Geen nazi- verwijten Plaatselijk Nieuws Postkantoor Scherpenisse wordt (winkel) agentschap Wat extra restauratiekosten voor hervormde kerk Gemeentebestuur voelt er niet voor coöperatie nog rugge- steuntje te geven Nieuwe busdienstregeling wordt geen verbetering Deze week In raad Sint-Philipsland Eerste Kamer commissie naar Tholen? Maar inwoners gaan er (aan service) niet op achteruit THOLEN 26ste jaargang no. 26 21 mei 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f 4,75 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent Spierinkjes tlm 20 woorden f 2,50 BTW. Het blijkt dat het artikel in de serie „het best voor ons gewest" in ons vorig nummer van de hand van Wim Heijboer nogal wat stof deed opwaaien. Overigens niet altijd uitgedrukt in een rechtstreekse reactie naar onze kant. Die rechtstreekse reactie kwam er wel van de zijde van wethouder C. W. de Leeuw uit Oud- Vossemeer. Niet hele maal onbegrijpelijk. Alvorens daarop in te gaan nog iets anders Vaak blijkt een krantenredactie de intelligen tie, het begrip van zijn lezers te onderschat ten. Een enkele keer ook te overschatten. Voor niet iedereen bleek het duidelijk te zijn, dat het voornoemde artikel in hoofd zaak een weergave was van datgene wat een journalist van het dagblad „De Stem" had neergepend Waarbij die journalist woor den in de mond heeft gelegd van wethouder De Leeuw, welke niet geheel (of niet hele maal) overeenkomen met de werkelijkheid. Dit laatste moeten we althans conclude ren uit de telefonische reactie van de heer De Leeuw, wiens .manen' sidderden bij weer gave van het Stem artikel in de Eendracht bode. Immers, kreeg het Stemartikel nauwe lijks ingang bij de bevolking waarover het ging, na overname onzerzijds werd het in het betrokken gebied een algemene bekend heid. En daardoor met name voor wethou der De Leeuw wat compromiterende citaten. Laatstgenoemde wenste zich dan ook vooral te distancieren van de passage, waarin de SGP werd voorgesteld als een nieuwe nazi een nieuwe bezetter van het eiland Tholen. „Ik mag dan bij herhalinq wat scherp van mijn mening blijk geven, de redactie zal me voldoende kennen, dat ik een bepaalde politieke groeperinq in onze huidige samen leving niet ga betichten van nazi's of daar mee vergelijkingen wil treffen", zo voerde de heer De Leeuw aan. We zijn de laatsten hem dat te willen be twisten. Maar ondertussen stond dat er zwart op wit in De Stem. En in „het best voor ons gewst" werd in hoofdzaak niet anders gedaan, dan het gewraakte artikel te citeren. Wanneer die journalist zich, na een volgens de heer De Leeuw telefonisch onderhoud met hem - vergaloppeerde, kan men dat verder niet de geinterviewde in de schoenen schuiven, maar het stond er wel zwart op wit. En het kan niet nalaten een wellicht verkeerde mening te doen postvat ten over een zekere groepering in onze streek, die het democratisch recht heeft te zijn, zoals men is. Het artikel in ons vorig nummer bedoelde niet een bevolkingsgroep de hand boven het •hoofd te houden, maar wel onjuistheden aan de kaak te stellen. En onjuist blijft de SGP van nazisme te beschuldigen. Wanneer dat niet op rekening van onze mede streekbe- woner moet worden geschoven, zoals „De Stem" liet uitkomen, dan is dat voor re kening van genoemd dagblad zelf. Maar daarom niet minder onjuist. De heer De Leeuw verklaarde daarmee zich niet te distancieren van zijn bezorgd heid ten aanzien van de samenstelling van de komende nieuwe gemeenteraad. Hij