Eerste vrouwelijke raadslid stak van wal Middenstandshearing over voorzieningen in nieuw stadsdeel Maak van woonwagencentra geen getto's Plan rioolzuiveringsinstallatie kan naar gedeputeerden Particuliere zwembadaktiviteiten aanbevolen Aanhangwagen met bietenfoof kantelde in Tholen Oud-Vossemeer niet zelfstandig laten terwille van kermis en dergelijke i Deze week Smecoma diploma's IN THOOLSE RAAD Minister Beernink aan Eerste Kamer: 15 oktober 1970 26ste jaargang no. 47 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annalan d - Telefoon 01665 - 375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post f 5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,BTW - Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. De gemeente Tholen maakte dinsdagmiddag gloednieuwe ge schiedenis via de beëdiging van het eerste vrouwelijke raadslid uit deze streek. Als opvolgster van de naar Belgie verhuisde heer A. te Pas werd als V.V.D. vertegenwoordigster in de Thoolse raad be ëdigd mevrouw M. J. Renes - van Geer. Na de eedsaflegging feli citeerde de raadsvoorzitter, burgemeester J. E, van Boeijen me vrouw Renes met de benoeming. Voor het eerst in de geschiedenis van Tholen, wellicht in die van de gehele streek krijgt een vrouw zitting in het hoogste college ter plaatse. Met het raadslidmaatschap of dat nu vrouw of man is neemt men een grote verantwoor delijkheid op zich, stelde de heer Van Boeijen, die niettemin ver wachtte dat het nieuwe raadslid een eigen visie zou hebben en ook inbreng op het maatschappelijk gebeuren. Hopenlijk kunnen we in goede harmonie verder gaan en ik hoop dat u een goede bestuurs periode tegemoet mag gaan, besloot burgemeester Van Boeijen zijn felicitatie tot mevrouw Renes, Als was het een outsider, zo wachtte me vrouw Renes keurig haar rondvraagbeurt af, eer ze tot het wederwoord kwam. Toen bracht ze het college allereerst dank voor de bloemen, die te harer ere de raadstafel sierden, een attentie die ze temidden van mogelijk veel mannelijk oppervlakkigheid zeer op prijs stelde. Ik ben me er degelijk van bewust de eerste vrouw in een gemeen teraad op Tholen te zijn. Het doet me genoegen ,dat er zoveel jongeren aanwezig zijn, vervolgde mevrouw Renes, in de richting van de publieke tri bune, die ditmaal gevuld was met leerlingen van de landbouwhuishoudschool. Graag zou ik later eens van hen willen horen, hoe ze de raadsvergadering hebben beleefd, of het begrepen werd of dat ze misschien din gen hebben ontdekt, waarvan ze zeggen zo moet het toch eigenlijk niet. Het zit er nu zelfs in, dat de raadsperiode langer is dan 1 januari 1970. Persoonlijk vind ik dat wel prettig, omdat me daardoor wat meer de kans wordt geboden m'n goede wil te to nen en ik misschien ook kan laten zien, dat het helemaal niet ongerijmd of ongewoon is een vrouw in de gemeenteraad te hebben. Anderszijds betreur ik het wel, dat de her indeling weer op langer baan werd ge schoven en daardoor het afwachten moet voortduren. Nu zeggen we wel: 1 juli, maar ook dat is nog niet eens zeker en heel die al te lang durende onzekerheid is niet bevor derlijk voor ontplooiing van onze streek, zo besloot mevrouw Renes haar maiden speech in haar nieuwe functie. Tevoren was echter de raadsagenda al afgewikkeld, die we nu maar beter wat op de voet kunnen volgen. De raad was voltallig, ditmaal dan met 10 mensen, waar er zo plotseling een lege plaats is ontstaan door het overlijden van C. L. M. van de Berge. Er was goedkeuring ontvangen van ge deputeerden staten op het raadsbesluit tot aankoop van een bedrijfspand van de heer G. P. Contant aan de Minneputtestraat. Goedkeuring