Plaatselijk Nieuws Taken, afdelingen en commissies van gedeputeerde en provinciale staten Markiezaat weer drie dagen BRADERIESTAD Deelnemende winkeliers ruim boven de 200 Nieuweling Thijs Fase in vorm Mosselfeest Bruimsse Vosmeer 1 speelt nieuwe competitie met tien clubs Deze week ROND MAANDWISSELING 23 juli 1970 26ste jaargang no. 36 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint-Annaland Abonnementsprijs 4,75 per half jaar, per post ƒ5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs ƒ0,17 per mm BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent. Spierinkjes tlm 20 woorden 3,00 BTW. - Zeeland De provinciale staten van Zeeland die u op 18 maart van dit jaar hebt gekozen, heb ben op 3 juni voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd. De volgende ver gaderingen zijn vastgesteld op vrijdag 16 ok tober, maandag 26 oktober (in aansluiting op deze vergadering komen de afdelingen der staten bijeen) en op maandag 14, dins dag 15 en woensdag 16 december a.s. Tij dens deze laatste drie vergaderdagen zal de begroting van de provincie Zeeland voor 1971 met de daarop betrekking hebbende voorstellen in het openbaar worden behan deld. De leden van gedeputeerde staten (g.s.) die het dagelijks bestuur van de provincie vormen, hebben ook de verschillende taken verdeeld ,die zij zullen behartigen. Tussen haakjes telkens de plaatsvervan gers. Op de provinciale griffie zijn deze afdelingen terug 'te vinden. Men kan ze vergelijken mei de taaksplitsing op de ye- meentesecretariën waar bijvoorbeeld een afdeling burgerlijke stand is. Ie AFDELING provinciale financiën: J. van den Bos (M. J. van Poelje provinciale stoombootdiensten: M. van Poelje mr. J. F. G. Schlingemann) gemeentefinanciën Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint- Philipsland: M. J. van Poelje (J. van den Bos) gemeentefinanciën Walcheren, Noord, en Zuid-Beveland: J. van den Bos (M. J. van Poelje openbare nutsvoorzieningen energie: A. J. Kaland (M. J. van Pooelje) openbare nutsvoorzieningen water: A. J. Kaland (mr. j. F. G .Schlingemann) Zeelandbrug: M. .van Poelje (A. J. Kaland 2e AFDELING gemeente- en provinciegrenzen: mr J. F. G. Schlingemann (C. Hoek) waterstaatszaken (polder, waterschappen, wegen en overige zaken): mr. J. F, G. Schlingemann (J. van den Bos) openbaar vervoer: M. J. van Poelje (mr. J. F. G. Schlingemann onteigeningen en belemmeringenwet: mr. J. F. G. Schlingemann (J. van den Bos) vaste oververbindingen Wes-terschelde: M. J. van Poelje, A. J. Kaland en mr. J, F. G. Schlingemann waterverontreiniging: mr J. F. G. Schlinge mann (J. van den Bos) 3e AFDELING culturele zaken: A .L. van Geesbergen (M. J. van Poelje museum. A. L. van Geesbergen van den Bos) bibliotheek: A. L. van Geesbergen (mr J. F. G. Schlingemann) onderwijs: J. van den Bos (mr. J. F. G. Schlingemann) politieverordeningen, salarisregeling secre tarissen, ontvangers en wethouders: en archiefwet: J. van den Bos (mr. J. F. G. Schlingemann algemene juridische en bestuurlijke proble men, niet vallende onder andere onderde len: J. van den Bos, mr J. F. G. Schlin gemann sport: A. L. van Geesbergen (M. J. van Poelje jeugdzaken: A. L. van Geesbergen (M. J. van Poelje volksgezondheid: J. van den Bos (A. L. van Geesbergen luchtverontreiniging en hinderwet: A. J. Kaland (J. van den Bos) maatschappelijk werk: J. van den Bos (A. L. van Geesbergen 4e AFDELING ruimtelijke ordening: C. Hoek (mr J .F. G. Schlingemann) Volkshuisvesting: C. Hoek (A. J. Kaland) economische aangelegenheden: A. J. Kaland (C. Hoek) werkgelegenheid: C. Hoek (A. J, Kaland) agrarische zaken: mr. J. F. G. Schlinge mann (J. van den Bos) visserij: J. van den Bos (M. J. van Poelje) recreatie en toerisme: A. L. van Geesber gen (C. Hoek) havenschap Vlissingen i.o. en Terneuzen i.o. M. J. van Poelje ANWB voorlichting: mr. .F. G. Schlingemann A. J. Kaland 5e AFDELING personeelszaken: M. J. van Poelje (J. van den Bos) toezicht op rechtspositieregelingen lagere publiekrechtelijke lichamen: M. J. van Poelje (J. van den Bos) I..R.: M. J. van Poelje (J. van den Bos) bestuursschool Zeeland: M. J. van Poelje (J. van den Bos) interne zaken: M. J. van Poelje (J. van den Bos) Eerste waarnemend commissaris der konin gin: M. J: van Poelje Tweede waarnemend commissaris der ko ningin: A. J. Kaland AFDELINGEN IN DE STATEN De provinciale staten zijn gesplitst bij loting in drie groepen ,die officieel ook af delingen worden genoemd. Hierin vindt het voor-onderzoek plaats van de begroting zoals ook op maandag 26 oktober zal ge beuren. Behalve voor de begroting houden deze afdelingen ook wel voor-onderzoek bij voorstellen over streekplannen. In elke afdeling zitten twee leden van g.s. In de eerste afdeling zijn dat M. J. van Poelje (PVDA) en A. L. van Gees bergen (KVP) met o.a. de statenleden E. Ph. Nieuwkerk (CHU) uit Poortvliet en L. A. M .Elenbaas (VVD) uit Scherpe- nlsse. In de tweede afdeling de gedepu teerden J. van den Bos (ARP) uitTholen en C. Hoek (PVDA) en uit onze streek het statenlid P. A. Roels (PVDA) uit St. Maartensdijk. In de derde afdeling zitten de g.s.-leden A. J. Kaland (CHU) en mr. J. F. G. Schlingemann (VVD) en o.a. het statenlid C. Boender (SG) uit Tholen. De le en 2e afdeling bestaan uit 16 le den, de derde uit 15 zodat alle 47 staten leden wel in één van de drie afdelingen, zitten. COMMISSIES VAN VOORBEREIDING Verder zijn er ook commissies van voor bereiding samengesteld met de adviserende leden van g.s. Hierin zitten de specialisten van de verschillende fracties die voor de openbare behandeling de voorstellen van g.s. grondig bekijken. Zij geven de staten hierover een advies. In de commissie voor economische aangelegenheden zitten uit on ze streek de statenleden P. A. Roels, E. Ph. Nieuwkerk en L. A. M. Elenbaas en de adviserende leden C. M. Hoek, mr. J. F. G. Schlingemann en J. van den Bos. Commissie van financiën; P. A. Roels, en E. Ph. Nieuwkerk .beiden plaatsver- vervangend lid als hun fractiegenoten ver-v hinderd zijn. J .van den Bos en M. J. van Poelje zijn hier de adviserende leden. Commissie voor onderwijs enz.: C. Boen der lid en L. A. M .Elenbaas plaatsver vangend lid. De adviserende leden zijn: J. van den Bos en mr. J. F. G. Schlingemann A. L. van Geesbergen en M. J .van Poelje Commissie voor ruimtelijke ordening enz.: L. A .M .Elenbaas plaatsvervangend lid en C. Hoek, mr. F. G. Schlingemann en A. L. van Geesbergen adviserende leden. Commissie voor sociale zaken enz.: P. A. Roels plaatsvervangend lid en J .van den Bos en A. L. van Geesbergen adviseren de leden. COMMISSIES VAN ADVIES EN BIJSTAND De commissies voor advies en bijstand zijn weer andere dan de voorbereidende commissies. In tegenstelling tot de laatste staan de commissies van advies en bijstand alleen g.s. bij in hun werk In de commissie voor de provinciale stoom bootdiensten zitten geen statenleden uit onze streek. G.S.-lid M. J. van Poelje is hier voorzitter mr J. F. G .Schlingemann vice- voorzi-tter. P. A. Roels maakt deel uit van de com missie voor de waterstaat. Voorzitter is mr J. F. G. Schlingemann, vice-voorzitter J. van den Bos. In de commissie voor de streekplannen tenslotte heeft L. A. M. Elenbaas zitting Gedeputeerde C. Hoek is hiervan voorzitter en mr. J. F. G. Schlingemann vice-voorzit ter. ADMINISTRATIEVE GESCHILLEN Het college van gedeputeerde staten heeft bij de vele taken ook nog de rechtspraak in administratieve geschillen. Als een inwo ner van een gemeente het niet eens is met een besluit van zijn gemeentebestuur kan hij bij g.s. in beroep gaan als in dat be sluit g.s. als beroepsinstantie genoemd is. Dit is o.a. het geval bij de Drank- en Hore- cawet. Een voorbeeld daarvan kon men onlangs nog lezen ,toen de heer J. Moerland uit Tholen in beroep ging tegen het be sluit van zijn gemeentebestuur het schen ken van