Groen Zonder hoofdelijke stemming bracht Eerste Kamer de zeven naar één Thoolse gemeente Toch alvast flexibel en tolerant beleid gevraagd van nieuwe raad Men hoorde en zag uur T naderen Deze week Nationale Kollekte voor Geestelijk Gehandicapten 22 oktober 1970 26ste jaargang no. 48 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waar in opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annalan d - Telefoon 01665 - 375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post f 5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,BTW - Hoofdredacteur - uitgever G. Heljboer. Zo snel hebben we het in de kleine uurtjes van de Eerste Kamerherinde- lingsnacht Tholen niet meer kunnen naslaan, maar het is al een hele tijd geleden, dat in deze rubriek het her- indelingsverkeerslicht op rood sprong. Nu mag het wat afgezaagd aandoen weer met dit onmisbaar verkeers- voorlichtings- en aan wij zings instru ment te komen aandragen als een Thoolse herindelingssymboliek, maar het gaat evenmin aan, dat verkeers licht altijd op rood te laten branden. Laten we daarom die symboliek nog voor éénmaal mogen vervolgen en tegelijkertijd afsluiten. Al bij de jeugdverkeersles wordt de betekenis van het rood en groen licht bijge bracht. Het rood dwingt tot stoppen, omdat de oranje-waarschuwing reeds voorafging. Die oranje-waarschu wing werd in dezelfde kolom gekalkt op het moment dat staatssecretaris Westerhout zon vier of vijf jaar ge leden kwam binnenvallen met het herindelingsvoorstet. Heel stout was er toen de profetische -brood-etende- uitspraak- en kop boven deze kolom: De pap is gestort. Niet iedereen in onze goede samenleving was het daarmee eens. Er werd een nogal heftige reactie gelanceerd van zelfs herindelingsvoorstanderszijde, dat er nog niets gestort was, zolang de lange democratische-herindelingsweg niet was afgelegd. Het wil geen borstklopperij zijn, maar naar onze mening spijtig genoeg bleek en blijkt nu zeker toen die pap reeds te zijn gestort. Daar hielpen zelfs geen 45 raadsleden tegenstanders aan. Het bewijs werd dinsdag wettig en over tuigend bewezen. Zo blij zijn we niet toen reeds ge lijk te hebben gehad. Men heeft tus sen de regels door wet kunnen na gaan, dat ons herindelingsenthousi- asme niet groot was. Zonder bepaal de voordelen daarvan te willen uit sluiten. Het was ons niet mogelijk het voordeel van de individuele bur ger te ontdekken. Maar ieder zijn mening. En bovendien, nu viel de be slissing. En al klinkt het misschien wat vreemd uit de mond van een eer tijds niet-voorstanderwe gaan u thans toch voorhouden, dat het her indelingsverkeerslicht deze week van rood op groen is gesprongen. Dat wil zeggen, dat doorrijden weer mogelijk is. De beletsels zijn opgeheven. Er mag weer Thools gas worden gegeven. En vooruit gere den. Naar de nieuwe toekomst. Groen betekent hoop. En nu moet er maar hoop zijn op die goede toe komst voor ons gebied. Maar wan neer je net doet of het licht nog altijd op rood'staat en je dus gedwongen voelt te blijven staan, gebeurt er niks. Maar dan ben je ook kleurenblind. En niet geschikt voor het schilderij van de toekomst Tholen. Dat groen vergt van ons allen doorrijden. Dat groen vergt van ons allen aktiviteit. Dat vergt verdraagzaamheid voor je buurman van rechts. Desnoods, al is het minder verkeerstechnisch juist, van je buurman van links. Maar pro beer wel bij hem te blijven. Als men het wat duidelijker wil. Kon die buur man van links het helpen, dat het licht op rood en nu op groen sprong. Evenmin als die buurman van rechts. De installatie werkte van hogerhand. Welnu, dan valt niemand te verwij ten, dat het eerst rood, dat het nu groen werd. Voor allen geldt nu wel: doorrijden! Dinsdag 20 oktober 1970 heeft de Eerste Kamer der Staten Generaal precies een uur nodig gehad, inclusief de thee pauze, om het wetsontwerp tot herindeling