Iedereen aan bod Plaatselijk Nieuws Sint-Annaland streeft naar uitbreiding jachthaven Principebesluit kreeg 5 van de 7 stemmen Wordt doelstelling Wezen Armen geen geweld aangedaan? Garant voor tekort culturele avond in het Dorpshuis Kollektival 1970 Deze week THOLEN OUD-VOSSEMEER ST.-ANNALAND Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665 - 375 - Postgiro 12.44.07 - Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post 5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm -(- BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,BTW Verschijnt elke donderdagmiddag. - Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. Dc voltallige gemeenteraad van Sint-Annaland had dinsdag avond voor de toch bijna 20 punten tellende agenda nauwelijks meer nodig dan een stijf kwartiertje. Of de voorstellen waren zo goed voorbereid en dat waren ze of de voorzitter had met een herinnering aan de gevallen herin delingsbeslissing het vrij uitzichtloze van verder werken losge maakt, of het lag misschien aan beide oorzaken, in elk geval deed het geheel wat tam aan met nog slechts een enkel uitspringertje dat wat commentaar opleverde. Het is niet altijd te ver gegrepen, wanneer in onze uitgave ook eens aandacht wordt geschonken aan een landelijk aspect. Daartoe is gerede aanleiding, wanneer men kennis nam van de gedachte der staatscom missie Cals-Donner terzake van de kiesdrempel. Eenvoudig uitgelegd gaat het er eigenlijk om of het Ne derlandse volk de kleine partijtjes, de telkens weer optredende versnippe ring ook in de volksvertegenwoordi ging moet handhaven. Thans zijn het in de Tweede Kamer niet minder dan vijftien fracties. En degenen, die zo nu en dan eens een Kamerzitting bijwonen meerderen in ons gebied hebben die ervaring sinds de herin deling Tholen een (Kamer)feit werd, opgedaan weten, dat elk rege ringsvoorstel vanwege de veelheid der fracties heel wat tijd vergt, eer het er door komt, ook al staat in feite de uitslag al bij voorbaat vast. (De Thoolse pap was immers gestort). Maar wie tegelijkertijd beweert, dat vijftien fracties te veel is van het goede en daardoor een goed parle mentair functioneren belemmert, trapt een open deur in. Immers, wie wil tekort doen aan goede democra tie Dit aspect heeft deze week heel wat aandacht gekregen in de lande lijke- en regionale dagbladpers. Zoals bekend heeft de staatscom missie Cals-Donner erover gedacht het instellen van een kiesdrempel voor te stellen, maar een meerder heid voelt daar niet voor. Een an dere commissie, de groep Steenkamp gaf een drempel aan van vijf zetels. Later is men van vijf tot drie terug gevallen. Aanvaarding van het (KVP) ont werp zou het aantal fracties in de Tweede Kamer mogelijk nagenoeg halveren. Het is als met een herindeling van gemeenten. Natuurlijk zijn er voor delen. Denk alleen maar aan de sprekerstijd, vaak een 'wassen neus'. Is dat juist op Tholen niet de erva ring in de laatste maanden. En toch is er het gevoel, dat die boeiende verscheidenheid een bloe iende zaak is. Een bloeiende demo cratie. Al lijkt het soms op een bloe dende democratie. Misschien is het alles terug te brengen tot het woordje sentiment. En moet in deze tijd alleen rekening worden gehouden met nuchtere za kelijkheid. Ontvlucht men om dit laatste zoveel de grote stad? Ten einde althans in het weekend tot het mens-zijn terug te keren. Misschien gaat zo'n vergelijking mank. Maar toch kan ook het men selijke in de democratie niet te ge ring worden geacht. Een fusiepro bleem, waarvoor de oplossing niet zo gemakkelijk voor de hand ligt. Ons