was er ook op de beslissing van de raad om voor het bijwonen van een raadsvergadering f 25,- per lid per vergade ring vergoeding te geven en voor commissie vergaderingen f 12,50. Dit vanaf 1 juli 1970. B en w van Sint Maartensdijk vragen ad hesie te betuigen aan hun adres aan de mi nister van Economische Zaken, waarin het college van haar ernstige bezorgdheid ken- nisgeeft door schorsing van de investerings premieregeling voor Zeeland. De raad heeft er geen bezwaar tegen. Ter onderzoek werd de -gemeenterekening 1968 aangeboden. Twee particulieren hebben de gemeente verzocht om rente en aflossing van een eerste hypotheek te willen garanderen, waartoe wordt besloten. GARANTIE LENING 24 EENSGEZINSWONINGEN Het bestuur van de stichting „Beter Wo nen" besloot tot de bouw van 24 eensgezins huurwoningen, namelijk 13 middenstands woningen met 4 slaapkamers en 11 zgn. keuzewoningen met 3 slaapkamers aan de Maria van Vlaanderenstraat, de Jan van Beaumontstraat, Van Glymesstraat en Da vid van Orlienstraat. Door de kapitaals- schaarste zag het bestuur van genoemde stichting geen kans geldmiddelen aan te trekken, waardoor de aanvang van de bouw aanzienlijk is opgehouden. Eind vorige maand kwam er een aanbieding uit Den Haag voor een miljoen. De raad heeft er geen bezwaar tegen rente en aflossing van deze lening te garan deren. Deze woningbouw kan nu dus ook van de grond komen. Als vertegenwoordiger voor Tholen wordt in de aander'^oudersvergadering van de n.v. P.Z.E.M. aangewezen de heer H. Jan sen, die 7 stemmen op zich verenigde. In het algemeen bestuur van de centrale werkplaats „De Bevelanden" werd als lid burgemeester J. E. van Boeijen benoemd en als plaatsvervanger H. Jansen. WOONWAGENCENTRUM Volgens de wet op woonwagens en woon schepen moet elke gemeente, al dan niet in samenwerking met één of meer andere ge meenten, een openbaar centrum voor woon wagens in stand houden. Gedeputeerde sta ten willen dienaangaande tot een gemeen schappelijke regeling in Zeeland komen en vragen of ook de gemeente Tholen tot de regeling Midden-Zeeland wil toetreden. B en w van Tholen merken op, dat men om praktische overwegingen mogelijk beter bij West-Brabant kan aansluiten, maar geven toch de voorkeur aan deelname met Zeeuwse gemeenten. Anders zou het ook een inter provinciale zaak gaan worden. Men moet zo ongeveer rekenen op een bijdrage van f 0,30 per inwoner of voor Tholen op jaar lijks een f 1200,- B en w stellen echter toch voor om toe te treden. De heer M .A. j. van de Linde (PVDA) meent dat de betrokkenen zelf er niet zo ge lukkig mee zijn, dat in dat opzicht zo drastisch wordt geconcentreerd. Ook hij vindt dat ieder moet kunnen leven zoals hij wil. Hij wil met de voorgestelde regeling wel instemmen, maar meent dat men de gehele nieuwe vorm toch goed in het oog moet houden opdat het geen soort getto's gaan worden. De SGP-er C. Griep verwacht met het goed inrichten van woonwagencentra wel betere resultaten. Er zijn dan toch eisen ten aanzien van sanitair en andere nutsvoor zieningen, wat de leefbaarheid voor die men, sen ten goede kan komen. Dat er daarnaast ook wat meer controle mogelijk is, kan ik niet als zo'n groot na deel zien, meent dhr. Griep, integendeel. De heer W. K. Quist (CHU) verklaart het met vorige spreker eens te zijn. De heer E. W. H. Broekhuis zegt niet zozeer tegen inrichting van die centra te zijn, maar het gaat er wel om op welke ma nier we iets voor die mensen gaan doen. Het is wel verstandig zich wat meer het leven van die mensen in te denken. De gehele maatschappij is er verantwoor delijk voor, maar een regeling moet niet worden opgedrongen. Dan