Gezond compromis Thoolse raad week af van muziekschool-richtlijnen voor bijzonder subsidiegeval Nadruk op een voor de gemeente belangrijk Dalempolder II plan Op 22 december gaat men de begroting 1971 bepraten In 't geweer eer vliegveldplannen realisering nabij komen ARP-statenleden vandaag op Tholen Deze treek Ook in 1971 nog armoe voor Scherpenisse Begrotingstekort van f 34.000,00 Structuurplan gehele eiland Tholen Subsidies blijven voor nieuwe gemeente liggen 19 november 1970 27ste jaargang no. 1 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665 - 375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,b BTW - Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. Het belangrijkste nieuws in de Eendrachtbodekolommen van deze week, toevalligerwijze bij de entree van haar 27ste jaargang is wel de voorlopige aanwijzing van Sint- Maartensdijk als administratieve ze tel van toekomstig Groot Tholen en van het stadhuis van Tholen als het representatieve centrum. Een beslis sing of wil men het zo noemen, een voorstel van onbevoegden, maar desondanks een gezond initiatief In het belang van de streek. Immers, terwijl Den Haag een herindelings overgang blijkbaar zeer gemakkelijk opneemt en zelfs nog niet toe is aan de definitieve beslissing ten aanzien van de herindelingsdatum, zijn be zorgde, ongetwijfeld ook wat egoïs tische gemeentebestuurders al druk doende om voor de burger in het ge bied de overgang draaglijk te ma ken. Daartoe zijn deskundigen gepolst. Die tot een conclusie kwamen, waaraan moeilijk te tornen valt Nu moet nog wel eens worden be nadrukt, dat er niets definitiefs kan worden geregeld ten aanzien van zetel of dergelijke. Dat is uitsluitend ter competentie van de nieuwe raad Reeds eerder hebben we bemerkt, dat de zich minder in dit probleem verdiepende streekbewoner te grif is met zijn conclusies. Zo beschouwde men de aanwijzing van de gemeente Tholen als overgangsdrempel naar het nieuwe bestel meteen ook als een duidelijke zetelaanwijzing van die kern. Volkomen er naast. Dat neemt niet weg, dat per 1 juli 1971 het gehele administratieve- en burgerlijke stand-apparaat tussen haakjes deze 1 juli valt op een don derdag normaal moet doordraa ien. Daarvan zijn onze goede colleges zich welbewust. En zochten tijdig naar reële mogelijkheden. Mogelijk heden, die zich vooral toespitsten op de aanwezige accomodatie. Duidelij ker op de ruimte. Wie voldoende kennis heeft van de beschikbare ruimte in ons gebied, wist zo-wie-zo, dat Sint-Maartensdijk de beste ogen gooide. Eén bezoekje aan het stad huis van de Smalstad is daartoe vol doende. Maar met de historische achtergrond van hoofdstad Tholen in gedachten, waren er nog veel meer, die onbekend met de ruimten Tholen zelf als favoriet beschouw den, 'Ook al vanwege de hiervoor geschetste overgangsfase. Heel an ders was de conclusie van neutrale deskundigen (zie elders in dit num mer een samenvatting van het uitge brachte rapport). Daar kwam Tho len er naast te liggen en spitste het onderzoek zich nader toe op de aan wezige ruimten in Sint-Maartensdijk en Stavenisse. Kort gezegd, uit dat rapport kwam er het ons inziens gezonde ad vies van de b en w colleges op Tho len dus in feite toch geen voorstel om voorlopig het representatieve gedeelte in Tholen en het admini stratieve gedeelte van Groot Tholen in Sint-Maartensdijk onder te bren gen Een advies, dat waard is door de nieuwe raad te worden overge nomen. Zolang men het maar wil zien als een overgangsfase. Er kan niet zo maar één-twee drie een alles omvattend centrum uit de grond worden gestampt, nog af gezien van de financiële consequen ties. Toch is het van wijs beleid getui gend, dat de huidige b en w's op geen enkele wijze de toekomstige nieuwe raad moreel en financieel wensten te belasten. Er kwam nu een oplossing, die geen noemens waardig geld vergt en die de moge lijkheid bergt althans de overgangs tijd te kunnen overbruggen. Er is nog wel de maar, dat er