Plaatselijk Nieuws Stem - vork Opperwachtmeesters jubileerden Muzikaal festijn bij jubilerend Vosmeer korps Deze week In Poortvliet en Stavenisse was er politiefeest DINSDAGAVOND 8 UUR IN THOOLS STADHUIS: Politieke partijen presenteren zich voor de gemeenteraadsverkiezingen aan alle inwoners Met concert van „Excelsior" (Kloetinge) als hoogtepunt Commissaris opent Haestinge-complex in Smerdiek THOLEN Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent Spierinkjes tlm 20 woorden f 2,50 BTW. 26ste jaargang no. 27 28 mei 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12,44.07 Eendrachtbode - Tholen. Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f 4,75 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm -j- BTW. Als het er op aan komt zijn de politie-ambtenaren ook maar of beter gelukkig wel gewone mensen. Met hun persoonlijke mee- en tegenvallers, hun karaktereigenschappen, hun beroepsmogelijk- en moeilijkheden, hun beroepseer en hun beroeps-opduvels, hun ge zinsvreugde en gezinsmoeilijkheden, hun arbeidsvreugde en werk lasten, hun inburgeren en weer vertrekken, hun promoties en ook hun jubilea's. Dat beroep brengt echter ook mee een zekere aparte plaats in de samenleving. Enerzijds wel hun boterham, maar anderszijds het zich wat moeilijker kunnen ontspannen, zoals de gewone man dat kan, zoals in feite ook de politieman dat zo dringend nodig heeft. Wat we vooral niet mogen vergeten is dat het doel van hun taak door ons is gewenst. Daarom zijn ze ook als zodanig benoemd. Die taak is enerzijds handhaving van de rechtsorde en anderzijds hulpverlening aan hulpbehoevenden. De vijf politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 juni a.s. in de gemeente Tholen meedoen, houden dinsdagavond om acht uur in het stad huis een kennismakingsavond voor alle kiezers. Door de onzekerheid i.v.m. de herindeling, of de verkiezingen nu wel of niet door zouden gaan, is er van politieke activiteiten in de Thoolse gemeenten weinig terecht gekomen. Daarom hebben de partijen in het stadje Tholen het initiatief genomen aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen een bijeenkomst te organiseren waar iedereen volledig ingelicht kan worden over de plannen van de politici. Burgemeester J. E. van Boeijen zal eerst vertellen wat een gemeente zoal doet en wat zijn eigen gemeente in het bijzonder nog van plan is. Dan komen de lijst trekkers van de politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen aan de beurt: ARP, CHU, P.v.d.A., SGP en WD. Elk zullen zij hun plannen voor de zittingsperiode van de nieuwe gemeenteraad uiteen zetten. Daarna is er gelegenheid tot vragen stellen en discussie. Het gemeentebestuur zorgt voor de koffie en de vergaderruimte, omdat het hier een bijeenkomst van alle partijen be treft. Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom, ook de jongeren die nu nog niet mogen stemmen. De partijen doen er alles aan om iedereen bij het bestuur van de gemeente te betrekken, zodat zij hopen dat alle Tholenaars, jong of oud, druk van deze mogelijkheid gebruik maken. Tot dinsdagavond 2 juni om 8 uur in het Thoolse stadhuis. Van het 45 jaar geleden opgericht Oud-Vossemeers muziek korps is penningmeester M. Hommel nog altijd aktief lid. De enige van de mede-oprichters, die bovendien al vele jaren en ook nu nog een bestuursfunctie heeft. Hij werd zaterdag bij de officiële ontvangst ter gelegenheid van het festival door voorzitter Geertse even apart in het middelpunt geplaatst. Dat was het begin van een muzikale