m Plaatselijk Nieuws Raad Sint-Philipsland koos voor nieuwe begraafplaats en sportveld SGP-fractie niet tegen aanleg maar gebruik van sportterrein Liever goed speelveld voor het grootste deel van de jeugd Politiek steekspel tussen wethouder Walpot en raadslid De Jager Dr L. de Jong zegt in „Voorspel" kwalijke dingen over S.G.P. Deze week WETHOUDER BOENDER OP FORUMAVOND: Streekgenoot nummer twee op ontwerp-kandidatenlijst Tweede Kamer Veel animo voor puzzelwedstrijden THOLEN 3 december 1970 27ste jaargang no. 3 jf;. y.'-' tjpv. -jV( Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waar in opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665 - 375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm 4* BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,1 BTW - Hoofdredacteur-uitgever G. Heijboer. Twee zaken hebben zoals verwacht de gemeenteraad van Sint- Philipsland dinsdagavond flink bezig gehouden: de aanleg van een sportveld en een nieuwe begraafplaats en het plaatsen van centrale verwarming in het huis van het hoofd der o.l.s. Beide meerderheids voorstellen van b en w werden aangenomen en zelfs meer dan dat. Het SGP-raadslid L. den Engelsman kreeg voldoende steun voor zijn suggestie ook de heer H. Filius, die naast het schoolhoofd woont, c.v. te geven. De betrokkene had hierom mondeling bij burgemeester G. van Velzen gevraagd, maar dat was te laat om nog in het voorstel te kunnen worden opgenomen. Bij de discussie over het sportveld ontstond er een politiek steekspel tus sen wethouder L, Walpot (SGP) en raadslid G. J, de Jager (ARP), tussen wie de communicatie nooit goed is geweest, zoals de heer Walpot zei. Het meerderheidsvoorstel van burgemeester en wethouders (de heer Walpot bleek nu tegen te zijn) voor de aanleg van een sport veld en een nieuwe begraafplaats in het be stemmingsplan Noord-Oost is in ons vorig nummer al uitvoerig toegelicht. Het gaat om 3.21.84 hectare grond ten noordoosten van de bebouwde kom, tussen de Rijksweg en de Oostdijk. De totale kos ten zijn f 384.000,00, waarvan een rijkssub sidie van een kwart miljoen gulden te ver wachten is, zodat er nog f 134.000,00 voor de gemeente overblijft om te betalen. Januari volgend jaar zal het werk kunnen beginnen. GROOTSTE BEZWAAR Burgemeester G. van Velzen gaf allereerst het woord aan wethouder L. Walpot, waar van hij verwachtte dat die zijn minderheids standpunt wel zou willen toelichten. Dat wilde de SGP-er ook, hoewel hij zich eerst verontschuldigde vanwege zijn zachte stem. Het volledige betoog van de heer Walpot luidde: „Als wethouder heb ik gemeend mijn steun aan dit voorstel te moeten onthouden voor zover dit de aanleg van een sportterrein betreft. Mijn grootste bezwaar betreft niet zozeer de aanleg van een veld maar het gebruik ervan. Mij is bekend dat naast schoolkinderen voor het doen van gymnastiekoefeningen, alleen leden van sportverenigingen op het veld zullen worden toegelaten. Hierdoor zal het voorkomen dat volwassenen op het sport terrein hun rivalen uit andere gemeenten ont moeten, terwijl het grootste deel van de jeugd op de straat en het veldje bij de Tramput is aangewezen. Daar ligt bij mij het zwaartepunt van mijn bezwaar. GRAAG ALSNOG SPEELTERREIN In dit verband betreur ik het meer dan ik u zeggen kan, dat het speelterrein met zand bakken, schommels en dergelijke, dat in het bestemmingsplan 1966 was opgenomen om aan te leggen, hieruit bij herziening werd geschrapt, terwijl het sportterrein volledig bleef gehandhaafd. Graag zag ik alsnog een