Konten verhogend Plaatselijk Nieuws DERTIENHONDERD GULDEN VOOR DAGVERBLIJF GEHANDICAPTEN Prima resultaat van Vosmeerse rommelmarkt Deze week THOLEN OUD-VOSSEMEER ST.-ANNALAND 26ste jaargang no. 39 20 augustus 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint'Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665 - 375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaav, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes tlm 20 woorden ƒ3,— BTW - Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. Aan de wat bedenkelijke reputatie als Nederlander te behoren tot de Chinezen van Europa doen we ten aanzien van ingewikkelde voor schriften, verordeningen en wetten, zeker niet tekort. Of je nu een kip penhok bouwt van enig formaat of de kleinste bungalow, een schrijfbloc van honderd vel ben je er bij wijze van spreken altijd aan kwijt. Dat daarbij iedere controlerende instan tie op zijn onderdeel van nut is, gaan we thans niet aanvechten, zo dit al mogelijk was. Feit is dat het ene voorschrift nog niet koud is of het andere hete hangijzer volgt alweer. In dat opzicht werd ook weer maar eens de rust verstoord in de agrarische sector. En als we die rustverstoorder aanduiden met de één op vier kwestie, dan weet iedere landbouwer reeds waar het om gaat. Deze week werd dat nog eens duide lijk gemaakt voor deze categorie via de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, die in haar bericht no. 1776 'de nieuwe mogelijkheden voor de aardappelteelt' belichtte. We heb ben er -midden in het agrarisch gebied wonend serieus kennis van genomen. Tot en met 1972 is nog een 1 op 3 aardappelteelt toege staan, maar daarna, dus per 1973, is men verplicht van 1 op 4 over te schakelen Voor de wat minder in gewijde zij eenvoudigweg gesteld, dat het hier gaat om de teelt van aardappelen. De nieuwe regeling vergt, dat men op dezelfde akker slechts eenmaal in de vier jaar met aardappelen mag terugkomen. Een dergelijke maatregel moge dan aan velen voorbijgaan die buiten die sec tor de boterham verdienen, de daar bij wél betrokkenen zitten, om in vakjargon te blijven, met de gebak ken peren. Zeker, er zijn onmiddellijk moge lijkheden gekomen om de één op vier wettelijk te ontduiken. Door het te len van de zgn. niet vatbare, van de resistente aardappelrassen. Door grondontsmetting en zelfs door af wisselend vatbare en niet-vatbare gewassen te telen. Maar ook na de slotzin van het agrarisch dienstbericht no. 1776 konden we geen andere conclusie vinden, dan dat de nieuwe maatregel de boeren weer geld zal gaan kosten. Nu zal dat niet voor iedereen het geval zijn. De zogenaamde grote boeren en daarmee worden dan de landbouwers of gemengde bedrijven bedoeld met grote oppervlakten heb ben vanzelfsprekend wat meer spe ling bij het opmaken van hun bouw plan. Machines en arbeidstoppen vergen vaak een zodanig bouwplan, dat de nieuwe regeling die categorie als het ware geen strobreed in de weg legt. Maar met name in onze streek moet ook rekening worden gehou den met een aantal heel wat minder grote agrarische bedrijven. Vaak aangeduid als de kleine boer of de kleine teler. Voor die kleine boer is met name de vroege aardappelteelt de laatste jaren een belangrijke basis voor het eerste zelden slechtste fi nanciële zetje. De veilingomzet tot aan half oogst zal dat in elke ge meente van onze