alcohol op sportvissersvaartui gen te verbieden. G.S. zijn daarvoor in drie kamers verdeeld. Zij bestaan elk uit ttvee leden en twee plaatsvervangende leden, le kamer (ter behandeling van de admini stratieve geschillen m.b.t. het verkeer en de waterstaat): M. J. van Poelje (C. Hoek) en mr. J. F. G .Schlingemann (J. van den Bos 2e kamer (ter behandeling van de admini stratieve geschillen m.b.t. de algemene bij standswet en de woonruimtewt)J. van den Bos (M. J .van Poelje) en A. L. van Gees bergen (A. J. Kaland) 3e kamer (ter behandeling van de admini stratieve geschillen m.b.t. het onderwijs en de volkshuisvesting en van alle overige aan[ de beslissing van g.s. onderworpen geschil len): C .Hoek (mr. J. F. G .Schlingemann) en A. J. Kaland (J. van den Bos). Er is een flink achterland voor nodig, wil een braderie het succes oogsten zoals het dat al tot vijf achtereenvolgende jaren deed in Bergen op Zoom, Een behoorlijk agglomeraat. Maar daar ontbreekt het hier ook niet aan. Men kan de cirkel heel wijd trekken, wil men de belang stelling van buiten omvatten, die jaarlijks weer blijkt, wanneer Bergen op Zoom braderie houdt. Het zal deze zesde maal niet anders zijn. Temeer omdat het volgens traditie dan werkelijk zomers weertje is. Geen wonder dat het braderieterrein steeds groter wordt, het aantal deelnemende straten stijgt met de geanimeerde middenstand. Bovendien is er de extra attraktie van de kunstmarkt, waarvoor men langzamerhand ook al ruimte tekort komt. Drie dagen lang 30 - 31 juli en 1 au gustus trekt het Markiezaat duizenden van buiten de stad. De Braderie-magneet trilt zelfs tot in het zuiderland toe. Alleen reeds via een VVV contact werden zes vol le bussen belangstellenden uit Antwerpen genoteerd. De Bergse winkeliersvereniging onderkent het motto: wie niet koopt, die kijkt in elk geval. En waar het gezellig is, komt men terug. Bergse braderie en gezel ligheid zijn cén. MET STADSHERAUTEN Ook de opening - donderdag 30 juli 3 uur vanaf het bordes van het stadhuis - zal in het teken staan van de middeleeuwen Met een klaroenstoot, met de stadsheraut, die den volke kond doet. Met een speechje van voorzitter W. Besling en het vaak van inhoud verrassend prevelementje van stadgenoot nummer één burgemeester drs L. van de Laar. Met een ommegangetje van officiëlen over het braderieterrein, maar met een dan al direct gezellig bezoe kers geroezemoes Met weer keurig gebouw de geveltjes en gevels op de -trottoirs, met koopjes en rasechte standhouders, met een oliebollenkraam op de Markt en elders wel botsautootjes, met dit keer ook een rommel markt op de Lindebaan en wat extra at traktie in de Steenbergsestraat. Met de Roode Kruisstand op de Markt ,de paarse dubbeldekker, die door de stad rijdt, de ponybaan waarvan de baten het gehandi capte kind ten goede komen, met draaior gel en looporkesten en menige andere mid dag- en avondattraktie. PROGRAMMA De openingsdag spelen vanaf half acht op de Markt de Artilleristen, besluitend met een muzikale rondwandeling en een concert op het Ca-tharinaplein. Om 8 uur is er dan op de markt weer de harmonie Bartholomeus uit Merxem (België) ,een korps van 85 man ,die het muzikale hoogte punt van de avond nog wat opschroeven. Vrijdag 31 juli speelt tussen 8 en 9 uur het eigen bekende korps „Kol-pings Zonen" eveneens op de Markt. Tegelijkertijd is er een muzikale rondwandeling van de harmo nie „Concordia'' met drumshow met als besluit een gezamenlijk optreden met Kol pings Zonen. Zaterdag treedt tussen 4 en 5 uur en 8 en 9 uur op de Markt het Europees vermaar de West Brabant majorettenpeloton op met groot orkest. Een klapstuk van de Braderie 1970. UITBREIDING Opnieuw steeg het aantal dealnemende winkeliers, Nu zit dat al -boven de 200. De Potterstraat en Molstraat zijn eveneens van de partij. In gebouw Variant of bij gunstig weer voor het gebouw treedt straat toneel op .gepresenteerd door een