Op drempel Wethoudersverkiezingen di 1 september „Zo waarlijk De nieuwe Fliplandse bestuursploeg Tholen Oude rotten H. Jansen, ARP en C. Boender, SGP gehandhaafd Oud-Vossemeer Opnieuw VVD, A. M. van Engelen, KVP, C. W. de Leeuw en PVDA, A. Goudzwaard aan het stuur Sint-Annaland A. J. Scherpenisse en F. Stols gaan samen tot 1 januari door Stavenisse Goede verstandhouding C. J. Moerland pVDA, A. Smits SGp en J. A. Nortier voortgezet St.MaartensdijkL. J. Koopman SGP, en L. Kloet pVDA weer broederlijk bijeen Scherpenisse D. Kleppe CHU, en L. A. Polderman SGP, bleven op hun zetels zitten Poortvliet D. Uijl ARP, maakte plaats voor J. I. Holle- brands SGP Sint-Philipsland: „Monsterverbond" van A. A. Rijstenbil, PVAB en L. Walpot, SGP Deze week SINT-PHILIPSLAND THOLEN OUD-VOSSEMEER SINT-ANNALAND 26ste jaargang no, 41 3 september 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665 - 375 - Postgiro 12.44.07 -.Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierink jes t/m 20 woorden ƒ3,BTW - Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. Uit journalistiek oogpunt bezien ligt er internationaal, nationaal en ten aanzien van onze streek weer een respectievelijk onrustige spannende en boeiende week achter ons. Wanneer we ons tot dit laatste mogen be perken, dan valt de nadruk op deze eerste september-dinsdag, op de verkiezingen van de wethouders. Na het heen en weer gedraaf op deze dinsdag tot diep in de avond en met een uitwerking tot diep in de nacht, nu gelukkig bemand met een tweekoppig redac tieschip, valt nauwelijks voor te stellen, dat dit alles binnen enkele maanden en dan voor goed verleden tijd zal zijn. In feite is het immers een boeiende zaak, de in het wereld geheel weinig opzienbarende, maar plaatse lijk wel belangrijke politieke spiegel voorge houden te krijgen, zoals dat deze dinsdag in het bijzonder aan het licht trad. Met hier en daar spontane openheid, met soms enige politieke naiviteit, met ook voorbeel dige democratie, met eveneens politieke speldeprikken en met harde realiteitszin. Het geheel van het „mens-erger-je-niet" van deze week komt de belangstellende le zer tegen in de hierna volgende kolommen. We zagen de afgelopen dagen vele ver trouwde gezichten gaan, we zagen dinsdag nieuwelinen komen. We kunnen moeilijk ont komen aan de bekoring van plaatselijke be- stuursinteresse, aan doodgewone dorpspoli tiek, aan duidelijk eerzuchtige uitlatingen aan evenzeer oprechte inzet voor eigen gemeente Met daarbijbehorende cliché's van 't bedan ken voor het bedanken, maar tegelijkertijd ook roet grote liefde voor het kleine, ver trouwde. Er waren verrassingen, er waren voor betrokkenen tegenvallers. Er was een op de hoogspanningsdraad lopen of een dansen op het slappe koord. Het geheel toch een veelkleurig tableau. Zo kwam, om er een enkel voorbeeld uit te lichten een verrassing uit de bus in Poortvliet. We zouden het eenvoudig kun nen omschrijven - en dan welke bijbedoeling of gedachte ook in de kiem moeten smoren - dat het een helder staaltje was van ongekend zuivere democratie. Een zittende wethouder met een reële verlengingskans, die zijn ze tel beschikbaar stelt omdat hij constateert, dat Zijn eigen bevolking het anders wil. Zelfs al zouden er andere beweegredenen nog een rol hebben gespeeld, het is een staal tje van persoonlijke zelfverloochening, dat men niet zo vaak tegenkomt. Er was verder een bestendiging van het Thoolse college, wat tevoren heel wat vraag tekens had opgeroepen. Er was om even over de Eendracht c.q. Krabbekreek te wippen nu de dam het nog niet wiploos toestaat, een interessant politiek steekspelletje in de Sint Philiplandse raad, er was een belofte in Sint Annaland om er ultimo december mee te kappen, er was wantrouwen, er was ver trouwen, er waren beloften en voorspellingen maar bij dat alles overheerste wel de gedach te dat men op de drempel stond van een grote bestuurlijke verandering op Tholen en een eveneens onzekere ontwikkeling in St. Philipsland. Daarvan deze