Plaatselijk Nieuws Burgemeester G. van Velzen te Sint-Philipsland hamerde eerste betongevaarte in de grond Dorpshuis, gymlokaal, bejaardenwoningen, verzorgingscentrum Gunstig weer hield bemalings- kosten op acht mille beneden raming Ook geen noemenswaardige stormschade in 1969 Ver betering van Sint-Philipland- se en Thoolse polderwegen Sloten in eigen belang schoonhouden GROOTSTE VOORZIENINGENOBJECT IN WORDING Deze week IN WATERSCHAPSVERGADERING THOLEN 26ste jaargang 18 juni 1970 no. 30 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f 4,75 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent Spierinkjes t/m 20 woorden f 2,50 BTW. Ondanks een gunstige rekening-uitkomst 1969, meende dijkgraaf H. van Gorse! tijdens de dinsdag gehouden waterschapsvergade ring in het Holland Huis te Scherpenisse toch een dringend beroep op alle ingelanden en wie is dat niet meer te moeten doen met betrekking tot de onderhoudstoestand van sloten, bermen en dijken. Ruim weggooimateriaal op, want het terecht komen van bijvoorbeeld plastic (kunstmest)zakken in de sloten kan funest zijn. Het betekent in elk geval meer kosten en wie anders dan de inge- lande betaalt het gelag? Bij elke zak of ander afval, die en dat men zo maar op de akker of op andere wijze (berm- en dijktoerisme) achterlaat, trekt men een wissel op de eigen portemonnaie, want meer kosten betekent hoger geschot en dat voelt men aan de lijve. Een goede verzorging van het klein on derhoud van weg- dijk- en kavelsloten, achtte dijkgraaf Van Gorsel dan ook van groot belang. Tijdig maaien, oordeelkundig spuiten en geen rommel achterlaten. Het ontsiert niet alleen maar ihet land schap, maar vormt ook een broedplaats voor ongediertje en het kan slootverstopping tot gevolg hebben. De dijkgraaf had er aan het begin van zijn openingswoord op geattendeerd, hoe het bestuur zich verheugde over de tijdige aan bieding van de rekening 1969 ter voorlopige vaststelling. Een rekening die bovendien met een behoorlijk batig saldo sluit. Gunstige weersomstandigheden in 1969 waren er mede oorzaak van. Enige stormschade van bete kenis deed zich niet voor, de gemaalkosten bleven f 8000,- beneden de raming, maar het onderhoud vergde weer acht mille meer dan was geraamd. De loonstijgingen zijn evenmin een sinecure in het totaal bedrag. Grote onderhoudskosten vergden de ge malen te Scherpenisse, De Eendracht en de Kadijk. Het voorgenomen delfwerk kwam ruim bin nen de geplande tijd klaar, zodat in 1970 ook nog heel wat in Sint Philipsland gedaan kon worden. Wat de kapitaalswerken betreft kon ver breding en verbetering van wegen in ver schillende districten worden uitgevoerd voor in totaal 2 ton, waarvan een tienjaarlijkse bijdrage van bijna f 26.000,- van de pro vincie wordt terugontvangen. Definitief her stel van de dijkval aan de Oud-Kempens- hofstedepolder kwam tot stand, evenals het aanbrengen van kistdammen te Anna Jacoba en Sint Philipsland. Met de verbreding van de Lageweg en Oudeweg is inmiddels een begin gemaakt. Nieuwe slijtlagen werden aangebracht op de polderwegen in Stavenisse, terwijl in St. Philipsland ongeveer 1600 m. grindweg is gepenetreerd. De eigen teer.ploeg vult de putten. De personeelsbezetting ligt nu vrijwel op het minimum toelaatbare. Wanneer het bestuur poogt zo efficiënt mogelijk te werken, mag ze ook van de inge landen de gewenste medewerking verlangen. De heer Van Gorsel vestigde er tenslotte nog de aandacht op, dat de heer P. W. C. van Westen uit Oud-Vossemeer wegens vertrek naar elders als gezworene zal be danken, terwijl de hoofdingelande H. J. Rijstenbil