De Smalstad koren lieten steek vallen op Zeeuws concours Voorbehoedmiddelen in de Thoolse raad Geen verkoop buiten besloten ruimten Niet iedereen gelukkig met motivering door b en w Deze week Nieuwe staten van Zeeland voor het eerst bij elkaar 2 ONGEWENST 2 Flipland bouwt voor ruim 1.6 miljoen gulden V.Z.O.S* Sint-Philipsland en Geref* Gemengd Koor Tholen haalden een eerste prijs Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent Spierinkjes tlm 20 woorden f 2,50 -f- BTW. Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Abonnementsprijs f4,75 per half jaar, per post f5,75. Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Sluitingsdatum advertenties.- dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm -f- BTW. 26ste jaargang no. 29 11 juni 1970 Een onderwerp dat onze voorvaderen en voormoeders hoogstens verleidde tot slaapkamergefluister wordt anno 1970 onbevangen besproken in een openbare raadsvergadering van de gemeente Tholen. En daar niet alleen. Daar zeker niet als een première. Het gevolg is wel, dat de openheid er elke prikkeling aan ontneemt. Waardoor datgene wat verband met sex hield, sexloos wordt. Hoe dat ook moge zijn, het onderwerp zelf vergde in de voltal lige Thoolse raad van dinsdagavond ruim een uur. Met wat ge- prikkelden tot een snelle woordloze afwerking, met ook wat ge- prikkelden er alles uit te halen wat er in zat. Tenslotte zat het er toch niet meer in, want het b en w voorstel werd haast vlekkeloos overgenomen, dank zij gehaasten rond deze materie, dank zij ongetwijfeld toch ook een sterke verdediging door de voorzitter. WAT MOEST GEBEUREN Bij wet van 28 augustus 1969 zijn de be staande bepalingen van gemeentelijke ver ordeningen met betrekking tot middelen tot voorkoming van zwangerschap vervallen. Zo luidde de wat moeilijke zin in het pre advies om de raad duidelijk te maken, dat volgens de landelijke wet, zwangerschap voorbehoedmiddelen openlijk verkocht mogen worden. Dezelfde wet geeft de gemeentebesturen echter de bevoegdheid te verordineren, dat verkoop buiten besloten ruimten niet is toe gestaan. En dit laatste willen b en w wel over nemen, zoals dat in het voorstel tot uitdruk king kwam. Van eerdere raadsverslagen en via de grote pers zal de lezer over en van dit alles inmid dels wel voldoende bekend zijn. In het kort komt het er op neer, dat b en w van de bevoegdheid gebruik willen maken de ver koop buiten besloten ruimten te verbieden. Tot zover is ook het college van b en w het onderling unaniem eens. De motivering van het standpunt is echter verschillend. Met enerzijds de voorzitter en wethouder H. Jan sen (AR) en anderzijds wethouder C. Boon der (SGP). De b en w meerderheid ziet bezwaar te gen vrije verkoop, omdat hiermee ten nauw ste verbonden is de zorg voor het geestelijk en zedelijk welzijn van de jeugd en daarbij onverbrekelijk een goede en zorgvuldige voorlichting en opvoeding behoort. Zolang die voorwaarde niet is vervuld, zal de vrije verkrijgbaarheid eerder een wervende be tekenis krijgen, vindt de Thoolse meerderheid van het dagelijks bestuur. Die meerderheid vindt cok dat vrije verkrijg baarheid indruist tegen de ethische over tuiging van het merendeel van de ouders en aanstoot zal wekken. Deze bezwaren wegen zwaarder dan de wenselijkheid zoveel mogelijk kinderen te beschermen tegen ongewenst, zeer jeugdig moederschap, aangezien die meerderheid niet zo kan inzien, dat de vrije verkoop dat euvel beter zal verhelpen. Wethouder Boender benadert het van wat andere basis. Hij acht de vrije verkoop eer