D@ kampioenen Voor de veertiende maal Zonneschijn en regen op de Thoolse Dagen Het rundvee en de schapen doen het best in de streek De koudbloeds(paarden) springen er altijd uit Geslaagde dressuur en springconcours Pony-wagens een hartverwarmend evenement Vooral op zaterdag minder bezoekers dan vorig jaar Deze week Cor van Raay Botermarkt 4 Tholen Philips - Erres - Metz KTV service dealer Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent. Spierinkjes t'm 20 woorden 3,00 BTW. Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philij^siand Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint-Annaland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Abonnementsprijs ƒ4,75 per half jaar, per post ƒ5,75. Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs ƒ0,17 per mm BTW. Het enige wat we hebben te doen, wanneer we nog eens zo'n droogteperiode beleven als de afgelopen zes weken is tussentijds Thoolse Dagen te organiseren. Men kan er dan immers zeker van zijn, dat het óf er voor, tijdens óf er na een keer stortregent. De fanatieke deelnemer aan de Thoolse Dagen kwam zaterdag middag omstreeks 2.00 uur tot deze uitspraak toen hij in de huis houdelijke tent met menige andere ruiter voor de eerste echte bui van deze zomer kwam schuilen. Hij wiebelde tussen hoop en vrees. Hoop dat de regen in volle plens zou komen om de al geleden drcogteschade voor zijn gewassen enigermate te beperken, vrees dat die plensbuien toch enkele uren te vroeg kwamen om velen, die niet over gesloten vervoermiddelen beschikken die zaterdag middag nog naar het Pluimpotterrein te lokken. Hij kreeg van beide gelijk. De regen kwam, maar de tegenvaller ten aanzien van het bezoek was toch minder groot dan het zich om 2.00 uur liet aanzien. HET GEHELE PROGRAMMA VAN DE VEERTIENDE THOOLSE DAGEN WERD PROMPT AFGEWERKT. MINDER BELANGSTELLING Toch was er op zowel de vrijdag (al was. het maar een verschil van 20) en vooral op de zaterdag (een verschil van 600 met vorig jaar) minder belangstelling dan het record ■bezoek 1969, toen er zo'n 3000 belangstellen den het Pluimpotterrein bezochten. Nou ja» men kan oorzaken aanwijzen zonder dat ze helemaal steekhoudend zijn. De parachutis- ten-attraktie van vorig jaar was uiteraard wel een evenement, dat extra bezoekers aan lokte. Maar vooral de op deze zaterdagmid dag dreigende weerberichten van 1 uur en de ook dreigende lucht heeft vooral menig fiet ser weerhouden naar Scherpenisse te rijden. Men kon tevoren ook niet weten dat het zo zou meevallen, dat het na het niet eens zo stevig buitje verder de gehele middag droog zou blijven. Die zeshonderd minder was ech ter duidelijk merkbaar, zowel op het terrein als bij de standhouders. OP DE EERSTE ZONNIGE DAG Op de fokveedag stond de zon zeer hoog aan de warme hemel. Voor mens en dier bloedheet, maar toch een vlotte afwerking van de keuringen. Men liep zelfs een half uur op het pro gramma in. Ondanks de veelheid van vee. Ondanks het défilé van alle bekroonden. Er waren op deze eerste dag de belangstellende veehouders, maar traditioneel toonde op de Thoolse Dagen de hoofdingenieur-directeur van de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in Zeeland en West-Brabant dr ir J. M. C. van Beekom volop belangstelling. Ringbeheerders zorgden dat de jury door lopend in getouw kon zijn en de conclusie was dat het rundvee over de gehele lijn genomen een prima indruk