de eer van tholen Markt Plaatselijk Nieuws Betere busverbinding voor leerlingen uit omliggende gemeenten vanaf 26 oktober Elke leerling is nu voor 5 uur thuis Nieuw wetsontwerpje Thoolse herindeling Ingangsdatum wordt 1 juli 1971 Deze week DIRECTEUR MEIER VAN SMERDIEKSE L.T.S. PREMIER DE JONG KONDIGT AAN THOLEN 8 oktober 1970 26ste jaargang no. 46 Nieuwsblad voor de streek Tholen Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665-375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag, post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,BTW - Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. -m Het is geen dagelijkse kost, wan neer niemand minder dan de minister president zich bemoeit met een her indeling van gemeenten. Aan Tholen de eer dat dit wel het geval is. Op de wekelijkse persconferentie achtte zijne excellentie premier P. J. S. de Jong het in hoogst eigen persoon noodzakelijk mee te delen, dat de herindeling van de Thoolse gemeen ten een half jaar moet worden uitge steld. Elders in dit nummer volgt van die ministeriele mededeling een na dere uitwerking. Bij alles wat de Thoolse herindeling al over het hoofd is gegaan, was er niet de verwachting dat zelfs de eerste minister er nog aan te pas moest komen. Wel gaat bij elkaar die Thoolse herindeling een duur Haags zaakje worden. Een wetsontwerp, een vol ledige procedure en dan nog maar weer eens een wetsontwerp, nog maar weer eens een volledige proce dure. Griffiewerk, kamerstukken, persen draaien. Wie in onze goede streek nog durft te beweren, dat de Thoolse kwestie geen voldoende aan dacht krijgt, zal met het woord van minister De Jong wel wakker zijn geschud. Nou ja, zelf kijken we niet op een half jaartje meer of minder. Wel worden daarmee weer historische bladzijden toegevoegd aan het Thool se herindelingsboekwerk: van staats secretaris Westerhout tot minister president De Jong. Men zou langzamerhand onze niet minder goede wethouder Kleppe nog gelijk geven in zijn folkloristisch rijmpje, waarvan dan de slotregel luidt: ...en het bleef zoals het was. Laten we niemand zoveel ijdele hoop geven, hoe zeer het ook wordt gegund. Wacht 20 oktober nog even af. Dan is het wet zover. Ondertus sen mogelijk denken aan gemeente raadsverkiezingen in februari van het volgend jaar, aan een nog vrij gelei delijke overgang, aan een dus ook tijdige burgemeestersbenoeming en voorzover de kiezer dat wenst poli tieke heroriëntering, om dan uitein delijk daar te belanden, waar men verwacht en gevreesd had al een jaar eerder te zijn gearriveerd. Zonder schade en schande wordt men nooit rijk. Zonder de eer, die Tholen wordt gegund, wordt men nooit arm. Sinds jaar en dag weet het eiland Tholen, dat in Bergen op Zoom don derdags markt wordt gehouden. Sommige, beter gezegd, enkele mid denstanders zien in bovenstaande zin wellicht geen eerlijke conclusie, maar propaganda, wat het niet is. Die en keling ziet in tegenstelling met de massa, als uitzondering ook in onze uitgave mogelijk niet dat voorlich tingsorgaan, dat het voor de streek poogt te zijn. Men probeert althans daaraan afbreuk te doen, zonder al te veel succes. Begrijpelijk, wanneer men alleen maar in dit nummer de gevarieerde nieuwswaarde onderkent in een periode, waarin het winterver- enigingsleven nog niet eens op gang kwam. Maar dit is maar een opmer king terzijde. Nieuws is eigenlijk, dat behalve de sinds jaar en dag bekende wekelijkse Bergse, wellicht door de welvaarts- tijd minder aantrekkelijke markt - waardoor overigens het bezoek aan Bergen niet is afgenomen een markt in eigen streek van de grond poogt te