stens iip strijd met de openbare zedelijkheid en vreest daarvan zelfs een stimulerende wer king. Hij acht het voorts een bezwaar voor ouders en opvoeders dat de kinderen onge controleerd en ongemerkt in het bezit kun nen komen van anti-conceptiva. Bovendien wijst dhr. Boender er in zijn toelichting op, dat de ethische en godsdien stige overtuiging van het merendeel van de bevolking zo is, dat een vrije verkoop zou indruisen en aanstoot geven. Daarom komt het college met een aparte benadering toch tot eenzelfde voorstel: vrije openbare verkoop verbieden. METEEN ER OP LOS Het voorstel van b en w in deze is om deze concept verordening in handen te stel len van een commissie, zoals dat gebruike lijk is bij dergelijke wijzigingen van de poli tieverordening, enz. en de voorzitter vraagt dan ook of de raad nog enige gedachten heeft inzake de samenstelling van die com missie. ,,De gehele raad maar", vindt de heer A. te Pas (gem. belang). Maar hij stelt ook voor dit agendapunt maar meteen in de raad te behandelen. Hij krijgt daarin bijval van J. van den Heuvel (alg. belang) en ook van dhr. J. M. Berrevoets (alg. belang) welke laatste meent dat men er beter geen woorden mee- over vuil kan maken en het voorstel b en w aannemen. Later bleek dat zijn suggestie doorslaggevend was, maar dat wist hij toen nog niet, ook niet dat er heel wat woorden over vuil werden gemaakt. 'JEUGD - WELZIJN Als eerste kreeg in eerste instantie de heer Van de Heuvel het woord. Met het vraag stuk van de vrije verkrijgbaarheid van anti conceptiva is ten nauwste verbonden de zorg voor het geestelijk en zedelijk welzijn van de jeugd", zo stelde dit raadslid. De vraag rijst dan ook vond dhr. v. d. Heuvel, op welke gronden deze verkrijgbaar heid met dit welzijn is verbonden. Men zou immers ook kunnen zeggen, dat de niet-vrije verkrijgbaarheid impliceert dat het welzijn wordt bevorderd. Maar veeleer is het zo, vpnd dhr. v. d. Heuvel, dat niet vrije verkrijgbaarheid, be geerte wekt. Denk maar aan de verboden vrucht. Zijn de vruchten niet verboden, dan is veel van de begeerte verdwenen. De zorg voor al dit welzijn is echter, zo meent dhr. v. d. Heuvel, een taak van de ouders. Overheidsbemoeienis is hier uit den boze. Het zou staatsbevoogding zijn. De overheid heeft niet tot taak de ou ders te vertellen wat bij een goede opvoeding behoort, zeker niet op dit gebied. De damesbladen moraliseren al genoeg. Zolang die oorwaarde niet is vervuld, komt het neer op een zekere belediging van de ouders. Maar waaruit blijkt dat de ouders in hun taak tekortschieten? Is er een enquete gehouden of hebben alle ouders examen af gelegd in het vak „Hoe vertel ik het mijn kinderen". De overheid dreigt zich dus hier in de privésector te bewegen, terwijl helemaal niet is bewezen dat de ouders in de opvoe ding hebben gefaald. Wanneer de overheid dit verwijt uitdeelt, zal men onmiddellijk zelf moeten beginnen met seksuele voorlichting op de scholen. Dan kan de school goed maken, waarin de ouders zijn tekort geschoten. Wanneer bij b en w de vrije verkoop zwaar der weegt dan ongewenst zwangerschap be tekent zulks dat het welzijn van het individu minder belangrijk zou zijn. Maar ongewenst zwangerschap is veel erger dan vrije ver koop. B en w zeggen maar klakkeloos, het meren deel van de ouders. Maar bewijzen dat niet. Tot dusver was er geen vrije verkoop, maar het deed niet af aan het aantal ge dwongen huwelijken. Bij vrije verkoop is het juist veel minder ongecontroleerd en onge merkt dan nu. Tegenwoordig schreeuwt men om openheid Waarom