Afscheid Plaatselijk Nieuws Mogelijk komend najaar nog aanleg sportheld en nieuwe begraafplaats Keetie Hage heeft nog geen plak Deze week Telefoonstoring IN SINT-PHILIPSLAND THOLEN THOLEN OUD -VOSSEMEER ST.-ANN ALAND Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665-375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,BTW - Hoofdredacteur - uitgever G, Heijboer, Met het afscheid van niet terugkerende raadsleden werd deze week reeds een begin gemaakt in Sint Maartensdijk, Dat gebeurde wat vroeg, nu haar voorzitter nog een twee- weekse vakantie zal benutten. Zonder spoed eisende noodzaak zal daar de oude raad niet meer behoeven op te treden. In enkele andere - niet alle - gemeenten volgen er komende weken nog afscheids woorden. Het lijkt op het eerste gehoor wat formeel, wat er bij te bëhoren en eigenlijk wat afgezaagd. Men kan immers tevoren op de vingers natellen, dat het vriendelijke woorden over en weer zijn. En toch mag het, moet het in feite. Het moge dan als cliché-gebruik wat min der waarde hebben in een tijd, waarin men vermeend te pogen „niets dan de waarheid op tafel te willen leggen" en zich liever niet met „flauwekul"' ophoudt, het is dan toch maar zo, dat de scheidende raadsleden hetzij langer, hetzij korter de gemeenschap hebben willen dienen zonder daarvan zelf een haar beter te (kunnen) worden. Het presentiegeld moge dan in evenredigheid met de waarde daling van het geld wat zijn opgetrokken, de vergoeding is nauwelijks in enige verhou ding tot de tijd, die een goed raadslid dient te besteden aan het gemeentewerk en zeker niet in verhouding tot de kritiek, die over het hoofd wordt uitgestort. Of men zegt te veel of men zegt te weinig. Meestal wordt het laatste meer bekritiseerd dan het eerste. Of men zegt het verkeerd of men wordt ver weten helemaal geen standpunt te hebben in genomen. Jan en Piet brommen dat hun be langen niet voldoende zijn verdedigd en Kees vindt het een belachelijke zaak, dat juist zijn eigendom moest worden onteigend. Bij het scheiden van de markt menen we - na van sommigen heel veel jaren hun dienen van nabij te hebben meegemaakt - voor die scheidenden hier nog wel eens een lans te mogen breken. Daaronder zijn er ouderen - denk maar aan een raadslid. Van de Sande in Tholen - daaronder zijn ook jongeren, wat met name in het Sint Maar- tensdijks college het geval was, die hun zetel moeten afstaan. Of dat vrijwillig hebben gedaan. Eigenlijk wat spijtig, zoals ook in de Sint Maartensdijkse raadsvergadering nog terecht werd opgemerkt - dat er die scheiding nog moet zijn, nu het er op lijkt, dat de komendenieuwe raad maar een luttele periode zitting zal kunnen nemen. Al zijn er dienaangaande bij een Vos- ineerse wethouder De Leeuw altijd nog an dere gedachten en daarom is het goed alle raadsverslagen, dus ook die van Oud-Vosse- meer in dit nummer, te lezen. Maar de algemene verwachting is anders dan die van de heer De Leeuw. Dat betekent een korte tijd voor raadsleden op Tholen. Wat dat betreft had men de oude samenstelling nog gerust kunnen hand haven. Veel brokken vallen er niet meer te maken. Terugkerend tot de scheidenden menen we ook langs deze weg onze waardering te mogen uiten voor het door hen gedane ge- meenschapswerk. Er zijn er niet eens zo heel veel in onze streek, die er zich voor willen „lenen". Des te meer mag erkente lijkheid aanwezig zijn voor hen, die zich daartoe wel geroepen voelen en via de kie zer geroepen zijn. Het