wordt het een riskante zaak. Het is niet alleen maar een planologische regeling, maar ook een sociale ingreep. NIET ALLEN GELUKKIG De voorzitter hoorde in het betoog van dhr. v. d. Linde een twijfel of de minister met de nieuwe wijziging in deze wet wel de goede kant uitgaat. Het heeft allemaal in het middelpunt gestaan in 's lands verga derzaal en de gehele problematiek daarvan en daar rond is in die dagen besproken na een gedege voorstudie. Ik geef onmiddellijk toe, dat nu van de zijde der woonwagenbewoners bezwaren zijn gerezen, dat lang niet allen er gelukkig mee zijn. Het is onze plicht te zorgen voor goede inrichtingen en begeleiding en inder daad te voorkomen dat de woonwagencentra geen getto's worden. Evenals een ander bur ger recht heeft op een goede begeleiding en meer harmonische levensverhoudingen tot de maatschappij hebben deze mensen dat recht. Maar we zijn er toch zelf bij, waar het ri.et goed wordt aangepakt. Er zal ook zeker een advies komen van het Opbouw orgaan in Zeeland en dan zullen we met elkaar een oordeel moeten vormen. Ik ben er zeker van dat de wensen van de woonwagenbewoners zelf de minister ook wel bekend zijn. En bovendien moet het alle maal ook financieel nog mogelijk worden. Het lijkt nu echter mogelijk te worden be tere leefbaarheid te scheppen, dan er voor die mensen tot dusver bestaat. Die is al een stap in de goede richting, die wel ver volgd zal moeten worden. De heer Van de Linde vindt het wel spij tig, dat de woonwagenbewoners zelf over de gehele verhoudingen nog niets te vertel len hebben gehad. De voorzitter vreest dat men er voor de centra werkelijkheid lijken te worden ook niet zoveel bij heeft stilgestaan. GEEN DURE VERSNIPPERING Dhr. Broekhuis lijkt het aantrekkelijker te zijn dat er wat meer kleinere centra komen dan slechts een paar grote. De heer Griep meent dat allen deze be woners wel een goed hart toedragen, maar een centra-versnippering zal in deze finan cieel ook niet haalbaar zijn. De voorzitter meent dat er zo'n 125 centra in den lande zouden komen en is het met vorige spreker eens, dat een te vergaande versnippering in deze niet haalbaar is. Er zijn nogal wat pro's voor grotere centra in deze. Denk maar aan onderwijsvoorzieningen maatschappelijk werk, medische hulp, enz. Na deze discussie wordt het voorstel om toe te treden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voor de bouw van 1,1 keuzewoningen door de stichting „Beter Wonen" wordt grond verkocht in Dalempolder I, terwijl wordt be sloten tot aankoop van het perceel Minne puttestraat 8 van dhr. L. Meerman voor sanering, evenals tot aankoop van Regen- tessestraat 10 van de heer A. Arnoudse, van woning Verbrandestraat 45 van mej. W. A. de Heer en van Minneputtestraat van de heer J. A. Sakko. Bij het voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1970 informeerde de heer Griep of het genoemde bedrag voor dak verbetering van de gemeentelijke mavo- school valt onder de post normaal onderhoud Is die reparatie niet wat vlug nodig. Met dit laatste is de voorzitter het wel eens maar toch niet zo vlug, dat er nog aannemers- verhaal bij is. IN KANAALSCHAP Door de raadsmutaties was het nodig twee vertegenwoordigers der gemeente te benoe men in het kanaalschap „De Eendracht", gevestigd te Nieuw-Vossemeer. B en w hadden geen voordracht of sug gestie. De heer Broekhuis verklaart dat zijn fractie er wel over heeft gesproken en zou willen voorstellen als leden te benoemen de heren Van den Heuvel (VVD) en Broekhuis (PVDA) en als plaatsvervangende leden de heren Quist en Rossen. Na deze suggestie wees de eerste stemming uit, dat