dan hier geen openheid? Aldus de heer v. d. Heuvel die voorziet dan geen open verkoop eerder tot verkeerde gevolgen leidt. De heer A. F. Goedemondt (KVP) stelde vervolgens het met het ontwerp en het voor stel van de meerderheid van b en w vol komen eens te zijn. Hij meent dat het zelfs geen discussie hoeft te vragen. Men kan natuurlijk rond een dergelijke voorstel gaan filosoferen wat men wil, maar veel zin heeft dat niet. De heer J. M. Berrevoets is het daarmee eens. Laten we er niet meer over praten en zonder meer met het voorstel van b en w instemmen, vindt deze vertegenwoordiger van gemeentebelang. JURIDISCHE ASPECTEN EN ARGUMENTATIE De heer A. te Pas begint met op te merken, dat het geheel niet ZO eenvoudig is, als het voor sommigen kan lijken. Hij heeft zich met betrekking tot de juridische samenstel ling van deze verordeningswijziging deskun dig laten voorlichten en moet nu tot de con clusie komen, dat de redactie van de wijzi ging der politieverordening niet helemaal klopt. Men dient degelijk de twee aspecten te onderscheiden van een verstoring en voorko ming van zwangerschap. De heer Te Pas meent, dat b en w -q deze wijziging een artikel heeft gemaakt, waarin de wet in feite reeds voorziet. Hij vraagt of het gestel de in artikel 115 b de verbodsbepaling om enig middel tot verstoring van zwangerschap ten verkoop of ter verspreiding voorhanden te hebben bijvoorbeeld ook geldt voor een arts. Naast enkele juridische twijfels blijkt dhr. Te Pas ook niet enthousiast te zijn over de argumentering van b en w. Hij krijgt de indruk, dat men eerst nee heeft gezegd tegen openbare verkoop en vervolgens ge tracht heeft dat nee te gaan motiveren. Niet dus later pas het nee te hebben af geleid uit de verschillende overwegingen. Het gaat hem hier niet om het ja of nee uit te spreken, maar alleen om voortshands de wijziging en argumentering van b en w te toetsen. Vandaar ook heb ik om directe behandeling van de Verordening gevraagd, niet om ook een directe uitspraak. Wethouder H. Jansen (AR) kan niet in zien, waarom nu moet worden afgeweken van de gebruikelijke regeling in Tholen om dergelijke wijzigingen eerst door een raadscommissie te laten onderzoeken. Moet hier nu zc-'n spoed achterzitten. En ook de voorzitter onderstreept nog eens, hoe der gelijke zaken van strafverordeningen altijd eerst in een commissie zijn bestudeerd. Uit de vragen - met juridisch aspect - van de heer Te Pas blijkt trouwens nog eens over duidelijk, dat die commissieberaadslaging gewenst is, vindt de voorzitter. Hij kan dan ook niet tot een volledige beantwoording komen op de juridische zaken, zoals door de heer Te Pas gesteld, al is de redactie van de artikelen volgens advies van de Ver. van Ned. Gemeenten opgesteld, die voldoen de deskundigen hebben om tot een verant woorde redactie te komen. Nog eens terugkomend op de argumentatie door b en w zegt de heer Te Pas, dat b en w aanvoeren, dat openbare verkrijgbaar heid pas verantwoord is na goede en zorg vuldige voorlichting. Nu die laatste moge lijkheid er is, komt men toch met de ethische bezwaren. We faalden, maar cm dat falen in te dammen doen we toch maar niets dan ver bieden. Kunnen we eigenlijk verbieden en tegelijkertijd de daaruit voortvloeiende sociale ellende opvangen. B en w pogen ons te wil len overtuigen en schrijven over bezwaren van verschillende ouders, maar is dat ook gepeild. En weten die ouders dan ook van de verschrikkelijke gevolgen van ongewenst zwangerschap. Ik vind het eigenlijk geen eerlijke redenering van b en w om