valt daarom niet moei lijk die scheidenden met een als het ware voorzitters-plagiaat na te zeggen: het ga u verder goed. Met dank voor de aan uw gemeente bewezen diensten. DICHTERBIJ Een vakantieperiode lijkt alles wat te ver sluieren, maar dan opeens is men weer te rug in de werkelijkheid. Ook terug in de werkelijkheid van komende wethoudersver kiezingen op dinsdag 1 september a.s. Zijn de kaarten al geschud? Het oordeel daarover ligt niet bij ons. Verrassingen zijn niet uitgesloten, al gaat het bij de Thoolse collega's waarschijnlijk maar om een korte wethouderszittingsperiode. Langzamerhand gaat de spanning toenemen. Wie wel en wie niet? Wie weer en wie voor het eerst.? Op 1 september valt de beslissing. Men groeit er als betrokkene naar toe. Meer nog zal men echter rekening moeten houden met de periode daarna. Als 1 september dichtbij is, is 1 januari niet zo ver meer af. En de dan komende veranderingen zijn ingrijpender dan menigeen thans - nog in vakantie stemming - durft te dromen. Laten ook zij tot de werkelijkheid terugkeren. Het spijt ons, maar helpen konden We het niet, dat men van vrijdag tot woensdag tevergeefs probeerde ons telefonisch te benaderen. Een kabelstoring, waardoor de door ons bewoonde straat in Sint-Annaland van telefonisch contact was verstoken was daarvan een vervelende oorzaak. Degenen, die tevergeefs poogden 375 aan de lijn te krijgen weten nu in elk geval de reden. Het dagelijks bestuur van de gemeente Sint-Philipsland kondigde twee raadsverga deringen aan in 'één klap'. Tegelijkertijd werden de gemeentebestuurders voorzien van de oproep en agenda Voor de vergadering van vrijdag 28 augustus en die van dinsdag 1 september. De „oude raad kan nog een agenda af werken van vijftien punten met nogal wat grondmutaties. Er is een voorstel van b en w- lot het ver lengen van de Gladiolenstraat met ongeveer 1,30 meter, waardoor men kort aan de bouw- strook die voor het toekomstige sportveld ligt. Voor dit doel wordt een bedrag van f 23.866,- gevraagd. B en w lichten het voorstel nader toe met er op te wijzen, dat de heer M. L. Everaers, waarvan men in een vorige vergadering het saneringspand Oostdijk 44 heeft aangekocht voornemens is in de verlengde Gladiolen- straat een bungalow te gaan bouwen. Het bouwrijp maken van die grond is dus ge wenst. Bovendien, zo schrijven b ien w is het te voorzien, dat mogelijk nog gedurende het winterseizoen 1970-1971 tot de aanleg van het Sportveld en een nieuwe begraafplaats zal worden overgegaan. De maken van de ontsluitingswegen is dus een kwestie van korte tijd. OOSTDIJK - VERLICHTING Bij de afrit Oostdijk-westzijde en Deense- straat is het gewenst wat meer openbare verlichting te krijgen, nu steeds meer gebruik wordt gemaakt van de afrit aan de Oostdijk. Voor het plaatsen van een lichtmast, enz. zal f 750,- nodig zijn. De gemeenterekening over het dienstjaar 1969 is afgerond. Ze wordt ter controle aan geboden met de volgende eindcijfers. Ge wone dienst inkomsten f 1.235.010,48, uit gaven f 1.237.77 7 nadelig saldo f 2710,14 Kapitaaldienst ontvangsten f 2.709.645,42, uitgaven f 3.148.795,36, nadelig saldo f 439. 