Woningen Dokter Zoete mars verdronken Het gebeurde in Poortvliet Deze week tweede bejaardenhouw- Eerste woningen van stroom opgeleverd Enquete voor een derde mogelijkheid 16 juli 1970 26ste jaargang no. 34 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint-Annaland Abonnementsprijs 4,75 per half jaar, per post 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs ƒ0,17 per mm BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent. Spierinkjes t/m 20 woorden 3,00 BTW. Al sinds de oorlog kampt ons land met een woningprobleem, waarvan de oplossing ook na ruim een kwart eeuw nog lang niet voor iedere gemeente daar is. Integendeel, met name in menige grote stad is er nog altijd meer sprake van nood dan van overschot. Zelfs in onze omgeving, laten we dan het stadje Tholen maar nemen, is er nog steeds belangrijk meer vraag dan aanbod, ook al gloort dit jaar een flink lichtpunt. Het klonk in dit geheel dan ook niet zo verwonderlijk, dat onlangs een burgemeester van Poortvliet in een raadsvergadering met vreugde eens meende te moeten onderstrepen dat op dat moment iedere woningbehoeftige was geholpen. Althans ten aanzien van de toen gepleegde woningverdeling. Mogelijk is het blanko van de toenmalige bladzijde inmiddels al weer beschreven, maar dan kan toch zeker niet meer van nood worden gesproken. We mijmerden hier wat over nu dezer da gen weer de eerste oplevering plaats vond van de tweede bejaarden bouwstroom, die de woningstichting eiland Tholen ter hand nam. U kunt van en rond die eerste opleve ring elders op deze pagina wat meer lezen. Natuurlijk zijn er altijd twee zijden aan een medaille. Dan doelen we niet eens op het feit, dat ieder die bouwt, het eigenlijk nog eens graag zou willen overdoen om de niet voorziene ongemakken bij het vele goede toch nog te verbeteren, we doelen evenmin op de vertraging, die er bij deze tweede bouwstroom is geconstateerd, maar we den ken er even goed aan, dat niet iedereen lacht vanwege de totstandkoming van die wo ningen. Met name dan in dit geval de plaat selijke aannemers. Het is oververbodig de gehele voorgeschiedenis op te raken. Vol doende bekend is, dat men een volledige bouwkans kreeg, maar er om financiële re denen naast greep. Men kan zich desondanks de teleurstelling indenken, temeer wanneer de objecten wat dunner gezaaid liggen dan gewenst is om personeel te houden en het verdere bestaan te verzekeren. Er mag voor een dergelijke teleurstelling waarvan men moeilijk een ander de schuld kan geven op zich volledig begrip zijn. Anderszijds menen we toch te moeten vaststellen, dat de twee gepleegde bouwstro- men voor de streek als een zegen gezien mag worden. Zoals het ook van belang is, dat de mogelijkheden van de particuliere wo ningbouw „door steeds meerdere personen en gemeenten worden onderkend. Het mag hier nog wel eens worden benadrukt, welke faci liteiten er ook bij particuliere woningbouw zijn, zoals die de laatste maanden is gepleegd in Tholen, Stavenisse en wellicht ook nog andere gemeenten. Daarbij komt, dat wan neer een gemeentebestuur daaraan het ge wenste duwtje geeft, dit niet betekent dat men zelf ook een aannemer aantrekt. Dat ligt geheel in de particuliere vrijheid van de gegadigde zelf. Dit nog eens om mis verstand te voorkomen. Bij elkaar is echter zowel de bouwstroom van stichting als de particuliere stimulans voor onze streek van groot belang. Er mag zelfs van worden gezegd, dat het belangrijk heeft bijgedragen tot oplos sing van zo niet de gehele, dan toch zeker tot de ergste woningbehoefte. Wanneer dan ook de gedachte aan een derde bouwstroom bejaardenwoningen bij de voornoemde stichting leeft, is het voor ge meentebesturen gewenst terdege te overwe gen of inderdaad nog niet wat risico mag worden genomen. De ondervinding leerde tot dusver, dat het helemaal geen risico was. Een uitzondering misschien daargelaten. Zonder ratiobouw, zonder bejaardenbouw- stroom, zonder de gestimuleerde particuliere bouw, we zijn er zeker van, was onze streek ten aanzien van de woningbouw nog lang niet zover geweest, als het nu is. Wat een reden te meer moet zijn, ook voor de toe komst niet te versagen. De bijna 56-jarigc dokter Hermanus Zoeteman, die arts in Stavenisse is geweest, is vrijdagmiddag in het Ha ringvliet verdronken. Hij was aan het zeilen toen door on bekende oorzaak zijn zeilboot omsloeg Een boei hem toegeworpen door een in de buurt varende schipper van rijkswaterstaat kon hij niet meer