Dankdag ZATERDAG EEN HONDERDJARIGE IN SINT-PHILIPSLAND immmmmmm mÊÈÊÊÈÈÊF MÈÊÊÊÊmÈÊm Janna Verwijs denkt op de 22ste van de maand altijd om haar A OTV. Zestienjarige Smerdiekse scholier gedood Oud-dijkgraaf Geuze uit Poortvliet overleden Deze week Geslaagd voor machinebediende houtindustrie Coöperaties overwegen nauwere samenwerking lll|i Frontale botsing bromfietser-auto Leven aan streek toegewijd AANSLUITENDE BUSDIENST ZIEKENHUIS „LIEVENSBERG" WORDT BETER 12 november 1970 26ste jaargang no. 51 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waar in opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annalan d - Telefoon 01665 - 375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,BTW - Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. Er zijn dagen, die niet meer het nationale aspect halen, laat staan nog van internationale invloed zijn. Daartoe behoren de in onze streek nog wel te houden bid- en dankda gen. Ze worden op verschillende wijze gehouden. Als een vrije dag, waarin kan worden gedaan wat al zo lang de bedoeling was. Als een goede gelegenheid om het al te vaak uitgestelde familiebezoek te realise ren. Als een dag om het al te lang uitgestelde klussie op te knappen. Als een dag zoals de vorige en de volgende. Oók nog wel als een dankdag. Het is geen door de mens gemaak te dag, want er is geen mens, die één dag maakt, noch kan maken. In feite dus een doodgewone menselijke in stelling. Tegenwoordig zeer beperkt. Trouwens de derde woensdag is ei genlijk niet de juiste dankdag, maar ook dat doet er niet zo veel toe. Al gemeen gebruik was immers de eer ste woensdag als de dankdag aan te merken. Dat hiervan met name onze streek afwijkt komt door heel menselijke, maar wel begrijpelijke overwegingen, een eigenlijk voor de hand liggend overleg tussen de ver schillende, te veel verschillende ker kelijke groeperingen. Maar dit laat ste onderwerp zou bijkans een aparte dankdag vergen. Dat onze streek al enkele jaren de derde november woensdag als dank dag heeft aangewezen doet niets af aan de vrijheid daarvan nog wel of niet profijt te willen trekken. Maar dat profijt trekken ligt dan in het zuiver menselijke vlak. Toe gegeven, die dankdag kreeg z'n in vloed door religieuse, door kerke lijke suggesties, misschien hier en daar zelfs door kerkelijke dictatuur. Daarom ook méér invloed in die ge bieden, waar men zich veel meer afhankelijk wist van buitenmense lijke krachten: de vissers, de boeren. De industrialisatie, de vermaterali- sering heeft er behoorlijk afbreuk aan gedaan. Dat kon alleen maar, omdat het een menselijke instelling was en is, want aan een Goddelijk bevel ontkomt men nooit. Het wil niet zeggen, dat echt dankdag gehouden, ook het opvol gen is van kerkelijk gezag. Maar te vaak wordt toch verge ten, dat er vooral een middellijke weg is. Een middellijke weg tot dank. Die geopend te houden kan niemand afkeuren. En dat middel wordt door de on derscheidende kerken ook in onze streek nog te baat genomen. Anno 1970 schrijft men liever: de middel lijke vrijheid. Maar zo'n gebonden vrijheid kan zieleheil betekenen. En zieleheil is dankenswaardiger dan zoveel andere materiële levenszaken. In feite dankenswaardiger dan al het andere. Niemand kan dwang uit oefenen dat te beseffen. Tussen de besturen en de directies van de bij CEBECO aangesloten coöperateve land- bouwverenigingen in Zuid West Nederland zijn besprekingen gaande over een nauwere samenwerking. Een commissie uit de betreffende coöpe