week weer getui ge te zijn geweest, levert een schilderij op, waarin contrasterende kleuren toch een har monieuze indruk maken, waarin Rembrandt - en Picasso - expressies als een veelvervige rok toch als aangegoten zit. maar waar tegelijkertijd de drempelvrees niet kon wor den overwonnen, integendeel duidelijk aan wees dat ons gebied een kentering der tij den tegemoet gaat, waarvan onzekerheden evenzovele kleurloze facetten schijnen als de overtuiging dat een groen van de hoop op een goede toekomst ook bij die drem peloverschrijding zal domineren. Een wat dromerig tableau op een pagina van harde politieke realiteit. De nieuwe raadsleden hebben dinsdag 1. september de zuiverings- en ambts eed afgelegd die in artikel 45 van de Gemeentewet nader omschreven staan: Bij het aanvaarden hunner betrek king wordt door de leden van den raad, in de vergadering, in handen van den voorzitter, de volgende eed of belofte afgelegd: „Ik zweer (beloof) trouw aan de Grondwet en aan de wetten des Rijks en dat ik de belangen der gemeente met al mijn vermogen zal voorstaan en bevorderen. Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" („Dat beloof ik!") Zij worden hiertoe niet toegelaten dan na mede in de vergadering en in de handen van den voorzitter, den volgenden eed (verklaring en belofte) van zuivering te hebben afgelegd: „Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot lid van den raad te worden be noemd, directelijk of indirectelijk, aan geen personen, onder wat naam of voorwendsel ook, eenige giften of gaven beloofd of gegeven heb. Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoe genaamd in deze betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd eenige beloften of geschenken aan nemen zal, directelijk of indirectelijk. Zoo waarlijk helpe mij God almach tig!" („Dat verklaar en beloof ik!')' Wethouder L. Walpot (SGP) Burgemeester G. van Velzen Weth. A. A. Rijstenbil (PVAB) De Sint-Philiplandse gemeenteraad koos dinsdagavond met zijn vijf nieuwe raads leden twee nieuwe wethouders. Dat gebeur de toen de vereiste eden waren afgelegd en burgemeester G. van Velzen een toespraak had gehouden, waarop we nog nader zul len terugkeren. Voor het punt wethouders verkiezing aan de orde kwam, was er ge legenheid tot het afleggen van beschouwing of verklaring. Daarvan werd als eerste dooi de heer G. de Jager gebruik gemaakt na mens de prot. chr. groepering, die als nieu we fractie met twee leden zitting kreeg. Hij merkte als inleiding tot zijn betoog op, dat het in de gemeente een publiek geheim is, dat er een afspraak is gemaakt met betrekking tot de wethoudersverkiezing tus- ten de VVD-lijst en de SGP. „Ik had dan ook verwacht dat die partijen vanavond eerst naar voren gebracht zouden hebben, wat hun motieven tot die samenwerking zijn geweest. Gehoord die gemaakte afspraken stel ik er prijs op daarover iets te zeggen. Onze partij zou graag mede verantwoorde lijkheid hebben gedragen in het dagelijks be stuur en een wethouderszetel beslist niet heb ben geschuwd, maar ons is eenvoudig de gelegenheid niet geboden om er ook maar met die andere partijen over te praten. En dat in een tijd waarin men zo hoog van de toren willen blazen over openheid van be stuur. Onze fractie heeft voorts geen enkele moeite een kandidatuur Rijstenbil, het tweede argu- der te steunen, aangezien we zeer wel be seffen dat een groot deel van Sint Philips land tot die partij behoort. En daarom ook een zeker recht kan claimen op een wethou derszetel. OVERWEGENDE BEZWAREN Wat moeilijker ligt dat ten aanzien van de heer Rijstenbil. Daartegen zijn er bij onze fractie zelfs overwegende bezwaren. En kele daarvan wil ik hier thans wel naar voren brengen. In de eerste plaats ligt dat in het persoonlijke vlak. Via de krant heb ben we het optreden van dhr. Rijstenbil sinds hij zitting heeft in de raad kunnen volgen. Er is ons niet gebleken dat er daarbij door dhr. Rijstenbil een positieve bijdrage is ge leverd. Integendeel we moesten zelfs consta teren, dat de bijzondere wat twijfelachtige publiciteit, welke de gemeente in voorgaande jaren ten deel is gevallen, voor een niet ge ring deel is te wijten aan de houding van de heer Rijstenbil: In elk geval zien we er geen optreden in, dat als basis kan die nen voor een adspirant wethouder. 