Zeer serieuze plannen voor hotel en camping bij Sint-Annalandse jachthaven G.S. keurden bestemmingsplan „recreatiegebied Suzannapolder" goed Nieuwe straatverlichting in Suzannaweg en Klippelstraat Burgemeester Baas wil graag op Voorstraat blijven wonen Predikantenwoning voor de Ger. Gem. in F.M. Bogaardweg Zwemmer dood gevallen op glooiïng in Tholen Late vroege Doré's: 66 cent per kilo Verschil van 20 cent met vorig jaar Prijzen dalen nu weer tot vijftig cent Deze week Tholen heeft nu twee bruggen VANAVOND RAAD IN SINT-ANNALAND EERSTE AARDAPPELVEILING IN SINT-ANNALAND 26ste jaargang no. 33 9 juli 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint-Annaland Abonnementsprijs 4,75 per half jaar, per post 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs ƒ0,17 per mm BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent. Spierinkjes tJm 20 woorden 3,00 BTW. Als de gemeenteraad van Sint-Annaland vanavond haar medewerking verleent aan de voorstel len van burgemeester en wethouders zet dit dorp aan de Krabbekreek een bijzonder belangrijke stap in de recretatieve richting. Op 2500 vierkante meter grond aan de binnenzijde van het havenhoofd wil de heer Van Lammeren uit Bergen op Zoom een hotel bouwen, terwijl de heer J. Landa uit Tho len in de Suzannapolder een kampeerterrein van zeker 2x/2 hectare wil aanleggen. B en W stellen de raad voor in principe tot verkoop van de grond te besluiten. De heren Van Lammeren en Landa kunnen dan definitieve plannen maken en ook de financiën regelen, aldus b en w. In een volgende vergadering kan de raad definitieve verkoopbesluiten nemen. Het is niet voor het eerst dat de ge meenteraad over een hotel bij de jachthaven gaat praten. Op 26 maart 1965 werd onder het bestuur van burgemeester H. J. Smith 2500 vierkante meter grond aan de binnen zijde van het havenhoofd verkocht aan de N.V. Inogem in Voorburg voor de bouw van een restaurant. Aangezien genoemde maatschappij geen mogelijkheid zag tot ver wezenlijking van de plannen werd deze grond op 2 februari 1967 teruggekocht, zo vervolgen b en w de geschiedenis. De watersportvereniging Sint Annaland verzocht op 16 april 1969 de grond te hu ren om daar toiletten en douches te bou wen terwijl men tevens het hek aan het be gin van de weg, in de richting van Cavetho, wilde verplaatsen. Op 22 april lieten b en w aan de watersportvereniging weten dat m.b.t. deze aangelegenheid nog niets nader kon worden medegedeeld. Tot de bouw van 'toiletvoorzieningen is inmiddels besloten en het wachten is op goedkeuring van g.s. Ver plaatsing van het toegangshek naar de jacht haven in de richting Cavetho is volgens b en w niet gewenst Ook voor het verhuren van de grond voelt het dagelijks bestuur van Sint Annaland niets, aangezien zij vrezen dat het terrein dan gebruikt zal wor den voor de opslag van boten e.d. GEEN TEKENING De heer N. Burggraaf uit Sint Annaland verzocht op 1$ augustus 1969 tot aankoop van het perceel grond voor de bouw van een eenvoudig restaurant. Bij dit verzoek werd een voorlopig schets- plan overlegd. Bij het waterschap Tholen vroeg het gemeentebestuur om advies en deze instantie verzocht b en w te willen bevorde ren dat door de heer Burggraaf een tekening werd ingediend waarop de situatie duidelijk was aangegeven. Op 27 augustus 1969 werd de heer Burggraaf hierom per brief gevraagd, maar hierop is door hem nimmer gereageerd Naar de mening van b en w blijkt hier uit dat de heer Burggraaf geen belangstel ling meer voor de aankoop van deze grond heeft. ZEER SERIEUS Nu heeft de heer Van Lammeren uit Ber gen op Zoom met b en w overleg gepleegd