Nog aardgas 1 juli Plaatselijk Nieuws Eindverslag Eerste Kamer herindeling Meningen evenals op Tholen verdeeld De zondagswefgeving in hef geding Sommige leden prefereren een tweedeling In 1973 eerste atoomstroom voor Zeeland Deze week Abonnees Badmeester bijna kopje onder mm. i -r - m INDUSTRIËLE STATEN- EXCURSIE Voor de politierechter THOLEN 24 september 1970 26ste jaargang no. 44 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665 - 375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,b BTW - Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. Het bij onze streek behorende, de laatste jaren zeker niet achtergebleven Sint Philips- land smaakt het niet geheel onverdeelde ge noegen van de aardgasmogelijkheid. Dank zij een PZEM-initiatief, die ook graag veel klanten wil, al zijn de Sint Philiplandse niet de meest voordelige, komt er via een Thoolse Krabbenkreek een leiding terecht op de straks door te steken Slaakdam. Met veel „onrendabel" begrip voor de in onze provincie voortreffelijk werkende PZ EM, zijn we er nooit in geslaagd daarvoor zoveel goodwill op te brengen, dat we het als billijk ervaren een Zeeuwse gemeente f 70.000,. extra !te laten betalen. Het goed Zeeuws, goed rond, wordt hier gevieren deeld. Al eerder hebben we met dit bijltje ge hakt ten aanzien van Stavenisse. En ook ten aanzien van Sint Philipsland kunnen we eigenlijk volstaan met het raadslid De Jager te citeren: Sint Philipsland ligt nu eenmaal waar het ligt. Een Zegam is geen Vlissing- se, Goesse- of Middelburgse belangenorga nisatie. Een Zegam is, dient althans Zeeuws te zijn. En Sint Philipsland is één van die Zeeuwse PZEM-gemeenten. Het ligt waar het ligt. Maar het is in elk geval een Zeeuw se gemeentetot dusver. Dat het zeventig mille méér moet neertellen dan, pak weg, Tholenstad, is een onbillijke zaak. Ondanks het feit, dat de PZEM zelf het viervoudige aan Sint Philipsland moet be steden dan het aan het Thoolse-stad-aard- gas moest doen. Sint Philipsland zit op de aardgas-schop stoel. Doen voor de leefbaarheid van de gemeente enerzijds, maar méér betalen dan welke Zeeuwse gemeente ook anderszijds. Nee, voor ons blijft het onverteerbaar. Hopenlijk wordt er alsnog iets op gevonden. Die zeventig mille is veel te zwaar. Voor ons gevoel gewoon onredelijk. Al lijken het nog geruchten te zijn, onze goe-gemeenschap moet er toch maar seri eus rekening mee houden, dat na een be slissing van de Eerste Kamer op 20 oktober de herindelingsda'tum niet 1 januari, maar 1 juli 1971 zal worden. Zonder de wette lijke noodzaak daartoe geheel te onderken nen schijnt Den Haag die noodzaak van uitstel in te zien. In een aan de Eerste Kamerleden geridhte brief wordt die datum althans als vaststaand genoemd. En daarmee wordt de herindeling voor de Thoolse gemeenschap steeds meer - hoe een ernstige zaak op zich het ook is - een Haags lachertje. Immers, het enige waar over men het op Tholen wel eens was, bleek een snelle beslissing te zijn. De onzekerheid is immers initiatiefdodend en de al te lang afwachtende houding funest. Daarmee wordt geen enkel verwijt gericht aan gemeentebestuurders, c.q. burgemeesters maar feit is, dat nieuwe initiatieven, han gende de herindelingszaak, moeilijk door g.s. gewaardeerd, laat staan gehonoreerd (kun nen) worden. In de Sint Maartensdijkse raad viel dins dagmorgen zelfs het woord „aanfluiting". Daar werd het Haagse voorbeeld van groter bestuurskracht door het Thoolse herinde- lingsgehannis weinig voorbeeldig geacht. En terecht. Immers, door die datum wij ziging van een eerst door een te voorbarige minister Beernink genoemde 1 januari weten de tegenstanders nog steeds niet, dat het uitstel voor goed is en komen ook de voor standers zo langzamerhand van de wal in de sloot terecht. Nu dient de minister van Bin nenlandse Zaken op de wet weer te komen met een „novelle", dat wil zeggen een wij ziging van ingangsdatum die opnieuw de Tweede Kamer moet passeren, enz., al is het dan mogelijk maar een éénregelig artikel. Moet