Op de rem Kern-zorgen Laatste fase Abonnees Brieven onder nummer Verliest Sint-Maar tensdijk rijkspremie voor industrie? Anderhalf miljoen van provincie voor aansluiting tweede Eendrachtbrug Goede verbetering Tholen - Poortvliet Havenstaking is voorbij Thoolse herindeling over een maand in Eerste Kamer Statenlid Roels stelt vragen aan g.s. Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665-375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,BTW - Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. 26ste jaargang no. 43 17 september 1970 De openbare behandeling van het wetsontwerp tot samenvoeging van de zelven Thoolse gemeenten zal, naar het zich laat aanzien pas op dinsdag 20 oktober a.s, door de Eerste Kamer plaats vinden. Omdat de definitieve indeling van de agenda pas een week voor de vergadering wordt vastge steld, is nog niet precies bekend hoe laat de vergadering over de Thoolse herindeling zal beginnen, zo deelde de griffier van de Eerste Kamer ons mee Hoewel de Thoolse gemeentebestuur ders tijdens de hearing op 4 septem ber bij de Eerste Kamercommissie aandrongen op spoedige behandeling, is de twintigste oktober toch weer een heel eind verder in 1970. Voor het gemeentelijk apparaat en voor de politieke partijen zal het kort dag zijn om alle noodzakelijke dingen voor 1 januari a.s. rond te krijgen. Het maken van de oproepkaarten en stembiljetten voor alle kiesgerechtigde eilandbewoners zal v*an de ambtena ren nog veel tijd en werk eisen. Dat geldt ook voor de politieke par tijen, die na de twintigste oktober (en misschien ook wel daarvóór) wel menig uurtje zullen vergaderen over kandidatenlijsten en verkiezingspro gramma's, voorlopig veronderstellen de dat het wetsontwerp door de Eer ste Kamer zal worden aanvaard. In het nader gewijzigd wetsontwerp van minister Beernink (artikel 11) staat dat de kandidaatstelling en stemming voor de verkiezing van de raadsleden voor de nieuwe gemeente geschieden op de dagen door Gede puteerde Staten van Zeeland te bepa len, met dien verstande, dat de stem ming uiterlijk op de dertigste dag vóór de datum van herindeling plaats vindt. Het zou betekenen, dat er dan uiterlijk woensdag 2 december ge stemd zou moeten worden, wat ook de week daarvoor kan zijn» Aanne mende dat de wetsprocedure in okto ber wordt afgerond is er dus voor het ambtelijk apparaat en de partijen hoogstens een maand tijd de verkie zing voor te bereiden. Vooralsnog moet de Eerste Kamer echter beslis- seit. In plaats van gas te geven en daardoor al direct genoeg vaart te krijgen om het vierde zittingsjaar uit te rijden met zelfs nog wat bewegingsoverschot om desnoods op een volgende periode over te schakelen, moet de huidige regering reeds aan het begin van de slotfase op de rem trappen. Het gevolg kan wel eens zijn een horten en stoten om - als het nog lukt de finale te halen. Ge lukkig maar dat er op deze autobaan niet zo opvallend sterke tegenstanders meerijden, anders kon men het haast een verloren race noemen. Zowel in troonrede als in begrotingsstuk ken blijkt duidelijk dat de rem op dit mo ment het voornaamste onderdeel is van de regeringsauto. Rem op normloosheid, rem op vrijheidsmis- bruik, rem op lonen, op bouw, op bestedingen op uitgaven. Ten aanzien van de belastingverhogingen zijn de remmen echter los. Niet te ontkennen valt, dat het bijremmen hier en daar gebo den is. Het getuigt meestal wel van naderend ge vaar in tegenstelling tot het geven van gas. Wanneer dat gevaar tijdig wordt onderkent, kan men door het bijremmen ongelukken voorkomen. Laten we aannemen, dat die regeringspoging er is. Met de troonrede kan worden herhaald, hetgeen reeds bekend was, dat toeneming van de welvaart ook nieuwe problemen op roept. Met soms zorgwekkend schadelijke neveneffecten. Naarmate de rem-gevolgen duidelijker wor den, zal menig weggebruiker naar het voor hoofd wijzen. En de remmer zal zich ver twijfeld afvragen of hij de juiste manoeuvre toch wel toepaste. Of hij ook in het vierde regeringsjaar Iheer in het verkeer kon blij ven. Behalve wat meer financiële adem voor de gemeenten staat er in de rijksbegroting in dit geval verkeer en waterstaat, ook te lezen