toch nog een bibliotheek kans heeft te De voltallige Thoolse gemeenteraad ging nadat een commissie de geloofsbrieven had onderzocht akkoord met toelating van J. Koster als opvolger van wijlen C. L. M. van de Berge. Hij zal in de eerstvolgende raad - en dat is waarschijnlijk 22 december - de vereiste eden mogen afleggen. In die ver gadering zal dan cok de begroting 1971 aan de orde komen. Ben begroting voor nog een half jaar stadje Tholen, waaraan nu met man en macht op de secretarie wordt gewerkt, zoals ook de andere streekgemeen- ten daartoe nog verplicht zijn. Toen burgemeester J. E. van Boeijen na de opening moest meedelen, dat de notulen, ook al vanwege begrotingsdrukte nog niet gereed waren, wees mevrouw Renes (VVD) er op, dat ook de notulen van de daarvoor gehouden raad nog ontbraken. Het bleek nog erger te zijn, want de betrokken ambtenaar kon meedelen, dat men nog zo'n viertal van de laatst gehouden vergaderingen moeten uitwerken. De schuld kwam voor rekening van de ter elfder Ure toch nog noodzakelijke begroting 1971. Er was een afschrift van een door de vereniging Millieuhygiëne Zeeland gezon den brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat, waarin aanleg van een pijp leiding voor het rvo-r van ruwe olie van het Europooi i>riëiic<tyebieu naar de tsienw te bouwen raffinaderij in het Zuid-Sloe sterk wordt ontraden. De heer E. W. H. Broekhuis verklaarde in dit verband wel te zijn geschrokken van een uitlating van een industrieel elders in deze provincie en wenste voornoemd be zwaar van de vereniging Milieuhygiëne gaarne te onderschrijven, zeker ook met het oog op eventuele realisering van Reimers- waalplannen in de toekomst. SUBSIDIE-AANVRAAG MUZIEKSCHOOL-LEERLINGE Men was vervolgens reeds toe aan punt 14, eer er van enige discussie sprake was. Bij dat punt werd het een vrij uitvoerig ge sprek. Het ging hier om het niet toeken nen van een subsidie aan een uit Tholen afkomstige leerlinge van de gemeente-mu ziekschool te Bergen op Zoom. Was er wel de toewijzing voor andere aanvraagsters, voor een mej. Van Vossen kon dat niet meer, omdat ze de leeftijd had bereikt, waar om men op eigen benen moet musiseren. De Zeeuwse muziekschool geeft aan, dat tot 21 jaar wordt gesubsidieerd en het ge meentebestuur van Tholen had om billijk en eerlijkheidsoverweging dezelfde richt lijnen toegepast op hen, die de muziekschool in Bergen op Zoom bezoeken. moeten wijken en nog erger, de nog nauwelijks goed gezeten stichting maatschappelijk werk en gezinsver zorging. Zeker, voor laatstgenoem de door de gehele streek gedragen instelling zijn er per 1 juli andere ruimte-, wellicht betere ruimte-mo gelijkheden op gemeentehuizen el ders, maar zelfs die verhuizingsstap lijkt ons nog wat voorbarig. Men zal moeten trachten dit voorlopig met de bestaande terecht geadviseerde ruimten op te lossen. Zodra er wel kosten mee gemoeid zijn, komt het op een geheel ander vlak. Dan rijst onmiddellijk en le vensgroot de vraag of één van bei den inderdaad het meest gewenste centrum van welk onderdeel dan ook of van het geheel zou zijn. Als er toch geld op tafel moet ko men, dan is het woord aan de nieu we raad, aan de bevolking in de streek zelf. Daarbij gaat het niet om een jaar of vijf, maar daarbij gaat het om mogelijk een halve eeuw. En dan speelt die paar miljoen een be langrijk minder grote rol. Dan gaat het vooral om het voor de 16.000 zielen gemiddeld best bereikbare en werkelijke streekcentrum. Dat is thans nog niet aan de orde. De voor lopige oplossing lijkt ons, maar lijkt vooral deskundigen, verantwoord. Zodat we na 1 juli met z'n allen maar in Tholen gaan trouwen en in Sint-Maartensdijk de daarna te ver wachten baby gaan aangeven. Door een herindeling zal het normale le ven niet worden afgeremd. In dat opzicht was er dus niets aan de hand. Er kwam in dit geval echter iets an ders bij. Mevrouw Renes was in haar nog jeugdig raadslidmaatschapsbestaan door be trokken aanvraagster