om te komen tot het bouwen van een restau rant op deze grond. Een schetsplan van het restaurant is al door de heer Van Lammeren ingediend en met de desbetreffende autori teiten van waterstaat, waterschap, bouw en woningtoezicht en welstandstoezicht be sproken. „De plannen van de heer Van Lam ineren zijn zeer serieus en wij willen deze bouw gaarne bevorderen", zo schrijven b en w verder in hun voorstel aan de raad. Aangezien de voorbereidingen voor de bouw financiële gevolgen hebben voor de heer Van Lammeren, zou hij, voordat hij defini tieve plannen laat maken, zekerheid moeten hebben dat hij de grond inderdaad kan kopen In verband hiermee stellen b en w de raad voor in principe tot verkoop te besluiten en in een volgende vergadering het defini tieve verkoopbesluit te nemen. De grond prijs bedraagt f 2,50 per vierkante meter. KAMPEERTERREIN Eenzelfde voorstel doen b en w voor de verkoop van grond in de Suzannepolder aan de heer J. Landa uit Tholen. De ge meente wilde eerst zelf een kampeerterrein aanleggen, maar g.s. keurden het besluit van de raad om hiervoor geld uit te trekken niet goed wegens het ontbreken van vast finan cieringsmiddelen. Het op 12 juni 1969 door de raad vastgestelde bestemmingsplan „recre atiegebied Suzannapolder" is op 15 juni van dit jaar goedgekeurd door g.s. van Zeeland. Dit plan legt op de gronden die eigendom van de gemeente zijn, de bestemming van kampeerterrein. Nadat het gemeentebestuur van g.s. had den vernomen dat zij geen geld voor de aan leg van de kamping uit mochten trekken, trad men in overleg met de Stichting Re creatieve Belangen (SRB) Sint Annaland. Bij de SRB was wel voldoende enthousiasme aanwezig om tot aanleg van het kampeerter- rein over te gaan, doch ook deze plannen strandden omdat men niet genoeg kapitaal kon aantrekken. BEHOEFTE STEEDS GROTER De behoefte aan een kampeerterrein is voL gens b en w nog steeds aanwezig en wordt volgens hen nog steeds groter. Nu heeft de heer J. Landa uit Tholen belangstelling voor het aanleggen van een camping. Met hem hebben b en w een uitvoerig gesprek gehad en het dagelijks bestuur van Sint Annaland meent dat hier sprake is van serieuse plan nen. De heer Landa heeft al overleg gepleegd met de SRB en wil nu voor eigen rekening het kampeerterrein in de Suzannapolder, vlakbij de jachthaven, aanleggen. Hierdoor is het noodzakelijk dat hij de grond van de gemeente koopt. Enige tijd geleden is hiervoor al overleg gepleegd met het provinciaal bestuur. Daar stelde men dat de gemeente de grond kan verkopen voor dezelfde prijs waarvoor men het gekocht heeft met bij telling van het renteverlies in de loop der jaren. Rekening houdend met deze richtlijn zal de totale verkoopprijs f 53.000,- bedra gen. De gemeenteraad zal vanavond, vanaf zeven uur, zeker haar zegje doen over deze belang rijke voorstellen. BESTEMMINGSPLAN. In verband met de toekomstige recreatieve ontwikkeling rondom de haven is het vol gens b en w gewenst dat voor dit gebied een bestemmingsplan wordt vastgesteld. Meer speciaal voor de westelijke havendam. Daarom stellen zij de raad voor op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening te verklaren dat voor dit ge bied een bestemmingsplan wordt voorbereid. Als de Sint-Annalandse gemeenteraad het vanavond goed vindt, wordt de straatver lichting opnieuw uitgebreid. Nadat enkele maanden geleden de toegangswegen naar het dorp uitstekend verlicht zijn, komen nu de Klippelstraat, Suzannaweg en het verbin dingspad Molendijk - Suzannaweg aan de beurt. Bovendien zal de gloeilampverlichting in de Klippelstraat verbouwd worden tot