Jaar- Twee Toradja's bezochten hervormde gemeenten van Sint-Annalaod en Stavenisse Statencommissie Economische Aangelegenheden Beter pendelen dan sloten schoonmaken Politiejacht op aardappeldieven Deze week Jarenlange band met jonge Indonesische kerk via GZB Zondag zijn 6 mensen aangehouden THOLEN 1 oktober 1970 26ste jaargang no. 45 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665 - 375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,BTW Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. Met het overigens fraaie begin van de bietencampagne zijn we als het ware weer het nieuwe jaargetijde ,dat van de herfst binnengegaan, ook al zou de kalender dat al niet eerder hebben aangegeven. Met na een langdurige fraaie nazomer deze week de weersverandering kan men pas goed merken, dat het jaar al aardig vor dert. Het laatste kwartaal is begonnen. En daarmee ook de verschuiving van strandstoel naar vergaderzaal. Zo hier en daar doen bestuursleden de eerste schoorvoetende po gingen om in het notulenboek te snuffelen, wanneer de eerste bestuursvergadering dient te worden gehouden of wanneer het eerste fluitsignaal voor nieuwe aktiviteiten moet klinken. Ieder jaargetijde heeft zo zijn be koring, ook zijn voor- en nadelen. De Ne derlander is er niet de man of vrouw naar om van bestaande (vergader) gewoonten gemakkelijk af te wijken en bij het vele nieuwe dat onze decennia laat zien, blijft met de regelmaat van het jaar het aftreden van bestuursleden, het jaarverslag en finan cieel overzicht terugkomen. Een niet te doorbreken modes. Of dat nu een jongerenclub is of een wat eerbiedwaar diger bankbestuur, of het de vogelvereni ging betreft of de gewaardeerde Groene Kruisafdeling. Niettemin blijkt het jaarlijks moeilijker, mede door allerlei andere communicatie, waarbij de t.v. niet van achter staat, om telkens maar weer de juiste man op de juiste plaats te kunnen vinden. Een schreeu wend tekort aan kader, ook aan amateurisme, ook aan nog iets voor de gemeenschap wil len doen. Immers, het mag allemaal wat min der belangrijk worden geacht of gezien, er gaat toch een niet geringe waarde uit van een plaatselijk verenigingsleven. Van streek- aktiviteiten. Of dat nu behoort tot het cul turele of het politieke vlak, tot de strik za kelijke sector dan wel tot het terrein van de zuivere ontspanning, de waarde ervan staat vast. En vaak zijn het dezelfden in de samen leving, die telkens weer dat zakboekje moe iten grijpen, maar die daarbij ook nog tijd vinden een bijeenkomst te bezoeken, waar ze niet (als bestuurder) noodzakelijk bij be hoeven te zijn. Ook dan wordt meeleven betoond. Bij de entree van dat nieuwe jaargetij mag die allen een hart onder de riem wor den gestoken. Het kan wel eens te veel zijn. Maar hele maal overal buiten staan betekent een le- venssleur, die het weinig aantrekkelijk beeld oproept van een avond-aan-avond in stoel uitzakkende t.v. kijkende geleefd wordende. Een onderbreking daarvan, hetzij achter schaakbord of politiek aktief, in midden- standsverband of als toehoorder van een boeiende lezing, geeft beslist meer voldoening Moge dat door velen ook in het nieuwe jaargetijde met de langere avonden ook eens worden gezocht. De samenstelling van de statencommissie voor Economische aangelegenheden is voor een flinke portie een Thoolse aangelegenheid geworden. Als voorzitter werd benoemd de heer P. A. Roels (PVDA) te Sint Maartensdijk, tweede voorzitter is de heer L. A. M. Elen- baas (WD) te Scherpenisse, tweede secre taris E. Ph. Nieuwkerk (CHU) te Poort vliet. Verder hebben in deze commissie zit ting de heer W. Huson (ARP) te Terneuzen drs. Lockefeer (KVP) uit Hulst, J. F. van de Voorde (PPR) uit Sluiskil, P. Dieleman (SGP) uit Terneuzen, J. Roodenburg (D66) uit Oost- en West Souburg en mr K. A. Keuning (PVDA) uit Zierikzee. Vorige week stond voor het Zierikzeese Kantongerecht de landbouwer L. A. G. uit Sint Maartensdijk terecht omdat hij de kosten van een door de Ned. Heide Mij