benaderd met de infor matie of er toch evenals vorig jaren weer subsidie zou worden verleend. Daarop kon mevrouw Renes geen direct antwoord geven, aangezien ze nog te kort met dit raadsbijltje hakt om overal van op de hoogte te kun nen zijn. Aangezien ze toch wel graag een antwoord wilde geven op de gestelde vraag, trok ze de stoute raadsschoenen aan en ging informeren op de plaats, waar dat als raads lid past te doen. Ze trof het bijzonder, want niet alleen de betreffende ambtenaar was aanwezig, maar in de persoon van burgemeester J. E. van Boeijen de raadsvoorzitter in hoogst eigen persoon. Ze kreeg te horen, dat de aanvra gen zojuist waren behandeld en in positieve zin op schrift stonden. De. burgemeester ver klaarde zonder blikken of blozen en ook in heilige overtuiging, dat ook de bedoelde aan vraagster weer van subsidie zou worden voorzien. Hij mocht immers aannemen, dat de raad daartegen geen bezwaar zou hebben, nu dit ook vorige jaren was gebeurd. En die raad had dat ook niet. Maar de hier bedoelde aan vrage be-eikte de raad niet et: en kon d?» ook niet, aangezien later bleek, dat de 21 jaar er was en daarmee de subsidie vervalt. Ondertussen had echter mevrouw Renes via de beste bron, die maar aan te boren viel, de aanvraagster verwittigd, dat alles dik voor elkaar was en de subsidie er zou ko men. „Ik voel me dus wel voor schut staan" zei dinsdagavond het vrouwelijke raadslid. Ik voelde me er ook helemaal niet prettig onder, want zonder het te kunnen weten heb ik een inwoonster danig teleurgesteld. En dat zit me niet lekker. De voorzitter antwoordde zich volkomen de onprettige situatie van mevrouw Renes te kunnen indenken, alleen kon hij met de hand op het hart verklaren, dat niet mevrouw Renes daaraan enige schuld had, maar spre ker zelf. Ik ban onvoorzichtig geweest, want nadat ik u positief had geantwoord, is me gebleken, dat aanvraagster er geen recht meer op kon doen gelden, vanwege de be reikte maximum subsidie-leeftijd. U treft dus geen enkele schuld, zo richtte de voorzitter zich tot het bedrukte - zij het niet uiterlijk zichbaar - vrouwelijke raadslid. Ik gaf niet de juiste voorlichting en u kunt het dus niet helpen ook verkeerd te hebben ingelicht. Vraag is nu, wie de consequenties daarvan moet dragen. Moeten we nu uit billijkheids overwegingen die juffrouw dit jaar nog wel subsidie geven, ook al is er tevoren nimmer e;n uitzondering op de algemene richtlijnen gemaakt. Raadslid Broekhuis vond van wel. Er zijn toch uitzonderingsmogelijkheden en waarom nu hier iemand de dupe te laten worden van een misverstand. Dat de dupe worden zag wethouder Boen der er niet zo direct in. Hij vond het ook wel een vervelende geschiedenis, maar had toch wel bedenkingen om nu van de richt lijnen te gaan afwijken. De aanvraagster had het ook kunnen weten. Moeten we nu na een privégesprek tussen een zich vergissende burgemeester en mevrouw Renes van de voorwaarden gaan afwijken. Mevrouw Renes: het was geen privé-ge- sprek. Wanneer ik in mijn functie van raads lid op de secretarie om inlichtingen kom vragen, dan is dat geen privé gesprek met de burgemeester. Aangezien bovendien de subsidie-aanvragen reeds waren uitgetikt, had men mij volledig kunnen inlichten. De heer W. K. Quist (CHU) zei wel be reid te zijn het voorstel Broekhuis te steu nen om aanvraagster een ernstige teleurstel ling te besparen. De heer C. Griep (SGP) informeerde hoe groot in feite de schade voor betrokkene is en de voorzitter antwoordde hierop, dat de schade in feite het volledig subsidie bedrag van f 150,- is, omdat men bij in schrijving ook verplicht is het gehele cursus geld te betalen. De VVD-er J. C. B. Rossen meende dat men dit misverstand toch maar moest op lossen met nog een eenmalige subsidietoe kenning voor betrokkene. Laat men voortaan Dij een laatste subsidie-uitkering vermelden, dat men een volgende jaar vanwege leeftijd niet meer in aanmerking kan komen. De voorzitter meent dat