Zomer- economie I langzaak Goede prijzen voor produkten reikten naar recordomzet BELLA EN KEETIE VANAVOND OP DE T.V. IN ZIEZO-ZOMER VAREN Aanvullende toewijzing van 26 woningen Deel plan ,West' spoedig bouwrijp maken Parkeerterrein in de Muijepolder Veiling Stavenisse deed het best Nederlandse achtervolgins kampioene gaat het nu in Leicester op de wereldbaan proberen Veel en slechte publiciteit rond Smerdiekse zusters Deze week Mffi—PI Morgenochtend raad in Sint-Maartensdijk Nog steeds te weinig kantoorpersoneel 6 augustus 1970 26ste jaargang no. 38 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland - Waarin opgenomen de Thoolse Courant - Postbus 5 - Sint-Annaland - Telefoon 01665 - 375 - Postgiro 12.44.07 - Verschijnt elke donderdagmiddag. Abonnementsprijs ƒ4,75 per halfjaar, per post ƒ5,75 - Losse nummers 25 cent - Sluitingsdatum advertenties dinsdagmiddag - Advertentieprijs ƒ0,17 per mm BTW - Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ3,BTW - Hoofdredacteur - uitgever G. Heijboer. De wat grillige, maar nu en dan toch ook echte zomer, heeft niet alleen een wisselvallig ongewoon beeld gegeven op de thermo meter. Het weer beinvloed direct de bewe gingen van mensen en daarmee ook de vraag en het aanbod van goederen en diensten. Warm weer, zoals deze week ervaren, drijft het publiek over het algemeen de huizen uit naar schaduwrijke of die het kan hebben, naar zonrijke plekken in de open lucht, al naar gelang men naar frisse lucht verlangt of naar een bruine huid. Hoe meer een woonplaats lijkt op een gloei ende steenoven - en wees niet al 'te jaloers op een stedeling - des te meer is men ge neigd de hitte en de stenen te ontvluchten. Daarom draait het economisch leven in de grote stad bij hoge temperaturen op een laag pitje. Bussen en taxi's zijn leeg of ma tig bezet, de winkels halen een lage omzet en de bioscopen zouden uit rendementsover wegingen beter kunnen sluiten. De mens denkt in dit soort dagen meer aan geld uitgeven dan aan verdienen. Daarop zijn dan weer uitzonderingen in die gebieden, waarheen de stroom zich be weegt en beland, in de recreatieoorden. Maar overigens heerst er slapte, zelfs de beurs is op menig warme dag flauw gestemd. Duidelijk leren ons deze weken, dat de drukte zich in de toekomst nog meer naar het platteland zal verplaatsen, zeker naar de toeristencentra, maar ook naar thans nog vrij rustige gebieden, waartoe we in feite ons gebied nog mogen rekenen. Al zou men dat deze week in de omgeving Pluimpot niet hebben onderstreept. Ook degenen, die wel op hun post zijn worden in hun produktiviteit geschaad. Brieven wachten op antwoord, telefoon gesprekken worden niet beantwoord en het maken1 van afspraken moet worden verscho ven. Op het terrein van leidinggevende be slissingen ontstaat er een langdurig vacuum, dat de slagvaardigheid in de besluitvorming niet ten goede komt. De zomer leert dat de grote vakantie-uittocht ons nog meer dan in het verleden gaat confronteren met het verschijnsel van de seizoenschommelingen. De vakantie-industrie draait die weken op volle toeren. Zonnebrandolie vloeit bij stromen over heetgestoofde lichamen, koel installaties bewijzen op elk terrein hun on misbaarheid, de opkomst van allerlei takken watersport is al enkele jaren duidelijk, kam peer- en campingleven bloeit en de fris dranken zijn niet aan te halen. Duidelijk is, dat overal waar de consu ment in zijn wensen wordt tegemoetgeko men, de zakenman goed rendement