'Van enige constructieve bijdrage is ons van die zijde niets gebleken en uit hoofde daarvari zouden wij zijn kandidatuur niet kunnen steunen. Er is daarnaast nog een wellicht belangrijker argument. De prot. chr. groe pering en de s.g.p. hebben beiden een partij program, wat de kiezers voor de stemming duidelijk is voorgehouden. Beide partijen hebben duidelijk gemaakt welke principi ële en praktische politiek ze wensen te voe ren. Maar daarvan is bij de derde partij, in casu van de PVAB niets bekend. Niemand weet in welke richting zij een beleid willen voeren. Aan zo'n stukje stunt- en blindvlie- gen doen wij niet mee. We willen weten waar we aan toe zijn. Maakt het eerste ge noemde argument het voor onze fractie al bedenkelijk medewerking te verlenen aan een kandidatuur Rijstenbil, het tweede argu ment maakt het ons zelfs onmogelijk. MONSTERVERBOND Wanneer je nu ziet, hoe er samenwerking tot stand kwam tussen s.g.p. en p.v.a.b., is dat een soort monsterverbond. Er was im mers altijd een grote controverse tussen die partijen in de raad, men zat om het po pulair te zeggen, elkaar geregeld in de haren Het is dan ook onze fractie een raadsel, hoe juist die partijen tot samenwerking ko men. Hoe kunnen deze componenten samen gaan? Ik kan me wel iets indenken van de s.g.p. gedachten. Men was bang uit de (wethouders)boot te vallen. Wat dhr. Rijs tenbil betreft was het duidelijk, dat het hem om een wethouderszetel was te doen. En dat is zijn goed recht, het is ook niet ons bezwaar. Maar beide partijen samen is èn principieel èn praktisch een onding. Wel licht is dhr, Rijstenbil in de leer gegaan bij een Franse koning, die eens verklaarde „Parijs is mij wel een mis waard". Tenslot te concludeerde de heer De Jager, dat in elk geval de openheid ten aanzien van deze wethoudersverkiezing heeft gefaald. '„Ik taxeer mijn kansen niet hoog door met het bovenstaande de s.g.p. te hebben overtuigd, wel hoop ik hiermee een bijdrage te heb ben geleverd ten aanzien van de verant woordelijkheid der prot. chr. groepering". SAMENWERKING BETREKKELIJK De woordvoerder van de s.g.p. de heer L. Walpot was de tweede die zich aan de wet houderskwestie meende te moeten wagen. „In de eerste plaats is de althans vastgeleg de samenwerking van zeer betrekkelijke aard. Met het nakomen van de gemaakte afspraak tot samenwerking bij verkiezing van wethou ders houdt in feite die samenwerking op. Er is inderdaad overleg geweest, erkende dhr. Walpot, in de eerste plaats door het s.g.p. bestuur onderling, waarbij de pro's en contra's van een samengaan met de p.v.a.b. zijn besproken. Er is overwogen en er is afgewogen. Dat is een collectieve zaak waarbij een eenling niet Zo veel kan doen. Er was daarbij al direct een richting waar te nemen. De s.g.p. was inderdaad wat bang om uit de (wethouders) boot te vallen, om dat men immerstevoren ook nooit op de steun van prot. chr. groeperingen heeft kunnen rekenen. Iets dergelijks heeft zich kortgeleden ook weer geopenbaard in een ander bestuursorgaan. De s.g.p. was overi gens wel bereid tot een gesprek met de prot. chr. groepering, maar we achten ons als grootste partij niet geroepen daartoe de eerste te zijn. Wel zijn we benaderd door dhr. Rijstenbil en dat heeft tot resultaat van samenwerking geleid. Het is wat ongebruikelijk om reeds voor de verkiezingen „wethouderszaken" te gaan doen en onmiddellijk na die stemming toen dhr. De Jager met vakantie was, heeft zich de afspraak tussen s.g.p. en p.v.a.b. voltrok ken" De heer Walpot vond daarmee te kun nen volstaan. BIESHEUVEL-VOORDRACHT Dhr. Rijstenbil wenste allereerst de kie zers te danken voor het in zijn partij ge stelde vertrouwen. Er aan herinnerend dat pas acht jaar geleden