Pakistan Wijze spreuken voor Smerdiekse gemeenteraad Gemeentebegroting 1971 in Sint-Maartensdijk aangeboden Voor onvoorziene uitgaven ruim 62 mille Bloemenwijk en ds. De Bresstraat Zuinig op mooie raadszaal Een gouden bruidspaar gefeliciteerd E.H.B.O. VAN ONTSTELLEND VEEL BELANG „Bankoverval" in Sint-Annaland" Deze week 26 november 1970 27ste jaargang no. 2 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 Sint-Annaland - Telefoon 01665-375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW. - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,— BTW - Hoofdredacteur-uitgever G. Heijboer. De niet zo jongeren meer in onze streek zullen zich met 1 februari 1953 in herinnering, enigermate kun nen voorstellen hoe het er thans in het eveneens door een stormramp getroffen Pakistan moet uitzien. Oók indenken, welk een inmens leed er is en wordt geleden, óók in denken welk een ontstellende smart en rouw bij tienduizenden families overlevenden heerst. Onze streek moge zich daarbij te gelijkertijd herinneren, dat men des tijds in die nood niet alleen stond, maar dat schier de gehele wereld opveerde om hulp te bieden, in wel ke vorm dan ook. De persberichten van de laatste week waren ontstellend genoeg om er van overtuigd te zijn, dat de ramp in Pakistan menige veelvoud is van wat zuidwest Nederland in 1953 overkwam. Het lag dan ook meteen voor de hand, dat er een hulpaktie zou ko men voor dit getroffen deel in de wereld. Men kan er zich moeilijk mee af maken door te zeggen, dat men niet de gehele wereld kan dragen en dat wordt het leed daarop bedoeld. Toe gegeven, maar waar de nood zo hoog is als nu in Pakistan, daar is het ook geen vraag meer er wat aan te doen. Zelden leent onze uitgave zich voor het wereldgebeuren, omdat daartoe andere en betere media uit komen. Ditmaal wensen we toch met na druk aandacht te vragen voor de ko mende hulpaktie op vrijdag a.s. Men zal daarover nog genoeg kunnen zien en horen, maar zo dat niet het geval mocht zijn, men kan in elk geval vrijdagavond op de eigen secretarie zijn bijdrage kwijt. Een bijdrage, die niet mag uitblijven, ze ker niet mag uitblijven nu we ons met zijn allen gereedmaken, op wel ke wijze dan ook cadeaus te gaan uitdelen aan elkaar. Als dat cadeau tje dan wat kleiner moet zijn, weet dan, dat het in die andere hulpbe- toon-sector zal uitgroeien tot van veel groter waarde. De Pakistina's vechten thans als het ware onderling om het beetje voedsel, dat gaat binnenkomen. Onze plicht is die grote nood zover mogelijk te lenigen, nu het geleden verlies onherstelbaar is. De noodkreet vanuit Pakistan moge vrijdag ieders hart bereiken. Naar aanleiding van het debat over de subsidie aan de ZVU voor het op treden van de popgroep Cuby and the Blizzards en het cabaret Rients Gra- tama, ontving de gemeenteraad van Sint-Maartensdijk een brief van zus ter Goedegebuure uit Bergen op Zoom, die werkt in 'Vrederust'. Als aanvulling op het onderwerp 'jeugd' in de raadsvergadering van 16 oktober gaf zij de volgende uitspraken aan de raadsleden mee t Uitspraak van Socrates, 339 voor Christus „De jeugd van heden houdt van weelde; Zij heeft slechte manleren, veracht de overheid, heeft geen eer bied voor andere mensen en babbelt inplaats van te werken; de jongeren staan niet meer recht wanneer de ou deren binnentreden. Zij spreken hun ouders tegen, zwetsen in gezelschap, verslinden hun dessert, leggen de benen kruiselings over elkaar, tiran niseren hun broeders' t.a.v. bovenstaande nog een advi serende mening van Goethe: „Als we de mensen nemen zoals ze zijn, dan maken we hen slechter. Als we ze behandelen alsof ze waren, zoals ze zijn moesten, dan voeren we ze daarheen, waarheen ze te brengen zijn". De gemeenteraad van Sint Maar tensdijk nam de brief dinsdagmorgen voor kennisgeving