uit Scherpenisse door een nieuwe werkkring in Veenendaal deze vergadering zelfs niet meer kon bijwonen. In beide vakatures zal ter zijner tijd moeten worden voorzien. Ten behoeve van de afwatering Hikseweg zullen in het kader van de Schelde-Rijnver- binding twee nieuwe sloten worden gegraven. Aan de heer J. Deij te Oud-Vossemeer wordt een perceeltje grond verhuurd tegen f 10,- per jaar. Aan de heer W. van 't Hof te Poortvliet een perceeltje tuingrond tegen f 44,50 per jaar. De gebr. de Jonge, vissers te Tholen ver zocht huur van de visserpercelen voor de dijken te Anna Jacobapolder, de Willem en Abra Wissepolder, hetgeen eveneens wordt toegestaan voor een totaal van f 3500,-. De heer G. Heijboer te Sint Maartensdijk krijgt beweiding op de dijken aan de Noord voor f 67,20 en de heer P. Vogelaar te Anna Jacobapolder voor f 300,-. Eenzelfde voorstel is er ten gunste van de heer K. J. Poot te Scherpenisse voor f 494,-. De heer M. W. Kloet te Sint Maartensdijk wordt in staat gesteld een gedeëlte gedemp te sloot te kopen voor f 25,- en de gemeente Poortvliet krijgt een stukje gedempte sloot voor f 171,-. VOOR DE BRUG-OPRIT Het bouwbureau Schelde-Rijnverbinding heeft een aantal perceeltjes van het water schap nodig voor de westelijke oprit van de nieuwe brug te Oud-Vossemeer. Er is geen bezwaar tegen verkoop, c.q. ruiling. Bij erfpachtafkoop door dhr. L. Wessels te Scherpenisse meent hoofdingelande P. A. Kievit te Scherpenisse, dat het gewenst is de erfpachtsafkoopnormen te herzien. Hier gaat het nog om 25 x de canon of in totaal om f 567,50. Ook hoofdingelande ir. M. A. Geuze te Poortvliet meent dat er wel regulatie in zou moeten komen, met name voor binnen de 5 jaar aflopende erf pachten. Het bestuur zal dit nader in over weging nemen. Dhr. van Gorsel wijst er op, dat men enerzijds ook wil stimuleren tot erfpachts afkoop, aangezien de kleine te innen bedra gen administratief gewoonlijk meer geld kos ten dan opleveren. Maar de vergadering acht dit een reden te meer de prijzen te herzien. Voor verbetering en verbreding van de Oudeweg te Sint Philipsland en de Lange- weg zijn wat perceeltjes grond nodig, om trent de verkoop waarvan overeenstemming met de eigenaren-gebruikers werd bereikt. Het totaal bedrag voor aan te kopen gronden is geraamd op f 48.477,50 of in totaal zo'n 2 hectare. Aanbesteding van deze wegsverbetering vond plaats, waarbij n.v. Aug. van Dijck- Petit te Bergen op Zoom met f 346.200,- laagste was, ongeveer f 12.000,- beneden de raming. VOOR 1971 Er zijn ook weer plannen tot verbetering van quartaire (polder) wegen in 1971, na melijk te Scherpenisse de Westkerkseweg, de Gorishoeksedijk, Nijverheidsweg, Molen- en Platteweg. In Tholen het Hertenkamp, de Gemaalweg en de Mosselhoekseweg. In totaal 3660 m2, geraamd op f 257.369,-. De dijkgraaf heeft zelfs hoop, dat bij aan vaarding van dit voorstel uitvoering nog dit jaar mogelijk is. De onderhoudsbijdrage door het gemeen tebestuur van Stavenisse voor de dijkweg van de Scheldseweg tot de zeedijk Nieuw Annex wordt van f 250,- op f 450,- ge bracht. Er volgt daarna een slotwijziging van de begroting 1969, waarbij het geraamde batig saldo van f 46.388,65 tot f 35.000,- wordt teruggebracht. Ook de rekening 1969 wordt zonder dis cussie vastgesteld op een totaal aan ont vangsten van f 2.847.953,86 en f 2.801. 565,21 met een batig slot van f 46.388.65 bij de gewone dienst. Ën de kapitaaldienst f 2. 