raties, die zich heeft beziggehouden met het bestuderen van de mogelijke gevolgen van een dergelijke samenwerking, heeft hierom trent een positief rapport uitgebracht. De bedoelde studiecommissie meent, dat alleen door een vergaande zakelijke samenwerking belangrijke voordelen te bereiken zullen zijn ten gunste van de aangesloten boeren en tuinders. Ook acht zij deze samenwerking gewenst voor het kunnen realiseren van een groter marktaandeel en voor het vinden van een goede aansluiting bij de nieuwe CEBECO-structuur. ÊfSlI fill I ■mmMÊÊm 'Ik heb niet te klagen' zegt de krasse Janna Verwijs uit de Del- densestraat 6 in Sint-Philipsland, die zaterdag 14 november a.s. 100 jaar hoopt te worden. Het betekent voor mevrouw J. den Braber - Verwijs en haar familie een dag van bijzonder herdenken in dit haastige en snel voorbij gaande leven. Zeker als men bedenkt dat de jarige na jarenlang hard zwoegen op het land nog goed ge zond is en de binnenkant van een ziekenhuis voor haar volledig on bekend is. 'Ze heeft alles nog zoals ze geboren is. Hoofdpijn kent ze niet' vertellen haar twee zoons, de 76-jarige Abraham en de 70- jarige Jacobus den Braber. Op 1,4 november 1870 werd Janna Ver wijs aan de Voorstraat te Sint Philipsland geboren op de plaats waar nu de heer C, Neele woont. Haar vader en moeder hadden 9 kinderen van wie behalve de jarige alleen haar 83- jarige broer M. Verwijs nog in leven is. Toen ze elf jaar was, moest ze bij meester Verhage van de lagere school af om op het land te werken, wat de weduwe Den Bra ber tot haar vijftigste jaar deed. Eerst bij de boerderij Nicke van de familie Van Strien in Anna Jacobapolder waar ze steeds naar toe liep, zoals vroeger altijd de gewoonte „PEEëN BOTTE" Na haar trouwdag ging ze samen met haar man naar Bouwlust van de familie Van Dijke aan de Zuiddijk, waar ze heel wat gemeten tarwe en gerst met de sikkel sneed en „peeën botte". Van de ochtend tot de avond was het hard werken op het land. Ook, toen de twee zoons Abraham en Jaco bus geboren waren. Toen de jongens nog klein waren en na schooltijd, werden ze bij een oppas gebracht, Bram moest later aard appels schillen en eten koken, zodat vader en moeder 's avonds na het werk op het land direct aan de maaltijd konden beginnen. PHILIPLANDSE KLEDERDRACHT Het gezinnetje Den Braber-Verwijs woonde jarenlang aan de Zuiddijk. Op 6 november 1939 werd mevrouw J. den Braber-Verwijs weduwe, toen haar man Maarten den Braber overleed. Tijdens de februariramp van 1953 werd haar huisje geheel weggeslagen. Zelf evacueerde ze naar Roosendaal en ook nog een weekje naar Rotterdam. Na de ramp woonde ze tot 1962 samen met haar zuster aan de Oostdijk. Toen die overleed kwam ze bij haar oudste zoon Bram en zijn vrouw aan de Deldensestraat 6 inwonen. Daar is ze nu nog te vinden in haar stoel, vlakbij het raam. Met haar 2 zoons, 8 klein, en 9 achterkleinkinderen hoopt ze hier za terdag haar honderdste verjaardag te vieren. Ze is met haar lange rok nog steeds in de mode, terwijl ze bovendien een gehaakte mutsje draagt. Samen met de 89-jarige Janna Noorthoek is ze de enige die de Philiplandse klederdracht nog draagt. KRANTEN EN BOEKEN 's Morgens is ze meestal voor acht uur al uit bed en tegen tienen vraagt ze altijd on geduldig waar de krant blijft, die ze onder het genot van een kopje koffie, een sinter klaasje en een fijn snoepje met graagte leest. Haar belangstelling gaat het meest uit naar de sensationele berichten zoals inbraken, roofovervallen, ongelukken