tl- verlichting. De totale uitgaven zijn 4300,00. In de Suzannaweg komen 4 nieuwe licht masten, 1 lichtmast wordt geplaatst met ge bruikmaking van de bestaande aansluiting, 1 lichtmast wordt aangesloten d.m.v. de door- lusmethode, 2 bestaande lichtmasten worden verbouwd en 1 wordt er verbouwd en ver plaatst. In het verbindingspad Molendijk- Suzannaweg komen 2 nieuwe wandarmen, en in de Klippelstraat worden de 2 bestaande lichtarmen verbouwd. Burgemeester en wet. houders achten deze kostenraming van de n.v. PZEM alleszins aanvaardbaar. BURGEMEESTERSWONING Rekening houdende met de realiteit moet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden verwacht dat de Eerste Kamer in overgrote meerderheid zich zal conformeren met de beslissing van de Tweede Kamer m. b.t. de herindeling van de gemeenten op het eiland Tholen. Wijzigingen kunnen in het ontwerp door de eerstgenoemde Kamer niet worden aangebracht. Dientengevolge zal na het heengaan van de burgemeester de ambts woning niet meer als zodanig zijn aan te merken". Zo luidt de voorzichtige formule ring van b en w bij het voorstel om de ver huur van de woning Voorstraat 11, het huis waar burgemeester W. Baas nu woont, aan b en, w over te laten. De heer Baas hoopt ook na zijn aftreden hier te blijven wonen. „Meerdere malen hebben de burgemeester en mevrouw Baas te kennen gegeven zich echte Sint Annalanders te voelen. Bijzonder zul len ze het op prijs stellen in het thans door hen bewoonde pand te blijven. De uitgespro ken wens stemt ons tot voldoening", aldus het voorstel van b en w aan de raad. TUINSTRAAT De heer D. Hage, namens de kerkeraad van de Ger. Gem. in Nederland, wed. van Dijke, L. A. van Poortvliet, Abr. van Poort vliet en C. M. van den Booggaart hebben op 1,4 mei per brief aan b en w verzocht de benaming van het pad Ooststraat-Tuinstraat te wijzigen van Ooststraat in Tuinstraat. Het wezen-armbestuur wil dit doen, als voor pachter I. J. Goudzwaard een bevredi gende oplossing kan worden gevonden. Deze heeft b en w laten weten, prijs te stéllen op afkoop van de pachtrechten. Uitgaande van de laatste drie uitgewerkte boekjaren, inclu sief de zwaarder drukkende lasten op het resterende deel en rekening houdende met de ligging van het perceel t.o.v. de bedrijfsge bouwen en de kwaliteit van de grond, achten b en w een vergoeding voor inkomensschade van f 5340,- voldoende. De door de pachter eventueel te betalen extra inkomsten- en ver mogensbelasting dient hem volgens het dage lijks bestuur ook te worden vergoed. Als de gemeente de grond nog niet onmid dellijk voor huizenbouw nodig heeft, mag de heer Goudzwaard dit gratis gebruiken. Het wezen-armbestuur krijgt f 13,278,- voor de grond. ACHTER DE BOGERDS Als g.s. het raadsbesluit tot aankoop van een perceel grond aan de Anna van Bour- gondiëstraat-Lageweg goedkeuren, is het noodzakelijk het bestemmingsplan „achter de bogerds" voor wat de bebouwing van dit stuk grond betreft, te herzien. Bij het vast gestelde bestemmingsplan is alleen de door trekking van de Anna van Bourgondiëstraat aangegeven en is met woningbouw nog geen rekening gehouden. Voor de regeling van de toekomstige bebouwing op dit perceel en voor de gehele bebouwing langs de Anna van Bourgondiëstraat is het nodig een voor- bereidingsbesluit vast te stellen op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening. Als de raad dit besluit neemt, mag er in het betrokken gebied alleen met toestemming van de raad gebouwd worden. GELOOFSBRIEVEN De gemeenteraad zal vanavond ook de geloofsbrieven van de op 3 juni gekozen nieuwe raadsleden onderzoeken. Als alle papieren in