de heer Broekhuis 9 stemmen kreeg, de heer Van den Heuvel 7 en dhr Quist drie stemmen. Eerst- genoemden kregen dus de vereiste meerder heid. Als plv. lid werden benoemd mevrouw Renes en dhr. Van de Linde. MIDDENSTANDSHEARING De heer Quist informeerde bij de rondvraag hoe het met de zwembadcommissie staat. De voorzitter antwoordde dat er formeel een commissie is benoemd. Mevrouw Renes meende, dat nu het uit breidingsplan Dailempolder steeds verder wordt gerealiseerd het mogelijk nuttig kan zijn eens contact op te nemen met de mid denstand om aan de hand van een gesprek een indruk op te doen, hoe men vanuit de oude kern het nieuwe stadsdeel denkt te be voorraden met eerste levensbehoeften. Waarom zou dat alles tot ongelimiteerde concurrentie moeten leiden. Door die bespre king zou er misschien een onderlinge rege ling tot stand kunnen komen. De avond voor de laatste raadsverkiezingen werd een bij eenkomst georganiseerd voor de bevolking via de politieke partijen, waarbij toen werd gesteld, dat er meer soortgelijke praatavon den zouden moeten zijn. Voor de zesde keer al sneuvelde vrijdagmiddag een lantaarnpaal op de drukke Ten Ankerweg in Tholen. Nu was het een vrachtauto met aanhangwagen die bij het tc veel uitwijken naar rechts de paal raakte. De aanhangwagen kantelde en de lading met bietenloof werd over het rechter weggedeelte en het fietspad gestrooid. De politie moest het verkeer een uur over één wegvak leiden. P.C.L. uit Mijdrecht, die de vrachtauto bestuurde, moest voor een tegemoetkomende truck met oplegger naar rechts uitwijken, waardoor hij in de zachte berm langs het fiets pad terecht kwam. Het lukte hem toen nog wel de auto op de weg te krijgen, maar de aanhangwagen ging niet over de rand heen. Door de zwaai werd een lantaarnpaal geraakt die gelijk met de grond werd verbogen. Het armatuur met de lamp werd met het bieten- loof meegesleurd. De aanhangwagen kantelde een eind verder en versperde het rechter weggedeelte. Gelukkig was er geen verkeer op het fietspad. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Personeel van de gemeentewerken en de provinciale waterstaat hebben de weg weer vrij gemaakt. Minister Beernink (binnenlandse zaken) heeft een nota laten verschijnen naar aanleiding van het verslag van de Eerste Kamer commissie over de herindeling van de zeven Thoolse gemeenten. Vanwege de grote drukte op de Staatsuitgeverij bereikte ons deze week niet de letterlijke tekst, zodat we het met een persbericht moeten doen. De minister zegt in zijn nota dat er geen doorslag gevende reden is om Oud-Vossemeer niet bij de gemeentelijke her indeling op het eiland Tholen te betrekken. Hij erkent wel de mo gelijkheid dat de gemeenteraad van Groot Tholen zou kunnen be sluiten verschillende manifestaties en activiteiten te verbieden, maar de heer Beernink wil de zelfstandigheid van Oud-Vossemeer daarvoor niet handhaven. Volgens de minister zou de wetgever een verkeerde weg inslaan als hij terwille van dat aspect - in verband met de toepassing van de Zondagswet, het houden van volks feesten (kermis) en dergelijke de zelfstan digheid van een gemeente zou handhaven of beëindigen. De vraag of een andere indeling dan die volgens het wetsontwerp mogelijk aan beveling verdient, wordt volgens de mi nister waarschijnlijk ingegeven door de ver onderstelling dat de onderlinge verschillen tussen de gemeenten - ook in politieke zin - zo groot zijn dat de vorming van één ge meente niet tot een harmonieuze ontwik keling zal leiden. Nee, dat de onderlinge verhoudingen daardoor zelfs zullen worden verscherpt. KVP ALTIJD MINDERHEID Aan die gedachte moet evenwel