Drukke week Stank Vest voortdurende marteling voor bewoners Oudelandsepoort Oud-Vossemeer doet mogelijk niet mee aan rioolzuiveringsinstallatie N. M. Klippel nam na dertien jaar afscheid Afgelopen vier jaar bijzonder veel gebouwd Sanering Molendijk West nog niet rond Begin verbetering weg Poortvliet-Sint-Annaland nog dit najaar Raadsverslag Tholen Raadsverslag Stavenisse 26ste jaargang no. 40 27 augustus 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665 - 375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,b BTW - Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. Zowel aan de toenemende poststukken als door telefoontjes is ook de laatste week al duidelijk, dat ook landelijke-, provinciale- en gemeentelijke bestuursapparaten weer op volle toeren draaien of dat op het punt staan te gaan doen. Na de scholen hebben ook vrijwel alle ambtenaren de vakantietijd achter de rug, zij het met een vroege tot late spreiding. Het leven heeft zijn normale loop hernomen en voorzover ook de verre reizen, het zich begeven in drukke verkeerscentra, op auto snelwegen en misschien wat minder veilige stranden weer in goede welstand werden genomen, men weer in gezondheid en zonder ongelukken de werkkring hervatte, is er vol op reden tot dank en tot arbeidslust. Het voorproefje van toenemende drukte openbaart zich ook in onze krant, die na de niet zo langdurige zgn. komkommertijd weer te hebben overleefd, deze week in omvang toenam en als tevoren weer heel wat typwerk vergde. Een voorproefje van een drukke week, die ook onze streek staat te wachten Immers, daar zijn dinsdag de beëdigingen van nieuwe raadscolleges, daar zijn ook de wethoudersverkiezingen en daar is op vrijdag a.s. het bezoek van de Eerste Kamercommis sie in verband met de herindeling. Naast nieuwe aktiviteiten in Sint Philipsland, staat het eiland Tholen een bizondere winterpe riode te wachten. Bizonder met name op bestuurlijk gebied. Voor wat de wethoudersverkiezingen be treft, hebben we na de gemeenteraadsverkie zingen in juni al een zekere gedachte geop perd, een mogelijkheid gelanceerd, welke ze ker niet juist behoefde te zijn, maar niet an ders dan 'n opwekking betekende tot gewens te belangstelling voor de zaak die zich 1 sep, tember gaat afspelen. Hoewel ongetwijfeld in vele gemeenten de kaarten reeds zijn geschud, hoewel hier en daar wel een aan zekerheid grenzende voorspelling gedaan zou kunnen worden, laten we dat liever na Het geduld behoeft immers niet lang meer op de proef te worden gesteld. Voor de ene gemeente lijkt het wat vanzelfsprekender te zullen zijn dan voor de andere. Men zou kunnen aannemen, dat een Poortvliet weinig nuance zal vertonen in vergelijking met het huidige dagelijks bestuur, terwijl bijvoorbeeld voor een gemeente als Tholen de papieren ongetwijfeld wat moeilijker liggen. Althans om tot een waarheid benaderende prognose te komen. Goed, men draait weer op volle toeren. As een uw voorlichtend orgaan pogen we op dezelfde versnelling over te schakelen. En u ook komende weer drukker vergader seizoen van het gebeuren in onze streek op de hoogte te houden. Een taak die waard is weer serieus te worden verricht. Van en naar alle kanten, door en voor alle partijen, met een via alle bestuurders en ambtenaren terwille van de goede zaak. Zeer wa.arschijnlijk zullen de „golven in de hoofdverbinding tussen Poortvliet en Sint-Annaland nog dit najaar verdwijnen, althans worden uitgevuld, zoals dat in vak termen heet. Poortvliets raadsvoorzitter, bur gemeester W. J. van Doorn deelde maandag avond in de vergadering mee, dat het gemeen tebestuur een geldlening kreeg aangeboden van f 160.000,00 ter financiering van genoem de wegverbetering. De rente staat op &%°/o met een looptijd van 25 jaar. De raad diende voor 1 september te beslissen deze geldlening al dan niet te accepteren, wat men begrijpe lijk graag en grif deed, ook al is de rente niet gering. Zonder dat het voor de winter nog tot en met een slijtlaag kan worden af gewerkt meende de voorzitter dat wel reeds aan de verbetering kan worden begonnen. Het