Drukke dagen in Middelburg Plaatselijk Nieuws Onderhoud wegen Staatssecretaris CRM mr H. J. van de Poel Samenwerking bij recreatie van Kanaalschap De Een dracht en Markiezaat belangrijk Te late betaling van watergeld wordt 1 januari a.s. duurder Deze week Werkbezoek aan Bergen op Zoom BESLUIT VAN N.V. WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ „ZEELAND" THOLEN c. OUD-VOSSEMEER ST.-ANNALAND 10 december 1970 27ste jaargang no. 4 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665-375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,(- BTW - Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. In de Middelburgse statenzaal is komende maandag, dinsdag en woensdag gereserveerd voor behan deling van de begroting 1971. Een omvangrijk stuk in een steeds inge wikkelder ook provinciale bestuurs- wereld. Het gaat bij het jaarstuk niet alleen om cijfers, het gaat vooral om beleidstoetsing en beleidsbepaling. Voor de kritische aanwijzing en begeleiding zorgen de staten. Zij zulllen als de situatie niet veranderd slechts vier leden van het provin ciaal dagelijks bestuur tegenover zich vinden, nu zowel de gedepu teerden Van den Bos, Hoek en Van Poelje hetzij door ziekte, hetzij nog in de herstelperiode verhinderd zul len zijn. Bij het vele wat velen tegen woordig vermogen, valt tegen-zoiets niet te tornen. Dat zijn gebeurtenis sen buiten eigen macht en wil, waar van betrokkenen de meest gedupeer den zijn. Deze situatie kreeg, mede door het aantal de laatste tijd nogal wat aandacht. Niet altijd even ge paste menselijke aandacht, maar eveneens keiharde zakelijke benade ring. Wanneer de buurman-landbou wer ziek is, willen omstanders ook in onze tijd nog wel eens grif en be langeloos het gewenste handje uit steken en de 'oogst' bergen. In de bestuurssector schijnt dat niet voor lange tijd mogelijk te zijn. We zijn de laatsten te willen ontkennen, dat er aan de huidige Middelburgse ab sentie niet vele moeilijkheden ver bonden zijn en bezwaren kleven. Toch wil het er bij ons nog niet in met het bestaande deskundige admi nistratieve apparaat, dat het door deze omstandigheden zo snel mis zou lopen. Daarbij erkennen we tenvolle de extra belasting voor de overblijven- den, die zonder dat ook al heel wei nig vrije uurtjes overhouden. Maar dat is nu juist het gevolg van die om standigheden, waaraan geen mens iets vermag te veranderen, laat staan voorkomen. Zonder enige afbreuk te willen doen aan wat toetsing en kritiek van het jaarstuk door de staten nodig en wenselijk is, mag er in deze omstan digheden toch op worden gerekend, dat men aan die kant van de tafel ook rekening zal willen houden met de omstandigheden, waarin het da gelijks provinciaal bestuur thans verkeert, waarin met name degenen, die absent moeten zijn, verkeren. In zo'n geval kan keiharde zake lijkheid wel eens moeten buigen voor menselijk gevoel. Om maar niet te spreken of te denken aan een poli tiek misbruiken van zo'n situatie. Uiteraard komt een dergelijke sa menloop van omstandigheden geluk kig maar zelden voor. Wie met die uitzondering rekent zal ook tot een menselijke benadering komen. Waardoor de provinciale oogst, waardoor de vruchten niet minder behoeven te zijn. Integendeel, wie goed doet, goed ontmoet. Het aannemersbedrijf Joh. van Vossen en Zonen te Sint Annaland heeft ook voor 1971 'het