het zo eenzijdig te stellen als in de argumentering wordt gedaan. WAAROM EN WAARTOE? De heer C. Griep (SGP) verklaart zich volkomen akkoord met het voorstel van b en w. Hij is enigermate teleurgesteld in de manier waarop men nu behandeling wenst en in de benadering van de heer Te Pas. Die komt dan met juridische aspecten, maar bij een dergelijke benadering moet men zich altijd afvragen: waarom, om welke reden en vervolgens waartoe, met welk doel. Dhr. Berrevoets; kunnen we niet meteen van dit gezanik afkomen? De heer W. K. Quist (CHU) vindt het jammer, dat de heer Te Pas hier zo diep gaat graven en vraagt zich af of er geen andere zaken zijn, die een er zo diep in- diepen meer verantwoord maakt. De heer M. van der Sande: (gem. belang) zoals b en w het gesteld hebben houden en wat mij betreft meteen afhandelen. De CHU-er Bijl verklaart in grote lijnen het betoog van zijn collega van de Heuvel wel te kunnen onderschrijven, wat hem niet belet met het voorstel van b en w in- te stemmen. VOORLICHTING IN KINDERSCHOENEN Bij beantwoording van de sprekers bena drukt de voorzitter, burgemeester J. E. van Boeijen de onvoldoende voorlichting op dit gebied, welke ook landelijk nog in de kin derschoenen staat. De meerderheid van het college vindt het dan ook onverantwoord de verkrijgbaarheid te verruimen, zolang die voorlichting niet verder is gevorderd. Daarnaast zijn er bezwaren tegen vrije verkrijgbaarheid om ethische overwegingen. Wanneer wordt gevraagd of terzake is ge- enqueteerd, moet het antwoord ontkennend zijn, maar wel voldoende gehoord van de bevolking om tot de conclusie te komen, zoals in het pre-advies omschreven. We ge ven daarmee geen enkel beletsel voor ver krijgbaarheid, maar hebben de (openbare) verkrijgbaarheid alleen beperkt. Aan de verkoop van deze middelen in winkels wordt niet in het minst afgedaan en kan wettelijk ook niet worden afgedaan. In een openbare (automaat) yerkoopmo- gelijkheid ziet het college echter eerder een uitnodigende verkrijgbaarheid. Ook op lan delijk niveau maakt -men zich zorg over de gewenste voorlichting op dit gebied. B en w vinden een verantwoorde voor lichting eveneens gewenst. Mogelijk zou het daarom gewenst zijn een enquete te houden onder ouders van schoolgaande jeugd. De voorzitter erkent op dit ogenblik geen af doend antwoord te kunnen geven op de juridische aspecten, zoals door dhr. te Pas is opgemerkt, maar wat artikel 115 a be treft durft hij te stellen, dat dit wettelijk juist is. Hij vindt het overigens een grote vraag of het verkrijgbaar stellen van deze mid delen in ruimere mate een oplossing is voor ongehuwd moederschap. Ik durf daarover geen uitspraak te deen, maar heb daar wel m'n twijfels over, aldus de voorzitter. Wanneer weten we het, zo vroeg dhr. v. d. Heuvel, toen in tweede instantie ge legenheid tot discussie werd gegeven, dat b en w de goede voorlichting wel voldoende vinden. Wethouder Boender: wat mij betreft niet voor het jaar 5000. De voorzitter meent, dat De nieuwe provinciale staten van Zeeland die u op 18 maart van dit jaar hebt geko zen, zijn woensdag 3 juni voor het eerst in de Middelburgse statenzaal bijeen geweest. In deze vergadering werd het dagelijks bestuur van de provincie gekozende zes leden van gedeputeerde staten (g.s.). Er zijn twee nieuwelingen i de heer C, Hoek (P.v.d. A.) en Mr. J. F, G. Schlingemann (VVD). De overige gedeputeerden, M. J. van Poelje (P.v.d.A.)A. J. Kaland (CHU), A. L. van Geesbergen (KVP) en J. van den Bos (ARP) hadden al zitting in het college van gedeputeerde