aan. Burgemeester en wethouders van Sint- Maartensdijk hebben dinsdagmorgen de be groting voor 1971 aan de gemeenteraad aan geboden. Er is een post voor onvoorziene uitgaven van niet minder dan 62.448,20. Het totaal aan baten en lasten bij de ge wone dienst is ƒ3.811.408,16. De inkomsten bij de kapitaaldienst zijn 9.365.725,40, de uitgaven 9.797.462,95, dus een nadelig sal do van 431.737,55. De raadsleden S. de Bruijn en W. J. van Hemert(beiden SGP), W. G. Robbe (VVD) en D. C. Kaashoek (PVDA) zullen de be groting over drie weken bekijken als het jaarstuk volledig is uitgewerkt en vermenig vuldigd. In de laatste vergadering van dit jaar (eind december) zal de begroting worden behandeld. De begroting voor 1971 van het gemeentelijk woningbedrijf vermeldt een to taal aan baten en lasten van f 576,579,04, waarbij een uitkering van de gemeente is begrepen ter dekking van het exploitatiever lies van f 8022,47 Het totaal aan kapitaals ontvangsten en -uitgaven is voor het wo ningbedrijf f 290.462,12. Evenals in alle andere Thoolse gemeen ten komen de begrotingen i.v.m. de herin deling later aan de orde dan gebruikelijk is en ook wettelijk -i voorgeschreven. Vrijwel niemand had na;;ellik "itstel van de herin deling verwacht van 1 januari naar 1 juli volgend jaar. Daardoor moeten de 7 ge meenten voor een half jaar nog een eigen begroting maken. HUISVESTING GROOT THOLEN De raad kon van harte in-temmen met het advies van de gezamenlijke Thoolse colleges van b en w het administratieve en repre sentatieve apparaat van Groot Tholen on der te brengen in de gemeentehuizen van respectievelijk Sint Maartensdijk en Tholen. Het SGP-raadslid Van Hemert bracht een woord van dank aan de dagelijkse besturen dat ze niet met geld hebben gegooid. Hij zei dat er ook mensen zijn die anders re deneren. „Inderdaad", vond burgemeester D. C. Bouwense. „Mensen die zeggen dat ze niet om de herindeling gevraagd hebben en daarom nu al geld voor een tijdelijke huisvesting van de nieuwe gemeente willen uitgeven. Het zou echter te gek zijn als wij nu als oude ge, memtebejturen op Tholen met geld gingen smijten. Op de vergadering van de b en w s zijn we eensluidend tot het genoemde stand punt gekomen. Ik heb toen ook gezegd dat ik het zonder meer goed vindt als het tijde lijke gemeentehuis ergens anders komt, in dien het maar geen geld kost", aldus de raadsvoorzitter. De heer S. de Bruijn (SGP) zou het wel jammer vinden wanneer de mooie Smerdiekse raadszaal voor secretarie zou moeten wor den gebruikt, waarmee iedereen het eens was. Secretaris Th. C. Benou stelde dat er in alle ruimten toch voorzieningen getroffen moeten worden (in de vorm van vloerbe dekking bijvoorbeeld) om beschadigingen te voorkomen. Overigens is het nog niet pre cies bekend welke ruimten van het totale monumentale pand aan de Markt (inclusief het kantoor van de Stichting Maatschap pelijk Werk en Gezinsverzorging Eiland Tholen) voor secretarie benut moeten wor den. Een kleine commissie uit de gezamelijke b en w-vergadering bekijkt dit nog. Burge meester Bouwense zei dat men de raads zaal er buiten zal houden, als het kan. Hij benadrukte nog eens dat de huidige gemeen tebesturen er alleen voor dienen te zorgen dat het gemeentelijke apparaat op 1 juli volgend jaar direct kan werken. Het WD-raadslid Robbe merkte op dat er daarna wel een tijdje over heen zal gaan voordat de nieuwe raad over de definitieve huisvesting beslist heeft. De burgemeester zei dat de gemeenteraad van Groot Tholen na 1 juli als een der eerste punten de Tijdelijke huisvesting zal behandelen. De huidige oplossing is maar een ad vies van de 7 Thoolse dagelijkse besturen. De nieuwe gemeenteraad mag alleen een beslissing nemen of het werkelijk zo gaat gebeuren. De heer D. C. Kaashoek (PVDA) had in het raadsverslag