distanciërde zich wel volkomen van dat gedeelte in het artikel met extreme ver wijten. Ik wil graag open en eerlijk, maar beslist niet onbeschoft vechten, zo bracht de Vossemeerse wethouder in het midden. Hem kennende willen we dat graag aannemen. En er daarom maar tegelijkertijd op wij zen, dat elk (democratisch) land geregeerd wordt door de vertegenwoordiging, die door haar wordt verkozen. Duidelijker, wanneer een Thoolse bevolking een SGP meerderheid kiest betekent zulks een democratische in spraak, zoals het als een vanzelfsprekendheid mag worden aangenomen, dat een Bra bantse gemeente een rooms katholieke meer derheid zal benoemen. Wel menen we in dit stadium te moeben waarschuwen voor ontijdige en voorbarige angstpsychosen. Voor verwijdering verwek, kende opmerkingen. Dat kan de goede zaak - die ons allemaal overigens van bovenaf werd opgelegd - alleen maar schaden. Niet schaden kan, wanneer we van een opgelegde, een goede zaak willen maken. Gezamelijk. Met begrip voor wederzijdse overtuigingen. Maar dat begrip betekent ook erkenning van een democratische meerderheid. Waarin men leeft, woont en werkt. Al kan men daar van bepaalde uitvloeisels zeker niet onder schrijven. Is ook niet nodig. Alleen een on afwendbare, maar tegelijkertijd niet minder democratische, meerderheids erkenning. Met tenslotte toch akte van het zich distan cieren door wethouder De Leeuw van dat gene, wat onze medewerker ons inziens te recht laakte in het artikel „De Stem". Waarom we dan ook het bedoelde ,best voor ons gewest" volledig kunnen onder schrijven. Wanneer eind mei de nieuwe busdienst regeling (weer voor 1 jaar) ingaat, zal dat voor Sint Philipsland en zeker voor Anna Jacobapolder geen verbetering worden. Dit in tegenstelling met de verwachting. Een tijd geleden was door het gemeentebe stuur gevraagd aan de BBA met ingang van de nieuwe dienstregeling cok de gemeente- kom in Anna Jacobapolder aan te doen. Nu zijn de bewoners gedwongen de be hoorlijke afstand naar de rijkswegbushalte te lopen of te fietsen Het aandoen van de kom betekende voor de bus enkele minuten. Maar die extra service komt er voor de Polderbewoners niet. Dit deelde burge meester G. van Velzen dinsdagavond mee tijdens de gehouden openbare raadsvergade ring. Integendeel. Wanneer per ultimo mei een geheel nieuwe dienstregeling voor deze contreien wordt ingevoerd, komt noch Sint- Philipsland noch Anna Jacobapolder gun stiger uit de bus. De thans nog lopende rechtstreekse verbinding Roosendaal - veer A.J.Polder ten omgekeerd komt te vervallen Daarvoor in de plaats een verbinding Steen bergen - veer A. J. Polder en omgekeerd. Een enkele maal is er wel een doorrijden van die bus naar Bergen op Zoom, maar voor Roosendaal zal men in Steenbergen een overstapje moeten plegen. Bij elkaar dus .-en 1 •n-rte'hng voor de buspassagiers. Ten aanzien van de zgn. schoolbussen zal er niet zoveel verandering komen. Er was verder een brief ingekomen van de anti-rookstichting, waarin wordt gewezen op de schadelijke gevolgen daarvan voor het lichaam en gevraagd het rokertje in de raad zaal achterwege te laten. Verder is er het verzoek om in de politieverordening op te nemen dat jongeren tot een zekere leeftijd niet op de openbare weg mogen roken. In dat laatste is al lang geleden voor zien, maar wat het eerste betreft consta teerde de voorzitter dat wel geen meerder- heidsvcorstel te halen viel, althans niet in het college van b en w, want boven de wet- houdershoofden