voor hem schoongemaakte sloot niet wenste te betalen. Hij had zijn sloten door een loonarbeider laten schoonmaken. Mogelijk waren de mes sen van de maaimachine wat te kort afge steld, zodat enkele plukken gras bleven staan. Daarop was door de technische dienst van het Waterschap geattendeerd, waarop G. nogmaals opdracht (had gegeven langs de sloot te gaan met een sproeimachine. Ook de Heidemij werd ingeschakeld, die een rekening presenteerde aan G. Laatstge noemde weigerde te betalen, daar hij het overbodig vond voor dergelijke kleine res tanten de Heidemij te laten inschakelen. De plv. kantonrechter mr F. K. Adriaanse was het met de officier van justitie mr Th. Lebret eens om eerst nog de technisch amb tenaar van het Waterschap te horen, al vorens een uitspraak te doen. Het deed de landbouwer verzuchten: „Nu is het toch wel bar nog eens voor een dergelijk akkevietje naar Zierikzee te moe ten komen. Ik kan wel gaan pendelen". Voorlopig is G. edhter voornemens ook volgend maal weer persoonlijk van de par tij te zijn. Ds. J, Lebang en de heer F. Lande van de Toradjakerk uit Indo nesië hebben het afgelopen weekeinde een bezoek gebracht aan onze streek, die al jarenlang via de Gereformeerde Zendings Bond nauw met de jonge kerk verbonden is- Zondagmorgen spraken de beide Toradjas na de prediking van ds J. van Dijk uit Woudenberg de hervormde gemeente van Sint-Annaland toe en 's avonds waren zij in Stavenisse. De heer Lande was zondagmiddag bij een enthou siaste knapenvereniging Samuel in Sint Annaland, waar hij uit voerig over het Toradjaland vertelde. Daar werd ook psalm 42 in de Toradjataal gezongen. Van de vereniging kreeg de heer Lan de 110 gulden, die hij zal bestemmen voor verband- en hulpmid delen ten behoeve van een kleine polikliniek bij een pas geopende school in een moslemgebied. Van de meisjesvereniging Wees Getrouw ontving ds Lebang vijftig gulden, die hij zal bestemmen voor de aankopen van 8 zakken cement voor de bouw van een kerk in Rante Pao. De GZB-collecte in de kerk bracht f1393,58 op. In Stavenisse was dat f 610,06. De beide Toradja's zijn vanaf 23 juli in Nederland voor een werkbezoek. Morgen, vrijdag 2 oktober, vertrekken zij weer naar Indonesië, waar zij hun indrukken aan de gemeenteleden en schoolkinderen door zullen geven. Vanaf 1913 al werkt de Gerefor meerde Zendings Bond op het Indonesische eiland Celebes, waar de Toradja's wonen. De GZB begon met het stichten van scho len en het geven van geneeskundige hulp om via die weg het woord van God aan de Toradja's door te geven. Dat ging altijd niet even gemakkelijk. Zo kan ds. D. van Dijk, die als zendingspre dikant zo'n 25 jaar in Indonesië verbleef, zich nog goed herinneren dat een dorps hoofd kwaad op hem was omdat hij scholen stichtte. Het eerste bezwaar van het kam ponghoofd was dat er slavenkinderen op school gingen. „Als die kinderen knap wor den, willen ze niet meer werken", vond hij. In de tweede plaats waren er meisjes die het onderwijs volgden, en dat achtte het dorps hoofd helemaal een onding. Nu gaat onge veer vijftig procent van de Toradja kin deren naar school. In de tijd van president Soekarno heeft het onderwijs een enorme vlucht genomen. Het staatshoofd stond erop het analfabetisme in Indonesië te bestrijden. Er zijn nu veel scholen, maar niet vol doende goede leerkrachten. Van onderop pröbeert men door regelmatige onderwijzers vergaderingen de vervlakking tegen te gaan en het onderwijs wat meer verdieping te ge ven. GEEN LEERPLICHT De heer Lande, hoofd van de schokn- dienst van de Toradjakerk, vertelde ons ver der dat er nu 230 christelijke scholen zijn in zuid en midden Celebes. Daarvan zijn er 170 lagere scholen, 1 kleuterschool, 25 rpavo's, 1 havo, 1 m.t.s., 1 huishoudschool, 1 middelbare huishoud school, 1 lagere en 3 middelbare handelsscho. len, 3 l.t.s., en 1, kweekschool. Een landbouwschool is in voorbereiding. Aan de scholen werken totaal 1300 leer krachten, allen Indonesiërs Alleen bij de