komen. Wellicht las men vorige week ook het plaatselijk be richtje onder Sint-Maartensdijk. Menig daar wonend middenstan der zette onmiddellijk de stekels recht overeind en betreurde, om het zacht uit te drukken, de voorlopige toestemming van b en w. Laten we pogen dat alles - en weer niet ten nadele van de eigen middenstand te analiseren. Er zijn. enkele jeugdige enthousiaste markt- verkopers in het Brabantse, die moei lijk voet aan de grond kunnen krij gen op bestaande volgeboekte mark ten. Wie zou in een tijd van branche vervaging in de ruimste zin van het woord, in een tijd dat elke beperking van het behoefte-element, zoals dat voorheen werd toegepast, overboord is gegooid, iets willen afdoen aan dat initiatief? Kan niet in een vrij land. Een andere zaak is of de plaatse lijke middenstand terecht de stekels opzet. Dit nu hangt van enkele facto ren af, waarmee de nieuwkomers ter dege rekening zullen moeten houden. Dit zullen ze trouwens al spoedig er varen. Een markt is dan alleen ren dabel en dan hebben we hier aller eerst het oog op de ons onbekende exploitanten wanneer niet alleen het plaatselijke publiek wordt aange trokken, maar uit zo ver mogelijke omtrek. En dan voltrekt zich als het ware een vicieuze cirkel. Wanneer er voor een dusdanig bevolkingsareaal aan trekkingskracht is naar dat verkoop punt, dan vaart een omliggende mid denstand er gewoonlijk niet slecht bij. Als er ooit een voorbeeld van is te noemen, dan is dat wel in het nabije Bergen op Zoom. Maar ligt dat ook zo voor Sint-Maartensdijk? Die vraag op eerlijke wijze te beantwoor den heeft niet de bedoeling de jeug dige en enthousiaste initiatiefnemers een domper op te zetten, evenmin het de plaatselijke middenstand te mis gunnen, dat een veel groter publiek de Smalstads-straten doorkruist, maar eenvoudig omdat we het er niet inzien, dat de streek en massa die wekelijkse woensdag Sint-Maartens dijk binnenvalt. Niet inzien, vanwege de bestaande openbare verbindingen, niet inzien vanwege het naburig mag netisme, niet inzien vanwege het bij elkaar toch wat te geringe bevol kingsareaal. Dat is niet een bij voorbaat kraken van wat als een pogen wordt be schouwd. Eenvoudig een ons inziens reële kijk. Mogelijk loopt het anders. Maar als dat niet zo is, dan is het noch voor de initiatiefnemers ren dabel, noch voor de plaatselijke mid denstand aantrekkelijk. Voor de laatsten zeker het tegen deel. Ook hier kan gelden, dat de tijd het zal leren. Zeer verheugd was directeur C. G. Meier van de l.t.s. Burgemeester Bouwenseschool in Sint-Maartensdijk toen hij dinsdagavond een 25 tal ouders kon meedelen, dat er op maandag 26 oktober een betere busverbin ding met de andere eilandgemeenten komt. Deze regeling loopt tot 2 april, zodat alle leerlingen van de technische school in de winterperiode van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. 'In zeer goede samenwerking met de Thoolse Autobus Diensten en de rijksverkeersinspectie is dit vrijdag na 5 uur vergaderen voor elkaar gekomen. We weten dat de minder goede busverbindingen altijd een zeer gerechtvaardigde klacht van de ouders waren. Wij als school zijn daar om zeer verheugd met dit resultaat', aldus de heer Meier. De bijeenkomst dinsdagavond in het gymnastieklokaal was bedoeld als contact- avond met de ouders van de leerlingen uit de twee brugklassen. Directeur Meier acht te deze gedadhtenwisseling tussen ouders en school in belang van het onderwijs en de opvoeding. Op enthousiaste wijze ver telde hij de ouders het een en ander over de inrichting van het lager beroepsonder wijs en na een kopje koffie bekeek men op