werkgroep die doende is een cultureel jongeren cen trum in Bergen op Zoom te creeëren. Een driemans jury zal beoordelen, waar de mooiste gevel is te vinden .Dat moet dan werkelijk een „gebouwde" gevel zijn en niet zo maar een versierde etalage. Ook is er een prijs voor de beste stand werker en voor de straat ,die de prettig ste -braderie-indruk maakt. GENERAL ELECTRIC De nieuwe komende industrievestiging General Electric zal via een stand op de Markt tonen, wat straks op Bergse grond wordt geproduceerd en via eer, film doen zien, hoe het bedrijf werkt. Ook de Bergse middenstand weet hoe belangrijk een der gelijke industriële vestiging voor een ge meente is. Er zal ook een stand zijn te zien van het kinderva-kantiespel. KUNSTMARKT-VARIATIE Op de binnenplaats van het stadhuis en in de aangrenzende zo sfervolle St. An- nastraat viert de kunst in grote variatie hoogtij. Meer dan een volle inschrijving werd genoteerd en de gegadigden meldden zich reeds nog voor een uitnodiging was verzonden. Vanuit Roermond en Amster dam vanuit Apeldoorn en Oisterwijk, van uit Aalst en vanuit Zelhem .Valkenswaard en LItrecht. Er zijn demonstraties van edel- smeedwerk ,van kralen, foliën, van gra fisch werk en handweefkunst, van potterie en schilderkunst. Er zijn wandkleden en poppen, sieraden en polyester raamkunst, email-Ie wandpanelen .pentekeningen en draaiplastieken .battiks en aquarellen, poëzie en prozabundels, houtkunst en ko perplastieken, drie dagen kunstvariatie van 14.00 tot 22.00 uur. HET MARKIEZAAT DRIÉ DAGEN BRADERIESTAAT. MET FEEST VERLICHTE STRATEN, MET VELE DUIZENDEN BEZOEKERS MET GEZELLIGHEID IN EEN KOOPCENTRUM Nieuweling Thijs Fase uit Sint Anna- land begint goed in vorm te komen. Na een elfde plaats in Roosendaal, een der tiende in Sint Maartensdijk en een negen de in Terneuzen, evenaarde hij zaterdag in Dinteloord zijn beste prestatie :de negende prijs. Kees Stoutjesdijk uit Sint Maartensdijk en Bram Geense uit Sint Philipsland finish ten in de voorste gelederen. Jammer genoeg kunnen de drie nieuwelingen uit onze streek zaterdag a.s. in Oud Vossemeer niet voor eigen publiek fietsen. Deze 22e Ronde be staat namelijk uit een adspiranten- en een amateurwedstrijd. De Smerdiekse amateur Kees van de Berge kan dat wel. In Dinteloord eindigde hij als negentiende Bella en Keetie Hage hebben dit week einde geen» gewone coursen gereden. Er werd wel gefietst, maar dan op de baan, waar de kwal-ificatieritten van het Neder lands kampioenschap achtervollging voor dames verreden werden. Door de regen werd het programma tot zondag uitgesteld, terwijl het ook niet afgemaakt kon worden. Op maandag 2 juli a.s. zullen nu de kwart- finalfes worden gehouden. Keetie Hage staat daarvoor uitstekend, want op de Apel- doornse wielerbaan was zij in de kwali- ficatieritten veruit de snelste met 4 minuten en 18.7 seconden. Bella reed 4.42.0. In de kwartfinale komt Keetie tegen Dinie Zaterdag 1 augustus a.s. wordt in Bruinisse het mosselfeest gehouden waarvoor men vanaf tien uur 's och tends tot tien uur 's avonds een in teressant programma in elkaar heeft gezet Na de officiële ontvangst door het gemeentebestuur voor genodigden en reünisten van Zevibel in het ned. herv. verenigingsgebouw komt om half twaalf de mosselkoningin met haar hofdames op de haven aan. Na de mosselmaaltij-d vertrekt de gepavoiseerde vloot voor een vaar tocht via de Krammer. Om vier uur lopen de schepen weer binnen, waar na het trompetterkorps Wilhelmus uit Sliedrecht een muzikale show op de haven verzorgd Om half zeven 's avonds is er een voetbalwedstrijd tussen de Rotter damse ere-divisieclub Sparta en Middelburg. Om acht uur geeft het Engelse muziekkorps Gity of Ox ford Silverband een concert op de ten-t Ook de eigen muziekvereniging Nu met Hope verleent haar mede werking. Het mosselfeest wordt om tien uur met een groots vuurwerk ap het sportterrein besloten. van Berlo uit ,die 