gevoel wil nog maar liever iedereen aan bod laten komen. Zelfs al gaat dit menigmaal te ver. „Er is heel wat gebeurd sinds onze ver gadering van 1 september" zo concludeerde burgemeester W. Baas in zijn openingswoord en u was er bijna allemaal zelf bij toen de Eerste Kamer tot herindeling van het ei land Tholen en daardoor per 1 juli 1971 een eind zal maken aan de zelfstandige ge meente Sint Annaland. Het valt niet te ver wachten, dat er nog zo veel raadsverga deringen zullen komen, zo meende de voor zitter, die hiermee de leden al enigermate op het komend „pensioen" voorbereidde. Er was bij de ingekomen stukken onder meer een goedkeuring door gedeputeerde staten van het raadsbesluit tot verbouw van het badhuis tot bibliotheekruimte, terwijl ook kwijtschelding van de lening aan de speel tuin geen provinciale bedenkingen ontmoette. De Anna van Bourgondiëstraat kan nu naar de Hoenderweg worden doorgetrokken want tot en met in Middelburg zit ook dit raadsbesluit rond. SUBSIDIE SOLO-TONEELAVOND Het advies van b en w op een verzoek van de Stichting Cultuurspreiding Zeeland om subsidie te willen verlenen in het eventueel nadelig saldo van een in het Dorpshuis te houden solo-toneelavond, ontmoette geen be zwaar. Wel bleek er bij dit ingekomen stuk even een communicatie-stoornis te zijn, zij het dan slechts aan één kant van de lijn. SGP-er J. A. den Engelsman citeerde een bericht over een ZVU avond in onze uit gave van vorige week en vroeg zich af of de raad niet meer te horen krijgt, wanneer er een subsidie-aanvrage komt. De voor zitter wees er op, hoe het juist daarom onder punt 20 van de ingekomen stukken staat. Waarom eigenlijk geen apart voorstel hiervan, informeerde dhr. Den Engelsman, die het waarschijnlijk toch niet helemaal duidelijk was, waarom het precies was te doen en of hij wel competent was hiertegen al dan niet zijn stem te verheffen. De voorzitter wees er op hoe dit advies van b en w een uitvloeisel is van de in een vorige vergadering aangenomen subsidieverorde ning. Het wordt dus wel in het openbaar gebracht. In het midden latend of het daardoor voor iedereen duidelijk werd, bleek het advies van b en w toch algemene instemming te krijgen want men liet het er zo maar bij. De benodigde grondaankoopjes in de Nieuw- straat voor reconstructie daarvan had even eens de goedkeuring gekregen van gedepu teerde staten. Een 35 m2 grond was nog nodig aan de Hoenderweg van mevr. A. J. van Ast-den Haan om de Anna van Bourgondiëstraat goed te kunnen ontsluiten, terwijl ook een tweetal vruchtbomen en wat bessenstruiken nog uit die buurt moeten verdwijnen. Nie mand van de raadsleden had er bezwaar tegen. Er werd in het bestemmingsplan achter de molen een dikke 60 aren grond gekocht van het Wezen Armbestuur voor f 3,- per DE JACHTHAVEN Zoals reeds gemeld is het college van ge deputeerde staten bereid de uitbreiding van de bestaande jachthaven ter subsidiëring voor te dragen. Er is overleg geweest met provinciale waterstaat, die een schetsplan maakte voor uitbreiding met 62 ligplaatsen, zodat het to taal op 199 komt. Overleg was er eveneens met de water sportvereniging en de Cavetho. B en w vragen thans een principe-besluit van de raad om de jachthaven uit te brei den, waarna men later de financiële conse quenties daarvan kan voorleggen en alsdan nogmaals kan overwegen wat te doen. De heer A. Kurvink (SGP) wees er op, hoe in feite" de bestaande jachthaven reeds een zorgenkind is, gehoord en gelezen de snelle verzanding die er plaats vindt, waar door de diepgang in een paar jaar zelfs met een 60 