vindt. Voorzover het niet gebeurde zal men zich ook in Nederland in zekere periode vrijwel geheel op toerisme moeten afstemmen. De wisselende zomer 1970 heeft dat in elk ge val opnieuw geleefd. Voor woningzoekenden in Sint-Maartens dijk is er goed nieuws, want het gemeentebe stuur heeft een aanvullende toewijzing ge kregen voor de bouw van 26 huizen in vier hand met de vraag van verschillende bedrij ven in de Smalstad. Er is wel een uitdrukke lijke voorwaarde aan verbonden, en wel dat deze huizen tegelijk met de nu begonnen bouwstroom worden gerealiseerd. Ook voor dezelfde prijs en met aanhouding van de zelfde peildatum voor wat betreft de risico verrekening. De woningen komen in het be stemmingsplan 'West', Burgemeester en wethouders stellen de raad die morgenochtend om half elf verga dert, voor daarom een raadsbesluit van 1 oktober 1969 in te trekken. Toen werd er besloten ongeveer drie hectare grond voor één jaar aan de heer A. J. Oudesluijs te verhuren voor f 875,- per hectare. B en w hebben dit besluit echter om verschillende redenen nog niet uitgevoerd. Zij wilden de volledige zekerheid hou den dat de ingebruikgeving van de grond beperkt zou blijven tot één jaar, zodat be trokkene geen rechten zou kunnen krijgen op verlenging van de overeenkomst. In de tweede plaat% bleek al vrij spoedig de be hoefte te bestaan om een tweede gedeelte van het bestemmingsplan ,West' aan te leggen. Daardoor kon aan de adspirant-huurder geen zekerheid gegeven worden de grond het hele jaar te gebruiken. AL INGEZAAID B en W hebben de zaak opgelost door de heer Oudesluijs toestemming te geven de grond te bewerken en in te zaaien, in af wachting van de gang van zaken. Dit werk zou zo nodig geacht worden te zijn verricht als loonwerk voor de gemeente. Inmiddels heeft het gemeentebestuur een aanvullende woningtoewijzing gekregen, die vanwege de voorwaarden snel gerealiseerd moet worden. B en W achten het van groot belang de huizen te bouwen gezien de vraag van de zijde der industrieën. Daarvoor moet het ge deelte van het bestemmingsplan ,,West" dat dóór de heer Oudesluijs nu met suikerbieten ingezaaid is, zo spoedig mogelijk bouwrijp gemaakt worden. B en W stellen dat het nu nog niet te voorzien is of een gedeelte van de bieten verloren zal gaan en zo ja, welk deel dan wellicht eerder (dus nadeliger) dan normaal geoogst moet worden. Het dagelijks bestuur schrijft aan de raadsleden verder dat de gemeente in deze zaak geen risico's moet loipen en dat aan een ongestoorde voortgang van de bebou wing alle mogelijke voorrang moet worden verleend. Daarom geven b en w er de voor keur aan de heer Oudesluijs alsnog toestem ming te geven de grond voor eigen risico te bewerken, zonder dat hij daarvoor een ver goeding aan de gemeente moet betalen. Aan de andere kant draagt de gemeente ook geen enkel risico voor enigerlei schade tengevolge van het vroegtijdig in gebruik- nemen van de grond door de gemeente. De raad zal het morgen allemaal moeten beslis sen. PARKEERTERREIN MUIJEPOLDER Nog steeds plukt Smerdiek de vruchten van het vervallen van de haven door afsluiting van de Pluimpot. Nu weer kan men met het compensatiegeld van het ministerie van verkeer en waterstaat een parkeerterrein in van een aandeel in de ziekenfondspremie aan ontslagen arbeidscontracten. Hier vallen de 65-jarigen en ouderen buiten. De Samen werkende Bonden van Overheidspersoneel heeft de gemeente nu geadviseerd ook aan hen die 65 jaar zijn