4.49.2 reed, en Bella moet het opnemen- tegen Jannie Jonkers die een tijd maakte van 4.35.1. Zij maakte achter Keetie de snelste tijd. Nieuweling Thijs Fase uit Sint Annaland hier met een verbeten gezicht bezig op de home-trainer in café De Sport in Sint Maar tensdijk, valt de laatste tijd dikwijls in de prijzen. Het is nog volop vakantie, hoewel het weer daarvoor niet bijzonder aanlokkelijk is, zodat er ook van de voetballerij weinig komt. Afgelopen zaterdag moest Stavenisse de geplande nederlaag wedstrijden aflassen vanwege een tekort aan spelers en het ont breken van een scheidsrechter. In Sinf-Anna. land was er wel een scheidsrechter, de plaat selijke kamprechter Kees Heijboer, zodat WHS 3 tegen Tholense Boys 4 onder gun stige weersomstandigheden een partijtje kon voetballen. De groenwitten wonnen met 4-0. In Neerlands Voetbal, het officieel orgaan van de KNVB staan elke week nog lan ge rijen overschrijvingen .Daarbij waren ook Ko Stoutjesdijk en Jaap Moerland van Smerdiek die nu officieel naar de Bredase voetbalclub NAC, waarvan het eerste elftal in -de (betaalde) ere-divisie uitkomt, zijn overgegaan. Daarmee verliest de dit jaar gepromoveerde derde klasser uit Sint Maar tensdijk twee jonge, uitstekende spelers. Mede dank zij hen werden de blauwen kampioen. Begrijpelijk ,dat het Smerdiekse bestuur niet zo erg ingenomen is met hun vertrek. Trainer Van Wijngaarden, die zijn twee jonge Smerdiekse pupillen bij NAC- trainer Leo Canjels aanbeval, zal in de BEJAARDEN ZIJN NIET UITGERANGEERD. ER ZIJN ER WEL VEEL IN ONS GEWEST. SAMENSTELLING AFDELIN GEN PROVINCIAAL BESTUUR. VOORLICHTING PARTICU LIERE WONINGBOUW. STAVENISSE BANK PAS SEERDE ACHT MILJOEN. DE VOSMEERSE WIELERRONDE. EN GOED WEER VER WACHT VANWEGE KO MENDE BOUWVAKRUST EN BERGSE BRADERIE VISSERSFEEST IN BRU. STEVIGE VEILINGPRIJZEN. De dag van vandaag is waarheid, Héél de rest is één groot misschien; De beroemde dag van morgen Heeft geen sterveling ooit gezien. DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN PAGINA'S. nieuwe competitie zijn kampioensclub niet meer van dienst kunnen zijn. Hopenlijk weten bestuur en spelers van Smerdiek .evenals aan het begin van de vorige competitie ,dit verlies te boven te komen. Door een gezamenlijke krachtsin spanning zal men dan weer aan een ple zierige en goede competitie kunnen begin nen. INDELING VOSMEER De indeling van de derde en vierde klas zaterdagvoetbal waar Smerdiek en WHS in uitkomen is al gepubliceerd. Nu is ook de competitie-indeling in het zondagvoet bal bekend geworden. In de vierde klas G in -het district Zuid 1„ waarin Vosmeer speelt komen in 1970-1971 uit: BSC, Clu- zena ,Divo, FC Bergen, Grenswachters, Odio .Oudemolen, Steenberg-en-, SVC, VES '35 en Vosmeer. In tegenstelling tot de vorige competitie zijn er elf i.p.v. twaalf clubs. Het gepromoveerde Kaaise Boys is afevallen .evenals het gedegradeerde Hal steren. Verder is Virtus uit 4 G verdwe nen. Nieuw zijn Steenbergen en VES '35. De competitie-indeling van de afdelings clubs wordt pas in augustus bekend ge maakt. KO STOUTJESDIJK Saméni met Jaap Moerland gaat Ko Stout jesdijk het eerste elftal van Smerdiek dat dit jaar kampioen werd en promoveerde naar de derde klas zaterdagvoetbal, ver laten, Beiden hopen ze het in de voetbal sport nog heel ver te schoppen. De kans om bij de Bredase topclub NAC te komen, die zich niet meer zo gauw zal voordoen, hebben ze dan ook grif aangepakt. 'Weckendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. A. Kugel, Poortvliet tel. 01662-400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse Dokter van der Eist Stavenisse tel 01663-400. DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 25-26 juli Zr. Slager Poortvliet Telefoon 01662-404 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. 25-26 juli Zr. Rietdijk - Sint Annaland Telefoon 01665-431

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1