Scherpenisse gelezen dat een nieuw gemeentehuis een miljoan gul den zou kosten, wat hij aan de lage kant vond. Burgemeester Bouwense antwoordde dat het verkeerd gezegd of opgenomen is, maar dat het miljoenen moet zijn. Secre taris Benou sprak zelfs van 4 a, 5 miljoen gulden. STRUCTUURPLAN De raad stemde in met de plannen tot het maken van een structuurplan voor het gehele eiland Tholen, waartoe op één van de vergaderingen van de colleges van b en w (die nu geregeld i.v.m. de herindeling gehouden worden) een suggestie was ge daan door de Thoolse SGP-wethouder C. Boender. De heer Robbe zou er wel voor zijn als hij wist dat alle zeven Thoolse ge meenteraden hiertoe zouden besluiten. Als 1 of meer gemeenten niet mee zouden doen, vond hij het weinig zin hebben. Wethouder L. J. Koopman (SGP) merkte cp dat alle colleges van b en w het er over eens waren dat er een Thools struc tuurplan moest komen, terwijl zijn fractie genoot Van Hemert zijn vertrouwen in de dagelijkse besturen stelde dat er .n positieve zin aan de raden zou worden geadviseerd. Raadslid Robbe concludeerde dat men daar mee veel moed had op de overredingskracht van de dagelijkse besturen. „Veel vertrouwen in het gezond verstand van de raadsleden" vulde burgemeester Bouwense aan. VERPACHTING GROND De raad besloot de pacht van 16.35 are landbouwgrond aan de Krommeweg over te schrijven van A. Jasperse op M. A. den Haan. Deze laatste pacht al 29 are grond naajt het over te dragen perceel. Ook van de heren C. L. Goedegebuure en A. C. Steketee kwam bericht dat zij de pacht opzegden; nu van 1.06.80 hectare aan de Haakweg. B en w stelden voor het hele per ceel tegen de hoogst toelaatbare prijs te ver pachten aan de heer A. J. van Zetten, die als eerste voorkomt op cL lijst van gegadig den voor een stukje landbouwgrond. De heer Robe wilde de lijst in het alge meen wel aanhouden, maar compensatie wil de hij voor laten gaan. Hij wees daarbij op de grond die nodig is voor de nieuwe be graafplaats. Raadslid Van Hemert was van oordeel dat de landbouwgrond in elk geval niet braak mag blijven liggen. Op voorstel van b en w besloot de raad de verpachting van de grond aan de Haakweg aan te houden tot de volgende vergadering, wanneer men weet wie er precies voor compensatie in aanmer king komen. NIEUWE PROVINCIALE WEG Voor de aanleg van de rondweg Tholen die zal aansluiten op de nieuwe Eendracht- brug heeft de provinciale waterstaat onder meer 3 percelen grond onder de gemeente Tholen nodig, die eigendom zijn van Sint Maartensdijk. Het gaat hier om 47 are bouwland, 1.10.55 hectare bouwland en 3.45 are grasland. De taxateurs C. P. J. van Iwaarden uit Kloetinge en S. J. van Lange- raad uit Kamperland hebben de totale prijs geschat op f 33.895,00. In de koopsom is e;n vergoeding van f 4915,00 begrepen als waardedaling van de overblijvende grond en schadelijke snijding. Verder is er door de commissie van uit gegaan dat de betrokken gebruiker bij afzonderlijke overeenkomst door de provinciale wordt schadeloos gesteld voor het voortijdig uit de pacht nemen van de aan te kopen gronden. Van het overblijvende deel van het groot ste stuk bouwland zal er op kosten van de provincie, zuidoostelijk van de nieuwe weg, een dam met uitweg maar de provinciale weg worden gemaakt. Voorzover nodig zal ook de drainage en de weideafrastering worden aangepast. VIERHONDERD GULDEN Geen bezwaar was er tegen de vierhonderd gulden voor het gemeentepersoneel, of mis schien had iedereen wel bezwaar tegen dit beroemde getal, zo veronderstelde de raads voorzitter. De heer Robbe noemde de vier honderd gulden berucht. Ondanks deze be namingen krijgt het gemeentepersoneel zo mogelijk deze maand de helft en het tweede gedeelte in januari volgend jaar. G.S. van Zeeland onthielden hun goed keuring aan een aantal