het allemaal omdat de politieke par tijen niet voldoende verkiezingspropaganda zouden kunnen maken? Dat is dan weer een onderschatting van Thoolse initiatieven. Als het moet kan dat in één week. Het is wel een methode om nog meer herindelingsbeu te maken. Of, zoals ir Geuze het uitdrukte, herinde- lingsmurw. Veel zinnigs valt er over het gehele gedoe niet meer te schrijven. Als het ooit het geval is geweest. Het eindverslag dat de commissie uit de Eerste Kamer der Staten- Generaal (Binnenlandse Zaken) is geen „blanko'' mandaat voor minister Beernink geworden, zoals ook nog wel op Tholen was vermoed. Integendeel, evenals bij het commissieverslag Tweede Kamer zijn er ook door de Eerste Kamer-leden nogal wat bezwaren tegen het wetsontwerp ingebracht. Daarom zal ook de behande ling op 20 oktober geen hamerstuk zijn, maar zal de minister op enkele punten nog wel nadere presisering worden gevraagd. Overigens waren de meningen bij de commissie ook wel verdeeld. Het enige wat onze streek hierbij in het achterhoofd heeft is de uiteindelijke beslissing in de Tweede Kamer na immers ook nogal wat bezwaren. Ondertussen werd opnieuw duidelijk, dat de gehele langdurige Thoolse kwestie lang niet van het leien dakje gaat, zoals bij de indiening van het wetsontwerp was vermoed De beker wordt tot de laatste druppel ge ledigd en maakt het zelfs nodig de al in iHet ontwerp genoemde indelingsdatum - 1 januari 1971 - een half jaar op te schuiven. Vorige week werd door onze regionale dagbladen dit Eerste Kamer eindverslag be knopt weergegeven onder de naar ons ge voel wat dubieuze kop: Eerste Kamer vreest strenge zondagswetgeving op Tholen. Dit nu 'hebben wc r.L'. uit het eindverslag kunnen halen. Wel wil de eerste Kamer er nader op ingaan, maar de vrees is niet daar van gekomen, maar, zoals in het verslag staat van „enige betrokken gemeentebesturen op het eiland. Hieronder volgt een bijna let terlijke tekst, met slechts een enkele verdui delijking daartussen van onze kant. SANERING BESTUURLIJKE ORGANISATIE. „Vele leden brachten als hun mening naar voren", zo begint het eindverslag", dat bij de beoordeling van het onderhavige wets ontwerp .vooral dient te worden gelet op de tot stand te brengen sanering der bestuurlijke organisatie op het eiland Tholen; de overige in dit verband tot dusver te berde gebradhte argumenten kwamen deze leden bepaald min der steekhoudend voor". Die vele leden zijn het dus met de Thoolse meerderheid eens, dat er van de oorspron kelijke argumentering, zoals Reimerswaal, Schelde Rijn, industriale grootheden in de om geving, enz, weinig is overgebleven en dat het vooral gaat om een groter bestuurskracht. ZONDAGSWET Verder volgen we dan weer het eindver slag „Deze leden gaven te kennen, dat zij ter gelegenheid van de komende openbare beraadslaging over dit ontwerp nader aan dacht wensten te besteden aan het vraagstuk van de bepalingen van de Zondagswet ener zijds en de voorschriften, welke van gemeen tewege op het door bedoelde wet bestreken terrein (nader) gegeven kunnen worden." Uit deze passage wordt duidelijk, dat som mige Kamerleden willen afwegen wat er volgens de bepalingen Zondagswet na her indeling aan knelpunten zouden kunnen ko men voor sommige kernen op Tholen indien door het nieuwe gemeentebestuur bepalingen en voorschriften aan de hand van die wet worden gehanteerd, die afwijken van de thans voor elke gemeente (afzonderlijk) geldende voorschriften. VREES VAN GEMEENTEBESTUREN Op bovenstaand onderwerp wordt in 'het eindverslag nog wat doorgeborduurd in de daarop volgende passage: „Vele andere leden brachten - mede in verband met het door de leden vóór hen aan het woord opgemerkte over de Zondagswetgeving - in herinnering, dat tijdens de op Tholen gehouden „hearing" door de vaste Commissie voor Binnenland se Zaken uit deze Kamer door enige van de betrokken gemeentebesturen op het eiland de vrees was geuit, dat door de samenvoe ging, als door het wetsontwerp beoogd, door de gemeenteraad van de nieuw gevorm