staten. Gedeputeerde Van den Bos uit Tholen kreeg het hoogste stemmenaantal 45. De provin ciale staten van Zeeland tellen 47 leden, maar 1 was er afwezig en 1 stem kreeg de ARP-fractievcorzitter in de Zeeuwse sta ten, de heer J. A. van Bennekom. BOVEN DE KRACHTEN Dirigent A. L. Riedijk moge dan met de leden van zijn koor een teleurstelling hebben opgedaan, het weerhield hem niet om even als vorige jaren ons zoals gewoonlijk maan dag de jury-rapporten ter inzage te geven. Als het goed gaat komen we graag met de uitslag in de krant, nu het minder goed ging behoeft het niet te worden weggelaten, zegt een eerlijke Smerdiekse dirigent. En wat schreef het bekende jurylid de heer Van Amelsfoort ditmaal over het voor hem ook zo bekende Smerdiekse „VZOS" „Het spijt me, maar dit werk gaat ver boven de krach ten van dit toch zo uitstekend zingend koor uit. Wat spijt me dit ook voor deze uit stekende dirigent met zijn fijne smaak voor mooie muziek. Maar wij allen stoten onze neus regelmatig als wij op zoek zijn naar mooie muziek. Troost u er mee en zet door." Dit was de conclusie na het door Riedijk en de zijnen gebrachte vrije werk, de „Vir- tate magna" van Giovanni Gabriëli. Voor het eerste (verplichte) werk kwam men nog aan 85 punten, met nog een 7 voor ritme en klankgehalte en verder in de zesjes, maar voor het vrije werk was het hoogste cijfer een zes of in totaal 79 punten. „Het koor be schikt over zeer goed materiaal, maar er zijn grenzen" verduidelijkte ook het andere jurylid de heer H. Ponten de voor het Smer diekse „VZOS" toch wat tegenvallende uit slag. Het werd immers in de supperieure afdeling een derde prijs met 154 punten. TOCH GOED GEZONGEN Dat was het juryoordeel over de uitvoe ring door „Smalstads mannenkoor'' in de men het ook zo kan doen de verordening conform het voorstel aanvaarden met uit zondering van artikel 115, waarover b en w zich dan nog nader zullen informeren en in een volgende vergadering aan de orde stel len. TAAK VAN OUDERS Wethouder Boender merkt vervolgens op, dat er in b en w volledige overeenstem ming was en is over dit voorstel. Alleen over de toelichting was er verschil. Argumenteert de meerderheid van het col lege haar voorstel op grond van nog on voldoende voorlichting en ethische bezwa ren, de minderheid, in dit geval spreker, heeft een andere benadering. Daarom kan hij ook veel in het betoog van dhr. v. d. Heuvel onderschrijven. Een belangrijke zaak, zo niet de belang rijkste is hier immers de. opvoeding, waar aan de voorlichting ondergeschikt is. En die opvoeding is vooral de taak van de ouders, niet die van de overheid. Ik wil als overheid de ouders in die opvoeding vrij laten en hen te laten opvoeden, zoals ze De heer Van den Bos woonde sinds zijn ernstige ziekte voor het eerst weer een ver gadering bij. De portefeuilles (taken) die gedeputeerde Van den Bos behandelt zijn: financiën, maatschappelijk werk, landbouw en visserij. Uit het oude college van g.s. keerde jhr. mr. T. A. J. W. Schorer (PVDA) ,en J. M. A. C. van Dongen (KVP) niet terug. De KVP verspeelde deze tweede zetel vanwege het stemmenverlies op 18 maart. De VVD en de SGP kwamen nu voor die KVP-zetel in aanmerking, omdat zij beiden vijf zetels hebben. De heer Schlingemann kreeg 38 Stemmen en de SGP-kandidaat A. Maljaars vijf. Er werd druk gestemd die dag, de ge meenteraadsverkiezingen dan nog buiten beschouwing gelaten. In deze eerste verga dering van de nieuwe Zeeuwse staten moes ten vertegenwoordigers worden aangewezen in de verschillende organen van de NV Pro vinciale