dag voor de jubilerende vereniging, waaraan niet alleen door alle zuster-verenigingen in de Thoolse bond werd meegewerkt, maar waarbij als hoogtepunt in de avonduren een concert viel te beluisteren op het sportveld. De belangstelling, tijdens de middaguren uiterst matig, was 's avonds wel groter. In de zaal Mees kon voorzitter Geertse als officiële genodigden burgemeester en wet houders van Oud-Vossemeer verwelkomen, evenals de voorzitter van de Bond van mu- z'ekgezelschappen op Tholen en Sint Phi lipsland de heer M. van Damme uit Sint Maartensdijk en de heer A. F. Goedemondt uit Tholen namens de federatie (KMF). De Vossemeerse voorzitter deelde mee, hoe het gebruikelijk festival ditmaal wat anders was georganiseerd dan voorheen, namelijk met naast medewerking van de zus terverenigingen ook nog een apart concert van een korps van naam. Niet omdat de eilandverenigingen niet goed genoeg zouden zijn, maar omdat ieder lief hebber op zo'n dag wel eens naar iets goeds van elders wil luisteren en niet altijd zelf in touw zijn. Vandaar ook de officiële ont vangst reeds in het morgenuur en 's middags de concerten door de eilandverenigingen. Hierna gaf dhr. Geertse nog een stukje geschiedenis weg, dcor daarbij o.a. te me moreren hoe de penningmeester met de ver eniging zijn 45 jarig jubileum viert. Met dergelijke leden in een vereniging kan men stand houden, kan men groot worden, meende de voorzitter. jongeren en met altijd ook volledige steun van het gemeentebestuur en de inwoners. Hij wenste tenslotte alle aanwezigen een dag toe vol muzikaal genot. Wnd. burge meester A. M. van Engelen zag de jubi lerende vereniging op de goede weg naar het eeuwfeest, zoals onlangs De Rederijkers beleefden. Ik hcop dat in de komende nieuwe ge meente Tholen de animo voor de plaatse lijke verenigingen niet zal tanen en hoop eveneens, dat het nieuwe gemeentebestuur evenals tot dusver de besturen der afzonder lijke gemeenten bereid zullen zijn de muziek korpsen, die er nog zijn volledig steun te verlenen. We staan in dat opzicht allemaal wat huiverig tegenover de herindeling, meen de dhr. van Engelen ,ook de verenigingen, maar het kan ook meevallen. Hij wenste in ieder geval, dat de gemeenschap Oud-Vosse meer zich blijvend achter haar korps zou op stellen. Namens de plaatselijke gymnastiekver eniging „Spido'' feliciteerde haar leider dhr. Een instrument om de juiste toon te doen aangeven. Men komt dat tegen bij een zangkoor bijvoorbeeld. Wel nu, mogen we ditmaal het zangkoor het kiezerskorps van onze streek noemen, dat a.s. woensdag naar de stembus trekt. Als het goed is ten minste. Er mogen dan nu wel ge ruchten gaan, dat de opkomst nóg -minder zal zijn dan voor de provinciale verkiezingen op 18 maart maar daarvan mag men nog niet zo zeker zijn. Ook al schijnt het voor de Thoolse gemeenten meer een 'wassen neus' te zijn, nu het voor de hand ligt, dat dit jaar nogmaals ge stemd zal moeten worden voor het bestuur van Groot Tholen. Het is in de eerste plaats geen wassen neus, omdat de nieuwe gemeenteraad dan in elk geval volop zal moeten mee doen aan de voorbereidingen naar de overgang. Het is bovendien geen wassen neus omdat het een zekere graadmeter kan zijn voor datgene wat redelijker wijs voor Groot Tho len valt te verwachten. Een stem vork dus! Die de juiste toon aan geeft van het koor dat aan het begin van het volgend jaar zal moeten op treden. Nu mag dat niet helemaal opgaan, omdat er voor a.s. woensdag meer variatie is in de plaatselijke lijsten, dan voor een komend