de gemeente zou kunnen worden besloten tot het verbieden van verschillende manifes taties en activiteiten, welke thans in enkele der afzonderlijke gemeenten geoorloofd zijn." Voor zover ons bekend kan de tussen voeging „enige gemeentebesturen" in dit geval worden teruggebracht tot Oud-Vosse- meer. In bovenstaand gedeelte wordt dus niet gesproken van vrees bij de Kamerleden, zo als dagbladkoppen suggereerden, maar bij gemeentebesturen, al kreeg die vrees ook bij de Kamercommissie wel de nodige aandacht zoals onderstaand vervolg leert. DWANG „De aan het woord zijnde leden achtten dit (eventueel verbieden van thans bestaan de manifestaties en activiteiten-red) een niet onbelangrijke zaak. In dit verband wil den zij gaarne vernemen of de Minister voor nemens is te bevorderen, dat ter gelegenheid van de eerstkomende (partiële) grondwets herziening een basis wordt gelegd voor de mogelijkheid de wetgever te doen besluiten tot het van hoger hand dwingend voor schrijven aan bepaalde gemeente van bin nengemeentelijke decentralisatie. Van zeer vele zijden Slooc men zich bij deze laatst weergegeven vraag aan!" Wanneer we dit gedeelte uit het eindverslag van commentaar zouden voorzien, is meer nodig dan een enkele regel, maar men kan er wel een zekere dwang uit proeven. Eigenlijk kort gezegd, dat de straks gro tere bestuurskracht al bij voorbaat onvol doende wordt geacht om alle zuiver gemeen, telijke aangelegenheden te mogen regelen. BEZWAREN TEGEN EEN GEMEENTE „Enige leden bleken een gereserveerde houding aan te nemen t.o.v. dit wetsont werp, al gaven zij toe, dat de bestaande ge meentelijke indeling van het eiland Tholen - in zeven gemeenten - onbevredigend is. De door deze leden gekoesterde bezwaren hiel den mede verband met het door de leden vóór hen aan het woord gememoreerde, in de eerste alinea van het door dezen gestelde. De hier aan het woord zijnde leden ble ven van oordeel, dat de onderlinge verschil, len tussen de onderscheidene gemeenten - ook dn politieke zin - zo groot zijn, dat huns inziens de vorming van één gemeente in dit geval niet tot een harmonieuze ont wikkeling zal leiden; integendeel, zij meenden dat de onderlinge verhoudingen dientenge volge zullen worden verscherpt. Deze leden vroegen zich af, of op dit eiland voorlopig gewestvorming wellicht een goede oplossing zou kunnen bieden, ook al telt het eiland in totaal slechts 16.000 inwoners". Bij deze alinea hebben we in tegenstelling met voorgaande (vele leden) te maken met Enige leden. Zij vinden de verschillen tussen de gemeenten dusdanig, dat zij eerder onder linge verscherping, dan burgerlijke eenheid verwachten. Daarom denken zij aan de nieuwste bestuurlijke vormgeving in ons land waarover dezer dagen een brief kwam van minister Beernink: de gewestvorming. Die gewestvorming is overigens meer bedoeld als provinciegrenzend-overschrijding, dan voor een beperkt gebied als Tholen is. Maar die enige leden zien het wel als een tussenop lossing. TWEEDELING „Ook zou, zo voegen dezelfde leden aan het vorenstaande toe, overwogen kunnen worden over te gaan tot de vorming van 2 gemeenten .gescheiden door de Pluimpot Zodanige gemeenten zouden dan bij de ver dere ontwikkeling van Tholen misschien kun nen uitgroeien tot gemeenten van elk 10.000 zielen. Dezelfde leden wilden zich het innemen van een definitief standpunt t.a.v. dit wets ontwerp ter gelegenheid van de komende openbare beraadsslaging nog voorbehouden" In dit laatste gedeelte van het eindver slag hebben we dus nog steeds te maken met die ENIGE 'leden. Zij hebben hun standpunt ,zo te lezen, nog niet definitief bepaald, in tegenstelling tot de VELE leden van deze commissie. Lezers, die met betrekking tot bovenstaan de alsnog vragen hebben, kunnen zich tot de redactie wenden. iPl Een vrolijk plaatje van jeugdige zwemmers in Haestinge te Sint Maartensdijk, die pro beren hun badmeester Daan van Westen te overmeesteren. Op de achtergrond de heer T. Viergever, leraar l.t.s. en tevens zweminstructeur voor