Zeeuwse Energie Maatschappij en de N.V. Provinciale Zeeuwse Brug Maat schappij. De heer L. A. M. Elenbaas (VVD) uit Scherpenisse, die voor het eerst zitting in de staten krijgt, werd namens de provincie in de aandeelhoudersvergadering van de P ZEM gestemd De heer C. Boender (SGP) uit -Tholen werd gekozen in de raad van bestuur van de PZEM. ere-afdeling onder leiding van dirigent Iz. Riedijk. „Koorklank bleef vrij goed, maar het ligt iets boven de kracht van het koor", was ook hier de conclusie. Hier leverde het eerste verplichte werk nogal achten op. Trouwens de totaal ver schillen tussen verplicht en vrij werk waren niet zo groot, namelijk respectievelijk 111 en 107 punten, maar bij elkaar toch te weinig voor een eerste prijs. IN DE TWEEDE AFDELING zong „VZOS" uit Sint Philipsland, die aan een totaal van 231 punten kwam. „Dirigent (J. Wesdorp) en koor kunnen hier een mooi ensemble opbouwen. Dus doen!", luidde het oordeel van een der juryleden. Voor klankgehalte, samenzang en opvatting tekst en muziek haalde dit „VZOS" er een 9 uit. Goede keus en goed voordragen, vond de jury en daarom werd het ook een eerste prijs. Met 231 punten. Ook het Geref. Gem. koor uit Tholen kwam in deze afdeling uit onder leiding van de heer Iz. Riedijk. En met eenzelfde resul taat, zij het dan met 224 punten. „In goed tempo gezongen, met mooie dynamische nu ance" oordeelde de jury. Er zit dus wel toe komst in voor het koor, dat eveneens voor menig onderdeel op een 9 kwam. Tenslotte dan nog het duet J. Wesdorp van VZOS en M. van Gorsel van het Smal stads mannenkoor, dat een tweede prijs haalde in de tweede afdeling met 150 pun ten, terwijl men er 151 moet hebben voor een eerste prijs. Een zeer gering verschil dus. In elk geval proficiat voor de eerste prijs winnaars en voor de overigen geldt: een vol gend maal beter, want reken er op, dat Rie dijk terugkomt. menen dat het moet. Daarom ook heb ik ernstige bezwaren tegen de laatste opmer king van de meerderheid van het college, waarin wordt gesteld, dat ze de wenselijkheid wel inzien om zoveel mogelijk kinderen te beschermen tegen ongewenst, zeer jeugdig moederschap. Dit acht ik volkomen in strijd met wat in de Bijbel staat. Dat ongewenste jeugdige moederschap wil ik ook met alles wat mogelijk is, tegengaan maar op heel andere manier dan die via hier gewenste voorlichting. Volgens bijbelse normen wordt elke buitenechtelijke geslachtsgemeenschap veroordeeld. Door de kinderen van ons volk de opvoeding te geven volgens de Bijbel zal er geen sprake zijn van ongehuwd moederschap. De mens ziet het kwade, wil het kwade, begeert het kwade. We hebben tot taak drempels te zetten, hoe meer, hoe beter, om te trachten het kwade zo-veel mogelijk te gen te gaan, te voorkomen. Daarom hen ik uiteindelijk blij met het unanieme voorstel van b en w tot verbod van openbare ver koop buiten besloten ruimten. Meer dan dat kunnen we niet. De heer Te Pas: met respect voor het ZWANGERSCHAP IN 2 2 THOOLSE RAAD. 2 VERKIEZINGS- 2 2 NABESCHOUWING (BEST 2 2 VOOR ONS GEWEST). 2 2 MENIGE STEM VAN EEN 2 LEZER. 2 HOE ONZE ZANGERS 2 2 ZONGEN. 2 2 PHIPLAND BOUWT MAAR. 2 2 LOT BESLISTE IN 2 VOSMEER. 2 s TWEE KLEINE BRANDEN. 2 KENTEREND GETIJ. SCHOOLSPORTDAG OP 2 'HAESTINGE'. 2 2 HOE EEN ST.-ANNALANDS 2 GEZIN ZWAAR WERD 2 2 GETROFFEN. 2 2 GESLAAGDDUS 2 GEFELICITEERD. 2 Zolang de koekoek is te horen 2 2 komt er geen regen voor het 2 2 koren. 