enz. Janna Verwijs laat het dan dikwijls ook niet zonder commentaar als ze iets leest wat haar niet bevalt. Zo kan ze maar niet begrij pen dat kinderen thuis bijvoorbeeld in een teil met warm water vallen, van iets ver- keers eten of in een bedje stikken. „Allemaal eigen schuld. Wij waren thuis met z'n elven, en daar ge beurde nooit zo iets" zegt de bijna honderd jarige. Hoewel ze door haar ene oog niet veel meer kan zien, brengt ze met haar kran ten en christelijke boeken heel wat uurtjes door. Ze is ook een beetje hardhorend, maar in een direct gesprek met haar kan ze alles goed volgen. De datum op de kranten houdt ze goed in de gaten, want op de 22ste van elke maand zal ze haar oudste zoon er ze ker aan herinneren dat hij voor haar om A.O.W. moet. Bram vergeet het nog wel eens, maar zijn moeder stuurt hem er gewoon om. KOSTELIJK SLAPEN Dit jaar is mevrouw Den Braber-Verwijs niet naar buiten geweest, hoewel ze in huis nog goed loopt, al is het dan een beetje gebogen. De zestienjarige Emile Roos uit Sint-Maartensdijk is vrijdag morgen het slachtoffer geworden van een ernstig verkeersongeluk in Poortvliet. Hij was per bromfiets op weg naar de gemeentelijke mavoschool in Tholen, toen hij om ongeveer tien over acht de bebouwde kom van Poortvliet naderde. Het fietspad houdt daar op en de bromfiet ser moest op het einde van dit rijwielpad de weg (Stoofstraat) op. Daar naderden hem tegemoet komende twee auto's voor de rich ting Scherpenisse: een bestelauto bestuurd door Van B. uit Halste ren en daarachter een personenauto met twee inzittenden, bestuurd door J. B. uit Tholen. Deze laatste haalde de bestelauto in toen Emile Roos met zijn bromfiets van het fietspad de weg op kwam. Door de snelheid kon de jonge scholier bij de manoeuvre van het fietspad op de weg niet direct helemaal rechts houden, terwijl het grootste deel van het voor hem rechter weggedeelte werd ingeno men door de inhalende personenauto. J. B. probeerde de bromfiet ser nog te ontwijken, waarbij hij de bestelauto raakte, maar tever geefs. Frontaal botste de auto tegen de zestienjarige bromfietser Emile Roos, die vrijwel op slag dood was. Dokter Kugel uit Poort vliet was snel ter plaatse. J. B, uit Tholen liep een shock op, terwijl zijn auto vrij zwaar werd beschadigd. De bestelauto raakte in de sloot. Het ongeluk gebeurde 8 a 9 meter binnen de bebouwde kom van Poortvliet. De verslagenheid op de gemeentelijke mavoschool in Tholen, waar Emile Roos in de vierde klas zat, was groot. Men ging niet meer naar het schoolconcert dat voor die morgen op het programma stond, terwijl van verder les geven ook niets meer kwam. Alle leerlingen gingen naar huis. Dinsdag heeft een bus met mavoleerlingen de crematie van het jeugdige verkeersslachtoffer in Rotterdam bijgewoond. Dit weer zo ernstig ongeval bracht verslagenheid in onze streek. Emile is de zoon van de bekende Smerdiekse Natuurkundige- industrieel M.C.I. Vooral op de Thoolse gemeentelijke mavoschool was er door dit gebeuren grote droefheid. Toen haar zoon vorig jaar nog varkens had, ging ze daar wel eens bij kijken, maar dat is nu voorbij. „Wat moet ik nou buiten nog zien", vindt de oudste inwoonster van Sint Philipsland. Ze doet nog veel dingen alleen en slaapt kostelijk. „Als een os", voegt ze er veelzeggend aan toe. „Nee, ik heb niet te klagen" meent Janna den Braber-Verwijs die a.s. zaterdag honderd jaar hoopt te worden. Wij wensen haar na mens de EENDRACHTBODE-lezers een goede verjaardag toe. Een eeuw