m.t.s. werkt nog een Nederlander, de heer G. Riphagen van de GZB. Men moet voldoen aan het minmiumleer- plan dat de regering als eis stelt, maar voor het verdere onderwijs heeft men alle vrijheid Onder het minimum leerplan van de regering valt onder andere nationale geschiedenis en godsdienstonderwijs. De Toradjascholen bie den hun leerlingen echter meer. Zij willen kwalitatief beter onderwijs brengen dan de regeringsschokn. Zo worden er meer gods dienstlessen gegeven, terwijl buiten de offi ciële lesuren ook meer aan algemene ont wikkeling wordt gedaan dan op de regerings- scholen. De heer Lande gaat straks in dat kader lezingen geven over Nederland. Hij vind ook dat de Christenleer in alle vak ken moet doorklinken. GEEN LEERPLICHT Een grote beperking voor het onderwijs is het gebrek aan geld. In Indonesië bestaat namelijk nog geen gelijkstelling van parti culiere- en regeringsscholen. De regering subsidieert naar het aantal leerkrachten, maar vanwege de minder goede economische situatie ontbreekt het geld voor volledige subsidie. Zo komt het voor dat er op één school gesubsidieerde onderwijzers zijn, waarbij de mogelijkheid niet uitgesloten is dat er door het gebrek aan financiën geen salaris kan worden uitbetaald. De ouders van de leer lingen moeten het schoolgebouw en de leer middelen bekostigen. Door de grote werkloosheid - het moeilijkste probleem voor Indonesië - willen verschil lende mensen hun kinderen nog niet naar school sturen. Na de lagere school willen ze verder studeren, en dat kunnen we niet betalen, redeneren de ouders. Een leerplicht bestaat nog niet in Indo nesië. Er zijn wel plannen gemaakt, maar ook alweer vanwege het gebrek aan geld, kan de regering de consequenties hiervan voorlopig nog niet dragen. Ds. Van Dijk vind dat de ontwikkelingshulp meer gericht moet worden op het scheppen van werkge legenheid waardoor de mensen zichzelf leren helpen. Behalve de zichtbare werkloosheid is er in Indonesië een arote versluierde werkloosheid er werken op (landbouw)bedrijven veel meer mensen dan economisch eigenlijk nodig en verantwoord is. ZELFSTANDIGE KERK De invloed van het christelijk onderwijs is groot geweest. De kinderen gaven de boodsdhap van Jezus Christus die zij op school hoorden, door aan hun ouders zodat het evangelie in sterke mate verbreid werd onder het Toradjavolk. In 1947 hield de Toradjakerk haar eerste synode, waarmee zij een zelfstandige kerk werd. Hier werd nog eens onderstreept dat men het christelijk onderwijs moest handhaven en uitbreiden. Men zag het als een plicht, door God op hun schouders gelegd, om het evangelie aan de jeugd van de hele bevolking te ver kondigen. De oorlogsjaren betekenden een moeilijke periode voor de jonge kerk, omdat de zen dingsmensen van de GZB toen door de Japanners geinterneerd werden. Tevens verboden de bezetters het gods dienstonderwijs op de Toradjascholen. In deze tijd zetten eigen mensen het werk van de Nederlandse zendelingen voort. Na de bevrijding mocht ds. Van Dijk van de nieuwe gouverneur niet terug naar zijn Toradja's, maar toen zijn Indonesische vrienden een telegram stuurden waarin zij om hun zen deling schreeuwden, draaide de Nederlandse gouverneur snel bij. VERVOLGINGEN Na de oorlogsperiode brak er in het begin van de vijftiger jaren opnieuw een moei lijke tijd aan voor de Toradjakerk. Fanatieke Mohammedaanse benden van de Daroel Islam brachten vele christenen, predikanten .evangelisten en onderwijzers om. Volgens de Daroel Islam (Daroel be tekent huis) behoorde Indonesië het huis van de Islam te zijn. De regering, die de acties afkeurde, was in het begin niet bij machte aan de slach ting een eind te maken. Met beihulp van de Toradja's lukte dat pas in 1965. Op de synode van 1963 werden de grote moeilijkheden besproken. Vele chris tenen waren de binnenlanden in gevlucht, waardoor zij het contact met de buitenwereld verloren. Dominee Van Dijk herinnert zich nog hoe men tijdens de synode met de handen in het haar zat. Men