tot 70 cm. verminderde. In 1968 werd voor uitbaggeren f 68.000,- neergeteld en wellicht zal het na twee jaar weer al zo'n bedrag vergen om het oude peil terug te halen. In een vergadering van de watersport vereniging werd zelfs gesuggereerd de huur niet te betalen omdat het gehuurde niet meer aan normale eisen zou voldoen. Het ziet er dus wel naar uit, dat uitbag geren opnieuw noodzakelijk is. Om die financiële redenen, maar ook van wege principiële bezwaren stem ik - en wel licht onze gehele fractie - niet voor de uit breiding jachthaven aldus dhr. Kurvink. De voorzitter antwoordt dat dhr. Kurvink gelijk heeft inzake zijn opmerking verzan ding haven. Uitbaggeren is echter ook zon der die uitbreiding nodig namelijk voor de beroepshaven, dus o.a. voor de Cavetho. Echter, wat de gemeente er ook voor de watersportvereniging aan ten koste legt, moet er op een of andere wijze weer uit komen. Aangezien deze verzanding ons inziens zeer duidelijk een gevolg is van de Deltawerken (afsluiting Volkerak en andere ebstroom) wordt voor schadevergoeding bij het Rijk aangeklopt. Op een uitsluitsel daarvan is echter niet te wachten, want de haven kan niet verder verzanden. Dan wordt de schade nogal groter. De voorzitter meent echter uit het betoog van dhr Kurvink te kunnen con cluderen, dat hij op principiële gronden tegen het voorstel tot uitbreiding is. En dat blijkt inderdaad het geval te zijn. De heer Kurvink informeert hierna nog cf er toch wel voldoende ruimte voor de beroepsvaart zal overblijven na uitbreiding In de week van 16 tot 22 november a.s. zal in heel Nederland de collecte van het Nationaal Jeugdfonds worden gehouden. Het belang van dit Kollektival '70 wordt ver groot omdat 50 procent van de opbrengst direct aan het plaatselijke jeugd- en jon gerenwerk ten goede komt. De actie die on der het motto „Wij staan op het spel" wordt gevoerd en gesteund door radio en televisie. De PTT heeft een speciaal poststempel ont worpen. Het bestuur van het Nationaal Jeugfonds wordt gevormd door vertegenwoordigers van de volgende drie participanten: Nederlandse Jeugdgemeenschap (NJG), Samenwerkende 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. A. Kugel, Poortvliet tel. 01662-400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse Dokter van der Eist Stavenisse tel 01663 - 400. DIENST WIJKVERPLEGING WEEKEND-DIENST 7 en 8 november Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: Zr. Slager Poortvliet Telefoon 01662-404 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. Zr. Rietdijk - Sint Annaland Telefoon 01665-431 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. van die jachthaven, terwijl zijn collega Den Engelsman er aan toevoegt dat het moeilijk manoeuvreren is, wanneer grote schepen de haven inkomen en moeten omzwaaien. De voorzitter antwoordt hierop nog, dat alles in overleg met de hierbij betrokken in stanties is gebeurd of nog zal gebeuren. De heren Kurvink en Den Engelsman ver klaren zich hierna tegen het voorstel, dat met de stem van de overige 5 raadsleden wordt aangenomen. WEZEN - ARMBESTUUR Aan de heer K. de Vos, onderwijzer aan de openbare basisschool wordt eervol ont slag verleend per 1 januari of zoveel eerder als mogelijk is. Die mogelijkheid werd in middels weer kleiner, nu een benoemde be dankte en de overblijvende sollicitanten al len nog hun eerste militaire plicht moeten vervullen. Er wordt nu aan vrijstelling voor een andere favoriet gewerkt. Door intensief gebruik zijn de huidige turn- matten in de gymzaal aan vervanging toe. Niemand heeft er bezwaar tegen