655.473,46 ontvangsten, f 3.047.398,45 uit gaven, nadelig slot f 391.924,99. De voorzitter deelt tenslotte nog mee, hoe de heer P. W. C. van Westen voornemens is per 1 december ontslag als gezworene te nemen, zodat 'in de najaarsvergadering een voordracht van drie zal moeten worden in gezonden. Hij dankt voorts hoofdingelande H. J. Rijstenbil voor de op zijn wijze ge waardeerde inbreng ten behoeve van het waterschap Tholen en voorheen voor het waterschap Scherpenisse. De hoofdingelande Boonman uit Oud- Vossemeer informeerde naar de mogelijkhe den, die er nog zijn voor de Calamiteuze waterschappen. De voorzitter antwoordt, dat de regering die waterschappen per 1 jan. 1971 zou willen afronden, maar of dat er van komt is nog een vraag. Wat het Thoolse waterschap betreft mogen de calamiteuze pol ders tot 1978 aanblijven. Dhr. Boonman zit ook nog wat omhoog Als het moet kan er ook nog een 'natte voorziening lichamelijke oefening bij'. Een instruktiebad. Laat dit dan nog even toekomst muziek zijn, de trommen voor een unieke leefbaarheidsverbetering in Sint-Philipsland zijn geroerd. Burgemeester G. van Velzen gaf woensdagmorgen de eerste grote bekkenslag, toen hij dank zij alle technische mogelijkheden van 1970 het touwtje liet vieren en de heimachine de eerste van de 104 grote funderingspalen in de grond joeg. Een aantrekkelijke voorziening voor alle categoriën die in de Sint-Philipslandse gemeenschap wonen en werken kwam van start. Mogelijk wordt er na een jaar bouwen reeds van geprofiteerd. Het was woensdagmorgen druk op het negen hectare grote bouwterrein ,dat de Sint Philipslandse gemeenteraad met één hamerslag destijds aan het eigen bezit heeft toegevoegd. En daarmee alle moge lijkheden voor hedendaagse en toekomstige voorzieningen opende: woningbouw, dorps huis, gymlokaal, bejaardenwoningen, sport velden en desnoods ook een instruktiebad, als de wet deze natte lichamelijke oefening mogelijk verplicht gaat voorschrijven. Wanneer een gemeentebestuur ooit een goede slag heeft kunnen slaan, dan was het wel de aankoop van dit tussen bestaan de dorpskern en rijksweg gelegen gebied. Met die ene klap was men voor enkele jaren uit de bouwgrondzorgen inclusief de mogelijkheid, van gemeenschapsvoorzienin gen. Én van dit laatste werd gisterenmor gen het bewijs geleverd. In tegenwoordigheid van het gemeente bestuur, de stichting dorpsbelangen en even eens het bestuur van de stichting Bejaar denzorg, Sint-Philipsland, met vertegen woordigers van het ministerie van volks huisvesting uit rijk en provincie, van het ministerie van cultuur, recreatie en maat- schapelijk werk ,in aanwezigheid ook van aannemer C. J .Klap te Waarde, aanne mersmaatschappij Hoppenbrouwers te Ber gen op Zoom en omringd door menig be langstellend dorpsbewoner vond dit of ficieel en voor de gemeente zo belangrijk gebeuren plaats METTERDAAD Onder de koffie in hotel „De Druiven tros' 'kwam burgemeester G .van Velzen, voorzitter van beide stichtingen nog even op zijn officiële daad, maar vooral op de be tekenis daarvan voor zijn gemeente .terug. Dit nieuwe object is tegelijkertijd het grootste, dat ooit in Sint-Philipsland van de grond is gekomen .verklaarde de eerste burger. Nog belangrijker is echter, dat de aantrekkelijkheid van het in Sint-Philipsland leven er door wordt verhoogd. Er wordt altijd en overal in de laatste jaren zoveel gepraat over leefbaarheid en voorzienin- genpeil. Wanneer het dan alleen bij woor den blijft, heeft men er weinig aan. Van daag wordt dit streven in Sint-Philipsland ook metterdaad toegepast Het doel van het object is tweeledig en komt ook tot uitdrukking in twee gebou wen ,zij het vrijwel aangrenzend. De eerste voorziening is met name ten behoeve van de jeugd :dorpshuis annex