, de ook altijd weer interessant beto gende AR-spreker J. A. van Bennekom de woordvoerder van D'66 J. Roodenburg en de uit de PVDA uitgetreden DS zeventiger mr K. A. Keuning. De heer J. A. van Bennekom bracht ook de gewestvorming ter sprake en voelde niet voor een vierde bestuurslaag, eerder voor een bovengemeentelijke raad, gekozen door de gemeenteraden. Hij vond dat gedeputeer den in hun begrotingsbrief daar maar ter loops aandacht aan geschonken hadden. Bij de CHU woordvoerder kreeg de land en tuinbouw met inbegrip van veeteelt en fruitteelt ruime aandacht. In antwoord op een verzoek van dhr. Boender om een Thoolse vertegenwoordiger te willen benoemen in de studiecommissie Reimerswaaiplan, antwoordde mr Schlinge- mann dinsdag dat deze commissie vrijwel met het werk klaar is, zodat het hoegenaamd geen zin meer heeft alsnog een Thoolse ver tegenwoordiger te benoemen. Dit was dan weer eens „over ons, zonder ons". In een voltallige, maar spoedeisende raads vergadering dinsdagavond 15 december te Sint Maartensdijk werd unaniem het voor stel van b en w aangenomen tot het aan gaan van een geldlening van acht ton ter financiering van de stichtingskosten en in richtingskosten van een openbare lagere school. Deze lening werd aangeboden door de Amsterdam-Rotterdam bank n.v. te Sint- Maartensdijk als een zogenaamde burgerle ning tegen een rente van 8%% met een looptijd van 25 jaar. De heer W. G. Robbe (VVD) had zich een burgerlening anders voorgesteld, name lijk dat deze uit de bevolking zelf kwam, wat niet weg nam, dat hij graag het voorstel van b en w wilde steunen. De voorzitter, burgemeester D. C. Bouwense vond het ook niet zo erg, welke naam dit leenkindje had, als het benodigde geld er maar komt en als de minister van financiën hiervoor maar de nodige ontheffing verleent van de centrale financiering. Is dat het geval, dan kan binnen enkele weken de urgentieverklaring voor de schoolbouw tegemoet worden gezien. En daarvoor waren alle leden wel gepor teerd. De heer Robbe informeerde of men als regel op die goedkeuring kan rekenen en de voorzitter hoopte en verwachtte het ook wel. De heer P. J. Koopman (PVDA) wees er op, dat men er als gemeentebestuur al lang naar had uitgezien, dus dat de raad zeker voorstander van deze lening was, in de hoop dat er daardoor ook spoedig nieuw bouw van kan komen. De voorzitter besloot dit agendapunt met „laten we maar optimis tisch zijn." RECONSTRUCTIE MOLENDIJK Een ander voorstel tijdens deze spoed eisende raadsvergadering was om de recon structie van de Molendijk onderhands aan te besteden aan het aannemersbedrijf A. van der Werf en Zn voor f 64.400,- plus BTW. Het werk bestaat uit het maken van een 2 meter breed trottoir aan de bebouwde zijde, daarnaast een rijbaan met een breedte van 6 meter en daar weer naast, dus aan .de bomen- kant, een parkeerstrook voor in totaal 20 auto's Tevens is in het werk begrepen het leggen van een riool met straatkolken. Tege lijkertijd moeten bushalte en lichtmasten worden verplaatst, waarom een totaal be drag voor de Molendijk wordt gevraagd van f 78.000,- De kosten kunnen worden gedekt door aanwending van de reserve post voor straten en door een deel uit de infra-struc- tuur reserve te lichten plus datgene wat in de ontwerpbegroting 1971 nog voor her bestrating is opgenomen. Tijdens de zondag te Oud-Vossemeer gespeelde voetbalwedstrijd tussen de Vosmeerse reserves en een elftal van MOC uit Bergen op Zoom is de 23-jarige inwoner van eerstgenoemde gemeente en mede speler van Vosmeer 2 na een hartaanval plotseling overleden. Het was enige tijd na rust dat Jan Ligtendag tegenover de scheidsrechter klaagde over plotseling opkomende hevige pijn in de borststreek en vrijwel onmiddellijk daarna op het terrein viel. De situatie liet zich meteen zeer ernstig aanzien en terwijl dokter Bos uit Tholen werd gebeld, trachtte een aanwezige E.H.B.O.