streek kunnen be wijzen. Ook dit jaar zit het, evenals vorig jaar, met de vroege aardappe len wat de financiële uitkomst be treft voor de teler weer goed. Het gemiddelde echter van de to tale agrarische opbrengst is nog lang niet evenredig met de welvaart, die in de andere sectoren openbaar wordt. Wanneer via voorlichting, via ei gen rationalisatie al jaren is gepro beerd de kosten zoveel mogelijk te drukken tegenover produktiviteits- verhoging, dan gebeurde dat niet vanwege het sportieve element dat er in kan zitten, maar vanuit een bit tere, economische noodzakelijkheid. Dertienhonderd gulden voor het toekomstige dagverblijf voor geestelijk gehandicapte mensen in onze streek. Dat was het uit stekende resultaat van de rommelmarkt die vrijdag en zaterdag in Oud-Vossemeer is gehouden. De organisatoren, de leden van de Nederlands Hervormde Jeugdraad, zijn bijzonder tevreden. Hun initiatief sprak goed aan, want vrijdagavond al, toen men 's avonds om zeven uur de rommelmarkt opende, waren er veel belangstellen den en kopers. De antiekjagers waren er als de kippen bij, hoewel er voor hen niet zo heel veel te halen viel. Maar er ging toch maar een Chinees schilderij voor 150, weg, de hoogste opbrengst van een artikel op de rommelmarkt. Zaterdag haalde men nog wat „rommel" op omdat ide verkoop vrijdagavond zo goed gelopen was. Vanaf tien uur 's morgens tot vier uur 's middags waren de standwer kers weer aanwezig otp het Vosmeerse „Waterlooplein". Het plein en het grasveld rond de kerk was hiervoor wel uitstekend geschikt. Zeker de helft van de bezoekers waren toeristen. Met auto's en busjes kwam men van de campings in onze streek, want ook daar had men de rommelmarkt aange kondigd. Vrijdagavond was het evenwel het druk ste, want toen werd er bijna net zoveel verkocht als op de hele zaterdag. Gezien het prima resultaat van de rommelmarkt wil de N.H. Jeugdraad volgend jaar weer iets dergelijks organiseren. DAGVERBLIJF Het geld is allemaal bestemd voor het op te richten dagverblijf voor geestelijk gehan dicapten. Het gaat hier om mensen die na Zodra de agrariër meent er weer wat beter voor te staan, wordt hij belaagd door nieuwe maatregelen en voorschriften. Daarmee wensen we niet af te doen aan de mogelijke noodzakelijk heid van die voorschriften, zeker niet met betrekking tot export, tot het op de markt kunnen blijven. We zijn te veel leek om zonder meer de één op vier te kunnen veroordelen. Maar wel is ook voor die leek vol doende duidelijk, dat die- nieuwe voorschriften voor de niet te grote aardappelteler, voor de met name kleine boer, weer behoorlijk wat voetangels en klemmen betekent. Het leek-zijn ontneemt ons niet de reële conclusie dat de nieuwe 1 op 4 regeling voor menig teler in ons ge bied kostenverhogend werkt. Kos tenverhogend, omdat hij wel genood zaakt is van de mogelijkheden ge bruik te maken, dus van dure grond- ontsmetting, van aankoop minder vatbare rassen, wat hem hetzij door aankoop pootgoed, hetzij door min dere opbrengst minder netto winst zal opleveren. Natuurlijk, bovenal dient de Ne derlandse aardappel, dient wat ons betreft met name het Alvantho-pro- dukt goed in de markt te blijven lig gen. Als het niet anders kan, dan desnoods via de 1 op 4 maatregel. Wat echter niet wegneemt, dat een tevoren opgebouwde efficiëncy, een eertijds deugdelijk bouwplan, in