van het eiland Tholen af te ronden. Na een dik half uurtje voor de nog altijd zes woordvoerders-kamerleden, had minister Beernink minder dan die tijd nodig om het antwoord en zijn wetsvoorstel af te ronden. De kogel is door de kerk, zo kennen we ook de uitdrukking op Tholen om tot de conclusie te komen dat de zaak is afge daan. En in dit geval wil het zeggen, dat de zeven gemeenten op Tholen zijn teruggebracht tot één geheel. In die laatste fase was het opnieuw frappant, hoe door vrijwel alle partijen een beroep gedaan scheen te moeten worden op een flexibel en tolerant beleid van de nieuwe gemeenteraad. Het riep het gevoel op, dat men bepaalde zaken wat over trok om het via schijnbaar heftige tegenstand toch zonder hoofdelijke stemming te gaan goedkeuren. Het heeft de twijfel bij tegenstanders van de herindeling op Tholen niet kunnen verminderen en het zal de voorstanders niet de voldoening hebben gegeven, dat men het in Den Haag nu helemaal wolkeloos inzag. Maar aan het feit zelf doet het niets af. Ook al moeten er nog wat, laten we het zo maar noemen, administratieve formaliteiten aan voorafgaan, de herin deling van de Thoolse gemeenten gaat in op 1 juli 1971. TE LANGE PROCEDURE Het wordt ook wel hoog tijd ,dat dit nu ezns gaat gebeuren, zo kon men uit de in leiding van de eerste spreker, de PVDA-er Troostwijk opmaken. Hij begon zijn betoog, Waarvoor hij tien minuten had laten reser veren, maar waarvoor hij minder dan die tien nodig had, met er op te wijzen, dat het wetsontwerp 3 jaar geleden door de minister is ingediend, maa- het komt er met inbegrip van het eerste voorstel "op neer, dat het bij elkaar 5 jaar heeft gekost, eer er spijkers met koppen zijn geslagen. Dat betekent, dat de betrokken gemeenten wel een zeer lange adem moeten hebben om dit uit te zingen. Spreker toonde zich voor stander van een goede voorbereiding, goed overleg en een goede inspraak, maar dat betekende voor hem niet, dat 'het zoveel tijd moet vergen. Voor de burgemeester wordt de onrust er door vergroot. Plannen wor den in de ijskast gezet. De bezetting van het ambtenarencorps loopt terug en met name jongeren proberen een goed heenkomen te zoeken. Goede sollicitanten komen er niet in zo'n onzekere periode en de administra tieve situatie gaat er bepaald niet op voor uit. Bij elkaar is dat een slechte zaak, al voeg de spreker er aan toe, dat dit op zichzelf niet het belangrijkste argument mag zijn om het er dan door te drukken. De heer Troost wijk wenste ook niemand een verwijt te ma. ken, maar verzocht de minister wel te willen bevorderen, dat de procedures van gemeen telijke herindelingen worden versneld. Voor Tholen werd het een slakkengang. VOSSEMEER BEKNOT Tijdens de op Tholen gehouden hearing van de Eerste Kamercommissie is gebleken dat er voorstanders zijn van bestendiging der huidige situatie, ook omdat het mogelijk is, dat een nieuwe raad met name een be staande situatie in Oud-Vossemeer zou ver bieden. De minister erkent ook, zo vervolgde de PVDA woordvoerder dat die mogelijkheid aanwezig is, wanneer hij in zijn eindverslag schrijft: „Intussen moet worden erkend, dat de mogelijkheid aanwezig is dat door de ge meenteraad van de nieav. gu vormde gemeen te zou kunnen worden besloten tot het ver bieden van verschillende manifestaties en activiteiten welke thans geoorloofd zijn." En dan geeft de minister ook zelf het enige middel aan om dat te voorkomen: handhaving van de zelfstandigheid van Oud- Vossemeer. De heer Troostwijk verklaarde de minister te kunnen begrijpen, dat zulks niet juist zou zijn, Waarom hij er ook niet op zou willen aandringen. Men zal echter moeten toegeven, dat in een groter bestuur lijke eenheid onderdelen in de knoop kunnen raken. Het past dus niet allemaal goed in el kaar. Teneinde zekerheid te hebben dat in dit opzicht al het mogelijke wordt gedaan, verzocht