gemak de school. Daar zag men de rui me lokalen voor hout- en metaalbewerking het natuurkunde-, het tekenlokaal enz. Ook stonden er verschillende werkstukken van de leerlingen. Enkele leraren gaven bij de rondleiding een toelichting. Hierna ging men terug naar de gymzaal ,waar enkele ouders nog vragen stelden. VROEGER THUIS De jonge directeur, dit schooljaar voor het eerst aan de Smerdiekse l.t.s. verbonden, begon echter met de verbeterde busdiensten voor zijn leerlingen. Er komen geen extra bussen van bijvoorbeeld Oud Vossemeer en Sint Annaland naar Sint Maartensdijk - dat is financieel volstrekt onhaalbaar - maar de gewone lijndiensten worden gewijzigd De busondernemers veranderen hun rij tijden, terwijl de l.t.s. de schooluren wijzigt, 's Morgens blijft het om half negen beginnen tot twaalf uur, met een pauze van tien mi nuten. De middagpauze van anderhalf uur wordt echter teruggebracht tot 50 minuten. De heer Meier noemde dit voor de overblij vers gunstig, omdat ze dan niet meer een uur op straat hoeven te zwalken, zoals nu de praktijk is. Door kortere pauze zijn de l.t.s.' ers 's avonds vroeger tuis. De middaglessen duren namelijk van 12.50 tot 16.20 uur. De directeur meende dat er 's morgens om half acht (de preciese tijden waren nog niet bekend) een bus van Sint Annaland ver trekt naar Stavenisse. Vandaar gaat men met de gebruikelijke dienst naar Sint Maartensdijk. De leerlingen uit Oud-Vossemeer reizen via Tholen, waar men maar 5 minuten hoeft te wachten op de bus naar Poortvliet, Scherpenisse, Sint Maar tensdijk. Een hele verbetering met de lange overstaptijd van nu. GOEDKOPE REIS 's Middags kunnen de leerlingen uit Scher penisse, Poortvliet, Tholen en Oud-Vosse- meer vlak voor school in de bus stappen van kwart over vier. Hun mede-scholieren uit Stavenisse en Sint Annaland 'gaan om vijf over half vijf weg. Voor vijf uur is iedere l.t.s.'er dus thuis, en dat is nu lang niet het geval. De leerlingen uit Oud-Vossemeer bijvoorbeeld zijn met de huidige busregeling pas om kwart voor zeven thuis. Omdat het grootste deel van de leerlingen op woensdagmiddag vrij heeft, gaan de bussen op deze dag' vroeger weg. De nieuwe regeling gaat maandag 26 okt. in, direct na de herfstvakantie, en duurt tot 2 april volgend jaar. Het gaat hier om een proef, en de heer Meier wekte de ouders daarom op hun kinderen van dit openbaar vervoer gebruik te laten maken. De kosten zijn gering. De leerlingen kunnen een 12 schoolretourenkaart nemen waarvoor ze 10 keer de prijs van een enkele reis betalen. Voor Stavenisse komt dit bijvoorbeeld neer op f 5,- (10 x 50) en Sint Annaland op f 7,50 (10 x 75). Er is één nadeeltje, zo bleek later bij de beantwoording van een vraag van één van de ouders, namelijk dat de leerlingen uit Sint Annaland en Stave nisse een half uur te vroeg op school zijn. Bij slecht weer kunnen de jongens echter in de school, zo verzekerde directeur Meier. Men zit nu eenmaal met de bussen uit twee richtingen die niet tegelijk aankomen. De heer Meier vond het niet verantwoord dat een groep leerlingen elke dag 20 minu ten te laat komt, zodat de leerlingen uit Stavenisse en Sint Annaland maar even op adem moeten komen. De directeur was echter al blij met de gun stige verbetering, mede dankzij de goede sa menwerking met diverse instanties. In de winterperiode zal het voor de l.t.s. 