orde zijn, kunnen de nieuw toegelatenen op de eerste dinsdag in september officieel hun eerste zegje doen in de gemeenteraad. Van de omroepvereniging Vara is een brief ontvangen over herziening van de uit voering van de Algemene Bijstandswet. B en w stellen voor dit schrijven voor kennisge ving aan te nemen. Dit geldt ook voor de motie van de ge meenteraad van Goes inzake vestiging van een ineao-school (middelbare economische en administratieve opleiding) in Zeeland. De gemeenteraad van Goes heeft de Zeeuw se gemeenten gevraagd het voorstel te steu nen om de school in Goes te vestigen, wat voor het eiland Tholen dichterbij ligt dan bijvoorbeeld Middelburg of Vlissingen. De 29-jarige Johan de Nood uit Yerseke is zaterdagavond in Tholen om hef leven gekomen toen hij ter hoogte van Veerweg-Deurloo's Kaai- tje waarschijnlijk op de steenglooiing is uitgegleden. De bijna twee meter lange jongeman, die ongehuwd was, kwam zo ongelukkig terecht dat hij met zijn kin op de stenen viel en een schedelbasisfractuur opliep. Aan de gevolgen hiervan is hij bezweken. Landbouwer Geluk, die zondagoch tend tegen acht uur z'n vee ging con troleren, nam nog even een kijkje op de zeedijk, waar hij een fiets zag staan. Hij vond dit voor de zondag morgen wat vreemd waarom hij ver der ging kijken. Daar vond hij het lijk van de jongeman uit Yerseke. De po litie en dokter Kugel uit Poortvliet werden erbij gehaald, waarna het stoffelijk overschot per BB-auto naar het Algemeen Burger Gasthuis in Bergen op Zoom werd vervoerd. De heer De Nood kwam per fiets uit Scherpenisse waar hij, evenals in andere cilandgemeenten, contributie voor de Boeren Partij had opgehaald. Bij de terugreis kwam hij langs de zeedijk en ging toen zwemmen, zoals dikwijls zijn gewoonte was. De jon geman, die werkte op een drukkerij in Goes, was daarnaast ook actief in het kerkelijk verenigingsleven Om godsdienstige redenen is hij gisterenmiddag in Tholen begraven. Door de fusie van de waterleidingmaat schappijen Midden Zeeland en Zeeuws- Vlaanderen moeten de aandelen in de nieuwe n.v. waterleidingmaatschappij Zeeland her verdeeld worden over de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, terwijl de provincie Zeeland meer aandelen krijgt. Sint Annaland heeft nu 61 aandelen Midden-Zeeland en krijgt 23 aan delen van f 1000,- in de n.v. waterleiding maatschappij Zeeland. Daardoor moet men 38 aandelen afstaan. De mogelijke voorlaatste vergadering van de huidige gemeenteraad begint vanavond om zeven uur. Zij wijzen erop, dat het pad niet of bijna niet zichtbaar is door de bebouwing die voor de ingang van het pad heeft plaats gevonden. Aangezien het pad vanuit de Tuinstraat wel zichtbaar is, stelden zij b en w voor het pad Tuinstraat te noemen i.p.v. Oost straat. „Indien de bestaande moeilijkheden met deze handeling kunnen worden opge lost, kan de gevraagde medewerking niet worden ontzegd", schrijven b en w, die de raad voorstellen het verzoek in te willigen. Aan het pad staat de kerk van de Ger. Gem. in Nederland. BEGRAFENISKLEDEN Volgens b en w voldoet het in gebruik zijnde begrafeniskleed niet meer aan de te stellen eisen. He.t kleed is zo groot, dat het bij gebruik van de rijdende baar moeilijk hanteerbaar is. Daarom wil men een nieuw kleed aanschaffen van 3 meter bij 1.40 ttn van f 240,- en een kleed van 1 meter bij .40 m van f 105,- speciaal voor het be graven van kindenen. Een ander voorstel van b en w is, om 625 vierkante meter grond f 21,- naast de nieuwe begraafplaats te verkopen aan de kerkeraad van de Ger. Gem. Op 27 april heeft men dit per brief verzocht. Op de bouwgrond