artikelen van de voorschriften van de bestemmingsplannsn „Kom" en „West", waarom de raad beide wijzigingen van ondergeschikt belang aan bracht. De plankaarten bleven ongewijzigd. SUBSIDIES BEVROREN Op de vergaderingen van de gezamen lijke Thoolse colleges van b en w is ook besloten nieuwe subsidie-aanvragen af te wijzen, evenals verhogingen, en de bestaan de subsidies te bevriezen op de huidige be dragen. Zo werden door de Smerdiekse raad dinsdagmorgen nieuwe subsidie-aanvragen van de Nederlandse Hartstichting, de Stich ting Nationaal Brandpreventie Instituut en de Nier Stichting Nederland afgewezen, als. mede de verhoogde bijdrage aan de Stich ting Zeeuws Instituut voor de geestelijke volksgezondheid. De subsidieverzoeken van de volgende instanties werden op hetzelfde niveau gehandhaafd: Zeeuwse Stichting voor Revalidatie 5 cent per inwoner, de Werk- commi-sie Sociaal Paedagogisch Werk in Zeeland 15 cent per inwoner, de Stichting Zeeuws Instituut voor de geestelijke volks gezondheid 25 cent per inwoner plus 75 per geval, het Zeeuws Consultatiebureau voor Vandaag herdenkt Jacob Pieter van der Welle en Janna Hage te Sint Philipsland het feit, dat ze vijftig jaar geleden zijn getrouwd. Terloops mag er nog even op worden geat tendeerd, dat we vanaf een gouden bruiloft met toestemming van betrokkenen een foto plaatsen. Dat hoeft men niet zozeer te zien als een zelfverheerlijking, maar in de eerste plaats als nieuws, voor ons blad, vervolgens aantrekkelijk voor vele bekenden van het betreffende echtpaar en uiteraard interes seren vooral de abonne's buiten onze streek (het zijn er toch altijd nog zo'n 700) zich voor deze met foto opgefleurde berichten. Het roept vaak herinneringen op aan de ge boorteplaats en aan leeftijdsgenoten. Wel wordt op prijs gesteld daarvan tij- lig bericht te ontvangen, gezien de tijd die nodig is voor foto, enz. Maar vandaag viert dan bovengenoemd echtpaar het gouden huwelijksfeest.- Een voorrecht en volop reden daarvoor dank baar te zijn. Niet dat in onze tijd een 73- jarige bruidegom en 70 jarige bruid zo'n bijzonderheid is, maar vijftig jaar door alle levensmoeilijkheden samen te mogen zijn, is toch heel wat waard. Beiden werden in Sint Annaland geboren en daar ook zit nog de grootste familie tak. Men is er ook getrouwd en betrok een (in)woning aan de Klippelstraat. De ge middelde Nederlander, getrouwd of niet, had 50 jaar geleden niet zoveel duizenden guldens om zijn woning in te richten. Spoedig na de trouwdag vertrok het jonge echtpaar naar de Hollarepolder onder Oud-Vossemeer om te gaan werken op de boerderij van Nieu- wenhuijzen .vervolgens was het Van Putte en daarna Van der Linde. In 1939 was er het vertrek naar Steenbergen, waar men in het „Zilverhoekje" ging werken op de boer derij van de gebr. Vogelaar. Twintig jaar lang. Daarbij was men reeds (kerkelijk) georiën teerd op Sint Phillpsk.id. En daar ging men in 1959 dan ook aan de Oostdijk 44 wonen, waar het gouden bruidspaar nog altijd zetelt. Ook niet meer voor lang, want de vier huisjes daar staan op het saneringsplan van e:n voortvarende burgemeester Van Velzen. En het echtpaar treurt er niet om. Men hoopt over een jaar nog de nieuwe bejaardenbehuizing te kunnen betrekken, waar al hard aan wordt gewerkt (met dien stencentrum). Vandaag wordt het gouden feest gevierd in het hervormd verenigingsgebouw. De 95 naaste familieleden zijn reeds genodigd. Van kleinkinderen tot echte neefs en nich ten toe. Het echtpaar van der Welle-Hage heeft niet geringe tegenslagen in het huwe lijksleven gekend. Met veel ziekte en ook van kinderen heel wat ziekenhuisopnamen. Daar om te meer is men dankbaar en blij deze dag te mogen beleven en hoopt men ook de verhuizing in goede gezondheid te halen. Het gouden paar mag zich nog in een goede tot