spiraliseerden de rookwolk jes. Kort en goed, de brief werd voor kennis geving aangenomen, omdat men van mening was dit maar voor ieders verantwoordelijk heid te moeten laten. Voortaan zal parkeren aan de oostzijde van de Noordweg te Anna Jacobapolder ver boden zijn. Het doorgaande verkeer onder vindt hinder van het parkeren aan beide weggedeelten en de oplossing is dus aan één kant parkeren. Voor afrekening vakonderwijs handwerken chr. school te Anna Jacobapolder over 1969 kan nog f 24,45 worden uitbetaald. Er wordt f 100,- beschikbaar gesteld voor het plaatsen van een raamventilator in de hoofden - bestuurskamer van de chr. kleu terschool Prinses Marijke. KERKRESTAURATIE Zoals zelden bij dergelijke zaken, bleek ook de eindafrekening van de hervormde kerkrestauratie niet mee te vallen. Ze was geraamd op f 52.000,- en het ging f 55.618, 93 kosten. De gemeente wil ook in deze tegenvaller voor de kerk nog 40% of f 1448,- bijdragen Niemand maakte er bezwaar tegen. NATUURGEBIEDEN Op 31 juli 1970 loopt de meldingsplicht af voor natuurgebieden en om te voorkomen dat de landschappelijke- cultuur-historische of natuurwetenschappelijke waarde van die gebieden zou worden verminderd, stellen b en w voor om een zgn. voorbereidingsbe- sluit te nemen voor die gebieden. Dit be tekent dat niemand er planologisch zonder toestemming van b en w wat in kan gaan wijzigen. Het gaat hierbij dus nog niet om het vaststellen van een bestemmingsplan voor die gebieden, maar slechts om de verklaring dat een bestemmingsplan wordt voorbereid De heer A. A. Rijstenbil (alg. belang) ver klaart dat hij wel enkele bezwaren wil aan dienen, zoals hij met dhr. Beurkens ook vo rig maal reeds bezwaren aanvoerde op soort gelijk terrein. Ook van Landbouwschapszijde zouden er bezwaren komen. Spreker betreurt dat de raad niet tijdig en uitvoerig kennis kon nemen van al datgene wat hiertoe behoort en heeft vragen met betrekking tot bepaalde onderdelen in deze natuurgebieden o.m. ook ten aanzien van de jachtwet. De voorzitter wijst er op, dat het hier nog niet gaat om vaststelling van een ontwerp, maar slechts om een voorbereidingsbesluit, dat noodzakelijk is, nu de meldingsplicht per 31 juli van dit jaar afloopt, zodat men in die gebieden als het ware zou kunnen doen en laten wat men wil. Hij verzekert met dhr. Rijstenbil alle leden, dat men bij vaststelling van een ontwerp wel terdege zal worden geinformeerd. Inderdaad is deze morgen een brief met bezwaren van het Landbouwschap ontvan gen, vervolgt dhr. Van Velzen en ook die komen t.z.t. aan de orde. Maar nu is dat allemaal nog niet zover. Na deze verheldering kan de gehele raad met de verklaring tot een voorbereidings besluit instemmen. TOT HIERTOE Aan de orde komt vervolgens een voorstel van b en w tot het niet ingaan op een voor stel van de Coöperatieve aan, en verkoop vereniging „West Noord-Brabant" te Fij naart tot vergoeding van materiaalkosten vcor een aan te leggen uitweg naar de in dustrieweg. Dit afwijzingsvoorstel is vergezeld van een uitvoerige toelichting. „Genoemde coöperatie bezit zoals bekend kan zijn, schrijven b en w in dat preadvies, een koelhuis staande ten oosten van de wa tertonen en heeft de ondergrond daarvoor destijds gekocht van de staat der Neder landen. Het verkreeg daarvoor krachtens koopakte, uitweg op de rijksweg:. Toen genoemde coöperatie in 1963 echter naast het reeds in eigendom zijnde terrein een strook grond ter breedte van ongeveer 14 meter wenste