11 „Haestinge" slaat nu vleugels breed uit Het sportvelden, zwembad, gemeen schapscentrum en sporthal i Cor van Raay Commissaris der koningin onthulde naam: Botermarkt 4 Tholen Philips - Erres - Metz KTV service dealer J ■1 NOG EVEN IN HET GAREEL, (pag. 2). DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S. 'dZT-—-TT-Tt ,-\ 1= Llv Radio-TV speciaalzaak c Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent. Spierinkjes t/m 20 woorden f 2,50 BTW. Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Hoofdredacteur uitgever G. Heljboer, Tel. 01665-375 Abonnementsprijs f4,75 per half jaar, per post f5,75. Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen, Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Gedoken in de oude historie van de streek, kon de commissaris der koningin, Mr. J. van Aartsen bij de officiële opening van het recreatiecentrum in de Smaistad op maandag 1 juni 1970 conclu deren, dat men de naar Sint-Maarten genoemde gemeente ook vroeger al snel inkortte tot 'Smerdick'. Mr. Van Aartsen kon zich indenken, dat de gemeenschap blij was, dit nog als zelfstandige gemeente tot stand te hebben gebracht. Een gelukwens waard. Eer die gelukwens kwam, was er een officieel ceremonieel aan voorafgegaan. Dat gebeurde buiten, niet alleen in tegenwoordig heid van genodigden, maar ook van Smal- stad's bejaarden en jeugd. De commissaris onthulde de naam van het nieuwe centrum met op de achtergrond de driekleur in top en met rechts het tot die dag nog ongebruikte zwembad, 'het eerste instructiebad in de streek. Daarachter de fraaie sportvelden en ten nisbanen. In de foyer van het gemeenschapscentrum verwelkomde burgemeester D. C. Bouwense de gasten. Met de commissaris was ook mevrouw van Aartsen aanwezig, een ver tegenwoordiger van het ministerie van Cul tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, burgemeesters en wethouders van de Thoolse en Sint Philiplandse gemeenten en een uit gebreide plaatselijke vertegenwoordiging van verenigingen, industrieën en organisaties. „Wat aarzelend deden we op u een beroep, meneer de commissaris om dit complex te openen, want we weten hoe vaak dit wordt gedaan en Sint Maartensdijk is voor u niet bij de deur. We blijven optimist en hopen dat in een niet te verre toekomst de verbinding Goris- hoek-Yerseke ons meer vrijmoedigheid zal geven tot die uitnodigingen", zo bleef bur gemeester Bouwense optimistisch. PLUIMPOT EN HAESTINGE Mr. van Aartsen citeerde uit de Zeeuwse geschiedsschrijving, hoe er reeds in 1556 sprake is van „behalve de stad of ter To- len is er nog een smalle of kleine stad aan het water de Pluimpot, waardoor het land van Stavenisse wordt afgescheiden. De eerste naam van St Maartensdijk was Haas- strecht, wat dan ook wel te maken zal heb ben met de zo juist onthulde naam „Haes tinge", aldus de commissaris. In en rond de in 1.959 afgesloten Pluim pot is nu dit recreatiecentrum gebouwd, zijn voetbalvelden en 'tennisbanen aangelegd, staat er een sporthal en ligt er zelfs het eerste zwembad van de .streek. De voorbereiding voor dit grote plan kost te begrijpelijk enkele jaren, maar als ik zie dat in 1965 de eerste spade in de grond ging voor de sportvelden, dan is het allemaal ei genlijk nog snel tot stand gekomen. U kreeg vooral een vlrtte bouw van het gemeen schapscentrum en zwembad en de gemeente kan trots zijn op dit grote project dat toch bij elkaar zo'n 1>4 miljoen kostte, waarvan iet zwembad zonder subsidie door de ge meente werd aangelegd en dat vergde toch ook