oud, dat is niet mis! Na een kortstondige ziekte is op 82-jarige leeftijd in het ziekenhuis te Roosendaal over leden E. C. W. A. Geuze, oud-dijkgraaf van het voormalig waterschap te Poortvliet, Rid der in de Orde van Oranje Nassau. Met de voormalige dijkgraaf van het even eens voormalige Poortvlietse waterschap is een streekbewoner heengegaan, die vele ja ren onze gemeenschap in verschillende func ties heeft gediend en zich daarbij steeds een vriendelijk, meelevtend mens betoonde, maar anderszijds zowel in eigen bedrijf als op or ganisatorisch gebied de eigentijdse eisen be greep en daarop menigmaal reeds vooruit was. Dit laatste bleek bijvoorbeeld nog eens, toen hij al op hoge leeftijd op aanzoek nog bereid bleek zitting te nemen in de commissie welke de samenvoeging van de waterschap pen op Tholen moest voorbereiden, ondanks het feit, dat hij zelf 39 jaar lang dijkgraaf van het Poortvlietse waterschap was ge weest en dus zeer gehecht was aan de plaat selijke organisatie. Hij voorzag echter dui delijk de noodzaak van een meer samengaan en werd vice-voorzitter van deze commissie, waar van de bekende oud-gedeputeerde C. Philipse voorzitter was. Na het totstandkomen van de concen tratie zette hij achter zijn waterschapsfunctie een punt en werd in 1959 - het jaar van de waterschapsconcentratie - koninklijk onder scheiden door de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. LANDBOUW Het was niet de enige functie, waarvoor hij zich naast zijn werk op de Zandhoeve had ingezet. Zo was hij ook lid van de dijkraad der calamiteuze polder Scherpenisse en vele jaren bestuurslid van de plaatselijke landbouwverenigiing „Ons Voordeel", waar hij na zijn aftreden tot erelid werd benoemd. Er was meer. Voorzitter van de melkfede- ratie eiland Tholen, bestuurslid van de huur adviescommissie Zeeland, van de beplan tingscommissie, lid van de Raad van Toe zicht van de Nutsspaarbank te Tholen en regent van de bejaardenstichting ,Ten An ker'. In het Thoolse bejaardentehuis bracht de heer Geuze de laatste maanden van zijn leven door, nadat hij in zijn geboorteplaats ook vele jaren kerkvoogd der Ned Hervorm, de kerk is geweest. Een inwoner van Poortvliet, een streekbe woner, die vooral als mens iets voor zijn plaatsgenoten en mede-streekbewoners heeft betekend, een dijkgraaf, die ook de moei lijke rampperiode beleefde, waarin veel werd gevergd, maar weinig waardering werd be toond, misschien juist wel door de belange loze inspanning. Nadat zijn enige zoon, ir M. A. Geuze het werk op de Zandhoeve overnam, trok hij zich wat terug ,maar fungeerde nog heel wat dagen als reserve, vooral in de tijd dat ir Geuze lid was van de Eerste Kamer en nog zoveel andere functies had. Met grote waardering voor datgene wat wijlen E. C. W. A. Geuze op Tholen deed, mag op dit moment nog eens vol dankbaar heid aan deze medestreekbewoner worden herinnerd, die maandag in zijn geboorteplaats is begraven. Het was geen uitzondering, wanneer men ziekenbezoek wenste te brengen in „Lie- vensberg" vanuit bijvoorbeeld Stavenisse of Sint Annaland, dat men om 5 uur in de na middag de bus moest instappen en voor het uur ziekenhuis pas vier uren later weer in de woonplaats uitstapte. Sinds de bezoekuren voor de middag met een kwartier zijn vervroegd naar kwart voor twee en 's avonds een kwart uur later naar 18.45 ontstond al een zodanige verbetering, dat men althans vanuit Sint Annaland 's- avonds niet langer dan 3 uur onderweg was. Met ingang van maandag kan daarin mo