bij te kopen, was het ge meentebestuur reeds in onderhandeling met de Staat der Nederlanden voor de aankoop van alle gronden gelegen in het te stichten industrieterrein. De Staat heeft dan ook destijds na vooraf gepleegd overleg en met instemming van de gemeente alsnog 2100 m2 aan de coöpera tie verkocht. Het gemeentebestuur heeft hiervoor eerst toestemming verleend nadat de coöperatie schriftelijk verklaard had aan de gemeente te zullen bijbetalen wat het verschil tussen de aankoopsom van ongeveer f 1,31 per m2 en de door de GS goed te keuren uit gifteprijs per m2 (industrieterrein). De coöperatie ondertekende de verkla ring niet, doch fixeerde de uitgifteprijs op f 7,50 per m2. Van gemeentewege werd daarmee genoe gen genomen. GS bepaalde echter per 10 mei 1965 de uitgifte prijs op f 10,- per m2 Een gevolg hiervan is dat de coöperatie in feite schul dig zou zijn aan de gemeente 2100 x f 10,- f 18.270,- terwijl het betaalde (op 28 april 1970) f 12.990,-. Voor de gemeente dus een verlies van f 5280,- plus rente sinds 1965) Eerdere betaling vond niet plaats omdat de coöpe ratie in de veronderstelling verkeerde dat de afspraak was, dat dit bedrag pas verschul digd zou zijn, nadat de nieuwe ontsluitings- weg was aangelegd. Maar zo was het niet blijkens een door het coöperatiebestuur zelf ondertekende verklaring. Met betrekking tot de te verbeteren uit baning - die nimmer bedongen is en ook niet toegezegd kon worden - stellen b en w zich op het standpunt dat de gemeente reeds vol doende medewerking verleent door de on dergrond beschikbaar te stellen. Daardoor is immers ook een strook van ongeveer 900 m2 onverkoopbaar. B en w willen de ex ploitatie van het industrieterrein dan ook niet verder belasten en stellen daarom ook voor het laatste verzoek van de coöperatie af te wijzen. De heer W. Beurkens (CHU) wijst er op, hoe destijds wel andere afspraken zijn gemaakt, waarom hij dan ook tegen het voor stel van b en w zal stemmen. De heer L. den Engelsman (SGP) kan wel instemmen met hetgeen door b en w wordt voorgesteld, maar er blijven voor hem nog wel een paar vragen over. Uit het daarop door de voorzitter gegeven antwoord blijkt dat er van het toenmalig genomen raadsbe sluit maar weinig is te vinden. De afspraak is echter wel duidelijk vastgelegd. De heer Den Engelsman vraagt zich af of het dan destijds zo maar een onder onsje is geweest. Hij constateert vervolgens, dat de coöperatie van gemeentewege al een belang rijke concessie kreeg, nadat eerst f 7,50 per m2 was aangehouden, terwijl er door gede puteerden f 10,- per m2 van is gemaakt. Bovendien is door de gemeente enkele jaren rente gederfd. Hij zou nog eerder willen voorstellen de door g.s. gestelde uitgifte prijs te handhaven en wil voorts dat er op dat rijksweggedeelte een maximum snelheid zal worden aangebracht. De voorzitter zegt dat dit laatste reeds is aangevraagd. De heer Rijstenbil kan er ook niet veel heil in zien hierin nu nog veel te gaan mod deren, waarom hij dan ook het voorstel b en w zal steunen. De heer J. Verwijs (vrije lijst) kan zich indenken, dat de voorzitter van de gemaakte niet' allemaal schriftelijk vastgelegde afspra ken van destijds weinig afweet, omdat het voor diens ambtsperiode hier was, maar wethouder Reijngoudt zal zich nog wel alles kunnen herinneren. Wethouder Reijngoudt (vrije lijst) weet zich inderdaad te herinneren, dat er een be spreking was met b en w, wijlen de toen malig commissaris der koningin jhr. de