speelterrein aan gelegd waar ieder kind spontaan het spel van zijn keuze kan spelen, binnen duidelijk te stellen regelen tot instandhouding. Met deze zienswijze meen ik aan te slui ten op het gestelde in punt 4 van het verkie zingsmanifest van de prot. chr. groepering waar eveneens duidelijk sprake is van speel velden. Het meervoud duidt mogelijk op de wens ook in het andere deel van de gemeente iets dergelijks te verwezenlijken, waarvoor ik alle begrip kan opbrengen. Ik hoop niet dat het woord speelvelden door de prot. chr. groep anders zal worden geïterpreteerd. Dit zou mijn teleurstelling, reeds in b en w ondervonden, volledig maken", zo be sloot wethouder Walpot. DUIDELIJKE STANDPUNTBEPALING Burgemeester Van Velzen scheen daarna groot vuurwerk te verwachten, want hij hield de zaak strak in de hand. „Wie van de heren wil in eerste instantie het woord, u heeft twee keer de gelegenheid". De burge meester had de pen al gereed om de namen op te schrijven, maar alleen raadslid G. J. de Jager (Prot. Chr. groep ARP) wilde wat zeggen. Hij zei misschien meer gelegenheid tot discussie nodig te hebben dan twee keer omdat hij in deze zaak, van dermate groot belang voor St Philipsland, duidelijke stand puntenbepaling wilde. Daarom wil ik via u, mijnheer de voorzitter, iets vragen aan wethouder Walpot. Zijn stemgeluid heb ik kunnen volgen, maar zijn uitlatingen niet. Welke bezwaren heeft u tegen het sport veld, principiële of materiële", waarop het ARP-raadslid een „catagorisch" antwoord verwachtte. Walpot: „De zondagsrust is nog niet in het geding, dus materiële motieven staan hier voorop, de principiële komen op de tweede plaats". De Jager: „Dat is ontwijken van een vraag Dat is een standpunt waar ik geen vrede mee kan hebben. Als u principiële bezwaren hebt akkoord, die respecteer ik. Op bezwaren in het materiële vlak heb ik nog wel wat te zeggen. BIJZONDER BLIJ Het is een goede zaak dat u 'het verkie zingsmanifest van de PCG (prot. chr. groep) aanhaalt, maar uw interpretatie is er wel volkomen naast. Wij hebben het woord speel velden gebruikt. Daar hebben wij zeer be paald naar gestreefd. U gooit echter het kind tegelijk met het water weg. De aanleg van een sportveld is de eerste aanzet. Wij zijn ook voor speelvelden, maar dat is nu niet aan de orde. Uw bezwaren zitten naast het onderwerp. Ik begrijp er helemaal niets van. U torpedeert de eerste aanleg van een speel veld, dat is een heel vervelende ontwikkeling Wij willen nu juist inhoud geven aan ons verkiezingsmanifest. Onze fractie is dan ook bijzonder blij met dit voorstel. Door de com binatie is het bovendien financieel een aan trekkelijke zaak. Ik heb nog een kleine op merking, namelijk over de situering van de begraafplaats. Ik vind die plaats langs de Rijksweg minder gelukkig vanwege het ver keer dat geluidshinder kan veroorzaken. Dit wil ik even aan het college meedelen", zo besloot de heer De Jager. ONMOGELIJKE ZAAK Burgemeester Van Velzen merkte t.a.v. de plaats van de begraafplaats op, dat de vorige raad dezelfde bezwaren had. ,,Deze onrendabele grond moesten we er echter ge woon bijnemen, anders zou de bouwgrond in het bestemmingsplan Noord vreselijk duur zijn geworden. Het is een schuin stuk grond, dat alleen voor deze doeleinden gebruikt kan worden. Wat het gebruik van het sportveld aan gaat, dit kan alleen in georganiseerd verband gebeuren, dus o.a. door sportverenigingen en scholen. Het is een onmogelijke zaak dat bij voorbeeld kinderen na schooltijd op hef ter rein gaan spelen. Dat