149,94. De heer A, Verwijs, Stationsstraat 1 vraagt als erfpachter van het perceel Voorstraat 50, groot 642 m2 te mogen kopen, waartegen het dagelijks bestuur geen bezwaar heeft. Men wil f 250,- in totaal vragen. Het zgn. canonbedrag is in geen enkele gemeente hoog, maar kan om de vijf jaar worden herzien. B en w willen hiervan ge bruik maken met betrekking tot de grond gelegen in het industrieterrein en uitgege ven aan C. Wagemaker, Prins Hendrikpol der 3a. Per jaar wil men voortaan f 80,96 voor het gehuurde perceel vragen. Van de Staat der Nederlanden kan op nieuw 5000 m2 grond worden gehuurd voor f 100,. iper jaar. Het gaat om de gronden achter de havendam, waarop voorheen de vuilnisstortplaats was ingericht. De huurver- loopt per januari 1970 en b en w willen het terrein opnieuw benutten voor opslag van materialen. De woning Lageweg 9 te Anna Jacoba- polder (eigendom C. van Strien) zal onbe woonbaar worden verklaard, als de raad met het voorstel van b en w kan instemmen, AFSCHEID Ook in de gemeente Sint Philipsland is er een afscheid van raadsleden. Per 1 september zullen niet terugkeren wethouder M. Reijn- goudt (SGP), wethouder A. P. Nelisse (S GP), J. Verwijs (vrije lijst), W. Beurkens (CHU) en C. M. van Oudenaarde die als opvolger kwam van de SGP J. de Boer. Zij allen hebben gedurende meerdere of (in het laatste geval) mindere jaren hun krachten aan het gemeentebelang gewijd. Een afscheidswoord kan in veelvoud van het gebeuren (het is in elke gemeente zo ongeveer raak) wat formeel aandoen, het is niettemin op zijn plaats na gedane moeite en opoffering, na meer kritiek Jan erken telijkheid, maar terwijl toch ieder naar gave en vermogen trachtte met gemeenschappelijk belang te dienen. De Russische wielrensters, waarover zo weinig bekend is, hebben het bij de wereld kampioenschappen in Engeland weer maar gewonnen. Keetie Hage moest op de baan tijdens de halve finale achtervolging de Rus sin Obodovskaja net iets voor laten gaan. Maar dat was voldoende voor een verloren kampioenschap en naar later bleek ook voor een bronzen medaille. Bij de strijd om de derde en vierde plaats was de Engelse Ann Burton namelijk Keetie opnieuw iets te vlug af. Op het nummer sprint moest zij tot haar opluchting niet meer uitkomen. Vorig jaar won zij bij de wereldkampioen schappen in Tsjecho Slowakije nog een bronzen medaille bij de achtervolging, maar nu zal alles op de wegwedstrijd moeten aan komen. Die wordt a.s. zaterdag in het Engel se Leicester gereden en dan komt er een volledige Nederlandse ploeg aan de start met Bella en Keetie Hage. Doordat de Smerdiekse rensters minder trainen en wedstrijd rijden op de baan be reiken ze daar ook minder goede resultaten dan op de weg. Daar is Keetie in elk geval duidelijke de beste, althans wat Nederland betreft. Zaterdag zal zij, of misschien wel Bella, moeten bewijzen dat zij ook wereld kampioene kan zijn. Ze heeft na de mis lukte baankampioenschappen wat goed te maken, zodat Keetie zeker geladen aan de start zal verschijnen, vast besloten om die fel begeerde kampioenstrui aan te trekken. Hopenlijk slaagt ze „erin, want de suppor ters wachten de wedstrijd met spanning af. Eerst zou er een bus rijden, in samenwer king met de supporters van de amateurs Kees Priem uit Goes en Kees Koeken uit Achtmaal, maar er was te weinig belangstel ling voor een volle bus. Nu zouden enkele Smerdieknnaars met een auto proberen in England te komen. Zo ook voor de nieuwelingen die zater dag in Willemstad een stevig parcours kre gen te verwerken. Het werd een massasprint, waarbij Kees Stoutjesdijk zich op de achtste plaats klasseerde. Bram Geense uit Sint- Philipsland en Thijs Fase uit Sint Annaland vielen dit keer niet in de prijzen. Junior Marti Stoutjesdijk deed niet onder voor z'n broer Kees en finishte in Sprundel als achtste. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. A. Kugel, Poortvliet tel. 01662-400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland Dr. Boomsma - Telefoon 01676-545 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse dr. A. C. J. Noteboom, Sint Annaland tel. 01665400 DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 15 en 16 augustus Zr. v. Bruinessen Telefoon 01667-476 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. 15 en 16 augustus Zr. Rietdijk Sint Annaland Telefoon 01665-431 week van 16 tot en met 22 augustus HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 2.45 3.40 4.30 5.22 6.00 6.45 7.26 15.16 16.10 16.55 1,7.38 18.22 19.00 19.40 Volle Maan 17 augustus Laatste Kwartier 23 augustus SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 17 aug. a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. GEVONDEN Op het beureau der rijkspolitie zijn inlich tingen te verkrijgen omtrent gevonden en verloren voorwerpen, in het tijdvak van 1 juli 1970 tot 10 augustus 1970. Gevonden voorwerpen: Dames hanger, militaire badhanddoek en onderbroek, zijden sjaal, beige kinderporte monnee, vier sleutels „Toyota", bril met etui, speelgoedkar, halsband met riem voor hond, meisjeskinderfiets, zakmes wit heft, biljet van tien gulden, klepper rechter, tas met portemonnee met geld, rijksdaalder, con tactsleutels V.W., klein zakmesje rood heft geel regenkapje, witte damescentuur blauwe rand roeispaan, boek Ludwig Morenze wol len jongensbroekje, huissleutel. Verloren voorwerpen: Armband soort bloedkralen met zilver tonnetje, wit kindervest, rood portemonneet- je, zwarte portemonnee met sleutels, huis sleutel lang model, paar witte oorbellen, paar blauwe sokjes, leren portemonnee, ak tetas met donkergrijs motorpak, bankbiljet van tien gulden, gouden armbandje, licht bruine kunstlederen portemonnee met in houd, leren polshorloge, bankbiljet van vijf gulden, grijze poes, donkerblauw damesvest, bruin windjack, gouden broch, herenhorloge met zilveren bandje „Montiho", groene jongensjas, zwarte portemonnee met in houd, gouden horloge, fiets met sportzadel „Magneet", tui met sleutels, roltapijt goud geel, doublé damesarmbandhorloge met bandje, tas schildpadleer met trouwboekje sleutels gasaansteker portemonnee met in houd. MAJORETTENPELETON „Dat is mooi", was zaterdagavond een veel gehoorde uitroep toen voor 't eerst het 17 leden tellende majorettenpeloton van de Kon. Harmonie „Concordia" in gloed nieuwe uniformen gekleed, aan het hoofd van drumband en muziekcorps door de ge meente trok. De rondgang voerde langs het stadhuis waar ten aanschouwe van de burgemeester een show ten beste werd gegeven, waarna deze zijn buitengewone waardering uitsprak voor het bereikte resultaat. Na afloop van de rondgang bedankte de voorzitter het aktiekomité (leden van mu ziekcorps en drumband onder aanvoering van dhr Nelisse), voor het vele gedane werk. In een tijdsbestek van een halfjaar werden dank zij de spontane medewerking van burgerij, middenstand en bedrijfsleven de f 3500,- bij elkaar gebracht die nodig waren om de dames te kleden. Zo werd zaterdagavond weer een afdeling toegevoegd aan de Kon. Harmonie „Con cordia", die door deze „jongereninjectie" springlevend 'hoopt te blijven. SLOT VAKANTIESPEL De vakantie zit er weer op, de scholen zijn begonnen, maar woensdagavond, konden de kinderen nog genieten van een prachtig slot van het