el kaar stort. Wat niet wegneemt, dat naar onze mening voor menig teler in ons gebied de nieuwe per 1973 ingaande maatregel, kostenverho gend zal werken. hun vorming aan de b.l.o.school in Sint- Maartensdijk niet in het gewone arbeids proces ingeschakeld kunnen worden, noch kunnen werken in de centrale werkplaats te Tholen. De mensen daar moeten mins tens een derde van de normale arbeidspres taties kunnen leveren, en dat kunnen de zwaardere gehandicapten niet. Vandaar dat de oudervereniging van gehandicapte kin deren Philadelphia, die ook op Tholen en Sint-Philipsland een afdeling heeft, hard werkt aan de totstandkoming van dit dag verblijf. De Stichting MaatschapelijK Werk en Gezinsverzoring begeleidt onder leiding van de heer W. C. van der Stel dit streven. Uit de oudervereniging Philadelphia is een stichting gevormd die zich speciaal met ret dagverblijf heeft belast. PROBLEMEN Deze heeft echter vele problemen op te lossen, vooral in een dun bevolkt gebied als het onze. Een dagverblijf gaat veel geld kosten ;en kan vanzelfsprekend niet zonder subsidies van overheid en anderen gebouwd worden. Het rijk ,dat mogelijk voor negen tig procent gaat subsidiëren, stelt aan de andere kant ook weer eisen aan de inrich ting van het «gebouw, de personeelsbezetting en ook aan het aantal mensen dat in het dagverblijf kan worden opgenomen. De overheid eist vanwege de hoge kosten een minimum aantal mensen dat in het dag verblijf gaat werken. Dit is één van de pro blemen waarvoor de stichting staat. In principe zijn er voldoende geestelijk gehan dicapte mensen in onze streek om een dag verblijf te stichten. Verschillende mensen die jarenlang 'hun gehandicapte kind thuis hebben verzorgd, vinden het echter moei lijk hun kind voor verdere ontplooiing en verzorging naar het dagverblijf te laten gaan Het gaat hier om volwassen gehandicapten die nog geen b.l.o.-school hebben bezoch.t omdat die er destijds in onze streek nog niet was. De ouders van de zwaardere ge handicapten die nu de b.l.o.-school in Sint Maartensdijk bezoeken, ijveren sterk voor de oprichting van het dagverblijf, waar de kwaliteiten van hun kinderen verder ont wikkeld kunnen worden. Men probeert daar de mensen op hun niveau tot zo volledig mogelijke ontplooiing te brengen. MOEILIJKE START De startperiode is evenals toentertijd bij de b.l.o.-school wat moeilijk, maar in Sint Maartensdijk zijn nu ook 45 leerlingen. Anderhalf jaar geleden heeft het bestuur van Philadelphia .waarvan ds L. Eringa uit Tholen ipas voorzitter is geworden en de heer G. Quaak uit Scherpenisse secretaris is, bij alle kerken in onze streek om steun gevraagd. Verschillende kerken kwamen al met een bijdrage of zegden steun toe als de plannen wat concreter zouden zijn. De oudervereniging hoopt dat de start moeilijkheden spoedig opgelost zijn, zodat zij de zwaardere gehandicapten in eigen omgeving een goed dagverblijf aan kunnen bieden. In de verre toekomst denkt men ook nog aan een tehuis voor de gehandicapten die alleen: komen te staan. De geslaagde rommelmarkt in Oud-Vos- seineer is een prima steun voor hen die zo voor het welzijn van het gehandicapte kind Ijveren. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr Th. A. Bos, tel 01660 - 542 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse dr. J. M. v. d. Bel, Sint Maartensdijk, tel. 01666—400 DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 22-23 augustus Zr. Gersom - Tholen Telefoon 01660-620 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe nisse Sint Annaland. Zr. de Smit - Sint Maartensdijk Telefoon 01666-548 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. in de week van 23 tot en met 29 augustus zondag 8.06 20.20 maandag 8.52 21.08 dinsdag 9.50 22.20 woensdag 11.12 23.46 donderdag 12.40 vrijdag 1.16 13.50 zaterdag 2.20 14.44 15 L. v. d. Kleyn sng 16 17 19 20 P. Laban 18 Jac. van Dijke 22 23 Joh. Hol 24 27 M. Moeliker 28 Van hetzelfde station hield de Trouwe Duif ook een vlucht met oude duiven. Eerste duif 9.54.38 snelheid 1275.95 en laatste duif 10.09.04 snelh. 1173,35 Uitslag: Joh Hol 1 6 9 L. Jansen 2 4 ov J .Praat 3 L. Hage 5 B. W. Schot 7 M. Tazelaar 8 10 EINDSTAND DAMCOMPETITIE De eindstand van de T.D.C. competitie 1969-1970 luidt als volgt: Groep A P. v. d. Velde 26 19 1 6 44 D. de Vos 26 17 4 5 39 K. Droogers 26 13 5 8 34 S. de Korte 26 15 9 2 32 J. de Rijke 26 15 9 2 30 M. Schot 26 11 9 6 28 B, Schot 26 10 11 5 25 Groep B P. Nieuwenhuizen 26 13 6 7 33 B. Polderman 26 12 5 9 33 W. A. Boogerd 26 1,0 12 4 24 D. Verburg 26 5 13 8 18 C. L. de Korte 26 3 19 4 10 C. de Jong 26 3 21 2 8 Chr. v. Splunter 26 2 22 2 6 Groep A :Bekerwinnaar P. v. d. Velde Laatste kwartier 23 augustus Nieuwe maan 31 augustus SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 24 aug. a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. BEZORGER OF BEZORGSTER Het is spijtig dat de uitstekend werken de tegenwoordige bezorgsters de gezusters De Jonge-Donken door gewijzigde studie het rondbrengen van onze krant medio Sep tember moeten staken. Degenen, die donder dagmiddag zo van omstreeks 12 uur weke lijks gelegenheid hebben de 800 gezinnen in Tholen van een, krant te voorzien .kun nen zich wenden tot de Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland, tel. 01665-375 GESLAAGD Voor de akte wiskunde l.o. slaagde te Eindhoven de heer S. Maljaars .onderwijzer aan de school van de Geref. Gemeente al hier VERGADERING „THOLENSE BOYS" Vrijdagavond hield de voetbalvereniging „Tholense Boys" In hotel „Hof van Hol land" de jaarvergadering. Voorzitter J. de Laater constateerde een redelijk goede op komst en herinnerde aan de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen seizoen, waarin ook het tienjarig bestaan op het voetbalveld werd herdacht. Dat gebeurde via de wedstrijd tegen de oud-internationals het jeugd- en nederlaagtournooi: Van dit laatste moet de afsluiting nog volgen. Uit het door secretaris H. Dijkslag goed ver zorgde jaarverslag bleek dat de vereniging zich gestaag verder uitbreidt, hoofdzakelijk door een toename van jeugdleden. Die toe name brengt ook zorgen mee voor wat be treft de terrein- en kleedaccomodatie, ter wijl ook de begeleiding van de elftallen een steeds zwaarder opgave blijkt te zijn. Al is de financiële positie van de vereni ging niet direct alarmerend ,men moet blij vend op de qui vive zijn. Weliswaar nog een batig saldo maar toch weer minder dan vorig jaar. De bestuursleden W. J. Bos en L. de Korte hadden zich niet herkiesbaar gesteld. In hun plaats werden gekozen J. C. Rossen en L. Tichem .In de kascommissie kregen zitting L. Coomans, W. Houmes en A. C. Quist. Na een geanimeerde rondvraag te hebben afgewerkt