dezelfde aanspraken te geven en de vergelijking met de IZA-rege- ling voor ambtenaren volledig door te trek ken. B en W stellen daarom voor de vast gestelde regeling te wijzigen door „invalidi teitspensioen" te vervangen door pen sioen" en de zin „de in het eerste lid be doelde aanspraak eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd" te schrappen. Het seizoen 1969- 1970 werd een goed boerenjaar en daarvan heeft ook de veiling 'Stavenisse en omstreken' zodanig geprofi teerd, dat met 1.590.009,een recordom zet werd bereikt. Dit deelde de Stavenisse veilingvoorzitter, de heer C. de Rooy, mee tijdens de vorige week gehouden algemene jaarvergadering. Die omzet bedroeg een jaar eerder 1.029.773,—. Ondanks die goede financiële resultaten van het vorige seizoen, waarschuwde de voor zitter dat men zich daardoor geen zand in de ogen moet laten strooien ten aanzien van de gehele agrarische structuur. Prijzen zoals in het afgelopen jaar komen maar zelden voor, meende de heer De Rooij, die toen nog niet kon weten, dat het er ook dit jaar met de vroege aardappelen niet slecht bij staat, wat de financiële uitkomst betreft. Bovendien maakt één zwaluw nog geen zomer en dus één produkt nog geen» totale beste uitkomst. Het is echter wel een veel belovend begin, zij het met minder opbrengst dan vorig jaar. Bovendien, zo benadrukte de heer De Rooij, komen de kostenverho gingen van alle kanten op de telers af. De tuinders, die in veel mindere mate van hoge prijzen profiteerden kunnen daarover mee praten. BATIG SALDO Uit ihet jaarverslag bleek voorts, dat de volgende kilo's produkten waren aangevoerd en verhandeld voor de daarachter vermelde bedragen. 2.001.500 kg uien voor f 771.300,- 3.957.900 kg aardappelen voor f 772.000,- 81.000 kg augurken voor f 34.600,- 48.100 kg. knolselderij voor f 11.100,- Op de veiling te Bergen op Zoom werdien van Stavenisse telers nog groenten aange voerd tot een bedrag van f 291.000,-. De balans en verliesrekening, door de ver gadering goedgekeurd gaf een batig saldo aan van f 21.909,49, een bedrag dat voor extra afschrijving zal worden gebezigd. Herkozen werd bestuurslid J. C. Moer land en in de financiële commissie maakt de heer J. de Vos plaats voor A. Smits Czn. Onveranderd bleven fusthuur, veilingpercen tage en entreegeld. De rente van de leden- lening wordt contant uitbetaald. Bij de rond vraag kwam de wet op de aardappelmoeheid nog ter sprake en werd teleurstelling geuit op de 1 op 4 regeling, die van kracht wordt. de Muijepolder aanleggen. G.S. van Zee land keurden deze bestemming vorig jaar al goed, terwijl in juni van dit jaar de nodige grond van Staatsbosbeheer werd gekocht. Inmiddels is het werk onderhands aanbesteed, en het aannemingsbedrijf A. van der Werf en Zoon uit Sint Maartensdijk wil voor f 49,1,68,00 (inclusief BTW) de parkeer gelegenheid bij het strandje in de Muijepolder verbeteren en enkele voorziening treffen tot verbetering van de dijkovergang. B en W achten de prijs aanvaardbaar overeenkomstig het bestek van de Centrale Dienst Noord-Zeeland. In hun voorstel aan de raad schrijven b en w nog dat het wel vanzelf spreekt dat het werk pas na het huidige zomerseizoen wordt uitgevoerd. Aan de andere kant moet de dijkovergang voor 15 oktober klaar zijn in verband met waterstaatkundige redenen (ingravingen in de dijk). Daarom verdient het volgens b en w aanbeveling de opdracht aan de aannemer spoedig -te verlenen. SUBSIDIE HEDENESSE Het oecumenisch