aan een raadsverkie zing werd deelgenomen, achtte hij het veel betekenend nu met 2 leden zitting te hebben. Er spreekt vertrouwen uit van de kiezers. De woorden van dhr. De Jager achtte hij een soort Biesheuvel-voordracht. Hij begreep er tevens uit, dat niet een heer Beurkens (lijstaanvoerder - red) fractieleider is maar een De Jager. De kiezers zullen ongetwijfeld door de rangschikking van de kandidatenlijst een an dere indruk hebben gekregen. Hij meen de, dat samenwerking die er thans is noch voor s.g.p. noch voor p.v.a.b. een groot probleem was. Twee dagen na de verkiezing gen belde dhr. Beurkens mij op om te feli citeren en verder over het weer en andere koetjes en kalfjes te praten. Toen dhr. de Jager met vakantie was, kwam er reeds een afspraak tot stand met de s.g.p. Nu had er nog wel gezamenlijk overlegd kunnen worden, maar dan alleen om die afspraak mee te delen. En wat had dat nog voor zin? Er zijn nu eenmaal maar 2 wethouders in onze gemeente te benoemen. Terecht heeft men er van s.g.p. zijde op gewezen, dat er door de prot. chr. groepering nimmer steun aan haar is verleend, zoals er evenmin acht jaar geleden door de a.r. of c.h.u. aan onze partij steun is gegeven. Het enige waar dhr. Rijstenbil zijn mede-raadslid De Jager gelijk in kon geven, was de overtuiging, dat de s.g.p. inderdaad recht heeft op een wet houderszetel. Dhr. De Jager interrumpeerde nog even, dat de taakverdeling (woordvoer der en lijstaanvoerder) een onderlinge taak verdeling is en zuiver een zaak voor de eigen partij. HUID EN BEER De heer Beurkens vond het maar jammer dat dhr. Rijstenbil over dat telefonisch contact er ook niet bij heeft verteld hoe hij nog heeft opgemerkt: dan komen we er later nog wel op terug. De heer L. den Engelsman (s.g.p.) kon niet begrijpen waarom de prot. chr. groepe ring niet reeds voor de verkiezingen con tact had gezocht met de s.g.p., waarvan men kon weten, dat ze enkele zetels zou veroveren. De Jager: we verkopen de huid niet voor de beer is gevangen. Daarna kwamen dan toch de stemmingen want voorzitter G. van Velzen concludeer de dat hij daaraan niets behoefde toe te voegen, omdat het hier geen b en w voor stel betreft. De uitslag was bij de eerste stemming 5 voor dhr. Walpot, 2 voor Rijs tenbil Bij de tweede wethoudersverkiezing 5 voor Rijstenbil en 2 voor Beurkens, Er was hier een felicitatie van de voorzit ter en de overtuiging dat ieder zou pogen komende jaren de ongetwijfeld nog vele be- lanrijke zaken constructief te zullen benade ren. Zo'n dertig belangstellenden waren dinsdag avond in de Thoolse raadszaal getuige Van een van de spannendste wethoudersverkie zingen in onze streek. Bij zo'n belangrijke wijziging als de gemeenteraadsverkiezingen brachten was er immers van alles te ver wachten. Alles bleef echter bij het oude: de heren H. Jansen (ARP) en C, Boender (SGP) werden opnieuw als wethouder geko zen, Het ARP-raadslid Jansen kreeg bij de eerste stemming 6 stemmen, de heer J. van den Heuvel (VVD) vijf. Bij de tweede stem ming werden er zes op de heer Boender uitgebracht, terwijl de heer Van de Heuvel opnieuw vijf stemmen kreeg. Tijdens de rondvraag legde de heer J. van de Heuvel de volgende verklaring af: „Ondanks de herindeling binnen een paar maanden een feit zal zijn, meende wij toch een kandidaat te moeten stellen voor het wethouderschap. Dit is eenvoudig onze plicht tegenover onze kiezers. Wij zijn ons wel degelijk bewust van de zware taak die op de schouders wordt gelegd van het nieuwe college. Wij waren het erover eens dat een algehele vernieuwing van het huidige colle ge niet bevorderlijk zou zijn voor de goede bestuurbaarheid van de gemeente. Daarom hebben wij gemeend de heer Jansen, die toch de meeste bestuurlijke efvaring heeft te handhaven. Hij heeft ons echter te ken nen gegeven dat zijn voorkeur uitgaat naar continuering van het huidige college, ondanks de uitlatingen die hij heeft gedaan voor de verkiezingen (van de gemeenteraad - red) om de SGP bij de komende wethoudersver