maakte. „We mogen volop tevreden zijn over het algemeen beeld van zowel .oudere als jongere koeien", verklaarde de voorzitter van de Thoolse Dagen, de heer M. C. J. Kosten na afloop van de keuringen. En de deskundige jury kon deze conclusie onderstrepen. Het vee uit stallen van bijvoor beeld een Van der Slikke uit Poortvliet en een Khp.pe! uit Stavenisse mag er zijn en zou ook landelijk bij keuringen beslist wel in de prijzen vallen, zo was de uitspraak. En niet alleen van deze stallen. Zie maar naar de uitslagen elders in dit nummer. De jeugd onder de runderen is veelbelovend. De kam pioen bij de koeien mag gerust een raskoe worden genoemd. Bij de schapen was er een vrij brede lijn met een gunstige uitkomst, zonder directe formidabele uitspringers. Hebben we elders de kampioenen reeds samengevat, de reser ve-kampioene bij de vaarzen Anja van D. Giljam uit Poortvliet kon eveneens met ere worden genoemd. En bij de jonge koeien Reuske van mevrouw van der Slikke. Van die stal kwam ook de reserve kampioen stie ren met Geesje. De reserve kampioen ram, een dier van C. Geluk Zn uit Sint Maartensdijk deed weinig onder voor de eerste, die uit de stal M. Geuze komt. PAARDEN Het mag eentonig worden wat de .prijs winnaar betreft, maar het kan moeilijk anders of daarbij moet de naam van Brooijmans wel voorkomen. Het aantal fokkers is nu een maal tot een minimum beperkt. Prachtige exemplaren ook in de jeugdklasse. Toch was het plezierig, dat de reserve kampioene nog uit een andere stal kwam, om wat variatie te brengen. Het was Corry van de Buikstraat van P. Noom uit Sint Maartensdijk. Zoals gewoon- Wanneer het gehele verhaal voor minder geïnteresseerden te vermoeiend zou zijn, kan ook worden volstaan met kennisname van onderstaande eersten van alle evenementen op de Thoolse Dagen. Oudere koeien: Hennie van mevr. van der Slikke-Donken te Poortvliet. Jonge koeien: Maartje van A. Klip. pel uit Stavenisse Stieren: Hilbrand van mevrouw van der Slikke. Schapen: kampioen ram: eigenaar M. Geuze uit Oud-Vossemeer - kam pioen ooi: eigenaar C. Geluk Zn Sint Maartensdijk. Paarden: Briljante uit Moerkapelle van de stallen Brooijmans. Hengsten: Bart van Wijngaarde van de stallen Brooijmans. Vierspannen: Dina, Briljante, Yvonne en Lucie van de stallen Brooijmans. Concours hippique: Dressuur: Schouwse Ruiters uit Dreischor. Springconcours: Ria Coppens uit Ossendrecht. Ponywagens: De Moerlands en de Poot's uit Sint Maartensdijk. Handvaardigheidswedstrijd: Groepsprijs: School met de Bijbel - Sint Annaland. Individueel: m 8 - 10 jaar: Hennie Langebeeke - Oud-Vossemeer j 8 - 10 jaar: Jan Verkerke - Scher penisse. m 11 jaar: Maja Steketee - Sint Maar tensdijk. j 11 jaar: Jan Hoek te Stavenisse. b.l.o. school: Jan van Loenhout - St. Maartensdijk Voortgezet onderwijs: Agr. school te Scherpenisse. Auto- en bromfietsrally: P. Stou ten - Stavenisse. lijk was het paardendefilé, hoe gering ook maar in aantal" weer één van de hoogte punten op de eerste Thoolse Dag. En wie kennis wil nemen van alle prijs winnaars kan dat op pagina 9 terugvinden. DRESSUUR EN SPRINGCONCOURS Op de Tweede Thoolse Dag domineerden de ruiters in sterke mate. Reeds vanaf 9 uur waren er de dressuur- proeven, maar terwijl men op het punt stond aan het middagprogramma te beginnen, kwam er de regenbui, die echter een niet I zodanig lange onderbreking betekende, dat het geheel niet meer tijdig kon