is nergens want an ders is een dure investering binnen de kortst mogelijke tijd kapot. De kinderen kunnen nu op het speelveld aan de Deensestraat terecht aldus de raadsvoorzitter. COMMUNICATIE In antwoord op het betoog van de heer De Jager zei wethouder Walpot dat de com municatie tussen hen beiden nooit goed is geweest en dus zeker in deze zaak niet. „Waarorj schrijft u in uw verkiezings manifest echter geen sportveld als u dat bedoeld. Voor kiezers die op de wip zaten blijkt dat niet duidelijk geweest te zijn", aldus de SGP-wethouder. Raadslid De Jager had de communicatie stoornis nooit als zo ernstig ervaren. Hij vond de uitspraken van de heer Walpot maar spijkers op laag water zoeken. Het ARP-raadslid gaf toe dat de „wip-kiezers" inderdaad één van de motieven waren om speelvelden in plaats van sportvelden in het manifest te zetten. De heer L. den Engelsman (SGP) merkte op in 1966 voor het bestemmingsplan ge stemd te hebben, maar nu zijn standpunt te willen herzien. Hij sloot zich aan bij de heer Walpot. Het derde lid van de SGP-fractie, de heer P. van Hekken, gaf geen stemver klaring. Bij de hoofdelijke stemming over de aanleg van het sportveld bleek ook hij tegen te zijn, evenals de heren Walpot en Den Engelsman. De i aanleg van de nieuwe begraafplaats werd zonder hoofdelijke stemming aange nomen. CV IN HUIS SCHOOLHOOFD Het andere meerderheidsvoorstel van b en w, dat eveneens druk besproken werd, betrof een principebesluit tot 'het aanleggen van centrale verwarming in de gemeentewoning Mosselkreekstraat 34, die bewoond wordt door 'het hoofd van de openbare lagere school Het schoolhoofd had hierom verzocht. „Hoe wel de kosten van deze installatie momenteel nog niet bekend zijn, wordt geraamd dat de huurverhoging voor deze woning een bedrag van 12 tot 15 gulden ,per week zal belopen. Een meerderheid van het college van b en w stelt, dat het van groot belang is dat een goede huisvestingsmogelijkheid aanwezig behoort te zijn voor het hoofd van de o.l.s. teneinde bij een eventuele vacature wat dat betreft geen moeilijkheden te on dervinden en wenst daarom over te gaan tot de aanleg van een aardgas gestookte c.v.", zo luidde het voorstel van b cn w. Burgemeester Van Velzen zei dat inmid dels mondeling eenzelfde verzoek van de an dere bewoner van de dubbelwoning kwam. ,,Dit is echter niet in dit voorstel verwerkt, opnieuw een meerderheidsvoorstel van b en w, dus weer een teleurstelling voor u", zei de raadsvoorzitter tot wethouder Walpot die vervolgens gelegenheid kreeg zijn min derheidsstandpunt toe te lichten. NIET BIJ VOORBAAT AFWIJZEN Hij ging hierbij duidelijk in op de beraad slagingen in de b en w-vergadering, want de kern van zijn bezwaar was niet in het voorstel aan de raad te vinden. „Als wet houder heb ik gemeend mijn steun ook aan dit voorstel te moeten onthouden", zo begon de 'heer Walpot. „Mijn besluitvorming in deze zaak steunt volledig op de overweging dat elk eventueel verzoek, in navolging van het onderhavige gedaan, niet bij voorbaat mag worden af gewezen. De mogelijkheid van inwilliging van een verzoek tot aanleg (van c.v.