onderhoud van de provinciale we gen met bijbehorende werken op het eiland Tholen. Bij de aanbesteding in Middelburg afgelopen dinsdag werd dit voor een be drag van f 279.200,00 gegund. Het gaat om de onderhoud van wegen en sloten. De provinciale waterstaat is verder van plan volgend jaar de weg Tholen-Oud-Vos- semeer te asfalteren. Hiervoor wordt een apart bestek gemaakt. De weg Oud-Vosse- meer-Sint Annaland, die onlangs grondig verbeterd is, komt vermoedelijk in een later stadium voor asfaltering in aanmerking. Het kantoor Tholen van de provinciale waterstaat heeft verder de verbetering van de kruising Grindweg-Ten Ankerweg en Hertekamp onder handen. Voor de weg die zal aansluiten op de nieuwe brug in de rich ting Poortvliet zijn nog onderhandelingen gaande over de grondverkoop. Ook de plannen voor een weg op de dam van het eiland Tholen naar Sint Philipsland krijgen steeds meer gestalte. 'Zijn er ook contacten met het zo in de buurt van Bergen op Zoom liggende werkgebied van het kanaalschap De Eendracht', zo infor meerde gisteren op het stadhuis van Bergen op Zoom de staats secretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, Mr. H. J. van de Poel. Burgemeester Drs. L. J. M. van de Laar kon daarop een bevesti gend antwoord geven. De eerste contacten zijn gelegd en zullen wel worden uitgebreid, wanneer het gaat om realisering van de recreatiegebieden in het Markietzaat en rond de Eendracht. De vraag werd door de staatssecretaris gesteld, nadat wethouder drs. P. G. M. van Heijst; een aantal facetten van de sport en recreatie in zijn gemeente had belicht. Daar uit bleek dat de 23 beschikbare gymlokalen niet zoveel worden benut als mogelijk zou zijn, nu een aantal daarvan bij particuliere (school) stichtingen in beheer zijn. Ten aanzien van de recreatieve ontwikke ling is er voor Bergen op Zoom het nieuwe plan Markiezaat. Burgemeester van de Laar wees er op, dat niet alleen de eerste con tacten tot stand kwamen met het kanaal schap De Eendracht, maar dat! er ook aan samenvoeging van RoosendaalSe plannen wordt gedacht. Voor het CRM ministerie is het van be lang, dat er een belangrijke regio bij betrok ken is om een en ander subsidiabel aanvaard baar te maken. Uiteraard kunnen van een groot basis plan onderdelen bepaalde projecten, dan toch weer door eigen stichting worden uitgevoerd. Nadat restauratie van de St. Gertrudiskerk en het Markiezenhof, die later werden be zichtigd, aandacht had gekregen besprak wethouder N. A. van Kaam de problemen van het woonwagencentrum Kortjan". Om half vier opende de staatssecretaris het zwembad „Gageldonk" in de nieuwste woonwijken van de stad. Een zwembad met een overdekt en open gedeelte, waarvan thans het overdekte deel is gerealiseerd. Bij totstandkoming van het gehele plan is er zo'n vijf miljoen mee gemoeid. Nadat onlangs de PZEM besloot de aan- maningskosten drastisch te verhogen, heeft nu ook de N.V. Waterleidingsmaatschappij Zeeland (WMZ) de vergoeding voor extra administratie en inningskosten verhoogd. In een brief aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten zijn de veranderingen per 1 januari a.s. na der uiteen gezet. Volgens de waterleidingmaatschappij zijn de verhoogde vergoedingen nog niet geheel kostendekkend voor de extra kosten die bij te late betaling moeten gemaakt. De extra kosten worden