grij pen. Pas maandagmiddag, op de dag dat dokter Zoeteman 56 jaar gewor den zou zijn, dregde de rijkspolitie zijn ijkl uit het Spui, vlak bij het Haring vliet op. In zijn geboorteplaats Zuidland, waar hij woonde, laat hij zijn vrouw en drie kinderen achter. Van wege zijn gezondheid had hij zijn huis artsenpraktijk in Stavenisse opgehe ven. In de omgeving van zijn nieuwe woonplaats deed hij nog wat medische controles in bedrijven. Reeds vorige week meldden we, dat de Eendracht nu een tweede overspanning kreeg en daarmee het eiland Tholen een tweede vaste verbinding. Op de foto is duidelij' hoe het laatste stukje van de boog nog ontbrak. Het gehele project is een fraai werk, die grootscheeps aandoet. En het is ook voor de toekomstige grote Schelde Rijnsdictpvcau, dat dizc verbinding tot stand moest komen. De verdere onts' :ng in de toekomst met hoofdverbindingen naar Steenbergen en anderszijds naar de provinciale weg tussen Poortvliet en Tholen wordt eveneens een belangrijke zaak. De "woningstichting eiland Tholen" heeft haar doelstelling, om schreven in artikel 2 van het stichtingsstatuut dezer dagen opnieuw onderstreept: "De stichting heeft ten doel uitsluitend werkzaam te zijn in het belang van de verbetering van de volkshuisvesting op het èiland Tholen", De eerste vijf van de 102 bejaardenwoningen, die in deze bouw stroom op het eiland worden gebouwd zijn te Poortvliet opgeleverd. Nog voor de bouwvak-vakantie volgen de tweede vijf om daarna verder te gaan in de andere gemeenten en hopenlijk nog dit jaar alles bewoond te krijgen. Weer kunen 102 gegadigden voor een (bejaarden) woning worden geholpen. Weer kan een belangrijk object voor de streek worden afgewerkt. Niet uitgesloten, dat er nog een derde bouwstroom in de toekomst op stapel komt. 1 VERWARMING IN BETERE BANEN De pas in mei 1967 opgerichte stichting is hiermee al toe aan de tweede karwei en heeft zelfs alweer plannen voor een derde mogelijkheid. Men begon met 94 bejaardenwoningen, verdeeld over de 7 gemeenten op Tholen naar gelang de behoefte ter plaatse. Het werden gerieflijke woningen, waarvan de bewoners niet anders dan lof hebben. Op een uitzondering na. Evenals een par ticuliere bouwer het toch altijd weer twee keer zou moeten doen, zo heeft ook de stich ting nog wat leergeld moeten betalen. Immers, die eerste bejaardenbouwstroom kreeg per complex een centraal geregelde centrale verwarming. En aangezien toen het aardgas nog niet door de leidingen stuwde, gebeurde het met oliestook. Dit werd geen De eerste van de 94 bejaardenwoningen werden in tegenwoordigheid van het stichtings bestuur 25 november 1968 opgeleverd in Tholen. Inmiddels kwamen deze week de eerste vijf te Poortvliet klaar van een tweede bouwstroom van 1,02. De eerste steenlegging van de eerste bejaardenbouwstroom vond 18 oktober 1967 plaats door gedeputeerde A. J. Kaland in de gemeente Tholen Een jaar later waren de 94 huizen bewoond. Op de voorgrond naast dhr. Kaland de secretaris-penningmeester van de stichting A. J. Scherpenisse uit Sint Annaland en wethouder D. Kleppe van Scher- penisse. onverdeeld succes. Niet alleen, dat een be slagen oliebrander wel eens uitsloeg, maar de centrale regeling bleek niet individueel aan ieders verwarmingswens te voldoen. Voor de een te warm voor de ander dan nog te koud. Geleidelijk aan kwam men wel tot een wat beter gemiddelde, maar dit was toch een onderdeel dat voor verbetering vatbaar bleef Waarom het dan ook bij de tweede bouw stroom niet op dezelfde wijze gaat. Onder tussen is het de bedoeling om de eerste bouw stroom van 94 woningen ook over te scha kelen op aardgasvoorziening, hoewel de centrale regeling dan ook zal blijven, maar men toch geen overlast meer kan hebben met aangeslagen oliebranders. Bij de tweede bouwstroom, bij de in aan bouw of voltooid zijnde 102 woningen is er voor elke woning apart aardgasverwar ming. Dat kost dan wat meer, maar ieder betaalt zijn eigen brandstof en kan net zo veel of weinig verwarmen als hij zelf wenst. WAT VERTRAGING Zoals eigenlijk in het gehele land - van daar niet altijd even gegronde oppositie te genover minister Schut - ondervond de tweede bejaardenbouwstroom op Tholen enige vertraging. Dat lag niet aan de ijver, waarmee het stichtingsbestuur aanpakte even min aan een gebrek aan medewerking van provinciale zijde, maar eenvoudig aan het voor woningbouw wat beroerde winterweer en aan personeelsgebrek. Met dit laatste kampt ook aannemer