sloot dhr. de Laater met alle spelers en supporters een prettig voet balseizoen toe te wensen, ROODE KRUISCOLLECTE In deze gemeente werd voor het Roode Kruis een bedrag gecollecteerd van f 1134,80 WEDVLUCHT ALBERT De Trouwe Duif heeft een wedvlucht van Albert gehouden .afstand 204 km. De eerste duif kwam aan: 9.53.26 Snelheid 1289.60 m Laatste duif: 10.09,34, Snelheid 1167.10 m Uitslag C. van Luyk Zn 1 8 25 G. Mulders 2 35 en 3e ov. L. Laban 49 21 A .Laban 6 29 le ov L. Jansen 7 26 O. Contant 10 J. Pollie 11 2e ov C. Moeliker 12 L. Hage 13 J. Kegge 14 Joh. Deurloo 2e prijs D .de Vos 3e prijs K. Droogers 2e en 3e prijs is een zilveren en bronzen medaille Groep B: Op de gedeelde le plaats B. Polderman en P. Nieuwenhuizen :gaan over naar de A groep. 2e prijs W. A. Boogerd 3e prijs D. Verburg troostprijs Chr. v. Splunter. Allen komen in aanmerking voor een medaille. AUTOBOTSING Op de onoverzichtelijke kruising Doelweg- Vossemeersepoort botste M.T. met zijn auto tegen de van rechts komende personenauto bestuurd door J. van D. Er was uitsluitend materiële schade. ARM GEBROKEN OP SPEELPLAATS Het zoontje van de familie Jansen uit re Machteld van Gelrestraat 50 is op de kin derspeelplaats aan de Ten Ankerweg zo ongelukkig gevallen dat hij z'n arm op twee plaatsen brak. Onder de toestellen op de speelplaats lig gen tegels, waardoor een eventuele nood landing niet bepaald zacht genoemd kan worden. In verschillende gemeenten wordt de laatste tijd nog al bezwaar gemaakt tegen de tegels op speelplaatsen. Men is er al toe overgegaan de harde tegels te ver vangen door een zachtere ondergrond. TALENCURSUS Voor de in het vorig nummer aange kondigde Z.V.U. talencursus kan men zich ook telefonisch tot de heer Venekamp wen den via 01660 - 777. Zij die zich reeds eer der opgaven .behoeven dat niet opnieuw te doen ZEER GOED AFGELOPEN De Marokkaanse automobilist Mohammed A. alhier is zaterdagnacht omstreeks kwart over twee met grote snelheid bij het Ste- nenkruis uit de bocht gevlogen. De auto werd zeer zwaar beschadigd, maar de be stuurder kwam er nog vrij goed af: vlees wonden aan zijn linker arm en aan zijn rechter been. M.A. zat met z'n beide benen in het volks wagenbusje bekneld en moest daarom wor den uitgezaagd. Hij klaagde over veel pijn, en werd met de ziekenauto naar Lievensberg vervoerd. Dinsdag kon hij weer naar huis terugkeren De bestuurder vermoedt dat los grint op de pas verbeterde provinciale weg Poort vliet - Tholen hem parten hebben gespeeld. Door de klap tegen een boom kantelde de wagen en werd M.A. van zijn plaats ge slingerd. Dat was een groot geluk, want het stuur was naar achteren in de zitting gedrongen. EEN OP VIER KOSTENVERHOGEND. WEET U TOCH EIGENLIJK WEL VOOR WELK DOEL DE VOSSEMEERSE ROM MELMARKT WERD GEHOUDEN SINT-ANNALANDSE AULA KAN WORDEN GEBRUIKT. KEETIE IS TOCH ALTIJD NOG DE ZESDE WIEL- RENSTER VAN DE WERELD HIER EN DAAR STEVIGE ROODE KRUIS COLLECTEN. EEN NIEUWE BELANG, WEKKENDE HISTORISCHE REEKS BEGINT IN DIT NUMMER. LEVENDIGE PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING VOOR HET ZATERDAG- AFDELINGSVOETBAL. Redactionele zelfbeschuldiging t Men zou zo schrijven dat de lezer het begrijptof hij wilt of niet. DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT PAGINA'S. Het enige juiste adres voor redactie, abonnementen- en adtvertentie-afde- ling en administratie van de EENDRACHTBODE is POSTBUS 5 SINT-ANNALAND TELEFOON 01665-375 START VOLLEYBAL EN TAFELTENNIS Morgenavond start de jeugdclub „Utopia" met de volleybaltraining. Aanvang half 9 in het turngebouw .Men kan zich bij deze gelegenheid opgeven als lid. De contributie bedraagt f 5.