veroorzaakt door renteverlies computerkosten, arbeidsloon en portokosten. Met name door de stijging van de rente en loonkosten zijn deze bijkomende uitgaven de laatste jaren sterk gestegen. In de praktijk blijkt dat een vrij groot aan tal afnemers niet binnen de gestelde termijn betaalt. Tegenover de wel vlot betalende afnemers vindt de waterleidingmaatschappij het redelijk dat de vergoedingen voor te late betaling kostendekkend worden. Daar staat tegenover dat de eerste en tweede betalingstermijn elk met één week verlengd zijn, aangezien vooral in de va kantieperiodes een termijn van 3 weken te kort bleek te zijn. De WMZ is van .plan meer afnemers te bewegen tot automatische afschrijving van .het watergeld. De betalingstermijnen en vergoedingen voor niet tijdige betaling per 1 januari 1971. zijn: 1 betalingen op basis van acceptgiro kaart, rekening na 3 weken. 2 verzenden herinnering (het eerste bedrag f 1,50) na 3 weken. 3 incasso door middel van kwitantie (het tweede bedrag en f 5,00) na 2 weken. 4 verzending aangetekende brief met me dedeling dat bij niet betaling tot afsluiting zal worden overgegaan na 8 dagen. 5 verzending van een brief aan b en w met het verzoek om bemiddeling te verlenen omdat betreffend perceel na afsluiting niet meer voldoet aan de bepalingen van de bouwverordening, na 8 dagen. 6 beslissing tot afsluiten: a verschuldigde watergeld met f 15,00 extra kosten wordt alsnog betaald indien beambte komt voor afsluiting, waterlevering vindt normaal doorgang. b afsluiting vindt plaats: in dit geval ontvangt het gemeentebestuur binnen 2 x 24 uur bericht van de afsluiting. 7 wederopenstelling na afsluiting wegens wanbetaling vindt alleen plaats als vooraf het watergeld en f 60,- extra kosten zijn voldaan. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr Th. A. Boe, tel 01660-542 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland Dr. Boomsma - Telefoon 01676 - 545 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse Dokter van der Eist Stavenisse tel 01663 - 400. DIENST WIJKVERPLEGING WEEKEND-DIENST 12 en 13 december Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: Zr van Bruinesse - Oud-Vosemeer Tel. 01667 - 476 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. Zr. Maas - Scherpenlsse Telefoon 01666-318 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. Week van 13 tot en met 1.9 dec. Zondag 3.48 ,16.10 Maandag 4.35 16.50 Dinsdag 5.10 17.30 Woensdag 5.50 18.10 Donderdag 6.25 18.50 Vrijdag 7.05 19.25 Zaterdag 7.40 20.04 Laatste Kwartier 20 december SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 14 dec. a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. BEZORGING Mej. Kleppe aan de Postweg is maar korte tijd bezorgster van ons blad geweest. We gens verhuizing naar elders moest ze er mee stoppen. Inmiddels is echter mevrouw van de Velde, Polderstraat 19 bereid 'gevonden de bezorging van ons blad wekelijks op zich te nemen. Ze wordt daarbij geassisteerd door de familie Lindenberg - Doelweg 18 (tel. 654). Vanzelfsprekend is het voor ons veel aantrekkelijk weer een adres gevonden te hebben in de gemeentekom zelf, want duide lijk leverde het adres Postweg wat be zwaren op, wanneer eens iemand was ver geten. Men mag er op rekenen, dat mevrouw van de Velde en haar assistente alles zal doen om voor een zo correct mogelijke