-red) moet mijns inziens aanwezig zijn. Door te stellen dat alleen het onderhavige verzoek wegens bepaalde urgentie in aan merking kwam, kon ik dit voorstel niet steu nen", aldus de verklaring van de SGP- wethouder. NIET GENOEG GELD Raadslid Den Engelsman informeerde of het nu mogelijk is dat ook de bewoner van de woning Mosselkreekstraat 36 tegelijk met het schoolhoofd c.v. krijgt. De burge meester zei dat het college in zijn totaliteit zal toejuichen en bevorderen dat er in zo veel mogelijk huizen c.v. komt. „Een ander aspect komt naar voren als iedereen daartoe een verzoek zou doen. Dan zouden we dat bij voorbaat niet kunnen goedkeuren van wege de financiën. We mogen maar gaan tot f 25.000,- anders is er een vaste geld lening met rijksgoedkeuring nodig, hetgeen niet gemakkelijk gaat. Met betrekking tot 6 huizen zou een verzoek om c.v. ingewilligd kunnen worden. De gemeente is er echter erg mee gebaat dat er een goede woning voor het schoolhoofd is, dat wil de meer derheid van b en w niet verhelen. De huurder van de woning Mosselkreekstraat 36 heeft mondeling laten weten ook c.v. te willen hebben en bereid te zijn de huurverhoging te betalen", zo zei de raadsvoorzitter. Den Engelsman: „Dan is het toch zo dat de meerderheid van b en w ook voor c.v.- aanleg in het tweede huis is. De burge meester: „Nee, dat staat niet in het voor stel. Financieel is het wel mogelijk omdat we beneden de f 25.000,00 zitten voor deze 2 huizen. De meerderheid van b en w vindt echter dat we een verzoek tot aanleg van c.v. in de 14 of 15 andere gemeentewoningen vanwege gebrek aan financiën bij voorbaat moeten afwijzen". ALLEBEI C.V. Den Engelsman: „Dan stel ik voor de beide huizen tegelijk van c.v. te voorzien". Walpot: „Zo is het in b en w niet gesteld, anders was ik niet tegen geweest. Er is gezegd: die woning en meer niet". Burgemeester: „Indgrdaad, wij konden niet anders omdat er geen ander verzoek was Als wij het nu voor de 2 inwilligen is de kous af". Wethouder A. A. Rijstenbil (PVA B) vulde aan dat men geen greep in de lucht wilde doen omdat meer aanvragen finan cieel niet mogelijk waren. De Thoolse wethouder C, Boender heeft maandagavond op de forumavond van de SGP in Scherpenisse enkele zinnen in het boek 'Voorspel' van Dr, L, de Jong als ernstig, kwalijk, pijnlijk en on waar gekwalificeerd. Tijdens zijn openingswoord ging hij in op de vraag: wat is de SGP. Daarbij haalde hij een artikel aan uit het SGP-blad 'De Banier' waarin onder het kopje 'Tholen aaneengesmeed' wordt ge sproken over de bezorgdheid van de Eerste Kamerleden voor in perking van de levensvreugde van Oud-Vossemeer na de herinde ling. 'Een niet onvermaard man in Oud-Vossemeer heeft gezegd dat men op 5 mei de vlag niet in top, maar half stok moest hangen vanwege een dreigende SGP-meerderheid in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Tholen. Dit kunnen we het beste met een glim lach beantwoorden. Ernstiger wordt het als de SGP in een boek op een manier ge kwalificeerd wordt die pijnlijk is. Ik heb eerst geaarzeld om hier over tijdens deze bijeenkomst te praten, maar ik heb besloten het toch maar te doen', zei de heer Boender. Hij doelde daarbij op enkele zinnen op bladzijde 275 van het eerste deel van Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Dr. L. de Jong, getiteld 'Voorspel'. In hoofd stuk 11 - Mussert en de NSB, staat onder de paragraaf De Staten verkiezingen van '35 op bladzijde 275 te lezen (Begin citaat) Anders weer in Zeeland waar Kerstens Staatkundig Gerefor meerde Partij plaatselijk op Zuid-Beveland, maar ook op Tholen, tot de helft van haar aanhang naar de NSB zag overlopen: 'de sterke regering die de SGP wil, verlangt ook de NSB. Beide par tijen zijn even anti-democratisch en even anti-parlementaristisch'. (Einde citaat), IN POLITIEKE LEVEN WEERSPREKEN De heer Boender: 'Dr. De Jong zegt in zijn boek 'Voorspel' kwa lijke dingen van de SGP, Dit boek gaat de