daartoe f 960,- op de kapitaalsdienst te noteren. In tegenstelling tot menige andere soort gelijke sociale instelling in andere gemeen ten, behield bij besluit van de raad dd. 19 februari 1965 het Wezen Armbestuur zijn zelfstandigheid. Wel werd toen door het ge meentebestuur reeds de aandacht gevestigd op een toekomstige gewenste aanpassing. Een nieuwe verordening werd aan genoemd bestuur voorgelegd en geaccepteerd B en w stellen de raad nu voor deze verordening vast te stellen. De heer Kurvink informeert of door die wijzigingen toch geen geweld wordt aan gedaan of in strijd is met de oorspronkelijke doelstelling, zoals in de statuten aangegeven De voorzitter antwoordt ontkennend en raadslid M. Ph. van der Weele (gem. be lang) onderschrijft dit nog eens als een der regenten van het Wezen Armbestuur. In dit college worden herkozen de heren L. I. Goedegebuure en J. A. Kaashoek. Ze krijgen alle stemmen van de zeven raadsleden. Het maximum bedrag in rekening courant wordt bepaald op f 300.000,-. Alle leden willen adhesie betuigen aan het verzoek van het gemeentebestuur van Sint Maartensdijk, te richten aan de minister van Economische Zaken, om de kernfacili teiten voor deze gemeente te willen hand haven. De lezers zal de ministeriële beslissing terzake wel kennen, geldig voor geheel Zee land. Als lid van het algemeen bestuur der schoolartsendienst wordt burgemeester W. Baas herbenoemd en als zijn plaatsvervanger wethouder A. J. Scherpenisse. Niemand had schriftelijke vragen inge diend, zodat deze raadskous in korte tijd was afgebreid. Landelijke Centrale Organen voor wijk-, buurt- clubhuiswerk (SALCO) en de Ne derlandse Bond voor Sociaal Cultureel Vor mingswerk (NBV). In het comité van aan beveling zitten o.a. monseigneur drs. J. W. M. Bluyssen, bisschop van Den Bosch, de heer W. Bruynzeel .voorzitter van de Raad van Nederlandse werkgeversverbonden, de heer A. H. Kloos, voorzitter van het NVV, dr. P. G. Kunst, voorzitter van de Raad van Kerken en praeses van de generale synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, mr. M. G. Rood, algemene voorzitter van het Humanistisch Verbond, commissioner K. Westergaard, commandant van het Leger der Heils en ds. J. A. G. van Zanten, praeses van de generale synode der Nederlands Hervormde Kerk. week van 1 tot en met 14 november Zondag 10.35 23.25 Maandag 12.00 Dinsdag 0.40 12.56 Woensdag 1.35 14.00 Donderdag 2.26 14.45 Vrijdag 3.15 15.30 Zaterdag 4.00 16.16 Volle Maan 13 november SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 9 nov. a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. BILJARTEN De uitslagen van biljartvereniging De Kroon luiden: J. van Westen - S. de Korte 2-0 C. Gebraad - A. Hage 0-2 C. Overbeeke - S. de Graaff 0-2 D. v. Zanten - J. Schot 1-1 H. Roukema - C. Overbeeke 0-2 A. Hage - H. Roukema 2-0 A. Geuze - J. v. Westen 2-0 M. Braai - H. Roukema 2-0 H. Roukema - C. Quist 2-0 C. Gebraad - D. v. Zanten 0-2 AUTO ONDER VRACHTWAGEN Op de Postweg is dinsdagmorgen om 7 uur een personenauto onder een oplegger van een vrachtwagen geschoven, waarbij wonder wel niemand ernstige verwondingen opliep. De auto werd totaal vernield. K. C. R. uit Sint Annaland kreeg op weg naar Tholen in de gaten dat de achter verlichting van zijn truck met oplegger niet brandde. Hij stopte om het te bekijken, toen een achterop komende auto met 3 inzittenden, bestuurd door T. C. v. d. M. uit Scherpe nisse, de onverlichte vrachtwagen niet tij dig zag en onder de oplegger schoof. Zij liepen slechts lichte verwondingen op. CONCERTEN De ZVU organiseert morgenmiddag en -avond een concert van het instrumentaal trio Musica da Camera, o.l.v. Ton Koopman. De leider speelt clavecimbel. Ku Ebbinga barokhobo en Jaap ter Linden cello. Het programma voor het concert in de hal van het stadhuis, dat om 8 uur begint, omvat sonates van Legrenzi, Frescobaldi, Telemann, Corelli, De Fresch, Bach en Quantz. 