aan de F. M. Boogaardweg wil de Ger. Gem. een predikantenwoning laten zetten, naast de bungalow van de heer Adr. Goedegebuure C. G. zn. Aangezien b en w geen bezwaren hebben, willen zij het verzoek van de kerkeraad inwilligen. Wel wijzen zij nog op een bijzonderheid, omdat de bouw grond binnen 50 meter van de begraafplaats ligt. In de Wet op de Lijkbezorging staat, dat binnen die afstand niet mag worden gebouwd zonder verlof van gedeputeerde staten van Zeeland. De kerkeraad zal dus aan g.s. ontheffing van de wetsbepaling moeten vragen. B en w zeggen nog dat een eventuele uit breiding van de begraafplaats achterwaarts zal plaatsvinden, zodat de afstand tussen de nieuw te bouwen woning en de begraaf plaats 25 meter wordt. De toevoer van lucht blijft dus gehandhaafd, zodat dit volgens b en w alleszins pleit voor ontheffing. Als de kerkeraad geen ontheffing krijgt, is het koopcontract met de gemeente ontbonden. TIENHOVEN Om het bestemmingsplan „achter de molen" verder uit te voeren stellen b en w de raad voor, van het wezen-armbestuur 4462 vier kante meter grond aan de Tienhoven te ko pen voor drie gulden per vierkante meter. Het aardappel- en daarmee tevens het vei lingseizoen is beginnen. Vorige week don derdag 2 juli liet veilingmeester A. J. Duijzer 's morgens om half tien de klok weer draaien bijna 2 weken later dan vorig jaar. De span ning zat er in. Van koperszijde was er goede belangstelling en ook de vroege telers waren benieuwd wat hun produkten op zouden le veren. Enkele bejaarden volgden het schouw spel met aandacht. Het bleek na zo'n lange onderbreking allemaal nog wat onwennig te zijn. Veilingvoorzitter M. J. Buijs hoopte op prettige samenwerking en goede prijzen en veilingmeester Duijzer voegde daaraan toe dat grote winsten voor de kopers ook goede prijzen voor de telers betekenen. Het prille begin was er de oorzaak van dat een koper op 95 cent afdrukte, maar dat vond hij toch te veel voor 1 kilo aardappelen. Ook al zijn het dan de beroemde Alvantho Doré's. Hoe wel men al een paar jaar is overgeschakeld op het veilen per 10 i.p.v. 100 kilo, bleek de honderd kilonotering er bij sommige kopers nog diep in te zitten. Veilingmeester Duijzer gaf toe dat het voor hem ook weer even wennen was. 20 JUNI Maar de klok draaide, en goed! Zes en zestig cent voor 1 kilo Doré's. Vorig jaar, toen de eerste veiling op 20 juni was, be droeg de prijs 40.30 - 45.30. Een verschil dus van twintig cent per kilo. Door de lang durige droogte is de opbrengst evenwel nog niet groot Er zijn wel grote verschillen naar de soorten grond en naar de tijd dat de aardappels gepoot zijn. In Sint Annaland wil men vanaf nu elke dag gaan veilen. In Tholen en Sint Maartensdijk begint men mogelijk vandaag. Dinsdag begon ook de veiling Stavenisse de eerste aardappelen te leveren. Daarvoor lieten de veilingen Sint Maartensdijk en Stavenisse enkele partijtjes in Sint Annaland veilen. PRIJS DAALT Dinsdag zakte de prijs in Sint Annaland zo'n vijftien ct. per kilo. De aanvoer begint toe te nemen en de vraag is, mede door het mooie weer, niet zo groot. Bovendien is er nog import van Belgische aardappelen die voor 35 cent franco's in Nederland komen. Ze zijn van mindere kwaliteit dan de Al- vantho's niet zo best gesorteerd en ontveld maar de consument let blijkbaar op de centjes In Sint Annaland moesten er dinsdag 700 kisten worden opgehouden wegens licht roest en licht pokje. Voor 30 a 40 cent waren deze piepers te koop. SINT ANNALAND Donderdag 2 juli. Doré 1 66.20 - 66.60 2 66.30 66.80 3 64.70 - 65.80 apart 45.00 - 60.00 drielingen 34.10 - 37.90 kriel 52.10 - 60. 