Ca- sembroot en dhr. Beurkens van de coöperatie, dat toen is gesteld, dat de weg onmiddellijk moest worden doorgetrokken, maar weet ver der niets te herinneren van een uitweg-af spraak. De voorzitter is van oordeel, dat men zich maar het beste bij dit voorstel van b en w kan neerleggen en daarmee deze zaak als afgedaan beschouwen. Daarmee gaan allen akkoord met uitzondering van dhr Beurkens die tegenstemt. WELSTANDSTOEZICHT In een vorige raadsvergadering werd het voorstel teruggenomen tot wijziging van de legesverordening in verband met de commis sie welstandstoezicht. De heer Rijstenbil had toen voorgesteld na te gaan, wat het de gemeente gaat kosten wanneer dat voor gemeente-rekening zou worden genomen. Het wordt geraamd op f 1500,- per jaar. B en w achten het evenwel principieel on juist deze kosten ten laste van de gememte te nemen, omdat door degene, die een bouw- aanvrage doet van de gemeente een daad werkelijke dienst verlangt. Alles goed en wel, zegt dhr. Rijstenbil in een eveneens onveranderd standpunt, maar die welstandscommissie is er voor het alge meen belang en ze wordt alleen betaald door degene die bouwt of verbouwd. Dat nu acht ik onjuist. De heer Den Engelsman verklaart het toch eens te zijn met b en w, evenals de heer Verwijs, die vreest dat het voor gemeente rekening nemen weer zal betekenen, dat de algemene belastingen omhoog moeten en dat zou weer o.a. op bejaarden drukken, die helemaal niet meer bouwen, maar dan toch m:eten meebetalen. Bovendien is het niet door het gemeente- t .stuur van Sint Philipsland in het leven geroepen, maar door de wetgever. Dhr. Beur kens zal steun geven aan het b en w voor stel, omdat hij zich in een vorige raad ook niet heeft verzet tegen benoeming van een welstandscommissie. Nu zal hij de consequenties maar dragen. De voorzitter wijst er dhr. Rijstenbil op, dat de reinigingsdienst in feite cok een alge- mezn (hygiënisch) belang was, maar daar voor toch individueel wordt betaald. Dhr. Rijstenbil vindt dit niet zo'n gelukkig voorbeeld, aangezien men per individu van die reinigingsdienst ook rechtstreeks profi teert, wat niet het geval is van bouw of ver bouw, althans niet om er naast de gebruike lijke bouwleges nog eens extra welstandsleges voer te moeten gaan betalen. Tenslotte komt het er in de discussie op neer, dat het voorstel b en w nauwelijks ver genoeg gaat voor dhr. Den Engelsman en weer te ver voor dhr. Rijstenbil. Maar het wordt wel aangenomen, met alleen de stem van dhr. Rijstenbil tegen. De voorzitter deelt tenslotte mee, dat de volgende raadsvergadering op 18 juni zal werden gehouden. Het ziet er niet naar uit, dat de Eerste Kamer, zoals, mogelijk door zijne excellentie, minister H. K. J. Beernink werd verwacht, over het Thoolse herindelingsvoorstel zal „lopen" zonder zich tevoren degelijk te heb ben georiënteerd. Laatste berichten duiden er op, dat de Eerste Kamercommissie voor nemens is met betrekking tof het wetsvoorstel herindeling eiland Tholen ter plaatse een kijkje te komen nemen. Dit betekent tegelijkertijd, dat niet moet worden verwacht, dat de staatscourant voor 1 juni de Thoolse herindelingset heeft opge nomen. Daarom is het telefoontje ook niet zo verrassend, dat vorige week de gemeente besturen van de zijde van de provinciale griffie uit Middelburg bereikte, dat de voor bereidingen voor de komende gemeenteraads verkiezingen (3 juni) normaal doorgang dienen te vinden. Tegelijkertijd beseffen we hierbij, dat die derde juni al zo dicht bij is. Daarom in het volgend nummer reeds wat herinnering aan een vorige gemeenteraads verkiezing. Per 1 oktober a.s. bereikt de plaatselijke kantoor houder Dhr. I. van Daalen de pensioengerechtigde leeftijd. Op dezelfde datum komt er een eind aan het postkantoor Scherpenisse. Daarvoor in de plaats een agentschap. Gevestigd in een nog nader aan te wijzen middenstandszaak. Met dan een postbestelling vanuit Sint-Maartensdijk, maar tege lijk met een niet mindere P.T.T.