vormingscentrum Hede- nesse in Cadzand heeft opnieuw verzocht om subsidie voor deelnemers aan vormingsdagen in 1969 uit Sint Maartensdijk. Dit aantal was zes, waarvoor twee gulden per dag subsidie wordt gevraagd. Evenals voorgaande jaren stellen b en w de raad voor een bijdrage van totaal twaalf gulden te geven. De Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen heeft om een een malige bijdrage verzocht in de kosten van de bouw van een proto-type van een spe ciaal brandingsvaartuig voor reddingsbri gades. Alhoewel b en w overtuigd zijn van het nut dat voor de kustbrigades een speci aal vaartuig voor het redden van drenkelin gen wordt ontwikkeld, laat de financiële po sitie van de gemeente niet toe dat hiervoor een groot bedrag beschikbaar wordt gesteld. Gelet op de doelstelling van de bond, die b en w van Sint Maartensdijk zeer sympa thiek is, stellen zij de raad voor met ingang van 1970 de bond jaarlijks met een donatie van f 25„ te steunen. AANKOOP HUIS Voor vijfduizend gulden wil de heer C, Becht uit Bergen op Zoom het sanerings- pand Schoolstraat 23 aan de gemeente ver kopen. B en w achten de prijs aanvaardbaar op grond van de taxatielijsten die ten grond slag liggen aan de subsidiebeschikking van de minister van volkshuisvesting en ruim telijke ordening. In vergelijking met andere aankopen van de laatste tijd vinden b en w het een redelijke prijs. Het pand, eigendom van de erven Har- tog, heeft een oppervlakte van 95 vierkante meter, terwijl het daarop staande woon huis een inhoud heeft van 182 kubieke meter. Op de grond is nog een schuurtje met w.c. en een afdak aanwezig. Het perceel ligt in het bestemmingsplan Kom, dat is betrokken bij sanering van het gebied Ark en Blauwstraat, MEEVALLERTJE In verband met de nacalculatie trend 1970 stellen b en w voor het gepensioneerde en het nu nog in dienst zijnde gemeentepersoneel een uitkering ineens te geven van 2.78 pro cent van het maandsalaris per 1 augustus van dit jaar, voor elke maand dat betrok kene wegens zijn dienstverhouding loon of pensioen ten laste van de gemeente heeft ge noten. Dit is overeenkomstig de richtlijnen van het rijk. In de vorige vergadering besloot de raad een regeling vast te stellen tot toekenning Het is enorm met de publiciteit rond Bella en Keetie Hage uit Sint-Maartensdijk, de bekende wielrensters die deze maand aan de wereldkampioenschappen in het Engelse Lei- cester meedoen. In kranten en tijdschriften hebben er artikels en foto's van de Smer diekse zusters gestaan, en vanavond komen ze op de televisie in het programma Ziezo- zomer. Dit wordt door de TROS op Neder land 1 na het NOS-journaal van acht uur in kleur uitgezonden. Keetie is maandag naar Engeland ver trokken voor de wereldkampioenschappen op de baan. Vanaf nu wachten zij, haar ouders, de verdere familie en de vele sup porters in onze streek met spanning op de komende resultaten. Vorige week toonde Keetie haar uitstekende vorm door op ge weldige wijze het Nederlandse kampioen schap achtervolging voor dames te winnen. Nog nooit reed zij zo overmachtig: zus Bella waarmee zij in de finale om de nationale titel streed, werd na acht ronden ingelopen. De andere meisjes werden echter al na drie a vier ronden door Keetie ingehaald. Voor Bella was ze helemaal niet extra lief ge weest, want ze had van tevoren gezegd dat ze voluit zou rijden. Dat gebeurde in Apel doorn ook, en Bella maakte na Keetie de snelste tijd. In Engeland rijdt Keetie mét Eefje