50. Aanvoer 800 kisten. 67.30 2 66.70 - 68.10 apart 47.50 - 60.30 kriel Vrijdag 3 juli Doré 1 65.40 3 60.50 62.00 39.90 - 32.40 Aanvoer 1465 kisten. Dinsdag 7 juli Doré bonken 64.90 gewone 1 51.30 - 50.40 apart 35.00 - 47.50 drielingen 25.00 - 19.90 kriel 15.50 - 27.50 Aanvoer 4750 kisten Aanvoer groep Scherpennisse 857 kisten. EERSTE DORé 'S GEVEILD, (pag. 1) INTERESSANTE GEMEEN TE RAAD IN SINT-ANNALAND. (pag. 1) RECREATIEVE IMPULS AAN DE KRABBEKREEK. (pag. 1) UIT DE HISTORIE VAN STAVENISSE. (pag. 9) BELLA HAALDE HET NET NIET IN DE SMERDIEKSE RONDE. (pag. 9) SCHERPENISSE DOET HET NOG ZONDER GOEDGE KEURDE BEGROTING 1970. (pag. 5) GEEN GELD VOOR HERIN- DELINGS-ADVIEZEN. (pag. 5) STICHTING MAATSCHAPPE LIJK WERK EN GEZINSVER ZORGING UITBOUWEN TOT WELZIJNSORGAAN. (pag. 6) IN STAVENISSE WERD RAADSLID OP Z'N WENKEN BEDIEND, (pag. 5) Vreemde zeden en een vreemd land doen u aan uzelve kennen DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN PAGINA'S. Woensdag 8 juli Doré bonken 65.90 gewone 48.10 - 47.50 apart 25.00 - 43.00 drielingen 21.00 - 23.00 kriel 26.80 - 28.90 Aanvoer 4400 kisten. STAVENISSE Dinsdag 7 juli Doré gewone 47.00 50.00 18.70 - 20.50 kriel 24.50 Aanvoer 20 ton drielingen De oude Thoolse brug heeft niet meer het alleenrecht een verbinding met Brabant te vormen. Dinsdag klaarde de grote drijvende bok in de Eendracht het moeilijke karwei het middelste sluitstuk in de stalen boogbrug aver het toekomstige Schelde-Rijnkanaal aan te brengen. Dit jaar zal men echter nog van de ver trouwde brug gebruik moeten maken, omdat nu pas kan worden begonnen aan het beton nen wegdek van de nieuwe brug, die eind dit jaar opgeleverd moet worden. Aan de toegangswegen, zowel aan de Thoolse als aan de Brabantse kant, wordt druk gewerkt. Het aannemersbedrijf Joh. van Vossen en Zonen uit Sint Annaland is al een eind ge vorderd met de asfaltwegen aan de Zeeuwse kant, terwijl de Noorderkreekweg bij Hal steren ook al voor een stuk gereed is. De nieuwe boogbrug, gemaakt door de Vries en Robbé en Co. uit Gorinchem, rust op acht stalen steunen. Het totale gewicht van de boog, die 140 meter overspant, is ruim 260 ton. Door het slechte weer van vorige week, veel wind en regen, ontstond er enige vertra ging omdat de drijvende bok niet kon werken Deze week was het weer iets te warm, waar door het stalen sluitstuk uitgezet was. Daardoor viel het niet mee het laatste deel in de boog aan te brengen. Toch is in een betrekkelijk korte periode van 3 weken de brug verrezen. Het graven van het kanaal is eveneens in volle gang. Aan de Brabantse kant verzet de cutterzui ger tonnen zand, die even verder over de Tholenseweg worden opgespoten. GEEN VERHOGING Hoewel de dagbladen inmiddels de abonnementsprijs per 1 juli 1970 met 1,30 per kwartaal hebben verhoogd en ook door de nieuwsbladen een evenredige verhoging mag worden toegepast, hebben we besloten voor de Eendrachtbode dit tweede halfjaar 1970 GEEN VERHOGING van het abonnementsgeld door te voeren. Een reden te meer om dit nieuwsblad zelfstandig te blijven lezen, daar samenlezing in de eerste plaats betekent niet tijdig op de hoogte te zijn en vervolgens vaak veel moeilijkheden meebrengt. Ook het zelf per post doorsturen naar familieleden kost u aan porto nog meer dan een rechtstreeks abonnement door ons verzorgd. Dezer dagen beginnen de bezorgers met het ophalen van het abonnementsgeld voor het tweede halfjaar 1970, vooral omdat straks velen wegens vakantie afwezig zullen zijn. Voor een half jaar Eendrachtbode lezen halen ze slechts 4,75 bij u op.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1