dhr. Troostwijk een volledige in ventarisatie van de vragen, die er bij de staatscommissie Cals-Donner zijn gerezen ten aanzien van de bestuurlijke reorganisatie Het hierboven geciteerde antwoord op zich had dit kamerlid niet geheel kunnen bevre digen. Bovendien zal die wet nog wel een jaar of vijf op zich laten wachten, vreesde spreker, waarom hij te meer hoopte dat de nieuwe raad van Tholen wijsheid door ver draagzaamheid zou tonen. Tenslotte verklaar de dhr Troostwijk dat zijn fractie haar stem niet aan dit wetsontwerp zou onthouden. Om op je trouwdag in bizondere belangstelling te komen, moet je eigenlijk kleuter onderwijzeres worden. Dan is er immers tegelijkertijd de jeugd bij betrokken en door die jeugd ook extra aandacht. Dat overkwam ook het bruidspaar Ria Vermaas uit Stavenisse met Dick Vogelaar uit Dinteloord. Het liep eigenlijk over vijf gemeenten bij dit huwelijk. Juffrouw Ria komt uit Stavenisse, haar echtgenoot uit Dinteloord, de trouwpartij vond plaats in Sint-Maartensdijk, de kerkelijke bevestiging in Dinteloord en eigenlijk het meest van allemaal waren er de Poort- vlietse kleuters bij betrokken. Voor hen was het tevoren en op de dag zelf eigen lijk een nog groter feest dan voor de hierbij meest betrokkenen zelf. De hoofd kleuterleidster, bestuursleden en andere medewerksters hadden er het nodige aan gedaan om het voor de jeugd heel plezierig en voor de bruilofts gasten bizonder aantrekkelijk te maken. Versierde mutsen en hoeden, ereboogmateriaal en een acht tal personenwagens waren voor dat alles nodig. Op de foto lijkt juffrouw Ria wel een gesluierde Israëlitische, want de bruidsjonker met de hoge steek leverde het om precies bij het fotoknipje de bruid elk uitzicht te ontnemen. Maar het is toch echt juffrouw Ria op de foto en met de bruidegom jeugdige feestvierders. Na de plechtigheid in de Smalstad ging het naar Steen bergen, waar ook het 'Wantenwevertje' getuige was van de kerkelijke plechtigheid. Opnieuw had menig Thools gemeentebestuur er een retour Den Haag voor over om de laatste fase der Thoolse herindeling mee te beleven. Men zag de fantasties mooie vergaderzaal, het machtige doolhof der Eerste Kamergebouwen, het domi nerend schilderij van Koning Willem I, men zag enerzijds voorzitter De Niet en griffier en anderszijds een wat eenzame minister van Binnenlandse Zaken. Men kwam, zag en voelde de beslissing aankomen. Kwart over drie viel de hamer. De zeven van Tholen waren één. De patiënten waren al zo lang en zo verschillend voorbereid op de ingreep, dat de operatie als het ware apathisch werd ondergaan, ook al kwam er geen narcose aan te pas. Hier en daar kronkelde een vlammetje hoop op hernieuwd leven onhoog, al vervaagde het nog vrijwel op hetzelfde mo ment tegen het licht en de lijstversiering van een kunstig Eerste Kamerplafond. Het werd allemaal beleefd door het Tweede Kamerlid en VVD-er Wiegel, die ook aan dit (bittere) eind van zijn belangstelling deed blijken, door statenlid E. Ph. Nieuwkerk uit Tholen en door de volgende gemeentebestuurders of betrok kenen uit de kleine zeven, die tot een grote één werden gelast. Uit Tholen burgemeester Van Boeijen, secretaris Laban, wethouder Jansen en de raadsleden Broekhuis, Griep, van den Heuvel, Quist, mevrouw Reness en Rossum. Uit Oud-Vossemeer door wnd. burgemeester Van Engelen en raadslid Mees. Uit Sint-Annaland door burgemeester Baas, wnd. secretaris Leune, wethouders Scherpenisse en Stols en raadsleden Den Engelsman, Kurvink,- Van Schetsen en van der Weele. Uit Stavenisse door wnd. burgemeester Moerland. Uit Sint-Maartensdijk door secretaris Benou, de wethouders Koopman en Kloet raadslid Robbe en ambtenaar Quist. Uit Scherpenisse door wethouder Kleppe en Polderman, secretaris Van Doorn, raadslid Bijnagte en Dijke en mejuffrouw Bijnagte. Uit Poortvliet, door burgemeester Van Doorn. Uit