-er via mond-op-mond ademhaling het leven te behouden. Naar de kleedkamer gebracht bleek Ligtendag reeds te zijn overleden, zodat dokter Bos nog alleen de dood kon vaststellen. Een grote verslagenheid bij en na dit zo tragisch gebeuren op het terrein en vervolgens in de gehele gemeente en onze streek. Jan Ligtendag was gehuwd en had 1 kind. Ook langs deze weg gaat er grote deelneming uit naar het nog zo jonge gezin, de verdere familieleden en de hierdoor ook getrof fen vereniging, waarvan inzonderheid de elftalgenoten. Van die grote deelneming en meeleven door velen werd tijdens de begrafenis op woensdagmiddag, inzonderheid ook door de v.v. 'Vosmeer' getuigenis afgelegd. Volgens een prognose van het Centraal Hanbureau voor de economische ontwikke lingen in de periode 1968- 1973 zal de in- komensgroei van de landbouwers per hoofd ongeveer dertig procent achter blijven bij andere bedrijfstakken. Dit zei de voorzitter van de CBTB West-Nederland, de heer G. J. de Jager uit Anna-Jacobapolder, gisteren middag op de ledenvergadering van de sectie zuid in Goes. „Dit moet een minister van landbouw aller, eerst tot nadenken stemmen. Betekent dit dat de hele landbouw één groot probleemge bied is? Bepaald niet. Het geeft wel aan dat het nodig is met een duidelijk, welover wogen plan te komen om dit op de juiste wijze op te vangen. Daarom moet er een structuurplan komen wat te vergelijken is met e>n juist voor onze streek aansprekend Deltaplan. Maar eerst moeten de dijken dicht, anders verdrinken velen eer het plan gerealiseerd is. Met an dere woorden, er zal aan een aantal voor waarden moeten worden voldaan, wil men een koude sanering tegengaan. Eén van die voorwaarden die nu al moet worden verwezenlijkt is een aangepaste markt- en prijspolitiek. De prijsbevriezing die wij voor verschil lende produkten nu al jaren kennen, zal ongedaan moeten worden gemaakt. Gebeurt dit niet, dan luidt dat een ver dere verpaupering van de boerenstand in. Daarmee schept men een nieuw sociaal pro bleem. Bovendien is een aangepast prijsbe leid een absolute noodzaak om niet nog grotere afstand te scheppen tussen het boe- reninkomen en het welvaartsniveau in ver gelijkbare sectoren buiten de landbouw. Een tweede voorwaarde om koude sanering tegen te gaan is een betere begeleiding van de beroepsovergang", aldus de heer De Jager. TOEKOMST VOOR AANTAL LANDBOUWERS De CBTB-voorzitter zei dat de problemen in zijn rede overheerst hadden, maar dat dit nog niet betekent dat de landbouw één groot probleemgebied is. ,,De sterk groeiende wereldbevolking zal gevoed moeten worden de levensmddelenindustrieën zullen voor hun grondstofvoorziening afhankelijk blijven van de produkten die de landbouw voortbrengt. Daarom is er een toekomst voor een aantal ondernemers in de landbouw. We moeten elkaar niet wijs trachten te maken dat die toekomst er voor iedereen die vandaag boer of tuinder is, rooskleurig uitziet. Noch uw organisatie, noch het bestuur wil „de kleine boer" echter uit de landbouw zetten, aldus de heer De Jager gisterenmiddag op de ledenvergadering van de CBTB in Goes. De heer S. de Bruijn (SGP) informeerde hoe b en w in het algemeen staan tegen over onderhandse-, dan wel openbare aan besteding. De voorzitter antwoordde hierop indien er voor een gunstige prijs wordt in geschreven het voor de gemeente nuttig kan zijn onderhands aan te besteden, in het an dere geval kan men het openbaar doen. De heer Robbe constateerde, dat openbare aanbestedingen ook lang niet altijd mee vallen en vindt dat wanneer, zoals thans beneden de raming kan worden gegund aan een aannemersbedrijf ter plaatse, dat altijd gedaan kan worden. De voorzitter herhaalt nog eens met an dere woorden, dat het de ene keer aanbe steding openbaar zal moeten zijn, maar een ander maal onderhandse aanbesteding ge wenst is. De heer W. J. van Hemert (SGP) con cludeert dat deze reconstructie hard nodig is, met name ook voor de voetganger. De heer Robbe vreest dat door de bomen wel meer onderhoud aan de weg nodig zal zijn door wortelvorming en dergelijke, wat voor hem echter geen reden is dat hij die bomen daar graag zou zien verdwijnen en dat willen noch het college noch de andere raadsleden. Een laatste vraag van dhr. Robbe is of dit object of liever het gevoteerde bedrag eerst nog goedkeuring zal vereisen van gedepu teerde staten, waarop de voorzitter bevesti gend antwoord. Hierna wordt zonder hoof delijke stemming akkoord gegaan met de voornoemde onderhandse aanbesteding ter reconstructie van