kon geen oplossing vinden, tot de voorzitter van de synode, ds Lebang opriep tot gebed. Van een gevluchte gemeente kwam het dringende verzoek om een zendeling, maar vanwege de grote verliezen was er aan vankelijk niemand beschikbaar. Tenslotte stelde zich een pas afgestudeerde predikant beschikbaar, die met 30 mensen op weg ging naar zijn nieuwe gemeente. Hij heeft zijn volk echter nooit kunnen dienen, omdat hij onderweg vermoord werd. Ondanks de geweldige verdrukking groeide de Toradjakerk van 70.000 mensen in 1947 tot 170.000 in 1965. Thans heeft men in Indonesië nog nooit zo'n vrijheid gekend. Eén van de oorzaken van de spanningen tussen de mohammedaanse meerderheid en de kleine minderheid van christenen was misschien, dat de christenkerk uit mohamme danen voortgekomen in Indonesië het sterkst TROUW AAN REGERING De Toradja's zijn één van de 300 etnische groepen in Indonesië. In Zuid Celebes wonen 180.000 christenen temidden van 7 miljoen mohammedanen. Van het Toradjavolk is 6 procent mohammedaan en 40 procent animist (heiden). De meesten werken in de landbouw, bij Ihet bestuur, leger, luchtmacht, marine en politie. Er zijn speciale Toradjabataljons. Men voelt zich echte Indonesische staatsburgers, waarom de Toradja's ook met andere bevol kingsgroepen willen samenwerken. Volgens ds Lebang heeft de Toradjakerk 34 classis en bijna 400 gemeenten. Weke lijks worden er op 490 plaatsen godsdienst oefeningen gehouden. Dit gebeurt meestal in bamboegebouwtjes of op een enkele plaats in een stenen kerk, maar meestal nog in de scholen van de Toradjakerk. Men weet wel dat dit tijdelijk moet zijn, en daarom zijn er ook veel plannen voor de bouw van kerken. Rante Pao is met z'n tienduizend inwoners de hoofdplaats van de Toradjakerk. Hier worden er voor de 5500 gemeenteleden op vijf plaatsen kerkdiensten gehouden. In Rante Pao staat ook de theologische school, waar in samenwerking met de chr. ger. kerk predikanten worden opgeleid. Van de GZB werken in het Toradjaland nog vijf Nederlanders. Verder is er nog iemand van de GZB docent aan de theologische school in Dja karta, terwijl binnenkort kandidaat Boer naar Ambon vertrekt, eveneens als docent aan de theologische school. PLANTING VAN GOD De jonge Indonesische kerk heeft nu 62 predikanten, 26 evangelisten en 250 voor gangers. De samenwerking met de GZB wil de Toradjakerk nog verder verstevigen. Niet alleen financieel, maar ook in het samen gehoorzamen aan Gods bevel om het evangelie aan iedereen te verkondigen. Zo heeft de Toradjakerk nu ook zelf al zen delingen uitgezonden. „Het gevoel dat steeds bij ons leeft, dat wij ondervonden hebben en nog steeds ervaren is, dat de Toradjakerk een planting van God is", vertelt dominee Lebang. „Hij is het die ons steeds nabij is, ondanks alle moeilijkheden, en ik ben ervan overtuigd dat Hij Zijn werk voltooien zal. De druk waaronder wij geleefd hebben is voor ons ook een zegen geweest. Ik ben blij dat de Toradjakerk door Gods genade een licht mogen zijn voor haar omgeving", aldus ds. J. Lebang uit Rante Pao, voorzitter van de synode van de Toradjakerk, die ons sa men met de heer F. Lande en ds. D. J. van Dijk een gesprek toestond over de jonge In donesische kerk, waarmee het hervormde deel van onze streek zo nauw verbonden is. Met succes heeft de rijkspolitie op het eiland Tholen van vrijdagavond tot en met zondag avond een actie gehouden om de diefstal van landbouwprodukten een halt toe te roepen. In totaal werden zes mensen aangehouden v°or het stelen van aardappelen en uien. De po litie blijft de komende tijd deze zaak goed in de gaten houden, waardoor men hoopt dat er een einde komt aan het op goedkope wijze aanvullen van de wintervoorraad. Zaterdagavond was het politiebusje op weg van Oud-Vossemeer naar Sint-Anna land toen men op de provinciale weg ter hoogte van de heer M. Buijs een auto zag staan die na het passeren snel weg reed. Het politiebusje draaide om en zette de achter volging in omdat men vermoedde