-service voor de inwoners van Scherpenisse. Bovenstaande is een samenvatting van hetgeen ons in een deze week gehouden ge sprek met de directeur van de PTT te Ber gen op Zoom, de heer Haverhoek duidelijk werd. Het moet toch ieder langzamerhand wel duidelijk zijn, dat ook de PTT in deze tweede helft der twintigste eeuw een onderneming is, die economische realiteit niet uit het oog kan verliezen. Economische realiteit van de zakenman is het op zo goedkoop mogelijke wijze zoveel mogelijk service bieden aan de afnemer. Dat zo goedkoop mogelijk wil zeg gen: zo economisch mogelijk. Dat zoveel mogelijk wil zeggen: op grond van het eerste gebod'. Het tweede is namelijk niet te re aliseren zonder het eerste. Dat principe brengt in onze tijd talrijke fu sies mee, dat principe bepaalt tegenwoordig reorganisaties in menig bedrijf. Dat principe is bizonder flexibel, maar is tegelijkertijd koele berekening. Ook een kwestie van zijn of niet (meer) zijn. Op zeker moment zegt de landbouwer: nu die machine kopen, want die mankracht over treft het mechanisme in onkosten verre (te ver). Bij de PTT, die lang niet meer de goedige .tante Pos" kan zijn, is het niet anders. Rekenen, cijfers, efficiënce, rationalisatie, het zijn voor land- en tuinbouwer dezelfde en even levensvatbare begrippen als voor een nationale PTT organisatie. En die organisatie kan zwart op wit aan tonen, dat bepaalde onderdelen reorganisa tie behoeven, wil er nog een hoogstbereikbare service voor de afnemer uit te halen zijn of wil de dienstverlening niet helemaal ophou den te (kunnen) bestaan. Het gevolg van bovenstaande principe is ook bij de PTT een schier dagelijkse pa troonswijziging. Wat vandaag nog goed lijkt kan morgen reeds verbetering behoeven. GELEIDELIJK Het economisch principe is er ook oorzaak van, dat de PTT al enige jaren bezig is met in de kleine gemeenten of gemeenschappen agentschapptn te vestigen inplaats van hulp kantoren, zoals die er in onze gemeenten thans zijn. Het is duidelijk dat een vaste kracht als een hulpkantoorhouder belangrijk meer vaste kosten meebrengt dan zulks het geval is bij een agentschap, waar niet meer dan voor verrichte handelingen wordt be taald. Nu is er bij de PTT anderszijds een vol doende gezond sociaal beleid om haar ambte naren niet maar één, twee, drie aan de kant te schoppen. Vandaar een reorganisatie vorm van geleidelijkheid. Dat is thans het geval in Scherpenisse, wiaar de huidige hulpkantooiihouder met pensioen gaat. Door deze afvloeiing wordt geen nieuwe kantoorhouder benoemd, maar wordt er in Scherpenisse per 1 oktober a.s. een agentschap gevestigd. Dat agentschap zal worden ondergebracht in een middenstandsbedrijf in de gemeente- kom, in dit geval wellicht in het centrum van Scherpenisse, maar officieel is dat be drijf als zodanig nog niet aangewezen. Daarover wordt binnenkort mededeling gedaan, zoals de PTT de inwoners ook door middel van een huis-aan-huis circulaire van de mutatie op de hoogte zal stellen