vakantiespel. Ze zullen het on getwijfeld er jammer hebben gevonden, vooral omdat de organisatrices zich zo voor beeldig van hun taak hebben gekweten, 's Middags was er een gezellige bijeenkomst met poppenkast :en volksspelen. Na een ge zamenlijke picknick op het sportveld gin gen de kinderen met volle buiken en feest- mutsen op naar het kampvuurterrein. Onder het knetteren van de vlammen werd er ge zongen met begeleiding van accordeonmu- ziek. Na afloop haalde de harmonie de kin deren af, waarna begonnen werd aan de laatste fase van het spel: de lampionoptocht. Hoewel het nog licht was, hadden de 135 kinderen het met hun lampion met brandende kaarsjes best naar hun zien. Op de Markt zongen ze nog „lang zal ze leven" en daar mee werd het kindervakantiespel definitief besloten. Het staat buiten kijf dat dit initiatief een groot succes is geworden, zodat alle mede werksters kunnen terugzien op een onver getelijk, geslaagd vakantiespel. De vele uur tjes die de dames gedurende zes weken voor de kinderen hebben opgeofferd zijn niet te vergeefs geweest. Het was een moeilijk, doch dankbare taak. De kinderen zullen beslist weer met be langstelling uitzien naar het volgende va kantiespel. Tijdens de duur van het vakantiespel zijn er verschillende dingen gevonden. Deze kun nen maandag a.s. tussen 4 en 6 uur afgehaald worden bij mevr. Hoogedeure in de Bach- teld van Gelrestraat 88. SLIP NA REGENBUI De bromfietser M. v. V. uit Oud-Vosse meer is zaterdagochtend in de bocht van de Molenvlietsestraat geslipt en tegen de geparkeerde auto van J. D. gereden. Van V. liep enkele schaafwonden op en de auto werd over de hele lengte beschadigd. Op de weg stonden plassen na enkele flinke regenbuien. GESCHEPT M. de H. uit Sint Maartensdijk is vrijdag met een beenbreuk in het ziekenhuis Lie- vensberg in Bergen op Zoom opgenomen nadat hij door een auto was geschept. De H. zat achterop de bromfiets van Van D. uit Sint Maartensdijk toen hij zonder op of om te kijken vanaf de Nieuwlandsestraat de richting Tholen opreed nadat hij op weg was naar Oud Vossemeer. De op de Nieuw landsestraat rijdende auto, bestuurd door A. van N. schepte de bromfiets. Beide voer tuigen hadden materiële schade. TALENCURSUSSEN De ZVU organiseert het komende win terseizoen weer cursussen Engels en Frans voor diegenen die hun talenkennis willen op frissen. De cursusleiders, de heren Van Trigt en Houps, willen in de twee helft van sep tember of begin oktober starten met de twintig wekelijkse lessen van één uur. Ze worden gegeven in de gemeentelijke mavoschool aan de Jan van Bloisstraat. In overleg met de cursisten wordt de lesdag be paald. Als men lid is van de ZVU - slechts f 2,25 per jaar - kost de hele cursus slechts veertig gulden. Bij secretaris H. Venekamp kan men zich zowel voor de cursus als voor het ZVU-lidmaatschap opgeven. BRAND OP TH 37 Op de visserskotter Th 37 is vorige week woensdagmiddag op de Noordzee brand uit gebroken in de machinekamer ,die snel kon worden geblust De reddingboot Bernard van Leer, die door een marinevliegtuig naar de ligplaats van het schip in de buurt radio Veronica, was geleid, sleepte de kotter naar de haven van Scheveningen. NACHTELIJK LAWAAI In de nacht van maandag op dinsdag wer den de bewoners van Ten Anker wakker ge maakt door een drietal jongelui die op de bel drukten en schreeuwden. Toen de ge waarschuwde politie verscheen hadden ze het erf van hef bejaardentehuis al verlaten en reden met hun auto