worden af gewerkt. Wel was er een iets later optreden ook van de Kon. Fanfare Accelerando" uit St. Annaland, die opende en tussendoor aan vulde met enkele plezierige nummers onder leiding van dirigent M. Gijzen. DAT WAS MOOI Een apart gebeuren op deze tweede dag was toch weer het optreden van de jeugd met de pony's en versierde wagentjes. De uitbeeldingen van Pipo, van kabouters, van bruidsparen en andere voorstellingen lever den bij elkaar een toekomst-ensemble op, waarvoor het publiek graag een extra ap plausje over had. Dat extra applausje was er de vorige dag ook voor het nu geringe aantal deelnemers aan de kalverenopfok- wedstrijd, waarvan Dies Hage uit Poortvliet de eerste prijs veroverde. A. Klippel uit Stavenisse tweede werd en Adrie J. van Dieren de derde prijs behaalde. Volop prijzen waren er ook voor de school jeugd, die zich al lang'voor de Thoolse Da gen werden gehouden bezighielden met werk stukken in handvaardigheid. Dat gebeurde zowel door de hoogste klassen in groepsver band als door de jongens en meisjes met een individuele inzending. Er waren hele dorpen ontstaan in maquettes, maar ook fraaie te keningen waarop streek en doel van de Thoolse Dagen werden uitgebeeld. Ook daar van kunt u de uitslagen in dit nummer te genkomen, terwijl de organisatoren dankbaar zijn voor de door de Raiffeisenbank op Tholen en Sint Philipsland beschikbaar ge stelde prijzen. MINDER ENTHOUSIAST Was er op het terrein zelf aan bedrijfs- uitrusting, veevoeders, bestrijdings- en an dere middelen voor de gehele agrarische sec tor tot de grootste landbouwwerktuigen in cluis, nogal wat te zien, minder in aantal waren de standhouders in de grote tent. Het blijkt voor de middenstand vaak moei lijk om een dag of drie, inclusief opbouw en afbraak, uit de eigen winkel te moeten om met de artikelen de Thoolse Dagen op te fleuren, bovendien aantrekkelijk te maken voor de dames en ook alle andere bezoekers die bij een programma-pauze of bij een re genbui in de tent komen. Voor streekleveranciers blijft het niette min reclame, zonder dat uit een directe ver koop onkosten zijn goed te maken. De stand houders die er waren toonden echter met hun expositie voldoende bij de tijd te zijn. Daar naast had de Veilig Verkeersafdeling het druk met de beproevers van hun reactie snelheid en viel er vooral op de warme vrij dag een verkoelend ijsje te halen in de P. J. G. stand. ONTSPANNINGSAVONDEN Zowel vrijdag als zaterdagavond was in de veilinghal te Tholen een ontspannings avond georganiseerd. De eerste avond dan vooral aantrekkelijk bedoeld voor de jonge ren en de tweede avond voor een meer ge mengd publiek. Een overweldigende belang stelling was er niet voor. Misschien was het ook voor dit binnenamusement te warm. Het liep vrijdagavond met een paar hon derd blijvers af, hoewel de kaartenuitgifte wat groter was, maar een aantal had al snel gezien en gehoord. Vrijdagavond ver ving de Mailer Mackenzie Band met under ground en blues de aanvankelijk aangekon digde, maar door een verkeersongeval ver hinderde The Pearl en D. C. Lewis. Eerst was er nog sprake van de komst van de topgroep Amsterdam en dat had wellicht meer jongeren kunnen trekken. Zaterdagavond was er met zo'n 300 be zoekers een gezellige sfeer via de Alpen Echo's in de korte Tiroler broeken. Toen ook werd de uitslag bekendgemaakt van de rally en de verloting .waarbij de technische school leraar