dat er toch iets niet in orde was. In de bocht bij de Weele vond men de auto, bestuurd door de heer H. uit Bergen op Zoom, die door de hoge snelheid van de weg was geraakt. Op de kruin van de dijk was de wagen blij ven hangen, waardoor deze niet in de wa tergang was terecht gekomen. De man werd meegenomen, waarna de politie hulp ging ha. len om de auto weg te slepen. Toen men terug kwam stonden er twee mannen bij de auto, een broer van verdachte en een H. uit Ossendrecht. Na verhoor op het groeps- bureau te Tholen bekenden de drie mannen allen rond de 20 jaar 6 kisten aardappelen te hebben gestolen van het land van de wed. D. Moerland uit Sint Annaland. Na opma king van het proces-verbaal konden ze zon dag naar huis terugkeren. AARDAPPELS "BOTTEN" Zondagmiddag was de Belg G.A.V. uit Merksem rustig aan het aardappels steken op het land van de heer M. C. van Dijke aan de Oudelandsedijk in Tholen. Hij had al een mud gereed staan, toen de politie hem op heterdaad betrapte. Van de heer D. M. Bijl uit Poortvliet werd een zak uien gestolen door C.S. uit Halsteren, die na de diefstal snel wegreed. De politie zette de Thoolse brug af, maar de auto ontsnapte. Voor zijn huis kon S. later worden aangehouden. Zondagavond tenslotte werden van de heer M. Geuze uit Poortvliet drie kistjes met pootaardappelen meegenomen. De poli tie was alleen het nummerbord van de auto van verdachte bekend maar later kon hij worden opgespoord. De dader bleek G.H. uit Rijsbergen (bij Breda) te zijn. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. W. A. de Looze Oud-Vossemeer tel. 01667—400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse Dokter van der Eist Stavenisse tel 01663 - 400. DIENST WIJKVERPLEGING WEEKEND-DIENST 3-4 oktober Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: Zr. Gersom - Tholen Telefoon 01660-620 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe nisse Sint Annaland. Zr. de Smit - Sint Maartensdijk Telefoon 01666-548 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. Week van 4 tot en met 10 oktober Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Eerste Kwartier 5.37 17.55 6.10 18.20 6.45 19.10 7.25 19.50 8.22 20.52 9.35 22.15 11,15 23.54 oktober SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 5 okt. a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. GESLAAGD Anja van den Bos slaagde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voor het pro pedeutisch examen sociologie. MET DANK Vanwege studie elders is het de dames De Jonge-Donken niet langer mogelijk onze krant wekelijks te bezorgen, dat ze een paar jaar op uitstekende wijze hebben gedaan. In mej. Rleppe van Postweg 15 - telefoon 758 hebben we een nieuwe bezorgster gevonden Met wat clementie voor de eerste weken hoopt ze spoedig zodanig te zijn ingewerkt dat het vergeten te bezorgen een zeldzaam heid wordt, zoals dat ook bij de dames De Jonge het geval was. Die we voor het ge dane werk graag ook langs deze weg dank zeggen. Nieuwe abonne's in Tholen kun nen desgewenst even telefoon 758 bellen en de eerstkomende donderdag krijgt men de Eendrachtbode in de bus. AANRIJDING Zaterdagavond zijn er aan de Brabantse kant van de brug twee auto's op elkaar gereden .waardoor er een vrouw licht werd gewond terwijl er ook materiële schade was. J. M. O. alhier reed op de auto van G.S. uit Halsteren. Daarbij werd mevrouw S. inzittende van de Halsterse auto, licht ge wond. Vermoedelijk is de aandacht van de auto mobilisten afgeleid door werkzaamheden van de Gasunie. Zaterdagavond laat was men na melijk bezig de nieuwe gasleiding door het toekomstige Schelde Rijnkanaal aan te slui ten op het bestaande Thoolse gasnet. Daarvoor heeft men met een cutterzuiger sleuven gegraven, waarna de zinkers werden gelegd. Door het pompen van lucht uit de nieuwe leiding, ging het werk met veel gesis gepaard. Zaterdagavond was een gunstig tijdstip van wege het geringe gasgebruik. SCHOOLREIS GEM. MAVO De vierde klas van de gemeentelijke mavo heeft onlangs een schoolreis gemaakt, waar van één van de leerlingen onderstaand ver slag maakte: Maandagmorgen 14 september om negen uur was het dan zover; we zouden een vier daagse reis maken o.l.v. mevr. Rinses en dhr. Venekamp. We gingen met de bus van- JAARGETIJDE TORADJA-PREDIKANT OP THOLEN POLITIE VOND AARDAPPELDIEVEN PTT-ER MET PENSIOEN Z.V.U.