Hel der uit De Rijp op de baan bij de sprint en de achtervolging. Op de sprint is Keetie helemaal niet gespecialiseerd en als het alsnog mogelijk is, zal zij op dat nummer bij de wereldkampioenschappen niet uitko men. Voor de achtervolging geeft vader Toon Hage haar zeker een kans om in de finale te komen. Over de andere deelneemsters is echter weinig bekend, omdat men alleen de pres taties van de Belgische, Franse en Engelse meisjes kent. Welke sterke rensters komen er uit Rus land, Italië en Amerika? Dat is voor Keetie en vader Hage een open vraag. WEGWEDSTRIJD Zaterdag 15 augustus wordt het wereld- kampioenschap voor dames op de weg ver reden en dan doet behalve Keetie ook Bella mee met nog vier andere meisjes. Ook hier dezelfde onzekere faktoren: wat gaan de Italiaanse, Amerikaanse en Russische dames doen. Van de Russische is heel weinig be kend, maar die zorgden telkens voor ver rassingen. De Engelse kampioene maakt een grote kans op de titel doordat zij voor eigen publiek rijdt. Vader Hage ziet verder de Franse kampioene als een van de grootste favorieten. Buiten twijfel staat echter dat Keetie als grootste favoriete naar de wereldkampioen schappen in Engeland gaat. Dat weten ze werkte. Wij zijn er ons in elk geval niet van bewust dat de streekbewoners jarenlang kwaad op Bella en Keetie zijn geweest. En het geroddel is op Tholen niet verstomd omdat er nog nooit over de wielrensters geroddeld is. Nee, dat weet iedereen die de fantastische huldiging van wereldkam pioene Keetie in 1968 in de Smalstad heeft meegemaakt wel beter. In Studio, het officiële weekblad van de KRO, staat er deze week ook een sappig verhaal over Bella en Keetie, dat het spe cifieke tijdschrift-karakter heeft. Het is ge titeld: „de flitsende zusters uit Zeeland". In de Nieuwe Rotterdamse Courant heeft er tenslotte een prachtige foto van Keetie gestaan. Er zullen nog wel meer verhalen en foto's volgen, vooral als één van de Smerdiekse wielrensters een wereldtitel haalt. Maar la ten we dat nog even afwachten. De geregistreerde arbeidsreserve op Tho len en Sint Philipsland bedroeg eind juli een 36-tal mannen. Van dit aantal waren 4 mannen werkzaam op gemeentelijke sociale werkvoorzteningsobjekten en 3 mannen werk zaam op aanvullende werken. Bovendien be horen 12 mannen tot de geregistreerde ar beidsreserve waarvoor bijzondere maatrege len dienen te worden getroffen. Uit het bo venstaande kan worden geconcludeerd dat het directe en beschikbare zeer gering van omvang is. De vraag naar arbeidskrachten daalde en was o.a. te constateren in de sector me taal. Ondanks het beschikbaar komen van jeugdige arbeidskrachten blijft de vraag naar arbeidskrachten groot. Er is nog steeds vraag naar bouwvak arbeiders, machinale houtbewerkers, metaal bewerkers, personeel voor de kledingindustrie kantoor en magazijnpersoneel. Ofschoon de vraag naar vrouwen iets» daalde blijft er nog een groot tekort aan modinettes, inpaksters en kantoorbedienden bestaan. rs **-*■+* ZOMER-VAKANTIE, G.E. BELANGRIJKE INDUSTRIEVESTIGING VOOR ONZE STREEK. EXTRA WONINGBOUW IN SINT-MAARTENSDIJK. STAVENISSE VEILING BOERDE GOED. BELLA EN KEETIE VANAVOND OP T.V. ONDERWIJZERS-AFSCHEID EN WELKOM. DE BRADERIE-DRUKTE. EEN GESTRAND JACHT IN STAVENISSE HAVENGEUL. ZWEMBAD IN OUD-VOSSEMEER. Einde bouwvakrust t Na gedane arbeid is het goed rusten Na verkregen rust is het goed werken. DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT PAGINA'S. T elefoonnnmmer