gebr. v. d. Bergh uit Bergen op Zoom, die ook deze tweede bouw stroom weer klaart en is daardoor achter op zijn schema. Hoewel men daar nooit zeker van was, is het eigenlijk de bedoe ling geweest, dat de 102 bejaardenwoningen nog voor de bouwvak-vakantie klaar zou den zijn. En dat laatste duurt nog wel en kele maanden, nu pas de eerste tien voor de bouwvakrust bewoond kunnen worden. De bouwvolgorde en aantal zien er als volgt uit: in Poortvliet 10, in Scherpenisse 10, in Stavenisse 11, in Sint Annaland 20, in Oud-Vossemeer 17, in Sint Maartensdijk 13 en in Tholen 21 stuks. Het tweede com plex dat is dan in gemeente Scherpenisse zal wel zo'n maand na de bouwvakpauze opgeleverd kunnen worden, in Stavenisse en Sint Annaland respectievelijk in september- oktober, terwijl wordt verwacht, dat de laat ste aflevering - en dat is dit keer in Tho len - eind van het jaar een heel eind voor de bakker is. ZELFDE TYPE De tweede bouwstroom is van hetzelfde type als het eerste, behoudens een vaste trap voor de 102 woningen en zoals reeds eerder opgemerkt individuele aardgasver warming. Ligt de huur van de eerste 94 op f 28,- per week, voor de 102 woningen komt dat op f 122,- per maand inclusief aanleg en onderhoud plantsoentjes en huur bowler PZEM. Daartegenover staat dat de ver warming voor eigen rekening is, terwijl dat bij de eerste 94 in de huurprijs werd be grepen. Voor hen, die het vanwege de inkomsten niet kunnen betalen, is reduktie van de huur mogelijk, zonder dat de rijkspremie komt te vervallen. WONING-BELANG DE EERSTE VAN DE TWEEDE BOUWSTROOM KLAAR HOTEL EN CAMPING IN SINT-ANNALAND EN EEN RESTJE GESLAAGDEN VIER SEPTEMBER WEER HERVERKAVELINGS ZEGJE GYMBRUILOFT IN OUD VOSSEMEER ARTS SLOEG OVER BOORD JAN OVEREENKAM IN EEN LEVENSLIED SPORTNIEUWS Op recesj de beste wijze om een regering omver te werpen is er deel van uit te maken DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S UITVERKOCHT Het blijkt dat ook deze tweede bouwstroom volop in een behoefte voorziet. In vrijwel elke gemeente, ja slechts op 1 woning na, zijn de 102 huizen al weer „uitverkocht". Dat leerde ons deze week het gesprekje dat we na de eerste oplevering hadden met de secretaris-penningmeester van de stich ting, de heer A. J. Scherpenisse uit Sint An naland, waar deze stichting haar zetel heeft en waar de Raiffeisenbank de bouw finan ciert. De eerste bouwstroom laat zien, hoe het aardige complexen zijn met een aanpassende straatverlichting, plezierige groenstroken en hier en daar zelfs een „klapbank" NIET VERZADIGD? De woningstichting, waarvan de wnd burgemeester van Stavenisse, de heer C. j. Moerland voorzitter is en de financieel ambtenaar C. Meertens te Poortvliet ad ministratie voert, terwijl er van elke gemeente een Inwoner zitting heeft in het bestuur, denkt zelfs aan nog een derde bouwstroom. Maar evenals vorige malen gaat men wel eerst de gemeentebesturen polsen of er nog behoefte is. Hier en daar lijkt - met name in de kleinste gemeenten, het verzadigingspunt bereikt, maar dat is vaak slechts een moment opname. Vergete men niet, dat er tussen nu en een eventueel volgende bouwstroom weer een paar jaar ligt en vergete men evenmin, dat een extraatje ook belangrijk kan zijn voor de zgn. doorstroming, wat verleden en heden trouwens leert. Een doorstroming van gezinnen, die door huwende kinderen kleiner worden, een ten slotte alleen overblijvend echtpaar, waarvoor de jaren gaan meetellen om een te grote woning te moeten onderhouden. Waar het minder werk en meer gerief (gemak) een belangrijke zaak betekent. En steeds meer gaat betekenen. En daar door komen dan weer wat ruimer woningen vrij voor jongere echtparen, die het gezin nog verder hopen uit te bouwen om in bouw- j argon te blijven spreken. Zeker is, dat de stichting met initiatief num mer twee geen kat in de zak kocht, als men de gemeentelijke garantie hier even buiten be schouwing wil laten. Er zijn weer 102 echtparen, c.q. gezinnen mee geholpen. Je moet er maar op zitten wachten» Dan is zelfs een bouwvertraging al een be proeving, Laat staan wanneer je als het ware op de schopstoel zit. Met erkentelijkheid voor het genomen initia tief hopen we dat de verdere afwerking van de 102 wel vlot zal gaan. En dat het voor de 102 gegadigden nog vele jaren prettig wonen mag worden in 't nieuwe home, Een huis aangepast aan de behoefte van het leven, waarsian de herfstperiode is aangebroken.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1