een mis verstand ten grondslag liggen, omdat zich Mogelijk is het dan nu een goede gelegen heid de middenstand eens te horen. Het is toch immers zo, dat de midden stand een essentieel onderdeel is van goede leefbaarheid in een gemeente. Burgemeester Van Boeijen antwoordde hierop, hoe het voornemen bestaat om de ko mende bewoners van de nieuwe woningen in het bestemmingsplan Oost en plan Dalempol der II tijdig voor te lichten. Dat kan even goed met de middenstand. Daarmee een af zonderlijke contactavond te beleggen is ge wenst. Er zit hierbij wel de moeilijkheid dat men ter plaatse niet over een zodanige al round middenstandorganisatie beschikt, dat men daarmee ook alle middenstanders kan betrekken. Er is wel etn soort vereniging, maar daarvan zijn lang niet allen lid. We zullen dus wel tot individuele uitnodiging moeten over gaan. Maar het kan wel een heel positief antwoord zijn op uw vraag om het met de middenstand te gaan bekij ken, dat kan belangrijk zijn. Nu de herinde ling is uitgesteld, krijgen we voorlopig nog wat minder overgangsdrukte, zodat het mo gelijk is de bevolkingshearing zo in decem ber en die voor de middenstand in januari te houden. Verder verzocht mevrouw Renes de moge lijkheid te willen nagaan tevoren de notulen van een vorige vergadering toegestuurd te krijgen, wat zal worden bekeken. ZWEMBAD De heer J. Rossen informeerde naar mo gelijke zwembadaktiviteiten Kan men ook buiten de raad om iets gaan doen. Er is in de gemeente heus wel belangstelling voor. De voorzitter antwoordde dat daartegen geen enkel bezwaar is. Hoe meer particulier initiatief in dit opzicht, hoe liever. Het gaat immers om een gemeenschapsvoorziening. Hetzelfde raadslid wees erop, hoe een jaar geleden de sportraad werd opgericht, waarin verschillende verenigingen een vertegenwoor diger benoemden. Kan de zwembadvereniging daarvan ook deel uitmaken en moet zulks dan op uitno diging van het gemeentebestuur of moet de vereniging daartoe zelf een verzoek richten. De voorzitter wees er op, hoe het regle ment aangeeft, dat de sportraad bestaat uit zeven bestuurders. Men zou er als toehoor der wel bij kunnen komen, al moet het wel duidelijk zijn, dat men een georganiseerd verband heeft. Op verzoek van het eveneens VVD raads lid Van de Heuvel kwam er de toezegging om de B.B. kringpost Zeeland eens te gaan bekijken. De heer Broekhuis informeerde naar de wijze van benoeming commissieleden, wan neer er tussentijds nieuwe raadsleden komen. De voorzitter antwoordde dat een zo goed mogelijk spreiding wordt toegepast, terwijl men bij benoemingen ook rekening houden met deskundigheid op bepaald gebied. De heer Broekhuis vroeg zich af of het in dat opzicht niet tot een soort herindeling moest komen. De voorzitter deed de toezegging de raad op de hoogte te zullen brengen van de hui- - in het bijzonder ook in politiek opzicht - geen grote verschillen tussen de gemeenten voordoen. De uitslagen van de laatste raads verkiezingen hebben dat aangetoond. Alleen Oud-Vossemeer, waar de KVP met drie van de zeven zetels de grootst mogelijke min derheid vormt, levert een uitzondering op. Op welke wijze Oud-Vossemeer ook in een groter gemeentelijk geheel zou worden op genomen, in elke denkbare combinatie zou de KVP een minderheidspositie innemen. Wat dat aangaat is het niet belangrijk of Oud-Vossemeer in de gemeente Groot Tho len (zoals het wetsontwerp voorstelt) of in een ten oosten van de Pluimpot te vormen gemeente wordt ingedeeld", aldus minister Beernink. Als alles volgens plan verloopt ,zal het wetsontwerp 9407 betreffende de herindeling van de zeven Thoolse gemeenten op dins