over de brug richting Brabant. WEDVLUCHTEN ALBERT Zaterdag 1 augustus j.l. heeft de plaat selijke duivensportvereniging „De Zwaluw" met 241 jonge en 70 oude duiven deelgeno men in de vlucht vanaf Albert over 206 km. De duiven werden alle gelost te 7.00 uur. De eerste jonge duif kwam aan te 10.28.39 uur en de laatste van de 81 prijswinnaars te 11.49.21 uur Gemiddelde snelheden resp. 990.47 im. en 714.90 m. per uur. Bij de oude duiven arriveerde de eerste te 10.22.36 uur en de laatste te 11,13.13 u.; gemiddelde snelheden resp. 101,8.12 en 818.86 m. per minuut. De uitslagen luiden: Jonge duiven: D. J, Polderman 1 22 61 70; Jac. C. Vaders 2 10 25 34 37 53 72; R. J. Mosch 3 19 64; Iz. Berkeij 4 26 32; G. E. Hoek 5 36 48 68 81; D. H. Vaders 6 31 69; Anth. v. Daalen 7 12 49 74 78; P. C. de Wilde 8 13 15 3 45 56 60 71 73 75; A. Voormeulen 9 23 41 51; J. W. Vroegop 11; D. M. Havermans 14 38 46 50 55 58 67; A. Rijnberg 16 24 29 39; W. Burgers 17 4 H. Lindhout 18; J. B. Tholenaar 20 27 30 33 35 54 7 79 80; P. L. Vaders 21 52; C. L. Boogaard 28 44 77; J. C. Potappel 40 57; A. A. Douw 42 59 66; C. van Meer 62 65; B. Quist 63. Oude duiven: P. L. Vaders 1 3 22; W. Burgers 2 5; A. van Daalen 4 10; R. J. Mosch 6 7 16; B. Quist 8; Jac C. Vaders 9; C. L. Boogaard 11 18; Abr. Poulisse 12; M. Moerland 13 20 24 I. Berkeij 14; J. C. Potappel 15; J. W. Vroegop 17. C. van Meer 19; D. J. Polderman 21; L. M. de Heer 23. WEDVLUCHTEN CHARTRES De uitslag van de zaterdag jl. gehouden vlucht vanaf Chartres over 398 km luidt voor „De Zwaluw", die daaraan met 191 jonge en 32 oude duiven deelnam, als volgt Jonge duiven: Jac. C. Vaders 1 11, 24; P. C. de Wilde 2 3 6 8 10 26 30 33 44 A. A. Douw 4 15i 16 27 39 45 49 51 en 3e over- duif; W. Burgers 5 35 3 52 en le over- duif; J. W. Vroegop 7; B. Quist 9 56 59; M. P. de Graaff 12 17 23 en 2e overduif W. Burgers 13 28; P. L. Vaders 14 22 37 48 55; G. E. Hoek 18 29 41; C. L. Boo gaard 19 54 D. M. Havermans 20 31 32 42 53 60 61 64; A. v. Daalen 21 25 46 47; D. Polderman 34 58 63; A. Voormeulen 36 62; H. Lindhout 40; D. H. Vaders 5Q; C. van Meer 57. Oude duiven: C. L. Boogaard 1; P. L. Vaders 2 3 6; W. Burgers 4 7 Jac. C. Vaders 5; C. van Meer 8; A. A. Douw 9 en l,e over duif; B. Quist 10; J. C. Potappel 11. Alle duiven waren gelost te 10 uur. De eerste van de 7 prijswinnende jonge dui ven kwam aan te 16.35.55, de laatste te 17. 55.45 uur Gemiddelde snelheden resp. 1005. 32 en 837.39 m per minuut. Bij de oude duiven 'kwam de eerste aan te 16.42.41 en de laatste van de 13 prijs winnaars te 1 .05.39 u„ gemiddelde snel heden resp. 988.97 en 933.66 m per minuut. ROMMELMARKT De N.H. jeugdraad is bijzonder tevreden over de grote voorraad artikelen, die ze zaterdag jl. hebben opgehaald. De verkoping is bepaald op a.s. vrijdagavond vanaf 7 u. en zaterdagmorgen vanaf 10 uur. De markt wordt gehouden op het kerkpad. Zoals bekend is de opbrengst bestemd voor geeste lijk gehandicapte kinderen op het eiland Tholen. VOETBALWEDSTRIJD T.B.V. DE MUZIEKVERENIGING A.s. zaterdagavond worden vanaf 5 uur voetbalwedstrijden gehouden op het sport veld alhier ten bate van de muziekvereniging en natuurlijk met muzikale medewerking van die vereniging. Deelnemende verenigingen zijn „Vosmeer" en „Smerdiek". Om 6 uur begint de wedstrijd tussen de beide eerste elftallen. De toegangsprijs bedraagt f 1,- óók voor de leden en contribuanten van „Vosmeer". HET WAS EEN SERIEUS DUI VENSPORTER Zondagmorgen overleed