met toe lichting op onder meer openingsuren, enz. ONJUISTE WEERGAVE IN 'DE STEM' ZEGT DHR. DE LEEUW. REACTIE VAN K.V.P. JONGEREN. IN SINT-PHILIPSLAND WORDT NIEUWE BBA REGELING GEEN VOORUITGANG. STAVENISSE HOOPT GROENE KRUIS TEKORT AAN TE ZUIVEREN. EEN NOODKREET VAN MAATSCHAPPELIJK WERK EN GEZINSZORG. SCHERPENISSE HULPPOST KANTOOR WORDT AGENTSCHAP. EEN 'JUF' TROUWDE. KOMT EERSTE KAMERCOMMISSIE OOK NOG NAAR THOLEN? VOSSEMEER MUZIEKKORPS GAAT ZATERDAG 45-JARIG BESTAAN VIEREN. WHS (MET BEENBREUK) UITGEBEKERD. EEN NIEUW FEUILLETON (VAN STREEKBEWONER), DENKT U OM DE ROODE KRUISCO LLECTE, Het blijft ook in 1970 beter geven dan te ontvangen. DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN PAGINA'S. te VANUIT SINT MAARTENSDIJK Hierdoor staat wel reeds vast, dat de be stelling van de post vanaf 1 oktober wordt bewerkt vanuit het kantoor te Sint Maar tensdijk. Dat betekent op zichzelf voor de inwoners niet de minste achteruitgang. Van uit Sint Maartensdijk komt de besteller op het normale uur de post aan huis in Scherpenisse bezorgen. Ook de pakketpost. Maar hoe met aangetekende stukken, (zal men zich misschien afvragen, die hetzij afge haald moeten worden, in elk geval waar voor de ontvanger moet tekenen en dus thuis zou mceten zijn. Ook daarvoor zal een oplossing zijn. Is men niet thuis voor het in ontvangst nemen van het aangetekende stuk, dan wordt een briefje bezorgd, dat het in het agentschap kan worden afgehaald. PRAKTIJK De praktijk is thans, dat het hulppost kantoor een aantal uren per dag voor de Icketdienst geopend is. Een beperkt aantal uren uiteraard. Dat is straks anders. In het agentschap (de winkel) zal men de gehele dag terecht kunnen, voorzoveel die winkel dagelijks is geopend. De verantwoordelijke verkoopster in die winkel is evenals de normale PTT-ambte- naar beëdigd en dus geheimhouding opge legd. Men kan daar dus ook voor alle geld stortingen terecht, evenals voor de rijkspost spaarbank en wat er allemaal verder aan de PTT dienst is verbenden. Is het- postkantoor thans tot 's avonds half zeven geopend, dat zal dan straks wel 6.00 uur in het agentschap zijn, maar daartegen over kan bijvoorbeeld weer een (vrijdag) koopavond staan. Evenals thans zal het agentschap ook straks zaterdags zijn gesloten. Hoewel niemand graag iets wil missen, megen de inwoners van Scherpenisse er ze ker van zijn, dat deze na jarenlange traditio nele PTT huisvesting komende nieuwe me thode in de praktijk weinig bezwaar zal op leveren. Daartoe wordt met zorg van PTT zijde gewaakt, met extra zorg bovendien door de directie in Bergen op Zoom. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. W. A. de Looze Oud-Vossemeer tel. 01667400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland Dr. Boomsma - Telefoon 01676-545 St. Annaland, St lilaartensdilk en Stavenisse dr. J. M. v. d. Bel, Sint Maartensdijk, tel. 01666—400 DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet en Tholen: 23-24 mei Zr. Slager - Poortvliet Telefoon 01662-404 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe nisse Sint Annaland. 23-24 mei Zr. de Smit - St. Maartensdijk Telefoon 01666-548. HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. week van 24 tot en met 30 mei Zondag 6.00 - - 18.27 Maandag 6.45 - - 19.17 Dinsdag 7.35 - - 20.00 Woensdag 8.30 - - 21.00 Donderdag 9.30 - - 22.00 Vrijdag 1,0.40 - - 23.06 Zaterdag 11.45 - - 23.58 Laatste Kwartier 29 mei

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1