altijd nog meer dan een t:n. Het maakt het allemaal tot een belang rijke aanwinst voor Sint Maartensdijk en al heb ik gelezen, dat de verenigingen die van het centrum gebruik maken wat meer sub sidie nodig hebben en al zal het allemaal wat lastenverzwarend zijn, ik geloof dat men er dit wel voor over heeft. Mr. van Aartsen besloot zijn toespraak met de overtuiging, dat het geheel in Sint Maartensdijk, ja in de gehele streek een functie zal vervullen, waarom hij het dan ook zag in het belang van dit gebied en daarmee in het belang van Zeeland. De allerbeste wensen voor de exploitatie van dit recreatiecentrum in de toekomst", al dus de commissaris der koningin in Zee land. BOHEEMS KRISTAL In zijn dankwoord tot de commissaris en mevrouw van Aartsen voor de komst en opening, zei burgemeester Bouwense, dat Sint Maartensdijk deze dag niet licht zal vergeten en daarom eok graag een herinne ring wil meegeven al is het dan niet speci fiek Thools. Hij bood mevrouw van Aartsen eon vaas aan van Boheems kristal. DE NAAMGEVING Vervolgens wees de burgemeester er op, dat het niet gemakkelijk was voor dit cen trum een naam te vinden. Een verzoek aan de bevolking leverde ontelbare en meestal zeer bruikbare namen en het duurde wel even voor een keus werd gemaakt. De naam „Haestinge" zegt ons als in woners van Sint Maartensdijk het meest, vooral ook om na de samenvoeging van de Thoolse gemeenten nog iets over te hou den van het oude. De naam Haestinge is waarschijnlijk ook debet aan de haas of lie ver het springende konijn op een terras van sinopel in het wapen van Sint Maartensdijk Het kan een reden zijn om die haas in de toekomst nog eens te gebruiken, vond de burgemeester. Waar nu dit centrum met de sportvelden staat stroomde tot voor enkele jaren de zgn. Pluimpot', een zeearm van de Oosterochelde Deze naam is afkomstig van zeelieden, die dit water de Plum- of Plummertspot noem den, waarmee men bedoelde dat in dit on d'epe water het Plurrer of dieplood moest worden gebruikt om de juiste koers te vin den. Voor dat de zeelieden deze naam eraan gaven heette het water officieel de Haast-EE of de Haestinge. Vandaar nu ook deze naam voor dit cen trum. WATER TERUG Zowel Scherper, isse als Sint Maartensdijk hadden een haven aan deze zeearm, die echter na 1953 zijn verdwenen toen bij Go- rishoek de zeearm werd afgesloten. Rijks waterstaat heeft heel wat moeite gedaan dit water eruit te krijgen en eigenwijs als we zijn, brengt de gemeente het nu met een half miljoen liter in het zwembad terug. Toen de havens gingen verdwijnen heb ben we getracht compensatie te krijgen door een loswal bij Gorishoek. Dit bleek met een teruglopende scheepvaart niet haalbaar en we werden op andere wijze schadeloos ge steld. In die tijd deden we veel moeite aan te tonen, hoe nodig een loswal was. Op zeker moment lag de haven vol coasters en andere schepen, een prachtig gezicht en ik zag er goede propaganda in voor het behoud van haven of het krijgen van een loswal. Een telefoontje naar een krant bracht ons een fo tograaf, die een prachtige plaat maakte. Een levendige unieke foto, maar het onderschrift klopte niet. Er stond: „grote bedrijvigheid in dc haven Sint Annaland." SPORTVELDEN EERSTE AANZET Burgemeester Bouwense wees er vervolgens op, dat enkele onderdelen van dit centrum al eerder in gebruik zijn genomen, maar dat men het beter achtte met de opening te wachten tot gebouw en zwembad klaar wa ren. Initiatieven in het verleden hebben tot dit alles belangrijk bijdragen. Reeds