geschiedenis in als het standaardwerk van de geschiedenis van de Tweede V/ereldoorlog. Onze nageslachten zullen hier steeds op teruggrijpen en zeggen, kijk hier staat het: in Zeeland zag men Kerstens SGP dat geeft ook al een zeker smalend gevoel weer plaatselijk op Zuid-Beve land maar ook op Tholen tot de helft naar de NSB overlopen. Beide partijen zijn even anti-democratisch en even anti-parlementa- ristisch. Zo worden we in een standaardwerk van de geschiedenis getekend. Ik zeg dit niet om te prikkelen tot het zeggen van, die akelige Jood, o nee, maar om te prikkelen dit in het politieke leven te weer spreken, Dr, de Jong, een zeergeleerde man, heeft onware dingen gezegd. Dat moeten we met ons leven bewijzen. In Mattheus5 staat dat het niet zo erg is als men smalend en liegend kwaad van je spreekt (letterlijke tekst Mattheus 5 vers 11: 'Zalig zijt gij, als u de menschen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om Mijnentwil' -red.). Laten we zorgen dat deze kwaadspreker dat ook liegende en smalende doet. Ik roep u allen op daaraan te voldoen', zo besloot de Thoolse wethouder zijn openingswoord op de forumavond van de SGP, maandagavond in het Holland Huis te Scherpenisse. A. W. Beurkens (CHU): „Er is f 25. 000,00 beschikbaar en de c.v. kost ongeveer vijfduizend gulden per huis. Met het huis van het schoolhoofd en de politie (daartoe besloot de raad eerder op deze avond) is er tienduizend gulden weg. Er is dus nog f 15.000,00 over, waarom dan in Mossel kreekstraat 36 geen c.v.?" Raadslid C. den Braber (PVAB) zei dat alles al gezegd was, maar wees er toch nog op dat het bij een eventueel vertrek van een schoolhoofd: goed was dat men een nieuwe onderwijzer een huis met c.v. kon aanbieden. Daarna werd het voorstel van de heer Den Engelsman om de woningen Mossel kreekstraat 34 en 36 tegelijk op aardgas- c.v. aan te sluiten in stemming gebracht. Met 4 tegen 3 stemmen behaalde het SGP- raadslid de overwinning. Wethouder Rijstenbil en de beide PCG- vertegenwoordigers G. J. de Jager en A. W. Beurkens stemden tegen. Daarmee was dus ook het voorstel van b en w aangenomen om alleen maar in het huis van het schoolhoofd c.v. aan te leggen. Eerder had de raad zonder hoofdelijke stemming besloten in het huis van de post- commandant der rijkspolitie in de Deense straat 18 c.v. aan te leggen. De kosten zijn geraamd op f 4879,00 inclusief hak- en breek werk, wat een huurverhoging van tien gul den per week betekent. Evenals bij dit voorstel, was er bij de overige agendapun ten geen discussie. Op de ontwerp-kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de Partij van de Ar beid komt in de kieskring Middelburg en dat betekent in de gehele provincie Zeeland als nummer twee voor de heer P. A. Roels te Sint Maartensdijk. Weinigen in de streek zullen er niet van op de hoogte zijn, dat de heer Roels A.V. O. leraar is en wnd directeur van de tech nische school in Sint Maartensdijk en lid is van Provinciale Staten. Voorts een sedert een jaar of drie volijverig gewestelijk secre taris P.V.D.A. Zeeland. Het gaat bij voornoemde kandidatenlijst dus voorlopig nog om een ontwerp, dus een voorstel van :het gewestelijk bestuur. Die lijst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering van het gewest Zeeland van de Partij van de Arbeid, die op zaterdag 27 februari 1971 te Goes wordt gehouden. Bij aanvaarding van die lijst zal nummer 2 (dus in dit geval dhr. Roels) ook worden gesteld op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst in de kieskring Rotterdam. Daarmee wordt bereikt, zoals de Partij dat voorstaat, om de kandidaten uit de verschil lende provincies te halen. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. W. A. de Looze Oud-Vossemeer tel. 01667—400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse dr. A. C. J. Noteboom, Sint Annaland tel. 01665—400 PROVINCIALE BEGROTINGSCOMMISSIE EN DE PROBLEMEN VAN DE STREEK. S.G.P. GESPECIALISEERD NAAR GROOT THOLEN. S.G.P, ACHT BESTRIJDING GEESTELIJKE VERONT REINIGING URGENTER DAN MILIEU-HYGIENE. KIESDREMPEL ONSYMPATHIEK. SGP-VOORZITTER BEKRITISEERDE PASSAGE STANDAARDWERK PROF. DE JONG. 4-3 VOOR SINT-PHILIPLANDS SPORTVELD, GEEN 'MELKKOETJES- VOOR VEEHOUDERS. VOSMEERS ABBATTOIR WORDT GESLOTEN. BELANGSTELLENDE EENDRACHTBODE- PUZZELAARS, SMERDIEK VEROVERDE ONMISBARE PUNTJES. Sinterklaas in de welvaartsstaat i Dikwijls zien wij iets niet omdat het te groot is. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF PAGINA'S Het aanvankelijk nog wat dunne stroom pje vooral jeugdige inzenders van de Sinter klaaspuzzel groeit nu langzamerhand uit tot een brede stroom van dagelijks in groter getale binnenkomende oplossingen. Er is ook voor de ouderen nog gelegenheid tot en met zaterdagmorgen 5 december, waarna de uitslag in het volgend nummer bekend wordt gemaakt van een aantal reeds genoemde leuke prijsjes. HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. Week van 6 tot en met 12 december Zondag 9.00 21.40 Maandag 10.05 22.50 Dinsdag 11.26 Woensdag 0.05 12.30 Donderdag 1.10 13.30 Vrijdag 2.06 14.30 Zaterdag 3.00 15.20 Volle Maan 12 december DIENST WIJKVERPLEGING WEEKEND-DIENST 5 en 6 december Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: Zr. Gersom - Tholen Telefoon 01660-620 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe nisse Sint Annaland. Zr. de Smit - Sint Maartensdijk Telefoon 01666-548 SPREEKUUR BURGEMEESTER A.s. dinsdag 8 december van 6.30 - 8.00 uur inplaats van a.s. maandag. MISHANDELD De automobilist P. J. R. uit Tholen deed aangifte bij de politie te Bergen op Zoom voor mishandeling en vernieling. R. stond in de Goudenbloemstraat geparkeerd, toen een auto met twee inzittenden kwam aange reden t.w. J. D. van B. en P. C. M. H. uit Bergen op Zoom. Ze stapten uit en som meerden R. door te rijden en die sommatie werd kracht bijgezet door het uitdelen van een klap en enkele schoppen tegen zijn auto. De politie nam een verhoor af. GEEN OPDRACHT TE „VISSEN" Door de Middelburgse politierechter werd E.S. uit Den Haag veroordeeld tot f 200,- boete voor het buiten de opdracht bergen van visserijbenodigdheden uit de tien mijl buiten Scheveningen gezonken Thoolse kotter Th. 38. Verdachte verklaarde dit te hebben ge daan van de niet ter zitting, maar ook wel gedagvaarde Th, van de L. uit Den Haag, die op zijn beurt weer opdracht zou hebben gehad van de heer Schot uit Tholen, de eige naar van het gezonken schip. Maar dat alles bleek niet helemaal juist te zijn zodat het luchtje dat aan dit geval zat moest worden betaald met een boete van f 200,-. BILJARTWEDSTRIJD In café „De Kroon" werd een biljartslag geleverd tussen de clubs uit Tholen en Oud- Vossemeer, die in een gelijkspel (6-6) ein digde. De verschillende partijen kwamen als volgt uit het biljartlaken: „De Poedelaars" - „De Kroon" A.Heijboer - J. Schot 0-2 T. Schot - D. van Zanten 2-0 M. Pipping - C. Overbeeke 0-2 D. Polderman - S. de Graaff 2-0 J. Heijboer - A. Hage 0-2 N. de Ronde - M. Braai 2-0

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1