nu dit zo in den brede wordt besproken, iedereen in Tholen wel op de hoogte zal komen, dat 21 jaar het maximum is voor muziekschoolsubsidie. De heer Boender merkt op alleen maar tegen te zijn op formele gronden, waarop zijn collega wethouder H. Jansen (AR) atten deert, dat het de bedoeling is die subsidie nog eenmaal te verlenen, maar dan om bil lijkheidsoverwegingen. Nou ja, vervolgde tenslotte dhr. Boender, het is ook eigenlijk geen belangrijke zaak, wat betekende dat ook de aarzelenden onder de raad zich wel bij deze eenmalige uitzon dering neer konden leggen. En zo werd toch een zekere fair play om een onschuldige mevrouw Renes toch volledig te rehabilitteren tegenover haar, die ze onbewust verkeerd informeerde, omdat ze ook zelf verkeerd was geinformeerd. De heer Broekhuis vond verder, dat men boven de 21 jaar ontheffing zou moeten geven en de subsidie laten doorlopen aan stu derenden of zoals de voorzitter het uitdrukte aan hen, die geen gelden door arbeid ont vangen. Maar die voorzitter zei tegelijkertijd, dat men dan met twee maten zou gaan meten, omdat de Zeeuwse muziekschool dat niet in haar voorwaarden heeft en men het dus wel zou kunnen geven aan Bergse leerlingen. Wel kunt u vragen, dat b en w het aan snijden bij de Zeeuwse muziekschool. En daarmee was dhr. Broekhuis voorlopig te vreden. De heer Quist echter zou zo'n ontheffing alleen willen verlenen voor begaafden, anders kan men tot z'n A.O.W. op de muziekschool gaan en maar subsidie innen. In elk geval zullen b en w de zaak wel ter bestemde plaatse voorleggen. TROTTOIR IN PLANTAGESTRAAT Nu de nieuwe wijk in de Dalempolder steeds verder worden verwezenlijkt en het verkeer van daaruit naar de stadskern even redig toeneemt, achten b en w het gewenst om in de omgeving van de verkeerslichten ook een trottoir aan te leggen aan de andere zijde van de Plantagestraat. Deze verbete ring zal volgens een redelijke raming een f 15.000,- vergen. B en W wensten van de raad te vernemen of ook zij het gewenst achten dat deze verbetering er komt en of ze bereid was het bedrag te voteren. De heer Griep merkte in dit verband op zich er wel over te hebben verwonderd dat er begin Molenvlietse dijk een trottoir ligt van 11 tegels, een overdaad voor de voet gangers, maar teglijkertijd een beperking van de rijbaanbreedte. Met 7 of 8 tegels was het ook voldoende geweest. De heer Rossem vindt het b en w voor stel geen overdadige luxe, maar vindt het gehele kruispunt Molenvliet toch wel een moeilijke situatie. Vrachtwagens met aan hangers, autobussen enz. zijn door de haakse bocht en te smalle rijbanen op het kruispunt gedwongen de linkerweghelft op te komen, wat onjuist is. Hij is van mening, dat het niet alleen trottoiraanleg moet zijn, maar een zodanige bochtenverruiming en afron ding, dat men verkeerstechnisch meer ver antwoord is. De voorzitter wil bij uitvoering van dit plan graag zoveel mogelijk rekening met deze opmerking houden. De heer Griep vindt dat men op het eind van de Vest een te smal trottoir heeft, omdat er de bomen staan, die hij overigens niet graag wil missen. Daar kunnen er wel een paar tegels bij. Alle leden waren overigens bereid om het b en w voorstel te steunen en voornoemde trottoir uitbreiding tot stand te brengen. RONDVRAAG De heer M. A. J. van der Linde (PVDA) informeerde hoe het ter plaatse staat met de kolentoeslag bejaarden. De voorziter ant woordde dat hierover ook al vragen zijn ingekomen en dat de raad op korte termijn daarvan op de hoogte wordt gebracht. Hij kan wel vast meedelen ,dat het probleem hier niet speelt. De heer Broekhuis voert aan, dat binnen een half jaar de beslissing valt te verwachten, waar de tweede luchthaven komt. In dit verband wil hij er opnieuw de aandacht op vestigen, dat een eventuele vestiging rond Steenbergen niet geringe gevolgen heeft voor de streek. Belangrijk is dan ook, dat de gemeenten in deze regio tevoren hun be zwaren kunnen indienen bij de minister. Hij