plan is klaar en ook volgens de directie van de Centrale Dienst is het mogelijk, nu de financiering rond zit, op vrij korte termijn althans de golven uit het wegdek te halen door er de gewenste laag op aan te bren gen tot een behoorlijk profiel. In hoeverre men tot algehele afwerking kan komen, was nog moeilijk te zeggen. Zo langzamerhand is deze nogal druk ge bruikte verbinding gevaarlijk geworden en zeker niet te best voor het rijdend materiaal. Nadat het eerst herverkavelingswegen waren kregen de gemeenten de onderscheidende A- wegen (Oud-Vossemeer-Poortvliet; Poort vliet-Sint-Annaland en de splitsing daarop naar Scherpenisse toegewezen. Voor Poort vliet betekende dit de zwaarste onderhouds- last en er kon dan ook vrijwel niets aan ge beuren, zelfs geen noemenswaardige gladbe- strijding zonder een provinciale uitkering c.q. toewijzing. Dat was vorig jaar via de wet uitkering wegen wel mogelijk, zodat toen reeds een klein deel onder Poortvliet werd aangepakt, maar het beroerdste stuk nog moest blijven liggen: Nu het geld wel be schikbaar is, zal niet worden geaarzeld dat ook voor het gewenste doel te besteden. Daarna zal een goede markering van groot belang zijn. Met name een witte streep over het midden is voor de vaak mistige weihoek onmisbaar. In hoeverre dat ook bij het plan is inbegrepen, werd ons nog niet duidelijk. „Mijne heren, u heeft zichzelf overtroffen. Ik geloof dat we nog nooit zoveel in zo'n korte tijd behandèld hebben", zei burgemeester J. E. van Boeijen maandagavond na afloop van een twintig minuten durende, laatste vergadering van de huidige gemeenteraad.. Voor Thoolse begrippen inderdaad een record, maar op deze afscheids- vergadering wilden de raadsleden het b en w niet meer moeilijk maken. De 22 bewoners van de Oudelandsepoort deden dat wel. „Door de bestaande toestand gedwongen" schreven zij de gemeen teraad een brief waarin zij aandrongen om eerst en voor alles een rioolzuiveringsinstallatie te bouwen vanwege de stinkende Vest. De raad nam de brief voor kennisgeving aan, terwijl b en w de toezegging deden de betrokkenen een antwoord te geven over de stand van zaken. Op een vraag van de heer C. Griep (sgp zei de burgemeester dat de raad de bouw van de rioolzuiveringsinstallatie niet kan bespoe digen. De opdracht voor het maken van de tekeningen is verstrekt, zodat men er alleen bij het technisch adviesbureau van de Ver eniging van Nederlandse Gemeenten op aan kan dringen op te schieten. Het provinciaal bestuur en het waterschap Tholen staan vol. ledig achter de plannen en hebben snelle medewerking gegeven. „Hoeveel tijd komt er te liggen tussen de ze brief en de realisering van de zuiverings installatie", zo wilde de heer A. te Pas (Ge meentebelang) weten. „Ik verwacht dat dit jaar het voorontwerp nog aangeboden kan worden. Het Rijks Instituut voor de Zuive ring van Afvalwa^e- (RIZA) moet dit dan goedkeuren, 't Hele project is vertraagd door de plaatsbepaling en de vraag of Oud Vosse- meer wel of niet zou meedoen. Van rijks waterstaat heeft Oud Vossemeer nu bericht ontvangen dat zij voörlopig kan blijven lo zen op de Eendracht nog tot 1978. Daarom zal die gemeente misschien nu geen investe ring willen doen. Als je een becijfering zou maken zal de bouw over een aantal jaren toch weer heel wat duurder Zijn. Op dit mo ment rekenen we erop, dat we alleen voor deze zaak komen te staan", Het spijt me dat ik niet wat concreter kan zijn, maar een tijdstip van realisering noemen, zou een slag in de lucht zijn", aldus de burgemeester. „Niet doen, niet doen'' vond de heer Te Pas BRIEF De brief die de bewoners van de Oude landsepoort en aangrenzende straten aan de gemeenteraad richtten, luidt als volgt: „Zo u is bekend, wordt het rioolwater van onze ge hele stad geloosd in de Vest nabij het einde van de Venkelstraat. Hier wordt nog bijge voegd het vloeibare deel van het afvalpro- dukt van de visfabriek. De stank die vanuit deze verzamelpoel van riool, en afvalwater onze huizen binnendringt, maakt ons 't leven tot een voortdurende marteling. We vermoeden