'ers uit de streek een drogere en warmere reis naar Sint Maartensdijk worden. Nu kwam het nog voor, dat bij flinke sneeuw val de scholieren uit Sint Annaland bijvoor beeld nood gedwongen thuis moesten blij ven. ONDERWIJSINRICHTING Directeur Meier vertelde de belangstellen de ouders verder iets over de inrichting van het onderwijs, alsmede over het huis werk, het aanvragen van vrije dagen en de rapporten. Een maand voor het echte rapport krijgen de ouders een waarschuwingsrappor ten waarin beschreven wordt hoe de resulta ten van hun zoon zijn Het eerste jaar komen de leerlingen van de lagere school in de brugklas, Daar worden de volgende vak ken gegeven, met 'tussen haakjes de uren die hieraan per week besteed worden. Ne derlands (4), Engels (2), Aardrijkskunde en geschiedenis (2), kennis der natuur (2), maatschappijleer (1), muziek (1), lichame lijke opvoeding (3), rekenen (1), wiskunde (1), studielessen (2), tekenen (2), en hand vaardigheid (10). Vijftien van de 32 uur zit de l.t.s.'er in de brugklas dus niet in de schoolbank, maar is hij afwisselend bezig. De school leidt ook geen vaklieden op, maar Steeds hogere 'pieten' komen er te pas aan de herindeling van de zeven Thoolse gemeenten. Dit keer was het zelfs ons aller minister president Piet de Jong die na afloop van de wekelijkse ministerraad vrijdag verklaarde dat de regering de herindeling een half jaar wil uitstellen. Hierover deden de laatste tijd al geruchten de ronde, maar nu schijnt het toch definitief dat de herindeling niet op 1 januari a.s. ingaat, maar pas op 1 juli 1971. De parlementaire behandeling van het Thoolse wetsontwerp heeft langer geduurd dan de regering aan het begin van dit jaar verwachtte. Aangezien de procedure voor de verkiezingen van de leden van de nieuwe gemeenteraad die voor de ingangsdatum van de herindeling gebeurd moeten zijn 4 maanden vergt, bleek 1 januari 1971 onhaalbaar te zijn. Daarom kan deze datum niet meer worden gehandhaafd Een feit is echter dat de Tweede Kamer het wetsontwerp, waarin 1 januari a.s. als ingangsdatum van de herindeling is genoemd al heeft aanvaard. De Eerste Kamer behandelt dit wetsontwerp op dinsdag 20 oktober. Alleen voor het veranderen van de datum moet er daarom een geheel nieuw wetsont werp bij de Tweede Kamer ingediend wor den, waarin 1 juli 71 als datum van ingang van de herindeling wordt genoemd. Op het ogenblik is dit wetsvoorstel van minister Beernink (binnenlandse zaken) voor advies bij de Raad van State. Dit gebeurt bij elk wetsontwerp. Daarna komt het in de Tweede Kamer, waar het de hele wettelijke procedure volgt zoals is voorgeschreven voor een wets voorstel. Vermoedelijk zal dit allemaal tamelijk vlug gaan, omdat de verschillende staatsorganen wel niet veel woorden over dit wetsontwerpje vuil willen maken. Maar formeel moet het nu eenmaal, zoals bij elk wetsontwerp. Deze herhaling is nodig omdat de Tweede Kamer het wetsvoorstel (waarin 1 januari 1971, staat) al heeft aangenomen. Het gaat dus beslist niet om een nota van wijziging, zoals er al verschillende geweest zijn, maar om een geheel nieuw wetsontwerp. Na de Tweede Kamer zal ook de Eerste Kamer dit moeten behandelen. Het is de bedoeling dat beide wetsvoor stellen - als ze aangenomen worden door het parlement gelijktijdig in het staatsblad wor den gepubliceerd, waardoor ze dan wet zijn geworden. mensen voor een goede plaats in de maat schappij. Na de brugklas moeten de leerlin gen een keus maken: algemeen metaal, tim meren of het TTO (theoretisch technisch onderwijs). LEERLINGEN NODIG Dit is speciaal voor degeen die verder stu deren op de mts of het zti. Als men na de brugklas schilder, metselaar of bakker wil worden, kan men niet op de Smerdiekse l.t.s. blijven, maar kan men bijvoorbeeld naar Bergen op Zoom. Volgens de heer Meier neemt de belangstelling voor het schilderen en metselen echter aanzienlijk