dat de nieuwe brug bij Tholen volgend jaar klaar zal zijn en die bij Oud- en Nieuw- Vossemeer in 1972 wordt voltooid. In diezelfde begroting is er sprake van de afdamming van de Krabbenkreek. Een werk, dat oorspronkelijk niet werd voorzien, maar uit waterloopkundig oogpunt noodzakelijk is voor een goed stroombeeld bij de zuidelijke uitmonding en na de door graving van de Siaakdam. In 1971 wordt ook begonnen met de bouw van de brug over de Siaakdam. Naast deze opgewekte geluiden levert de nieuwe landsbegroting ook teleurstellingen op voor ons gebied. Economische Zaken wil de investeringsp'remie Zeeland per 1 januari a:s. voorlopig opschorten. Waardoor ook en onder andere onze sub-kern in Sint Maar tensdijk impuls-loos wordt. Het betekent immers in de praktijk, dat de faciliteiten ophouden en wat heeft men er dan nog aan als kern gemeente of sub kern te zijn aangewezen. Inmiddels hebben gedeputeerde staten van onze provincie hierover al vragen bereikt en wel van één onzer, statenlid, P. A. Roels uit Sint Maartensdijk. Het bevreemdt vooral, nu in de troonrede over zorgen ten aanzien van het Noorden des lands werd gesproken, maar men onder tussen in het zuiden discrimineert door wel Zeeland, maar niet voor het aangrenzend Brabant de investeringspremie te schorsen. Wie ook door bezuiniging wordt getroffen, zal teleurgesteld zijn. Maar is dat zeker en voelt het als onrechtvaardig, wanneer met twee maten wordt gemeten. Dat nu schijnt het geval te zijn bij Economische zaken. Met nare gevolgen voor Zeeland, met evenzeer weinig hoopgevende gevolgen voor ons ge bied. Met de komst van de Eerste Kamercom missie naar Tholen vrijdag 3 september mag worden gesteld, dat de laatste Thoolse her indelingsfase is ingegaan. Verwacht mag worden, dat die fase snel wordt afgewerkt. Nog voor men weet dat ze is begonnen kan ze aan de finale zijn. Een finale die zich binnenkort in de resi dentie zal afspelen. Zoals democratie en volkerenrecht eisen. De commissie kwam... zag en... weet het al Wanneer het niet al te teleurstellend klinkt voor de nog altijd hoopvollen, zou men er op kunnen laten volgen: en wij weten het ook al. Welke strohalm zal nog enig houvast bieden aan zeven zelfstandige gemeenten? Ze lijkt te knakken, nu de eerste najaars winden deze week hebben gewaaid. Wat is er in tien jaar tijd1 niet een moeite voor gedaan. Gepraat en geschreven, ge concludeerd en gehoopt. Teleurgesteld en opnieuw vastgeklampt. Met het nu ijlings toeschietend tijdsbestek van 1 januari 1971. Dan kan Poortviet hebben afgedaan, on danks Philips de Goede. Dan kan Oud- Vossemeer er als zelfstandige gemeente wel eens niet meer zijn, ondanks nachtelijke ak- tieve jongeren. Dan zou een Anna van Bour» Vrijdag 11 september 1970 werd het nieuwe scholencomplex aan de Burgemeester Versluijsstraat te Oud-Vossemeer officieel ge opend. Het complex heeft twee vleugels van elk 3 lokalen voor de openbare en de chr. schoo' met in het midden de gemeenschaps zaal. Op de foto de voorzijde van het gebouw en één vleugel zichtbaar. die hun abonnementsgeld over het le en of het 2e halfjaar 1970 nog niet betaald hebben, worden verzocht dit voor 1 oktober a.s. te doen op post- giro 12.44.07 of per Raiffeisenbank t.n.v. Eendrachtbode, Postbus 5, Sint Annaland, Graag vermelden waarvoor uw beta- ling bestemd is. dat de premies op uitbreiding althans voor de periode waarvoor het regionaal beleid geldt (1969 t.e.m. 1972) van kracht zou den zijn? 8 Welke stappen denkt het collége te ondernemen om deze maatregel die in hoge mate discriminerend werkt en van een weife lend beleid getuigt, ongedaan te maken? 