Sint-Philipsland: door burgemeester Van Velzen en de wethouders Rijstenbil en Walpot en ...uiteraard... door uw verslaggever. WAAROM KWAM THOLEN ZELF NIET MET GEWESTVORMING? Tweede woordvoerder Was de CHU-er Knotnerus. Hij was het eens met vorige spreker, dat de procedure veel te lang had gelopen. De CHU is in principe voor groter bestuurlijke eenheden, dus in principe ook voor herindeling van Tholen. Nu zijn er uit dit gebied echter heel wat bezwaren aan gedragen, meer dan we elders in Zeeland zijn tegengekomen. Op Tholen pendelt a/3 deel van de be roepsbevolking, maar blijft er wel W'onen. 35% zit in de landbouw, maar de uitstoot daar zal nog verder doorgaan. De meerderheid van de Thoolse bevolking is tegen de herindeling. We hebben tijdens het Eerste Kamerbezoek gezien, hoe ver schillende leuzen op de weg waren gekalkt, zoals „handen af van Vosmeer" en „Tholen is tegen de herindeling", enz. Ons is ook gebleken dat er nog al wat afwijkende bevol kingsstandpunten zijn, dat er bijvoorbeeld een verschillende benadering is van de handha ving van de zondagswet. We hechten grote waarde aan inspraak van de bevolking en zien dan ook wel enkele tegenspraken in het eindverslag van de mi nister. Daarom ook hebben we in het commissie verslag de mogelijkheid van gewestvor ming naar voren gebracht. Weliswaar niet voor een groot bevolkingsareaal, maar vele taken zouden toch kunnen worden onder gebracht bij zo'n gewest-bestuur. Ik betreur het, zei de heer Knotnerus, dat men op Tho len zelf niet met een dergelijk initiatief van gewestvorming is gekomen. De minister wijst het af vanwege het te kleine gebied. Op Tholen zelf wordt gevreesd, dat er van een binnengemeentelijke decentralisatie wei nig te maken zal zijn Naast de geopperde ge westvorming is door de CHU daarom ook nog gedacht aan een tweedeling van het eiland, gescheiden door de Pluimpot. Nu zegt de minister wel, dat in eerste instantie juist Scherpenisse en Sint Maar tensdijk voor samenvoeging in aanmerking kwamen, maar ons is niet gebleken ,dat beide gemeenten daarvoor zelf zo geporteerd waren Ook tussen beide bevolkingen is een niet dusdanige overeenkomst dat zulks aanbe veling verdient. Mogelijk zijn we wat meer optimistisch gestemd tegenover de problemen die er voor Oud-Vossemeer in de samenvoeging liggen dan anderen. We willen hopen, dat de nieuwe gemeenteraad zal komen tot ver standige besluiten tot heil van het eiland Tholen, zo besloot senator Knotnerus zijn betoog, wat tegelijkertijd betekende, dat ook de CHU-fractie het wetsontwerp ging steu nen. TWEE GEMEENTEN GEVEN NIET DE OPLOSSING Eerste Kamerlid Elfferich van de ARP verklaarde niet met stenen te willen gooien, maar de Thoolse procedure heeft inderdaad te lang gedraaid. Het samenvoegen van de zeven tot één Thoolse gemeente van een zestienduizend zielen achtte spreker juist. Ook mijn fractie heeft nog even gespeeld met de gedachte aan twee gemeenten, maar dat is een kunstmatige herindeling en de eigenlijke problemen door onderlinge verschil len waren er niet door opgelost. Het vor men van een voorlopig gewest wijst de minis ter mijn inziens op goede gronden af, ver volgde de ARP-woordvoerder. DECENTRALISATIE Van groot belang in dit wetsontwerp achtte de heer Elfferich wel om te komen tot gemeentelijke decentralisatie en de op dracht voor het nieuwe gemeentebestuur van Tholen om binnen 2 jaar verslag uit te bren gen over de daarmee gemaakte vorderingen. Met name kan dat van belang zijn voor de problematiek Oud-Vossemeer, waar een zo groot deel van de bevolking rooms ka tholiek is. De SGP heeft er een hoog per centage, maar het vormt niet de meerderheid Mogelijk gaat de vrees van Oud-Vossemeer dan ook wat te ver, zonder ze ongegrond te willen noemen. INWENDIGE ZENDING Nog wat nader inhakende op een mo gelijke binnengemeentelijke decentralisatie zei de heer