de Molendijk. BEPLANTING „HAESTINGE" Een derde voorstel is de onderhandse aanbesteding van leveren en inplanten van bomen, heesters en rozen plus het inzaaien van gazons bij het zwembad en recreatiecen trum „Haestinge". De .plaatselijke tuinier de heer B. Franke is bereid hiervoor te zorgen voor een prijs van f 6500,-. Daarbij zal door 2 gemeente werklieden hulp moeten worden verleend bij inplanten. De kosten kunnen worden gebracht ten laste voor de raming aanleg zwembad. De heer Van Hemert herinnerde er bij dit voorstel aan, hoe zijn (SGP) fractie zich destijds tegen aanleg zwembad verklaarde op grond van de uitspraak door de raad dat het bad ook zondags open zou zijn. Hoewel hij waar dan ook zelden bezwaar zou kunnen inbrengen tegen aanbrengen van beplanting PZEM-PERIKELEN. 1 JULI 1971. THOOLSE ZAKEN EN PROVINCIALE BEGROTING. TRAGISCHE DOOD OP VOSMEERS SPORTVELD. IN SINT-MAARTENSDIJK LENING VOOR SCHOLENBOUW. VOLGENDE WEEK SINT-ANNALANDSE BEGROTINGS BEHANDELING. CAVETHO IN JAARVERGADERING OVER ZUID-WESTELIJKE FUSIE. EEN GOUDEN BRUIDSPAAR. KERSTZANGDIENSTEN. W.H.S, KROOP DOOR HET OOG. JAN OVEREENKAM DENK AAN LICHT. EN NOG VEEL MEER LEZENSWAARDIGS ONDER PLAATSELIJK NIEUWS EN IN DE ADVERTENTIE KOLOMMEN. Welvaart t Een vroom gemoed Acht eer vóór goed, DIT NUMMER BESTAAT UIT ZESTIEN PAGINA'S. hij meent nu een consequente loop te moeten volgen en dus ook tegen dit voorstel te stem men. Daarbij maakt hij nog eens kenbaar het zeer te betreuren, dat de raad niet bereid bleek; die ene dag per week - Gods dag - het zwembad te sluiten, niet bereid bleek zelfs ook maar één dag in de week naar God te luisteren. Wethouder L. J. Koopman merkte op, hoe tijdens de bespreking van dit voorstel door b en w werd opgemerkt, dat het eigenlijk niet in de raad behoefde te komen, omdat het gehele plan destijds is aangenomen, in feite dus ook deze beplanting, temeer omdat de kosten binnen het geraamde voor uitvoering van dit plan vallen. Uiteraard was men echter van mening de raad hiervan op de hoogte te moeten brengen temeer vanwege de onderhandse aanbesteding. Dat er beplanting komt rondom Haestinge kan op zich alleen maar worden toege juicht, maar hij deelt toch wel het bezwaar van zijn fractiegenoot Van Hemert, dat hier toch ook weer geld wordt bestemd voor iets wat men op zondag heeft opengesteld en op die grond is ook hij tegen, evenals, zo als vervolgens blijkt de derde SGP man De Bruijn. Deze informeerde nog wel of het niet beter was twee particulieren bij die beplanting te nemen inplaats van de druk bezette gemeentewerklieden. Maar dan zou het mogelijk boven de raming uitgaan. Uiteraard werd dit voorstel met 4 tegen 3 stemmen aangenomen, waarbij uit het bo venstaande duidelijk is dat de SGP-fractie tegenstemde. GARANTIE PARTICULIERE BOUW Door een achttal particulieren is garan dering gevraagd voor op te nemen geld leningen bij de Raiffeisenbank ten behoeve van de financiering woningbouw. Het zijn de heren J. M. v. d. Hoek, P. Stoutjesdijk, A. M. v. d. Hoek, J. D. de Korte, J. J. Snoep te Tholen, J. L. Uijl, C. Priem en J. Geuze de laatste wonende te Poortvliet. De raad heeft er geen bezwaar tegen, daar de lening niet hoger kan zijn dan 90% van de stichtingskosten en de gemeente nog 5P% in de risico deelt. Daarna volgt sluiting. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. W. A, de Looze Oud-Vossemeer tel. 01667—400 Nieuw Vossemeer en Sint PhlBpsland dr H. Menger, St. Phllipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St Maartensdijk en Stavenisse dr. A. C. J. Noteboom, Sint Annaland tel. 01665—400 DIENST WIJKVERPLEGING WEEKEND-DIENST 19 en 20 december Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: Zr. Slager - Poortvliet Telefoon 01662-404 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. Zr. Rietdijk - Sint Annaland Telefoon 01665-431 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. Week van 20 tot en met 26 dec. Zondag 8.20 20.45 Maandag 9.05 21.36 Dinsdag 9.54 22.35 Woensdag 11.10 23.44 Donderdag 12.16 Vrijdag 0.54 13.15 Zaterdag 1.50 14.05 Nieuwe Maan 28 december SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 21 dec, a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1