-per jaar Een tweede - overigens reeds jarenlang bestaande - vereniging die met het sport- seizoen start is de tafeltennisvereniging „Velocitas" en wel volgende week zater dagavond 29 augustus om 7 uur in het sportgebouw. Daarbij kunnen de nieuwe leden zowel jongens als meisjes zich aan melden. VOETBALUITSLAGEN Het tweede elftal van „Vosmeer" heeft de uitwedstrijd tegen Smerdiek 2 met 1-0 verloren. Het derde elftal won van Smer diek 3 met 5-3 WEDVLUCHTEN ALBERT Met 103 duiven hebben de leden van „De Zwaluw" zaterdag deelgenomen aan de vlucht vanaf Albert over 207 km. De dui ven werden gelost te 7.15 uur. De eerste van de 35 prijswinnende jonge duiven kwam aan te 9.48.30 uur de laatste te 10.16.16 u. snelheden gemiddeld 1344.33 resp. 1140.15 m per minuut. Bij de 10 prijswinnende oude duiven kwam. de eerste aan te 9.51.29 u en de laatste te 10.10.15 u snelheden resp. 1318.23 m en 1180.35 m per minuut De volledige uitslagen luiden: Jonge dui ven: R. J. Mosch 1 P. L. Vaders 2 3 9 12 18 22 A. v. Daalen 4 A. A. Douw 5 26 34 W. Burgers 6 8 10 14 25 D. H. Vaders 7 16 Jac. C. Vaders 11 19 G. E. Hoek 13 17 20 D. J. Polderman 15 29 A. Voormeu- len 21 A. Rijnberg 23 A. Poulisse 24 C. L. Boogaard 27 28 L. Hoek 30 P. C. de Wilde 31 33 C. van Meer 32 D. Haver- mans; Oude duiven C. L. Boogaard 1 5 A. v. Daalen 2 L. M. de 'Heer 3 6 9 W. Burgers 4 8 ljO Jac. C. Vaders 7 VOOR HET ROODE KRUIS De dit jaar gehouden collecte voor het Ned. Roode Kruis en daardoor ook voor het Roode Kruiswerk op Tholen (denk maar aan de ambulance) bracht f 1441,50 op, waarmee deze gemeente als gemiddelde gift per inwoner zeker niet op de onder ste plaats van de streekgemeenten zal te recht komen. AUTOBUSTOCHT BEJAARDEN Ieder jaar organiseert het V.V.H. een autobustochtje voor bejaarden. De datum daarvan is vastgesteld tegen woensdag 2 september a.s. 's middags om 1 uur start plaats bejaardensociëteit en reisdoel de om geving van Tilburg o.a. een bezoek aan het leeuwenpark. Voor dit uitstapje kunnen de bejaarden zich volgende week maandag van 3-4 uur in de sociëteit aanmelden. De kosten be dragen f 5. GESLAAGD Al is het nu weer al een tijdje geleden eerst thans werd ons bekend, dat te Utrecht aan de middelabre tuinbouwschool voor 'het einddiploma slaagde de heer C. J. Kooijman zoals zijn broer Rien Kooijman eerder het einddiploma haalde op de l.a.s. te Scher penisse. ACCELERANDO DORé'S Behalve leden van de voetbalvereniging waren ook die van de muziek vorige week een paar ochtenden en avonden in de weer om doré's te rooien en via de veiling de kaspositie enigermate te verstevigen. In de kleine Suzannapolder was de vereniging daartoe een 400 roeden grond van de ge meente ,dat nog niet in exploitatie kwam toegewezen. Na de voornamelijk machina le inpoot en nog wat uurtjes onkruidzui vering werd de oogst met alle beschikbare mankracht ingezet en tot een goed eind ge bracht .Ook voor de verenigingen geldt ten aanzien van de financiële positie „wie niet werkt, zal niet eten".

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1