Dingemans uit St Maartensdijk de eerste prijs en daarmee de pony won. HOOGTEPUNT Op het terrein zelf werden de Thoolse Dagen afgesloten met indrukwekkende parade van alle deelnemende ruiters. Althans op één na, want bij het begin van die pa rade der honderd kwam mej. M. Dieleman uit Axel te vallen en liep een enkelbezering op, waarbij onmiddellijk de .EHBO in aktie kwam, die het tot dusver heel rustig had. De parade ditmaal geleid door de com mandant van de Eendrachtruiters L. v. Da len uit Tholen werd afgenomen door me vrouw Schelling en ir M. A. Geuze. De Kon. Fanfare „Accelerando" speelde het Wilhelmus en tenslotte dankte voorzitter M. C. J. Kostsen allen en iedereen die aan deze veertiende Thoolse Dagen zo veel hadden voorbereid, zo veel hadden afgesjouwd en vrijdag en zaterdag van hun belangstelling blijk gaven. Dat waren er bij elkaar toch altijd nog ruim tweeduizend. Én dit aantal rechtvaardigt nog altijd het weer jaarlijks genomen initiatief, dit aantal rechtvaardigt toch ook weer wel de inspanning van de velen, dit aantal rekent er dan ook als het ware op, dat ook een derde lustrum Thoolse Dagen doorgang zal vinden. WAT GEBEURDE EN HOE Z HET WAS OP DE THOOLSE DAGEN. IN POORTVLIET ZIT 5 STRIJENSE CAMPING OP Z SCHOPSTOEL. Z IN STAVENISSE NIEUW l KLEUTERSCHOOL- MEUBILAIR. Z Z SCHEIDENDE LERAREN EN i GEDIPLOMEERDEN VAN Z TECHNISCHE SCHOOL. OOK NOG EEN ANDERE 5 REEKS GESLAAGDEN. Z l BELLA MOET SMERDIEKSE EER HOOGHOUDEN. Mensen van karakter wormen het geweten van de samenleving. J EN DE HOOFDREDACTEUR GAAT EEN WEEKJE UITBLAZEN. I DIT NUMMER BESTAAT Z UIT TWAALF PAGINA'S. I r Dc parade van het bekroonde vee is: altijd w eer een hoogtepunt op de eerste Thoolse Dag Uw Radio-TV speciaalzaak VAKANTIE Onze hoofdredacteur is van 4 tot 13 juli met vakantie. Berichten en advertenties kunt u normaal sturen aan Eendrachtbode, Postbus 5, Sint-Annaland. Voorzover iemand aanwezig kimt u bellen 01665 - 375. Woensdagvoormiddag zo nodig, 01640-3 30 48. Het publiek dat het parcours op het Pluimpotterrein op de Thoolse Dagen omzoomde genoot van het kostelijk programma-onder deel: de versierde pony-wagens. Behalve de eerste prijswinnaars met een voorstelling van Pipo de clown waren er ook twee bruids paren afgebeeld, wat dit leuke plaatje onder uw aandacht brengt. De schapenfokkerij op Tholen mag er zijn. Hier de eigenaren van de kampioenen en reserve- kampioen Vooral tussen het springconcours was er voor het optreden van het muziekkorps goede belangstelling. Overigens was de variatie wat minder groot dan op die Thoolse Dagen waarop er geen concours hipp.que is. Die variatie beperkte zich ditmaal tot het optreden van een vertegenwoordiging (meisjes) van de gymnastiekverenigingen in de streek en de geboden demonstraties, zowel een trimmen- voorbeeld als de verrichtingen op de mat I waren attraktief voor het publiek dat het parcours omzoomde. De ongeveer 100 ruiters van tien landelijke rijvereqigingen uit Zeeland en West-Bra- j bant brachten wel volop afwisseling en spanning. De Oranjeruiters uit Axel behaalden de meeste prijzen, vooral in de jeugdafdeling. Bij het springconcours was er één van de landelijke rijvereniging „de Eendrachtruiters" uit onze streek die het in de klasse middel en zwaar tot een tweede prijs bracht, namelijk J. van der Slikke uit Poortvliet met Hassan. Adv. ingez. med.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1