-EVENEMENTEN WATERSPORT IN VERZANDINGSZORG SINT-MAARTENSDIJK KERN DOELSTELLING THANS NOG NIET BEREIKT BRIEVENBESTELLER WAS GEVAARLIJK BEROEP SNELLE KLEUTERSCHOOL- BOUW IN THOLEN STAVENISSE VOELT ZICH ZEEUWS SMERDIEK HAALDE EERSTE PUNTEN JAN OVEREENKAM EERST DENKEN, DAN DOEN Men draagt gemakkelijker tegenspoed dan men voorspoed vergeet. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S uit Tholen door Noord-Brabant, door de ge bieden die meest uit zandgrond bestaan. Om ongeveer elf uur kwamen we in Grave aan. Daar dronken we koffie. We reden over de sluizen in de Maas door naar Arnhem. Om ongeveer half één kwamen we daar aan bij het Openluchtmuseum. We konden daar tot twee uur rondkijken. Toen reden we verder door de Graafschap. Daarna door naar Twente, naar de jeugd, herberg bij Lattrop. Daar zouden we vier dagen slapen. De volgende dag gingen we naar Vrie- zenveen. In deze plaats werd een zuivelfa briek bezocht. Van daaruit reden we naar Emmen. Hier konden we een poosje rond kijken. Toen gingen we naar Sleen. Daar bezichtigden we in de buurt een hunebed. Daarna reden we via Meppel naar Giet hoorn. In dit plaatsje werd een rondvaart gemaakt. Vanuit Giethoorn gingen we terug naar de jeugdherberg. De derde dag, die vrij regenachtig was, gingen we naar Duitsland, naar het plaatsje Tecklenburg. Daar werd gegeten en nog wat rondgelopen. We bezochten er ook een grot. Dit plaatsje ligt midden in het Teutoburger Woud, zodat het er vrij hoog is. Daar het bleef regenen, zijn we direct teruggereden naar Nederland. We gingen eerst nog naar Oldenzaal, voordat we terugkeerden naar de jeugdherberg. Hier werd eerst gegeten. Na het eten reden we naar Denekamp, waar we via de t.v. Feijenoord - Ut Arad volgden De vierde dag gingen we weer naar huis. We gingen door Twente, Salland, via Zwol le, Kampen Oostelijk Flevoland naar Har derwijk. Hier werd het Dolfinarium bezocht. Van Harderwijk reden we door naar Utrecht naar het recreatieoord Surae in Dorst. Hier kon o.a. geroeid en gevoetbald wor den. Van Surae vertrokken we in de rich ting Roosendaal, verder naar Bergen op Zoom en Tholen. Hier kwamen we om ongeveer zes uur aan. Dit was het einde van vier prettige dagen, waarin we veel gezien en meegemaakt hebben. GESLAAGD Riet Zwagemaker slaagde aan de rijks opleidingsschool voor kleuterleidster in Mid delburg voor de hoofdakte B. Op 't Wan- tenwevertje in Poortvliet zal zij de plaats innemen van juffrouw Ria Vermaas, die a.s. vrijdag trouwt. DAMKAMPIOEN OP BEZOEK De voorzitter van de provinciale Zeeuwse dambond, de heer A. Ganseman heeft op 21 september een bezoek gebracht aan de Thoolse damclub de EENDRACHT naar aanleiding van de onlangs tot stand geko men fusie tussen de beide damverenigingen. Als bizondere geste van de dambond was de bekende Zeeuwse dammer, J. Blom, kam pioen van Zeeland meegekomen, voor het spelen van een simultaan wedstrijd tegen 13 Thoolse dammers. Dat de sterkte van de damclub door deze fusie is toegenomen blijkt wel uit het ver rassende resultaat. De heren P. v. d. Velde en K. Droogers wisten remise af te dwingen, terwijl S. de Korte en W. v. Osch hun .partijen hebben gewonnen. Dhr. Blom gaf toe verrast te zijn en sprak de hoop uit dat de Thoolse damclub in de strijd om het clubkampioensohap van Zeeland met dezelfde verve, een evenredig resultaat zal bereiken. „Het ligt in mijn bedoeling als bondstrai- ner 1 x in de maand naar Tholen te komen om de jeugd te trainen, aldus Dhr. Blom in zijn slotwoord. Al met al een leerzame en gedenkwaardige avond voor de damclub de EENDRACHT.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1