dag 20 oktober a.s. in een openbare verga dering van de Eerste Kamer worden be handeld. EEN NIEUW ELEMENT IN DE THOOLSE RAADZAAL. THOOLSE ZUIVERINGS INSTALLATIE LIJKT DICHTERBIJ TE KOMEN. RAADSLID C. L. M. VAN DEN BERGE OVERLEDEN. WEKELIJKSE MARKT IN SINT-MAARTENSDIJK. SINT-PHILIPSLAND GAAT BEGROTING 1971 BEHANDELEN. EN EERSTE KAMER DE HERINDELING. FLIPLAND DOET OOK MEE AAN CENTRALE WERKPLAATS IN THOLEN. VOOR 'HAESTTNGE' EVENEMENTEN WORDT GEMEENTELIJKE SUBSIDIE GEVRAAGD. SMERDIEKSE NIEUWE O.L.S. WACHT OP URGENTIEVERKLARING. VOOR SPORTCLUB STAVENISSE MOEILIJK SEIZOEN. Hun wil maakt mensen groot of klein. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S dige samenstelling der gemeentelijke com missies. De heer Broekhuis sneed ook het probleem aan van het schoonhouden der straten, met name de reiniging van goten. De voorzitter zag maar één goede oplos sing, een veegmachine, maar die is voor één gemeente niet rendabel. De reiniging van straten is in Tholen inderdaad een ach tergebleven zaak, maar met mankracht is dat niet op te lossen. Dhr. Broekhuis wijst er ook op, hoe dhr. Griep destijds hoopte dat na de verkiezingen de biljetten zouden worden verwijderd. De fractie van spreker 'had zich van die taak gekweten, maar de CHU blijkbaar niet, want de biljetten ontsieren nog steeds lantaarn palen, enz. De heer Quist deed alsnog de toezegging daaraan iets te zullen doen. De voorzitter was het met dhr. Broekhuis eens, dat het een ontsierende zaak is. VUUR AAN DE SCHENEN Verder herinnerde dhr. Broekhuis er wet houders Jansen aan, hoe deze had gezegd dat ■hij maar tot 1 januari als wethouder zou aanblijven. Wat gaat hij doen nu de her indeling later aan de orde komt? Wethouder Jansen antwoordt hierop in derdaad te hebben gezegd zich te willen terugtrekken, als de herindeling niet zou doorgaan. Een vierjarige (wethouders) raadsperiode ambieerde hij niet meer. Het is nu geen kwestie van niet doorgaan van de herindeling, maar van uitstel. Wordt er op 20 oktober beslist dat de herindeling niet doorgaat, althans gaat de Eerste Kamer het voorstel afwijzen, dan wil ik me nog bezin nen wat te doen. Dan is het immers maar een kwestie meer van een half jaar. De heer Quist verklaart eveneens dat de heer Jansen zonder restricties heeft beweerd 1 januari te zullen stoppen. De heer Griep concludeert uit deze dis cussie, dat de gelegenheid tot wethouders verkiezing inmiddels weer is opengesteld, al stelt hij die conclusie dan nog meer vragen- der wijs, wat de heer Van de Heuvel doet interumperen: ik dacht eigenlijk dat we al naar het burgemeestersambt konden solli citeren. De voorzitter weet zeker dat dit laatste vooralsnog niet mogelijk is. Hij althans hoopt zijn tijd tot 1 juli 1971 uit te dienen. ZUIVERINGSINSTALLATIE De voorzitter kan tenslotte ook nog mee delen, dat deze week het globaal ,plan voor de zuiveringsinstallatie is ontvangen en nu aan gedeputeerden kan worden voorgelegd. De in het ontwerp genoemde bedragen ma ken duidelijk, dat er in belangrijke mate ge subsidieerd zal moeten worden. Gelukkig dat gedeputeerden de nood ter plaatse ken nen, terwijl men ook alle steun heeft van het waterschap. Daarna sluiting. Onder toezicht van de Smecoma zijn op de l.t.s. in Bergen op Zoom weer verschillende vakopleidingen gegeven. Daarbij slaagden M. Fase uit Sint Annaland voor asp. bankwerken hand en machinaal, J. Bos, J. op den Brouw en C. Oostdijk uit Sint Maartensdijk en G. Hage en G. Kodde uit Sint Annaland voor asp. constructiewer. ken-lassen K. Dekker uit Poortvliet slaagde voor het diploma service-monteur.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1