gelijk nog enige verbetering komen, nu er ook een wijziging kwam in de Bergse stads busdiensten van de ondernemer Marinussen. Het is altijd wel een hele uitkienerij, om ten eerste het wachten bij het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken en tegelijkertijd ook rekening te houden met vertrek van de regionale busondernemingen en de trein. Voor wat het „Lievensberg" bezoek be treft heeft nu de ondernemer echter wel alles gedaan wat mogelijk is. Niet alleen vanwege een voor en na de bezoekuren rechtstreekse verbinding naar het ziekenhuis en terug naar het station-bushaltes, maar ook een nog hogere frequentie. De bezoekers voor het ziekenhuis krijgen vier maal per uur een rechtstreekse verbinding heen en terug. Vanaf het station zal een bus naar het ziekenhuis rijden op het hele uur, op het halve uur om kwart voor het uur en tien over het uur. DANKDAG. VASTE VERBINDING (DAM) THOLEN - SINT-PHILIPS LAND SPOEDIG AANBESTEDEN. SCHOLIER IN HET VERKEER GEDOOD. HONDERDJARIGE IN SINT-PHILIPSLAND. LIEVENSBERG'S POLI- KLINIEKBOUW HOOGSTE PUNT. LIEVENBERGS BUS, DIENSTEN VERBETERD. MORGEN NIEUWE POORTVLIETSE RAIFFEISENBANK. TURNPEIL-DRAAGVLAK VERBREED. POORTVLIETSE OUD-DIJKGRAAF GEUZE OVERLEDEN. SMERDIEK HIELD GOOD LUCKSE TOUWTJES STRAK. JAN OVEREENKAMIN MENSELIJKE DANKDAG RIJKDOM. Een chef is iemand die altijd te laat komt, behalve als je zelf te laat bent. DIT NUMMER BESTAAT UIT ZESTIEN PAGINA'S. Het abonnementsgeld Eendrachtbode zal per 1 januari met goedkeuring Economische Zaken 5,25 per half jaar bedragen. Voor de tweede achtereenvolgende maal is de cursus Machines bedienen Houtindu strie afgesloten op de Bruynzeel fabrieken te Bergen op Zoom, Op een informele bijeen komst, die op 27 oktober gehouden werd, zijn de diploma's aan de geslaagden uitge reikt. De opleiding die men binnen de Bruynzeel bedrijven, onder auspieeën van het leerling stelsel Stichting Hout, gedurende drie jaar heeft gevolgd, vond zijn bekroning in het af gelegde eindexamen. Dit bestond uit drie delen: het theoretisch examen afgenomen op 27 mei 1970 op de toenmalige technische school voor Bergen op Zoom en omstreken, het praktisch exa men basismachines vrijdag 23 oktober afge nomen op de scholengemeenschap De Lage Meren en het praktisch examen bedrijfsap- paratuur afgenomen op 24 oktober in de Bruynzeel Keukenfabriek. Tijdens de diplomauitreiking werden vele lovende woorden tot de vijf geslaagden ge sproken, o.a. door de heer Verhagen Hoofd consulent van de Stichting Hout en de heer Muller, voorzitter van de examencommissie die beiden geslaagde kandidaten prezen om hun succes bij deze vrij zware opleiding. PERSOONSVORMING De heer Tomesen directeur van de scholen gemeenschap De Lage Meren haakte in op de taak en verantwoordelijkheden die de .jongvolwassenen" t.o.v. hun jongere col lega's hebben gekregen inzake vorming en opleiding. De heer Verhoeven, hoofdconsulent van het Regionaal Orgaan van het Leerlingen wezen in West Brabant voegde aan zijn gelukwensen nog toe dat hij het zeer ver heugend vond dat ook de persoonsvorming in deze opleiding niet vergeten werd. Bij de geslaagden zijn uit onze streek: C. F. Stokkers te Tholen en H. v. Splunter te Scherpenisse. Na de prijsuitreiking, voor de beste candidaten .werden nog een aantal dia's betreffende hout en haar toepassingen vertoond. Van donderdag tot maandagmorgen ligt de Eendrachtbode binnen oog- bereik van duizenden gezinnen in de streek.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1