ook, dat daarin giftige gas sen voorkomen omdat mensen met ademha lingsgebreken het soms zeer moeilijk hebben, terwijl anderen somstijds 's nachts hun bed uitgejaagd worden door sterke braakneigin gen. Het is niet altijd even erg, maar voor al met winderig weer is het onhoudbaar. U herinnert zich de stankexplosie van vo rig jaar als een der hoogte (diepte) punten. Nu vernemen wij met instemming dat u voor zieningen treft om de leefbaarheid van onze gemeente te vergroten. Wij denken hierbij aan de aanleg van een tennisbaan, het bou wen van een zwembad enz., enz. Voor dat u echter hiermee voortgaat, doen wij een dringend beroep op u om eerst en voor alles een rioolzuiveringsinstallatie te bouwen. Hierdoor zou dat deel van de be volking dat in onze omgeving woont en het welk toch ook aan uw zorg is toevertrouwd neen, niet van ontspanningsmogelijkheden worden voorzien, doch slechts in staat wor den gesteld in hun eigen woningen te leven zonder stank en (waarschijnlijk) gif te moe ten inademen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking", zo besluit de brief die ondertekend is met een 22-tal namen. Een afschrift van de brief aan de gemeenteraad is gestuurd aan gedeputeerde staten van Zeeland, de geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid in Zeeland te Middelburg en de inspecteur van de milieuhygiëne in Middelburg. Van de geneeskundig inspecteur dr S. Le lie is inmiddels al bericht ontvangen dat de klacht niet onder zijn gebied valt, maar on der dat van milieuhygiëne, waaraan ook een afschrift gestuurd is. PRESENTIEGELD VERHOOGD Op 1 januari 1965 werden de vergoedin gen voor het bijwonen van een raadsverga dering voor het laatst vastgesteld op f 20.00 en f iO.OO voor een commissievergadering. Sindsdien zijn lonen en kosten drastisch ge stegen waardoor de vergoedingen volgens b en w niet meer in de juiste verhouding tot de lonen en kosten staan. Bovendien kennen andere gemeenten aanmerkelijk hogere ver goeding) zoals bijvoorbeeld f 25 per raads- en f 12.50 per commissievergadering Op voorstel van b en w verzocht de raad gede puteerde staten van Zeeland met ingang van 1 januari van dit jaar de vergoedingen nader vast te stellen. Het chu-raadslid W. L. Bijl was hier tegen. Hij zag de vergoeding als een symbolische tegemoetkoming en niet als loonderving. Ook wilde hij de verhoging pas 1 september i.p.v. 1 januari 1970 in la ten gaan. Hiervoor kreeg hij evenwel geen steun van zijn collega's. De heer Van de Sande (Gemeentebe lang) vond het spijtig dat hij met zo'n hoge vergoeding nu uit de raad moest. „Vroeger moesten wij wel een vol jaar voor f 25.00 zitten en toen vergaderden we altijd 's mid dags. Nu wordt je betaald en vergaderen we 's nachts. Voor commissievergaderingen kre gen we niets, maar de zaken werden uitvoe riger bekeken dan nu 't betaald wordt", al dus de raadsnestor. Burgemeester Van Boe ijen vond de gelijkschakeling van het presen tiegeld met andere gemeenten een billijke zaak. Hij wees er nog op dat men de ver goeding niet als een douceurtje moet zien, maar veelal als zuur verdiend presentiegeld. De heer J. gen in de O rrevoets uit Tholen heeft maandagavond de gouden medaille gekre- i Oranje Nassau voor zijn 25-jarig raadslidmaatschap. Burgemeester J. E. van Boeijen feliciteert hem, terwijl de jubilaris trots zijn onderscheiding toont. Met gespannen borst laat raadsnestor M. van de Sande zich het goud opspelden door Tholens burgemeesfer Van Boeijen. Bijna twintig jaar gaf hij met zijn specifieke in breng een fleurig karakter aan de Thoolse raadsvergaderingen. SCHOOLLOKALEN De raad had geen bezwaar tegen het in bruikleen geven van de vierklassige kleu terschool in 't bestemmingsplan Dalempolder I aan de chr. en algemene kleuterschool. Ze krijgen elk twee lokalen onder een gezamen lijk dak. De chr. kleuterschool heeft haar twee lokalen aan de Burgemeester van Ber- chemstraat inmiddels in gebruik genomen, .'oor f 1640,00 per jaar huurde de raad van de n.v. Jarino uit Roden voor tien jaar een houten lerarenkamer voor de chr. mavo. Het bestuur van