nieuw Tholen te verwachten valt, het is toch wel duidelijk, dat er iets uit te halen valt. De man op straat moge dan ietwat bezorgd zijn, dat een trouwe op komst zich zal beperken tot een of meer bepaalde groeperingen en de overigen meer dan tevoren verstek zullen laten gaan, nogmaals, daar van zijn we nog niet zo zeker. We zouden hier althans nog wel een beroep willen doen op de kiezers ongeacht welke partij men gezind is het hokje woensdag rood te ma ken. Die plaatselijke bestuurder staat toch altijd nog wat dichterbij dan die voor provincie of landelijke vertegenwoordiging. Met nu weer nieuwe gezichten, met veelal wat duidelijker politieke lijs ten kortom menigeen is voor eigen kern zeer benieuwd wat er woens dag uit de bus zal komen. Die nieuwsgierigheid mag er zijn, maar dient wel tevoren te worden geho noreerd door een zo groot mogelijke opkomst. Het is goed daarvan ook uw buurman te overtuigen. Het gaat om goede waarden. Die we met alle onderlinge verschillen, gekrakeel en misschien tegen de woensdag aan? zelfs met enige heftigheid, toch die nen te waarderen. Genoeg, met u zijn we benieuwd naar de uitslag. U kunt die de dag daarop in onze krant vinden. De Commissaris der Koningin in Zee land, mr. J. van Aartsen, zal maandag 1 juni a.s. het recreatiecentrum Haestinge aan de Sportlaan in Sint. Maartensdijk officieel openen. Dat gebeurt 's middags om drie uur in de foyer van het bij het centrum behorende gemeenschapsgebouw. Ter gelegheid van de officiële ingebruik name van de sportvelden, tennisbanen, het gemeenschapsgebouw en het zwembad heeft de Stichting Gemeenschap Sint Maartens dijk voor de hele week een feestprogramma opgesteld, waarvan u nadere bijzonderheden onder het plaatselijke nieuws kunt lezen. Iedereen is welkom om het nieuwe recre atiecentrum te bezichtigen. Dan kan het zijn, dat je een keer op je schouder wordt getikt en er vriendelijk op wordt geattendeerd, dat je vergat richting aan te geven, terwijl dat een kwestie van levsnsbehoud kan zijn voor je zelf. Het kan ook zijn, dat wat krachtiger meet wor den aangepakt, omdat overlast aan een an der wordt veroorzaakt. Maar in feite heb ben beide ingrepen te maken met een gewenst een goed verloop van de samenleving. Op deze manier kan men soms wel eens rond de politieman gaan filosoferen, met name, wanneer zo kort achter elkaar één hunner in het middelpunt kamt te staan vanwege een zilveren jubileum. Was het laatst niet de plaatsvervangend districtscommandant, majoor Borra, die opmerkte dat men naar Tholen schijnt te komen, als een zilveren ju bileum dichtbij is. Die richting lijkt het wel uit te gaan, want is het dit jaar al niet de vierde poli tieman, die in de zilveren bloemetjes ging? In elk geval nu waren het er twee: opper wachtmeester J. W. van Dijke te Poortvliet en opper J. Verpoorten te Stavenisse. Voor beiden was er een officiële bijeen komst georganiseerd Met de burgerlijke over heid, de politiechefs, de collega's en ande ren die zo dicht bij hen staan: hun vrou wen. SCHAARS BEMANDE GROEP Terecht. Voor beiden werd het een goede bijeenkomst. In de Poortvlietse bovenzaal en in het Stavenisse dorpshuis. Met bloemen voor de echtgenotes, met hobbygeschenken voor de jubilarissen zelf, met goede woorden en felicitaties. Het mocht Het moest eigenlijk. Het hoorde bij een 25- jarig dienstverband. Het kon er even worden uitgelicht. Er mocht best even een ipolitiepauze ont staan. Omdat het goed is, dat ze onze samen leving willen dienen. Men mag zich vooral in onze tijd wel