gymzaal. En vervolgens die voor de bejaarden: de 24 bejaardenwoningen met een vereni gingsgebouw Daarom mag toch ook vandaag de al wat oude uitdrukking worden gebezigd ,dat Sint Philipsland 17 juni 1970 een mijlpaal be leeft. Iedereen in de gemeente is er van overtuigd, dat deze voorziening, niet in het minst de bejaardenwoningen met het verzorgingscentrum nodig is. SCHAKEL Er werden al eerder bejaardenwoningen gebouwd, maar nu er 24 bijkomen werd het duidelijk ,dat een schakel ontbrak: de verzorgingsmogelijkheid en het alarmsys teem .waardoor vanuit iedere bejaardenwo ning hulp kan worden gevraagd. Dat deze gewenste schakel er kwam, is vooral te danken aan de directie van volks huisvesting ,met name aan de ook vandaag aanwezige heer Verschoor van genoemd ministerie. De burgemeester toonde zich voor zijn advies en de medewerking van dit minis terie bijzonder dankbaar Het is een deskundig advies geworden, waarvan onze bejaarden zullen profiteren. met onteigeningsvergoedingen, wanneer de eigenaar daarvoor f 200,-, de eigenaar ge bruiker f 250,- en de pachter maar 15 cent per m2 krijgt. De voorzitter antwoordt dat de waterschapsonteigening gewoonlijk op geheel ander vlak ligt dan bijvoorbeeld nodig voor het Schelde Rijnkanaal. SNELLE REALISERING Menigmaal ziet men elders ,hoe derge lijke plannen worden gemaakt en dan nog vrij jeugdige initiatiefnemers als het wa re meteen maar een bejaardenwoning „be spreken', gezien de tijd die tussen plan en verwezenlijking ligt. Wanneer we ditzelf de hier zouden toepassen zou het een joli ge boel worden, want de initiatiefnemers komen nog lang niet in aanmerking voor een bejaardenwoning. Duidelijker gezegd, zo vervolgde de heer Van Velzen, ligt er hier maar heel weinig tijd tussen initiatief en uitvoering. Op 7 februari 1969 was er een eerste bespreking tussen beide kort tevoren opgerichte stich tingen en directie van volkshuisvesting. Een jaar later volgde reeds de aanbesteding en 20 maart 1970 kwam er het bericht, dat het ministerie jaarlijks f 52.000,- zal bijdra- gen. DORPSHUIS EERDER IN DE PEN Werd de stichting bejaardenzorg Sint Phi lipsland opgericht op 28 juli 1967 en in dat zelfde jaar nog begonnen met de bouw van 8 bejaardenwoningen, dorpshuisplannen waren er al eerder. Het gemeentebestuur nam reeds .per 1 oktober 1966 het besluit tot dorpshuisbouw. Dat het bijna vier jaar duurde, kwam enerzijds omdat er aanvan kelijk geen bouwgrond beschikbaar was en later omdat er mogelijkheden waren van deze combinatie. Toen werd 17 december 1969 de stichting Dorpsbelangen opgericht. Het nieuwe dorpshuis bestaat uit een ruime entree met buffet, middenzaal voor 80 per sonen en grote zaal voor 300 personen. De grote zaal is tevens gymruimte en daar door 10 bij 20 meter en 5.50 hoog. Onder het groot podium is een knutselruimte en stoelenberging gecreeërd. De stichtingskosten van dit onderdeel zijn geraamd op f 542.000,-. Hierin wordt door het minister van crm subsidie verleent, terwijl de financiering via de plaatselijke Raiffeisenbank loopt. Het ge bouw wordt onderheid met 38 palen in leng ten van 18 en 19 meter. Vanzelfsprekend is de bouw thans voordeliger door de combina tie met bejaardenwoningen en verzorgings gebouw. BEJAARDENCOMPLEX Van dit laatste zijn de 24 haaks aan te bou wen bejaardenwoningen via een galerij ver bonden met het hoofdgebouw, waarin een liftinstallatie wordt aangebracht. Elke bejaar denwoning heeft een ruime woonkamer met terras of balkon, slaapkamer met balkon, ro yale keuken, berging, douche- en toiletruimte Op 16 februari vond de aanbesteding plaats, waarbij