behoorlijke gezondheid verheugen. Waarover de gehele familie mede verheugd is, namens wie en namens nog vele andere lezers we het gouden bruidspaar ook in deze kolommen graag gelukwensen met deze dag. Aan de Kloosterstraat te Sint-Annaland is maandagavond om streeks half tien een 'bankoverval' gepleegd. De gewapende over vallers maakten van hun vuurwapens gebruik, waarbij de bank directeur een buikschot opliep en een vrouwelijke bediende in de arm werd geschoten. Gelukkig kwamen er net drie EHBO'ers langs die snel eerste hulp verleenden, In de haast hadden de overvallers vergeten de telefoonkabel door te knippen, waardoor de dokter direct gewaarschuwd kon worden. Nadat de eerste hulp verleend was, klonk er applaus van zo'n zeventig belangstellenden. Van werkelijkheid was er dus geen sprake, maar het ging er maandagavond op de open bare oefenavond van de EHBO in het Dorps huis te Sint Annaland wel heel serieus toe. De bankdirecteur hing op z'n stoel achter de schrijfmachine met een bloedende buik wond, terwijl de vrouw met een lamme, bebloede arm om hulp riep. De oefengewon den speelden hun rol prima, zodat de drie EHBO-ers (die niets wisten van de aard van de verwondingen) alle verworven ken nis de cursussen in herinnering moesten roepen om de juiste hulp te geven. Dat bleek nog lang niet mee te vallen, maar daar was het dan ook een oefenavond voor. Een openbare oefenavond nog wel, waar overigens bijna uitsluitend EHBO-ers waren van het hele eiland Thojen en uit Zuid- Beveland tot uit Vlissingen toe. Het Sint- Annalandse gemeentebestuur was vertegen woordigd door burgemeester W. Baas, de wethouders A. J. Scherpenisse, en F. J. Stols en de raadsleden M. Ph. van der Weele en D. Bruijnzeel. De voorzitter van de plaatse lijke EHBO-afdeling, de heer Tj. Heijboer, sprak een welkomstwoord, waarna de eerste NATIONALE HUtP VOOR PAKISTAN. JEUGD KWAM IN 'DE BAN VAN HET GEBEUREN'. SINT-MAARTENSDIJK HEEFT VOOR DE FINALE EEN GOED SLUITENDE BEGROTING. A.R. STATENFRACTIE KWAM EN ZAG THOOLSE PERSPECTIEVEN EN PROBLEMEN. STAVENISSE GAAT NOG WAT AAN STRAATVER BETERING DOEN. EEN GOUDEN BRUIDSPAAR VAN DE WEEK. EEN EENDRACHTBODE- SIN TERKLAAS, VOSMEER GAAT OP COMPETITIE ROZEN ZITTEN. Goede raad kan men in de wereld heel wat gemakkelijker tegenko men, dan troost, DIT NUMMER BESTAAT UIT ZESTIEN PAGINA'S. oefening werd opgevoerd. Twee cursisten uit Sint Maartensdijk waren 's-avonds op weg naar de EHBO-bijeenkomst in Sint- Annaland. Zij waren al wat laat en sneden daarom de weg af door dwars door het weiland te gaan. Daarbij vielen ze over een heg, waarbij de een een beenbreuk en de ander beschadigde vingers aan overhield. De heer Knuist was de producer en regis seur van de oefeningen, terwijl dokter van de Bel uit Sint Maartensdijk na afloop van de eerste hulp kritiek en aanvullingen gaf. Hij verving dokter Noteboom uit Sint Annaland die tot spijt van de organiseren niet aanwezig kon zijn. NAUWKEURIG PLAATS ONGEVAL OPGEVEN De Smerdiekse arts wees er na de eerste oefening op, dat het van belang is dat aan de gewaarshuwde dokter zo nauwkeurig mo gelijk de plaats wordt opgegeven waar het ongeluk is gebeurd. Ook van de kant van de belangstellen den kwamen er verschillende opmerkingen en vragen, waarna de helpers en helpsters ge legenheid kregen hun eerste hulp te moti veren. De tweede oefening betrof een veel ern stiger verwonding. Door het buikschot had de direkteur ern leverwond opgelopen. De eerste EHBO-groep (elke oefening werd steeds door twee groepen onafhankelijk van elkaar gedaan) praatte te weinig met de slachtoffers. Men vroeg niet naar de aard van de verwonding, noch stelde men ze op 't gemak. Bovendien werdl vergeten de po litie te waarschuwen, wat bij een bankover val toch wel gewenst is. EHBO ONTSTELLEND VAN BELANG Praten geneest'' vond