kiezingen niet te steunen, omdat de SGP niet bereid was met een gezamenlijke kandi datenlijst uit te komen. (Daardoor zouden de gemeenteraadsverkiezingen niet nodig zijn geweest - red) Wanneer mocht blijken dat de continuering van het huidige college DROMERIG (POLITIEK) TABLEAU WIE ZIJN NU ONZE WETHOUDERS TOCH DE MOEITE WAARD OM VAN ELKE WETHOU DERSVERKIEZING KENNIS TE NEMEN HET HERINDELINGSPRO BLEEM BLIJFT HOOG ZITTEN OUD VOSSEMEERLOOST VERDER IN DE EENDRACHT NIEMANTSVERDRIET KREEG POLSHORLOGE SINT ANNALAND BRACHT SUBSIDIE-ZEKERHEID VOOR VERENIGINGEN HET EERSTE VOETBAL- TREFFEN 'VEEL VAN HET GOEDE OP VEERTIEN PAGINA'S EENDRACHTBODE Vriendschap is de enige roos zonder doornen. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S, niet haalbaar zou zijn, dan was de heer Jansen wel bereid zijn steun te geven aan de VVD. De SGP wees de samenwerking met de WD al direct van de hand. Zij zocht geen samenwerking met de zogenaamde linkse partijen. De heer W. K. Quist (CHU) wilde de WD wel steunen als dit voor hem persoon lijk een wethouderszetel betekende. Een ding is ons door dit alles wel duidelijk ge worden als wij denken aan de verkiezingen voor Groot Tholen. namelijk dat de SGP de samenwerking met de linkse groeperin gen afwijst en steun zal zoeken bij de ARP en CHU die zij stellig zal vinden, gezien deze uitslag. Voor diegenen uit deze groepe ringen geeft een en ander toch wel stof tot nadenken", aldus de verklaring van de heer J. v. d. Heuvel. Er werd niets meer aan toegevoegd door de collega's. Aan het begin waren alle elf raadsleden beëdigd. Alleen de heer A. te Pas wenste de verklaring en belofte af te leggen. De wethoudersverkiezingen te Oud Vos- semeer hebben geen verandering gebracht in de politieke samenstelling van het oude college. Waarnemend burgemeester A. M. v. Engelen (V.V.D.) zag zich met algemene stemmen herkozen. Ook weth, de Leeuw (K.V.P.) werd her kozen met 5 van de 7 stemmen. Eén stem was voor dhr. C. M. Droogers (A.R.P.) en één voor dhr, P. Klippel (CHU). In de plaats van weth. C. Aarnoudse (P.v.d.A.) die niet werd herkozen als raadslid koos men diens partijgenoot Adr. Goudzwaard tot wethouder, Eén stem was ook hier voor dhr. C. M. Droogers en één voor dhr. P. Klippel. Alle verkozenen verklaarden hun benoe ming aan te nemen. De vergadering stond aanvankelijk onder leiding van het oudste lid dhr. C. M. Droo gers doch op diens voorstel besloot de raad dhr. van Engelen met de leiding te belasten Deze nam ook de oude en nieuwe leden de z.g. zuiveringseed en ambtseed af. De beëdiging en wethoudersverkiezing waren de enige agendapunten. Er werden geen publieke beschouwing gegeven. Ondanks dat het in vroegere tijden in Sint Annaland rond de eerste september kermis placht te zijn, verliepen de wethoudersver kiezingen maandagavond rustig en volgens verwachting: de heren A. J. Scherpenisse (Gemeentebelang) en F. Stols (vrije lijst) werden herkozen. Tijdens een korte schor sing werd de heer Scherpenisse opnieuw als loco-burgemeester gekozen. Hij kreeg als wethouder zes stemmen de heer Kurvink één. Tevoren had de lijstaanvoerder van Ge meentebelang de heer M. Ph. van der Weele, verklaard dat zijn groepering de heer Scherpenisse kandidaat stelde. Na de eerste stemming zei het uitgetreden PVDA-raadslid F, Stols dat hij zich weer als wethouder beschikbaar stelde, maar dat hij zich op 1 januari a.s. uit de gemeente raad zou terugtrekken, of de herindeling nu wel of niet door zal gaan. Voor de heer P. van Schetsen (PVDA) was dit aanleiding zijn vroegere partijgenoot te steunen: Verder zei hij. „Democratisch gezien heeft de grootste fractie in deze gemeenteraad (de SGP - red) recht op een wethouderszetel Dat is mijn standpunt, maar ze hebben zelf geen kandidaat gesteld. Met alle raads leden is er een voorbespreking gehouden waarbij wij ons afvroegen: moeten wij voor deze korte periode nog nieuwe wethouders kiezen. Gemeentebelang zei toen: Als het

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1