vlak na de oorlog verwezenlijkte de stichting Sint- Maartensdijk plannen voor een sportveld. Hoewel toen in grote behoefte werd voor zien, was het nog heel wat primitiever dan wat er nu hier ligt. Afgezien nog van het ontbreken van toi letten en kleedgelegenheid. De tennisbaan werd gesticht door een aantal ingezetenen, die persoonlijk garant waren voor een vrij hoge lening. De afras tering werd gemaakt van oude gasbuizen. Sint Maartensdijk handelde steeds volgens Maandag 1 juni 1970 werd het recreatiecentrum 'Haestinge' te Sint-Maartensdijk officieel geopend door de commissaris der koningin in de provincie Zeeland, Mr. J. van Aartsen. Wim Riemens van de PZC maakte voor ons deze foto, waarop een gedeelte van het complex is te zien. Het zwembad het eerste in onze streek het gemeenschapsgebouw met de foyer (vergaderzaal) in het voor aanzicht. Daarachter de sporthal, annex grote zaal voor bijeenkomsten. Links achter de vlag nog een gedeelte van een der drie nieuwe sportvelden, terwijl de bij het centrum ook behorende tennisbanen niet zichtbaar zijn. IN THOLEN KOMEN OUD INTERNATIONALS VOET BALLEN. EN VANDAAG IS HET SCHOOLSPORTDAG IN 'HAESTINGE'. Wie door het raam van zijn buurman binnengluurt, riskeert zijn ogen. het principe: beter een half ei dan een lege dop. Maar hier kwam niet alleen een prach tige sportacccmodatie tot stand. Dit gebouw doet ook dienst voor allerlei culturele za ken, het verenigingsleven, enz. Het was voor architect Weerdman niet gemakkelijk een gebouw te construeren, waarin zaalsport kon worden bedreven, maar ook geschikt voor toneel, muziek en vergadering. Het is de architect voortreffelijk gelukt en met hem wil ik ook de gebr. Suurlarid uit Scherpenisse danken vcor het uitstekend werk dat is afgeleverd en in hen alle onder aannemers. Dank bracht de burgemeester ook aan drs. Hietkamp van het CRM in Zeeland, die alle trekkende en duwende partijen om de tafel bracht, waarna snel de juiste op lossing werd gevonden. Inmiddels was de Kon. Heide Mij al volop doende aan de sportvelden en het bleek niet gemakkelijk van een zeearm een voetbalveld of tennisbaan te maken. Deze maatschappij is er uitstekend in geslaagd. Tenslotte bracht de burge meester, die levens voorzitter is van de Stichting Gemeenschap Sint Maartensdijk cok dank aan het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor de bijdrage van f 150.000,-, de Nederlandse Sportfederatie voor de subsidie van 25 mille de plaatselijke industrieën, winkeliersver eniging en dhr. Priem voor hun financiële bijdrage en tenslotte ook de gemeentesecre taris Th. C. Benou, waaraan de burgemeester zijn persoonlijke dank toevoegde en hem een geschenkenbon overhandigde. ONTMOETINGSPUNT De bij verhindering van drs Hietkamp na mens het ministerie van CRM aanwezige heer R. Ie Cocq d'Armandville, stafmede werker van dit ministerie in Zeeland wees er op. hse het plaatselijk stichtingsbestuur aan dit schitterend gelegen centrum hard heeft gewerkt. Maar nu is er ook iets tot stand gebracht, wat een ontmoetingspunt kan zijn voor de gehele gemeenschap, voor het totale verenigingsleven. Ik hoop dat het nieuwe centrum een stevige plaats gaat in nemen in deze gemeente aldus de CRM vertegenwoordiger. OLID RIJMPJE Burgemeester W. J. van Doorn sprak namens de gemeenten op Tholen, waardoor ;ok een bloemstuk was geschonken. Een Burgemeester D. C. Bouwense van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse begroet hier de commissaris der koningin Mr. J. v. Aartsen en zijn