dokter van de Bel. Hij vond de eerste hulp van ontstellend veel belang, omdat dit voor de verdere be handeling enorm veel kan betekenen. De arts zei ook dat het in de toekomst hoe langer hoe moeilijker wordt de dokter op tijd bi] een ongeval te krijgen. Vooral in de drukke vakantietljd als de wegen soms over vol zijn. Daarom achtte hij het werk van de EHBO-ers van groot belang. De Smerdiekse dokter meende dat de helpers en helpsters in bepaalde gevallen de moed moeten kunnen opbrengen zelf de ziekenauto te waarschuwen als de arts te lang wegblijft. Intussen moet wel veel aan de patiënt worden gevraagd en ook tegen het slachtoffer worden gesproken. Dan blijft hij of zij namelijk adem halen. Zowel voor de oefengewonden, helpers (sters) als voor de vele belangstellenden be tekende de openbare oefenavond van de EHBO een leerzame bijeenkomst. Alcoholisme f 12o,-, de afdeling reclassering van het Leger des Heils tien gulden, de Protestants Christelijke Stichting voor Maat schappelijk Werk t.b.v. doven vijftig gulden i.v.m. de nazorg van oud-leerlingen van de vereniging Effatha .en 25 gulden voor de kankerbestrijding van het Koningin Wilhel- minafonds. Zonder op de afspraak van de gezamen lijke dagelijkee besturen te wijzen, wees de raad zonder enig voorbehoud de subsidie aanvragen van de Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers en de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland af. Volgens b en w van Sint Maartensdijk beweegt de eerste vereniging zich op hetzelfde gebied als het Verbond voor Veilig Verkeer, terwijl de doelstelling van de Vereniging Milieuhy giëne Zeeland volgens het Smerdiekse dage lijkse bestuur tot de taak van de overheid behoort. NIEUWE STRAATNAMEN Voor de nieuwe straten in het bestemmings plan „West" is het nodig namen te geven, waartoe de gemeenteraad dinedagmorgen besloot. Het gaat hier om 1 hoofdverbin dingsweg van de Noordpoort naar de Hoge- wêg, met enkele zijstraten. Volgens b en w biedt deze situatie een goede gelegenheid soortgelijke straatnamen voor de hele wijk te geven. Voor vreemdelingen vergemakkelijkt dit het vinden van een bepaalde straat. De raad besloot de hoofdverbindingsstraat van de Noordpoort naar de Hogeweg „Bloemen- laan" te noemen en de zijstraten „Anemoon straat" (le zijstraat, langs het in aanbouw zijnde bejaardentehuis), „Anjerstraat" (zij straat van de rinemoonstraat), „Rozen straat" (2e zijstraat van de Bloemenlaan), „Tulpstraat" (3e zijstraat van de Bloemen laan, het dichtste bij de Hogeweg). Daarnaast gaf de raad uitvoering aan het principebesluit een straat naar ds. De Bres te noemen. B en w meenden hiervoor een zeer aanvaardbare oplossing gevonden te hebben door de verbindingsstraat tussen de Hazestraat en de Westvest (het verlengde van de Schoolstraat, dat nimmer een naam heeft gekregen) en de bestaande School straat ,,Ds de Bresstraat" te noemen. Die laatste naam verliest volgens b en w aan betekenis als de o.l.s. daar verdwijnt. Raadslid Robbe vond dit voorstel zeer goed doordacht, omdat ds. De Bres toch meer met oud dan met nieuw-Smerdiek verbonden is. De heer Van Hemert ging er ook graag mee akkoord, maar hij veronderstelde dat het voor veel mensen nog wel moeilijk zal zijn als er geen Schoolstraat meer is. Een stemmig ging de raad met de voorstellen inzake straatnaamgeving akkoord. BLAUWSTRAAT In de vorige vergadering werd i.v.m. het spoedeisende karakter het pand Blauwstraat 5 van de heer Ponse aangekocht, en dinsdag morgen kwam het perceel Blauwstraat 4 van de heer H. Hartog aan de beurt. Beide hui zen zitten onder 1 kap en moeten daarom ge lijk worden afgebroken. De heer Ponse koopt 1 van de 8 huizen aan de William Booth- straat, terwijl de heer Hartog een gemeente-

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1