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. W. A. de Looze Oud-Vossemeer tel. 01667—400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse Dokter van der Eist Stavenisse tel 01663 - 400. DIENST WIJKVERPLEGING WEEKEND-DIENST 19-20 september Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: Zr van Bruinesse - Oud-Vosemeer Tel. 01667 - 476 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe» nisse Sint Annaland. Zr. Maas Scherpenisse Telefoon 01666-318 De laatste weken hebben ons mensen opgebeld over advertenties onder nummer. Zij vroegen dan naar naam en adres Van deqene die de adverten tie geplaatst had. Wij delen u echter nogmaals mee, dat wij onder geen enkele voorwaarde namen en adressen van de opdracht gevers (sters) van advertenties onder nummer kunnen verstrekken. Als u op een dergelijke advertentie wil ingaan, kunt u de betrokkenen een briefje schrijven. U adresseert deze dan aan Eendrachtbode, Postbus 5, Sint-An- naland, met in de linkerbovenhoek duidelijk het nummer van de adver tentie. Wij sturen de binnen gekomen brieven dan ongeopend naar de op drachtgevers (sters) door. De wens van de adverteerders onder nummer, in eerste instantie onbekend te blijven, dienen wij volkomen te waarborgen. Advertentie-afdeling Eendrachtbode Behalve de zwaardere lasten die elke Neder lander moet dragen, was er op prinsjesdag voor onze streek nog het ongunstige bericht dat de regering de investeringspremieregeling in Zeeland wil schorsen. Door deze maatre gel vervallen niet alleen de gunstige vesti gingsvoorwaarden voor de grotere Zeeuwse industriegebieden, maar ook voor de subkern Sint-Maartensdijk. Voor uitbreiding van be staande bedrijven of vestigingen van nieuwe ondernemingen, zal de Smalstad dan niet op subsidie van het rijk kunnen rekenen. De subkernaanwijzing blijft wel gehand haafd. Gemeentesecretaris Th. C. Benou van Sint Maartensdijk noemde het een tegenval ler als de maatregel van de regering door gaat. Burgemeester D. C. Bouwense, die naar een vergadering was toen wij hem gisteren om commentaar vroegen, heeft tijdens de hearing van de Eerste Kamercommissie in Tholen met nadruk gepleit voor handhaving van de kernaanwijzing van Sint Maartens dijk met alle daarbij behorende voordelen, ook na de herindeling. De heer P. A. Roels, lid van de provin ciale staten voor de P.V.D.A., heeft dins dagavond na het bekend worden van de be groting van het ministerie van economische zaken direct vragen gesteld aan gedeputeerde staten van Zeeland: 1 Heeft het college van Gedeputeerde Staten kennis genomen van het besluit, ver meld in de begroting van het ministerie van Economische Zaken, de investeringspremie regeling (IPR) in Zeeland te schorsen, waardoor in deze provincie ten behoeve van vestigingen en uitbreidingen van industrieën geen financiële faciiteiten meer worden ver leend? 2 Is het college niet van oordeel dat hierdoor het industrialisatiebeleid in Zeeland in sterke mate wordt verzwakt? 3 Is het college in de gelegenheid gesteld op dit besluit van te voren commentaar te geven en zo ja, wil het college zijn stand punt dan openbaar maken? 4 Is het waar dat aanvankelijk ook in Noord-Brabant de IPR zou worden inge trokken, maar dat de regering hiervan is teruggekomen? Is hier dan geen sprake van discriminatie waar in Noord-Brabant de situatie op de arbeidsmarkt thans, en trouwens al vele jaren, lang, tot dezelfde maatregel had moe ten leiden? Als het gestelde in het eerste deel van deze vraag juist is, ware het dan niet juist ter en rechtvaardiger geweest ook op het voornemen van de intrekking van de IPR in Zeeland terug te komen? 5 Is het college niet van mening dat door deze maatregel het nationale zee- havenbeleid en de doeleinden van de Tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening- die zich beide op een inwijkingsoverschot in Zee land richten- worden doorkruist? 6 Is het bovendien niet uitermate onbil lijk de secundaire kernen Goes, Zierikzee en Sint Maartensdijk onder deze maatregel te laten vallen, waar deze binnenlandse kernen elk een eigen taak ten opzichte van de regio en Z.W. Nederland hebben? Welke kansen blijven er nu nog op het aantrekken van industrieën voor deze ker nen? 7 Getuigt de maatregel niet van onzorg vuldig bestuur nu de recent gevestigde be drijven in redelijkheid mochten verwachten Gedeputeerde Staten van Zeeland stellen de provinciale staten, die vrijdag 16 oktober bij een komen voor f 1.500.000,00 beschikbaar te stellen Voor de aanleg en verbetering van tertiaire wegen. Het gaat hier om de aan sluiting van de tweede Eendrachtbrug, die bij Oud-Vossemeer, De brug wordt gebouwd door rijkswater staat en de directe aansluitingen op de brug zowel aan Brabantse- als aan