afvragen of er in de toe komst voor dat beroep nog wel (zeker niet voldoende) liefhebbers gevonden kunnen worden. Zo welwillend staat ons weinig gezags- minnend volk er niet tegenover. En dat zou allemaal niet erg zijn, wanneer we het zonder die begeleiding, zender die politiehulp zouden kunnen stellen. Maar dat is er niet bij. Dat ligt niet aan de politie maar aan ons. Daarom ook was er zowel te Poortvliet als te Stavenisse van burgerlijke zijde enige bezorgdheid vanwege een nog te schaars be mande groep Tholen, was er ook de ver diende hulde dat met zo weinigen nog zo veel wordt gedaan, was er de erkentelijkheid voor die inzet. Bm inzet niet met als doel zoveel mogelijk „de knoet" te gebruiken. Integendeel, veel liever een gemoedelijk optreden: „jongens, je kult er alleen jezelf mee, wees verstandig". Inderdaad, de tijd is al lang voorbij, als ze er ooit was, dat het om „zoveel mogelijk bcetes" gaat. Het gaat om. ja dat is hiervoor al opgemerkt, handhaving van de rechtsorde en hulpverlening. Wie goed kijkt, ervaart dat vooral het laatste domineert. En dat impliceert als het ware het eerste. IN POORTVLIET Maar nu toch echt wat meer over die ju bilea. In Poortvliet was het burgemeester W. J. van Doorn, die de plaatselijke opper wachtmeester toesprak en daarbij heel wat ophaalde uit de geschiedenis van gemeente en rijkspolitie, ook uit de tijd van de oude rijksveldwachter. De burgemeester was kennelijk in de poli tiewet gedoken, want hij citeerde voor de vuist weg alle data die een verandering bij het korps betekenden. Hij wees echter ook op de blijvende band die er tussen burgerlijke overheid en politie - in welke vorm ook - bestaat, een weder zijds gewenste samenwerking'. Burgemeester Van Doorn betreurde wel, dat zijn ge meente van een tweemans naar een eenmans post was teruggelopen en constateerde even eens dat de politietaak zoveel meer mobieler werd dan vroeger en daardoor wat minder folkloristisch, traditioneel. Het weerhield hem niet opperwachtmeester Van Dijke dank te brengen voor de prettige samenwerking en hem nog goede politie-jaren toe te wensen. Die wens ging vergezeld van een vogelboek, waarvoor de jubilerende opper zich bijzonder interesseert. Ook burgemeester Van Doorn wees er op, hoe het werk van de politie, het dienst doen veel meer in de richting gaat van „inspraak" dan van „optreden". Opper Van Dijke, zo bleek vervolgens uit een speech van de plv. districtscomman dant, was 10 september 1945 in dienstver band getreden (bij de Binnenlandse Strijd krachten). Hij werkte niet alleen vcor het behalen van de vereiste politiediploma's, maar kwam ook bij judo-prestaties zelfs tot aan de oranje-band. Na Nieuwerkerk werd het vele jaren Anna Jacobapolder om sinds 1 september 1967 postcommandant in Poortvliet te worden. Met nog 12 dienstjaren voor de boeg wenste de plaatsvervangend districtscommandant de jubilaris alle goeds toe. Even kwam toen ook de herindeling om de hoek kijken, want Groot Tholen zal straks geen zeven „oppers" rijk kunnen zijn. Het zal allemaal nog wel bekeken worden. EIGENLIJK 17 MAN Adjudant Eekhout sprak namens de greep Tholen on wees er met name op, hoe ook de politie-echtgenote bij het werk van haar man wordt betrokken. De onbezoldigde geheimhoudster van vele dingen en zaken. Organisatorisch zou de groep Tholen 17 man sterk moeten zijn, terwijl ze niet hoger dan 10 komt met nu en dan zelfs inzet elders Geen wonder dat men bijvoorbeeld met Pink steren van 's morgens heel vroeg tot 's nachts heel laat in de weer