bezorging in te staan. Ze zullen wel even de lijst van de dikke 800 Thoolse abonnees in het hoofd moeten hebben, maar dat is te doen. Voor zover iemand een keertje mocht worden over geslagen: op Polderstraat 19 ligt er dan zeker nog een exemplaar voor u klaar. KERST BEJAARDEN Dinsdag 15 december is er om half drie in „Ten Anker" een bejaardenmiddag. Degenen die gehaald en thuisgebracht willen worden geven dat even op oij mej. L. Deurloo - Wal 31. KERSTMAALTIJD BEJAARDEN Op zaterdag 19 december is er voor de leden van de bejaardensoos een kerstmaaltijd in hotel Zeeland om 5 uur. Graag tevoren opgeven tot uiterlijk 14 december bij mej. L. Deurloo - Wal 31. AUTOBOTSING Op de kruising Grindweg-Ten Ankerweg zijn zondagmiddag om tien voor zes twee auto's tegen elkaar gebotst toen mevrouw P. uit Maartensdijk (Utrecht) geen voorrang gaf aan de heer Giljam uit Poortvliet. Daarbij liep mevrouw Giljam verwondin gen op aan haar hoofd en knie. Op het po litiebureau werd zij verbonden. De beide auto's waren zwaar beschadigd. Mevr. P. kwam uit de richting Oud-Vossemeer toen er op de voorrangsweg (Ten Ankerweg) een auto met vier inzittenden richting brug reed. De automobiliste, die ook haar vier jarig dochtertje bij zich had verzuimde de, bovendien van rechts komende Giljam, voor rang te geven en reed zonder meer de weg op waardoor een botsing onvermijdelijk was. TEVEEL JEUGDIGE VOETBALLERS Vorige week gaven wij een verslag van de jeugdcommissievergadering van Tholense Boys. Daarbij werd gesteld dat er een ingrij pend besluit was genomen door pupillen tot 10 jaar niet meer tot de voetbalvereniging toe te laten. Oorzaak was het gebrek aan veld- en kleedaccomodatie. Niet de jeugd commissie nam dit besluit echter zoals wij abusievelijk schreven - maar het bestuur van Tholense Boys. De jeugdcommissie be sprak deze beslissing alleen. BILJARTEN De competitie-uitslagen van de biljartver eniging De Kroon zijn: J. v. Westen - H. Roukeima 1-1 A. Geuze - S. de Korte 2-0 C. Overbeeke - C. Quist 2-0 H. Roukema - J. Schot 0-2 C. Gebraad - S. de Graaff 2-0 SINTERKLAAS IN DE SOOS Sinterklaas is niet alleen voor de kinderen, maar voor iedereen. Gelukkig bracht hij ook een bezoek aan de bejaarden die woensdag middag in de soos waren. Daardoor was er bij de thee en koffie een lekker stuk boter letter. Nadat mevr. Van Boeijen een wel komstwoord had gesproken, hielden de dames Deurloo en Van de Velde een quiz, waar voor de bejaarden in twee groepen verdeeld werden. Mej. Goorden speelde op haar ac cordeon sinterklaasliedjes, die dapper werden meegezongen. Het zingen was zo mooi dat de geschenken niet uitbleven. Vol spanning werden de sinterklaaspakjes open gemaakt. Alles bij elkaar was het een gezellige mid dag die, zoals gewoonlijk, weer goed ver zorgd was. GOEDE WINKELWEEK Met de eindtrekking van vrijdag 4 dec. werd de winkelweek afgesloten. Een aktie die met een niet zo omvangrijke club win keliers, in elk geval heel wat minder dan mogelijk zou zijn in Tholen, toch tot een succes heeft geleid en in de nog geen 14 dagen een omzet opleverde van waarschijn lijk een 150000 al is het geheel nog niet afge rond, omdat nog wat enveloppen en bonnen worden terugverwacht. Via muzikale medewerking was het vrij dagavond gezellig in de stad en was er goe de belangstelling voor de eindtrekking. De eerste