de firma Hoppenbrouwers laagste inschrijver werd. De totale stich tingskosten bedragen f 1.095.454,-. Onderaannemers zijn voor lichtinstallatie W. C. Neele te Sint Philipsland, firma Oudesluijs te Poortvliet voor schilderwerk en de c.v. installatie zal worden aange bracht door het Techn. installatiebureau Van Rooij te Breda. Voor verzorging en ontspanning is in het centrum opgenomen een hal met zithoek, rijwielstalling, wasruimte, keuken, badka mer, recreatie- en biljartzaal, telefooncel, lift en extra slaapkamer voor bezoekers. Verder een woning voor de beheerder. Burgemeester Van Velzen eindigde zijn toe spraak met de wens, dat de aannemers veel voorspoed bij de bouw mogen hebben en dat volgend jaar weer allen uitgenodigd kun nen worden tot bijwoning van de officiële opening. Sint Philipsland mag van geluk spreken, dat er dergelijke aktiviteiten worden gevon den, mag ook van geluk spreken, dat dit grote werk zo snel van de grond kon komen. Dat vergt van de voormannen de nodige drang, inspanning en moeite. Maar hier geldt dat die moeite snel werd beloond. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. W. A. de Looze Oud-Vossemeer tel. 01667—400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland Dr. Boomsma - Telefoon 01676-545 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse dr. J. M. v. d. Bel, Sint Maartensdijk, tel. 01666—400 DIENST WIJKVERPLEGING Weckendregeling van zaterdagmiddag tot en met zoodagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 20 en 21 juni Zr. Gersom Tholen. Telefoon 01660-620 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe nisse Sint Annaland. 20 en 21 juni Zr. Maas Scherpenisse Telefoon 01666-318 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. Week van 21 tot en met 27 juni Zondag 5.00 - - 17.28 Maandag 5.52 - - 18.16 Dinsdag 6.40 - - 19.08 Woensdag 7.30 - - 19.54 Donderdag 8.22 - - 20.40 Vrijdag 9.12 - - 21.26 Zaterdag 10.00 - - 22.22 Laatste Kwartier vrijdag. 26 juni SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 22 juni a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. EEN „LOOS VISSERTJE" HAPTE TWINTIG POND PALING. Een inwoner uit Bergen op Zoom nam in de vroege zaterdagmorgen een beun met palingen weg uit een oesterput bij de brug. Hij sleepte de beun met zo'n twintig pond paling naar de loodsen bij de Eendracht waar de rijkspolitie van Tholen de dader aanhield. Bij het vervoer werd dit loze vis sertje namelijk gadegeslagen door een in woonster van Tholen,,die dit transport zeer verdacht voorkwam. Ze belde de politie en die had niet véél tijd nodig om tot aanhou ding over te gaan. De paling kwam bij de rechtmatige eigenaar en de dader, die geen onbekende is van de politie bekende de ont vreemding en kreeg een proces verbaal. VERKEERSDIPLOMA'S De voorzitter van de afdeling Veilig Ver keer, oud-notaris E. D. van de Velde heeft vorige week de verkeersdiploma's uitgereikt aan de leerlingen van de hoogste klassen der basisscholen en aan die van de huishoud school. AANRIJDING Mevrouw J. uit Tholen werd vorige week door de bromfietser en plaatsgenoot J. D. aangereden op de Ten Ankerweg. Mevrouw J. was voornemens de eendjes te gaan voeren en werd bij het oversteken van de weg door de bromfietser gegrepen. Het uitzicht was belemmerd door een geparkeerd busje. Bei den kwamen te vallen, waarbij de bromfietser een lichte hersenschudding opliep en me vrouw J. enkele verwondingen aan het rech terbeen. BEJAARDENREIS Donderdagmorgen 11 juni vertrokken om half negen twee bussen met bejaarden voor de jaarlijkse tocht onder leiding van dhr. M. van Halst. De zon scheen en de koffie was onder de rook van Rotterdam best. Daarna ging het langs de raffinaderijen van de Shell en door het Botlekgebied met fraai uitzicht op de havens, door de Bene DE DAM THOLEN - SINT-PHILIPSLAND. DE WATERSCHAPS VERGADERING. EERSTE PAAL VOOR FLINK SINT-PHILIPLANDS OBJECT. DE THOOLSE DAGEN WEER IN HET VERSCHIET. OVATIONELE HULDE VOOR THOOLSE PASTOOR RIJSLOO. ZEEUWSE DAG VAN HET PAARD. V.Z.O.S. MET TWEEDE PRIJS. AL EEN FIKSE REEKS GESLAAGDEN. JAN OVEREENKAM EN VADERDAG. 