genoemde school had hier toe verzocht. Het lokaal van vijf bij vijf komt achter de bestaande halruimte. Raadslid W. K. Quist (chu) vond het nogal een dure zaak. Bovendien had hij ge hoord dat ze reeds aan het werk waren. De raadsvoorzitter antwoordde dat men aan het grondwerk bezig was. De school kan volgens de inspecteur en b en w bezwaarlijk zonder lerarenkamer. Tot nu toe zagen wij dat als een groot gebrek zodat deze er lo gischer wijze moet komen. U kunt zich ech ter met de gedachte troosten dat het rijk de school van ons overneemt, aldus de bur gemeester. De heer Quist vond het toch maar erg duur vergaderen voor tien leraren en de heer J. v. d. Heuvel (Algemeen Belang) in formeerde of het toch geen huurko:op was i.p.v. huur, omdat de prijs nog al aan de hoge kant was. „Die zaak is gewoon duur, dat wil ik u gelijk toegeven", zei de heer Van Boeijen. Niemand had tenslotte bezwaar tegen het voorstel van b en w. „Men moet in de geschiedenis ver teruggaan om te zien dat er zo veel is gebouwd als in de afgelopen vierjarige raadsperiode, behalve in de jaren na de ramp dan. Huizen kwamen er in de Burgemeester Sluijmersstraat, in de Van Loonstraat 8 bejaardenwoningen, 7 huizen in 't Bos, een gymnastiekzaal, 11 bejaardenwoningen (waarvan er 5 dinsdag de sleutel hebben gekregen) kwamen tot stand en binnenkort wordt begonnen met de bouw van 10 particu liere woningen, B en w hadden nog meer op het programma staan, maar de raad dacht er soms anders over", aldus waarnemend bur gemeester C, J. Moerland maandagavond tijdens een terugblik op de afgelopen vier jaar. De vier jaar zitten er weer op voor de be stuurders van Stavenisse. Dinsdag 1 septem ber a.s. komt de nieuwe raad voor het eerst bijeen, maar het aanta] nieuwe gezichten, wellicht ook vanwege de naderende herinde ling is miniem. Alleen de heer N. M. Klippel (vrije lijst) nam maandag afscheid van zijn collega's. Raadsvoorzitter sprak hem toe, nadat hij eerst enkele belangrijke gebeurtenissen uit afgelopen vier jaar had gememoreerd. „Op 6 september 1966 zijn wij geïnstal leerd met zeven man, onder wie de heer Steendijk. De eerste vergadering woonde hij nog bij maar in oktober overleed hij plot seling. In zijn plaats kwam raadslid A. J. Priem. Burgemeester Sluijmers werd in 1968 gepensioneerd en vertrok uit de gemeente" zo zei de huidige raadsvoorzitter. Na een woord van dank tot de raad, richt te de heer Moerland zich tot raadslid N. M. Klippel die deze avond voor het laatst mee hielp zijn gemeente te besturen. Vanaf 23 maart 1957 maakte hij deel uit van de ge meenteraad. Tussen 4 september 1964 en 6 september 1966 maakte de heer Klippel als wethouder deel uit van het dagelijks bestuur „Hartelijk dank voor de prettige samenwer king. Ik hoop dat uw belangstelling voor de politiek in Stavenisse blijft voortduren. Over vier maanden zal dat waarschijnlijk één ge meente Tholen zijn, maar ik nodig u hierbij vast uit voor de laatste vergadering van de Stavenisse raad'' aldus de burgemeester. BIJ VERRASSING Het oudste raadslid A. J. Priem wenste collega Klippel namens de raad en zijn frac tie nog vele jaren van goede gezondheid samen met zijn vrouw. Het scheidende raadslid zelf wees er in zijn dankwoord op, hoe hij in 1957 bij ver rassing moest invallen voor iemand die plot seling voor het raadslidmaatschap bedankte. Sindsdien is er in de maatschappij veel ver anderd, Van 1957 tot 1970 heb ik veel zien komen en gaan. Op de vergaderingen was altijd een goede verstandhouding en wel willendheid", zei de heer Klippel die ten slotte allen dankte voor hun medewerking en hun dankwoorden. De gewone agendapunten vergden weinig tijd. Op voorstel van b en w werd instem ming betuigd met de motie van de gemeen teraad van Goes daar een algemene school voor middelbaar en economisch en admini stratief onderwijs te vestigen. De prot. chr. scholengemeenschap in Middelburg wil ook zo'n opleiding hebben, maar voor onze stre ken is dat verder weg dan Goes. De gemeenteraad stelde zich opnieuw ga rant voor de geldlening van de plaatselijke Raiffeisenbank aan de