vindt daarom dat er door het college van b en w uit Tholen wel het initiatief geno men mag worden daarop de aandacht te vestigen van de andere gemeenten om zo gezamelijk aan de minister te vragen voor een eventuele beslissing te worden gehoord. Mevrouw Renes voegt er aan toe, dat het vooral Oud-Vossemeer en Poortvliet zou den zijn, die van de start- en aankomst hin der zouden kunnen ondervinden. De heer Broekhuis vreest dat aanleg daar van het recreatief klimaat van de streek on gunstig zal beinvloeden. De heer J. v. d. Heuvel (VVD) ziet hierin ook wel een taak voor het kanaal schap „De Eendracht". ZWEMBAD EN RIOOLZUIVERING De heer Broekhuis merkt op, dat er bij in woners twijfel aanwezig is, dat zwembad plannen en gelden het meer urgente van de realisering zuiveringsinstallatie zouden kun nen vertragen. Heeft dat werkelijk invloed. De voorzitter kan spreker en de burgerij geruststellen. Natuurlijk kan men als ge meentebestuur zeggen, nu eerst de zuiverings installatie en de rest wijzen we af. Maar dat zou weinig baten. De toegezegde zwembadsubsidie is een aparte zaak en die gelden kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het een staat volkomen los van het ander. Laten we het zwembad plan los, dan brengt ons dat de rioolzuive ring geen stap dichterbij, alleen komt dan de toegezegde subsidie zwembad te vervallen. Overigens kon de voorzitter meedelen, dat men weer een stapje verder komt met de rioolzuivering, daar binnenkort het ontwerp plan met g.s. wordt besproken, een onder houd waarvan de raad nadien op de hoogte zal worden gebracht. SNEL GROND AANKOPEN De heer Rossen brak een lans voor snelle uitvoering van plan Dalempolder II. In de gemeente is dit plan, zo is trouwens ook wel gebleken in de laatst gehouden verga dering van de agrarische commissie, een vaag begrip. En toch zit er voor Tholen volop toekomstmuziek in de realisering daar van. Zal bij een miljoen Nederlanders de mond niet openvallen en het water er in komen, te weten, dat hier 400 vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden met voor en achtertuin, met volop groen en bos. Het is werkelijk zaak zo spoedig mogelijk de gewenste grond in eigendom te krijgen, wil Tholen in 1971 niet zonder bouwgrond ko men te zitten. Andere gemeenten zitten er op te wachten met wel de nodige bouwgrond. Het gaat bij dit plan om 17 hectare, om 400 eensgezinswoningen, om 6.5 hectare bos en groenstroken, om 6.6 hectare bebouwing. Een plan dat waard is zo snel mogelijk te worden gerealiseerd, vond dhr. Rossem. De voorzitter verklaarde het daarmee volkomen eens te zijn. Planologisch en juri disch ligt het plan klaar en gaat door naar Middelburg. Besprekingen over de grond aankoop zijn gaande. Wellicht kan in janu ari het bebouwingsvoorstel in de raad komen. Een laatste vraag kwam van dhr. Quist. Hij hoort thans plezierige sinterklaasliedjes vanaf het carillon, maar zou graag zien, dat men per 1 januari het Zeeuws volkslied elk uur kon horen. „Betekent zulks, dat de mensen in uniform ook elk uur in de houding moeten springen, informeerde mevrouw Renes, wat vrouwelijk ondeugend. De voorzitter kon ook nu weer geruststellen. Carillonklanken vereisen geen officiële groet, waarom gevraagd kan worden per 1 januari het Zeeuws volkslied op de band te zetten. Een echte politicus, die C.H.U.-er Quist Hij wenst de afgang van Tholens zelfstan digheid muzikaal op te luisteren met het „Van d'EE tot Hontenisse, van Hulst tot aan Cadzand." En niet minder met de klan ken van „Waar eens d'aloude Eendracht stroomtDat wordt een weemoedig afscheid GEZONDE STOKVIS VERDELING. IN THOLEN TROUWEN EN IN DE SMALSTAD MAAR DAT IS DAN OOK THOLEN DE BABY REGISTREREN. ADVIES VAN B EN W 'S EN CONCLUSIE VAN DESKUN DIGENRAPPORT. HET ZEEUWS AFSCHEIDS LIED OP THOLENS CARILLON. DANK ZIJ HERINDELING KAN SCHERPENISSE NIET MEER DIEPER IN DE SCHULD KOMEN. VERENIGINGEN! DE SUBSIDIES VAN UW GEMEENTE ZIJN BEVROREN. DE BELANGRIJKE