't Is een verstandig vader, die zijn eigen kind kent. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S. j j s j luxtunnel en via Vlaardingen, Maassluis naar Hoek van Holland. Aan de haven was het even uitblazen. Daar lag de boot reeds klaar om uit te varen naar Harwich, maar voor dit gezel schap was het niet de bedoeling mee te gaan. Na het gebruik van koffie en broodjes ging het door het Westland en via Monster over de Scheveningse boulevard. Een rit langs de pier en uitzicht op het drukke strand was bizonder mooi. Via Leiden werd Avifauna in Alphen bereikt, waar een stevig uurtje voor bezich tiging was uitgetrokken en een verfrissing werd genuttigd. Op de terugweg wachtte in hotel „familie- land" in Hoogerheide een warme maaltijd. Bij binnenkomst in Tholen stond de mu ziekvereniging en drumband weer klaar voor het muzikale welkom. Comité en dames van het V.V.H., dank zij ook de medewerking van burgerij de bejaarden een fijne dag ge boden, waarvoor namens hen dank. THOOLSE DAMES AKTIEF VOOR VEILIGER ZWEMMOGELIJKHEID Na het verzoek van enkele raadsleden in de vorige week gehouden vergadering om na te gaan, welke kostenverschillen er zou den zijn tussen aanleg zwembad met ge bruik van de voormalige oesterput Bona Fides en het bestaande plan, was voor de tegenwoordig toch al bizonder aktieve vrou wenverenigingen aanleiding tot een nieuw initiatief. Als we willen zwemt onze jeugd binnen de tien dagen veiliger en in een be hoorlijke gelegenheid, was de kordate con clusie. Daar werd het niet bijgelaten. Niet praten, maar doen, was het stilzwijgend motto en prompt zijn dinsdagmiddag tientallen dames begonnen met de oesterput schoon te maken. Er was daarbij spontane medewerking van burgemeester en wethouders, die particuliere initiatieven weten te waarderen en materiaal en ook nog mensen beschikbaar stelden voor het zware werk. De verwachting is redelijk, dat volgende week „het zwembad" in de oesterput voor de jeugd beschikbaar is. Vanaf vrijdagavond 7 uur zijn zwemkaar- ten verkrijgbaar bij mevr. Deurloo-v Broek hoven aan de Markt 1. KINDERVAKANTIESPEL Een mogelijk wat verwarring en onzeker heid veroorzaakt bericht in ons vorig num mer over een initiatief tot vakantiewerkzaam heden kan thans wat meer worden recht- gebreid. Op initiatief van enkele dames is een kindervakantiespel van start gegaan. Alle schoolkinderen kregen daartoe een aanmeldingsformulier. De bedoeling is de kinderen één of twee middagen (waarschijn lijk dinsdag en donderdag) onder toezicht te laten spelen, knutselen, enz. Voor een andere middag is dan een uit stapje gepland. De kosten bedragen een kwartje per kind per middag exclusief even tuele buskosten voor kleine excursies. Indien er nog ouders zijn, die hun kinderen willen opgeven, dan bij mevr. Deurloo-v. d. Velde, Schutters 7, tel. 654 of bij mevr. Grooden-Hermus, Hoogstraat 27. Wel op gave van leeftijd. De dames die hieraan willen meewerken zijn iedere maandagavond om 20.00 uur in het verenigingsgebouw Brugstraat welkom.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1