prijs ging naar mevr. Schot-v. d. Berg die mag kiezen uit t.v. of bromfiets. De tweede prijs was voor de heer Verburg, een transistorradio en de derde prijs, een auto racebaan voor Anton Engelvaart. De baten, waarschijnlijk een duizend gul den worden verdeeld tussen uniformenfonds „Concordia" en aktie jeugdzwembad. DAMUITSLAGEN VAN DE T.D.V. DE EENDRACHT S. de Korte - W. A. Bogerd 0-2 S. de Korte - S. Schot 1-1 S. de Korte - A. Tichem S. de Korte - D. Verburg J. de Rijke - M. Schot C. Droogers - J. de Rijke P, v. d. Velde - J. de Rijke J. de Rijke - D. Verburg D. Verburg - A Tichem D. Verburg - D. de Vos D. Verburg - J. v. Dijke W. v. Osch - D. Verburg C. v. Splunter - D. Verburg D. de Vos - D. Verburg C. Droogers A. Polderman A, Tichem S. Schot S. Schot S. Schot - S. Schot S. Schot - M. Schot - C. v Splunter P. v.' d. Velde P. v. d. Velde P. v. d. Velde W. A. Bogerd M Schot - P. W. v. Osch - W. v. Osch - W. A. Bogerd C. Droogers - A. Polderman M, Schot C. v. Splunter C. v. Splunter C. v. Splunter J. v. Dijke - A. Polderman A. Polderman C. Droogers - W. A, Bogerd W A. Bogerd W. A Bogerd D. de Vos - D. de Vos - J. v. Dijke - - A. Polderman - C. v. Splunter - J. v. Dijke - P. v. d. Velde v. d. Velde A. Polderman C. v. Splunter - W. v. Osch W. v. Osch - W. v. Osch W. v. Osch - A. Tichem - D. de Vos - J. v. Dijke C. v. Splunter - M. Schot - D. de Vos - D. de Vos - C. Droogers - M. Schot - J. v. Dijke M. Schot J. v. Dijke D. de Vos 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 2-0 0-2 2-0 0-2 2-0 0-2 2-0 2-0 2-0 0-2 1-1 1-1 2-0 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 2-0 2-0 0-2 1-1 2-0 0-2 2-0 2-0 STAND CLUBCOMPETITIE T.D.V. de Eendracht gesp. gew. gel. verl. punt. l P. v. d. Velde 8 7 1 0 15 2 W. van Osch 8 5 1 2 11 3 D. de Vos 11 5 1 5 11 4 C. Droogers 6 3 2 1 8 5 M. Schot 7 3 2 2 8 6 D. Verburg 11 3 2 6 8 7 J. de Rijke 5 3 1 1 7 8 A. Tichem 6 3 1 2 7 9 W. A. Bogerd 7 3 1 3 7 10 S. de Korte 6 2 2 2 6 11 S. Schot 8 2 2 4 6 12 J. van Dijke 8 3 0 5 6 13 A. Polderman 6 1 1 4 3 14 C. van Splunter 9 1 1 7 3 BURGERLIJKE STAND over de maand november 1970 Geboren; Eva Cornelia Alida, dochter van: Broek huis, Engelbert W. H. en van: Schipper, Anneliesje. Jan Christoffel, zoon van: Verhage, Leen- dert J. en van: de Jonge, Johanna. Leendert, zoon van: Kegge, Pieter C. en van: Cornelisse, Jacomina C. Elizabeth Blanche Maria, dochter van: Schot, Cornells W. en van: Schuurbiers, Petronella M. Willemina Maria, dochter van: van Dijke, Izaak en van: Kleppe, Jobje. Dingena Adriana, dochter van: Vroegop, Adriaan A. P. en van: Moerland, Christina M. Abdèlilèh, dochter van: Tsouli, Mohamed B. A. en van: Benatia Zoulikha. (te Bergen op Zoom) Peter Willem, zoon van: van der Vlies, Anthonie A. en van: Letschert, Hendrica. Elisabeth Helena Maria, dochter van: Hommel Cornells A. en van: Verhees, He lena C. M. Overlijden: (te Bergen op Zoom) Geuze, Emmericus C. W. A., gehuwd geweest met: Hartog E. Ingekomen personen; Lammert N. Bax en echtgenote van Goes naar Pr. Beatrixstraat 5. Meindert P. van der Male van Sint Phi lipsland naar Hoogstraat 34. Jacobus J. Meerman van Utrecht naar Jan van Bloisstraat 14. Jacob Berkheij van Oud-Vossemeer naar Ten Ankerweg 32. Robert Schmidt en echtgenote van Am sterdam naar Kerkstraat 21. Jannetje M. Hage wv Blaas van Bergen op Zoom naar Ten