af, zodat ver schillende scholen die opleidingen moeten staken. De directeur hoopte dat het aantal leerlingen van het eiland Tholen dat naar l.t.s. in Sint Maartensdijk komt, zal stijgen. Nu gaan er verschillenden naar Bergen op Zoom, ook al vanwege de slechte busver bindingen met Sint Maartensdijk. Een gevolg van de geringe toeloop is, dat er in het tweede leerjaar voor een aparte TTO-klas niet voldoende leerlingen zijn. Toch kan men deze opleiding in Sint Maartensdijk volgen, dankzij een wisselwerking tussen de metaal- en timmerafdeling. In het derde en laatste leerjaar is er naast de afdeling machinebank- werken en timmeren wel een aparte TTO- klas. Voor de opleiding voor auto- en elek- tromonteur moet men naar de l.t.s. in Ber gen op Zoom, waarmee de Smerdiekse l.t.s. echt wel een goede samenwerking heeft, zoals de heer Meier zei. In de toekomst zal er in Steenbergen een loodgietersopleiding komen. Na het derde leerjaar, dat de heer Meier graag uitgebreid zag met een vierde, kunnen de leerlingen naar een m.t.s. of het z.t.i. - dat doen ongeveer 20 procent van de, leerlingen of via het leerlingenstelsel naar een bedrijf Hier krijgt men dan 2 jaar een verdere op leiding met 1 keer per week een verplichte vrije dag voor verdere vorming op een streekschool. EXPERIMENT De heer Meier zei ook nog iets over een experiment van de 12 Zeeuwse lagere tech nische scholen met begeleiding van het alge meen pedagogisch studiecentrum in Amster dam. Énkele leraren van de 12 scholen heb ben regelmatig overleg waar allerlei proble men uitgewisseld worden, terwijl het pedago gisch centrum de onderwijsvernieuwing be geleidt hoopte dat de Zeeuwse l.t.s.'en spoe dig van een drie- op een vierjarige opleiding over konden gaan. Na de uiteenzetting van de heer Meier was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen Een moeder informeerde of er op de l.t.s. ook iets aan sexuele voorlichting gedaan wordt. De directeur zei dat dit niet het geval is. Hij meende dat de sexuele opvoeding op school een tere zaak is, waarover ieder een het nog lang niet eens is. „Is het alleen een zaak voor ouders, alleen voor de school of voor beiden", zo stelde de heer Meier. Tenslotte dankte hij de ouders voor de plezierige bijeenkomst, terwijl hij nog eens wees op de mogelijkheid dichtbij huis op ons eiland een technische opleiding te volgen. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr Th, A. Bos, tel 01660 - 542 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland Dr. Boomsma - Telefoon 01676-545 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse Dokter van der Eist Stavenisse tel 01663 - 400. DIENST WIJKVERPLEGING WEEKEND-DIENST 10-11 oktober Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: Zr van Bruinesse - Oud-Vosemeer Tel. 01667 - 476 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe nisse Sint Annaland. Zr. Maas - Scherpenisse Telefoon 01666-318 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. Week van 11 oktober tot en met 17 oktober Zondag 12.40 Maandag 1.20 13.48 Dinsdag 2.10 14.30 Woensdag 2.58 15.16 Donderdag 3.45 16.00 Vrijdag 4.25 16.40 Zaterdag 5.10 17.24 Volle Maan 14 oktober SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 12 okt. a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. NIEUWE KLEUTERLEIDSTER Donderdag na de opening van de tweede algemene kleuterschool De Bijenkorf aan de Burgemeester van Berchemstraat is er een nieuwe leidster bijgekomen. Het is mej. D. Schetters uit Goes die de onlangs getrouwde mevr. S. F. Overbeeke- Behage opvolgt. De nieuwe leidster krijgt in Kleuterlust, de „oude" algemene kleuterschool 14 kinderen onder haar hoede. Hoofdleidster mevr. Boot heeft 37 kleuters in haar klas. De hoofdleidsters in De Bijenkorf, mej. L. van Elsacker, heeft de zorg over 25 jongens en meisjes. ZIJNE EXCELLENTIE HOOGSTDEZELVE. MARKT-INITIATIEF, BETERE BUSVERBINDING NAAR DE SMALSTAD? HERINDELING THOLEN IN NIEUWE WET, DURE VERKOOP LANDBOUWGROND. DAMWEG NAAR SINT-PHILIPSLAND IN PROVINCIALE BEGROTING. NIEUWE RONDWEG THOLEN - POORTVLIET. THOOLSE BIJENKORF GEOPEND. KERKEN IN OUD-VOSSEMEER NAAR ELKAAR TOE. JAN OVEREENKAM MILJARDEN, VOSMEER OP KOP. Voor het vangen van een manke haaszijn geen honden nodig. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S GESLAAGD Mej J. Roggeband slaagde aan de op- liedingsschool voor het christelijk kleuter onderwijs in Middelburg voor de hoofdakte. LEZING MET DIA'S De eerste ZVU-bijeenkomst van dit sei zoen is volgende week woensdag om acht uur in het stadhuis. Dan zal dr. Rom de Boov een lezing houden over „Onze pla neet, verleden, heden en toekomst". De en tree is gratis. Dr. de Booy wil met een uitgezochte serie dia's die hij tijdens An des- en Himalaya-expedities en op studie reizen door Europa en Amerika maakte, een inzicht geven van bepaalde aspecten der geologische wetenschap en wat men van onze miljarden jaren oude planeet denkt. De recente onderzoekingen van de bodem der wereldzeeën hebben de oude theorieën ver drongen en wij staan dan ook aan het begin van een geweldige ontwikkeling. Van de diepere delen van onze aarde beginnen wij door de bestudering van de aardbevingsgol- ven iets meer te begrijpen. In tegenstelling tot de min of meer dode maan bevinden wij ons op een wel zeer dynamische aarde. Welke ontzagwekkende krachten verber gen zich onder de uiterst dunnen en broze aardkorst? Dr. de Booy zal tenslotte iets vertellen over het aardgas, op begrijpelijke wijze daarmee aantonend dat de geologie - de aardwetenschap - beslist niet alleen voor de historie of de verre toekomst van belang is, maar zeker ook voor de hedendaagse mens. GESLAAGD Te Amsterdam slaagden voor het vakdi ploma detailhandel in aardappelen, groen ten en fruit onze stadsgenoten mevr. J. Aal- brechtse-Tichem en de heer J. H. Schot evenals de heer M. Kempeneers te Sint- Philipsland. BILJARTEN De competitieuitslagen van de biljart vereniging „De Kroon" luiden: J. van Westen C. Quist 0-2 C. Overbeeke J. Schot 1-1 S. de Graaff A. Geuze 0-2 M. Braai S. de Korte 0-2 C. Overbeeke - A. Hage 2-0 VERKOPING SUCCESVOL De op zaterdag 3 oktober gehouden ver koping door de plaatselijke Dameskrans heeft dank zij ook de medewerking van velen uit de burgerij weer een goed resultaat opgeleverd. Door de verkochte goederen, verloting en oliebollenverkoop kwam er een bruto opbrengst van 3.377,88. GEEN STRAF VOOR SCHIPPER .CORNELIA" Door de Raad voor de Scheepvaart werd uitspraak gedaan over de ramp die het vis sersvaartuig, de „Cornelia" (Tholen 38) op 21 augustus 1969 heeft getroffen en waarbij 2 opvarenden verdronken. Hoewel de 30- jarige schipper A. Schot het verwijt kan worden gemaakt niet op de hoogte te zijn geweest van de betrekkelijke stabiliteit van zijn schip en met de werking van de twee zelfopblaasbare reddingsvlotten, bestaat er volgens de raad geen causaal verband tus sen het niet-functioneren van de reddingsvlot ten en het omkomen van" twee jeugdige leden van de bemanning. De raad deed bij deze uitspraak wel het advies aan alle bezitters van reddingsvlotten de gebruiksaanwijzing en de bijbehorende' aanwijzingen vooral goed te bestuderen en op te volgen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1