Eendrachtbode 01665 - 3 75 1 van Rusland tot Amerika, en dat vindt vader Hage toch 'het allermooiste, ook al krijgt ze de wereldtitel dan niet. De resultaten van het afgelopen seizoen bevesitgen evenwel dat Keetie een bijzonder grote kans maakt, evenals in 1969 wereld kampioene te worden. Vorig jaar werd ze in Tsjecho-Slowakije door pech -uitgeschakeld, maar als het nu een beetje meeloopt kan het weer lukken. Keetie won dit jaar al zeventi enwedstrijden en Bella zes, terwijl ze beiden zeel dikwijls als 1 en 2 bij de uitslagen te lezen waren. Dat bewijzen de laatste resultaten weer: Ulvenhout Keetie 1 en Bella 5, Schiedam Keetie 1 en Bella 2 en Zegge eveneens Keetie 1 en Bella 2. Zelf zegt Keetie dat de andere meisjes minder goed rijden, maar die hebben mis schien alleen de moed maar wat laten zakken nu Keetie toch bijna elke wedstrijd wint. Volgens Hage rijdt Bella veel beter dan vorige jaren, en samen zullen ze dan ook beslist wel voor elkaar krijgen op het we reldpodium 1970 te komen. Bella vertrekt dinsdag naar Leicester, en als zij kans ziet bij de eersten te blijven heeft zij eveneens een kans op het wereld kampioenschap. Volgens vader Hage is er niemand die zo'n geniepige eindsprint heeft als Bella, vooral als de weg een beetje lang is. BELACHELIJK De prima resultaten trekken zoals ge zegd sterk de aandacht van kranten, tijd schriften en nu ook de t.v. Bella, Keetie en hun vader zijn niet altijd even gelukkig met de manier waarop dat gebeurt. Afgelopen dinsdag was daar een voorbeeld van in het Algemeen Dagblad die op de pagina AD Sport en Sportwereld een groot verhaal over de Smerdiekse wielrensters had van haar Zeeuwse redacteur Johan Robesin. Over de volle acht koloms paginabreedte een vette kop in kapitaal: „Geroddel op Tholen verstomd", bovenkop: „Bewondering voor Bella en Keetie Hage", onderkop: „Na 6 jaar telt supportersclub honderd leden". In het artikel wordt gesteld dat „de be woners van het Zeeuwse eiland Tholen jarenlang kwaad geweest zijn op de boe rendochters Bella en Keetie Hage". Als zij op de polderwegen fietsten „werd er menige verontwaardigde vinger geheven. Kijk daar, een meid op een racefiets. En ook nog op zondag. Heb je ooit zoiets geks ge zien»? Dat moest toch verboden worden". Vader Hage vond het een heel slecht stuk. „Belachelijk gewoon. De dingen die Bella en Keetie gezegd hebben staan er niet in, terwijl hetgeen ze niet gezegd hebben wel in de krant staat", aldus de heer Hage. Maar goed, de schrijver zal misschien een slechte dag géhad hebben, want vier jaar geleden maakte hij wel een goed verhaal, hoewel hij toen voor een andere krant A V. - Het lijkt er op, dat men er in Stavenisse elk jaar tijdens de vakantieperiode op kan re kenen, dat er in de havengeul een jacht komt te stranden. Vorig jaar gebeurde dat met een Amerikaans echtpaar, nu waren het twee jonge Engelse echtparen uit Harwich, die vorige week donderdagavond omstreeks 5 uur in de Stavenisse havengeul hun scheep je gestrand zagen. Men nam het overigens gemoedelijk op. De lunch werd aan de dijk gebruikt en bij hoog water zou tmen 's-avonds weer wel verder kunnen. Maar het was niet meer de bedoe ling de haven van Stavenisse op te zoeken. Men ging liever maar terug naar open vaar water. Zo gezegd, zo gedaan toen» de vloed daartoe gelegenheid bood. De duidelijke aanduiding van langzaam varen is voor een enkeling blijkbaar niet voldoende.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1