te Bergen op Zoom op 69 jarige leeftijd de heer J. B. Tholenaar ,oud voorzitter van de plaatse lijke duivensportvereniging „De Zwaluw" en AFSCHEID. IN VOSSEMEER EEN INSTRUKTIEBAD. IN SINT-MAARTENSDIJK PLUIMPOT-P ARKEER- TERREIN, MOGELIJK KOMENDE WINTER AANLEG SPORTVELD IN SINT-PHILIPSLAND. ZATERDAG ROMMEL MARKT IN OUD-VOSSE MEER EN W ERELDWIELER- KAMP MET KEETIE HAGE IN ENGELAND. O JAN OVEREENKAM WEER AAN HET WERK. Die toestand is het gelukkigst waar het overtollige niet verlangd wordt en het noodzakelijke niet ontbreekt. DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN PAGINA'S. Het enige juiste adres voor redactie, abonnementen- en advertentie-afde ling en administratie van de EENDRACHTBODE is POSTBUS 5 SINT-ANNALAND TELEFOON 01665-375 sedert enkele jaren verzorger van onze dui vensportrubriek. De overledene genoot grote bekendheid op het gebied van de duiven sport en was o.a. landelijk keurmeester. Toen hij destijds verzocht om via een rubriekje in onze uitgave de belangstelling voor de duivensport te mogen aankweken, schreef hij er bij weliswaar niet zo vaardig te zijn met de pen, maar wel een heleboel te weten over het houden van duiven en het wed strijdvliegen. Uit reacties Van liefhebbers is ons echter gebleken, dat de wat eenvou dige schrijftrant graag voor lief werd geno men, nu juist uit zijn artikeltjes zijn grote liefhebberij voor de duivensport bleek en ook zijn genegenheid anderen op de hoogte te stellen. Het zal wellicht niet eenvoudig zijn voor hem een opvolger te Vinden ,al zou dat voor meerdere, vooral beginnelingen in de duivensport, bijzonder plezierig zijn. Van de hand van wijlen Tholenaar ligt er bij ons nog een stukje over de vroegere paar denhandel en paardenmarkten, dat hij tussen door als een historische bijdrage instuurde en waarvan plaatsing nog zal volgen. Toen vorig jaar reeds een lichamelijke sto ring volgde en opname in het ziekenhuis nodig was, stelde hij ons daar zodra hij maar een pen kon en mocht opnemen van in ken nis om na zijn terugkeer thuis de rubriek te heropenen. Spijtig dat die band thans is af gebroken. Ondertussen mag ook langs deze weg mel ding worden gemaakt van de erkentelijkheid jegens het werk van de thans overleden Vos- semeerse inwoner voor óns blad: en daardoor speciaal voor de duivensporters. NIEUWE LICHTING Voor 50 kleuters was het maandag een bijzondere dag. De eerste gang naar school Een geweldig gebeuren. Je moet er maar bij zijn en het moet je kind maar wezen. In elk geval steeg daardoor het aantal leerlingen weer tot 106, omdat er 58 voor de vakantie de kinderschool voor goed verlieten. Zo erg veel respijt is er al niet meer om spoe dig tot 'het maximum te zijn voor drie klas sen. Maandag om half zeven haalt 'Accele rando' oud papier op. adv. ing. med. KABELSTORING Het kan soms rustig zijn de telefoon niet te horen rinkelen, maar zodra ze noodge dwongen wordt gemist, is het al een ver velende zaak. Dat overkwam de abonné's Ring gedeelte Ooststraat van vrijdag tot woensdag, nadat een kabelstoring was ge signaleerd. Vermoedelijk te wijten aan eer dere gasleiding-voorziening en de daarmee gepaard gaande ontgravingen en trilling. De PTT begon vrijdag aan het herstel, ging maandag verder en moest de Ringka- bel geheel vernieuwen. Een gedeelte van de abonné's kon dins dagavond weer draaien of opnemen, maar een ander deel bleef daarvan nog tot woens dag verstoken.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1