2 2 DIT NUMMER BESTAAT 2 2 UIT TWAALF PAGINA'S. 2 Woensdag 17 juni betekent voor Sint- Philipsland een belangrijke dag. Burgemees ter G. van Velzen slaat dan namelijk 's och tends om tien uur aan de Eendrachtstraat de eerste paal voor 24 bejaardenwoningen, een dienstencentrum voor bejaarden en een dorpshuis annex gymnastieklokaal. De huizen annex dienstencentrum kosten ƒ1.095.454,00, het tweede bouwwerk 542.000,00. Geen kleinigheid dus voor Sint Philips- jand, dat bruist van activiteiten, en nu weer een dergelijk omvangrijk object vcor de be volking gaat verwezenlijken. Voor de hui zen is de Stichting Bejaardenzorg Sint Phi lipsland zo'n jaar aan het werk geweest. Voor het dorpshuis annex gymnastieklo kaal vroeg de Stichting Dorpsbelangen Sint Philipsland in december 1968 subsidie aan bij het -minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Er ging dus niet zo'n gek lange periode mee heen voor amb telijke begrippen. Op 16 februari van dit jaar werd de bouw aanbesteed. Hoofdaannemer is de N.V. Hop, penbrouwers uit Bergen op Zoom. De Firma Oudesluijs uit Poortvliet doet het schilder werk, de Firma Wisse uit Kortgene sani tair, loodgieterswrk en dakbedekking, de Firma Neele uit Sint Philipsland de elek triciteit, Nederveen uit Rotterdam het hei werk en Van Rooy uit Breda de centrale verwarming. Het architectenbureau Klap uit Waarde zorgde voor de ontwerpen. Als voorzitter van de Stichting Bejaarden zorg en de Stichting Dorpsbelangen zal de Fliplandse eerste burger de hei-installatie bedienen. De nieuwe gemeenteraad krijgt de eer, dat het project tijdens haar zittingsperiode in gebruik zal worden genomen. Daar zal men beslist niet zonder meer aan voorbij gaan. betoog en de mening van dhr. Boender, kunnen we de drempels zo hoog opbouwen, dat die niet wordt overschreden. Waarom ook geen rekening houden met andere men sen, met ouders en kinderen, die er anders o-ver denken. De heer Griep filosoferend: bij de bouw van een huis gaat het niet om de steigers, maar om het huis zelf. Hij kan overigens niet be grijpen, dat de heer Te Pas nu plotseling de minderheid zo hoog wil aanslaan, want toen men onlangs een begrafenisverc-rdening maakte en naar later bleek een minderheid graag de klasse-indeling gehandhaafd wilde zien, werd daarmee door de heer Te Pas helemaal geen rekening gehouden. Dhr. Quist: ik betreur deze uitgebreide dis cussie in de Thoolse raad. De voorzitter vindt dat het betoog van wethouder Boen der voor zichzelf spreekt, waartegen hij alleen de bedenking heeft, dat de wethouder genoemde middelen alleen ziet ten behoeve van buitenechtelijk geslachtsverkeer, maar vergeet hoe het wellicht ontelbaar meer bin nen het huwelijksleven wordt gebruikt. Hij vindt de gedachtengang van dhr. Te Pas onjuist, wanneer die vindt dat een grote groep een kleine groep iets wil ver bieden. Dat is nu eenmaal een zaak van de- 'Te hoog gegrepen'. Dat was de conclusie van de ervaren be jaarde dirigent van het zangkoor 'V.Z.O.S.' te Sint-Maartensdijk, de heer A. L, Riedijk nadat de jury zaterdagavond de uitslag in Middelburg bekend maakte. Het betekende ditmaal geen lauwer- kransvervolg van het al zo menigmaal bekroonde koor, terwijl ook Smalstads Mannenkoor onder leiding van de heer Iz. Riedijk toch nog te weinig punten verzamelde voor een eerste prijs. Dit was weggelegd voor het Gereformeerd Gemengd koor uit Tholen onder leiding van dhr. Iz. Riedijk. Alleen 'V.Z.O.S.' uit Sint-Philipsland kwam tot een eerste prijs in de tweede afdeling, terwijl er voor het duet J. Wesdorp en M. van Gorsel te Sint-Maar tensdijk slechts één puntje ontbrak voor een eerste prijs.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1