's Middags is er in de landbouwhuishoud- school De Oesterschelp om half twaalf en 1 uur een jeugd concert voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. Hier worden delen uit de 's avonds te spelen sonates uitgevoerd. BEDRIJFS VOORLICHTER De voorlichtingsman van het Consulent schap voor de Akkerbouw en de Rundvee houderij in Goes heeft zich nu in Tholen gevestigd. Het is de heer L. Bax, die van uit de Beatrixstraat 5 als bedrijfsvoorlichter voor de akkerbouwbedrijven in de streek zal optreden. GESLAAGD De heer M. Laban slaagde in Bergen op Zoom voor het aannemersdiploma. BRUGOPONTHOUD Dinsdag en woensdag was er voor het verkeer op de Grintweg wat oponthoud toen 2 kranen grote schotten op de nieuwe Een- drachtbrug plaatsen, waar het betonnen weg dek gestort zal worden. Deze schotten wor den telkens naar een nieuw te storten ge deelte verplaatst. GEVONDEN Op het bureau der rijkspolitie zijn inlich tingen te verkrijgen omtrent gevonden en verloren voorwerpen ,in het tijdvak van 23 september 1970 tot 2 november 1970. GEVONDEN VOORWERPEN: rood kinderfietsje, broche (zilverkleurig oud), ijzerzaakgje, sleutel nr 29, een groen jack, kinderarmbandje (lichtpaarse kralen), huissleutel nr 200, lichtbruin jack met rits en cape, bankbiljet van 10 gulden, honden halsband met penning 362607, speldje met 2 paarse stenen, tam konijn wit met bruine vlekken, jongensfiets (groen), een groen witte muts, broche met steentjes bezet (let ter L). VERLOREN VOORWERPEN riempje babytuigje, blauw windjack en een paar schoenen blauwwit, maat 34, klein zwar te portemonnai (knip inhoud 10 gulden), briefje van 100 gulden, zwart etui inhoud grote huissleutel en autosleutel, groen-witte jongensfiets merk „Rivel" tienerfiets, bruine poremonnai inhoud 4 gulden, bruine porte monnai inhoud 10 gulden (Heinekom), bruin bont beursje inhoud twee kwartjes, doublé bril, bruine portemonnai inhoud 15 gulden en twee sleutels en ketting, gouden kinder armband, huissleuel hps 5837, dameshorloge met leren band „Moritz, gouden ring met rood steentje en zilveren armbandje met naamplaatje „Tanny", gouden ring met rode steen, bruine fietstas „Nieuws van de Dag", rood-witte Zuidwester kindermuts, vierkant horloge met zwart bandje, zilveren broche (blokmotief), gouden broche in de vorm „W". MEEGENOMEN De gehouden fancy fair georganiseerd door het aktiecomité van de muziekvereniging „Concordia" heeft het netto bedrag opge leverd van ruim duizend gulden. Toch weer een opfrissertje, dat bij de vele onkosten, die door aanschaffing van aanvullende instru menten en uniformen gemaakt moeten wor den, licht is meegenomen. Al heeft men er dan als comité zowel het een en ander aan te doen gehad. De boodschappenmand werd gewonnen door mej. L. Deurloo. GESLAAGDE BAZAR N.H.VROUWENVERENIGING Hoewel men de openstellingstijd had ver lengd is het vorige week vrijdag en zaterdag toch aanhoudend druk geweest in het her vormd ver. gebouw, toen daar de jaarlijkse bazar met verkoping kleding, handwerken enz. der vrouwenvereniging werd gehouden. De aktie viel dit jaar wat laat in het seizoen i.v.m. de verbouwing van het zaaltje Men had nu wat meer ruimte gekregen voor de diverse stands en ook het gebruik van de keuken is