LIEVENSBERG- UITBREIDING. TROKKEN VAN LEER* EN OOK GUNSTIGE COMPETITIE-UITSLAGEN. WINKELWEKEN DRAAIEN OF GAAN VAN START. Goede raad kan men in de wereld heel wat gemakkelijker tegenko men dan troost. DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHTTIEN PAGINA'S. De leden van de provinciale staten van Zeeland voor de Anti Revolutionaire Partij brengen vandaag een werkbezoek aan het eiland Tholen. Met de verschillende ge meentebesturen willen zij over plaatselijke en regionale zaken spreken. Na afloop houdt men om ongeveer 5 uur een persconferentie in hotel Hof van Holland in Tholen. van Tholens zelfstandigheid. Passend bij de CHU want mogelijk zou dhr. v. d. Heuvel vezocht hebben als Tholens afscheid een popplaatje te creeëren. Maar nu zijn we ongemerkt aan het commentariëren en dat past een verslaggever niet, zeker niet, wan neer nog een begrotingsvergadering als af sluiting van het parlementaire gemeentejaar te wachten staat. Het laatste Thoolse parlementaire... nog maar een half jaar. Al is het dan maar voor een half jaar, ook in 1971 kan de ge meente Scherpenisse geen grote financiële sprongen maken. Inte gendeel, op de begroting voor 1971 die dinsdagmiddag aan de ge meenteraad werd aangeboden is er maar een post onvoorziene uit gaven van 5.560,84, terwijl er in het geheel geen nieuwe kapitaals uitgaven op het programma staan. Het tekort van de gewone dienst is 34.000,het nadelige saldo van de kapitaaldienst 210.557,41. Burgemeester D. C. Bouwense zei dat deze begroting moet wor den gezien in het licht van de gemeentelijke herindeling op 1 juli volgend jaar. „Dit houdt in, dat zij dient om de zaken lopende te houden, doch dat geen nieuwe kapitaalsuitgaven zijn opgenomen, waarvan de lasten op de gewone dienst zouden druk ken. Niettemin bedraagt het tekort op de gewone dienst toch nog f 34.000,-. Indien de gemeentelijke zelfstandigheid gehandhaafd gebleven zou zijn, zouden de meest urgente kapitaalsuitgaven wij denken aan de stratenreconstructie en de rioleringen - zijn bijgevoegd. In de gegeven omstandig heden achten wij het echter beter in de eerstkomende maanden een nota op te ma ken van die zaken, die de aandacht dienen te hebben van het nieuwe Thoolse gemeen tebestuur. De belasting- en retributietarieven zijn niet gewijzigd", aldus de burgemeester. De cijfers van de gewone dienst van de begroting 1971 zijn: Inkomsten T ekort Uitgaven Onvoorzien f 1.034.194,59 34.000,00 1.062.633,75 5.560,84 Bij de kapitaalsdienst was er door f 2.073. 444,54 uitgaven en f 1.862.887,13 inkomsten een nadelig saldo van f 210.557,41. De begroting van het gemeentelijk wo ningbedrijf voor 1971 leverden geen bijzon derheden op. De raadsleden M. Dijke (S GP), L. A. M. Elenbaas (WD), P. A. Kievit (CHU) en A. Schipper (PVDA) werden in de commissie van onderzoek be noemd die de begroting 1971 nader zullen bekijken. Eerst zag het er naar uit dat de Thoolse gemeenten voor 1971 geen eigen begroting meer hoefden te maken, maar door het uit stel van de herindeling van 1 januari naar 1 juli a.s. dienen de 7 gemeenten voor een half jaar nog een eigen jaarstuk te maken. STRUCTUURPLAN Een nagekomen punt was het voorstel van b en w van Scherpenisse om het maken van een structuurplan voor het gehele eiland Tholen te bevorderen. Op de laatste vergade ring van burgemeester en wethouders van de zeven Thoolse gemeenten (die i.v.m. de her indeling nu worden gehouden) deed wethou der C. Boender (SGP) uit Tholen een sug gestie in deze richting. Nu is er een achterstand in bestemmings plannen waardoor het eisenprogramma niet steeds tot zijn recht komt. De nieuwe ge meente groot Tholen zal na de herindeling dermate belast zijn, dat men geen tijd heeft voor het maken van een structuurplan. Daar. om wordt het beter gevonden de bestaande secretarieën in te schakelen. Een struktuur- plan is wenselijke omdat het provinciaal be stuur van Zeeland het streekplan Oost-

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1