moest zijn, vooral om het verkeer in goede banen te leiden. Namens de groep schonk de adjudant een bijdrage voor de filmhobby en een bloemetje voor mevrouw van Dijke. Opper Hilgeman uit Sint Annaland sprak namens de Bond van chr. politie-ambtenaren en ook zijn felicitatie ging vergezeld van cadeaus. De onbezoldigde heer De Wit in Poort vliet was de tolk van zijn collega's in zijn felicitatie tot jubilaris Van Dijke. Ook toen kwamen er weer bloemen voor de echtgenote. Het dankwoord van de jubilaris zelf was kort, maar welgemeend. Het werd voor hem en zijn gezin een goede middag op het Poortvlietse gemeentehuis. IN STAVENISSE En dat was voor opper Verpoorten in Stavenisse maandagmiddag niet anders. Daar was het wnd burgemeester C. J. MoerlÈfnd, die de tolk was van de burgerlijke overheid, met ook wethouder Nortier aanwezig. Hier was een jubilaris, die nog maar een dik half jaar binnen de Stavenisse poorten werkt, maar wel reeds ingang vond en het ook zelf plezierig vindt. De heer Moerland maakte meteen van de gelegenheid gebruik de ge hele groep (ook aanwezig) dank te brengen voor hun werk op het eiland. Namens het gemeentebestuur bood hij een boekenbon en bloemen aan. Adjudant A. Pipping was hier de verte genwoordiger van het district. Hij dankte, zoals dat ook in Poortvliet was gebeurd, het gemeentebestuur voor een zo welwillende ontvangst en de jubilaris geboden gelegen heid. „Van het concert des levens krijgt niemand z'n program", filosofeerde de geboren Vos meerder. We kennen onze levensloop niet. Dit kan beangstigend lijken, maar is ook gelukkig, anders zou het leven minder boei end zijn. Daarom had ook opper Verpoorten niet vermoed z'n zilveren jubileum nog eens in Stavenisse te vieren. S nds juni 1945 dienen de bij de Kon. Marine werd het 1 maart 1948 een werkelijk polititioneel verband. 1 september 1956 werd het Krabbendijke na IJzendijke, daarna Axel en tenslotte Sta venisse. In die kwart eeuw groeide de po litietaak belangrijk uit. Mogelijk zegt nu de jubilaris: was het een top of flop. Nee, het werd voor Verpoor ten een top, meende adjudant Pipping. En dat is mede namens de districtscomman dant een gelukwens waard. Er kwam ook hier de gebruikelijke envelop en de beste wensen. THOLEN MEEGEVALLEN Opper Van Zwedjn vertegenwoordigde de in Joego Slavië vertoevende adjudant Eek man en dus cok de groep Tholen. Hij wist evenals de volgende spreker opper 'Hilgeman nog wel enkele eilandherinne- Hij wees er vervolgens op, hoe men bij het 35 jarig bestaan nieuwe uniformen aan schafte, bij het 40 jarig bestaan nieuwe in strumenten en nu in dat opzicht als het ware geen wensen meer heeft. Bovendien was het nieuwe instrumentarium een dus danige financiële aderlating, dat men deze nog niet geheel te boven is. Maar „we leven nog", zo liet dhr. Geertse er hoopvol op volgen, met zelfs nogal wat aanwinst van ringen op te halen en er waren ook nu weer enveloppen en bloemen. De laatste spreker was een oud-collega van de jubilaris uit Aardenburg en Krab bendijke en die had nog zoveel te vertellen, dat de jubilaris zelf in zijn dankwoord verklaarde zichzelf maar nietig te vinden bij al die goede woorden .Hij had wat tegen Tholen opgezien als 'n wat verder afgelegen Zeeuws gebied, maar het er wonen en wer ken, het met de mensen omgaan was hem meer dan tweehonderd procent meegevallen. Zijn dankwoord omvatte, evenals dat van opper Van Dijke allen die het woord voer den of aanwezig waren. Ook na deze jubilea gaat het politiewerk door. Maar het was toch goed er even biztndere aandacht aan te schenken. Niet alleen, maar wel vooral, vanwege deze 25- jarige dienstverbanders, maar ook vanwege het politiewerk in het algemeen: handhaving rechtsorde en hulp aan behoevenden. Met dan tot dusver aan allen daarvoor dank. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr Th. A. Bos, tel 01660 - 542 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St Maartensdijk en Stavenisse dr. J. M. v. d. Bel, Sint Maartensdijk, tel. 01666—400 DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdlenst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 30-31 mei Zr. Gersom - Tholen. Telefoon 01,660-620 Groepsdlenst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. 30-31 mei Zr. aMas - Scherpenisse Telefoon 01666-318. DE STEM-VORK. i HOE IN 1966 HET HOKJE ROOD WERD GEMAAKT. IN ANALYSE EN IN CIJFERS. STAVENISSE RAAD l STEUNT MAATSCHAPPE LIJK WERK BIJ HOGERE SUBSIDIE-AANVRAAG. SINT-ANNALAND WIL SNEL Z ZWEMBAD REALISEREN. S SINT-MAARTENSDIJK GAAT l VIA COMMISSARIS DER 1 KONINGIN 'HAESTINGE' OPENEN. 2 DE NIEUWE BUSDIENST Z EN SPOORREGELING, SINT-MAARTENSDIJKSE RAAD ZATERDAG DE CUPFINALE. Het kenmerk van hoogstaande Z mensen is dat zij aan anderen 2 veel geringer eisen stellen dan S aan zichzelf. 1 DIT NUMMER BESTAAT 2 UIT TWAALF PAGINA'S. Smulders, dankend voor de altijd weer door de muziekvereniging aan de gym verleende medewerking. Als jubileumgeschenk werd een voorzittershamer overhandigd met inscriptie. De heer M. van Damme had ook een extra felicitatie voor de heer Hommel en was voorts blij met de aanwezigheid van een afvaardiging van de Thoolse koninklijke har monie. Federatie vertegenwoordiger A. F. Goede mondt verklaarde van nabij het wel en wee van het jubilerend korps te hebben kunnen volgen, maar kan thans ook met voldoening constateren, dat het nog springlevend is. Hij wuifde de ongerustheid weg, als zou na een herindeling de plaatselijke of de ver enigingen in de kernen geen recht van be staan meer hebben. Dat blijft alles wel bij het oude, zoals ervaringen elders leren. De heer P. W. C. van Westen voegde zijn felicitatie bij die van vorige sprekers en prees de aktiviteiten van de leden om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen, o.a. door ophalen van oud-papier, wat toch een behoorlijke opoffering betekent. Hij wees er op, hoe er een provinciale subsidie kwam voor de muziekbibliotheek van f 50.000,. en was van oordeel, dat de Zeeuwse muziek- federatie, mits coördinerend optredend onge twijfeld ook een gooi naar enige bij-tand zou kunnen doen. Klop maar eens aan, adviseerde het nu bijna „oude" statenlid. Nadat de heer Geertse alle sprekers dank had gebracht, werd een heildronk op de ge meenschap Oud-Vossemeer en cp het jubile rend korps uitgebracht. In de middaguren begon het muzikale fes tijn, waarbij de onderscheidende zusterkorp- sen om beurten concerteerden en daarna nog een muzikale rondgang maakten. Daarna traden de marjoretten en drumband op van Volharding uit Steenbergen en tenslotte kwam men aan het hoogtepunt van de mu zikale dag dcor het uitstekend concert van „Excelsior" uit Kloetinge, een korps van naam. HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. week van 31 mei tot en met 6 juni Zondag 12.48 Maandag 1.15 13.50 Dinsdag 2.18 14.45 Woensdag 3.05 15.36 Donderdag 3.50 16.20 Vrijdag 4.38 17.00 Zaterdag 5.16 17.40 Nieuwe Maan 4 juni GEEN SPREEKUUR Burgemeester J. E. van Boeijen houdt maandag 1 juni geen spreekuur.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1