er wat handiger op geworden. De gevreesde concurrentie van de winkel actie der winkeliersvereniging was nauwe lijks merkbaar en niet terug te vinden in het eindresultaat van f 2783,09. De dames zullen aan dit batig saldo een nog nader te verdelen kerkelijke bestemming geven. IEDEREEN AAN BOD. j| DIJKGESCHOT ZELFDE PEIL. i WATERSCHAPSZORG DOOR HOGERE WATERSTANDEN. EN HEEL WAT KARWEITJES ROND DE SCHELDE-RIJN VERBINDING. j SINT-ANNALAND BESLOOT (IN PRINCIPE) TOT UITBREIDING JACHTHAVEN. POORTVLIETSE RAAD MET LAATSTE PENNESTREEK Z AAN BESTEMMINGSPLAN i WEST. AARDAPPELEN ZIJN TE GOEDKOOP. Ij EN HET WEER WERKT NIET MEER MEE. SPAARWEEK MET IETS li MINDERE INLEG. j; SMERDIEK WON OP NIEUWE BASIS. EN KEETIE KRIJGT TOCH |j HAAR HULDE. Bij de jeugdboekenweek! Er zijn meer slechte ouders, dan Jj slechte kinderen. j DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S ONTSPANNINGSMIDDAG BEJAARDEN Volgende week woensdag 11, november wordt in de sociëteit weer een ontspannings middag voor bejaarden gehouden, georgani seerd door de dames van het V.V.H. Desgewenst wordt voor vervoer zorgge dragen. VOOR SPIDO Het eerste gedeelte van de veertiendaagse winkelaktie werd afgesloten. Er zijn 7101 bonnen ingeleverd. Het tweede deel van de aktie loopt van 23 tot en met 28 november. De baten komen ditmaal ten goede aan de gymnastiekvereniging „Spido". VERKEERSDIA'S VOOR BEJAARDEN Woensdag 28 oktober werden in de be- jaardensoos dia's vertoond door de heer Phann uit Middelburg. De voorzitter van de veilig verkeersafdeling Oud-Vossemeer de heer P. W. A. Mees sprak een welkomst, woord en was blij over met zo ongeveer 50 aanwezigen goede belangstelling van de bejaarden voor het verkeersvraagstuk van deze tijd. De vertoonde dia's waren speciaal uitgezocht en gericht op het verouderen in hét verkeer. De aanwezigen vonden het leerzaam en ook interessant dit alles zo duidelijk voorge schoteld te krijgen. Voorzitter Mees bracht dhr. Phann dank voor zijn belangeloze mede werking, evenals het V.V.H. voor het ge dane werk, dat aan de middag voorafging Er blijkt genoeg interesse om iets dergelijks te herhalen. PAARD DOOD GEREDEN Op de Vossemeersedijk is vrijdagavond na half zeven een rijpaard van de heer A. A. Geluk dood gereden toen het op hol ge slagen dier door een busje van het aan nemersbedrijf Hommel werd gegrepen. De heer Geluk wilde 2 paarden van de wei naar de stal overbrengen, toen een dier zich losrukte. Het andere paard zette hij eerst op stal terwijl het andere dier de Vossemeersedijk op holde, waar de bestuurder van het busje, C. Q. uit Tholen, net om de bocht kwam en het paard aanreed. Dierenarts Rinses probeerde -met enkele injecties het paard nog in leven te houden, maar tevergeefs. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. Wel was het busje zwaar beschadigd. Autobestuurders uit de richting Tholen hadden voor het paard nog wel op tijd kun nen stoppen. NIET AFGESLOTEN BROMMER GESTOLEN Leen van As heeft het weekeinde zijn brommer een aantal uren moeten missen, omdat deze zaterdagavond voor het cafetaria Het Eiland in Tholen werd gestolen. Toen hij om elf uur na zijn werk in het cafetaria naar huis wilde, was zijn niet afgesloten tweewieler verdwenen. De patrouillewagen van de rijkspolitie vond de brommer zondagochtend vroeg tegen de muur van de gemeentewerkplaats in de Cornelis Frankenstraat. SCHAAK- EN DAMCLUB „SINT ANNALAND" „De naam is er" was maandagavond het korte openingswoord van een onderlinge bespreking van de schakers, die wekelijks

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1