stichting Beter Wo nen in Tholen voor een bedrag van f 72.500,00. Het garantiebesluit had de raad al meer dan een jaar geleden genomen, maar de Raiffeisenbank vond deze lange termijn bezwaarlijk voor het opmaken van de akte. DRUKKE WEEK VOLGT TWEE THOOLSE RAADS LEDEN MET KONINKLIJK GOUD MAAR HET IS NIET ALLES GOUD, WANT DE VEST STINKT IN SINT-ANNALAND VERDE RE CAMPINGGEDACHTEN OOK IN STAVENISSE RAAD AFSCHEID POORTVLIET BLIJFT OP DE BRES VOOR ZELFSTANDIG HEID DINSDAG WORDEN WET HOUDERS GEKOZEN EN EEN COMPLETE SPORT PAGINA AAN HET BEGIN VAN EEN NIEUWE COMPETITIE MET FOTO'S EN ZEDEPREEK MET PLAATSELIJK NIEUWS EN NIEUWS IN DE ADVER TENTIEKOLOMMEN Men kan beter enkele vragen stellen, dan alle antwoorden weten DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF PAGINA'S De garantie is bedoeld voor de rente en aflossing van de geldlening voor twee pre miewoningen in de Schoolstraat. Het bedrag moet tijdens dertig jaar in veertig gedeel ten worden afgeschreven. APV-WIJZIGINGEN Omdat in artikel 52 van de Algemene Po litie Verordening nog werd verwezen naar het reeds vervallen artikel 92, moest de be trokken zin door de raad even geschrapt worden. Het ging hier om een punt i.v.m. de wet op de Kansspelen en het Kansspelen- besluit. Veel meer wijzigingen moesten in de APV gebracht worden door het inwerking treden van de Drank- en Horecawet op 1 november 1967 en het intrekken van de Drankwet 1931.. De bestaande verbods- en gebodsbepalingen (zoals het verplichte slui tingsuur) waren rechtens niet meer afdwing baar. De raad keurde de aanpassing van de APV aan de Drank- en Horecawet zonder meer goed. Dat gold ook voor het aanbrengen van een nieuw artikel in de APV: het verbod op' of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats, niet zijnde een besloten ruimte, enig middel tot voorkoming van zwangerschap te verkopen of te verstrekken door middel van een automaat of op an dere wijze. Dat geldt ook voor het zichtbaar bij zich hebben van een voorbehoedmiddel. De raad meende met b en w dat een zeer groot gedeelte van de inwoners de verkoop en het tonen van genoemde middelen aan stootgevend zal vinden. De voor 1970 toegekende algemene sala risverhoging in voor het overheidspersoneel is achtergebleven bij de loonontwikkeling in het particuliere bedrijfsleven. Daarom ver zocht de minister van binnenlandse zaken een uitkering ineens te geven van 2.78 pro cent, waartegen de raad van Stavenisse geen bezwaar had. De manier waarop dit ge beurt, vond raadslid C. Priem (pvda) echter maar niets. „Ik kan geen raadsvergaderin gen bijwonen of er wordt nagecalculeerd. waarom kan dat niet zoals in een gewoon bedrijfje?" Raadsvoorziter Moerland lichtte toe dat men altijd eerst naar de loonontwik keling in de vrije sector kijkt en dan pas de salarissen van de ambtenaren aanpast. SANERING MOLENDIJK Van de heer L. A. van Oeveren werd de woning Molendijk West 2 voor drieduizend gulden gekocht. De grond is al van de ge meente, maar de heer Van Oeveren heeft het recht van erfpacht op dit perceel, zodat de gemeente alleen de blote eigendom heeft. De krotwoning zal worden gesloopt. Van het rijk krijgt men voor deze sanering f 2500.00 zodat het voor Stavenisse in feite weinig kost. De heer van Oeveren bouwt een nieuw huis Raadslid N. M. Klippel wilde nog weten of bij afbraak toch wel rekening gehouden wordt met de gevel van de buren. De bur gemeester zei dat de woning eerst onbe woonbaar verklaard moet worden. Dat is nog niet zo, maar daar is toch wel wat aan te doen. „Je zet er gewoon een bordje op", stelde de heer C. Priem voor Ondanks dat raadslid N. M. Klippel al verschillende keren bezig is geweest met de andere bewoner van Molendijk West, wil deze nog steeds niet saneren. Volgens raads voorzitter Moerland is het toch een goede business met zo'n krotwoning. Tenslote werden de uitgaven van de o.l.s. over 1969 voorlopig vastgesteld op f 19.395,35. Voor de 139 leerlingen was dit bepaald op f 15.631,94 zodat de werkelijke uitgaven f 3763,41 hoger zijn.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1