deze school, in gesprek met mevrouw Wagenaar van de KNZB. Zaterdagmorgen zijn de eerste zwemdiploma's uitgereikt door burgemeester D. C. Bouwen se. Voor verslag zie pagina 9. P' -vinciale staten van Zeeland hebben vo rige week vrijdag de Franse aluminiumfa- briek Pechiney in Vlissingen-Oost en de kernenergiecentrale van de PZEM bij Bors- sele bezocht. Beide bedrijven zijn nog volop in aanbouw, zodat de statenleden voor de veiligheid een helm op het hoofd kregen. Enorme klompen beton en grote stalen gevaarten hebben het rustige landschap ver anderd in een bedrijvig industriegebied. Fransen, Algerijnen, Belgen, Duitsers en Nederlanders vormen het gemengde gezel schap dat de gebouwen en installaties doet verrijzen. Op het 2200 vierkante meter gro te terrein in het Sloegebied is een grote in dustriële ontwikkeling gaande. Verschillende bedrijven hebben zich al ge- vestigd of zijn aan de bouw van fabrieken bezig: Kon. Mij. Dé Schelde, M T Inter national n.v„ Hoechst Vlissingen n.v., Pechi ney Nederland n.v., Pit VTO beton, de olie raffinaderij Total en de n.v. Haven van Vlissingen. Miljoenen guldens worden er ge- investeerd om werk te kunnen bieden aan honderden mensen 675 MILJOEN De aluminiumfabriek Pechiney gaat 675 miljoen gulden investeren om jaarlijks 170. 000 ton aluminium te kunnen produceren. Dit wordt gemaakt van aluinaarde dat per zeeschip wordt aangevoerd aan de onlangs gereed gekomen kade. Men is nu nog bezig met 'het uitbaggeren van de haven. Het in Vlissingen-Oost te fa briceren aluminium gaat als grondstof dienen voor verwerkende industrieën. De fabriek begint april' volgend jaar met de produk'tie. Er zullen totaal 750 mensen kunnen werken maar door het afgeleide effect zullen er zeker 1500 arbeidsplaatsen worden gescha pen. Luchtvervuiling is één van de schadelijke gevolgen van de vestiging van de alumini umfabriek, maar door een langdurig onder zoek hoopt Pechiney de schade te kunnen beperken door de vrijkomende gassen te zuiveren. Als er toch schade ontstaat, zal deze ver goed worden. Hiervoor werken de bedrijven in het Sloe met het provinciaal bestuur en de Zeeuwse landbouw aan een regeling. De mooie rode helm die men voor de excursie had gekregen, moest na de bezich tiging van de in aanbouw zijnde fabriek wor den ingeleverd, maar ter compensatie had Pechiney voor elk statenlid 2 rollen alumi niumfolie met een houder. 's Middags bij het bezoek van de kern energiecentrale van de PZEM was de helm geel en de toelichting van de ingenieurs in het Duits. 's Morgens werd er voornamelijk Frans gesproken, zodat de Zeeuwse statenleden het in onze industrialiserende provincie eigen lijk niet meer alleen met Nederlands af kunnen. In de kernenergiecentrale - de eerste van dit soort in Nederland, gaat men door het splijten van atoomkernen elektriciteit maken. Dit is voornamelijk bedoeld voor Pechiney, dat bijzonder veel stroom nodig heeft. In 1973 zal de PZEM de eerste (atoom) stroom aan Zeeland leveren. Voor het doorrijden na een aanrijding kreeg J.W.S. uit Stavenisse een boete van f 100.en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. Op 16 mei had hij in zijn woonplaats bij het linksafslaan een geparkeerde auto ge raakt en Was naar huis gereden zonder de politie van de berokkende schade te verwit tigen. Vc^or dg politierechter verklaarde hij daarvan niets te hebben gemerkt, maar dat klonk te ongeloofwaardig. Datzelfde gold voor G.J.G. uit Sint An- naland, die bij verstek twee boeten kreeg één van f 40.voor het veroorzaken van een aanrijding bij het achteruitrijden en één van f 75.voor het doorrijden zonder van de botsing melding te maken. De scha de aan de geparkeerde wagen was een kapot achterlicht niet bijzonder groot, maar de of ficier van justitie vond het beroerde in de zaak dat was doorgereden. GEEN ZINNIG HERINDE LINGSWOORD MEER INGANGSDATUM NAAR 1 JULI VERSCHOVEN? AARDGAS-DISCRIMINATIE TOCH WIL OOK SINT- PHILIPSLAND DAARVAN PROFITEREN MEDIO OKTOBER EERSTE PAAL BEJAARDENTEHUIS SINT-MAARTENSDIJK EERSTE DIPLOMA'S ZWEMMEN IN HAESTINGE WHS-AANVAL FLONKERDE EERSTE KAMERCOMMISSIE OVER ZONDAGSRUST EN TWEEDELING GISTEREN OPENING NIEUWE KLEUTERSCHOOL THOLEN (verslag volgend nummer) SINT-PHILIPSLAND WERKT AAN EIGEN HERINDELING SYNODE EN CLASSIS- BEZOEK DIEFSTALLEN VAN LANDBOUWPRODUKTEN EN DE BIETENCAMPAGNE OP GANG Luchtkastelen bouwen is meestal eenvoudiger als ze weer afbreken. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF PAGINA'S die na ons bericht van vorige week nog vergeten zijn hun abonnements geld over het le en of het 2e half jaar 1970 te betalen hebben nog een laatste mogelijkheid dit met spoed te doen op postgiro 12.44.07 of per Raiffeisenbank t.n.v. Eendrachtbode Postbus 5, Sint Annaland. Graag vermelden waarvoor uw beta ling bestemd is. De jongeman H.N.M. uit Drunen, die tij dens vakantie op Tholen op 29 juli te Sta venisse een fuik had gestolen, kreeg conform de eis een boete van f 150, 'Weeltendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. A. Kugel, Poortvliet tel. 01662-400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland Dr. Boomsma - Telefoon 01676 - 545 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse dr. J. M. v. d. Bel, Sint Maartensdijk, tel. 01666—400 DIENST WIJKVERPLEGING WEEKEND-DIENST 26 - 27 september Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: Zr. Slager - Poortvliet Telefoon 01662-404 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. Zr. Rietdijk - Sint Annaland Telefoon 01665-431 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. Week van 27 sept tot en met 3 okt Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Nieuwe Maan 1.50 2.40 3.20 3.45 4.18 4.50 5.18 30 september 14.15 14.55 15.30 15.56 16.28 17.00 17.30 SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 28 sept. a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. PLATTELANDSVROUWEN VERGADERDEN Voor de afdeling Tholen van de Bond van Plattelandsvrouwen werd het vergadersei zoen geopend met een bijeenkomst in hotel „Zeeland" op 16 september. De presidente herdacht het overleden lid mevrouw Engelvaart-Deurloo, die zich steeds zo op bijzondere wijze voor de afdeling heeft ingezet. Hierna werd het programma besproken voor het komende seizoen. Naast enkele leerzame avonden staat op een literatuur cursus op de agenda. Van de mogelijkheid een programma te kopen van de afdeling Zeeland werd druk gebruik gemaakt. Na de pauze was er een muzikaal vraag- en antwoordspel, waarbij zowel de Beatles als Beethoven aan bod kwamen. Voor win nende teams waren er enkele prijzen en voor de verliezers een troost-verrassing. Het werd meteen al een gezellige avond. AMATEUR-SCHILDER EXPOSEERT In de Bosstraat woont de 70 jarige heer Vercouteren, die momenteel in de etalage van fotohandel W. Cornelisse in de Molen- vlietsestraat enkele van zijn schilderijen ex poseert. Behalve een prachtige „Paulina- straa't" liggen er enkele Parijse clochards en een „theeclipper", dat is een bepaald soort zeiboot, waarmee vroeger naar Ceylon werd gevaren. Het zijn niet de enige schilderijen van de heer Vercouteren. Er is een waarheidsge trouw tableau van de Bosstraat, die nog niet helemaal klaar is, terwijl ook de Tholen 36 voor hem een dankbaar object was. „Ik heb altijd wel een kladje papier bij me, wanneer ik van huis ga om vlug een schets te kunnen maken, verklaarde de heer Vercouteren. Al van jongsaf deed hij veel aan pen- en potloodtekeningen. In 1965 begon hij te schilderen. „Ik had gedrukte platen aan de muur hangen en dat vond ik maar niks. Toen heb ik van een plaat op een oude koekjesdoos en van een kalender een winter- en een zomer gecopieerd Dat was Het begin. Zijn schilderkunst toont zijn veelzijdigheid, af te leiden uit de vele beroepen, die Vercouteren had. Voor de dertiger jaren zat hij met 2 of 3 man op een „hoogaars" In de Zuiderzee werd het mosselbroed ge haald en naar de Oosterschelde gebracht. Op de zeilen duurde het een week. Vaak

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1