Elfferich, dat met name de bur gemeester van Tholen dat voortshands nog wat meer zag als kruimelwerk, dan als een duidelijke zaak, met ervaringen van elders. Mogelijk is het gewenst ten aanzien hiervan wat inwendige zending te bedrijven, sugge reerde hij. Of men nu voor of tegen de herindeling is op Tholen, men blijkt nu toch wel naar een uiteindelijke beslissing te verlangen. De meningen over de herindelingen zelf zijn GROENEN DOORRIJDEN. OOK EERSTE KAMER EENS MET BEERNINKS HERINDELINGSVOORSTEL. PER 1 JULI ZEVEN GEMEENTEN TOT ééN. REACTIES VAN GEMEENTEBESTUURDERS OP DE EINDBESLISSING. RESULTAAT AHOY-AKTTE IN DE STREEK. SINT-MAARTENSDIJK GEEFT GARANTIE EVENTUEEL TEKORT ZVU EVENEMENTEN. GEHELE RAAD ACHTER MARKTBELEID. GULLE COLLECTE-GEVERS EN SLECHTE GEMEENTE BELASTING BETALERS IN SINT-PHILIPSLAND. EERSTE WINST VOOR NOAD-RESERVES. Als ieder de ander wilde helpen, waren allen geholpen. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S Van 26 oktober tot 1 november a.s, wordt de Nationale Kollekte voor Geestelijk Ge handicapten gehouden. In aanmerking geno men dat 2 a 3 procent van de bevolking van licht tot zeer zwaar geestelijk gehandicapt is en dat door de overheid subsidies verleend worden van 60 tot 80 procent in de vele activiteiten op het gebied van de zwakzinni genzorg, is het een duidelijke zaak dat neg vele miljoenen per jaar uit particuliere bron nen dienen voort te komen. De Nationale Kollekte voor Geestelijk Ge handicapten is in het leven geroepen om deze tekorten te dekken. Belangrijk is, dat de helft van de opbrengst in het rayon blijft voor plaatselijke en regionale voorzieningen. De andere helft dient voor de grote landelijke voorzieningen. In de Nationale Kollekte voor Geestelijk Gehandicapten werken de verschillende or ganisaties op het gebied van de zwakzinni genzorg van rooms-katholieke, protestants- christelijke en algemene signatuur samen. Daarbij is ook „Philadelphia", die in on ze streek een afdeling heeft. Op het ogenblik zijn er in Nederland 35 dagverblijven voor oudere geestelijk gehan dicapten, 50 kinderdagverblijven, 80 gezins vervangende tehuizen en 6 short-stay homes. per gemeente niet gelijkluidend, maar een andere oplossing zag spreker toch ook niet. Deze spreker eindigde met een dringend be- roep te doen op het nieuwe gemeentebestuur van Tholen om ernst te maken met de bin nengemeentelijke decentralisatie. ALLEEN NOG BESTUURLIJKE SANERING De heer Theijssen van de KVP constateerde, dat eigenlijk alle aangevoerde argumen ten tot herindeling van het eiland Tholen hadden afgedaan, behalve dan de sanering bestuurlijke organisatie. Voor spreker was het geen vraag geweest of er twee of één gemeente moest komen. Zijn fractie had pertinent voor het laatste gekozen. In Zeeland is nu vrijwel alles gesaneerd. Tholen wordt daarvan het sluit stuk genoemd. De Brabantse senator spoorde de minister aan nu ook de herindeling in zijn gemeente te versnellen. Laat de stukken ervan niet vergelen en de studerenden ver grijzen, waarschuwde de KVP woordvoer der. ZONDAGSWET Op Tholen neemt de gemeente Oud-Vos- semeer in politiek opzicht een bizondere 'plaats in, vond dhr. Theijssen. Er liggen duidelijke verschillen met de andere gemeen ten. Terecht erkent de minister de mogelijk heid dat de nieuwe gemeenteraad de be staande Vossemeerse situatie kan wijzigen. Al eerder drong de KVP er op aan om wat houtwerk aan te dragen voor letter en geest van de zondagswet en toen is door de minister geantwoord, dat het treffen van maatregelen tot handhaving van het chr. karakter der zondag niet kan leiden tot stil stand van het openbaar leven. Wanneer iets niet moet indruisen tegen de geest en letter van de zondagswet kan men zich even goed afvragen of een verbod van sport op zondag wel mogelijk is. In concreto is dit

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1