Thoolse kant zijn eveneens voor rekening van het rijk. Maar de verdere verbindingen zijn dan weer voor de provincie zelf, in dit geval voor Zeeland. Het gaat hierbij om de aan sluiting op weg no 12 van het provinciaal wegenplan (Tholen) Het is de aansluiting op de tertiaire weg Sint Maartensdijk - Stavenisse - Sint Annaland - grens Noord Brabant. De verbinding komt uit bij de Weele. De hoofdingenieur-directeur van de pro vinciale waterstaat raamt dé daaraan ver bonden kosten, inclusief die voor grondaan koop, enz. op anderhalf miljoen gulden. Ver moedelijk zal gedurende de eerstvolgende twaalf maanden daarvan drie ton nodig zijn. gondiestraat nog een goede herinnering kunnen zijn aan een Sint Annalands sticht ster. Dan is een Tholen-stad niet meer je dat Dan zal men Scherpenisse inderdaad kunnen missen. Dan is Sint Maartensdijk niet meer de kerngemeente, maar behoort bij het groot Tholen. Dan lijkt de armoe voor Stavenisse te worden vergroot. Hoe vol sentiment men het ook thans nog wil benaderen, vooral dient al lang, maar zeker nu, rekening te worden gehouden met een harde werkelijkheid. Kon een Tweede Kamer al weinig begrip tonen voor een meerderheidstegenstand op Tholen, hoe wil men van een Eerste Kamer verwachten, dat ze na een nog meer verdeeld Tholen te hebben aanschouwd, haar Tweede Kamerzuster een loer draait. Rekening hou den met harde realiteit. Dat is de enige eis, die vanaf' dit moment aan degenen, die voor de overgangsfase verantwoordelijk zijn kan worden gesteld. Hoe kort hun tijd ook daartoe is. Maar het is langs deze weg ook niet de eerste waarschuwing. Langzamerhand wel de laatste. Aangezien tijd voor nog meerdere wellicht ontbreekt. Met het voornemen waarbij goedkeuring vanzelfsprekend afhangt van het provinciaal bestuur - om alle Thoolse provinciale wegen te gaan voorzien van een asfaltwegdek, nu o.a. straatmakerstekort en duur onderhoud klinkers wel tot die richting noopt, werd af gelopen weken een nieuwe asfaltlaag aange bracht op de reeds bestaande asfaltweg Tho len - Poortvliet. Een goede verbetering en via de witte strepen een goede markering voor komende mistige dagen, Het werk werd uit gevoerd door de fa. Aug. Petit te Bergen op Zoom. Voor wat de weggebruikers betreft kan de provinciale waterstaat niet snel genoeg de asfalttering van de resterende provin ciale wegen ter hand nemen. De arbeidsonrust in de Rotterdamse haven is voorlopig voorbij, nu werknemers en werk gevers Ihet dinsdag eens werden over een netto-uitkering van f 200,- over de stakings dagen en f 25,- bruto per week meer. Dit laatste waren vakbonden en werkgevers al op 31 augustus overeen gekomen. De scheep vaart Vereniging Zuid betaalt f 225,- over de stakingsdagen uit. Voor 1, november zal verder worden gepraat over verbetering van de werkomstandigheden, zoals vergroting van de ploegen. Aanhangers van de bewe ging „Arbeidersmacht" staken nog verder omdat zij bij hun eis van een bruto loons verhoging van f 37,50 per week blijven. Het akkoord in de haven is bekend ge worden, nadat wij maandag een gesprek had den met de heren C. Menheere en D. van Beveren uit Sint-Annaland, beiden busleiders respectievelijk bij de Scheepvaart Vereni ging Zuid en bij Terminal. Wij meenden dé door hen geschetste achtergronden van de staking toch te moeten opnemen. Toen de papieren nabootsing van het bekende Hoogeveens leesplankje door wnd burgemeester A. M. van Engelen was doorge scheurd, was het nog een kwestie van de sleutel omdraaien. Dat officieel gebeuren werd vastgelegd met op de voorgrond van links naar rechts toeziende schoolhoofden Biesheuvel en Vroege, raadslid P. W. A. Mees en wethouder C. W. de Leeuw. KERNFACILITEITEN HET WORDT KORT-HERINDELINGSDAG KERNVRAGEN AAN GEDEPUTEERDEN NIEUW SCHOLENCOMPLEX IN OUD-VOSSEMEER TWEEHONDERD STREEK- GEZINNEN BIJ NU AFGELO PEN HAVENSTAKING BETROKKEN TWINTIG OKTOBER HERINDELING IN EERSTE KAMER TOEGANGSWEGEN VOSMEERSE BRUG 1 NO AD HOUDT 'T GOED BIJ Hoedt u voor glibberige pee-slik- wegen. Ook al voert men hem Griekse distels, de ezel houdt zijn oren. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF PAGINA'S

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1