echtgenote. Behalve een regelende opperwachtmeester ook toekijkende Smerdiekse bejaarden. zwembad zonder subsidie aan te leggen vond hij een prestatie van een gemeente maar anderszijds hoopte hij dat er voor het bestuur van Groot Tholen straks ook de f 8,- extra per inwoner beschikbaar zal zijn die Sint Maartensdijk krijgt uit de kernaan wijzing. Dan valt er in het gehele gebied nog wel iets tot stand te brengen. Burge meester Van Doorn lanceerde vervolgens het in de streek oude bekende rijmpje van Tholen is een stad, Poortvliet een watergat, Scherpenisse kum'n misse, Sint Maartensdijk sinkt, Stavenisse blinkt, Sint Annaland is een toverkot en in Vossemeer doet men de deur op slot. Als het over stinken gaat, kan Tholen het er ook goed mee doen, zei de heer Van Doorn schertsend onder grote hilariteit en Poortvliet is naast het vroegere watergat toch ook het kleine Haagje. Niemand zou Scherpenisse meer willen missen en van Smerdiek kan nu wel wórden gezegd: In de stad Sint Maartensdijk, is men een recre atiecentrum rijk. Het blinkend Stavenisse kreeg de eeuwen door al genoeg eer en voor Sint Annaland kan toverkot gewijzigd worden in water sport. Van Vosmeer wordt nu gezegd, dat rr,en tekort doet aan kermisgenot inplaats van de deur op slot, zo besloot burgemeester van Doorn de moderne visie op het oude rijmpje, daarmee toch tegelijkertijd St Maar tensdijk en de streek met deze aanwinst feliciterend. De inspecteur van het onderwijs voor lichamelijke oefening de heer B. Klaassen verklaarde dat o.m. zijn afdeling één van degenen was, die het bij de totstandkoming van dit gebouw en zwembad wel eens moei lijk heeft gemaakt. Niet zozeer uit bemoei zucht, rraar om er zoveel mogelijk van te kunnen maken. Zo is het als het ware een schaap met 7 poten geworden en ongetwijfeld kleven hieraan kleine ongemakken, maar werd ook het optimale bereikt. Een geweldige accomodatie. Een gelegen heid goed les te geven aan de kinderen, maar dat is niet tegelijkertijd ook een garan tie daartoe. Dat hangt af van hen, die dat doen. Hij h:opt dat men het nieuwe com plex niet zou slopen, maar wel gebruiken en overhandigde daartoe een gebruiksaanwij zing. De voorzitter van de plaatselijke Raif- feisenbank, de heer G. D. Kloet consta teerde dat de leefbaarheid in de laatste 15 jaar belangrijk is toegenomen, maar zich ook in deze Pluimpot gedurende die tijd heel wat veranderingen hebben voorgedaan. Zaten vroeger de waterschappen met de zorg voor Pluimpotbeveiliging, nu liggen er de sport terreinen. Namens de bank bood de heer Kloet een schilderij aan van de vroegere situatie in dit gebied met veel water, maar met op de achtergrond de toren en andere gebouwen. Ben fraai geschenk voor de foyer. Architect Weerdman en een vertegenwoor diger van de Ned.Heide Maatschappij brach ten tenslotte dank vcor de ontvangen op dracht. Het geschenk van de bouwers was het aanbrengen van de naam, terwijl door de Heide Mij drie banken bij het zwembad werden geplaatst. Hierna werd door de aanwezigen het fraaie complex bezichtigd. Adv. iagez. med. HOE ONZE STREEK UIT DE RAADS-STEMBllS KWAM. (pag. 2 en 3). 'HAESTINGE' HEEFT FEESTELIJKE OPENINGS WEEK. (pag. 1). SINT-ANNALAND ONTSLUIT ANNA VAN BOURGONDIESTRAAT. (pag. 3). ROND DE SLOOP VAN VOSMEERS ROOSEVELT - HUIS. (pag. 3). IN SINT-MAARTENSDIJK OOK EEN DOMINEE DE BRES-STRAAT, (pag. 5). SINT-ANNALANDSE VEILING BOERDE IN 1969/70 NIET SLECHT, (pag. 9). VOSMEER HEROVERDE DE EENDRACHTCUP. (pag. 13).

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1