Ankerweg 32. Johannes J. Walchenbach en echtgenote van Rotterdam naar Oudelandsepoort 10. Vertrokken personen: Johannes M. van Liere van Ten Ankerweg 15 naar Zierikzee. Johannes P. Hoogerheide van Parksingel 34 naar Bergen op Zoom. Reindert van Zwol van Hofstraat 15 naar Amsterdam. Wilhelmus J. Schijven met echtgenote en kind van Luchtenburgseweg 2 naar Steen bergen. Kornelis J. van Oeffelen met echtgenote en 3 kinderen van Grindweg' 13 naar Ber gen op Zoom. Anna C. van Loenhout ev van Oeffelen van Polderstraat 1 naar Bergen op Zoom. DRUKKE DAGEN IN MIDDELBURG. SINT-ANNALAND EN DE RUIMTELIJKE ORDENING. SINT-PHILIPSLAND BESPRAK OOK ONDERWIJSZAKEN. DE EERSTE ALGEHELE VOETBAL AFGELASTING. DE EENDRACHTBODE- PUZZEL WINNAARS. BERGEN OP ZOOM BREIDT UIT IN 'MEILUST'. HALSTERSEWEG VERLIEST BELANGRIJKE FUNCTIE. Iets dat een herinnering achterlaat is nooit waardeloos, DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF PAGINA'S Het kerst- en het oudejaars- nummer moet telkens reeds woensdag klaar zijn voor de postabonnees. Wilt u voor tijdige opgave ad vertenties zorgdragen? De bezorging gebeurt op don derdag 24 en 31 december 's morgens, Met dank. Dr. de Looze, Oud-Vossemeer, is afwezig op vrijdag 11 december. Voor dringende gevallen neemt Dr. Bos uit Tholen waar. Geen spreekuur, adv. ingez. med. GEVONDEN Bij de rijkspolitie zijn als gevonden voor werpen aangegeven: 2 bankbiljetten; 2x1 bankbiljet; 1 pols horloge: 1 portemonnee met inhoud; 1 licht bruine dames handschoen. Wij hebben een geheel nieuwe collectie verloving»-, huwelijks- en geboortekaar- ten. Bekijk ons modelboek voor familie drukwerk maar eens. Frisse, felle kleuren voor verloving en huwelijk. Bestelt u het wel vroegtijdig. Uw adres voor familie- en zakendruk- werk is s HEIJBOER'S Boek- en Kantoorboekhandel Ring 66 adv. ingez. med. VIJF DECEMBER NIET ONGEMERKT VOORBIJ Nadat alle grote en kleine cadeautjes en fop-attrakties uitgestald waren, 'heeft de schaakclub de Sint nog eens extra bedankt. Immers voor heel wat jongeren in de gemeen te bleek hij een schaak- en dambord te heb ben achtergelaten. Achteraf betreurt de ver eniging het enigermate, dat ze geen „schoen" in de clubruimte hebben neergezet. Mogelijk waren ook daarin borden en stukken terecht gekomen. VERGADERING IJSCLUB Vanavond donderdag 10 december om 8 uur wordt de 44ste jaarvergadering ge houden van de IJsclub in Hotel 'Haven zicht'. Agenda is de leden overhandigd. Zij die voor 1 december 12 jaar werden, kunnen zich nog tot en met hedenavond als lid opgeven, daarna wordt de contri butie verdubbeld. adv. ingez. med. Zonder dat er om gevraagd was, kregen de schakers en dammers afgelopen maan dagavond in „Havenzicht'' bij de koffie een stuk boterletter. Een verrassing. Met een dergelijke versterking achter de kiezen, poog. de Rien van Winkel de eerste competitiewed strijd te winnen van de heer C.JJ.Kooijman Hoewel er van laatstgenoemde nu en dan wat zuchten opstegen en 'het 'hem niet zo gemakkelijk werd gemaakt, bleek Rien dit maal toch niet tegen zijn partner opgewassen te zijn. Nog even dit. Het is niet zo, dat een al aan de gang zijnde competitie een belem mering vormt alsnog als lid binnen te komen vallen. De organisatie van de competitie is dusdanig, dat men onmiddellijk kan aan sluiten.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1